Uploaded by User7363

Tajemnice przyrody 4 - karty pracy - ksiazka-nauczyciela

advertisement
4
Książka
Nauczyciela
materiały dydaktyczne do PRZYRODY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Książka Nauczyciela” została przygotowana do podręcznika „Tajemnice przyrody” klasa 4
o numerze ewidencyjnym w wykazie MEN: 863/2017, rok dopuszczenia 2017.
Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017
ISBN 978-83-267-3208-9
Autorzy:
Jolanta Golanko – rozkład materiału i plan wynikowy;
Karty pracy: Barbara Albercka – 1–9, 12–18, 46–50, 55; Hanna Będkowska – 58–62;
Piotr Chruściel – 22, 23, 54, 56, 57; Anna Kłopotek – 25; Agnieszka Niewińska – 24;
Janina Szarkowska – 21;
Iwona Wróbel – gry dydaktyczne.
Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Katarzyna Górska-Golon.
Współpraca redakcyjna: Anna Kłopotek, Lucyna Głębocka, Justyna Leszko.
Redakcja językowa: Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska, Katarzyna Miller, Agnieszka Szymanowska-Pancer.
Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Projekt okładki: Maciej Galiński, Wojtek Urbanek.
Projekt graficzny: Małgorzata Gregorczyk, Wojtek Urbanek.
Opracowanie graficzne: Klaudia Jarocka, Ewa Kaletyn, Sławomir Włodarczyk.
Realizacja projektu graficznego: Dorota Domagała.
Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Dorota Domagała, Robert Dzwonkowski, Adam Gierasimiuk,
Wioleta Herczyńska, Marta Tarkowska, Katarzyna Tomaszewska, Magdalena Wolnicka-Maryniak.
Fotoedycja: Beata Chromik, Bogdan Wańkowicz, Katarzyna Iwan-Malawska.
Mapy: zespół kartograficzny.
Fotografie:
BE&W – ALAMY LIMITED (deszczomierz); Adam Brzoza (miarka); Getty Images – Stockbyte (kompas), iStockphoto (mikroskop, lornetka); PantherMedia – Lynne Carpenter (sok pomarańczowy), jirkaejc (tabletki),
Marek Kosmal (buk), Daniel Loretto (chmury burzowe); Shutterstock – Denis Selivanov (lupa), HomeArt (taboret), hypnotype (grab), iwka (modrzew), Milosz Maslanka (Tatry), monticello (kapusta), mylisa (cebula),
Nattika (ziemniaki), PHOTOCREO Michal Bednarek (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie), Pkruger (świerk), Richard Peterson (cis), Sony Ho (klon), Subbotina Anna (brzoza), Yaroslava (por), zebra0209 (chmury
pierzaste); Studio DigiTouch (pomidor, seler); Thinkstock/Getty Images: aarrows (ser), iStockphoto - Bigmouse108 (pociąg), Chris_Tefme (papierosy), CherriesJD (koszyk z zakupami 1), connect11 (barometr),
EHStock (kieliszek wina), GeoM (sosna), Gonzalo1978 (chmury warstwowe), graphic-bee (biegnące dzieci), jgroup (wanna), ivanastar (chmury kłębiaste), mady70 (lipa), nito100 (marchew), Nivellen77 (elektrownia),
Rtimages (koszyk z zakupami 2), ValentynVolkov (jagody), ysuel (krajobraz rolniczy).
Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w publikacji. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z wydawnictwem.
Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
www.nowaera.pl, e-mail: [email protected], tel. 801 88 10 10
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów
RozkładSpis
materiału
treści
Informacja
o dodatkowych materiałach
Dodatkowe materiały
są dostępne na portalu
Szanowni Państwo!
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.dlanauczyciela.pl
Znajdą tam Państwo wiele dodatkowych materiałów przydatnych
w pracy nauczyciela.
Są to m.in.:
• scenariusze lekcji z kartami pracy w dwóch wersjach – otwartej
(pliki word), umożliwiającej edycję i dostosowanie kart do własnych
potrzeb, oraz zamkniętej (pliki pdf),
• edytowalne sprawdziany do wszystkich działów,
• odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń,
• wykazy zasobów znajdujących się w multibooku i na stronie docwiczenia.pl
Spis
treści
1
Wstęp
4
2
Rozkład materiału
5
3
Plan wynikowy
21
4
Karty pracy i gry dydaktyczne
33
Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
33
45
Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
48
62
Dział 3. Poznajemy świat organizmów
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
66
74
Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
76
88
Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
91
98
Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
101
110
Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie
Karty pracy .....................................................................................................
Gra dydaktyczna ............................................................................................
112
123
3
4
Wstęp
Wstęp
„Książka Nauczyciela” jest częścią obudowy dydaktyczno-metodycznej wchodzącej w skład pakietu do nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”. Zawartość tej publikacji z pewnością ułatwi pracę
wszystkim nauczycielom, zarówno tym z niedużym doświadczeniem zawodowym, jak i tym z dłuższym stażem. Mamy nadzieję, że książka będzie pomocna
w planowaniu pracy, a potem w realizacji planu, a więc w nauczaniu, sprawdzaniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz w ich ocenianiu.
„Książka Nauczyciela” zawiera gotowe do wykorzystania materiały dydaktyczne:
• Rozkład materiału – skorelowany z podręcznikiem „Tajemnice przyrody”
i nową podstawą programową („Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej” – Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
Materiał nauczania jest w nim podzielony na 64 jednostki lekcyjne, wśród których uwzględniliśmy także 5 lekcji w terenie. Treści nadobowiązkowe, wykraczające poza podstawę programową, zostały umieszczone przy odpowiednich
jednostkach lekcyjnych i wyróżnione gwiazdką. Przy każdym temacie znajdują
się odwołania do treści nauczania zawartych w podstawie programowej, co ułatwia sprawdzanie stopnia jej realizacji, a także informacje o warunkach i sposobach osiągania celów oraz potrzebnych pomocach dydaktycznych;
• Plan wynikowy – ze szczegółowymi wymaganiami stawianymi uczniom.
Wymaganiom zostały przypisane kategorie taksonomiczne celów kształcenia:
A – zapamiętywanie wiadomości, B – rozumienie wiadomości, C – stosowanie
wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosowanie wiadomości w sytuacjach
nietypowych (problemowych) (wg: B. Niemierko, „Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki”, Warszawa 1997);
• Karty pracy do każdej lekcji – z propozycjami zadań do samodzielnej pracy
uczniów w czasie zajęć. Stanowią element scenariuszy lekcji zamieszczonych
na stronie dlanauczyciela.pl, mogą być również źródłem inspiracji do realizacji
własnych pomysłów. Przygotowano je tak, aby ułatwić ich kserowanie. Numery
i tytuły kart są zgodne z numerami lekcji podanymi w rozkładzie materiału;
• Gry dydaktyczne – propozycja podsumowania wiadomości i umiejętności po
każdym dziale podręcznika. Mają atrakcyjną formę, uczą współzawodnictwa,
a także współpracy w grupie. Integrują uczniów i są doskonałą odskocznią od
szkolnej codzienności.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały spełnią Państwa oczekiwania.
Redakcja
Rozkład materiału
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
3. Przyrządy i pomoce • przyrządy i pomoce niezbędne
ułatwiające prowadzepodczas obserwacji terenowych
nie obserwacji
• obserwacje za pomocą lupy
• mikroskop – budowa,
przeznaczenie
• taśma miernicza – przeznaczenie
i korzystanie
3. Przyrządy
i pomoce
przyrodnika
• rola zmysłów w poznawaniu
przyrody
• obserwacje przyrodnicze
• plan doświadczenia
przyrodniczego
• źródła wiedzy o przyrodzie
• bezpieczeństwo podczas
prowadzenia obserwacji
i doświadczeń
2. Jakimi sposobami
poznajemy przyrodę?
2. Jak poznawać
przyrodę?
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
I.2. podaje nazwy przyrządów
stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie
(lupa, kompas, taśma miernicza)
I.4. stosuje zasady bezpieczeństwa
podczas obserwacji i doświadczeń
przyrodniczych
I.1. opisuje sposoby poznawania
przyrody, podaje różnice między
eksperymentem, doświadczeniem
a obserwacją
I.3. podaje przykłady wykorzystania
zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
I.4. stosuje zasady bezpieczeństwa
podczas obserwacji i doświadczeń
przyrodniczych
I.5. wymienia różne źródła wiedzy
o przyrodzie
I.6. korzysta z różnych źródeł
wiedzy o przyrodzie
• rozpoznawanie elementów
przyrody i ich cech za pomocą
zmysłów
• omówienie sposobów
obserwowania przyrody
• analiza etapów planowania,
przeprowadzania
i dokumentowania doświadczeń
oraz eksperymentów
• samodzielne zaplanowanie
i przeprowadzenie
doświadczenia
• rozmowa na temat
bezpieczeństwa podczas
prowadzenia doświadczeń
i eksperymentów
• obserwacja obiektów
przyrodniczych za pomocą lupy
• rozmowa na temat możliwości
i przeznaczenia poszczególnych
przyrządów
• wykonanie rysunku obiektu
obserwowanego za pomocą lupy
• omówienie budowy mikroskopu
• pokaz przygotowania
mikroskopu do obserwacji
• samodzielna obserwacja
mikroskopowa
VI.1. rozpoznaje składniki przyrody • wskazywanie w najbliższym
ożywionej i nieożywionej w najbliżotoczeniu składników przyrody
szej okolicy szkoły
i wytworów działalności
człowieka
VII.1. wskazuje w terenie składniki
• wskazywanie różnic między
środowiska antropogenicznego
nieożywionymi a ożywionymi
w najbliższej okolicy
składnikami przyrody
Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika
Treści nauczania
w podręczniku
1. Poznajemy składniki • nieożywione składniki przyrody
przyrody
• ożywione składniki przyrody
• cechy życia
• wytwory działalności człowieka
Numer
i temat lekcji
1. Przyroda i jej
składniki
Tytuł rozdziału
w podręczniku
*Treści nadobowiązkowe, wykraczające poza podstawę programową.
Zawiera 64 jednostki lekcyjne, w tym 5 lekcji w terenie.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mapa
kompas
lupa
taśma miernicza
mikroskopy
preparaty mikroskopowe
lornetka
ołówek
multibook
roślina doniczkowa
owoce
nagrania głosów zwierząt
zwierzęta hodowane w pracowni
podręcznik
multibook
• okazy lub zdjęcia roślin, zwierząt,
skał i innych elementów przyrody
oraz wytworów działalności
człowieka
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 3
• multibook
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
Rozkład materiału
5
6. Co to jest plan?
5. Określamy
kierunki geograficzne
za pomocą kompasu
i gnomonu –
lekcja w terenie
4. W jaki sposób
określamy kierunki
geograficzne?
Numer
i temat lekcji
Treści nauczania
w podręczniku
•
•
•
•
•
•
II.1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków
głównych
II.2. wyznacza kierunki główne
za pomocą kompasu oraz kierunek
północny za pomocą gnomonu
i wskazuje je w terenie
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
• pogadanka na temat głównych
kierunków geograficznych
• wskazywanie przez uczniów
głównych kierunków
geograficznych
• omówienie budowy kompasu
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
II.2. wyznacza kierunki główne
za pomocą kompasu oraz kierunek
północny za pomocą gnomonu
i wskazuje je w terenie
• omówienie sposobu wyznaczania
głównych kierunków
geograficznych za pomocą
kompasu
• praktyczne wyznaczanie
głównych kierunków
geograficznych za pomocą
kompasu zgodnie z instrukcją
z podręcznika
• omówienie etapów wyznaczania
głównych kierunków
geograficznych za pomocą
gnomonu zgodnie z instrukcją
z podręcznika
• praktyczne wyznaczanie
głównych kierunków za pomocą
gnomonu
plan przedmiotu
II.3. podaje różnice między planem • pogadanka wyjaśniająca pojęcie
przedstawianie przedmiotów
a mapą
plan
i obiektów na planie
II.4. rysuje plan różnych
• wykonywanie pomiarów
plany niewielkich obszarów
przedmiotów
przedmiotów, np. podręcznika,
Ziemi
II.5. wykonuje i opisuje szkic okolicy
ławki
rysowanie szkicu okolic szkoły
szkoły
• rysowanie planów wybranych
przedmiotów
• rysowanie szkicu okolic szkoły
mapa
II.6. odczytuje informacje z planu
• pogadanka wyjaśniająca pojęcie
znaki kartograficzne na mapie
i mapy, posługując się legendą
mapa
elementy mapy: tytuł, skala,
• omówienie legendy mapy
legenda
• odszukiwanie na mapie
rodzaje map: plan, mapa
wskazanych obiektów przy
turystyczna
wykorzystaniu legendy mapy
zasady korzystania z planu miasta
• prezentacja różnych rodzajów
i mapy turystycznej
map
• widnokrąg
• nazwy głównych kierunków
geograficznych
• sposoby wyznaczania kierunków
geograficznych w terenie
(za pomocą kompasu, za pomocą
gnomonu)
• nazwy kierunków pośrednich
• róża kierunków geograficznych
• *wyznaczanie kierunków
geograficznych w terenie
za pomocą Gwiazdy Polarnej
i innych obiektów w otoczeniu
• etapy wyznaczania głównych
kierunków geograficznych
za pomocą kompasu
• praktyczne wyznaczanie
kierunków geograficznych
• etapy wyznaczania kierunków
geograficznych za pomocą
gnomonu
• wyznaczanie kierunków
pośrednich
6. Jak czytamy plany 7. Czytamy plan miasta •
i mapy?
i mapę turystyczną
•
•
5. Co pokazujemy
na planach?
4. Określamy
kierunki
geograficzne
Tytuł rozdziału
w podręczniku
•
•
•
•
•
•
•
•
plan miejscowości
mapa turystyczna
multibook
atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 10–11
linijka, taśma miernicza
kartki z bloku, ołówki
multibook
atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 6–7
• materiały do ćwiczeń: kompasy,
karton z bloku, duży cyrkiel,
kijek długości 10 cm, plastelina,
ołówek, linijka
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 4–5
• kompasy
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 4–5
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
6
Rozkład materiału
Numer
i temat lekcji
1. Substancje wokół
nas
Podsumowanie
działu 1
12. Otaczają nas
substancje
11. Sprawdzian
z działu 1
•
•
•
•
•
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, II.3,
II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, VI.1, VI.2
• porównanie zakresu informacji
(legend) przedstawionych na
poszczególnych rodzajach map
• omówienie zasad korzystania
z planu miasta i mapy
turystycznej
• planowanie trasy pieszej
wycieczki z wykorzystaniem
planu
II.7. wskazuje na planie i mapie
• wskazywanie głównych
miejsce obserwacji i obiekty
kierunków geograficznych
w najbliższym otoczeniu szkoły
na mapie
II.8. korzysta z planu i mapy wielko- • omówienie sposobu
orientowania mapy za pomocą
skalowej podczas planowania
kompasu
wycieczki
• omówienie sposobu
orientowania mapy za pomocą
obiektów w terenie
• praktyczne ćwiczenia
w orientowaniu mapy za pomocą
kompasu i obiektów w terenie
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
mapa lub plan miasta, okolicy
kompas
multibook
atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 4, 8
• mapa lub plan miasta, okolicy
• kompas
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 8
•
•
•
•
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• sprawdzenie stopnia opanowania • pomoce dydaktyczne
wymagań szczegółowych
wykorzystywane w trakcie
• pogadanka uzupełniająca
realizacji lekcji z działu 1
• rozwiązywanie zadań
• multibook
utrwalających w zeszycie
• atlas „Przyroda. Świat wokół
ćwiczeń
nas”, s. 3–8
badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4,
I.5, I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, VI.1, VI.2
Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
stany skupienia substancji
V.3. podaje przykłady przedmiotów • obserwacja substancji w różnych • plastelina
przykłady substancji
wykonanych z substancji sprężystanach skupienia (ciało stałe,
• kreda
występujących w stanie stałym,
stych, kruchych i plastycznych
ciecz i gaz – inne niż woda)
• gąbka
ciekłym i gazowym
i uzasadnia ich zastosowanie
• badanie właściwości wybranych • blaszka lub drut aluminiowy
właściwości substancji
w przedmiotach codziennego
substancji: plasteliny, kredy lub
• sok
występujących w stanie stałym,
użytku
różnych przedmiotów (np. gąbki) • gaz (np. tlenek siarki)
ciekłym i gazowym
• rozmowa na temat
• multibook
wpływ temperatury na ciała
występowania w najbliższym
stałe, ciecze i gazy
otoczeniu przedmiotów
wykonanych z różnych substancji
• kierunek północny i pozostałe
kierunki geograficzne na mapie
• sposoby orientowania mapy:
za pomocą kompasu, za pomocą
obiektów w terenie
Treści nauczania
w podręczniku
10. Poznajemy warsz- • utrwalenie i uzupełnienie
tat przyrodnika –
wiadomości z działu 1
podsumowanie działu 1
9. Ćwiczymy orientowanie się w terenie
– lekcja w terenie
7. Jak się orientować 8. Jak się orientować
w terenie?
w terenie?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Rozkład materiału
7
4. Obserwujemy
pogodę
3. Składniki pogody
2. Woda występuje
w trzech stanach
skupienia
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Treści nauczania
w podręczniku
• przyrządy służące do pomiaru
składników pogody: termometr,
deszczomierz, wiatromierz
• prognoza pogody
• obserwacja składników pogody
• pomiary: temperatury, ilości
opadów, kierunku i siły wiatru
• dziennik pogody
15. Obserwujemy
pogodę
16. Obserwacja
i pomiar składników
pogody – lekcja
w terenie
• stany skupienia wody
• budowa i zasada działania
termometru
• zjawiska parowania, skraplania,
krzepnięcia i topnienia
• czynniki wpływające na szybkość
parowania
• *obieg wody w przyrodzie
14. Poznajemy składniki • pogoda
pogody
• składniki pogody: temperatura
powietrza, ciśnienie
atmosferyczne, kierunek
i prędkość wiatru, zachmurzenie,
rodzaje zachmurzenia, opady
i osady atmosferyczne
• rodzaje opadów i osadów
atmosferycznych
• zjawiska pogodowe: deszcze
nawalne, zamieć, burza, tęcza
13. Poznajemy stany
skupienia wody
Numer
i temat lekcji
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
III.5. podaje przykłady zastosowania • doświadczalne wykazanie
• termometr zaokienny
termometru w różnych sytuacjach
wpływu temperatury na szybkość • materiały do doświadczeń:
życia codziennego
parowania wody zgodnie
dwa spodki, łyżka, woda,
z instrukcją z podręcznika
szklanka, płaski talerz, pisak
• obserwacja zjawiska skraplania
wodoodporny, trzy kostki lodu,
pary wodnej
woda, termometr laboratoryjny,
niewielki słoik
• multibook
• termometry zaokienny
• wyjaśnienie pojęcia pogoda
III.1. wymienia składniki pogody
i pokojowy
• omówienie składników pogody
i podaje nazwy przyrządów służą• deszczomierz
cych do ich pomiaru (temperatura • wskazanie przykładów wpływu
zmian temperatury powietrza na • multibook
powietrza, zachmurzenie, opady
organizmy (w tym na człowieka)
i osady atmosferyczne, ciśnienie
• prezentacja termometru
atmosferyczne, kierunek wiatru)
III.4. podaje przykłady opadów
i osadów atmosferycznych oraz
wskazuje ich stan skupienia
III.6. nazywa zjawiska pogodowe:
burza, tęcza, deszcze nawalne,
huragan, zawieja śnieżna, i opisuje
ich następstwa
III.2. odczytuje wartości pomiaru
• pogadanka na temat przyrządów • termometr zaokienny
składników pogody, stosując
służących do pomiaru składników • deszczomierz
właściwe jednostki
pogody
• wiatromierz
III.3. prowadzi obserwacje składni- • konstruowanie wiatromierza
• mapa pogody
ków pogody, zapisuje i analizuje ich
i deszczomierza
• multibook
wyniki oraz dostrzega zależności
• odczytywanie prognozy pogody
III.5. podaje przykłady zastosowania
z mapy pogody
termometru w różnych sytuacjach
życia codziennego
III.2. odczytuje wartości pomiaru
• odczytywanie i zapisywanie
• termometr zaokienny
składników pogody, stosując
wskazań termometru
• deszczomierz
właściwe jednostki
• obserwacja i określanie stopnia
• wiatromierz
III.3. prowadzi obserwacje składnizachmurzenia
• ciśnieniomierz
ków pogody, zapisuje i analizuje ich • rozpoznawanie rodzajów
• dzienniczek pogody
wyniki oraz dostrzega zależności
opadów i osadów
zamieszczony w zeszycie
III.5. podaje przykłady zastosowania
atmosferycznych
ćwiczeń
termometru w różnych sytuacjach • pomiar ilości opadów
życia codziennego
• zapisywanie wyników pomiarów
temperatury powietrza i ilości
opadów
• określanie kierunku wiatru
z wykorzystaniem wiatromierza
• omówienie zasad prowadzenia
dziennika pogody
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
8
Rozkład materiału
1. Organizmy mają
wspólne cechy
Podsumowanie
działu 2
5. „Wędrówka”
Słońca po niebie
Tytuł rozdziału
w podręczniku
• wschód, górowanie i zachód
Słońca
• południe słoneczne
• doba
• zmiany długości cienia w ciągu
dnia
• zmiany temperatury powietrza
w ciągu dnia
• cztery pory roku
• równonoc jesienna
• daty rozpoczęcia pór roku
• przesilenie zimowe
• równonoc wiosenna
• przesilenie letnie
• przyczyny zmian temperatury
w poszczególnych porach roku
• przyroda ożywiona jesienią, zimą,
wiosną i latem
• obserwacje wysokości Słońca
nad widnokręgiem, pogody oraz
roślin i zwierząt
Treści nauczania
w podręczniku
21. Poznajemy
budowę i czynności
życiowe organizmów
20. Sprawdzian
z działu 2
II.9, II.10, II.11, III.1, III.2, III.3, III.4,
III.5, III.6, V.3
III.2. odczytuje wartości pomiaru
składników pogody, stosując
właściwe jednostki
III.3. prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich
wyniki oraz dostrzega zależności
II.9. wyjaśnia zależność między
wysokością Słońca a długością
i kierunkiem cienia
II.10. opisuje zmiany w położeniu
Słońca nad widnokręgiem w ciągu
doby i w ciągu roku
II.11. wskazuje w terenie oraz
na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu
i górowania Słońca w ciągu dnia
i w różnych porach roku
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
• rozmowa na temat przyczyn
zmian pór roku oraz związanych
z nimi zmian zachodzących
w pogodzie i przyrodzie
• pogadanka objaśniająca zależność
między wysokością Słońca
a długością dnia w ciągu roku
• sprawdzenie stopnia opanowania
wymagań szczegółowych
• pogadanka uzupełniająca
• rozwiązywanie zadań
utrwalających w zeszycie
ćwiczeń
• pogadanka objaśniająca
„wędrówkę” Słońca po niebie
• omówienie zmian długości cienia
w ciągu dnia
• omówienie zmian temperatury
powietrza w ciągu dnia
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• pomoce dydaktyczne
wykorzystywane w trakcie
realizacji lekcji z działu 2
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 40–43
• materiały do prowadzenia
obserwacji: gnomon, centymetr
krawiecki
• notatnik
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 42–43
• materiały do prowadzenia
obserwacji: gnomon, centymetr
krawiecki
• notatnik
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 40–41
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
Dział 3. Poznajemy świat organizmów
• budowa komórkowa
VI.1. rozpoznaje składniki przyrody • obserwacja organizmu
organizmów
ożywionej i nieożywionej w najbliżjednokomórkowego
• hierarchiczna budowa
szej okolicy szkoły
• omówienie hierarchicznej
organizmów wielokomórkowych:
budowy organizmów
komórka, tkanka, narząd lub
organ, organizm
• mikroskop
• preparat mikroskopowy
organizmu jednokomórkowego
(np. chlorella)
• badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: II.9, II.10,
II.11, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, V.3
19. Poznajemy pogodę • utrwalenie i uzupełnienie
i inne zjawiska przywiadomości z działu 2
rodnicze – podsumowanie działu 2
18. „Wędrówka”
Słońca po niebie –
lekcja w terenie
17. „Wędrówka”
Słońca po niebie
Numer
i temat lekcji
Rozkład materiału
9
Numer
i temat lekcji
4. Rośliny i zwierzęta 25. Obserwujemy
wokół nas
rośliny i zwierzęta
wokół nas
3. Zależności
pokarmowe między
organizmami
• organizmy samożywne lub
cudzożywne
• sposób wytwarzania pokarmu
przez rośliny
• roślinożercy
• czynności życiowe organizmów
• *podział organizmów na pięć
królestw
Treści nauczania
w podręczniku
• rośliny doniczkowe uprawiane
w domu
• zwierzęta hodowane przez
człowieka
23. W jaki sposób
• zwierzęta mięsożerne:
drapieżniki i padlinożercy
organizmy
cudzożywne zdobywa- • wszystkożercy
• przykłady organizmów
ją pokarm?
odżywiających się szczątkami
glebowymi
• pasożyty
• przystosowania zwierząt
do pobierania pokarmu
24. Poznajemy
• zależności pokarmowe
zależności pokarmowe • producenci i konsumenci
między organizmami
• ogniwa łańcucha pokarmowego
• rola destruentów
• sieć pokarmowa
• *sposoby obrony przed
naturalnymi wrogami
2. Organizmy
22. Jak odżywiają się
różnią się sposobem rośliny i dla jakich
odżywiania
organizmów są pożywieniem?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite
organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły
VI.6. wymienia i opisuje czynniki
warunkujące życie na lądzie oraz
przystosowania organizmów
do życia
VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite
organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły
VI.9. odróżnia organizmy samożywne
i cudzożywne, podaje podstawowe
różnice w sposobie ich odżywiania
się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów
do zdobywania pokarmu
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
• obserwacja organizmu
zwierzęcego hodowanego
w pracowni – omówienie
czynności życiowych
• *pogadanka na temat
różnorodności organizmów
i konieczności ich pogrupowania
• obserwacja przedstawicieli
wybranych królestw –
wskazywanie ich cech
charakterystycznych
• wyjaśnienie istoty samożywności
i cudzożywności
• wskazywanie w najbliższym
otoczeniu przykładów
organizmów samożywnych
• wskazywanie przykładów i cech
roślinożerców
• rozmowa na temat klasyfikacji
zwierząt mięsożernych
• wskazywanie cech drapieżników
i padlinożerców
• obserwacja organizmów
glebowych
• podawanie przykładów
organizmów wszystkożernych
• pogadanka na temat pasożytów
• omówienie struktury łańcucha
pokarmowego
• układanie przykładowych
łańcuchów i sieci pokarmowych
• analiza sytuacji, kiedy zostaje
wyeliminowane któreś ogniwo
łańcucha pokarmowego
• omówienie roli destruentów
w przyrodzie
• rozmowa na temat sposobów
obrony różnych organizmów
przed naturalnymi wrogami
• wskazywanie przykładów obrony
• rozmowa na temat roślin
uprawianych przez człowieka
w domu i ogrodzie
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• rośliny doniczkowe znajdujące
się w pracowni przyrodniczej
• zdjęcia lub okazy wybranych
roślin trujących
• przygotowane przez uczniów
koła z rysunkami lub ze zdjęciami
organizmów roślinnych
i zwierzęcych
• prostokąty z nazwami ogniw
łańcucha pokarmowego
• multibook
• przygotowane przez uczniów
koła z rysunkami lub ze
zdjęciami organizmów roślinnych
i zwierzęcych
• prostokąty z nazwami ogniw
łańcucha pokarmowego
• multibook
• okazy roślin doniczkowych,
zdjęcia zwierząt roślinożernych
• multibook
• organizm zwierzęcy hodowany
w pracowni
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 44–47
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
10
Rozkład materiału
• przykłady innych zwierząt
występujących w domach
• rośliny i zwierzęta naszych
ogrodów
• dzikie zwierzęta w mieście
Treści nauczania
w podręczniku
• rozmowa na temat zasad
pielęgnacji roślin doniczkowych
• omówienie zasad pielęgnacji
roślin
• rozmowa na temat hodowanych
zwierząt, ich wymagań i zasad
opieki nad nimi
• sprawdzenie stopnia opanowania
wymagań szczegółowych
• pogadanka uzupełniająca
• rozwiązywanie zadań
utrwalających w zeszycie
ćwiczeń
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• pomoce dydaktyczne
wykorzystywane w trakcie
realizacji lekcji z działu 3
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 44–47
• okazy zwierząt hodowanych
w pracowni
• zdjęcia zwierząt hodowanych
przez uczniów
• atlasy zwierząt
• multibook
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• rodzaje i funkcje naczyń
krwionośnych
• rola serca
• tętno
• zadania układu krwionośnego
• higiena układu krwionośnego
29. Jak przebiega
• narządy budujące układ
trawienie i wchłanianie
pokarmowy
pokarmu?
• rola poszczególnych narządów
przewodu pokarmowego
• etapy trawienia pokarmu
• wchłanianie pokarmu
• podstawowe zasady higieny
układu pokarmowego
• *rola narządów wspomagających
trawienie
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
• omówienie klasyfikacji
pokarmów ze względu na ich
pochodzenie
• pokaz przykładowych produktów
żywnościowych
• omówienie roli oraz skutków
niedoboru i nadmiaru
poszczególnych składników
pokarmowych
• analiza położenia poszczególnych
narządów układu pokarmowego
• opis etapów trawienia pokarmu
• omówienie wchłaniania pokarmu
• wskazywanie na planszy lub
modelu położenia narządów
przewodu pokarmowego
i narządów wspomagających
trawienie
• rozmowa na temat zasad higieny
układu pokarmowego
• *omówienie roli narządów
wspomagających trawienie
• wskazywanie na planszy
narządów budujących układ
krwionośny
• pomiar tętna własnego oraz
tętna kolegi
• zegarek z sekundnikiem lub
stoper
• stetoskop
• model tułowia człowieka
• model serca człowieka
• plansza dydaktyczna „Układ
pokarmowy”
• model tułowia człowieka
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 8
• produkty spożywcze bogate
w wybrane składniki pokarmowe
(lub opakowania po tych
produktach) oraz ich zdjęcia
• badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: I.4, IV.1, VI.6,
VI.1, VI.7, VI.9
Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka
I.4, IV.1, VI.6, VI.1, VI.7, VI.9
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
28. Poznajemy składniki • podział składników
V.10. opisuje zasady zdrowego
pokarmowych
pokarmowe
stylu życia (w tym zdrowego
• źródła składników pokarmowych odżywiania się)
• znaczenie poszczególnych
składników pokarmowych
dla organizmu
27. Sprawdzian
z działu 3
26. Poznajemy świat
• utrwalenie i uzupełnienie
organizmów –
wiadomości z działu 3
podsumowanie działu 3
Numer
i temat lekcji
2. Układ krwionośny 30. Jaką rolę odgrywa
układ krwionośny?
transportuje krew
1. Trawienie
i wchłanianie
pokarmu
Podsumowanie
działu 3
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Rozkład materiału
11
budowa układu nerwowego
zadania nerwów i mózgu
rola narządów zmysłów
budowa oka
droga promieni świetlnych w oku
powstawanie obrazu
33. Jak organizm
odbiera informacje
z otoczenia? Narząd
wzroku
5. Układ nerwowy
kontroluje pracę
organizmu
•
•
•
•
•
•
• elementy budujące układ ruchu
• główne elementy budowy
szkieletu
• połączenia kości
• kształty kości
• rola szkieletu
• praca mięśni szkieletowych
• higiena układu ruchu
• *przykłady pracy mięśni
budujących narządy wewnętrzne
32. Jakie układy
narządów umożliwiają
organizmowi ruch?
4. Szkielet i mięśnie
umożliwiają ruch
budowa układu oddechowego
rola układu oddechowego
budowa i rola płuc
wymiana gazowa w płucach
higiena układu oddechowego
Treści nauczania
w podręczniku
•
•
•
•
•
Numer
i temat lekcji
3. Układ oddechowy 31. Jak oddychamy?
zapewnia wymianę
gazową
Tytuł rozdziału
w podręczniku
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
V.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje
ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
• omówienie położenia i roli
poszczególnych narządów
układu oddechowego
• wskazywanie na planszy
położenia narządów układu
oddechowego
• analiza schematu wdechu
i wydechu
• obserwacja ruchów klatki
piersiowej podczas wdechu
i wydechu
• omówienie przebiegu wymiany
gazowej w płucach
• rozmowa na temat zasad higieny
układu oddechowego
• omówienie współdziałania
układów kostnego i mięśniowego
podczas wykonywania ruchów
• wskazywanie na modelu lub
planszy dydaktycznej głównych
elementów budowy szkieletu,
przykładów połączeń kości, kości
o różnych kształtach
• omówienie sposobu pracy mięśni
szkieletowych
• omówienie zasad higieny układu
ruchu
• *omówienie przykładów
działania mięśni budujących
narządy wewnętrzne
• omówienie zadań nerwów
i mózgu
• omówienie roli narządów
zmysłów
• wskazywanie na planszy
dydaktycznej lub na modelu
głównych elementów budowy
oka
• „wysłuchanie” pracy serca
• pogadanka na temat zadań
układu krwionośnego
• rozmowa na temat zasad higieny
układu krwionośnego
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• plansza dydaktyczna „Budowa
ucha”
• model budowy ucha
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 84–86
• plansza dydaktyczna „Budowa
oka”
• model budowy oka
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 87
• model tułowia człowieka
• plansza dydaktyczna „Układ
oddechowy”
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 82
• plansza dydaktyczna „Układ
krążenia”
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 83
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
12
Rozkład materiału
• cechy kobiety i mężczyzny
• zmiany fizyczne w okresie
dojrzewania u chłopców
i dziewcząt
• dojrzewanie psychiczne
i emocjonalne
• higiena okresu dojrzewania
36. Dojrzewanie to
czas wielkich zmian
7. Dojrzewanie to
czas wielkich zmian
• budowa i rola ucha
• droga dźwięku w uchu
• rola skóry w procesie odbierania
wrażeń czuciowych
• rola narządów odbierających
wrażenia smakowe i węchowe
• higiena narządów zmysłów
34. Jak organizm
odbiera informacje
z otoczenia? Narządy
węchu, smaku, słuchu
i dotyku
35. Jak jest zbudowany • budowa i funkcje męskiego
układ rozrodczy?
układu rozrodczego
• budowa i funkcje żeńskiego
układu rozrodczego
• zapłodnienie i ciąża
• higiena układu rozrodczego
Treści nauczania
w podręczniku
Numer
i temat lekcji
6. Układ rozrodczy
umożliwia
wydawanie na świat
potomstwa
Tytuł rozdziału
w podręczniku
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.3. opisuje zmiany zachodzące
w organizmach podczas
dojrzewania płciowego
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.4. wymienia podstawowe zasady
ochrony zmysłów wzroku i słuchu
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
IV.1. wymienia układy budujące
organizm człowieka: układ kostny,
oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy,
i podaje ich podstawowe funkcje
IV.2. wskazuje na planszy, modelu
i własnym ciele układy budujące
organizm człowieka oraz narządy
zmysłów
IV.4. wymienia podstawowe zasady
ochrony zmysłów wzroku i słuchu
IV.5. bada współdziałanie zmysłu
smaku i węchu
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
• spotkanie z pielęgniarką –
rozmowa na temat zmian
zachodzących w organizmie
w okresie dojrzewania
oraz na temat zasad higieny
• omówienie roli narządów
zmysłów: słuchu, dotyku, smaku
i węchu
• współdziałanie zmysłów
smaku i węchu – wykonanie
doświadczenia
• wskazywanie na planszy
głównych elementów budowy
ucha
• omówienie drogi dźwięku
w uchu
• rozmowa na temat roli zmysłów
w odbieraniu wrażeń ze
środowiska zewnętrznego
• rozmowa na temat higieny
narządów wzroku i słuchu
• omówienie różnic w budowie
sylwetki kobiety i mężczyzny
• wskazywanie na planszy
położenia narządów rozrodczych
żeńskich i męskich
• omówienie funkcji układów
rozrodczych
• rozmowa na temat zasad higieny
układu rozrodczego
• objaśnienie istoty widzenia –
analiza drogi promienia
świetlnego
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
klips do zatkania nosa
szalik do przewiązania oczu
łyżeczka
kilka świeżych owoców i warzyw
(np. brzoskwinia, banan,
marchewka, ogórek)
kilka miseczek
nóż
widelec
tarka
multibook
• plansza dydaktyczna „Budowa
układu rozrodczego”
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
Rozkład materiału
13
39. Na czym polega
zdrowy styl życia?
40. Poznajemy
choroby zakaźne
i pasożytnicze
2. Choroby, którymi
można się zarazić
38. Sprawdzian
z działu 4
37. Odkrywamy
tajemnice ciała
człowieka –
podsumowanie
działu 4
Numer
i temat lekcji
1. Zdrowy styl życia
Podsumowanie
działu 4
Tytuł rozdziału
w podręczniku
IV.3. opisuje zmiany zachodzące
w organizmach podczas dojrzewania płciowego
IV.6. opisuje podstawowe zasady
dbałości o ciało i otoczenie
IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, V.10
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• przyczyny chorób zakaźnych
i pasożytniczych
• drogi wnikania drobnoustrojów
chorobotwórczych
• choroby przenoszone
z wdychanym powietrzem
i sposoby zapobiegania im
• zatrucia pokarmowe, pasożyty
przewodu pokarmowego
i sposoby ich unikania
• choroby wywoływane przez
drobnoustroje wnikające
do organizmu przez uszkodzoną
skórę i zapobieganie im
zasady zdrowego stylu życia
odpoczynek aktywny i bierny
racjonalne odżywianie się
znaczenie aktywności fizycznej
w profilaktyce zdrowia
• higiena jamy ustnej
• pielęgnacja skóry, włosów
i paznokci
•
•
•
•
• kosmetyki do pielęgnacji skóry
V.1. proponuje rodzaje wypoczynku • pogadanka na temat zdrowego
stylu życia
w okresie dojrzewania
i określa zasady bezpieczeństwa
z nimi związane
• omówienie zasad prawidłowego • preparaty do pielęgnacji cery
żywienia
trądzikowej (zdjęcia lub ulotki
V.10. opisuje zasady zdrowego stylu
tych produktów)
życia
• zademonstrowanie przykładowej
• pasty do zębów, szczotki, nici
gimnastyki porannej
dentystyczne
• model czaszki (do pokazu mycia
zębów)
• multibook
V.2. opisuje drogi wnikania czynni- • rozmowa na temat
• plansze dydaktyczne
ków chorobotwórczych do orgadrobnoustrojów
przedstawiające kleszcze
nizmu człowieka, opisuje sposoby
chorobotwórczych i dróg ich
• preparat mokry kleszcza
zapobiegania chorobom
wnikania do organizmu
• opakowania po różnych
• omówienie objawów grypy, ospy,
produktach spożywczych
anginy
• multibook
• sporządzenie mapy myśli pt.
„Choroby zakaźne”
• odczytywanie informacji
z opakowań produktów
spożywczych
• rozmowa na temat właściwego
postępowania z produktami
spożywczymi
• omówienie objawów zatruć
• rozmowa na temat chorób
wywoływanych przez
drobnoustroje wnikające przez
uszkodzoną skórę i sposobów
zabezpieczania się przed nimi
Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia
• sprawdzenie stopnia opanowania • pomoce dydaktyczne
wymagań szczegółowych
wykorzystywane w trakcie
• pogadanka uzupełniająca
realizacji lekcji z działu 4
• multibook
• rozwiązywanie zadań
• atlas „Przyroda. Świat wokół
utrwalających w zeszycie
nas”, s. 78–87
ćwiczeń
• badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: IV.1, IV.2, IV.3,
IV.4, IV.5, IV.6, V.10
• utrwalenie i uzupełnienie
wiadomości z działu 4
Treści nauczania
w podręczniku
14
Rozkład materiału
• uzależnienia
• wpływ na organizm: dymu
papierosowego, alkoholu,
narkotyków
• uzależnienie od internetu
i telefonu
• asertywność
• wybrane sposoby zachowań
asertywnych
V.8. wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje
konsekwencje; uzasadnia, dlaczego
nie należy przyjmować używek
i środków energetyzujących oraz
zbyt długo korzystać z telefonów
komórkowych
43. Uzależnienia i ich
skutki
4. Uzależnienia są
groźne
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
III.7. opisuje zasady bezpiecznego
zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk
pogodowych (burzy, huraganu,
zamieci śnieżnej)
V.5. podaje zasady zachowania się
i udzielania pierwszej pomocy
w wypadku ugryzienia, użądlenia,
oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi
V.6. rozpoznaje rośliny trujące oraz
zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia
V.7. prezentuje podstawowe zasady
opatrywania uszkodzeń skóry
V.4. interpretuje oznaczenia sub42. Niebezpieczeń• niebezpieczne substancje
stancji szkodliwych dla zdrowia:
stwa i pierwsza pomoc
w domu
drażniących, trujących, żrących
w domu
• zatrucia: znaczenie wybranych
symboli umieszczanych
i wybuchowych
na opakowaniach środków
V.5. podaje zasady zachowania się
chemicznych używanych w domu i udzielania pierwszej pomocy
• pierwsza pomoc w przypadku
w wypadku ugryzienia, użądlenia
skaleczenia, oparzenia, użądlenia oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi
V.7. prezentuje podstawowe zasady
opatrywania uszkodzeń skóry
V.9. odszukuje na opakowaniach
oznaczenia substancji szkodliwych
dla zdrowia: drażniących, trujących,
żrących i wybuchowych, i wyjaśnia
ich znaczenie
• niebezpieczne zjawiska
pogodowe i unikanie ich skutków
• zagrożenia ze strony jadowitych
zwierząt
• pierwsza pomoc w przypadku
użądlenia
• postępowanie w przypadku
ukąszenia przez żmiję
• zatrucia grzybami
• przykłady roślin trujących
Treści nauczania
w podręczniku
41. Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji
w naszym otoczeniu?
Numer
i temat lekcji
3. Jak sobie radzić
w niebezpiecznych
sytuacjach?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
trójkątna chusta
deszczułki
bandaż
woda utleniona
plansze dydaktyczne z opisami
roślin trujących i grzybów
• multibook
• opakowania po środkach
czystości
• plansze dydaktyczne
z instrukcjami udzielania
pierwszej pomocy
• multibook
• analiza zagrożeń występujących
w domu i sposobów
zapobiegania im
• rozmowa na temat zagrożeń
wynikających z niewłaściwego
używania urządzeń elektrycznych
• odczytywanie symboli
umieszczanych na opakowaniach
wybranych środków
chemicznych
• rozmowa na temat sposobu
udzielania pierwszej pomocy
w przypadku zatruć środkami
chemicznymi
• prezentacja zdjęć trujących roślin
doniczkowych
• prezentacja informacji na temat
postępowania z roślinami
trującymi
• spotkanie z psychologiem lub
pielęgniarką – rozmowa na temat
szkodliwości uzależnień
• sporządzenie listy przyczyn, dla
których dzieci i młodzież sięgają
po środki niedozwolone
• analiza negatywnego wpływu
na organizm substancji
uzależniających
• ćwiczenie zachowań asertywnych
• wykonanie plakatu „Stop
uzależnieniom”
• materiały do wykonania plakatu
• ulotki i artykuły na temat
uzależnień
• multibook
•
•
•
•
•
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• rozmowa na temat przyczyn
i skutków upadków
• pokaz unieruchamiania kończyny,
pokaz zakładania opatrunku
• spotkanie z pielęgniarką
• wskazywanie przykładowych
sytuacji, w których korzystamy
z numerów alarmowych
• odgrywanie scenek kształcących
umiejętność informowania
o urazach (rodzaj urazu,
zachowanie poszkodowanego,
pomoc, która już została
udzielona itp.)
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Rozkład materiału
15
47. Poznajemy formy
terenu
48. Czy wszystkie
skały są twarde?
2. Ukształtowanie
terenu
3. Czy wszystkie
skały są twarde?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45. Sprawdzian
z działu 5
46. Co to jest
krajobraz?
• utrwalenie i uzupełnienie
wiadomości z działu 5
V.1, V.2, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9,
V.10
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• sprawdzenie stopnia opanowania • pomoce dydaktyczne
wymagań szczegółowych
wykorzystywane w trakcie
• pogadanka uzupełniająca
realizacji lekcji z działu 5
• rozwiązywanie zadań
• multibook
utrwalających w zeszycie
ćwiczeń
badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: V.1, V.2, V.4,
V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10
Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy
• zdjęcia wybranych typów
VI.1. rozpoznaje składniki przyrody • rozmowa na temat składników
elementy krajobrazu: naturalne
krajobrazów
krajobrazu
ożywionej i nieożywionej w najbliżi antropogeniczne
• multibook
• rozpoznawanie i wskazywanie
szej okolicy szkoły
zmiany w krajobrazie
• atlas „Przyroda. Świat wokół
cech charakterystycznych
VII.1. wskazuje w terenie składniki
rodzaje krajobrazu: naturalny
nas”, s. 2, 54–55
różnych rodzajów krajobrazu
środowiska antropogenicznego
i kulturowy
• omówienie cech krajobrazu
w najbliższej okolicy
rodzaje krajobrazów
naturalnego i kulturowego
kulturowych
VII.2. rozpoznaje w terenie i nazywa
składniki środowiska antropo• wskazywanie korzystnych
i niekorzystnych zmian, które
genicznego i określa ich funkcje
zaszły w krajobrazie najbliższej
VII.3. określa zależności między
okolicy pod wpływem
składnikami środowiska przyrodnidziałalności człowieka
czego i antropogenicznego
formy terenu
VI.2. rozpoznaje główne formy
• pogadanka na temat rodzajów
• podręcznik
rodzaje form terenu: wypukłe
ukształtowania powierzchni w najform terenu
• plastelina (masa solna, glina)
i wklęsłe
bliższej okolicy szkoły i miejscu
• wskazywanie przykładów form
• podkładki
elementy wzniesienia oraz doliny zamieszkania
wypukłych i wklęsłych
• multibook
rzecznej
VI.3. tworzy model pagórka i doliny • podpisywanie elementów
równiny
rzecznej oraz wskazuje
pagórka i doliny rzecznej
wykonywanie modeli wzniesienia ich elementy
• wykonanie modelu wzniesienia
i doliny
i doliny
• wskazywanie poznanych form
terenu na mapie hipsometrycznej
składniki skał – minerały
VI.4. rozpoznaje skały występu• oglądanie kolekcji skał
• kolekcja skał i minerałów
podział skał
jące w okolicy swojego miejsca
w pracowni przyrodniczej
znajdująca się w pracowni
cechy oraz przykłady skał litych, zamieszkania
• omówienie charakterystycznych
przyrodniczej
zwięzłych i luźnych
cech poszczególnych grup skał
• atlas „Przyroda. Świat wokół
gleba i jej składniki
• obserwacja skał w najbliższej
nas”, s. 56, 58
znaczenie gleby
okolicy
• multibook
• pogadanka na temat budowy
i rodzajów skał
• przygotowanie kolekcji skał
występujących w najbliższej
okolicy
Treści nauczania
w podręczniku
44. Odkrywamy
tajemnice zdrowia
– podsumowanie
działu 5
Numer
i temat lekcji
1. Co to jest
krajobraz?
Podsumowanie
działu 5
Tytuł rozdziału
w podręczniku
16
Rozkład materiału
49. Wody słodkie
i wody słone
Numer
i temat lekcji
53. Sprawdzian
z działu 6
52. Poznajemy
•
krajobraz najbliższej
okolicy – podsumowanie działu 6
Podsumowanie
działu 6
•
•
•
•
•
51. Obszary i obiekty
chronione
•
•
•
•
VI.5. rozróżnia wody stojące
i płynące, podaje ich nazwy oraz
wskazuje naturalne i sztuczne
zbiorniki wodne
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• mapa ogólnogeograficzna świata
• pogadanka na temat rodzajów
• podręcznik
wód na Ziemi
• wskazywanie na mapie rzek,
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
jezior, mórz i oceanów
• odczytywanie nazw oceanów,
nas”, s. 57
jezior i rzek
• wykonanie schematu
przedstawiającego podział wód
występujących na Ziemi
• fotografie i widokówki
• rozmowa na temat zmian
krajobraz kulturowy
VII.4. charakteryzuje współczesny
miejscowości dawniej i dziś
w krajobrazie miejscowości oraz
zmiany w krajobrazie
krajobraz najbliższej okolicy
• projektor
terenów do niej przylegających
kulturowym spowodowane
VII.5. opisuje dawny krajobraz
• laptop
spowodowanych działalnością
najbliższej okolicy, np. na podstawie
działalnością człowieka
• pamiątki przyniesione przez
człowieka
pochodzenie nazw miejscowości opowiadań rodzinnych, starych
uczniów
• wyróżnienie zmian pozytywnych
fotografii
najbliższa okolica w przeszłości
• multibook
i negatywnych
VII.6. ocenia zmiany zagospodaroi obecnie
wania terenu wpływające na wygląd • prezentacja historii miejscowości • atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 63, 59
(prezentacje przygotowane
krajobrazu najbliższej okolicy
przez uczniów w ramach pracy
VII.7. wyjaśnia pochodzenie nazwy
w grupach, zapowiedziane
własnej miejscowości
z odpowiednim wyprzedzeniem)
VII.9. ocenia krajobraz pod wzglę• pogadanka lub wywiad na temat
dem jego piękna oraz dziedzictwa
historii miejscowości – spotkanie
kulturowego i przyrodniczego
z regionalistą
„małej ojczyzny”
sposoby ochrony obszarów
VII.8. wskazuje miejsca wystę• pogadanka na temat form
• zdjęcia chronionych gatunków
cennych przyrodniczo
powania obszarów chronionych,
ochrony przyrody w Polsce
roślin i zwierząt występujących
ochrona całkowita i częściowa
pomników przyrody, obiektów
• wskazywanie na mapie położenia
w najbliższej okolicy
obiekty i obszary chronione
zabytkowych w najbliższej okolicy,
wybranych obszarów i obiektów • multibook
w Polsce
uzasadnia potrzebę ich ochrony
chronionych
• atlas „Przyroda. Świat wokół
zasady zachowywania się
• opracowanie zasad
nas”, s. 64–65
na obszarze chronionym
zachowywania się na obszarach
chronionych
• rozpoznawanie gatunków
roślin i zwierząt chronionych
występujących w najbliższej
okolicy
utrwalenie i uzupełnienie
VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VII.1,
• sprawdzenie stopnia opanowania • pomoce dydaktyczne
wiadomości z działu 6
VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7,
wymagań szczegółowych
wykorzystywane w trakcie
VII.8
• pogadanka uzupełniająca
realizacji lekcji z działu 6
• rozwiązywanie zadań
• multibook
utrwalających w zeszycie
• atlas „Przyroda. Świat wokół
ćwiczeń
nas”, s. 54–59, 64–65
badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: VI.1, VI.2,
VI.3, VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8
Treści nauczania
w podręczniku
• występowanie wód słonych
i słodkich na Ziemi
• klasyfikacja wód słonych
• klasyfikacja wód słodkich
• wody stojące i płynące
• *lądolody i lodowce górskie
6. Obszary i obiekty
chronione
5. Krajobraz wczoraj 50. Krajobraz wczoraj
i dziś
i dziś
4. Wody słodkie
i wody słone
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Rozkład materiału
17
4. Warunki życia
na lądzie
3. Życie w jeziorze
2. Z biegiem rzeki
1. Warunki życia
w wodzie
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Treści nauczania
w podręczniku
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie
VI.12. określa warunki życia w wo- • pogadanka na temat warunków
54. Poznajemy warunki • czynniki warunkujące życie
życia w wodzie
dzie (nasłonecznienie, zawartość
życia w wodzie
w wodzie
tlenu, opór wody) i wskazuje przy- • obserwacja przystosowań ryby
• opór wody
stosowania organizmów (np. ryby)
do życia w wodzie
• ruch wody
do środowiska życia
• obserwacja sposobu poruszania
• zasoby tlenowe wód
się ryby
• zmiany temperatury
• obserwacja wody z jeziora
w środowisku wodnym
(stawu) i porównanie jej wyglądu
• warunki świetlne panujące
z wyglądem wody wodociągowej
w wodzie i ich wpływ
na występowanie organizmów
• rozmowa na temat elementów
55. Poznajemy rzekę
• elementy rzeki: bieg górny, bieg VI.5. rozróżnia wody stojące
doliny rzeki
i płynące, podaje ich nazwy oraz
środkowy, bieg dolny
• pogadanka na temat warunków
wskazuje naturalne i sztuczne
• przystosowania organizmów
panujących w poszczególnych
zbiorniki wodne
do życia w poszczególnych
odcinkach rzeki
VI.13. rozpoznaje organizmy żyjące
odcinkach rzeki
• rozpoznawanie organizmów
• organizmy charakterystyczne dla w wodzie
poszczególnych biegów rzeki
żyjących w poszczególnych
odcinkach rzeki
• wskazywanie przystosowań
organizmów do warunków
panujących w biegu górnym,
środkowym i dolnym rzeki
• omówienie rzeźbotwórczej
działalności rzeki
56. Poznajemy warunki • strefy życia w jeziorze:
VI.5. rozróżnia wody stojące
• rozmowa na temat
życia w jeziorze
przybrzeżna, otwartej toni
i płynące, podaje ich nazwy oraz
warunków życia w jeziorze
wodnej, wód głębokich
wskazuje naturalne i sztuczne
w poszczególnych porach roku
• czynniki warunkujące życie
zbiorniki wodne
• omówienie warunków
w poszczególnych strefach
VI.13. rozpoznaje organizmy żyjące
panujących w poszczególnych
jeziora
w wodzie
strefach życia w jeziorze
• cechy charakterystyczne
• wskazywanie cech organizmów
organizmów żyjących
żyjących w poszczególnych
w poszczególnych strefach
strefach
• organizmy charakterystyczne dla
poszczególnych stref życia
57. Warunki życia
• czynniki warunkujące życie
VI.6. wymienia i opisuje czynniki
• rozmowa na temat cech
na lądzie
na lądzie
warunkujące życie na lądzie oraz
budowy umożliwiających
• przystosowania organizmów
przystosowania organizmów
roślinom i zwierzętom lądowym
lądowych do oszczędnego
do życia
oszczędne gospodarowanie
gospodarowania wodą
wodą
Numer
i temat lekcji
• okazy zielnikowe roślin
wykazujących wybrane
przystosowania
• zdjęcia zwierząt lądowych,
u których dobrze widać
przystosowania do środowiska
życia
• multibook
• zdjęcia lub plansze dydaktyczne
przedstawiające organizmy
żyjące w jeziorze
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 12–13
• multibook
• plansza dydaktyczna
przedstawiająca budowę
zewnętrzną ryby
• podręcznik
• akwarium, w którym żyją ryby
• woda z jeziora (stawu)
• woda wodociągowa
• zlewki
• multibook
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
18
Rozkład materiału
6. Jakie drzewa
rosną w lesie?
5. Las ma budowę
warstwową
Tytuł rozdziału
w podręczniku
60. Poznajemy różne
drzewa
59. Jakie organizmy
spotykamy w lesie? –
lekcja w terenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• obserwacja przystosowań
wybranych organizmów
roślinnych do warunków
środowiska lądowego (krótka
wycieczka do parku lub ogrodu
szkolnego albo wykorzystanie
okazów znajdujących się
w pracowni przyrodniczej)
• omówienie cech budowy
i przykładów zachowań zwierząt
związanych ze środowiskiem
lądowym
• rozmowa na temat znaczenia
znaczenie lasu
VI.8. podaje nazwy warstw lasu,
lasów
budowa lasu
porównuje warunki abiotyczne
• analiza budowy lasu –
charakterystyka warunków
w nich panujące; rozpoznaje podwyróżnianie warstw lasu
panujących w poszczególnych
stawowe gatunki roślin i zwierząt
• określanie warunków
warstwach lasu
żyjących w lesie oraz przyporządabiotycznych panujących w lesie
kowuje je do odpowiednich warstw
przykładowe organizmy żyjące
• wskazywanie organizmów
lasu; wymienia zasady właściwego
w poszczególnych warstwach
roślinnych i zwierzęcych
zachowania w lesie
pospolite grzyby jadalne
występujących w poszczególnych
zasady zachowywania się w lesie VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby
warstwach
jadalne i trujące, opisuje znacze• sformułowanie zasad
nie grzybów w przyrodzie i dla
zachowywania się w lesie
człowieka
obserwacja organizmów
VI.8. podaje nazwy warstw lasu,
• wycieczka do pobliskiego lasu
poszczególnych warstw lasu
porównuje warunki abiotyczne
• rozpoznawanie roślin i zwierząt
w nich panujące; rozpoznaje podleśnych
stawowe gatunki roślin i zwierząt
• wyróżnianie warstw lasu
żyjących w lesie oraz przyporząd• wykonywanie dokumentacji
kowuje je do odpowiednich warstw
z wycieczki (karty pracy, zdjęcia,
lasu; wymienia zasady właściwego
zielniki, opisy)
zachowania w lesie
• obserwacja drzew w lesie
VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby
jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i dla
człowieka
cechy drzew liściastych i iglastych VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite • wyróżnianie cech
typy lasów w Polsce
organizmy występujące w najbliżcharakterystycznych roślin
cechy budowy wybranych drzew szej okolicy szkoły
iglastych i liściastych
iglastych
• przyporządkowywanie
cechy budowy wybranych drzew
wybranych gatunków drzew
liściastych
do typów lasów
charakterystyczne drzewa lasów
• zbieranie informacji na temat
liściastych i iglastych w Polsce
lasów rosnących w najbliższej
*odmiany lasów występujących
okolicy
w Polsce
Treści nauczania
w podręczniku
• przystosowania organizmów
do zmian temperatury
• wpływ wiatru na życie
organizmów
• wymiana gazowa
• dostęp do światła
58. Poznajemy
•
budowę lasu i panujące •
w nim warunki
•
Numer
i temat lekcji
• zdjęcia pospolitych drzew
iglastych i liściastych
• okazy zielnikowe
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 18–21, 23
• materiały do prowadzenia
obserwacji: papier śniadaniowy,
taśma samoprzylepna, kredka
świecowa, ołówek, notes
• atlasy drzew
• lornetki, lupy, kompasy
• kartki i przybory do pisania
• atlasy roślin i zwierząt, aparaty
fotograficzne
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 14–15
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
Rozkład materiału
19
Podsumowanie
działu 7
• pogadanka na temat cech łąki
• rozpoznawanie wybranych roślin
łąkowych
• rozpoznawanie wybranych
zwierząt łąkowych
• wskazywanie zależności
pokarmowych między
organizmami żyjącymi na łące
• rozpoznawanie pospolitych
drzew iglastych i liściastych
• gromadzenie informacji na temat
typów lasów w najbliższej okolicy
• *omówienie cech
charakterystycznych borów,
grądów, łęgów i buczyny
Warunki i sposoby realizacji
(procedury osiągania celów)
• okazy zielnikowe pospolitych
roślin łąkowych
• zdjęcia zwierząt mieszkających
na łące i zwierząt żerujących
na niej
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 24, 27, 28, 31, 32, 34,
36–39
• kłosy zbóż
• zdjęcia lub okazy warzyw, roślin
oleistych
• przykładowe produkty
spożywcze uzyskiwane z upraw
• zdjęcia szkodników
i sprzymierzeńców człowieka
w walce ze szkodnikami
• multibook
• atlas „Przyroda. Świat wokół
nas”, s. 25, 29, 33, 34, 36, 38
Pomoce dydaktyczne
i materiały pomocnicze
• pogadanka na temat klasyfikacji
roślin uprawianych przez
człowieka (zboża, warzywa,
rośliny oleiste)
• rozpoznawanie zbóż i warzyw
uprawianych przez rolników
• rozmowa na temat zagrożeń
upraw (chwastów, szkodników)
i sposobów ich zwalczania
• wskazywanie zależności
pokarmowych między
organizmami żyjącymi na polach
63. Odkrywamy tajem- • utrwalenie i uzupełnienie
VI.5, VI.7, VI.11, VI.8, VI.7, VI.6,
• sprawdzenie stopnia opanowania • pomoce dydaktyczne
nice życia w wodzie
wiadomości z działu 7
VI.13, VI.10
wymagań szczegółowych
wykorzystywane w trakcie
i na lądzie – podsumo• pogadanka uzupełniająca
realizacji lekcji z działu 7
wanie działu 7
• rozwiązywanie zadań
• multibook
utrwalających w zeszycie
• atlas „Przyroda. Świat wokół
ćwiczeń
nas”, s. 12–39
64. Sprawdzian
• badanie stopnia opanowania treści nauczania (wymagań szczegółowych) ujętych w następujących punktach podstawy programowej: VI.5, VI.7,
z działu 7
VI.11, VI.8, VI.7, VI.6, VI.13, VI.10
VI.11. obserwuje i podaje nazwy
typowych organizmów łąki i pola
uprawnego, podaje ich znaczenie
dla człowieka
VI.11. obserwuje i podaje nazwy
typowych organizmów łąki i pola
uprawnego, podaje ich znaczenie
dla człowieka
Treści nauczania w podstawie
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:
8. Na polu
uprawnym
• wygląd łąki w różnych porach
roku
• przykłady roślin łąkowych
• cechy budowy wybranych roślin
łąkowych
• zwierzęta żyjące na łące
• znaczenie łąk
• zagrożenia dla organizmów
łąkowych
62. Na polu uprawnym • uprawy zbożowe
• cechy budowy zbóż
• warzywa uprawiane na polach
i ich wykorzystanie
• rośliny oleiste
• chwasty i szkodniki
• ochrona upraw
• zależności pokarmowe między
organizmami żyjącymi na polu
Treści nauczania
w podręczniku
61. Na łące
Numer
i temat lekcji
7. Na łące
Tytuł rozdziału
w podręczniku
20
Rozkład materiału
2. Jakimi sposobami
poznajemy przyrodę?
3. Przyrządy i pomoce
ułatwiające prowadzenie
obserwacji
2. Jak poznawać
przyrodę?
3. Przyrządy i pomoce
przyrodnika
Numer
i temat lekcji
1. Poznajemy składniki
przyrody
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Plan wynikowy (propozycja)
1. Przyroda i jej
składniki
2
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
podaje nazwy przyrządów
służących do prowadzenia
obserwacji w terenie (A);
przeprowadza obserwację
za pomocą lupy lub
lornetki (C); notuje
dwa–trzy spostrzeżenia
dotyczące obserwowanych
obiektów (C); wykonuje
schematyczny rysunek
obserwowanego obiektu
(C); wykonuje pomiar przy
użyciu taśmy mierniczej (C)
wymienia zmysły
umożliwiające poznawanie
otaczającego świata (A);
podaje dwa przykłady
informacji uzyskanych
dzięki wybranym zmysłom
(A); wyjaśnia, czym jest
obserwacja (B)
wymienia dwa elementy
przyrody nieożywionej
(A); wymienia dwa
elementy przyrody
ożywionej (A)
przyporządkowuje
przyrząd do
obserwowanego obiektu
(C); proponuje przyrządy,
które należy przygotować
do prowadzenia
obserwacji w terenie (D);
określa charakterystyczne
cechy obserwowanych
obiektów (C); opisuje
sposób użycia taśmy
mierniczej (B)
omawia na przykładach
rolę poszczególnych
zmysłów w poznawaniu
świata (B); wymienia
źródła informacji
o przyrodzie (A);
omawia najważniejsze
zasady bezpieczeństwa
podczas prowadzenia
obserwacji i wykonywania
doświadczeń (B)
wyjaśnia znaczenie pojęcia
przyroda (B); wymienia
trzy składniki przyrody
nieożywionej niezbędne
do życia (A); podaje trzy
przykłady wytworów
działalności człowieka (A)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
planuje miejsca dwóch–
–trzech obserwacji (D);
proponuje przyrząd
odpowiedni do obserwacji
konkretnego obiektu (C);
wymienia najważniejsze
części mikroskopu (A)
planuje obserwację
dowolnego obiektu lub
organizmu w terenie
(D); uzasadnia celowość
zaplanowanej obserwacji
(D); omawia sposób
przygotowania
obiektu do obserwacji
mikroskopowej (B)
podaje przykłady powiązań
przyrody nieożywionej
z przyrodą ożywioną
(A); klasyfikuje wskazane
elementy na ożywione
i nieożywione składniki
przyrody oraz wytwory
działalności człowieka (C)
porównuje ilość i rodzaj
wyjaśnia, w jakim
celu prowadzi się
informacji uzyskiwanych
za pomocą poszczególnych doświadczenia
i eksperymenty
zmysłów (C); wymienia
przyrodnicze (B);
cechy przyrodnika (A);
określa rolę obserwacji
wyjaśnia różnice
między eksperymentem
w poznawaniu przyrody
(B); omawia etapy
a doświadczeniem (B)
doświadczenia (B)
wymienia cechy
ożywionych elementów
przyrody (A); wskazuje
w najbliższym otoczeniu
wytwory działalności
człowieka (C)
Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
na podstawie obserwacji
podejmuje próbę
przewidzenia niektórych
sytuacji i zjawisk
(np. dotyczących pogody,
zachowania zwierząt) (D);
przeprowadza dowolne
doświadczenie, posługując
się instrukcją, oraz zapisuje
obserwacje i wyniki (D);
wyjaśnia, dlaczego do
niektórych doświadczeń
należy używać dwóch
zestawów (D)
przygotowuje notatkę na
temat innych przyrządów
służących do prowadzenia
obserwacji, np. odległych
obiektów lub głębin (D)
wyjaśnia, w jaki sposób
zmiana jednego elementu
przyrody może wpłynąć
na wybrane pozostałe
elementy (B)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
Plan wynikowy
21
1. Substancje wokół nas 12. Otaczają nas
substancje
Podsumowanie działu 1
7. Jak się orientować
w terenie?
6. Jak czytamy plany
i mapy?
wskazuje w najbliższym
otoczeniu przykłady ciał
stałych, cieczy i gazów (B);
wskazuje w najbliższym
otoczeniu dwa przykłady
wymienia stany skupienia,
w jakich występują
substancje (A); podaje
dwa–trzy przykłady
wykorzystania
wyjaśnia, na czym polega
zjawisko rozszerzalności
cieplnej (B); podaje
przykłady występowania
zjawiska rozszerzalności
Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
wyjaśnia, jak powstaje
plan (B); rysuje plan
dowolnego przedmiotu
(wymiary przedmiotu
podzielne bez reszty przez
10) w skali 1 : 10 (C)
wyjaśnia, co to jest
widnokrąg (B); omawia
budowę kompasu (B);
samodzielnie wyznacza
kierunki geograficzne
za pomocą kompasu (C);
wyjaśnia, w jaki sposób
wyznacza się kierunki
pośrednie (B)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
wyjaśnia pojęcie skala
liczbowa (B); oblicza
wymiary przedmiotu
w różnych skalach,
np. 1 : 5, 1 : 20, 1 : 50;
wykonuje szkic terenu
szkoły (D)
7. Czytamy plan miasta
wymienia rodzaje map
wyjaśnia pojęcia: mapa
opisuje słowami fragment
i mapę turystyczną
(A); odczytuje informacje i legenda (B); określa
terenu przedstawiony
zapisane w legendzie
przeznaczenie planu
na planie lub mapie (D);
planu (C)
miasta i mapy turystycznej przygotowuje zbiór
(B); rozpoznaje obiekty
znaków kartograficznych
przedstawione na planie
dla planu lub mapy
lub mapie za pomocą
najbliższej okolicy (C)
znaków kartograficznych (C/D)
8. Jak się orientować
wskazuje kierunki
określa położenie innych
wyjaśnia, na czym polega
w terenie?
geograficzne na mapie
obiektów na mapie
orientowanie planu lub
(C); odszukuje na planie
w stosunku do podanego mapy (B); orientuje plan
9. Ćwiczymy orientowaokolicy wskazany obiekt,
obiektu (C); opowiada, jak lub mapę za pomocą
nie się w terenie – lekcja
np. kościół, szkołę (C)
zorientować plan lub mapę kompasu (C)
w terenie
za pomocą kompasu (B)
10.,11. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy warsztat przyrodnika”
6. Co to jest plan?
podaje nazwy głównych
kierunków geograficznych
(A); przyporządkowuje
skróty do nazw głównych
kierunków geograficznych
(A); określa warunki
korzystania z kompasu (A);
posługując się instrukcją,
wyznacza główne kierunki
geograficzne za pomocą
gnomonu (C)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
5. Co pokazujemy
na planach?
podaje nazwy głównych
kierunków geograficznych
wskazanych przez
nauczyciela na widnokręgu
(A); wyznacza główne
kierunki geograficzne
za pomocą kompasu
na podstawie z instrukcji
słownej (C); określa
warunki wyznaczania
kierunku północnego
za pomocą gnomonu
(prosty patyk lub pręt,
słoneczny dzień) (B)
oblicza wymiary biurka
w skali 1 : 10 (C); rysuje
plan biurka w skali 1 : 10 (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
4. W jaki sposób
określamy kierunki
geograficzne?
5. Określamy kierunki
geograficzne za pomocą
kompasu i gnomonu –
lekcja w terenie
Numer
i temat lekcji
4. Określamy kierunki
geograficzne
Tytuł rozdziału
w podręczniku
rysuje fragment drogi
do szkoły, np. ulicy,
zmniejszając jej wymiary
(np. 1000 razy) i używając
właściwych znaków
kartograficznych (D)
wyjaśnia pojęcia: skala
mianowana, podziałka
liniowa (B)
podaje historyczne
i współczesne
przykłady praktycznego
wykorzystania
umiejętności wyznaczania
kierunków geograficznych
(A); omawia sposób
wyznaczania kierunku
północnego za pomocą
Gwiazdy Polarnej
oraz innych obiektów
w otoczeniu (B)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
klasyfikuje ciała stałe ze
względu na właściwości
(B); wyjaśnia, na czym
polega kruchość,
plastyczność
uzasadnia, popierając
przykładami z życia,
dlaczego ważna jest
znajomość właściwości
ciał (D)
orientuje mapę za pomocą dostosowuje sposób
obiektów w terenie (C)
orientowania mapy
do otaczającego
terenu (D)
porównuje dokładność
planu miasta i mapy
turystycznej (D);
odszukuje na mapie
wskazane obiekty (C)
rysuje plan pokoju w skali
1 : 50 (C); dobiera skalę
do wykonania planu
dowolnego obiektu (D);
wykonuje szkic okolic
szkoły (D)
podaje przykłady
wykorzystania w życiu
umiejętności wyznaczania
kierunków geograficznych
(B); porównuje
dokładność wyznaczania
kierunków geograficznych
za pomocą kompasu
i gnomonu (D); wyjaśnia,
w jaki sposób tworzy się
nazwy kierunków
pośrednich (B)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
22
Plan wynikowy
13. Poznajemy stany
skupienia wody
14. Poznajemy składniki
pogody
2. Woda występuje
w trzech stanach
skupienia
3. Składniki pogody
wymienia przynajmniej
trzy składniki pogody (A);
rozpoznaje na dowolnej
ilustracji rodzaje opadów
(C); wyjaśnia, dlaczego
burze są groźne (B)
ciał plastycznych, kruchych
i sprężystych (B); podaje
dwa przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych
(A); porównuje ciała stałe
z cieczami pod względem jednej właściwości
(kształt) (C)
wymienia stany skupienia
wody w przyrodzie (A);
podaje przykłady występowania wody w różnych stanach skupienia
(A); omawia budowę
termometru (B); odczytuje
wskazania termometru
(C); wyjaśnia, na czym
polega krzepnięcie
i topnienie (B)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
4. Obserwujemy pogodę 15. Obserwujemy pogodę dobiera przyrządy do pomiaru trzech składników
pogody (A); odczytuje
temperaturę powietrza
z termometru cieczowego
(C); na podstawie instrukcji buduje wiatromierz
(C); odczytuje symbole
umieszczone na mapie
pogody (C); przedstawia
stopień zachmurzenia za
pomocą symboli (C);
Numer
i temat lekcji
Tytuł rozdziału
w podręczniku
zapisuje temperaturę
dodatnią i ujemną
(C); omawia sposób
pomiaru ilości opadów
(B); podaje jednostki,
w których wyraża się
składniki pogody (A);
na podstawie instrukcji
buduje deszczomierz (C);
prowadzi tygodniowy
kalendarz pogody
na podstawie obserwacji
wyjaśnia zasadę działania
termometru (B);
przeprowadza, zgodnie
z instrukcją, doświadczenia
wykazujące:
– wpływ temperatury
otoczenia na parowanie
wody (C),
– obecność pary wodnej
w powietrzu (C);
wyjaśnia, na czym polega
parowanie i skraplanie
wody (B)
wyjaśnia, co nazywamy
pogodą (B); wyjaśnia
pojęcia: upał, przymrozek,
mróz (B); podaje nazwy
osadów atmosferycznych (A)
właściwości ciał stałych
w życiu codziennym (C)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
podaje, z czego mogą
być zbudowane chmury
(A); rozróżnia rodzaje
osadów atmosferycznych
na ilustracjach (C);
wyjaśnia, czym jest
ciśnienie atmosferyczne
(B); wyjaśnia, jak powstaje
wiatr (B)
wymienia przyrządy
służące do obserwacji
meteorologicznych
(A); dokonuje pomiaru
składników pogody –
prowadzi kalendarz
pogody (C); przygotowuje
możliwą prognozę pogody
na następny dzień dla
swojej miejscowości (C)
wymienia czynniki
wpływające na szybkość
parowania (A); formułuje
wnioski na podstawie
przeprowadzonych
doświadczeń (D);
przyporządkowuje stan
skupienia wody
do wskazań termometru (C)
wyjaśnia, jak się tworzy
nazwę wiatru (B);
rozpoznaje na mapie
rodzaje wiatrów (C);
wykazuje związek
pomiędzy porą roku
a występowaniem
określonego rodzaju
opadów i osadów (D)
odczytuje prognozę
pogody przedstawioną
za pomocą znaków
graficznych (C);
na podstawie obserwacji
określa kierunek wiatru (C)
dokumentuje
doświadczenia według
poznanego schematu
(D); podaje przykłady
z życia codziennego
zmian stanów skupienia
wody (C); przedstawia
w formie schematu zmiany
stanu skupienia wody
w przyrodzie (C)
cieplnej ciał stałych
i sprężystość (B);
i cieczy (C) oraz gazów (D) porównuje właściwości
ciał stałych, cieczy i gazów
(C); opisuje zasadę
działania termometru
cieczowego (B)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
przygotowuje
i prezentuje informacje
na temat rodzajów wiatru
występujących na świecie
(C); na podstawie opisu
przedstawia, w formie
mapy, prognozę pogody
dla Polski (D)
wyjaśnia różnice między
opadami a osadami
atmosferycznymi (D)
przedstawia zmiany
stanów skupienia wody
podczas jej krążenia
w przyrodzie, posługując
się wykonanym przez siebie
prostym rysunkiem (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
Plan wynikowy
23
określa zależność między
wysokością Słońca
a temperaturą powietrza
(C); określa zależność
między wysokością Słońca
a długością cienia (C);
wyjaśnia pojęcie górowanie
Słońca (B); omawia zmiany
w pozornej wędrówce
Słońca nad widnokręgiem
w poszczególnych porach
roku (B)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
1. Organizmy mają
wspólne cechy
21. Poznajemy budowę
i czynności życiowe
organizmów
wyjaśnia, po czym
rozpozna organizm (B);
wymienia przynajmniej
trzy czynności życiowe
organizmów (A); omawia
jedną wybraną przez
siebie czynność życiową
organizmów (B); odróżnia
przedstawione na ilustracji
organizmy jednokomórkowe od wielokomórkowych (C)
wyjaśnia pojęcia:
organizm
jednokomórkowy,
organizm wielokomórkowy
(B); podaje
charakterystyczne
cechy organizmów (A);
wymienia czynności
życiowe organizmów
(A); rozpoznaje na
ilustracji wybrane
organy/narządy (C)
omawia hierarchiczną
budowę organizmów
wielokomórkowych (B);
charakteryzuje czynności
życiowe organizmów
(B); omawia cechy
rozmnażania płciowego
i bezpłciowego (B)
Dział 3. Poznajemy świat organizmów
19., 20. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze”
omawia pozorną
wędrówkę Słońca nad
widnokręgiem (B); omawia
zmiany temperatury
powietrza w ciągu dnia
(B); wyjaśnia pojęcia:
równonoc, przesilenie (B);
omawia cechy pogody
w poszczególnych porach
roku (B)
wybranych składników
pogody (C); określa
aktualny stopień
zachmurzenia nieba na
podstawie obserwacji (C);
opisuje tęczę (B)
prowadzi tygodniowy
kalendarz pogody na
podstawie obserwacji
wybranych składników
pogody (C); określa
aktualny stopień
zachmurzenia nieba na
podstawie obserwacji (C);
opisuje tęczę (B)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Podsumowanie działu 2
wyjaśnia pojęcia: wschód
Słońca, zachód Słońca (B);
rysuje „drogę” Słońca
na niebie (C); podaje daty
rozpoczęcia kalendarzowych pór roku (A); podaje
po trzy przykłady zmian
zachodzących w przyrodzie ożywionej w poszczególnych porach roku (C)
przedstawia rodzaj opadów
za pomocą symboli (C)
(C); przedstawia stopień
zachmurzenia za pomocą
symboli (C); przedstawia
rodzaj opadów za pomocą
symboli (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
17. „Wędrówka” Słońca
po niebie
18. „Wędrówka” Słońca po
niebie – lekcja w terenie
16. Obserwacja i pomiar
składników pogody –
lekcja w terenie
Numer
i temat lekcji
5. „Wędrówka” Słońca
po niebie
Tytuł rozdziału
w podręczniku
podaje przykłady różnych
sposobów wykonywania
tych samych czynności
przez organizmy (np.
ruch, wzrost) (C);
porównuje rozmnażanie
płciowe z rozmnażaniem
bezpłciowym (C)
omawia zmiany długości
cienia w ciągu dnia (B);
porównuje wysokość
Słońca nad widnokręgiem
oraz długość cienia
podczas górowania
w poszczególnych porach
roku (C)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
prezentuje informacje
na temat najmniejszych
i największych
organizmów żyjących
na Ziemi (D); omawia
podział organizmów
na pięć królestw (A)
podaje przykłady
praktycznego
wykorzystania wiadomości
dotyczących zmian
temperatury i długości
cienia w ciągu dnia (np.
wybór ubrania, pielęgnacja
roślin, ustawienie budy
dla psa) (B); wymienia
fenologiczne pory roku,
czyli te, które wyróżnia się
na podstawie fazy rozwoju
roślinności (A)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
24
Plan wynikowy
26., 27. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy świat organizmów”
rozpoznaje wybrane
rośliny doniczkowe (C);
wyjaśnia, jakie znaczenie
ma znajomość wymagań
życiowych uprawianych
roślin (D); określa cel
hodowania zwierząt
w domu (B); wyjaśnia,
dlaczego nie wszystkie
zwierzęta możemy
hodować w domu (B);
wskazuje źródła informacji
na temat hodowanych
zwierząt (C); wyjaśnia,
dlaczego coraz więcej
dzikich zwierząt przybywa
do miast (B)
Podsumowanie działu 3
podaje trzy przykłady
roślin stosowanych jako
przyprawy do potraw
(B); wyjaśnia, dlaczego
decyzja o hodowli
zwierzęcia powinna być
dokładnie przemyślana (B);
omawia zasady opieki nad
zwierzętami (B); podaje
przykłady dzikich zwierząt
żyjących w mieście (A)
wykonuje zielnik
(pięć okazów) (D)
wymienia korzyści
wynikające z uprawy roślin
w domu i ogrodzie (A);
podaje przykłady zwierząt
hodowanych w domach
przez człowieka (A);
podaje przykład drobnego
zwierzęcia żyjącego
w domach (A); rozpoznaje
trzy zwierzęta żyjące
w ogrodach (C)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
25. Obserwujemy rośliny
i zwierzęta wokół nas
dzieli organizmy
cudzożywne ze
względu na rodzaj
pokarmu (A); podaje
przykłady organizmów
roślinożernych (B); dzieli
mięsożerców
na drapieżniki
i padlinożerców (B);
wyjaśnia, na czym polega
wszystkożerność (B)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
4. Rośliny i zwierzęta
wokół nas
3. Zależności pokarmowe 24. Poznajemy zależności
między organizmami
pokarmowe między organizmami
określa, czy podany organizm jest samożywny, czy
cudzożywny (B); podaje
przykłady organizmów
cudzożywnych: mięsożernych, roślinożernych
i wszystkożernych (B);
wskazuje na ilustracji
charakterystyczne cechy
drapieżników (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
wyjaśnia pojęcia: organizm
samożywny, organizm
cudzożywny (B); wymienia
cechy roślinożerców
(B); wymienia, podając
przykłady, sposoby
zdobywania pokarmu
przez organizmy
cudzożywne (B); podaje
przykłady zwierząt
odżywiających się
szczątkami glebowymi (B);
wymienia przedstawicieli
pasożytów (A)
wyjaśnia nazwy ogniw
układa łańcuch pokarmowy wyjaśnia, czym są
zależności pokarmowe
łańcucha pokarmowego
z podanych organizmów
(B); wyjaśnia, co to jest
(C); analizując sieć po(B); podaje nazwy ogniw
łańcucha pokarmowego (A) sieć pokarmowa (B)
karmową, układa jeden
łańcuch pokarmowy (D)
Numer
i temat lekcji
2. Organizmy różnią się 22. Jak odżywiają się roślisposobem odżywiania
ny i dla jakich organizmów
są pożywieniem?
23. W jaki sposób
organizmy cudzożywne
zdobywają pokarm?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
prezentuje, w dowolnej
formie, informacje na
temat pasożytnictwa
w świecie roślin (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
podaje przykłady obrony
przed wrogami w świecie
roślin i zwierząt (C);
uzasadnia, że zniszczenie
jednego z ogniw łańcucha
pokarmowego może
doprowadzić
do wyginięcia innych
ogniw (D)
opisuje szkodliwość
prezentuje jedną
zwierząt zamieszkujących egzotyczną roślinę
nasze domy (C); formułuje (ozdobną lub
apel do osób mających
przyprawową), omawiając
zamiar hodować zwierzę jej wymagania życiowe
lub podarować je
(D); przygotowuje
w prezencie (D)
ciekawostki i dodatkowe
informacje na temat
zwierząt (np. najszybsze
zwierzęta) (D)
omawia rolę
destruentów w łańcuchu
pokarmowym (B)
omawia sposób
wytwarzania pokarmu
przez rośliny (B); określa
rolę, jaką odgrywają
w przyrodzie zwierzęta
odżywiające się
szczątkami glebowymi (C);
wyjaśnia, na czym polega
pasożytnictwo (B)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
Plan wynikowy
25
3. Układ oddechowy
zapewnia wymianę
gazową
2. Układ krwionośny
transportuje krew
1. Trawienie i wchłanianie pokarmu
Tytuł rozdziału
w podręczniku
31. Jak oddychamy?
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
wyjaśnia pojęcie trawienie
(B); opisuje drogę
pokarmu w organizmie
(B); omawia, co się
dzieje w organizmie
po zakończeniu trawienia
pokarmu (B)
wymienia funkcje
układu krwionośnego
(B); wyjaśnia, czym jest
tętno (B); omawia rolę
układu krwionośnego
w transporcie substancji
w organizmie (C);
proponuje zestaw
prostych ćwiczeń
poprawiających
funkcjonowanie układu
krwionośnego (D)
pokazuje na modelu lub
wymienia narządy
określa cel wymiany
planszy dydaktycznej
budujące drogi
gazowej (B); omawia rolę
położenie narządów budu- oddechowe (A); wyjaśnia, poszczególnych narządów
jących układ oddechowy
co się dzieje z powietrzem układu oddechowego (B);
(C); wymienia zasady
podczas wędrówki
wyjaśnia, dlaczego drogi
higieny układu oddechoprzez drogi oddechowe
oddechowe są wyściełane
wego (B)
(B); określa rolę układu
przez komórki
oddechowego (A); opisuje z rzęskami (B)
zmiany w wyglądzie części
piersiowej tułowia podczas
wdechu i wydechu (C)
omawia rolę serca i naczyń
krwionośnych (B);
na schemacie pokazuje
poszczególne rodzaje
naczyń krwionośnych (C)
wymienia narządy
budujące przewód
pokarmowy (A); omawia
rolę układu pokarmowego
(B); podaje zasady higieny
układu pokarmowego (A)
Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka
omawia rolę składników
podaje przykłady produk- wymienia składniki
tów bogatych w białka,
pokarmowe (A);
pokarmowych
cukry, tłuszcze, witaminy przyporządkowuje podane w organizmie (B);
(A); omawia znaczenie
pokarmy do wskazanej
wymienia produkty
wody dla organizmu (B)
grupy pokarmowej (C)
zawierające sole
mineralne (A)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
29. Jak przebiega trawienie wskazuje na modelu
i wchłanianie pokarmu?
położenie poszczególnych
narządów przewodu pokarmowego (C); wyjaśnia,
dlaczego należy dokładnie
żuć pokarm (B); uzasadnia
konieczność mycia rąk
przed każdym posiłkiem (C)
30. Jaką rolę odgrywa
wskazuje na schemacie
układ krwionośny?
serce i naczynia krwionośne (C); wymienia
rodzaje naczyń krwionośnych (A); mierzy puls
(C); podaje dwa przykłady
zachowań korzystnie
wpływających na pracę
układu krążenia (C)
28. Poznajemy składniki
pokarmowe
Numer
i temat lekcji
wyjaśnia, na czym
polega współpraca
układów pokarmowego,
krwionośnego
i oddechowego (B);
wykonuje schematyczny
rysunek ilustrujący
wymianę gazową
zachodzącą w płucach (C)
wyjaśnia, jak należy
dbać o układ
krwionośny (B); podaje
przykłady produktów
żywnościowych korzystnie
wpływających na pracę
układu krwionośnego (C)
wyjaśnia rolę enzymów
trawiennych (B);
wskazuje narządy,
w których zachodzi
mechaniczne i chemiczne
przekształcanie
pokarmu (C)
omawia rolę witamin
(B); wymienia wybrane
objawy niedoboru
jednej z poznanych
witamin (B); omawia
rolę soli mineralnych
w organizmie (B)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
ilustruje wymianę gazową
zachodzącą w komórkach
ciała (C); planuje
i prezentuje doświadczenie
potwierdzające
obecność pary wodnej
w wydychanym
powietrzu (D)
prezentuje, w dowolnej
formie, informacje
na temat; składników krwi
(B) i grup krwi (D)
przedstawia krótkie
informacje na temat
sztucznych barwników,
aromatów identycznych
z naturalnymi
i konserwantów
znajdujących się
w żywności (D)
omawia rolę narządów
wspomagających trawienie
(B); wymienia czynniki,
które mogą
szkodliwie wpłynąć
na funkcjonowanie
wątroby lub trzustki (A)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
26
Plan wynikowy
35. Jak jest zbudowany
układ rozrodczy?
6. Układ rozrodczy
umożliwia wydawanie
na świat potomstwa
Podsumowanie działu 4
7. Dojrzewanie to czas
wielkich zmian
33. Jak organizm odbiera
informacje z otoczenia?
Narząd wzroku
34. Jak organizm odbiera
informacje z otoczenia?
Narządy: węchu, smaku,
słuchu i dotyku
5. Układ nerwowy
kontroluje pracę
organizmu
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
wskazuje na planszy lub
modelu położenie narządów układu rozrodczego
(C); rozpoznaje komórki
rozrodcze: męską i żeńską
(C); wyjaśnia pojęcie
zapłodnienie (B)
wymienia elementy
budujące układ ruchu (A);
podaje nazwy i wskazuje
główne elementy szkieletu
(C); wymienia 3 funkcje
szkieletu (A); wymienia
zasady higieny układu
ruchu (A)
omawia rolę
wskazuje na planszy lub
modelu położenie układu poszczególnych narządów
nerwowego (C); wskazuje zmysłów (B); omawia rolę
skóry jako narządu zmysłu
na planszy lub modelu
(B); wymienia zasady
położenie narządów
higieny oczu i uszu (B)
zmysłów (C); wymienia
zadania narządów smaku
i powonienia (A); wymienia, podając przykłady,
rodzaje smaków (A);
wymienia dwa zachowania
niekorzystnie wpływające
na układ nerwowy (A)
wskazuje na sobie, modelu lub planszy elementy
szkieletu (C); wyjaśnia
pojęcie stawy (B); omawia
dwie zasady higieny układu
ruchu (B)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
wyjaśnia na
przykładach czym jest
odpowiedzialność (B)
wyjaśnia przyczyny
różnic w budowie układu
rozrodczego żeńskiego
i męskiego (C); omawia
przebieg rozwoju nowego
organizmu (A); wskazuje
na planszy narządy układu
rozrodczego męskiego
i żeńskiego (C)
porównuje zakres ruchów
stawów: barkowego,
biodrowego i kolanowego
(D); na modelu lub
planszy wskazuje kości
o różnych kształtach (C);
omawia pracę mięśni
szkieletowych (C)
wymienia zadania mózgu,
omawia, korzystając
rdzenia kręgowego i nerwów
z planszy, w jaki
(A); wyjaśnia, w jaki sposób
sposób powstaje obraz
układ nerwowy odbiera
oglądanego obiektu (C);
informacje z otoczenia (B);
wskazuje na planszy
podaje wspólną cechę
elementy budowy oka:
narządów zmysłu węchu
soczewkę, siatkówkę
i źrenicę (C); wskazuje na i smaku (A); wskazuje
planszy małżowinę uszną, na planszy drogę
przewód słuchowy i błonę informacji dźwiękowych
(C); uzasadnia, że układ
bębenkową (C); omawia
nerwowy koordynuje
zasady higieny układu
pracę wszystkich narządów
nerwowego (B)
zmysłów (D);
na podstawie doświadczenia
formułuje wniosek
dotyczący zależności
między zmysłem smaku
a zmysłem powonienia (C)
rozróżnia rodzaje
połączeń kości (C); podaje
nazwy głównych stawów
u człowieka (A); wyjaśnia,
w jaki sposób mięśnie są
połączone ze szkieletem
(B)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
wymienia narządy
omawia rolę
tworzące żeński i męski
poszczególnych narządów
układ rozrodczy (A);
układu rozrodczego (C)
określa rolę układu
rozrodczego (A);
omawia zasady higieny
układu rozrodczego
(B); wskazuje na planszy
miejsce rozwoju nowego
organizmu (C)
36. Dojrzewanie to czas
podaje przykłady zmian
wymienia zmiany fizyczne opisuje zmiany psychiczne
wielkich zmian
w organizmie świadczązachodzące w okresie
zachodzące w okresie
cych o rozpoczęciu okresu
dojrzewania u dziewcząt
dojrzewania (B)
dojrzewania u własnej płci (A); i chłopców (A); omawia
podaje dwa przykłady
zasady higieny, których
zmian w funkcjonowaniu skó- należy przestrzegać
ry w okresie dojrzewania (B) w okresie dojrzewania (B)
37., 38. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”
32. Jakie układy narządów
umożliwiają organizmowi
ruch?
Numer
i temat lekcji
4. Szkielet i mięśnie
umożliwiają ruch
Tytuł rozdziału
w podręczniku
prezentuje informacje
dotyczące zagrożeń,
na które mogą być
narażone dzieci w okresie
dojrzewania (D)
prezentuje informacje
na temat roli kobiet
i mężczyzn w rodzinie
i społeczeństwie na
przestrzeni kilku pokoleń
(np. zajęcia prababci,
babci, mamy, starszej
siostry itp.) (D)
podaje przykłady
skutków uszkodzenia
układu nerwowego (A);
prezentuje informacje
na temat wad wzroku lub
słuchu (D)
wyjaśnia, dlaczego
w okresie szkolnym
należy szczególnie dbać
o prawidłową postawę
ciała (B); omawia działanie
mięśni budujących narządy
wewnętrzne (B)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
Plan wynikowy
27
39. Na czym polega zdrowy styl życia?
40. Poznajemy choroby
zakaźne i pasożytnicze.
41. Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji
w naszym otoczeniu?
2. Choroby, którymi
można się zarazić
3. Jak sobie radzić
w niebezpiecznych
sytuacjach?
Numer
i temat lekcji
1. Zdrowy styl życia
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
wymienia zjawiska
pogodowe, które mogą
stanowić zagrożenie (A);
odróżnia muchomora
sromotnikowego
od innych grzybów (C);
określa sposób postępowania po użądleniu (A)
określa zasady
postępowania w czasie
burzy, gdy przebywa się
w domu lub poza nim (A);
rozpoznaje owady, które
mogą być groźne (C)
wymienia
charakterystyczne
cechy muchomora
sromotnikowego (A);
wymienia objawy zatrucia
grzybami (A)
Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia
wymienia (wszystkie)
wymienia co najmniej trzy podaje zasady
prawidłowego odżywiania zasady zdrowego stylu
zasady zdrowego stylu
życia (A); wyjaśnia
(A); wyjaśnia, dlaczego
życia (A); korzystając
rolę aktywności
należy dbać o higienę
z piramidy zdrowego
skóry (B); opisuje sposób fizycznej w zachowaniu
żywienia i aktywności
zdrowia (B); opisuje
pielęgnacji paznokci (B);
fizycznej, wskazuje
wyjaśnia, na czym polega sposób pielęgnacji
produkty, które należy
skóry ze szczególnym
właściwy dobór odzieży
spożywać w dużych
(B) podaje przykłady
uwzględnieniem okresu
i w małych ilościach (C);
dojrzewania (C); wyjaśnia,
wyjaśnia, dlaczego ważna wypoczynku czynnego
na czym polega higiena
jest czystość rąk (B); oma- i biernego (B)
jamy ustnej (B)
wia sposób dbania o zęby
(C); wymienia dwie zasady
bezpieczeństwa podczas
zabaw na świeżym powietrzu (A)
wymienia drogi wnikania
wymienia przyczyny
wyjaśnia, czym są
do organizmu człowieka
chorób zakaźnych
szczepionki (B); wymienia
drobnoustrojów chorobo- (A); wymienia nazwy
sposoby zapobiegania
twórczych (A); wymienia chorób przenoszonych
chorobom przenoszonym
trzy zasady, których
drogą oddechową (A);
drogą oddechową (A);
przestrzeganie pozwoli
omawia objawy wybranej wymienia szkody, które
uniknąć chorób przenochoroby przenoszonej
pasożyty powodują
szonych drogą oddechową drogą oddechową (B);
w organizmie (A); omawia
(A); wymienia trzy zasady, omawia przyczyny zatruć objawy zatruć (B)
których przestrzeganie
(B); określa zachowania
pozwoli uniknąć chorób
zwierzęcia, które mogą
przenoszonych drogą
świadczyć o tym, że jest ono
pokarmową (A)
chore na wściekliznę (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
porównuje objawy
przeziębienia z objawami
grypy i anginy (C);
klasyfikuje pasożyty na
wewnętrzne i zewnętrze,
podaje przykłady pasożytów
(C); charakteryzuje
pasożyty wewnętrzne
człowieka (C); opisuje
objawy wybranych chorób
zakaźnych (B); wymienia
drobnoustroje mogące
wnikać do organizmu przez
uszkodzoną skórę (B)
omawia sposób
postępowania po
ukąszeniu przez żmiję (B);
rozpoznaje dziko rosnące
rośliny trujące (C)
wyjaśnia, czym jest zdrowy
styl życia (B); omawia
skutki niewłaściwego
odżywiania się (B);
wyjaśnia, na czym polega
higiena osobista (B);
podaje sposoby uniknięcia
zakażenia się grzybicą (A)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
prezentuje plakat
ostrzegający
o niebezpieczeństwach
w swojej okolicy (D)
przygotowuje informacje
na temat objawów
boreliozy i sposobów
postępowania
w przypadku
zachorowania (D)
przygotowuje propozycję
prawidłowego
jadłospisu na trzy dni,
odpowiedniego w okresie
dojrzewania (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
28
Plan wynikowy
2. Ukształtowanie
terenu
1. Co to jest krajobraz?
Podsumowanie działu 5
4. Uzależnienia są
groźne
Tytuł rozdziału
w podręczniku
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
42. Niebezpieczeństwa
omawia zasady postępoi pierwsza pomoc w domu wania podczas pielęgnacji roślin hodowanych
w domu (B); podaje przykłady środków czystości,
które stwarzają zagrożenia
dla zdrowia (A); wymienia
rodzaje urazów skóry (A)
omawia zasady pierwszej
podaje przykłady
pomocy po kontakcie ze
trujących roślin
hodowanych w domu (A); środkami czystości (B)
przyporządkowuje
nazwę zagrożenia
do symboli umieszczanych
na opakowaniach
(C); omawia sposób
postępowania przy
otarciach i skaleczeniach (B)
wyjaśnia, na czym
podaje przykłady
43. Uzależnienia i ich
podaje przynajmniej dwa
polega palenie bierne
substancji, które mogą
skutki
przykłady negatywnego
(B); wymienia skutki
wpływu dymu tytoniowego uzależniać (A); podaje
przyjmowania narkotyków
przykłady skutków
i alkoholu na organizm
(B); wyjaśnia, czym jest
działania alkoholu
człowieka (B); opisuje
na organizm (B); podaje
asertywność (B)
zachowanie świadczące
o mogącym rozwinąć się
przykłady sytuacji,
uzależnieniu od komputera w których należy zachować
lub telefonu (B); prezentuje się asertywnie (C)
zachowanie asertywne
w wybranej sytuacji (C)
44., 45. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice zdrowia”
Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy
46. Co to jest krajobraz?
rozpoznaje na zdjęciach
wyjaśnia, do czego
wyjaśnia pojęcie
rodzaje krajobrazów (C); odnoszą się nazwy
krajobraz (B); wymienia
podaje przykłady krajokrajobrazów (B); wymienia składniki, które należy
brazu naturalnego (B);
rodzaje krajobrazów
uwzględnić, opisując
wymienia nazwy krajo(naturalny, kulturowy) (A); krajobraz (A); omawia
brazów kulturowych (B); wyjaśnia pojęcie krajobraz cechy poszczególnych
określa rodzaj krajobrazu kulturowy (B); wskazuje
krajobrazów kulturowych
najbliższej okolicy (D)
w krajobrazie najbliższej
(B); wskazuje składniki
okolicy składniki, które są naturalne w krajobrazie
wytworami człowieka (C) najbliższej okolicy (D)
47. Poznajemy formy
rozpoznaje na ilustraomawia na podstawie
opisuje wklęsłe formy
terenu
cji formy terenu (C);
ilustracji elementy
terenu (B); opisuje formy
wyjaśnia, czym są równiny wzniesienia (C);
terenu dominujące
(B); wykonuje modele
wskazuje formy terenu
w krajobrazie najbliższej
wzniesienia i doliny (C)
w krajobrazie najbliższej
okolicy (D)
okolicy (D)
Numer
i temat lekcji
klasyfikuje wzniesienia
na podstawie ich
wysokości (A); omawia
elementy doliny (A)
opisuje krajobraz
najbliższej okolicy (D)
wyjaśnia, czym jest
uzależnienie (B);
charakteryzuje substancje
znajdujące się w dymie
papierosowym (C);
uzasadnia konieczność
zachowań asertywnych
(D); uzasadnia, dlaczego
napoje energetyzujące nie
są obojętne dla zdrowia (C)
omawia zasady
postępowania
w przypadku oparzeń (B)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
przygotuje krótką
prezentację
o najciekawszych formach
terenu (w Polsce,
w Europie, na świecie) (D)
wskazuje pozytywne
i negatywne skutki
przekształcenia krajobrazu
najbliższej okolicy (D)
przygotowuje informacje
na temat pomocy osobom
uzależnionym (D);
prezentuje informacje
na temat możliwych
przyczyn, postaci
i profilaktyki chorób
nowotworowych (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
Plan wynikowy
29
1. Warunki życia
w wodzie
Podsumowanie działu 6
6. Obszary i obiekty
chronione
omawia zmiany
w krajobrazie
wynikające z rozwoju
rolnictwa (B); omawia
zmiany w krajobrazie
związane z rozwojem
przemysłu (A); wyjaśnia
pochodzenie nazwy swojej
miejscowości (C)
51. Obszary i obiekty
wymienia dwie–trzy formy wyjaśnia, co to są parki
wyjaśnia cel ochrony
chronione
ochrony przyrody w Pol- narodowe (B); podaje
przyrody (B); wyjaśnia, co
sce (A); podaje dwa–trzy przykłady obiektów, które to są rezerwaty przyrody
przykłady ograniczeń obo- są pomnikami przyrody
(B); wyjaśnia różnice
wiązujących na obszarach (B); omawia sposób
między ochroną ścisłą
chronionych (B); wyjaśnia, zachowania się
a ochroną czynną (B);
na czym polega ochrona
na obszarach
podaje przykład obszaru
ścisła (B)
chronionych (B)
chronionego lub pomnika
przyrody znajdującego się
w najbliższej okolicy (A)
52.,53. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”
Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie
54. Poznajemy warunki
podaje trzy przystosowa- omawia, popierając
omawia, popierając
życia w wodzie
nia ryb do życia w wodzie przykładami,
przykładami,
(A); wymienia dwa przyprzystosowania zwierząt
przystosowania roślin
kłady innych przystosowań do życia w wodzie (B);
do ruchu wód (B);
organizmów do życia
wyjaśnia, dzięki czemu
omawia sposób
w wodzie (A)
zwierzęta wodne mogą
pobierania tlenu przez
przetrwać zimę (B)
organizmy wodne (B)
50. Krajobraz wczoraj
i dziś
5. Krajobraz wczoraj
i dziś
podaje przykłady wód
słodkich (w tym wód
powierzchniowych) (B);
wskazuje różnice między
oceanem a morzem (B);
na podstawie ilustracji
rozróżnia rodzje wód
stojących i płynących
(C/D); wymienia różnice
między jeziorem
a stawem (C)
rozpoznaje na zdjęciach
wymienia, podając
krajobraz kulturowy (C);
przykłady, od czego
podaje dwa–trzy przykłady pochodzą nazwy
miejscowości (A);
zmian w krajobrazie najpodaje przykłady
bliższej okolicy (D)
zmian w krajobrazach
kulturowych (B)
podaje przykłady wód
słonych (B); wskazuje na
mapie przykład wód
stojących i płynących
w najbliższej okolicy (D)
opisuje budowę skał litych,
zwięzłych i luźnych (C);
rozpoznaje co najmniej
jedną skałę występującą
w najbliższej okolicy (C/D)
wyjaśnia pojęcia:
wody słodkie, wody
słone (B); wykonuje
schemat podziału wód
powierzchniowych
(C); omawia warunki
niezbędne do powstania
jeziora (B); porównuje
rzekę z kanałem
śródlądowym (C)
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
49. Wody słodkie
i wody słone
podaje nazwy grup skał
(A); podaje przykłady
skał litych, zwięzłych
i luźnych (B)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
4. Wody słodkie
i wody słone
przyporządkowuje okazane skały (jedną–dwie) do
poszczególnych grup (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
48. Czy wszystkie skały są
twarde?
Numer
i temat lekcji
3. Czy wszystkie skały
są twarde?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
wyjaśnia pojęcie plankton
(B); charakteryzuje,
na przykładach,
przystosowania zwierząt
do ruchu wody (B)
wskazuje różnice między
parkiem narodowym
a parkiem krajobrazowym
(C); na podstawie mapy
w podręczniku lub
atlasie podaje przykłady
pomników przyrody
ożywionej i nieożywionej
na terenie Polski i swojego
województwa (D)
podaje przykłady
działalności człowieka,
które prowadzą do
przekształcenia krajobrazu
(B); wskazuje źródła,
z których można uzyskać
informacje o historii swojej
miejscowości (A)
charakteryzuje wody
słodkie występujące
na Ziemi (C); omawia,
jak powstają bagna (B);
charakteryzuje wody
płynące (C)
opisuje skały występujące
w najbliższej okolicy
(D); omawia proces
powstawania gleby (B)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
prezentuje informacje
o największych
organizmach żyjących
w środowisku wodnym (D)
prezentuje w dowolnej
formie informacje
na temat ochrony
przyrody w najbliższej
okolicy (gminie, powiecie
lub województwie) (D)
przygotowuje plakat lub
prezentację multimedialną
na temat zmian krajobrazu
na przestrzeni dziejów (A);
przygotuje prezentację
multimedialną lub plakat
„Moja miejscowość
dawniej i dziś” (D)
prezentuje informacje
typu „naj” (najdłuższa
rzeka, największe
jezioro, największa
głębia oceaniczna) (D);
wyjaśnia, czym są lodowce
i lądolody (B)
przygotowuje kolekcję
skał z najbliższej okolicy
wraz z ich opisem (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
30
Plan wynikowy
5. Las ma budowę
warstwową
4. Warunki życia
na lądzie
3. Życie w jeziorze
2. Z biegiem rzeki
Tytuł rozdziału
w podręczniku
wskazuje na ilustracji elementy rzeki: źródło, bieg
górny, środkowy, dolny,
ujście (C/D)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
podaje po dwie–trzy
nazwy organizmów
żyjących w górnym,
środkowym i dolnym biegu
rzeki (A); omawia warunki
panujące w górnym biegu
rzeki (A)
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
wymienia cechy, którymi
różnią się poszczególne
odcinki rzeki (B);
porównuje warunki
życia w poszczególnych
biegach rzeki (C);
omawia przystosowania
organizmów żyjących
w górnym, środkowym
i dolnym biegu rzeki (B)
charakteryzuje
podaje nazwy stref życia
56. Poznajemy warunki
przyporządkowuje
przystosowania roślin do
życia w jeziorze
na schematycznym rysun- w jeziorze (A); wymienia
życia strefie przybrzeżnej
grupy roślin żyjących
ku nazwy do stref życia
w jeziorze (C); odczytuje w strefie przybrzeżnej (A); (C); wymienia czynniki
z ilustracji nazwy dwóch- rozpoznaje na ilustracjach warunkujące życie
w poszczególnych
pospolite rośliny wodne
-trzech organizmów
żyjących w poszczególprzytwierdzone
strefach jeziora (A);
wymienia zwierzęta żyjące
do podłoża (C)
nych strefach jeziora (C)
w strefie przybrzeżnej
(A); charakteryzuje
przystosowania ptaków
i ssaków do życia w strefie
przybrzeżnej (C)
57. Warunki życia na lądzie wymienia czynniki warun- omawia przystosowania
charakteryzuje
kujące życie na lądzie (A); roślin do niskiej lub
przystosowania roślin
omawia przystosowania
wysokiej temperatury (B) i zwierząt zabezpieczające
zwierząt do zmian tempeprzed utratą wody (B);
ratury (B)
wymienia przykłady
przystosowań chroniących
zwierzęta przed
działaniem wiatru (A);
opisuje sposoby wymiany
gazowej u zwierząt
lądowych (B)
58. Poznajemy budowę
wskazuje warstwy lasu
podaje nazwy warstw
omawia wymagania
lasu i panujące w nim
na planszy dydaktycznej
lasu (A); omawia
środowiskowe wybranych
warunki
lub ilustracji (C); wymienia zasady zachowania się
gatunków zwierząt
po dwa gatunki organiw lesie (B); rozpoznaje
żyjących w poszczególnych
59. Jakie organizmy
zmów żyjących w dwóch pospolite organizmy
warstwach lasu (C)
spotykamy w lesie? –
wybranych warstwach lasu żyjące w poszczególnych
lekcja
(A); podaje trzy zasady
warstwach lasu (C);
w terenie
zachowania się w lesie (A) rozpoznaje pospolite
grzyby jadalne (C)
55. Poznajemy rzekę
Numer
i temat lekcji
charakteryzuje
poszczególne warstwy
lasu, uwzględniając
czynniki abiotyczne oraz
rośliny i zwierzęta żyjące
w tych warstwach (C)
omawia negatywną
i pozytywną rolę wiatru
w życiu roślin (B);
charakteryzuje wymianę
gazową u roślin (B);
wymienia przystosowania
roślin do wykorzystania
światła (A)
wyjaśnia pojęcie plankton
(B); charakteryzuje
poszczególne strefy
jeziora (C); rozpoznaje
na ilustracjach pospolite
zwierzęta związane
z jeziorami (C); układa
z poznanych organizmów
łańcuch pokarmowy
występujący w jeziorze (C)
porównuje świat roślin
i zwierząt w górnym,
środkowym i dolnym biegu
rzeki (C); rozpoznaje na
ilustracjach organizmy
charakterystyczne dla
każdego z biegów rzeki
(C)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
prezentuje informacje
o życiu wybranych
organizmów leśnych
(innych niż omawiane
na lekcji)
z uwzględnieniem ich
przystosowań do życia
w danej warstwie lasu (C)
prezentuje informacje
na temat przystosowań
dwóch-trzech gatunków
zwierząt lub roślin
do życia w ekstremalnych
warunkach lądowych (C)
przygotowuje prezentację
na temat trzech-czterech
organizmów tworzących
plankton (D); prezentuje
informacje „naj” na temat
jezior w Polsce, w Europie
i na świecie (D)
podaje przykłady
pozytywnego
i negatywnego wpływu
rzek na życie i gospodarkę
człowieka (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
Plan wynikowy
31
Podsumowanie działu 7
8. Na polu uprawnym
7. Na łące
6. Jakie drzewa rosną
w lesie?
Tytuł rozdziału
w podręczniku
podaje po dwa przykłady
drzew iglastych i liściastych (A); rozpoznaje
dwa drzewa iglaste i dwa
liściaste (C)
Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca).
Uczeń:
Wymagania
podstawowe
(ocena dostateczna).
Uczeń:
Wymagania
rozszerzające
(ocena dobra). Uczeń:
porównuje drzewa
porównuje wygląd igieł
liściaste z iglastymi (C);
sosny i świerka (C);
rozpoznaje rosnące
wymienia cechy budowy
roślin iglastych ułatwiające w Polsce rośliny
iglaste (C); rozpoznaje
ich rozpoznawanie,
przynajmniej sześć
np. kształt i liczba igieł,
kształt i wielkość szyszek gatunków drzew
liściastych (C); wymienia
(B); wymienia cechy
ułatwiające rozpoznawanie typy lasów rosnących
w Polsce (A)
drzew liściastych (B)
omawia zmiany
61. Na łące
podaje dwa przykłady zna- wymienia cechy łąki (A);
zachodzące na łące
wymienia zwierzęta
czenia łąki (A); wyjaśnia,
w różnych porach
dlaczego nie wolno wypa- mieszkające na łące
roku (B); rozpoznaje
i żerujące na niej (A);
lać traw (B); rozpoznaje
przynajmniej pięć
przynajmniej trzy gatunki przedstawia w formie
gatunków roślin
poznanych roślin
łańcucha pokarmowego
występujących na łące (C);
proste zależności
łąkowych (C)
wyjaśnia, w jaki sposób
pokarmowe między
ludzie wykorzystują
organizmami żyjącymi
łąki (B)
na łące (C)
62. Na polu uprawnym
wymienia nazwy zbóż (A); omawia sposoby
wyjaśnia pojęcia: zboża
rozpoznaje na ilustracjach wykorzystywania
ozime, zboża jare (B);
owies, pszenicę i żyto (C); roślin zbożowych (B);
podaje przykłady
podaje przykłady warzyw rozpoznaje nasiona
wykorzystywania
uprawianych na polach
trzech zbóż (C);
uprawianych warzyw
(A); wymienia dwa szkod- wyjaśnia, które rośliny
(B); wymienia
niki upraw polowych (A)
nazywamy chwastami
sprzymierzeńców
(B); uzupełnia brakujące
człowieka w walce
ogniwa w łańcuchach
ze szkodnikami upraw
pokarmowych
polowych (B)
organizmów żyjących
na polu (C)
63., 64. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”
60. Poznajemy różne
drzewa
Numer
i temat lekcji
podaje przykłady innych
upraw niż zboża
i warzywa oraz
określa sposoby ich
wykorzystywania (B);
przedstawia zależności
występujące na polu
w formie co najmniej
dwóch łańcuchów
pokarmowych (C);
rozpoznaje zboża rosnące
w najbliższej okolicy (D)
przyporządkowuje nazwy
gatunków roślin
do charakterystycznych
barw łąki (C); uzasadnia,
że łąka jest środowiskiem
życia wielu zwierząt (C)
podaje przykłady drzew
rosnących w lasach
liściastych, iglastych
i mieszanych (A)
Wymagania
dopełniające
(ocena bardzo dobra).
Uczeń:
wyjaśnia, czym jest walka
biologiczna (B);
prezentuje informacje
na temat korzyści
i zagrożeń wynikających
ze stosowania chemicznych
środków zwalczających
szkodniki (D)
wykonuje zielnik z roślin
łąkowych poznanych
na lekcji (C) lub innych (D)
prezentuje informacje
na temat roślin iglastych
pochodzących z innych
regionów świata,
uprawianych
w ogrodach (D)
Wymagania
wykraczające
(ocena celująca).
Uczeń:
32
Plan wynikowy
Dział 1
Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika
1. Poznajemy składniki przyrody
1 Rozwiąż krzyżówkę i zapisz hasło.
1.
1. Najlepszy przyjaciel człowieka.
2.
2. Daje mleko.
3. Największe rośliny w lesie.
4. Często zakrywają niebo.
3.
4.
5. Tworzy „zielony dywan”.
5.
6. Świeci na niebie.
6.
7. Do życia, picia i mycia.
7.
8. Rosną w niej rośliny.
8.
Hasło:
2 Wykonaj polecenia.
a) Zamaluj na zielono okienka, w których są zapisane nazwy ożywionych składników przyrody, a na niebiesko – okienka, w których są zapisane nazwy nieożywionych składników
przyrody.
Słońce
powietrze
kamienie
zwierzęta
skały
gwiazdy
domy
grzyby
Księżyc
ludzie
góry
trawa
mosty
woda
chmury
rośliny
drogi
samoloty
bakterie
rzeki
drzewa
b) Wyjaśnij, dlaczego część okienek została niepokolorowana.
3 Wyjaśnij, po czym rozpoznasz ożywione składniki przyrody.
33
34
Karty pracy
2. Jakimi sposobami poznajemy przyrodę?
1 Uzupełnij tabelę. Wpisz brakujące informacje.
Zmysł
Narząd zmysłu
Przykłady odbieranych informacji
o przyrodzie
2 Każdego dnia w drodze do szkoły mijasz rozłożystą roślinę z zielonymi igłami i czerwonymi
owocami. Chcesz wiedzieć, jak się nazywa, jak duża może urosnąć, czy rośnie wolno czy szybko.
Napisz, gdzie można znaleźć informacje na temat interesującej cię rośliny.
3 Napisz, na czym polega różnica między eksperymentem a doświadczeniem.
4 Wstaw znak X obok prawdziwych informacji.
Najwięcej informacji o otaczającym nas świecie dostarcza nam zmysł smaku.
Najcenniejszym źródłem wiedzy o przyrodzie jest bezpośrednia obserwacja.
Wyprawy do lasu są doskonałą okazją do próbowania nieznanych wcześniej owoców.
Książki, filmy i programy przyrodnicze oraz edukacyjne strony internetowe są znakomitym źródłem
informacji o przyrodzie.
Obserwacja to uważne przyglądanie się wybranemu obiektowi.
Dział 1
3. Przyrządy i pomoce ułatwiające prowadzenie obserwacji
Stanowisko 1. Mikroskop
Dzięki mikroskopowi można zobaczyć szczegóły budowy organizmów niewidoczne gołym okiem.
1. Zapisz nazwę obserwowanego preparatu.
2. Oblicz powiększenie otrzymanego obrazu. Odczytaj z okularu i obiektywu potrzebne informacje, a następnie skorzystaj z podanego wzoru.
Powiększenie oglądanego obrazu = powiększenie obiektywu x powiększenie okularu
Powiększenie oglądanego obrazu =
x
=
Stanowisko 2. Lornetka
Za pomocą lornetki można obserwować obiekty znacznie oddalone od obserwatora, między innymi niebezpieczne.
Zapisz nazwy obserwowanych obiektów.
Stanowisko 3. Lupa
Lupa umożliwia obserwowanie obiektów o małych rozmiarach. Dzięki niej można dostrzec także wiele szczegółów niewidocznych gołym okiem.
Zapisz nazwy obserwowanych obiektów.
Stanowisko 4. Taśma miernicza
Taśma miernicza jest długą, nawiniętą na rolkę i schowaną w obudowie linijką. Można nią
zmierzyć na przykład grubość pnia drzewa lub wymiary szkolnego boiska.
Wykonaj pomiary i zapisz w tabeli ich wyniki.
Nazwa mierzonego obiektu
Podłoga w klasie
Uczniowska ławka
Długość
Szerokość
35
36
Karty pracy
4. W jaki sposób określamy kierunki geograficzne?
1 Wykonaj polecenia.
a) Podpisz zaznaczone kierunki główne polskimi oraz angielskimi nazwami. W kwadraty
wpisz ich międzynarodowe skróty.
b) Zaznacz zielonymi strzałkami kierunki pośrednie. Podpisz je polskimi nazwami oraz
międzynarodowymi skrótami.
2 Na podstawie rysunku uzupełnij zdania nazwami kierunków geograficznych.
N
Szkoła
Dom Hani
Gdy Hania idzie z domu do szkoły, wędruje w kierunku
.
Dom Hani leży na
od biblioteki.
Stadion
Droga ze szkoły na stadion sportowy wiedzie na
Centrum
handlowe
.
Biblioteka
Na
znajduje się biblioteka.
od centrum handlowego
Dział 1
3 Wykonaj rysunek. Przesuwaj się o określoną liczbę kratek w kierunku podanym w instrukcji
zamieszczonej w ramce. Rozpocznij rysowanie od miejsca wskazanego strzałką.
N
2 kratki na północny zachód • 3 kratki na zachód • 3 kratki na południowy zachód • 11 kratek
na południe • 1 kratka na wschód • 6 kratek na północ • 1 kratka na północny wschód • 1 kratka
na wschód • 2 kratki na południowy wschód • 5 kratek na południe • 3 kratki na wschód • 6 kratek
na północ • 2 kratki na południowy wschód • 5 kratek na wschód • 2 kratki na północny wschód
• 6 kratek na południe • 3 kratki na wschód • 10 kratek na północ • 2 kratki na północny zachód
• 10 kratek na zachód
4 Wykonaj polecenia.
a) Wykonaj rysunek. Przesuwaj się o określoną liczbę kratek w kierunku podanym
w instrukcji. Rozpocznij rysowanie od miejsca oznaczonego kropką.
3 SE, 2 S, 1 SE, 4 S, 1 NW, 3 S, 2 SW, 2 SE, 6 W, 2 NE, 2 NW, 3 N, 1 SW, 4 N, 1 NE, 2 N, 3 NE
b) Napisz instrukcję, na podstawie której wykonano rysunek domu. Użyj międzynarodowych skrótów nazw kierunków.
N
37
38
Karty pracy
5. Określamy kierunki geograficzne za pomocą kompasu
i gnomonu – lekcja w terenie
1 Wybierzcie na boisku jakieś charakterystyczne miejsce lub przedmiot (np. kamień, bramkę,
kosz na śmieci). Będzie to punkt P. Wyznaczcie kierunki główne za pomocą kompasu i uzupełnijcie zdania.
Naszym punktem P jest
.
Na północ od punktu P znajduje się
.
Na południe od punktu P znajduje się
.
Na wschód od punktu P znajduje się
.
Na zachód od punktu P znajduje się
.
2 Wyznaczcie za pomocą gnomonu główne kierunki geograficzne. Postępujcie zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Ułóżcie na płaskiej powierzchni kartkę z narysowanymi okręgami.
2. W środku najmniejszego okręgu (to środek wszystkich okręgów) przymocujcie za pomocą
plasteliny kijek długości około 10 cm.
3. Około godziny 11.40 zaznaczcie kropką koniec cienia rzucanego przez kijek na jednym
z narysowanych kół.
4. Obserwujcie cień. Około godziny 12 będzie najkrótszy.
5. Po godzinie 12 cień ponownie zacznie się wydłużać. Gdy dotknie tego samego okręgu,
ponownie zaznaczcie punkt.
6. Połączcie oba punkty linią, wyznaczcie na niej środek i połączcie ten środek z podstawą
kijka. Ta nowa linia wyznacza kierunek północny.
7. Zaobserwujcie, czy kierunek północny wskazany przez kompas pokrywa się z kierunkiem
północnym wyznaczonym za pomocą gnomonu. Napiszcie wnioski ze swojej obserwacji.
3 Zadanie dla chętnych
Znajdźcie samotnie rosnące, wysokie drzewo. Obejrzyjcie jego korę dookoła pnia, zwróćcie
uwagę, czy porastają ją mchy. Stańcie po tej stronie drzewa, po której występuje ich najwięcej. Za pomocą kompasu ustalcie, która to jest strona drzewa. Zapiszcie swoje ustalenia
i zaproponujcie wyjaśnienie swoich wyników.
Dział 1
6. Co to jest plan?
1 Przeczytaj uważnie zdania, a następnie popraw je tak, aby zawierały informacje prawdziwe.
Plan to obraz widzianego z góry przedmiotu, pomieszczenia lub niewielkiego obszaru.
Aby poprawnie narysować plan biurka, wystarczy podzielić długość jednego boku przez
liczbę zapisaną w postaci skali liczbowej.
2 Wykonaj plan ławki w skali 1 : 20 według poniższej instrukcji.
a) Zmierz długość i szerokość blatu swojej ławki. Zapisz wyniki pomiarów w tabeli.
b) Oblicz, jakie wymiary będzie miała ławka na planie. Zapisz wyniki w tabeli.
Wymiary ławki
Rzeczywiste w skali 1 : 1
Pomniejszone w skali 1 : 20
Długość
Szerokość
c) Narysuj plan ławki.
3 Pokój Tomka ma szerokość 5 m i długość 10 m. Zapisz w tabeli, jaką długość i szerokość
będzie miał ten pokój w wymienionych skalach.
Wymiary
Długość
Szerokość
1:1
1:5
1 : 10
1 : 50
1 : 100
39
Karty pracy
40
4 Na planie gospodarstwa zaznaczono między innymi budynek mieszkalny, który w rzeczywistości ma długość 30 m i szerokość 15 m. Zmierz jego wymiary na planie i oblicz, ile razy je
pomniejszono. Zapisz skalę, w jakiej wykonano plan.
.
5 Poniżej przedstawiono dwa plany – plan osiedla i plan jednego z mieszkań znajdujących się
na tym osiedlu. Przyjrzyj się planom i odpowiedz na pytania.
a) W jakiej skali wykonano plan mieszkania, jeśli w rzeczywistości ma ono szerokość 6 m
i długość 8 m?
b) Na którym planie rzeczywiste wymiary obiektów zostały bardziej pomniejszone?
Dział 1
7. Czytamy plan miasta i mapę turystyczną
1 Uzupełnij schemat. Wpisz w puste miejsca nazwy elementów, które znajdują się na planach
i mapach.
100
ZE
DM
IEJtereny zielone
SK
IE
Toka
rska
Tande
ta
Mo
tław
a
Bos
mań
ska
Przęd
za
nicza l-
Mokra
Chm
ieln
a
ra
Pożarn
icza
Poń
czo
ków szni-
Chle
bnic
ka
Dzia
na
Dłu
gie
Pob
rzeż
Sta
e
Maria
cka
Grzą
ska
Kles
za
Św.
Duc
ha
Dłu
gi T
arg
200
Stągie
wna
300 m
Chm
ieln
a
0
Ry backie Pobrzeże
Gro
bla II
Og
arn
a
Mies
zcza
ńska
Za
Mu
ram
i
2
Sze
roka
Pow
roź
nic
za
Kra
ma
rsk
a
1
Ła
wn
icz
a
Og
arn
a
Sze
roka
Podkra
marsk a G
robla
I
Plebania
Krow
ia
Złotników
Koz
ia
Lek
tyka
rska
Piw
na
Sło
do
wn
ikó
w
Rze
źnic
ka
Kła
dki
OKOPOWA
ulice pozostałe
Św
.D
uch
a
Dłu
ga
PO
100
Skala 1 : 7 000 DWAL
EP
R
ulice główne
Święto
jańska
Poc
zto
wa
Za
Mu
ram
i
Koz
ia
Ko
łod
zie
jsk
a
Tea
tra
lna
We
łnia
rsk
a
Tka
cka
Dług
a
Gar
bary
3
Zby
tki
OKOP
OWA
Targ
Sienny
Targ
Węglowy
W. Bog
usławs
kiego
Po
dg
arb
ary
WAŁY
JAGIEL
LOŃSKIE
Plac
Kobzdeja
La
ta
rn
ian
a
Wę
gla
rsk
a
2 Na podstawie fragmentu planu wykonaj polecenia.
Warzyw
nicza
Elementy planu i mapy
teatry
Spichrz
owa
Żytnia
kościoły zabytkowe
hotele
zabudowa
muzea
informacja turystyczna
zabudowa zabytkowa
pomniki
poczty; przystanie
a) Podaj nazwy obiektów oznaczonych cyframi.
1.
2.
3.
b) Napisz nazwę ulicy, przy której znajduje się przystań.
c) Podaj liczbę urzędów pocztowych przedstawionych na planie.
d) Napisz, czy na planie jest więcej niż sześć hoteli.
e) Napisz, ile muzeów można odwiedzić, idąc ulicami Długi Targ i Długą.
41
Karty pracy
3 Wyobraź sobie, że twój wujek, który uwielbia obserwować przyrodę, a szczególnie ptaki,
zabrał cię na wycieczkę. Chciał pokazać ci wschód Słońca i miejsca, gdzie ptaki zakładają
gniazda. Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia.
N
100
15
0
J. Chechło
Rez.
Ptasie Bagno
J. Ciche
n a Stru
ga
Zamek
Rogowiec
Leś
42
Skala 1 : 50 000
1 cm – 0,5 km
250
0
250 500 750 1000 m
drogi główne
drogi drugorzędne
100
drogi gruntowe
rzeki, jeziora
bagna
J. Długie
lasy
zamki
Bystrz
yca
muzea
parkingi
rezerwaty przyrody
a) Pierwszy postój zrobiliście na dużym parkingu przy głównej drodze. Otocz to miejsce
na mapie kółkiem.
b) W dniu waszej wycieczki Słońce wschodziło niemal dokładnie na wschodzie. Aby obserwować wschód Słońca nad jeziorem, trzeba być na jego zachodnim brzegu. Zaznacz na mapie
parking w pobliżu tego jeziora, z którego brzegu można obejrzeć wschód Słońca.
c) Narysuj na mapie trasę, jaką musicie pokonać drogami z dużego parkingu na wybrany
parking w pobliżu jeziora.
4 Przyporządkuj podane informacje do planu lub mapy. Uwaga! Jedna informacja pasuje
do obu haseł.
Obraz niewielkiego przedmiotu widzianego z góry,
przedstawiony np. na papierze.
Plan
Obraz ogromnego obszaru widzianego z góry, narysowany
np. na papierze.
Wymiary przedstawionego obszaru są pomniejszone
nawet kilka milionów razy.
Mapa
Przedstawia na płaszczyźnie niewielki, pomniejszony
obszar Ziemi, np. gospodarstwo.
Wiele elementów przedstawia się za pomocą znaków kartograficznych.
Dział 1
8. Jak się orientować w terenie?
1 Uporządkuj czynności, które należy wykonać, aby poprawnie zorientować mapę za pomocą
kompasu. Wpisz cyfry od 1 do 4 we właściwe okienka.
Przyłóż kompas do lewej ramki mapy lub do strzałki wskazującej północ.
Odszukaj na mapie miejsce, w którym jesteś.
Ułóż mapę poziomo, na przykład na ziemi.
Obracaj mapę tak długo, aż jej lewa ramka (lub strzałka) znajdzie się na jednej linii z kierunkiem północnym
wyznaczonym przez igłę magnetyczną.
2 Zaznacz rysunek, na którym prawidłowo zorientowano plan za pomocą kompasu (czerwona
część igły magnetycznej wskazuje północ).
3 Przeanalizuj rozmieszczenie obiektów na mapie A, która jest poprawnie zorientowana.
Następnie uzupełnij różę kierunków obok mapy B.
N
W
E
S
A.
B.
4 Napisz, w jaki sposób można zorientować mapę za pomocą obiektów w okolicy.
43
Karty pracy
44
.
9. Ćwiczymy orientowanie się w terenie – lekcja w terenie
1 Zatrzymajcie się w pobliżu wyróżniającego się obiektu (na przykład skrzyżowanie ulic,
kościół, pomnik). Zapiszcie jego nazwę.
2 Zapiszcie cel waszej wycieczki.
3 Narysujcie na mapie trasę waszej wycieczki. Zaznaczcie miejsca planowanych postojów.
4 Za pomocą kompasu wyznaczcie w terenie północ geograficzną i ustawcie mapę tak, aby
kierunek północny na mapie pokrywał się z północą geograficzną w terenie.
5 Na podstawie mapy wskażcie wyróżniający się obiekt, który znajduje się:
• na północ od miejsca, w którym jesteście –
• na zachód od miejsca, w którym jesteście –
6 Zapiszcie kierunek geograficzny, w którym należy iść, aby dojść do miejsca pierwszego
postoju.
7 Podczas pierwszego postoju na podstawie mapy wskażcie wyróżniający się obiekt, który
znajduje się:
• na wschód od miejsca, w którym jesteście –
• na południe od miejsca, w którym jesteście –
8 Zapiszcie kierunek geograficzny, w którym należy iść, aby dojść do miejsca postoju.
9 Podczas drugiego postoju opiszcie ślady działalności człowieka widoczne w okolicy. Ustalcie,
czy dokonane zmiany są odwracalne, czy nieodwracalne.
10 Zapiszcie kierunek geograficzny, w którym należy iść, aby dojść do celu.
Dział 1
10. Poznajemy warsztat przyrodnika – podsumowanie działu 1
Cel ogólny
Utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu 1.
Uwagi do realizacji zajęć
Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje kolorowe
kartoniki do losowania grup. Odpowiednio ustawia
i oznacza stoliki. Przygotowuje także 5 kompletów
puzzli – po jednym dla każdej grupy (zdjęcia z załącznika 4 należy powiększyć, skserować i pociąć)
oraz mikroskopy i preparaty mikroskopowe.
Przebieg zajęć
Faza wprowadzająca
1. Nauczyciel zapowiada przeprowadzenie na lekcji
gry „Moje hobby – przyroda”.
2. Uczniowie zostają podzieleni na grupy w wyniku
losowania i zajmują miejsca w swoich grupach.
Dokonują podziału prac – wybierają lidera, ustalają, kto będzie odpowiadał na pytania.
3. Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Przygotowuje
tabelę wyników do zapisywania punktacji (załącznik 3).
Faza realizacyjna
1. Grupy losują po jednym pytaniu z puli. Do wyboru
są pytania i polecenia za 2 lub 3 p. (załącznik 1).
Uczniowie ustalają poprawną odpowiedź, której
udziela wyznaczona osoba.
2. Nauczyciel rozdaje koperty z nazwami obiektów
(załącznik 2). Uczniowie przyporządkowują je do
trzech kategorii: elementów przyrody ożywionej
lub nieożywionej oraz wytworów działalności
człowieka (do zdobycia 4 p.).
3. Nauczyciel rozdaje koperty zawierające puzzle
z przyrządami do obserwacji przyrody – po 2 zdjęcia
w każdej kopercie (załącznik 4). Uczniowie układają
obrazki (1 min). Następnie ustalają, co przedstawia
dany przyrząd i do czego służy. Wyznaczony uczeń
udziela odpowiedzi (do zdobycia 4 p.).
4. Każda grupa otrzymuje mikroskop i preparat
mikroskopowy. Zadanie polega na przygotowaniu mikroskopu do pracy (do zdobycia 2 p.) oraz
właściwym ustawieniu ostrości obrazu preparatu (do zdobycia 2 p.).
5. Każda grupa otrzymuje kompas i mapę okolicy. Zadanie polega na prawidłowym zorientowaniu mapy
z wykorzystaniem kompasu (do zdobycia 2 p.).
6. Grupy losują po jednym pytaniu z puli (do wyboru są pytania za 2 lub 3 p.; załącznik 1). Ustalają
poprawną odpowiedź, której udziela wyznaczona
osoba.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel podsumowuje liczbę punktów zdobytych przez poszczególne grupy.
2. Nauczyciel dokonuje ewaluacji zajęć – przeprowadza krótką dyskusję na temat mocnych i słabych stron uczniów.
Pytania i polecenia (2 p.) Lp.
Pytania i polecenia
1.
Podajcie trzy sposoby poznawania świata przyrody.
2.
7.
Wymieńcie dwa składniki przyrody ożywionej
znajdujące się w sali lekcyjnej.
Wymieńcie zmysły, za których pomocą możemy
poznawać przyrodę.
Jakie elementy przyrody można obserwować
za pomocą lupy?
W jakiej sytuacji obserwator przyrody powinien
użyć lornetki?
Podajcie przynajmniej dwa sposoby wyznaczania
kierunków w terenie.
Jakimi międzynarodowymi symbolami oznacza się
główne i pośrednie kierunki geograficzne?
8.
Czym jest plan?
3.
4.
5.
6.
9.
10.
Załącznik 1
Możliwe odpowiedzi
Obserwacja bezpośrednia, doświadczenia, internet,
telewizja, lekcje przyrody.
Rośliny doniczkowe, zwierzęta hodowane w pracowni,
ludzie.
Wzrok, węch, dotyk, smak, słuch.
O niewielkich rozmiarach, widoczne gołym okiem,
ale niezbyt dokładnie.
Na przykład podczas obserwacji ptaka na wysokim
drzewie lub w powietrzu.
Kompas, cień w południe, słoje na pniu, mech
na kamieniach i drzewach, gałęzie na samotnym drzewie.
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
Plan to przedstawiony w pomniejszeniu obraz
przedmiotu, pomieszczenia lub niewielkiego obszaru
widzianego z góry.
podzielić wszystkie jego wymiary przez
Co należy zrobić, aby narysować plan biurka w zeszycie? Należy
tę samą liczbę.
Jak zaznacza się kierunek północny na mapach
Za pomocą strzałki. Jeśli nie jest oznaczony, to północ
i planach?
znajduje się na górze arkusza planu lub mapy.
45
46
Gra dydaktyczna
Pytania i polecenia (3 p.)
Lp.
Załącznik 1
Pytania i polecenia
Możliwe odpowiedzi
6.
Należy ułożyć poziomo kompas na dłoni i obracać nim
aby kierunek północny na tarczy pokrył się
Jak wyznaczyć kierunek północny za pomocą kompasu? tak,
z kierunkiem północnym wskazanym przez igłę
magnetyczną.
1. Sformułowanie pytania.
2. Sformułowanie hipotezy.
3. Przygotowanie potrzebnych materiałów.
Z jakich etapów składa się doświadczenie?
4. Wykonanie doświadczenia.
5. Przeprowadzenie obserwacji i zapisanie wyników.
6. Sformułowanie wniosków na podstawie obserwacji.
Zawiera
znaki kartograficzne użyte na mapie wraz
Jakie informacje zawiera legenda mapy?
z wyróżnieniem.
Podajcie dwie przykładowe zasady, których
Należy właściwie zaplanować obserwacje, zadbać
przestrzeganie jest konieczne podczas obserwacji
o własne bezpieczeństwo, zabrać niezbędny
przyrody.
ekwipunek.
Polega na rozpoznaniu obiektów terenowych na planie
lub mapie oraz odpowiednim ustawieniu planu
Na czym polega orientowanie mapy w terenie?
lub mapy, tak aby kierunki geograficzne na planie
lub mapie pokrywały się z kierunkami w terenie.
Jakie przyrządy i pomoce powinno się mieć ze sobą
Powinno się mieć lupę, lornetkę, kompas i mapę.
podczas obserwacji terenowych?
7.
Czym się różni plan od szkicu?
Plan jest wykonany w skali, a szkic – nie.
8.
Narysowane na kartce biurko w skali 1 : 10 ma długość
10 cm i szerokość 5 cm. Jakie są jego rzeczywiste
wymiary?
Długość 100 cm, szerokość 50 cm.
9.
Jakie elementy powinny się znaleźć na mapie i planie?
Tytuł mapy lub planu, informacja o skali, legenda.
Który przedmiot został bardziej pomniejszony: narysowany w skali 1 : 10 czy narysowany w skali 1 : 50?
Narysowany w skali 1 : 50.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
Załącznik 2
Podzielcie kartki z nazwami różnych obiektów na następujące kategorie: przyrodę ożywioną,
przyrodę nieożywioną oraz wytwory działalności człowieka.
Most
Autostrada
Bakterie
Chodniki
Chmury
Wiejski dom
Piasek i żwir
Rzeka
Powietrze
Trawa
Góry
Bloki mieszkalne
Ptaki
Grzyby
Słońce
Dział 1
Tabela wyników do gry „Moje hobby – przyroda”
Test
Grupa
wiedzy
(2 lub 3 p.)
Przyroda
ożywiona
i nieożywiona
(0–4 p.)
Puzzle –
przyrządy
(0–4 p.)
Mikroskop
(0–4 p.)
Orientowanie
mapy (0–2 p.)
Załącznik 3
Test
wiedzy
(2 lub 3 p.)
Suma
punktów
Ocena
1.
2.
3.
4.
5.
Załącznik 4
Ułóżcie z fragmentów zdjęć dwa obrazki przedstawiające przyrządy do obserwacji przyrody.
Podajcie ich nazwy oraz wyjaśnijcie, do czego służą.
47
48
Karty pracy
Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
12. Otaczają nas substancje
Stanowisko 1. Ustalanie stanu skupienia substancji
W słoikach znajdują się trzy różne substancje. Przyjrzyjcie się im i uzupełnijcie tabelę.
Substancja
Stan skupienia
Kształt
Plastik
Woda
Powietrze
Stanowisko 2. Badanie właściwości ciał stałych
Zbadajcie właściwości ciał stałych i uzupełnijcie tabelę.
Przedmiot (ciało)
Plastelina
Kreda
Spinacz biurowy
Gąbka
Gumka recepturka
Styropian
Jak na kształt przedmiotu wpływa rozciągnięcie,
ściśnięcie i uderzenie?
(zaznaczcie właściwe określenie)
Wykryte właściwości
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Wraca do pierwotnego kształtu.
sprężystość
Trwale zmienia swój kształt.
plastyczność
Rozpada się na kawałki.
kruchość
Dział 2
Stanowisko 3. Obserwacje wpływu temperatury na ciała stałe, ciecze i gazy
Wykreślcie ze zdań niepotrzebne wyrazy tak, aby wnioski były prawdziwe.
1. Pod wpływem ogrzewania ciała stałe zajmują coraz więcej / mniej miejsca.
2. Pod wpływem ogrzewania ciecze zajmują coraz więcej / mniej miejsca.
3. Pod wpływem ogrzewania gazy zajmują coraz więcej / mniej miejsca.
Stanowisko 4. Określanie, czy ciecze mają swój kształt
Na stanowisku macie do dyspozycji cztery naczynia różniące się kształtem. Do każdego naczynia wlejcie szklankę wody. Zwróćcie uwagę na kształt cieczy w naczyniach, a następnie sformułujcie i zapiszcie wniosek.
Wniosek:
Rozwiążcie krzyżówkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Właściwość ciał stałych, polegająca na tym, że łatwo można im nadać dowolny kształt.
2. Ciała stałe, które łatwo złamać, odznaczają się…
3. Przezroczysta część okna.
4. Ciała … same wracają do dawnego kształtu.
5. Lód jest ciałem…
6. Cecha substancji to inaczej jej…
7. Woda występuje w trzech stanach…
8. Można ją przelewać z naczynia do naczynia.
9. Sprężysty przyrząd przydatny do nauki matematyki.
10.… cieplna to zjawisko kurczenia się i rozszerzania substancji pod wpływem zmian
temperatury.
49
50
Karty pracy
13. Poznajemy stany skupienia wody
1 Pokoloruj na ilustracji wodę w stanie ciekłym na niebiesko, a w stanie stałym – na szaro.
Wody w stanie gazowym nie możemy zobaczyć, dlatego pozostaw ją niezamalowaną.
2 Zamaluj rurki w termometrach, tak aby termometr A wskazywał temperaturę 20°C, termometr B – temperaturę –20°C, termometr C – temperaturę 5°C, a termometr D – temperaturę
–15°C.
A.
B.
C.
D.
3 Dokończ zdania.
W sytuacji przedstawionej na fotografii woda występuje w stanie
i
.
Obserwujemy tu dwa przeciwne procesy. Są to:
oraz
Im wyższa jest temperatura, tym woda szybciej
.
.
Dział 2
14. Poznajemy składniki pogody
1 Połącz strzałkami pojęcia pogoda i atmosfera z właściwymi opisami.
Powietrze otaczające kulę ziemską.
Pogoda
Można ją przewidzieć na podstawie zachowania niektórych zwierząt.
Atmosfera
Zjawiska zachodzące w powietrzu otaczającym kulę ziemską.
2 Uzupełnij schemat nazwami składników pogody.
Pogoda
3 Uzupełnij schemat.
Ciśnienie
Wiatr to
Ciśnienie
51
52
Karty pracy
4 Na poniższych ilustracjach wiatr oznaczono strzałkami. Wpisz pod każdą ilustracją
odpowiednią nazwę wiatru.
5 Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i napisz, o czym nas informuje.
1. Powietrze przemieszczające się poziomo nad powierzchnią Ziemi.
2. Gdy jego opadom towarzyszy silny wiatr, mówimy o zamieci.
3. Chmura, która powstaje tuż nad ziemią i nie przynosi opadów.
4. Zaliczamy do nich deszcz, śnieg i grad.
5. Naciskanie powietrza na powierzchnię Ziemi.
6.Pojawia się, gdy nocą temperatura powietrza na krótko spada poniżej 0°C. Może zniszczyć niektóre rośliny.
7. Deszcz … to wyjątkowo obfity opad, który może doprowadzić do powodzi.
8. Wielobarwny łuk na niebie, pojawiający się po burzy.
9. Może być małe, średnie, duże lub całkowite.
10. Spadające z nieba grudki lodu.
11.Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu w kontakcie
z chłodnym podłożem, na przykład trawą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hasło:
8.
9.
10.
11.
Dział 2
15. Obserwujemy pogodę
1 Uzupełnij tabele.
Składnik
pogody
Opis
Przyrząd
do obserwacji
Jednostka
pomiarowa
Zjawiska pogodowe
Symbol
w dzienniku pogody
Informacje
dodatkowe
53
54
Karty pracy
16. Obserwacja i pomiar składników pogody – lekcja w terenie
Stanowisko 1. Pomiar temperatury powietrza (miejsce nasłonecznione)
1. Macie do dyspozycji: kompas, planszę z różą kierunków, pudełko z patykiem oraz dwa termometry.
2. Wyznaczcie za pomocą kompasu kierunek północny. Następnie ułóżcie planszę z różą kierunków na podłożu i zorientujcie ją zgodnie z kierunkami geograficznymi.
3. Ustalcie, w jakim kierunku na widnokręgu znajduje się w tej chwili Słońce. Zapiszcie nazwę
kierunku.
Położenie Słońca:
4. W pudełku znajdziecie dwa jednakowe termometry. Bok pudełka, blisko mniejszej ścianki,
przebito patykiem, który posłuży jako haczyk do zawieszenia termometrów. Postawcie pudełko na ziemi, tak aby patyk wystający z pudełka znalazł się na górze (tak jak na rysunku).
Jeden termometr zawieście na patyku w pudełku (termometr 1), a drugi – na zewnątrz (termometr 2). Ustawcie pudełko w taki sposób, aby zewnętrzny termometr oświetlało Słońce.
patyk
termometr 1
termometr 2
pudełko
5. Odczekajcie 3 minuty i odczytajcie temperaturę na obu termometrach. Zapiszcie wyniki w tabeli. Następnie niech jedna osoba uniesie pudełko nad głowę, na wysokość wyciągniętych
rąk, ale bez zmiany położenia pudełka względem Słońca. Ponownie odczekajcie 3 minuty,
odczytajcie temperaturę na obu termometrach i zapiszcie wyniki w tabeli.
Termometr
Przy ziemi
W górze, na wysokości
wyciągniętych rąk
1. Pomiar temperatury powietrza
w cieniu
2. Pomiar temperatury powietrza
w słońcu
6. Na podstawie wyników zapisanych w tabeli wykonajcie polecenia.
a) Porównajcie wartości temperatury odczytane z termometrów zawieszonych w słońcu
i w cieniu. Zapiszcie wniosek.
b) Porównajcie wartości temperatury odczytane z obu termometrów przy powierzchni ziemi,
a następnie na wysokości wyciągniętych rąk. Sformułujcie i zapiszcie wniosek.
Dział 2
Stanowisko 2. Określanie kierunku i siły wiatru
(miejsce na otwartej przestrzeni)
1. M
acie do dyspozycji: planszę z różą kierunków, nożyczki, kompas oraz dwa patyki ze wstążkami.
2. Zróbcie niewielki otwór w środku planszy z różą kierunków. W tym celu złóżcie planszę na
pół i jeszcze raz na pół, a następnie odetnijcie róg powstały ze złożenia.
3. Wyznaczcie za pomocą kompasu kierunek północny, a następnie ułóżcie planszę na podłożu
i zorientujcie ją zgodnie z kierunkami geograficznymi.
4. Macie do dyspozycji dwa patyki różnej długości z przywiązaną długą wstążką. Włóżcie
w otwór planszy krótki patyk (wiatromierz 1) i wbijcie go w ziemię.
5. P
opatrzcie uważnie i ustalcie, z którego kierunku wieje wiatr. Zapiszcie wynik obserwacji
w tabeli. Obserwując wstążkę, oceńcie siłę wiatru – im mocniej podnosi się wstążka, tym
większa jest siła wiatru.
6. Wyciągnijcie z ziemi krótki patyk, a na jego miejsce wbijcie długi (wiatromierz 2) i powtórzcie
obserwację. Jej wynik zapiszcie w tabeli.
Rodzaj wiatromierza
Kierunek wiatru
Siła wiatru
Uwagi
Wiatromierz 1
(krótki patyk)
Wiatromierz 2
(długi patyk)
7. Na podstawie zapisanych w tabeli wyników wykonajcie polecenia.
a) Porównajcie kierunki, z których wiał wiatr. Sformułujcie i zapiszcie wniosek.
b) Porównajcie siłę wiatru na różnych wysokościach. Sformułujcie i zapiszcie wniosek.
8. Zastanówcie się i napiszcie, czy wyniki obserwacji byłyby takie same, gdyby stanowisko
obserwacyjne znajdowało się za wysokim murem. Uzasadnijcie swoją odpowiedź.
55
56
Karty pracy
Stanowisko 3. Obserwacja zachmurzenia nieba i rodzajów chmur
1. Macie do dyspozycji: planszę z różą kierunków, kompas oraz tabelę z opisem rodzajów chmur.
2. Wyznaczcie za pomocą kompasu kierunek północny, a następnie ułóżcie planszę z różą kierunków na podłożu i zorientujcie ją zgodnie z kierunkami geograficznymi.
3. Popatrzcie na chmury i określcie, czy się poruszają. Jeżeli tak, to korzystając z kompasu i róży
kierunków, określcie, z jakiego kierunku napływają. Zapiszcie wyniki obserwacji w tabeli.
4. Porównajcie chmury widoczne na niebie z rodzajami chmur opisanymi w tabeli. Zaznaczcie,
które rodzaje chmur widzicie, a następnie wykonajcie prosty rysunek tych chmur.
Czy chmury poruszają się z wiatrem?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Kierunek, z którego napływają chmury
Zachmurzenie:
Zamalujcie część koła, tak aby przedstawiało stopień zachmurzenia nieba.
małe
Stopień zachmurzenia nieba
umiarkowane
duże
całkowite
Chmury:
Rodzaj chmur widocznych na niebie
pierzaste
warstwowe
kłębiaste
różne rodzaje chmur
5. Napiszcie, czy na podstawie widocznych chmur możecie przewidzieć zbliżające się opady
deszczu. Uzasadnijcie odpowiedź.
Dział 2
Tabela chmur
Rodzaj chmur
Ilustracja
Opis
Chmury pierzaste
Powstają bardzo wysoko (6–12 km nad
powierzchnią Ziemi). Składają się z bardzo
delikatnych igiełek lodu, które powstają,
gdy para wodna zamienia się w lód. Nie
przynoszą opadów.
Chmury kłębiaste
Tworzą się wysoko nad powierzchnią Ziemi
(1–4 km). Mają postać kłębów o wyraźnie
ciemniejszej podstawie. Zazwyczaj występują
podczas pięknej pogody i zwykle nie przynoszą
opadów.
Chmury warstwowe
Rozciągają się nisko (0,5–1 km) nad
powierzchnią Ziemi. Najczęściej występują
jako jednolita warstwa pokrywająca całe niebo.
Czasami wyglądają jak warstwa mgły, która
nie sięga gruntu. Przynoszą długotrwałe opady
deszczu lub śniegu.
Chmury burzowe
Są bardzo mocno rozbudowane pionowo,
spiętrzone na podobieństwo gór lub wież.
U góry mają znacznie rozszerzoną część,
nazywaną kowadłem. W chmurach burzowych
przeważnie dochodzi do wyładowań
elektrycznych nazywanych piorunami,
co widzimy jako błyskawice i słyszymy jako
grzmoty. Nierzadko spada z nich też grad –
wtedy chmura wyróżnia się szczególnie
ciemnym odcieniem.
57
58
Karty pracy
Stanowisko 4. Symulacja opadu deszczu
1. Macie do dyspozycji: deszczomierz, konewkę z wodą, kompas, plansze z różą kierunków oraz
stoper (może być stoper w telefonie lub zegarek) i kalkulator.
2. Wyznaczcie za pomocą kompasu kierunek północny, a następnie ułóżcie planszę na podłożu
i zorientujcie ją zgodnie z kierunkami geograficznymi.
3. W bijcie w ziemię patyk z deszczomierzem, tak aby nie przechylał się w żadną stronę.
4. Unieście do góry konewkę z wodą, tak aby wylewająca się przez sitko woda spływała na deszczomierz od północnego zachodu. Z tego kierunku najczęściej napływają do Polski chmury
przynoszące opady.
5. Przed rozpoczęciem wylewania wody przygotujcie stoper, aby zmierzyć czas trwania opadu.
6. Mierzcie czas i obserwujcie wnętrze deszczomierza do zakończenia „opadu deszczu”.
7. Gdy wylejecie z konewki całą wodę, zatrzymajcie stoper. Następnie odczytajcie czas, a z podziałki linijki – wysokość opadu deszczu. Zapiszcie wyniki pomiarów w pierwszym wierszu
tabeli.
Wielkość opadu
Czas trwania opadu
Wysokość opadu
Rzeczywista
(na stanowisku w terenie)
Obliczona*
8.* Obliczcie, jaka byłaby wielkość opadu deszczu w ciągu godziny, a następnie uzupełnijcie
tabelę. Skorzystajcie z podpowiedzi:
• Pamiętajcie, że godzina ma 60 minut.
• Najpierw obliczcie, ile deszczu spadło średnio w ciągu minuty. Skorzystajcie ze wzoru:
wysokość opadu w milimetrach : czas trwania opadu w minutach
= średni opad w milimetrach na minutę
• Teraz obliczcie, ile wyniosłaby wysokość tego opadu, gdybyście wylewali wodę z konewki
przez godzinę. Skorzystajcie ze wzoru:
średni opad w milimetrach na minutę x 60 minut = opad w ciągu godziny
Rozwiążcie krzyżówkę.
1. Gdy chmury zakrywają całe
niebo, mówimy, że dzień jest…
2. Błyskawica i grzmot razem.
1.
3. Chmura powstająca tuż nad
gruntem.
2.
3.
4. Deszcz, śnieg i grad.
5. Osad atmosferyczny w postaci
długich lodowych igieł.
6. Przemieszczanie się powietrza
poziomo nad powierzchnią Ziemi.
4.
5.
6.
Dział 2
17. „Wędrówka” Słońca po niebie
1 Uzupełnij ilustrację.
a) Zaznacz kolorem niebieskim łuk drogi Słońca nad widnokręgiem w pierwszym dniu zimy,
kolorem zielonym – w pierwszym dniu wiosny i jesieni, a kolorem czerwonym – w pierwszym dniu lata.
wschód Słońca, górowanie, południe słoneczne, zachód Słońca
NE, E, SE, S, SW, W, NW
21.03, 23.09, 22.06, 22.12
b) Wpisz w odpowiednie miejsca na ilustracji wyrażenia określające momenty podczas
„wędrówki” Słońca po niebie, międzynarodowe skróty kierunków geograficznych oraz
daty z ramki.
2 Wpisz literę P (prawda) obok informacji prawdziwych, a literę F (fałsz) – obok informacji
fałszywych.
Im wyżej znajduje się Słońce, tym krótsze cienie rzucają oświetlane przez nie przedmioty.
Dniem nazywamy część doby od zachodu do wschodu Słońca.
Południe słoneczne to moment, w którym Słońce znajduje się najwyżej nad widnokręgiem.
Cień rzucany przez przedmioty podczas górowania Słońca wskazuje kierunek północny.
Droga Słońca nad widnokręgiem w zależności od pory roku jest dłuższa lub krótsza.
59
60
Karty pracy
3 Na podstawie treści z podręcznika (s. 54–59) uzupełnij tabelę.
Wędrówka Słońca po niebie
– łuk drogi
Pora roku:
Data rozpoczęcia:
Pora roku:
Data rozpoczęcia:
Pora roku:
Data rozpoczęcia:
Pora roku:
Data rozpoczęcia:
Zmiany długości
dnia i nocy
Zmiany w pogodzie
Zmiany w przyrodzie
ożywionej
Dział 2
61
18. „Wędrówka” Słońca po niebie – lekcja w terenie
1. M
acie do dyspozycji: kartkę z narysowanymi okręgami, plastelinę, patyczek do szaszłyków,
kompas, linijkę oraz długopis.
2. Ułóżcie na płaskiej powierzchni kartkę z okręgami narysowanymi jeden w drugim. W środku najmniejszego okręgu (to środek wszystkich okręgów) przymocujcie za pomocą plasteliny
gnomon (patyczek długości około 10 cm, można wykorzystać część patyka do szaszłyków).
3. Wyznaczcie za pomocą kompasu główne kierunki geograficzne. Następnie w niewielkiej odległości na południe od gnomonu narysujcie linię przebiegającą z zachodu na wschód (tak jak
na rysunku). Podpiszcie na linii kierunki.
Obserwacja nr 1
E
W
Miejsce obserwatora
4. Zaznaczcie gwiazdką na linii kierunek, w którym w przybliżeniu znajduje się Słońce.
5. Zaznaczcie dużą kropką miejsce, do którego sięga cień gnomonu.
6. C
zynności z punktów 3 i 4 powtórzcie kilka razy w odstępach co 5 minut. Obserwacje Słońca
prowadźcie zawsze z jednego miejsca.
7. Po zakończeniu obserwacji połączcie linią miejsca, do których sięgał cień gnomonu. W pobliżu linii narysujcie strzałkę wskazującą stronę, w którą przesuwał się cień. Na końcach linii
napiszcie nazwy kierunków geograficznych – początku i końca „drogi” cienia.
8. Uzupełnijcie zdania podsumowujące wasze obserwacje.
Cień gnomonu w ciągu dnia przemieszczał się z
na
.
Położenie Słońca w ciągu dnia zmieniało się ze
na
.
62
Gra dydaktyczna
19. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
– podsumowanie działu 2
Cel ogólny
Utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu 2.
Integracja zespołu klasowego.
Uwagi do realizacji zajęć
W celu utrwalenia wiadomości z działu 2 proponujemy grę typu memo. Przed zajęciami nauczyciel drukuje na grubszym, nieprześwitującym papierze karty do gry (załącznik 3) dla każdej grupy i rozcina je.
Może też wydrukować je na cienkim papierze i przykleić na kartonikach. Nauczyciel drukuje również
tabelę z pytaniami i odpowiedziami (załącznik 2)
– tyle, ile jest grup.
Przebieg zajęć
Faza wprowadzająca i realizacyjna
Nauczyciel dzieli uczniów na 3–5-osobowe grupy.
W każdej grupie uczniowie wyznaczają osobę odpowiedzialną za czuwanie nad poprawnym przebiegiem gry, zapisującą punkty i sprawdzającą poprawność udzielanych odpowiedzi. Nauczyciel wyjaśnia
zasady gry i rozdaje komplety materiałów.
Zasady gry
1. Na kartach znajdują się pytania podzielone na
dwie części. Potasowane karty z pierwszą częścią
są ułożone w stos. Karty z drugą częścią pytań
należy rozłożyć na ławce jak karty memo, czyli
pytaniami do dołu.
2. Uczeń losuje kartę ze stosu i wykłada na stół pytaniem do góry, następnie odwraca jedną kartę
spośród kart rozłożonych na stole. Jeżeli trafi na
kartę z drugą częścią pytania, zdobywa punkt.
3. Następnie uczeń odczytuje pytanie z obu kart.
Jeżeli zna odpowiedź, udziela jej i zdobywa kolejny punkt, jeżeli nie – pytanie przechodzi na kolejną osobę w grupie, która może zdobyć punkt,
udzielając poprawnej odpowiedzi. Jeżeli żadna
z osób w grupie nie udzieli odpowiedzi, karty są
odkładane na bok.
4. Jeżeli uczeń nie trafi na kartę z drugą częścią
pytania, odkłada ją pytaniem do dołu na miejsce, z którego wziął. Karta z pierwszą częścią
pytania nadal leży odkryta, a próbę odnalezienia
drugiej części podejmuje kolejny uczeń.
5. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel zbiera informacje o wynikach gry
i ogłasza zwycięzców w poszczególnych grupach
oraz w całej klasie.
2. Uczniowie rozwiązują rebus (załącznik 1) i zadania utrwalające w zeszycie ćwiczeń.
Załącznik 1
1 Rozwiąż rebus i zapisz hasło.
ja
ołek
midor
sień
mek
Hasło:
pier
a=e
Dział 2
Załącznik 2
Numer
pytania
Pytania i polecenia
Poprawne odpowiedzi
1.
Jak nazywa się woda w stanie stałym?
lód
2.
Plastelina i surowe ciasto to przykłady ciał stałych o właściwościach…
plastycznych
3.
sprężystość
4.
Właściwość ciała stałego polegająca na tym, że po odkształceniu wraca ono
do poprzedniego kształtu, to…
Właściwość ciała stałego polegająca na tym, że tłucze się ono lub pęka, kiedy
próbujemy zmienić jego kształt, to…
5.
Kurczenie się lub rozszerzanie substancji pod wpływem zmian temperatury to…
rozszerzalność cieplna
6.
W jakim stanie skupienia substancje przyjmują kształt naczynia, w którym się
znajdują?
w stanie ciekłym
i gazowym
7.
W jakim stanie skupienia substancja wypełnia całą dostępną jej przestrzeń?
w stanie gazowym
8.
Jak nazywa się przyrząd do pomiaru temperatury?
termometr
9.
W jakich jednostkach mierzy się temperaturę powietrza w Polsce?
w stopniach Celsjusza
10.
Jak nazywa się woda w stanie gazowym?
para wodna
11.
Jak nazywa się proces przemiany cieczy w gaz, na przykład wody w parę wodną? parowanie
12.
Jak nazywa się proces przemiany ciała stałego w ciecz, na przykład lodu w wodę? topnienie
13.
Jak nazywa się proces przemiany gazu w ciecz, na przykład pary wodnej
w wodę?
skraplanie
14.
Jak nazywa się nacisk powietrza na powierzchnię Ziemi?
ciśnienie atmosferyczne
15.
Powietrze przemieszczające się poziomo nad powierzchnią Ziemi to…
wiatr
16.
Chmura rozciągająca się tuż nad powierzchnią Ziemi to…
mgła
17.
Opad złożony z kropelek wody to…
deszcz
18.
Rosa, szron i szadź to … atmosferyczne.
osady
19.
Deszcz i śnieg to … atmosferyczne.
opady
20.
Powstaje, gdy w kropelkach deszczu rozdziela się światło słoneczne.
tęcza
21.
Przyrząd do pomiaru wielkości opadów to…
deszczomierz
22.
W jakich jednostkach wyrażamy prędkość wiatru?
kilometrach na godzinę
lub metrach na sekundę
23.
Który przyrząd służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?
barometr
24.
W jakich jednostkach mierzy się ciśnienie atmosferyczne?
w hektopaskalach
25.
Jak nazywa się moment dnia, w którym Słońce jest najwyżej nad widnokręgiem?
południe słoneczne
lub górowanie Słońca
26.
Część doby, w której Słońce nie jest widoczne nad linią widnokręgu, to…
noc
27.
Który kierunek geograficzny wskazują cienie przedmiotów w południe?
północ
28.
Którego dnia zaczyna się kalendarzowe lato?
22 czerwca
29.
Którego dnia zaczyna się kalendarzowa wiosna?
21 marca
30.
Jak długo trwa dzień podczas równonocy jesiennej?
12 godzin
kruchość
63
64
Gra dydaktyczna
Załącznik 3
1.
Jak nazywa się woda
1.
w stanie stałym?
6.
W jakim stanie skupienia
substancje
6.
przyjmują kształt naczynia,
w którym się znajdują?
2.
Plastelina i surowe ciasto
to przykłady
2.
ciał stałych
o właściwościach…
7.
W jakim stanie skupienia
substancja
7.
wypełnia całą dostępną
jej przestrzeń?
3.
Właściwość ciała stałego
polegająca na tym, że
3.
po odkształceniu wraca
ono do poprzedniego
kształtu, to…
8.
Jak nazywa się przyrząd
8.
do pomiaru temperatury?
4.
4.
Właściwość ciała stałego
kiedy próbujemy zmienić
polegająca na tym, że tłucze
jego kształt, to…
się ono lub pęka wtedy,
9.
W jakich jednostkach
mierzy się
9.
temperaturę powietrza
w Polsce?
5.
Kurczenie się
lub rozszerzanie substancji
5.
pod wpływem zmian
temperatury to…
10.
Jak nazywa się woda
10.
w stanie gazowym?
11.
Jak nazywa się proces
przemiany cieczy
11.
w gaz, na przykład wody
w parę wodną?
16.
Chmura rozciągająca się
16.
tuż nad powierzchnią
Ziemi to…
12.
Jak nazywa się proces
przemiany ciała stałego
12.
w ciecz, na przykład lodu
w wodę?
17.
Opad złożony z
17.
kropelek wody to…
Dział 2
13.
Jak nazywa się proces
przemiany gazu
13.
w ciecz, na przykład pary
wodnej w wodę?
18.
Rosa, szron i szadź
18.
to …
atmosferyczne.
14.
Jak nazywa się nacisk
powietrza
14.
na powierzchnię Ziemi?
19.
Deszcz i śnieg
19.
to …
atmosferyczne.
15.
Powietrze
przemieszczające się
15.
poziomo nad
powierzchnią Ziemi to…
20.
Powstaje, gdy
w kropelkach deszczu
20.
rozdziela się światło
słoneczne.
21.
Przyrząd do pomiaru
21.
wielkości opadów to…
26.
Część doby, w której
26.
Słońce nie jest
widoczne nad linią
widnokręgu, to…
22.
W jakich jednostkach
wyrażamy
22.
prędkość wiatru?
27.
Który kierunek
geograficzny
27.
wskazują cienie
przedmiotów w południe?
23.
Który przyrząd służy
do pomiaru
23.
ciśnienia atmosferycznego?
28.
Którego dnia
28.
zaczyna się
kalendarzowe lato?
24.
W jakich jednostkach
24.
podaje się ciśnienie
atmosferyczne?
29.
Którego dnia zaczyna się
29.
kalendarzowa wiosna?
25.
Jak nazywa się moment
dnia,
25.
w którym Słońce jest
najwyżej nad
widnokręgiem?
30.
Jak długo trwa dzień
30.
podczas równonocy
jesiennej?
65
66
Karty pracy
Dział 3. Poznajemy świat organizmów
21. Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów
1 Rozwiąż rebus. Uzupełnij zdanie odgadniętym hasłem.
to najmniejsza część organizmu.
2 Uzupełnij schemat podziału organizmów ze względu na liczbę komórek budujących ich ciało.
Podaj po jednym przykładzie każdego organizmu.
ORGANIZMY
Na przykład
Na przykład
3 Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał poziomy organizacji budowy organizmu od najniższego do najwyższego. W tym celu wskaż strzałkami miejsca rysunków zamieszczonych pod
schematem i uzupełnij podpisy.
komórka
układ narządów
Dział 3
4 U
zupełnij tabelę, tak aby przedstawiała cztery czynności życiowe dwóch wybranych organizmów.
dwutlenek węgla
woda i sole mineralne
tlen
dwutlenek węgla
oddychanie
wzrost
ruch
5 Połącz strzałkami nazwy czynności życiowych z odpowiednimi opisami.
Oddychanie
Zwiększanie rozmiarów ciała oraz zmiany
w budowie i funkcjonowaniu organizmu.
Rozmnażanie
Pobieranie pokarmu lub jego samodzielne wytwarzanie.
Wzrost
i rozwój
Usuwanie z organizmu substancji zbędnych lub szkodliwych.
Ruch
Wydawanie na świat potomstwa.
Odżywianie
Uwalnianie energii z pokarmu, związane z pobieraniem tlenu
i usuwaniem z organizmu dwutlenku węgla.
Wydalanie
Zdolność przemieszczania się z miejsca na miejsce
lub poruszania częściami ciała.
67
68
Karty pracy
6 Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia na podstawie tekstu z podręcznika (s. 66).
a) Na czym polega rozmnażanie bezpłciowe?
b) Podaj przykład organizmu rozmnażającego się bezpłciowo.
c) Na czym polega rozmnażanie płciowe?
d) Jak się nazywają komórki rozrodcze?
e) Podaj przykład organizmu rozmnażającego się płciowo.
7 Rozwiąż krzyżówkę.
1. Miejsce występowania organizmów (może być wodne lub lądowe).
2. Zdolność organizmu do zmiany miejsca.
3. Usuwanie z organizmu zbędnych produktów.
4. Pobieranie pokarmu przez organizm.
5. Do tego procesu jest potrzebny tlen.
6. Zwiększanie rozmiarów ciała przez organizm.
7. Wydawanie na świat potomstwa.
1.
2.
G
3.
4.
5.
6.
7.
Dział 3
22. Jak odżywiają się rośliny i dla jakich organizmów
są pożywieniem?
1 Uzupełnij schemat podziału organizmów ze względu na sposób odżywiania się.
ORGANIZMY
2 Wyjaśnij, co to są organizmy samożywne.
3 Uzupełnij tabelę.
Produkty powstające
w wyniku fotosyntezy
Składniki potrzebne do fotosyntezy
1.
1.
2.
2.
3.
4 Uzupełnij obserwacje i wnioski z doświadczenia z siewkami rzeżuchy.
Obserwacje:
Wnioski:
5 S pośród wymienionych w ramce organizmów wypisz te, które odżywiają się wyłącznie
roślinami.
ryś, jeleń, słoń, niedźwiedź, bocian, wilk, łoś, lis, żyrafa, koń
Przykłady roślinożerców:
69
70
Karty pracy
23. W jaki sposób organizmy cudzożywne zdobywają pokarm?
1 Wyjaśnij, na czym polega cudzożywny sposób odżywiania się.
2 P
rzyporządkuj wymienione pokarmy do odpowiednich grup organizmów cudzożywnych
zjadających inne organizmy. Niektóre z pokarmów pasują do więcej niż jednej grupy.
liście, owoce, nasiona, nektar kwiatów, żywe zwierzęta, martwe zwierzęta
Organizmy roślinożerne
Organizmy mięsożerne
Organizmy wszystkożerne
3 Narysuj i podpisz po jednym dowolnym organizmie roślinożernym, mięsożernym i wszystkożernym.
Organizm roślinożerny
Organizm mięsożerny
Organizm wszystkożerny
4 Wyjaśnij, w jaki sposób dżdżownice przyczyniają się do zwiększania żyzności gleby.
Dział 3
71
24. Poznajemy zależności pokarmowe między organizmami
1 Uzupełnij zdania.
Rośliny wytwarzają (produkują) pokarm z
i
, w obecności światła. Dlatego są nazywane
, czyli organizmami
.
Zwierzęta nie potrafią wytwarzać pokarmu, muszą go pobierać (konsumować) w gotowej
postaci. Są to
, czyli organizmy cudzożywne. Do
organizmów cudzożywnych należą między innymi bakterie i grzyby, które powodują rozkład (destrukcję) martwych szczątków roślin i zwierząt do postaci soli mineralnych. Dlatego
nazywamy je
.
2 Połącz strzałkami rysunki, tak aby pokazać zależności pokarmowe między organizmami
przedstawionymi na rysunkach. Zieloną pętlą otocz producenta, niebieską – konsumenta,
który zjada rośliny, a czerwoną – konsumenta, który zjada zwierzęta.
Zależności pokarmowe między organizmami zostały przedstawione w postaci
3 Podpisz rysunki nazwami organizmów tworzących łańcuchy pokarmowe.
72
Karty pracy
4 Z sylab zapisanych pod rysunkami ułóż dwuwyrazowe hasło. Następnie wpisz w kółka
nazwy organizmów, pod którymi są zapisane sylaby, zgodnie z kolejnością sylab w haśle.
KAR
ŁAŃ
MO
CHY
WE
CU
PO
Hasło:
5 Uzupełnij zdanie.
Na początku każdego łańcucha pokarmowego znajduje się
a na końcu jest
,
.
6 W
każdym środowisku rośliny, roślinożercy i mięsożercy żyją obok siebie. Napisz, co by się
stało, gdyby w środowisku zabrakło:
a) roślin –
b) roślinożerców –
c) mięsożerców –
Dział 3
25. Obserwujemy rośliny i zwierzęta wokół nas
1 Wyjaśnij, dlaczego warto uprawiać rośliny doniczkowe w domu. Uzupełnij schemat.
Dlaczego uprawiamy rośliny doniczkowe?
Uwalniają tlen
2 Wykonaj polecenia.
a) Połącz wyrazy w kolumnach, tak aby powstały nazwy zwierząt, które można spotkać
w naszych domach.
kosarz
mączny
mklik
prusak
karaczan
zbożowy
wołek
zwyczajny
rybik
domowy
mól
włosienniczek
kątnik
cukrowy
b)Zamaluj na zielono nazwy tych zwierząt, które nie stanowią zagożenia dla człowieka,
a na czerwono – tych, których obecność stanowi takie zagrożenie.
3 Podaj po trzy przykłady roślin i zwierząt, które można spotkać w ogrodach lub parkach.
4 Wyjaśnij, dlaczego dzikie zwierzęta coraz częściej żyją w miastach.
73
74
Gra dydaktyczna
26. Poznajemy świat organizmów – podsumowanie działu 3
Cel ogólny
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 3,
kształcenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie.
Przebieg zajęć
Faza realizacyjna
W celu utrwalenia wiadomości z działu 3 proponujemy przyrodniczą odmianę gry, która popularnie jest
nazywana grą w statki. Pod „masztami statków”
kryją się pytania dotyczące wiadomości z lekcji o organizmach. Nauczyciel określa zasady gry, dzieli
klasę na grupy, podaje kolejność udziału w grze,
a następnie kontroluje jej przebieg i pełni funkcję
jurora.
Rekwizyty do gry
•p
usta plansza narysowana na tablicy, podzielona
na 100 pól (10 kratek x 10 kratek), kolumny oznaczone liczbami 1–10, rzędy oznaczone literami A–J
•p
lansza z zaznaczonymi „statkami” (załącznik 2)
– dla nauczyciela
• zestaw pytań i poleceń (załącznik 1)
•k
olorowe kółka – punkty (każdy zespół ma inny
kolor)
• t aśma lub plastelina do przyklejania kolorowych
kółek do tablicy
Zasady gry
1. W grze bierze udział cała klasa podzielona na
kilkuosobowe grupy. Klasę liczącą trzydzieści
osób można podzielić na pięć grup.
2.K ażda grupa otrzymuje kółka – punkty w jednym kolorze.
3.K ażda grupa wybiera lidera, który odpowiada
za pracę i dyscyplinę pozostałych członków zespołu.
4.Nauczyciel ustala kolejność udziału poszczególnych grup w grze, z kolei każda grupa ustala
kolejność grających (np. według wskazówek zegara, zaczynając od lidera).
5.Gracz wskazuje pole, na którym może być jakiś
„statek” i podaje jego współrzędne: literę z rzędu i liczbę z kolumny, np. A5.
6.Nauczyciel sprawdza, czy na wybranym polu
znajduje się „statek” i pytanie, czy też jest to
puste pole, tzw. pudło.
7. Jeżeli jest to pudło, nauczyciel informuje o tym
ucznia, a na planszy zaznacza to pole znakiem „x”.
8.Jeżeli na wybranym polu jest „statek” i pytanie,
nauczyciel informuje ucznia, w jak duży „statek” trafił. Odczytuje mu pytanie.
9.Jeśli uczeń udzieli poprawnej i wyczerpującej
odpowiedzi (musi być samodzielna), umieszcza
kółko, czyli punkt dla swojej drużyny, na planszy na tablicy.
10.W takiej sytuacji drużyna ma prawo wyboru
następnego pola na planszy i dokonuje tego następny gracz z tej drużyny.
11.Jeżeli uczeń nie potrafił podać dobrej lub wyczerpującej odpowiedzi, grupa traci prawo wyboru pola i do gry przystępuje gracz kolejnego
zespołu. Może on wybrać to samo pole, co poprzednik, i próbować odpowiedzieć na to samo
pytanie. Może też wybrać inne pole.
12.Gra trwa do momentu odkrycia wszystkich pól
z pytaniami.
13.Uczniowie danego zespołu mogą się krótko naradzać nad wyborem pola na planszy, ale odpowiedź na pytanie podaje samodzielnie jeden
uczeń.
14.Wygrywa grupa, która zdobyła najwięcej punktów, czyli ta, która ma najwięcej kółek na planszy.
Uwagi do gry
1. Warto wprowadzić punkty karne za brak dyscypliny w zespole, np. za podpowiadanie.
2. „Statki” nie powinny się ze sobą łączyć, każdy należy ustawić tylko w poziomie lub tylko w pionie.
3. Na grę trwającą 35–40 min wystarczają: jeden
czteromasztowiec, dwa trzymasztowce, pięć
dwumasztowców, sześć jednomasztowców.
4. Taka forma utrwalania wiadomości jest świetną
zabawą dla dzieci, stanowi atrakcyjną metodę
aktywizującą, integruje uczniów i budzi wiele
emocji.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel podsumowuje zajęcia i zapowiada
pracę klasową.
Dział 3
Gra w statki – przykładowy zestaw pytań i poleceń
Załącznik 1
Al. Z jakich najmniejszych elementów są zbudowane wszystkie organizmy?
A2. Dlaczego rośliny nazywamy organizmami samożywnymi?
A7. Podaj dwa powody, dlaczego warto hodować w domu zwierzęta.
A9. Na czym polegają zależności pokarmowe między organizmami?
A10. Jak podzielisz organizmy ze względu na liczbę budujących je komórek?
C3. Wymień dwa podstawowe sposoby rozmnażania się organizmów.
C4. Podaj dwa przykłady ruchu roślin.
C5. Do czego organizmom jest potrzebny tlen?
C6. Wymień czynności życiowe charakterystyczne dla wszystkich organizmów.
D8. Wymień dwa przykłady organizmów, które możemy obserwować w ogrodzie.
D9. Po czym poznasz roślinę zielną?
El.Dlaczego rozmnażanie się organizmów jest ważną czynnością życiową?
E3. Wyjaśnij, czym jest tkanka.
F6. Podaj dwa przykłady drobnych zwierząt żyjących w naszych domach.
F9.Dokończ zdanie: Ze względu na to, czym się odżywiają, zwierzęta dzielimy na...
G1. Wyjaśnij, które organizmy określamy mianem destruentów.
G3. Zapisz na tablicy łańcuch pokarmowy składający się z trzech organizmów.
G6. Jak nazywamy organizmy, które rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt?
G9. Dokończ zdanie: Organizmy, które nazywamy producentami, to...
H6.Uporządkuj na tablicy podane hasła – układ narządów, organizm, komórka, narząd, tkanka – od najwyższego do najniższego poziomu organizacji budowy organizmu.
H9. Podaj po jednym przykładzie organizmu roślinożernego i organizmu mięsożernego.
I4.Podaj dwa powody przybywania dzikich zwierząt do miast.
J1.Podaj przykład organizmu rozmnażającego się płciowo.
J2.Podaj przykład organizmu rozmnażającego się bezpłciowo.
J9.Jakie organizmy są zawsze pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego?
J10. Czemu służy proces oddychania?
Plansza dla nauczyciela
A
Załącznik 2
1.
2.
*
*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*
9. 10.
*
*
B
C
*
*
*
*
D
E
*
*
*
F
G
*
*
H
I
J
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
75
76
Karty pracy
Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka
28. Poznajemy składniki pokarmowe
1 Wpisz do tabeli nazwy produktów spożywczych zakupionych przez Jasia i Małgosię, które
oznaczono cyframi od 1 do 6. Następnie na podstawie podręcznika (s. 84–85) zapisz, jakie
zawierają składniki pokarmowe.
2
3
4
6
Numer
produktu
1
Nazwa produktu
5
Główny składnik zawarty w produkcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 Zamaluj odpowiednimi kolorami podane przykłady produktów żywnościowych zgodnie z poniższą instrukcją.
Produkty bogate w:
• białka – kolor żółty,
• witaminy – kolor czerwony,
• cukry – kolor brązowy,
• tłuszcze – kolor niebieski.
• sole mineralne – kolor zielony,
kasza
mąka
ziemniaki
słodycze
smalec
oliwa
masło
słonina
warzywa
owoce
mleko
mięso
jaja
mleko
fasola
kakao
orzechy
nasiona
Dział 4
3 Połącz strzałkami nazwy składników pokarmowych z funkcjami, które składniki te pełnią
w organizmie człowieka.
Woda
Niektóre budują nasz organizm (np. kości),
inne wpływają na właściwą pracę naszego ciała.
Białka
Są materiałem budulcowym komórek naszego ciała
oraz mogą transportować różne substancje.
Tłuszcze
Regulują pracę naszego organizmu.
Oznacza się je wielkimi literami alfabetu.
Cukry
Dostarczają organizmowi energii i ułatwiają wchłanianie niektórych
witamin. Są materiałem zapasowym.
Witaminy
Dostarczają organizmowi energii, ich nadmiar powoduje otyłość.
Sole mineralne
Jest głównym składnikiem naszego ciała i stanowi
ponad połowę jego masy.
4 Przeczytaj wypowiedzi dzieci, a następnie uzupełnij zalecenia lekarza. Wpisz w miejsce kro-
pek oznaczenia literowe witamin oraz po jednym przykładzie produktu, w którm witaminy te
się znajdują.
Kiedy się skaleczę,
to długo krwawię.
Moje kości oraz zęby
są słabe i niewłaściwie
się rozwijają.
Prawdopodobnie masz niedobór
witaminy
Powinieneś wzbogacić swoją
dietę o
Prawdopodobnie masz niedobór
witaminy
Powinnaś wzbogacić swoją
dietę o
Prawdopodobnie masz niedobór
witaminy
Powinnaś wzbogacić swoją
dietę o
Czasami nie widzę
dobrze o zmierzchu.
.
.
.
77
jelito cienkie, gardło, żołądek, jama ustna, jelito grube, odbyt, przełyk
Następnie zapisz w ramkach nad wagonami funkcje poszczególnych narządów.
1 Wpisz w okienka wagonów podane nazwy narządów układu pokarmowego zgodnie z kolejnością przesuwania się pokarmu.
29. Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu?
78
Karty pracy
Dział 4
30. Jaką rolę odgrywa układ krwionośny?
1 Wykonaj polecenia.
a) Wpisz obok strzałek nazwy wskazanych elementów układu krwionośnego.
b) Przyporządkuj podane informacje do odpowiednich elementów układu krwionośnego
oznaczonych na rysunku. Wpisz w puste miejsca odpowiednie litery.
A. Oplatają komórki narządów i tworzą wokół nich gęste sieci, aby dostarczyć komórkom
tlen i składniki pokarmowe.
B. Pełni funkcję pompy tłoczącej krew do tętnic.
C. Doprowadzają krew z komórek ciała do serca.
D. Odprowadzają krew z serca do komórek ciała.
79
80
Karty pracy
31. Jak oddychamy?
1 W diagramie ukryto nazwy czterech narządów człowieka. Aby je odnaleźć, skorzystaj z opi-
sów, a następnie wykreśl je z diagramu. Pozostałe litery czytane kolejno utworzą hasło –
nazwy dwóch gazów oddechowych. Zapisz je.
1.
T
Ż
O
L
E
Ł
Ą
N
D
E
K
2.
T
R
D
Z
W
U
S
T
U
K
A
3.
S
T
E
L
E
R
C
E
N
E
K
4.
W
G
A
R
Ę
G
D
Ł
O
L
A
1. Zachodzi w nim mieszanie i trawienie pokarmu.
2. Jest jednym z narządów wspomagających trawienie.
3. Tłoczy krew do tętnic.
4. Kieruje pokarm z jamy ustnej do przełyku.
Hasło:
2 Zaobserwuj pracę swojej klatki piersiowej. Zmierz jej obwód podczas wdechu i wydechu,
a następnie zapisz otrzymane wyniki.
Obwód:
cm Obwód:
cm
3 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami wybranymi z ramki.
tlen, dwutlenku węgla, się nie zmienia, się zmniejsza, się zwiększa, oddychaniem,
wymianą gazową, para wodna
Podczas wdechu objętość klatki piersiowej
.
Do płuc dostaje się wtedy
.
Podczas wydechu objętość klatki piersiowej
.
Następuje usunięcie z płuc szkodliwego
.
Pobieranie tlenu do organizmu i usuwanie z niego dwutlenku węgla nazywa się
.
Dział 4
32. Jakie układy umożliwiają organizmowi ruch?
1 Uzupełnij mapę myśli określeniami z ramki.
kości kończyn górnych, kości kończyn dolnych, mięśnie szkieletowe, szkielet, kręgosłup,
czaszka, klatka piersiowa
Są przymocowane
do kości ścięgnami
Ich praca jest zależna
od naszej woli
UKŁAD RUCHU
Chroni serce i płuca
Chroni mózg
81
82
Karty pracy
33. Jak organizm odbiera informacje z otoczenia?
Narząd wzroku
1 Uzupełnij infografikę dotyczącą budowy układu nerwowego. W tym celu wykonaj polecenia.
a) Ułóż z rozsypanych liter nazwy narządów należących do układu nerwowego człowieka,
a następnie wpisz je w odpowiednie miejsca obok rysunku.
E n
Y
w r
z
G
m
ó
E R
z ń
D
ę R
k
o
w G Y
b) Przyporządkuj podane niżej funkcje do odpowiednich narządów układu nerwowego.
Wpisz cyfry we właściwe gwiazdki.
1. Łączą mózgowie i rdzeń kręgowy z innymi narządami.
2. Pośredniczy w wymianie informacji między mózgowiem a innymi częściami ciała.
3. Zbiera i analizuje informacje oraz wysyła polecenia do innych narządów.
Dział 4
34. Jak organizm odbiera informacje z otoczenia?
Narządy słuchu, węchu, smaku i dotyku
1 Przeprowadź doświadczenie Jak powstają wrażenia słuchowe? zgodnie z poniższą instrukcją. Następnie zapisz wynik i wyjaśnienie.
1. Złóż sznurek na pół i w wyznaczonym środku sznurka przywiąż uchwyt łyżki.
2. Końce sznurka owiń na palcach wskazujących. Upewnij się, że oba odcinki sznurka mają
tę samą długość.
3. Włóż do uszu koniuszki palców wskazujących.
4. Pochyl się tak, aby łyżka zwisała swobodnie i uderzaj nią o blat stołu.
Wynik:
Wyjaśnienie:
2 Wykonaj doświadczenie Jak działa węch? zgodnie z poniższą instrukcją. Następnie zapisz
wynik i wyjaśnienie.
1. Zasłoń opaską oczy swojemu pomocnikowi.
2. Przystaw połówkę pomarańczy w pobliżu nosa swojego pomocnika.
3. Zapytaj, czy rozpoznał zapach.
4. Powtórz doświadczenie z użyciem czosnku.
5. Ponownie zapytaj, czy twój pomocnik rozpoznał zapach.
Wynik:
Wyjaśnienie:
3 Wykonaj doświadczenie Jak działa zmysł smaku? zgodnie z poniższą instrukcją. Następnie
zapisz wynik i wyjaśnienie.
1. Poproś swojego pomocnika, aby usiadł na krześle. Zasłoń mu oczy opaską.
2. Za pomocą łyżeczki daj pomocnikowi do spróbowania wodę z cukrem.
3. Poproś, aby pomocnik określił smak.
4. Powtórz doświadczenie, podając wodę z solą, a następnie wodę z kwaskiem. Za każdym
razem poproś pomocnika o określenie smaku.
Wynik:
Wyjaśnienie:
83
84
Karty pracy
4 Wykonaj doświadczenie Czy skóra jest wrażliwa tylko na dotyk? zgodnie z poniższą instrukcją. Następnie zapisz wynik i wyjaśnienie.
1. Połącz ołówki taśmą w taki sposób, żeby ich czubki znalazły się na takiej samej wysokości.
2. Zasłoń opaską oczy swojemu pomocnikowi. Delikatnie dotknij jego przedramienia zaostrzonymi końcami ołówków. Upewnij się, że końce ołówków dotykają skóry jednocześnie.
3. Zapytaj, ile ukłuć poczuł twój pomocnik.
4. Powtórz doświadczenie, dotykając ołówkami koniuszków kciuka i pozostałych palców dłoni.
5. Ponownie spytaj o liczbę ukłuć.
6. Umieść dłoń pomocnika w pojemniku z lodem, po czym poproś, aby określił, co czuje.
7. Następnie umieść dłoń pomocnika w pojemniku z ciepłą wodą.
Wynik doświadczenia z ołówkami:
Wyjaśnienie:
Wynik doświadczenia z lodem i ciepłą wodą:
Wniosek:
5 Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując wyrazy z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.
ciepło, przedramię, komórki węchowe, małżowina uszna, słodki, zimno, słony, ciałka czuciowe,
smak, palce, kwaśny, dotyk, gorzki, węch, dźwięki, kubki smakowe, skóra, język, nos, ucho
Zewnętrzną częścią narządu słuchu jest
ona z otoczenia
. Zbiera
, czyli rozchodzące się w przestrzeni drgania powie-
trza, i kieruje je w głąb
. Narządem dotyku jest
.
Dzięki obecności w niej milionów
,
możemy odczuwać
i
. Ciałka czuciowe są rozmiesz-
czone w skórze nierównomiernie. Bardzo dużo jest ich na
. Smaki rozpoznajemy dzięki
się wiele
, a mniej na
, na którym znajduje
. Człowiek potrafi rozpoznawać następu-
jące smaki:
,
,
Natomiast zapachy rozpoznajemy dzięki
i
.
. W jego wnętrzu znajdują się
, dzięki którym rozróżniamy tysiące zapachów. Zmysły
i
współpracują ze sobą.
Dział 4
35. Jak jest zbudowany układ rozrodczy?
1 Podpisz wskazane na rysunkach elementy żeńskiego i męskiego układu rozrodczego,
a następnie uzupełnij tabele.
Żeński układ rozrodczy
Nazwa narządu
Funkcja narządu
Narząd parzysty
Wytwarza komórki jajowe.
Jajowód
TAK
Macica
Jest przewodem, do którego dostają się plemniki podczas intymnego
zbliżenia kobiety z mężczyzną.
NIE
Męski układ rozrodczy
Nazwa narządu
Funkcja narządu
Narząd parzysty
Wyprowadza plemniki na zewnątrz ciała.
NIE
Worek mosznowy
Nasieniowód
TAK
Wytwarza plemniki.
2 Przyporządkuj odpowiednie opisy do podanych pojęć.
Zapłodnienie
Okres, w którym młody organizm rozwija się w macicy matki,
trwający 9 miesięcy.
Miesiączka
(menstruacja)
Wydostawanie się dziecka na świat z macicy przez pochwę.
Ciąża
Połączenie komórki jajowej z plemnikiem.
Poród
Kilkudniowe krwawienie z pochwy, występujące
u kobiet co około 28 dni.
85
86
Karty pracy
36. Dojrzewanie to czas wielkich zmian
Na podstawie podręcznika (s. 108–109) wykonajcie polecenia.
Grupa 1
Uzupełnijcie tabelę, wpisując charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej kobiet.
Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej kobiet
1.
2.
3.
Grupa 2
Uzupełnijcie tabelę, wpisując charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej mężczyzn.
Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej mężczyzn
1.
2.
3.
Grupa 3
Uzupełnijcie tabelę, wpisując oznaki dojrzewania u dziewcząt.
Oznaki dojrzewania u dziewcząt
1.
2.
3.
4.
5.
Grupa 4
Uzupełnijcie tabelę, wpisując oznaki dojrzewania u chłopców.
Oznaki dojrzewania u chłopców
1.
2.
3.
4.
5.
Dział 4
Rozwiążcie krzyżówkę i zapiszcie hasło.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.Środek higieniczny o przyjemnym zapachu stosowany na przykład na skórę pach;
występuje w sztyfcie lub w sprayu.
2. Obniża się u chłopców w okresie dojrzewania.
3.Wydostawanie się plemników podczas snu, pojawiające się w okresie dojrzewania.
4. Pojawia się na twarzy chłopców podczas dojrzewania.
5. Krwawienie z pochwy pojawiające się u kobiet co około 28 dni.
6. Męska komórka rozrodcza.
7. Żeńska komórka rozrodcza to komórka…
8. U kobiet są szersze i bardziej zaokrąglone niż u mężczyzn.
9. Inna nazwa miesiączki.
10. Choroba skóry występująca w okresie dojrzewania.
11. Narządy kobiet, w których wytwarzane jest mleko.
Hasło:
87
88
Gra dydaktyczna
37. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka –
podsumowanie działu 4
Cel ogólny
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 4,
kształcenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie, integracja
zespołu klasowego.
Przebieg zajęć
Faza realizacyjna
W celu utrwalenia wiadomości z działu 4 proponujemy grę planszową pod tytułem „Bieg po zdrowie”. Nauczyciel omawia zasady gry. Dzieli klasę na
3–5-osobowe grupy. W każdej grupie wyznacza osobę, która będzie prowadziła grę i zapisywała punkty, rozdaje niezbędne rekwizyty.
Rekwizyty do gry
• plansze (załącznik 2) – tyle, ile jest grup
• t abela z opisami sytuacji (załącznik 3) – tyle, ile
jest grup
• pionki – tyle, ile osób liczy grupa
• kostki do gry – jedna na grupę
•k
artki do zapisywania punktów – jedna kartka na
grupę
Zasady gry
1. W grze bierze udział 3–5 osób.
2. Każdy gracz otrzymuje 15 punktów.
3.Gracze rzucają kostką. Grę rozpoczyna osoba,
która wyrzuci największą liczbę oczek.
4.Następnie gracze przesuwają pionki na planszy
zgodnie z wyrzuconą na kostce liczbą oczek.
5.Jeżeli gracz zatrzyma się na polu oznaczonym
cyfrą, prowadzący odczytuje z listy opis sytuacji
i liczbę zdobytych lub utraconych punktów.
6.Punkty są dopisywane do otrzymanej puli lub
z niej wykreślane.
7.Jeżeli gracz zatrzyma się na polu superbonus,
otrzymuje 2 punkty.
8.Aby ukończyć grę, trzeba wyrzucić dokładnie
tyle oczek, ile pól pozostało do mety.
9.Gracz, który pierwszy dotrze do mety, zdobywa
2 dodatkowe punkty.
10.Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej
punktów.
Faza podsumowująca
1.Pogadanka na temat wpływu, jaki mamy na
własne zdrowie oraz właściwych i niewłaściwych
zachowań. Po zakończeniu pogadanki uczniowie
rozwiązują zadanie 1 (załącznik 1).
2.Utrwalenie wiadomości poprzez rozwiązywanie
zadań w zeszycie ćwiczeń.
3.Nauczyciel podsumowuje zajęcia i zapowiada
pracę klasową.
Załącznik 1
1 Wykreśl co drugą literę. Pozostałe litery czytane zgodnie z kierunkiem pokazanym przez
strzałki utworzą hasło.
Hasło:
Z
O
N
E
A
Ą
M
D
S
K
T
C
L
E
R
J
E
O
E
W
I
B
A
Z
Ł
E
O
J
I
K
O
J
A
M
U
E
C
I
K
W
A
B
K
T
O
M
N
Z
I
U

Ć
D
A
T
B
J
D
O
E
Dział 4
Bieg po zdrowie
START
Załącznik 2
4
16
12
27
5
22
28
8
17
1
25
STOP
SUPERBONUS
14
3
29
2
STOP
20
9
13
6
11
21
24
26
23
SUPERBONUS
7
10
15
18
19
30
META
89
90
Gra dydaktyczna
Załącznik 3
Nr
pytania
Opis sytuacji
Punktacja
1.
Zjadłeś/-aś za dużo słodyczy.
– 2 p.
2.
Zjadłeś/-aś dzisiaj pięć porcji warzyw i owoców.
+ 3 p.
3.
Zjadłeś/-aś dzisiaj zbyt dużo tłustych potraw.
– 3 p.
4.
Pijesz wodę zamiast słodkich napojów.
+ 3 p.
5.
Jesz produkty naturalnego pochodzenia.
+ 2 p.
6.
Nadmiernie solisz potrawy.
– 2 p.
7.
Właściwie gryziesz pokarm.
+ 1 p.
8.
Zjadłeś/-aś zbyt dużo – żołądek jest przeciążony.
– 3 p.
9.
Nie zapomniałeś/-aś o śniadaniu i kanapce do szkoły.
+ 3 p.
10.
Nie umyłeś/-aś rąk przed posiłkiem.
– 1 p.
11.
Uprawiasz sport.
+ 2 p.
12.
Ciągle się stresujesz – serce bije za szybko.
– 2 p.
13.
Zrezygnowałeś/-aś z chipsów i słonych przekąsek.
+ 2 p.
14.
Przebywasz w zadymionym pomieszczeniu.
– 3 p.
15.
Oddychasz przez nos.
+ 1 p.
16.
Po lekcjach wypoczywasz na świeżym powietrzu.
+ 3 p.
17.
Nie wywietrzyłeś/-aś pokoju.
– 2 p.
18.
W twojej diecie jest dużo pokarmów zawierających wapń.
+ 1 p.
19.
Masz przy biurku krzesło niedostosowane do twojego wzrostu.
– 3 p.
20.
Nosisz nieodpowiednie obuwie.
– 2 p.
21.
Kucasz przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.
+ 1 p.
22.
Rozwiązujesz dużo zagadek logicznych – główka pracuje.
+ 2 p.
23.
Zbyt dużo czasu spędzasz przed komputerem.
– 3 p.
24.
Za głośno słuchasz muzyki.
– 2 p.
25.
Śpisz co najmniej 8 godzin w ciągu doby.
+ 2 p.
26.
Nie rozmawiasz z rodzicami o dojrzewaniu.
– 2 p.
27.
Dbasz o higienę miejsc intymnych.
+ 2 p.
28.
Ups! Usiadłeś/-aś na desce w toalecie publicznej.
– 1 p.
29.
Używasz dezodorantu.
+ 1 p.
30.
W sprawie problemów z cerą konsultujesz się z dermatologiem.
+ 3 p.
Dział 5
Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia
39. Na czym polega zdrowy styl życia?
1 Uzupełnij mapę myśli informacjami na temat zdrowego stylu życia.
Właściwe odżywianie się
Aktywność fizyczna
co najmniej trzy razy w tygodniu
ZDROWY STYL ŻYCIA
Odpowiednia ilość snu
w ciągu doby
Utrzymywanie swojego ciała
i otoczenia w czystości
Unikanie niebezpiecznych
zachowań
91
92
Karty pracy
40. Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze
1 Uzupełnij tabelę dotyczącą chorób poznanych na lekcji.
Nazwa choroby
Przyczyna
Sposób wniknięcia
do organizmu
z wdychanym
powietrzem
Objawy choroby
Sposoby zapobiegania
chorobie
ostry ból gardła,
zwłaszcza podczas
przełykania, gorączka
wirusy
wietrzenie
pomieszczeń,
stosowanie
szczepionek,
ubieranie się
stosownie do pogody
Tasiemczyca
spożywanie mięsa
przebadanego przez
lekarza weterynarii
wirusy lub bakterie
biegunka, mdłości,
wymioty
Owsica
mycie rąk przed
posiłkami,
mycie warzyw,
owoców, jajek przed
spożyciem
bakterie
przez uszkodzoną
skórę
mimowolne skurcze
mięśni, nieleczona –
prowadzi do śmierci
przez uszkodzoną
skórę (ze śliną
chorego zwierzęcia)
pobudzenie,
wodowstręt,
złe samopoczucie,
paraliż mięśni
zaczerwienie skóry
wokół miejsca
ukąszenia
Dział 5
41. Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?
1 Przeczytaj poniższe historie. Zapisz w dymkach po dwa przykłady wypowiedzi dzieci opisujące właściwe zachowanie się w przedstawionych sytuacjach.
Roztropna Amelia
Amelia z rodziną wybrała się w słoneczne wakacyjne popołudnie nad jezioro, aby poćwiczyć
z bratem grę w siatkówkę plażową. Kiedy oboje nieco już zmęczeni usiedli, żeby chwilę odpocząć i ugasić pragnienie, zauważyli nadciągające ciemne chmury. Zanim zdążyli się spakować, niebo przecinały już długie błyskawice, a tuż po nich słychać było potężne grzmoty.
Zabierając z plaży koszyk z podwieczorkiem, dziewczynka powiedziała do brata…
Nierozważny Karol
Tomek i Karol postanowili poszukać ukrytych skarbów w pobliskim sadzie. Kiedy poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów, znudzeni chłopcy usiedli w cieniu wysokiej starej
gruszy. Nagle Karol zauważył, że ze szczeliny w pniu drzewa wydostają się czarno-żółte
brzęczące owady.
– Sprawdzimy patykiem, ile ich tam jest? – zapytał chłopiec.
– Lepiej nie – odpowiedział Tomek. – To chyba osy. Kiedyś jedna użądliła moją siostrę.
– Eeee tam, będziemy uważać – uciął krótko Karol i sięgnął po leżący obok kij, który zaczął
kierować w stronę owadów. Nawet nie zauważył, gdy jedna z os usiadła na jego przedramieniu i wbiła żądło w skórę. – Auuuu! – krzyknął chłopiec.
– Dobrze, że na przyrodzie uczyliśmy się, jak postępować w takich sytuacjach – pocieszał
kolegę Tomek. – Chodź…
93
94
Karty pracy
Wrażenia ze szkoły
– Co mamy dziś na obiad? – zapytał Marcin, wchodząc do kuchni.
– Zupę pieczarkową i spaghetti – odpowiedziała mama.
– Dziś chyba obchodzimy dzień grzybów: w szkole – na przyrodzie pogadanka o zatruciach
grzybami, na stołówce krem z borowików, a w domu – zupa pieczarkowa. To jakaś zmowa?
– dziwił się chłopiec.
– To się nazywa zbieg okoliczności – oznajmiła z uśmiechem mama. – A co zapamiętałeś z tej
pogadanki?
– Najbardziej utkwiły mi w pamięci sposoby udzielania pierwszej pomocy komuś, kto zjadł
trujące grzyby. Trzeba wtedy…
Nie wszystko zdrowe, co ładnie wygląda
Kuba z młodszą siostrą Julią uwielbiają rodzinne wyprawy do lasu.
– Zobacz, Kuba, jakie śliczne czerwone jagódki! Jeszcze nigdy takich nie widziałam, ale na
pewno są pyszne – zachwycała się dziewczynka. – Podaj mi koszyk, zerwę kilka dla mamy
i taty – prosiła.
– Kuba chwycił siostrę za ramię i powiedział…
Dział 5
42. Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu
1 Podaj nazwy dwóch doniczkowych roślin trujących i narysuj te rośliny.
2 Napisz, co oznaczają poniższe symbole.
3 Pomóż dzieciom rozpoznać rodzaje urazów na podstawie krótkich opisów. Zapisz, w jaki
sposób należy udzielić pomocy w podanych sytuacjach.
Kasia
Przecięcie skóry na palcu, rana
nie jest głęboka i lekko krwawi.
Emilia
Zaczerwienie skóry dłoni na
skutek kontaktu z gorącą wodą.
Zaczerwienione miejsce jest
bolesne.
Tomek
Upadek z roweru i pojawienie
się głębokiej rany, która obficie
krwawi.
Uraz:
Pierwsza pomoc:
Uraz:
Pierwsza pomoc:
Uraz:
Pierwsza pomoc:
Uraz:
Wiktor
Przypadkowe połknięcie środka
do dezynfekcji.
Pierwsza pomoc:
95
96
Karty pracy
43. Uzależnienia i ich skutki
1 Uzupełnij mapę myśli informacjami na temat skutków uzależnień.
• uszkodzenie wątroby
• rak płuc
Skutki uzależnienia
komputer i internet
narkotyki i dopalacze
Dział 5
2 Przeczytaj propozycje, jakie otrzymały dzieci w przedstawionych scenkach. W odpowiednich
miejscach wpisz asertywne odpowiedzi.
Zobacz, co mam – gdy połkniesz
dwie takie tabletki, poczujesz się
tak dobrze, jak nigdy wcześniej.
Spróbuj!
Piłeś już kiedyś takie wino?
Na pewno nie! Jest pyszne!
Napij się, nie bądź dzieckiem!
Zabrałam mamie dwa papierosy,
gdy nie było jej w domu. Chodź,
zapalimy sobie! Chyba się nie boisz?!
97
98
Gra dydaktyczna
44. Odkrywamy tajemnice zdrowia – podsumowanie działu 5
Cel ogólny
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości o chorobach
człowieka, higienie i zasadach bezpieczeństwa.
Uwagi do realizacji zajęć
Uczniowie przygotowują się do turnieju, powtarzając omawiany na lekcjach materiał z działu 5.
Przebieg zajęć
Faza realizacyjna
Nauczyciel zaprasza uczniów do udziału w grze Primus inter pares (łac. „Pierwszy wśród równych sobie”). Omawia zasady gry.
Zasady gry
1. Turniej składa się z eliminacji i czterech etapów,
podczas których uczestnicy wykonują polecenia
z różnych kategorii: polecenia ustne, polecenia
związane z ilustracją, słowa z rozsypanki, pytania związane z oglądanym fragmentem filmu.
2. Wszystkie etapy turnieju są rozgrywane według
zasady: kto pierwszy, ten lepszy. Uczeń, który
pierwszy zgłosi gotowość do odpowiedzi, uzyskuje przywilej jej udzielenia. Jeśli odpowiedź
jest poprawna, uzyskuje punkt. Jeśli odpowiedź
jest błędna, głos uzyskuje osoba, która podniosła
rękę jako druga.
3. Udzielane odpowiedzi powinny być poprawne,
krótkie i rzeczowe.
Etap eliminacji
1. Do gry przystępuje dwunastu uczestników wyłonionych w drodze eliminacji ze wszystkich
uczniów klasy. Są to uczniowie, którzy jako
pierwsi poprawnie rozwiązali na kartkach
pięć krótkich zadań testowych (załącznik 1).
Odpowiedzi do zadań: 1–C, 2–D, 3–C, 4–B, 5–A.
Etap poleceń ustnych
1. Prowadzący zadaje kolejno pytania (załącznik 2).
Każdy z uczestników gry może zgłaszać gotowość do odpowiedzi przez podniesienie ręki.
2. Czas do namysłu oraz rozpoczęcia odpowiedzi
wynosi 3 s.
3. Ośmioro uczniów z największą liczbą poprawnych odpowiedzi przechodzi dalej.
4. Jeśli są uczniowie zajmujący ex aequo ósme miejsce lub mniej niż ośmioro uczniów udzieliło poprawnych odpowiedzi, prowadzący daje dodatkowe polecenia (załącznik 3).
Etap pytań związanych z ilustracją
1. Prowadzący, za pomocą projektora multimedialnego, pokazuje kolejno osiem slajdów z ilustracjami i odnoszącymi się do nich pytaniami (załącznik
4, do pobrania na stronie www.dlanauczyciela.pl).
2. Czworo uczniów z największą liczbą poprawnych
odpowiedzi przechodzi dalej.
3. Jeśli są uczniowie zajmujący ex aequo czwarte
miejsce, otrzymują dodatkowe polecenie (załącznik 3).
Etap układania słów z rozsypanki
1. Prowadzący, za pomocą projektora multimedialnego, pokazuje kolejno trzy rozsypanki
literowe (załącznik 5, do pobrania na stronie
www.dlanauczyciela.pl). Zadaniem uczniów
jest jak najszybsze ułożenie haseł – ZDROWIE,
SZCZEPIONKA, ASERTYWNOŚĆ.
2. Dwoje uczniów z największą liczbą poprawnych
odpowiedzi przechodzi dalej.
3. Jeśli są uczniowie zajmujący ex aequo drugie
miejsce, otrzymują dodatkowe polecenie (załącznik 3).
Etap pytań związanych z filmem – finał
1. Prowadzący, za pomocą projektora multimedialnego, pokazuje fragment filmu „Zwalczanie chorób” (0:00–0:55) i zadaje związane z nim kolejno
trzy pytania (załącznik 6, do pobrania na stronie
www.dlanauczyciela.pl).
2. Uczeń z największą liczbą poprawnych odpowiedzi wygrywa turniej, uzyskuje tytuł Primus inter
pares i otrzymuje dyplom (załącznik 7, do pobrania na stronie www.dlanauczyciela.pl).
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel podsumowuje wyniki gry.
2. Nauczyciel dokonuje ewaluacji zajęć.
Dział 5
Etap eliminacji
1. Podstawę piramidy żywienia i aktywności fizycznej stanowią
A. warzywa i owoce.
B. pieczywo i kasze.
C. mięso i ryby.
D. ćwiczenia fizyczne.
2. Do chorób wywoływanych przez bakterie należy
A. grypa.
B. grzybica.
C. wścieklizna.
D. salmonelloza.
3. Oparzone miejsce trzeba natychmiast
A. zakleić plastrem.
B. zawinąć bandażem.
C. schłodzić zimną wodą.
D. owinąć czystą chusteczką.
4. Aby przeciwdziałać próchnicy, należy
A. pielęgnować paznokcie.
B. dbać o higienę jamy ustnej.
C. regularnie myć całe ciało.
D. zmieniać bieliznę osobistą.
5. Numer europejskiego telefonu alarmowego to
A. 112.
B. 997.
C. 998.
D. 999.
Załącznik 1
99
100
Gra dydaktyczna
Etap poleceń ustnych
1. Na czym polega prawidłowe odżywianie się?
2.Wymień co najmniej pięć składników pokarmowych.
3.Jakie są skutki spożywania nadmiaru cukrów
i tłuszczów zwierzęcych?
4.Co pokazuje piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej?
5.Jak należy odpocząć po odrabianiu lekcji? Podaj
dwa przykłady.
6.Wymień trzy zasady bezpiecznej zabawy na
świeżym powietrzu.
7.Podaj trzy drogi wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu.
8.Podaj jeden przykład pasożyta zewnętrznego
i jeden – pasożyta wewnętrznego.
9.W jaki sposób dochodzi do zarażenia tasiemcem?
10.Podaj przykład choroby przenoszonej drogą
oddechową.
11.Wymień trzy działania, które ograniczają przenoszenie chorób drogą oddechową.
12.Podaj przykład choroby przenoszonej drogą
pokarmową.
Polecenia dodatkowe
1.Wymień co najmniej pięć zasad zdrowego stylu
życia.
2.Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest jedną z najniebezpieczniejszych roślin?
3. Jakie są skutki niedoboru witaminy A?
4. Wyjaśnij, czym są szczepionki.
5.Wyjaśnij, dlaczego kleszcze to niebezpieczne
zwierzęta?
6.Jakie są skutki niewystarczającego spożywania
białek przez dzieci i młodzież?
Załącznik 2
13.Wymień trzy działania, które ograniczają przenoszenie chorób drogą pokarmową.
14.Podaj przykład choroby, którą można się zarazić przez uszkodzoną skórę.
15.Wymień trzy działania, które pozwalają uniknąć chorób przenoszonych przez uszkodzoną
skórę.
16.Wyjaśnij, jak powinna się zachować osoba, którą burza zaskoczy na łące.
17.Wymień nazwy trzech zwierząt, które atakują
żądłem.
18.Opisz, co należy zrobić w przypadku użądlenia
przez osę.
19.Opisz, co należy zrobić w przypadku zatrucia
grzybami.
20.Podaj przykład rośliny trującej, którą możemy
spotkać poza domem.
21.Opisz, co należy zrobić w przypadku połknięcia
środków czystości.
22. Wyjaśnij, czym jest uzależnienie.
23. Wymień co najmniej trzy skutki picia alkoholu.
24.Wymień co najmniej trzy skutki palenia tytoniu.
Załącznik 3
7.Jak nazywa się jedyny żyjący w Polsce jadowity
wąż?
8. Podaj przykład trującej rośliny doniczkowej.
9.Opisz, co należy zrobić w przypadku głębokiej
rany ciętej.
10. Wyjaśnij, co oznacza termin palenie bierne.
11.Wyjaśnij, na czym polega asertywne zachowanie.
12.Wymień cztery rzeczy, od których można się
uzależnić.
Dział 6
Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy
46. Co to jest krajobraz?
1 Zaznacz nazwy krajobrazu przedstawionego na zdjęciach. Obok wpisz jego charakterystyczne elementy.
Fotografia
Typ krajobrazu
 krajobraz naturalny
 krajobraz górski
 krajobraz leśny
 krajobraz bagienny
 krajobraz kulturowy
 krajobraz rolniczy
 krajobraz przemysłowy
 krajobraz miejski
 krajobraz naturalny
 krajobraz górski
 krajobraz leśny
 krajobraz bagienny
 krajobraz kulturowy
 krajobraz rolniczy
 krajobraz przemysłowy
 krajobraz miejski
 krajobraz naturalny
 krajobraz górski
 krajobraz leśny
 krajobraz bagienny
 krajobraz kulturowy
 krajobraz rolniczy
 krajobraz przemysłowy
 krajobraz miejski
 krajobraz naturalny
 krajobraz górski
 krajobraz leśny
 krajobraz bagienny
 krajobraz kulturowy
 krajobraz rolniczy
 krajobraz przemysłowy
 krajobraz miejski
Charakterystyczne elementy
krajobrazu
101
102
Karty pracy
47. Poznajemy formy terenu
1 Który rysunek przedstawia wzniesienie, który – zagłębienie, a który – równinę? Wpisz pod
każdym rysunkiem odpowiednią nazwę formy terenu.
2 Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz i wyjaśnij hasło.
1. Wygląd poszczególnych obszarów Ziemi
o charakterystycznych cechach.
1.
2. Wypukła forma terenu
o wysokości powyżej 300 m.
2.
3. Wzniesienie wyższe niż 50 m,
ale niższe niż 300 m.
4. Zagłębienie terenu otoczone 4.
niemal ze wszystkich stron
wzniesieniami.
5. Podłużne zagłębienie terenu,
w którym często płynie rzeka.
6. Podstawa wzniesienia.
7. Wzniesienie o wysokości do 50 m.
3.
5.
6.
7.
Hasło:
3 Określ, który rysunek przedstawia dolinę, a który – kotlinę. Uzasadnij swoją decyzję.
A.
B.
Dział 6
48. Czy wszystkie skały są twarde?
1 Połącz nazwy grup skał z odpowiednimi opisami.
Skały lite
Można je kruszyć w dłoni lub, gdy są wilgotne, ugniatać jak plastelinę,
ponieważ tworzące je okruchy skalne i minerały
są ze sobą słabo zespolone.
Skały luźne
Nie da się ich łatwo rozkruszyć, ponieważ budujące je minerały
mocno do siebie przylegają.
Skały zwięzłe
Tworzące je okruchy i minerały w ogóle nie są ze sobą zespolone,
ponieważ powstały w wyniku rozpadu litej skały.
2 Ze szkolnej kolekcji skał wybierz dwa, twoim zdaniem najciekawsze, okazy. Następnie uzupełnij tabelę.
Nazwa skały
Zaobserwowane cechy skały
Rodzaj skały:
Barwa:
Czy skała ma połysk?
Czy gołym okiem widać jej składniki?
Rodzaj skały:
Barwa:
Czy skała ma połysk?
Czy gołym okiem widać jej składniki?
3 Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenie.
a) Od czego zależy, czy gleba jest mniej, czy bardziej użyteczna do uprawy roślin?
b) W jaki sposób powstaje w glebie próchnica?
c) Jakie organizmy żyją w glebie? Podaj trzy przykłady.
103
104
Karty pracy
49. Wody słodkie i wody słone
1 Połącz nazwy wód z odpowiednimi opisami.
Większość z nich występuje w stanie stałym w postaci lodowców.
Wody słone
Należą do nich wody powierzchniowe, na przykład jeziora, rzeki i bagna.
Zawierają niewielką ilość rozpuszczonej soli.
Wody słodkie
Zawierają dużą ilość rozpuszczonej soli.
Występują w morzach i oceanach.
2 Rozwiąż krzyżówkę i zapisz hasło.
1.Sztuczny zbiornik wodny
o geometrycznym kształcie.
1.
2.Obszar, na którym wierzchnia 2.
warstwa jest stale nasycona wodą.
3.
3.Pokrywa większą część
powierzchni Ziemi.
4.
5.
4.Najczęściej hodowane
w stawach organizmy.
5.Niewielki ciek wodny,
który płynie po słabo
nachylonym terenie.
6.Morze … – zbiornik
wody słonej na północy
Polski.
6.
7.
8.
9.
10.
7.Niewielki ciek wodny,
11.
płynący po znacznie
nachylonym terenie.
8. Zawierają wodę w postaci lodu.
9. Woda płynąca w podłużnym zagłębieniu terenu, uchodząca na przykład do morza.
10.Naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, powstający w zagłębieniu terenu
o nieprzepuszczalnym dnie.
11. Wody …, na przykład rzeki, strumienie i potoki.
Hasło:
Dział 6
3 Oceń, czy zdania zawierają prawdziwe informacje. Wpisz w okienka P (prawda) lub F (fałsz).
Woda pokrywa większą część powierzchni Ziemi niż lądy.
Wraz z wodą z rzek do mórz i oceanów trafia sól.
Większą część wody występującej na Ziemi stanowi woda słodka.
4 Uzupełnij mapę myśli wyrażeniami z ramki.
potoki, kanały śródlądowe, oceany, rzeki, strumienie, wody słone,
wody płynące, wody stojące, wody słodkie, jeziora, stawy, bagna, morza
Wody na Ziemi
105
106
Karty pracy
50. Krajobraz wczoraj i dziś
1 Porównaj wybrane elementy krajobrazu twojej miejscowości dawniej i dziś. Sformułuj
i zapisz trzy wnioski wynikające z tego porównania.
Wybrane elementy krajobrazu
mojej miejscowości
Dawniej
Dziś
Ukształtowanie terenu
Zbiorniki wodne
Szata roślinna
Zabudowa i sieć dróg
Wnioski
1.
2.
3.
2 Zapisz nazwę miejscowości, w której mieszkasz. Spróbuj wyjaśnić pochodzenie tej nazwy.
Miejscowość nazywa się
Nazwa ta pochodzi
Dział 6
3 Uzupełnij tabelę.
Przykłady działalności człowieka
Wpływ na krajobraz
Polowanie na dzikie zwierzęta
i zbieranie owoców
Uprawa ziemi i zakładanie osad
Rozwój przemysłu
Przewożenie towarów i ludzi
4 Rozwiąż rebus. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
o
Hasło:
w
na
–
r=n
107
Karty pracy
51. Obszary i obiekty chronione
1 Zamaluj na czerwono informacje dotyczące parków narodowych, na żółto – informacje dotyczące rezerwatów przyrody, a na zielono – informacje dotyczące parków krajobrazowych.
Tworzy się je na obszarach liczących co najmniej 1000 hektarów.
Ich powierzchnia jest niekiedy większa niż powierzchnia parków narodowych.
W Polsce istnieją obecnie 23 obiekty tego typu.
Chronią wyjątkowo cenne elementy przyrody, na przykład rzadkie gatunki roślin.
Obejmują na ogół znacznie mniejsze tereny niż parki narodowe.
Można w nich uprawiać rośliny, hodować bydło i zakładać stawy rybne.
2 Porównaj poniższą mapę z mapą zamieszczoną w podręczniku (s. 157). Zapisz nazwy parków
narodowych oznaczonych podanymi liczbami.
19°
15°
54°
23°
2
Gdańsk
4
1
Olsztyn
3
Szczecin
O
Bydgoszcz
8
dr
Toruń
Noteć
a
Gorzów
9 Wielkopolski
O
ra
16
Katowice
17
18
4–
7–
11 –
14 –
18 –
20 –
22 –
23 –
19°
Rzeszów
Kraków
19
22
n
3–
Lublin
14
21
2–
12
Sa
100 km
11
Opole
50°
0
g
Kielce 13
d
15°
Wrocław
7
Bu
Łódź
Zielona
Góra
15
6
Warszawa
Warta
10
Białystok
w
Wis
ła
Poznań
54°
5
Na
re
108
50°
20
23
23°
Dział 6
3 Na obszarach chronionych obowiązują ściśle określone zasady zachowania. Napisz, co oznaczają poniższe znaki.
A.
B.
C.
D.
A–
B–
C–
4
D–
Uzupełnij schemat. Napisz, na czym polega ścisła ochrona przyrody, a na czym – ochrona
czynna.
Ochrona ścisła –
Ochrona przyrody
Ochrona czynna –
5 Napisz, gdzie można zobaczyć poniższą tabliczkę i co ona oznacza.
6 Podaj trzy przykłady pomników przyrody lub obszarów chronionych znajdujących się
w twojej okolicy.
109
110
Gra dydaktyczna
52. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy –
podsumowanie działu 6
Cel ogólny
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 6.
Przebieg zajęć
Faza realizacyjna
1.Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy i każdej daje planszę do gry (załącznik 1).
2.Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady gry „Trafiam i zgaduję”, zaprasza do wzięcia w niej
udziału. W każdej grupie wyznacza osobę, która
będzie zapisywała zdobyte przez zespół punkty,
a w trakcie gry wyjaśnia wątpliwości.
Zasady gry
1. W grze biorą udział dwie grupy.
2.Plansza dla nauczyciela (załącznik 2) przedstawia zabudowę miejską. Są na niej zaznaczone:
cztery kamienice z jednym kominem, trzy kamienice z dwoma kominami, dwie kamienice
z trzema kominami i jedna kamienica z czterema kominami. Budynki nie mogą się stykać ani
ścianami, ani rogami. Każde pole, na którym
stoi budynek, jest oznaczone odpowiednim numerem odpowiadającym konkretnemu pytaniu
z puli.
3. Plansza dla uczniów jest pusta.
4.Grę rozpoczyna grupa wyznaczona jako pierwsza za pomocą dowolnej wyliczanki.
5.Pierwszy uczeń typuje pole (np. A10). Jeżeli trafi
w to, na którym stoi jakiś budynek, zespół naby-
Załącznik 1
Plansza dla uczniów
A
B
C
D
E
F
G
H
I
wa prawo do pytania (załącznik 3), które zostało
zaznaczone na tym polu. Gdy zespół poprawnie
odpowie na pytanie, otrzymuje punkt.
6.Jeżeli gracze trafią w kamienicę z jednym kominem, to po udzieleniu przez nich odpowiedzi,
nauczyciel mówi: „Remont komina zakończony”. Jeżeli zaś trafią w kamienicę z więcej niż
jednym kominem, to po udzieleniu odpowiedzi
nauczyciel informuje: „Remont komina trwa”.
7.Po każdym trafieniu i udzieleniu poprawnej odpowiedzi grupa zdobywa punkt i jednocześnie
nabywa prawo do kolejnego strzału, aż do momentu trafienia wszystkich pól budynku, zakończenia remontu komina lub trafienia w puste pole.
8.Hasło „Trawnik” oznacza, że uczniowie trafili
w pole, na którym nie ma budynku. Grupa nie
zdobywa wówczas punktu, a próbę trafienia podejmują przeciwnicy.
9.Na swoich planszach uczniowie kropkami zaznaczają pola, które były już wskazane. Jeśli na
wskazanym polu stoi budynek, oznaczają je za
pomocą krzyżyka.
10.Wygrywa grupa, która zdobędzie najwięcej
punktów.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów.
2.Jako utrwalenie wiadomości nauczyciel proponuje uczniom rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
Załącznik 2
Plansza dla nauczyciela
J
A
B
C
1.
1.
2.
2.
14
3.
3.
8
4.
4.
19
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
11
10.
.
10.
20
10
D
E
F
G
H
I
J
1
9
16 2 13
7
6 17
15 3
5
12 4 18
Dział 6
Załącznik 3
„Trafiam i zgaduję” – pula pytań do gry
1.Głównymi elementami krajobrazu miejskiego są
A. d
omy, gęsta sieć ulic, linie tramwajowe oraz
parki.
B. f abryki, kopalnie, elektrownie i magazyny.
C. pola uprawne, zabudowania i drogi.
2.Pola uprawne, sady i pastwiska to część
krajobrazu
A. miejskiego.
B. rolniczego.
C. naturalnego.
3. Najniższą wypukłą formą terenu jest
A. góra.
B. pagórek.
C. wzgórze.
4. Wysokość wzniesienia mierzymy
A. od stoku do szczytu.
B. od podnóża do szczytu.
C. od podnóża do stoku.
5. Elementem doliny rzecznej nie jest
A. zbocze.
B. stok.
C. koryto.
6. Dolina oglądana z góry ma kształt
A. podłużny.
B. okrągły.
C. trójkątny.
7. Wklęsłymi formami terenu są
A. równiny.
B. doliny i kotliny.
C. pagórki i wzgórza.
8. Żyzność gleby zależy od zawartości
A. próchnicy.
B. wody.
C. powietrza.
9. Ożywione składniki tworzące glebę to
A. próchnica.
B. woda.
C. organizmy.
10. Skałą litą nie jest
A. piaskowiec.
B. glina.
C. wapień.
11.Piasek i żwir to skały
A. lite.
B. zwięzłe.
C. luźne.
12.Większość wody słodkiej na kuli ziemskiej znajduje się w
A. rzekach.
B. lodowcach.
C. jeziorach.
13. Do wód płynących zaliczamy
A. kanały śródlądowe i rzeki.
B. strumienie i stawy.
C. rzeki i morza.
14. Stawy to
A. naturalne zagłębienia terenu wypełnione wodą.
B. sztuczne zbiorniki wodne.
C. obszary, na których wierzchnia warstwa podłoża jest stale nasączona wodą.
15.Międzyrzecz, Wiślica i Brzeziny to nazwy miejscowości nawiązujące do
A. nazwiska założyciela.
B. położenia i charakteru miejscowości.
C. zawodu uprawianego przez wielu mieszkańców.
16.Forma ochrony przyrody utworzona na obszarze liczącym co najmniej 1000 ha to
A. park narodowy.
B. rezerwat przyrody.
C. park krajobrazowy.
17. Ile jest w Polsce parków narodowych?
A. 21
B. 22
C. 23
18. Przykładem pomnika przyrody może być
A. las.
B. jaskinia.
C. zabytkowy budynek.
19.Największym parkiem krajobrazowym w Polsce
jest
A. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
B. Nadwarciański Park Krajobrazowy.
C. Przedborski Park Krajobrazowy.
20.Na obszarach objętych ochroną czynną zabronione jest
A. zwalczanie szkodników.
B. odnawianie lasów.
C. wypalanie łąk.
111
112
Karty pracy
Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie
54. Poznajemy warunki życia w wodzie
1 Uzupełnij tabelę opisującą warunki życia w wodzie.
Warunki środowiska wodnego
Opis
Przystosowania organizmów
W wodzie poruszanie się jest o wiele
trudniejsze niż na lądzie.
Ruch wody
Zimą organizmy wodne
przemieszczają się bliżej dna
zbiorników wodnych
lub zakopują się w mule.
Zawartość tlenu
W zbiornikach wodnych
na pewnej głębokości żyją
wyłącznie organizmy
cudzożywne.
2 Na podstawie obserwacji wyjaśnij przystosowania organizmów wodnych do przeciwstawiania się ruchom wody. Z kolegami i koleżankami z klasy przedyskutuj ten problem i ustalone
wspólnie spostrzeżenia zapisz w tabeli.
Organizm
Ryba, np.
Roślina, np.
Ślimak, np.
Plankton, np.
Przystosowanie do przeciwstawiania się ruchom wody
Dział 7
6
55. Poznajemy rzekę
1 Uzupełnij tabelę informacjami na temat wybranego przez siebie biegu rzeki.
Bieg rzeki:
Szerokość koryta
Szybkość płynącej
wody
Siła płynącej
wody
Pokrycie dna
Przykłady
zwierząt i ich
przystosowań
do warunków
życia w tym
odcinku rzeki
Przykłady
roślin i ich
przystosowań
do warunków
życia w tym
odcinku rzeki
Kraina:
113
114
Karty pracy
2 Wykonaj polecenia.
a) Zamaluj każdy odcinek rzeki innym kolorem.
b) Przyporządkuj informacje z ramek do właściwych biegów rzeki. Zamaluj ramki na kolory
wybrane przez ciebie w poprzedniej części zadania.
W tym odcinku rzeka ma swoje źródło.
Żyją tu pstrągi i larwy chruścików.
Koryto staje się kręte i tworzy zakola.
Siła wody jest tak duża, że porywa
leżące na dnie niewielkie kamienie.
Czasami w tym odcinku występuje
plankton.
Tutaj świat organizmów jest
najbujniejszy.
Dominują rośliny zanurzone w wodzie.
Na powierzchni wody można spotkać
nartniki.
Tu rzeka kończy swój bieg – wpływa
do innej rzeki, jeziora lub morza.
Panujące tu warunki są podobne
jak w jeziorze.
3 Wyjaśnij, dlaczego:
• larwy ważek mają na końcu ciała specjalne wyrostki.
• pływak żółtobrzeżek przechowuje pod skrzydłami bąbelki powietrza.
• pstrąg potokowy ma silnie umięśnione ciało.
• jaja żab mają galaretowatą osłonę.
Dział 7
6
56. Poznajemy warunki życia w jeziorze
1 Które czynniki środowiska mają największy wpływ na życie roślin i zwierząt w jeziorze?
Rośliny
Zwierzęta
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
2 Wykonaj polecenia.
a) Podpisz wskazane na schemacie strefy jeziora.
A.
B.
C.
b) Przy każdej informacji zapisz, której strefy jeziora dotyczy. Wstaw w okienko odpowiednią literę ze schematu z poprzedniej części zadania. Uwaga! Niektóre informacje pasują
do więcej niż jednej strefy.
Ma kilka metrów głębokości.
Obficie występuje tu plankton.
Nie sięga dna.
Woda jest dobrze natleniona.
Światło sięga tu aż do dna.
Występują tu wyłącznie organizmy cudzożywne.
Jej granicą jest głębokość, do której dociera światło.
Sięga dna.
Najobficiej występują tu rośliny.
Pojawiają się w niej zwierzęta okresowo związane z wodą.
115
116
Karty pracy
57. Warunki życia na lądzie
1 Uzupełnij tabelę opisującą warunki życia na lądzie.
Czynnik środowiska lądowego
Charakterystyka
Jest najcenniejszym bogactwem w środowisku lądowym. Czasem jest trudna
do zdobycia i organizmy muszą ograniczać jej straty.
Może być dodatnia lub ujemna. Zmienia się w ciągu roku oraz w ciągu doby.
Wiatr
Jest go więcej na lądzie niż w wodzie. Jest niezbędny organizmom do oddychania.
Światło
2 Uzupełnij tabelę. Podaj odpowiednie argumenty.
Czy środowisko lądowe jest przyjazne organizmom?
argumenty „za”
argumenty „przeciw”
3 Zaznacz te z podanych cech, które umożliwiają organizmom życie na lądzie.
Gromadzenie wody w łodydze.
Skrzela jako narząd oddechowy.
Oddychanie całą powierzchnią ciała.
Gruba warstwa kory.
Długie korzenie.
Cudzożywność.
Ciało pokryte łuskami i tarczkami.
Dział 7
6
58. Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki
1 Uzupełnij tabelę. Wybierz pięć dowolnych zwierząt żyjących w lesie.
Nazwa zwierzęcia
Warstwa, w której szuka schronienia
podczas odpoczynku
Warstwa, w której
zdobywa pokarm
2 Wpisz we właściwe miejsca litery, które odpowiadają opisom poszczególnych warstw lasu.
Uwaga! Niektóre informacje mogą pasować do kilku warstw.
A. Dociera tu mało światła.
B. Wilgotność jest tu największa.
C. Swój dom ma tu wiele zwierząt.
D. Żyje tu wiele bakterii i grzybów rozkładających szczątki.
E. Rosną tu głównie rośliny zielne.
F. Organizmy są tu narażone na silne podmuchy wiatru.
G. W tej warstwie rosną krzewy i młode drzewa.
H. Rośliny mają tu łatwy dostęp do światła.
117
118
Karty pracy
59. Jakie organizmy spotykamy w lesie? – lekcja w terenie
1 Wyznaczcie obszar badawczy.
a)Za pomocą taśmy mierniczej wydzielcie w lesie kwadrat, którego boki będą miały długość 1 m.
b)W miejsca wierzchołków wbijcie patyki.
c)Otoczcie kwadrat sznurkiem.
d) Obliczcie powierzchnię, na której będą prowadzone badania.
Obszar badawczy ma powierzchnię
m2 .
Uwaga! Podczas obserwacji nie zrywajcie ani nie dotykajcie obserwowanych
obiektów.
2 Policzcie i zapiszcie, ile różnych roślin występuje na obszarze waszych badań oraz ile jest tu
osobników danej rośliny. Wykonajcie szkic rośliny występującej najliczniejszej i za pomocą
atlasu ustalcie jej nazwę.
Na naszym obszarze rośnie
różnych roślin.
Liczba osobników danego gatunku:
Roślina 1
,
osobników
Roślina 2
,
osobników
Roślina 3
,
osobników
Roślina 4
,
osobników
Roślina 5
,
osobników
Szkic najliczniej występującej rośliny
Nazwa rośliny:
3 Policzcie i zapiszcie, ile różnych zwierząt występuje na obszarze waszych badań oraz ile jest
tu takich samych zwierząt. Wykonajcie szkic zwierzęcia występującego najliczniejszej i za
pomocą atlasu ustalcie jego nazwę.
Na naszym obszarze występuje
różnych zwierząt.
Liczba osobników danego gatunku:
Zwierzę 1
,
osobników
Zwierzę 2
,
osobników
Zwierzę 3
,
osobników
Zwierzę 4
,
osobników
Zwierzę 5
,
osobników
Szkic najliczniej występującego zwierzęcia
Nazwa zwierzęcia:
Dział 7
6
119
4 Policzcie i zapiszcie, ile różnych grzybów występuje na obszarze waszych badań. Opiszciemiejsce występowania grzybów, naszkicujcie najliczniej występującego grzyba i ustalcie jego
nazwę za pomocą atlasu grzybów.
Na naszym obszarze rośnie
różnych grzybów.
Miejsce występownia grzybów
.
Liczba osobników danego gatunku:
Grzyb 1
,
osobników
Grzyb 2
,
osobników
Grzyb 3
,
osobników
Grzyb 4
,
osobników
Grzyb 5
,
osobników
Szkic najliczniej występującego grzyba
Nazwa grzyba:
5 Poruszając się po wyznaczonym terenie, zaobserwujcie ślady pozostawione przez zwierzęta
(na przykład pióra, sierść, odciski kończyn, odchody, wypluwki, ogryzione liście lub pędy, poroże, nory, gniazda, żery owadów, pajęczyny). Opiszcie je i zastanówcie się, które zwierzęta
mogły je zostawić.
Ślad 1.
Zostawiony przez:
Ślad 2.
Zostawiony przez:
Ślad 3.
Zostawiony przez:
Ślad 4.
Zostawiony przez:
Ślad 5.
Zostawiony przez:
120
Karty pracy
60. Poznajemy różne drzewa
1 Zaznacz poprawne zakończenia zdań.
 liście miękkie, płaskie, szerokie.
Drzewa liściaste mają
 liście sztywne, długie, wąskie, ostro zakończone.
 liście miękkie, płaskie, szerokie.
Drzewa iglaste mają
 liście sztywne, długie, wąskie, ostro zakończone.
2 Połącz nazwy lasu z drzewami, które je tworzą.
Lasy iglaste
Drzewa iglaste i liściaste
Lasy liściaste
Drzewa iglaste
Lasy mieszane
Drzewa liściaste
3 Rozwiąż krzyżówkę. Wpisz nazwy drzew, których fragmenty pokazano na fotografiach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.
L
8.
9.
Y
Dział 7
6
61. Na łące
1 Zakreśl litery, które są poprawnymi dokończeniami podanych zdań. Litery te, czytane od
góry, utworzą hasło. Zapisz to hasło w kratkach.
!
1. Źdźbło to
K. jeden z gatunków traw.
N. łodyga trawy.
R. roślina kwitnąca na niebiesko.
2. Trawy należą do
I. roślin zielnych.
O. krzewów.
B. drzew.
3. Kwitnące wiosną mniszki lekarskie barwią łąkę na
L.niebiesko.
C. biało.
E. żółto.
4. Pszczoły żywią się
W. pyłkiem i nektarem.
K. bakteriami.
M. mrówkami.
5. Zapylenie to
U. pylenie kwiatów leszczyny.
Z. zanieczyszczenie powietrza.
Y. przenoszenie pyłku z jednego kwiatu na inny.
6. Nektar we wnętrzu kwiatów zwabia owady, ponieważ jego smak jest
B. kwaśny.
P. słodki.
C. gorzki.
7. Rosnące na łąkach goździki mają kolor
A. różowy.
F. biały.
G. niebieski.
8. Pierwiosnek lekarski jest rośliną
H. trującą.
I. chronioną.
L. leczniczą.
9. Łąkową rośliną trującą jest
A. knieć błotna.
W. jastrun właściwy.
J. krwawnik pospolity.
10. Świergotek łąkowy ukrywa swoje gniazdo
P. na drzewach.
J. wśród wysokich traw.
H. nad wodą.
11. Charakterystyczne kopce ziemi na łące to wynik działalności
O. bobra.
R. lisa.
T. kreta.
12. Kuropatwy budują gniazda
C. pod ziemią.
R. na ziemi.
K. na drzewach.
13. Bociany odżywiają się
A. głównie owadami i myszami.
P. wyłącznie żabami.
F. tylko roślinami.
14. Siano to
A. gatunek trawy.
W. skoszona i wysuszona trawa.
S. roślina łąkowa.
121
122
Karty pracy
61. Na polu uprawnym
1 Oceń prawdziwość podanych zadań. Wpisz w okienko literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub literę F – jeśli jest fałszywe.
Pola uprawne istnieją dzięki ciągłej pracy człowieka.
Żniwa to czas, w którym rolnicy obsiewają pola.
Na polach oprócz zbóż uprawia się także warzywa.
Rośliny oleiste, na przykład rzepak, zawierają dużą ilość tłuszczu.
2 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu zamieszczonego w podręczniku (s. 198-201) oraz
własnej wiedzy.
a) Wymień zboża najczęściej uprawiane w Polsce.
b) Podaj nazwy roślin, które oprócz zbóż uprawia się na polach.
c) Podaj dwa przykłady wykorzystania roślin uprawnych przez człowieka.
e) Wymień nazwy trzech zwierząt nazywanych szkodnikami upraw.
f) Wymień nazwy trzech zwierząt odżywiających się szkodnikami upraw.
3 Rozpoznaj i zapisz nazwy warzyw uprawianych na polu. Następnie napisz, które ich części
są jadalne.
Dział 7
6
63. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie
– podsumowanie działu 7
Cel ogólny
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 7.
Przebieg zajęć
Faza realizacyjna
W celu utrwalenia wiadomości z działu 7 proponujemy grę planszową pod tytułem „Wyścig wodno-lądowy”. Nauczyciel omawia zasady gry. Dzieli klasę
na 3–5-osobowe grupy. W każdej grupie wyznacza
osobę, która będzie prowadziła grę i zapisywała
punkty. Rozdaje niezbędne rekwizyty.
Rekwizyty do gry
• pytania (załącznik 2) – tyle kompletów, ile jest grup
• plansze (załącznik 3) – tyle, ile jest grup
• pionki – tyle, ile osób liczy grupa
• kostki do gry – jedna na grupę
• tabela wyników (załącznik 1) – jedna na grupę
Zasady gry
1. W grze bierze udział 3–5 osób.
2.Gracze rzucają kostką. Grę rozpoczyna osoba,
która wyrzuci największą liczbę oczek.
3.Gracze przesuwają pionki na planszy zgodnie
z wyrzuconą na kostce liczbą oczek.
4.Jeżeli gracz zatrzyma się na polu oznaczonym
znakiem zapytania, losuje pytanie z puli. Prowadzący odczytuje je, a gracz na nie odpowiada.
5.Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie
z odpowiedzią TAK gracz zdobywa 1 punkt.
6.Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie
z odpowiedzią NIE gracz zdobywa 1 punkt. Jeżeli gracz poda również poprawne wyjaśnienie,
zdobywa kolejny punkt.
7.Jeżeli gracz zatrzyma się na polu oznaczonym
jako bonus, zdobywa dodatkowy punkt i ma
prawo do odpowiedzi na pytanie. Jeżeli odpowie
poprawnie, zdobywa kolejny punkt.
8.Jeżeli gracz zatrzyma się na polu, od którego
odchodzi strzałka, to przestawia swój pionek na
wskazywane przez nią pole.
9.Aby ukończyć grę, trzeba wyrzucić dokładnie
tyle oczek, ile pól pozostało do mety.
10.Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej
punktów.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów.
2.Jako utrwalenie wiadomości proponuje uczniom
rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
3.Nauczyciel zapowiada przeprowadzenie sprawdzianu z poznanych wiadomości.
Tabela wyników do gry „Wyścig wodno-lądowy”
Imię gracza
Zdobyte punkty
Załącznik 1
Suma punktów
123
124
Gra dydaktyczna
Pytania i odpowiedzi do gry
Załącznik 2
1. Czy powietrze stawia mniejszy opór niż woda? TAK
2.Czy linia naboczna jest narządem, który umożliwia rybom poruszanie się? NIE; Umożliwia orientację w wodzie.
3. Czy płetwy umożliwiają rybie utrzymanie ciała w odpowiednim położeniu? TAK
4. Czy skrzela umożliwiają oddychanie w wodzie? TAK
5. Czy rozwielitka jest organizmem wodnym długości około 10 cm? NIE; Ma około 1 mm.
6. Czy łodygi roślin wodnych są sztywne? NIE; Są wiotkie i poddają się ruchom wody.
7. Czy wywłócznik jest rośliną wodną? TAK
8. Czy plankton to drobne organizmy, które unoszą się w wodzie? TAK
9. Czy toczek jest rośliną? TAK
10. Czy ryba oddycha płucami? NIE; Oddycha skrzelami.
11. Czy niewielkie zwierzęta mogą pobierać tlen z wody całą powierzchnią ciała? TAK
12.Czy wahania temperatury w wodzie są większe niż na lądzie? NIE; Są mniejsze, bo woda
wolno się nagrzewa i wolno stygnie.
o
o
13. Czy temperatura wody może spaść do –10 C? NIE; Poniżej 0 C woda zamarza.
o
14. Czy temperatura wody przy dnie większych zbiorników ma zawsze temperaturę 4 C? TAK
15. Czy granica przenikania światła jest jednocześnie granicą występowania roślin? TAK
16. Czy w wodzie jest mniej tlenu niż na lądzie? TAK
17.Czy głębokość, na jaką dociera światło, zależy tylko od przezroczystości wody? NIE; Zależy również od pory roku i pory dnia.
18.Czy zwierzęta wodne oddychające za pomocą płuc muszą co jakiś czas wynurzać się z wody?
TAK
19.Czy szybkość płynącej wody jest największa w dolnym biegu rzeki? NIE; Najszybciej woda
płynie w górnym biegu.
20. Czy szybkość płynącej wody jest największa w górnym biegu rzeki? TAK
21. Czy w środkowym biegu rzeki woda płynie zakolami? TAK
22. Czy rzeka to woda przemieszczająca się w jednym kierunku od źródła do ujścia? TAK
23.Czy w górnym biegu rzeki koryto jest szerokie, a dno – muliste? NIE; Koryto jest wąskie,
a dno – kamieniste.
24. Czy w górnym biegu rzeki występuje mniej organizmów niż w biegu środkowym? TAK
25. Czy pstrągi żyją w górnym biegu rzeki? TAK
26.Czy drobne organizmy żyjące w górnym biegu rzeki przytwierdzają się do dna za pomocą
przyssawek, haczyków lub szczecinek? TAK
27. Czy skrzek to jaja ryb? NIE; Skrzek to jaja żab.
28. Czy szczupak jest drapieżnikiem? TAK
29. Czy kijanki są młodocianymi postaciami żab? TAK
30.Czy grzybienie to rośliny występujące w górnym biegu rzeki? NIE; Występują w spokojnych wodach jezior i dolnym biegu rzek.
31. Czy nartniki żyją w dolnym biegu rzeki i w jeziorach? TAK
32. Czy rozwielitki są składnikiem planktonu? TAK
Dział 7
6
33. Czy środkowy bieg rzeki jest nazywany krainą brzany? TAK
34. Czy rzęsa jest rośliną zakorzenioną w dnie? NIE; Unosi się na powierzchni wody.
35. Czy dolny bieg rzeki to kraina leszcza? TAK
36. Czy w strefie przybrzeżnej światło słoneczne dociera aż do dna? TAK
37.Czy w dużych, głębokich jeziorach występują strefy: przybrzeżna, otwartej toni wodnej
i wód głębokich? TAK
38. Czy szuwary to rośliny o liściach pływających? NIE; Szuwary to rośliny wynurzone.
39. Czy pijawki żyją zarówno w rzekach, jak i jeziorach? TAK
40. Czy jeżogłówka to ptak żerujący w strefie przybrzeżnej jeziora? NIE; To roślina wodna.
41. Czy moczarka to gatunek ryby? NIE; To roślina wodna.
42. Czy ukleja to gatunek ryby? TAK
43. Czy perkoz jest ptakiem związanym ze środowiskiem wodnym? TAK
44. Czy wydra ma błonę pławną między palcami? TAK
45. Czy sieja i leszcz to ryby żyjące w strefie wód głębokich? TAK
46.Czy w strefie wód głębokich występują rośliny? NIE; W tej strefie nie ma światła, które
jest niezbędne dla roślin.
47. Czy małże żywią się pokarmem, który odfiltrowują z wody? TAK
48.Czy rośliny lądowe pobierają wodę całą powierzchnią ciała? NIE; Pobierają wodę korzeniami.
49. Czy rurecznik mułowy to niewielkie zwierzę żyjące w mule? TAK
50. Czy istnieją rośliny nazywane żywymi kamieniami? TAK
51. Czy rośliny lądowe mają liście pokryte skórką zabezpieczającą przed utratą wody? TAK
52.Czy łuski i tarczki na skórze jaszczurki służą do obrony? NIE; Dzięki nim skóra nie przepuszcza wody.
53.Czy żaba rogata na czas suszy magazynuje wodę w mięśniach? NIE; Na czas suszy zakopuje się w ziemi i otacza warstwą śluzu.
54. Czy susły na czas suszy zapadają w odrętwienie? TAK
55. Czy szarotka to roślina pokryta gęstymi włoskami chroniącymi ją przed mrozem? TAK
56. Czy niedźwiedzie są aktywne w zimie? NIE; W zimie niedźwiedzie zapadają w sen.
57. Czy myszy chowają się w norach, żeby przetrwać upały? TAK
58. Czy gronostaj zmienia ubarwienie sierści w ciągu roku? TAK
59.Czy bocian gromadzi tłuszcz na porę zimową? NIE; Przed zimą odlatuje do ciepłych krajów.
60. Czy niektóre rośliny wykorzystują wiatr do rozsiewania nasion? TAK
61.Czy niewielkie zwierzęta pobierają tlen aparatami szparkowymi? NIE; Tylko rośliny mają
aparaty szparkowe.
62. Czy zwierzęta lądowe oddychają płucami? TAK
63. Czy światło jest roślinom niezbędne do życia? TAK
64. Czy najwyższą warstwą lasu są korony drzew? TAK
65. Czy mrówki i krety żyją w warstwie podszytu? NIE; Żyją w ściółce.
66. Czy warstwę podszytu tworzą młode drzewa i krzewy? TAK
67. Czy kalina to krzew leśny? TAK
125
126
Gra dydaktyczna
68. Czy w warstwie runa jest cieplej i widniej niż w pozostałych warstwach lasu? NIE; Jest
tam chłodniej i ciemniej.
69. Czy pieprznik to gatunek grzyba? TAK
70. Czy ściółkę tworzą opadłe liście drzew? TAK
71. Czy koźlarz babka to niewielki leśny chrząszcz? NIE; To grzyb.
72. Czy butelka pozostawiona w lesie może być przyczyną pożaru? TAK
73. Czy jałowiec rośnie w runie leśnym? NIE; Rośnie w podszycie.
74. Czy igły sosny są rodzajem liści? TAK
75. Czy jodła to najpospolitsze drzewo iglaste w Polsce? NIE; Najpospolitsza jest sosna.
76. Czy buk jest drzewem liściastym? TAK
77. Czy cis jest krzewem liściastym? NIE; Jest iglasty.
78. Czy owoce cisa są jadalne? NIE; Są trujące.
79. Czy bukiew to owoc buka? TAK
80. Czy grądy to lasy rosnące na podmokłych terenach? NIE; Grądy rosną na suchych terenach.
81. Czy buczyna to las, w którym rosną głównie buki? TAK
82. Czy w lasach liściastych rosną wyłącznie drzewa liściaste? NIE; Można w nich spotkać
pojedyncze drzewa iglaste.
83. Czy na łące najliczniejszymi roślinami są trawy? TAK
84. Czy źdźbła to kwiaty traw? NIE; To łodygi traw.
85. Czy bodziszek jest rośliną łąkową? TAK
86. Czy zapylenie jest niezbędne roślinom do wytworzenia nasion? TAK
87. Czy jaskier ostry jest pospolitą rośliną leczniczą? NIE; Jest trujący.
88. Czy świergotek, czajka i kuropatwa to typowe ptaki leśne? NIE; To ptaki łąkowe.
89. Czy siano to wysuszona trawa? TAK
90. Czy najlepszym czasem na pierwsze sianokosy jest druga połowa września? NIE; Najlepszy czas na pierwsze sianokosy to koniec czerwca.
91. Czy w terminie od 15 marca do 15 kwietnia dozwolone jest wypalanie łąk? NIE; Jest zakazane przez cały rok.
92. Czy rumianek pospolity jest rośliną leczniczą? TAK
93. Czy kukurydzę i ryż zaliczamy do zbóż? TAK
94. Czy zboża jare wysiewa się jesienią? NIE; Zboża ozime wysiewa się jesienią, a jare – wiosną.
95. Czy żniwa to okres zbioru zbóż? TAK
96. Czy słonecznik i rzepak to rośliny oleiste? TAK
97. Czy chwasty to rośliny niepożądane na polu? TAK
98. Czy biedronka jest szkodnikiem upraw? NIE; Jest pożyteczna, bo zjada mszyce.
99. Czy bażanty żywią się larwami stonki? TAK
100. Czy jadalną częścią ziemniaka jest owoc? NIE; Jadalna jest bulwa, czyli podziemna łodyga.
Dział 7
6
Załącznik 3
?
START
?
?
?
?
?
?
BONUS
?
?
?
?
?
STOP
?
?
?
?
?
?
BONUS
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
STOP
BONUS
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
META
127
Notatki
Download