Uploaded by User6761

20170407 Prospero - prezentacja PP1

advertisement
Publiczna emisja obligacji
GetBack S.A. serii PP1
Kwiecień 2017 r.
Zastrzeżenie prawne
NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB
ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANA Z MOCY PRAWA.
Niniejsza prezentacja została sporządzona przez Spółkę GetBack S.A. („Spółka” lub „GetBack”) wyłącznie w celach informacyjnych.
Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla celów promocyjnych i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić podstawy podjęcia decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji
dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub jej Grupy. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych ani rekomendacji dotyczącej papierów
wartościowych Spółki. Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej rozpowszechniania nie może stanowić podstawy lub być powoływana jako podstawa umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej.
Niniejsza prezentacja nie stanowi prospektu emisyjnego na potrzeby odpowiednich przepisów prawnych implementujących dyrektywę UE 2003/71/WE, ze zmianami (dyrektywa ta wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi obowiązującymi w
danym państwie członkowskim Unii Europejskiej na mocy tej dyrektywy i innymi właściwymi regulacjami, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”), ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do
złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani jej spółek powiązanych („Grupa”). Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji ani nie
można na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem do nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki lub członka jej Grupy.
Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. r. i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, papierów wartościowych Spółki i Oferty. W związku z Ofertą w Polsce oraz
dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.GetBacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie
internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Wszelkich inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę w ramach Oferty należy dokonywać wyłącznie na podstawie informacji zawartych w
Prospekcie oraz wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do Prospektu.
Dane rynkowe oraz pewne dane ekonomiczne lub sektorowe oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Spółki w sektorze zostały oszacowane i uzyskane na podstawie założeń, które Spółka uznaje za zasadne oraz jej
badań własnych, sondaży lub badań przeprowadzonych przez osoby trzecie lub pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, sektora lub publikacji ogólnych. Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji są sporządzone i aktualne na datę
niniejszej prezentacji i mogą podlegać zmianom, o których Spółka nie będzie informowała.
Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały niezależnie zweryfikowane. W prezentacji nie zostały złożone żadne zapewnienia ani gwarancje niezależnie czy sformułowane w sposób wyraźny, czy dorozumiany i nie należy polegać na
przekazanych informacjach lub opiniach w zakresie ich rzetelności, dokładności, kompletności i poprawności. Niniejsza prezentacja nie może zastępować niezależnego osądu. Ani Spółka ani żaden z podmiotów z nią stowarzyszonych, doradców lub
przedstawicieli nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałe w związku z prezentacją.
Niniejsza prezentacja może zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa takie jak: „przewiduje”, „wierzy”, „zamierza”, „szacuje”, „oczekuje”, „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”,
„dąży”, „zakłada”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Wszelkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w
tym w szczególności stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów Zarządu dotyczących działalności Spółki w przyszłości stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości
wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele Spółki oraz jej spółek zależnych i spowodować, że będą one istotnie różne od
zakładanych przyszłych wyników wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości formułowane są w oparciu o szereg założeń dotyczących aktualnej oraz przyszłej strategii Spółki, a także otoczenia, w
którym Spółka będzie funkcjonowała w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały przygotowane zgodnie z założeniami aktualnymi na dzień niniejszej prezentacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany w oczekiwaniach Spółki co do przyszłości lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w zdarzeniach,
warunkach i innych okolicznościach, na których oparto stwierdzenia dotyczące przyszłości. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że rzeczywista sytuacja finansowa, strategia
biznesowa, plany oraz zamiary Zarządu co do przyszłej działalności Spółki mogą znacząco różnić się od tych wskazanych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet w przypadku gdy
w przyszłości sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa, plany oraz zamiary Zarządu co do przyszłej działalności Spółki będzie pokrywała się ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, osiągnięcie tych
rezultatów nie może być traktowane jako wyznacznik dla rezultatów, które będą osiągane w kolejnych przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania bądź publikowania aktualizacji stwierdzeń dotyczących
przyszłości w przypadku jakichkolwiek zmian, które będą miały miejsce po dacie niniejszej prezentacji.
Materiał przedstawiony w niniejszej prezentacji przeznaczony jest wyłącznie dla celów promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia jakiejkolwiek oferty kupna lub objęcia albo gwarantowania lub
innego nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie taka oferta lub zaproszenie są niezgodne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z
amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r. (ang. US Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami („US Securities Act”), ani przepisami żadnego stanu i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych
Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym US Securities Act i odpowiednim przepisom stanowym. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona żadna oferta
publiczna papierów wartościowych Spółki.
Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji w jakiejkolwiek jurysdykcji może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej prezentacji powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać wszelkich obowiązujących
wymogów prawnych i regulacyjnych. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów lub odpowiednich regulacji w danej jurysdykcji. W szczególności, niniejsza prezentacja nie powinna być rozpowszechniana,
publikowana ani powielana w całości ani w części w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przekazywana do Stanów Zjednoczonych Ameryki do jakiejkolwiek osoby amerykańskiej (ang. US Person) (zgodnie z definicją w Regulacji S wydanej na mocy
US Securities Act), do Kanady, Japonii, lub Australii ani do żadnych rezydentów, korporacji, obywateli lub osób znajdujących się w tych jurysdykcjach ani w jakimkolwiek innym kraju, gdzie takie rozpowszechnianie może prowadzić do naruszenia
prawa lub wymogów regulacyjnych. Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w przypadku braku stosownego zwolnienia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów o obrocie papierami wartościowymi.
2
Publiczna emisja obligacji serii PP1
Parametry emisji obligacji serii PP1
Emitent:
GetBack S.A.
Wartość Programu Emisji Obligacji:
Do 300.000.000,00 PLN
Wartość emisji obligacji serii PP1:
Do 60.000.000,00 PLN
Wartość nominalna 1 obligacji:
100,00 PLN
Cena emisyjna 1 obligacji:
100,00 PLN
Zapadalność:
3 lata
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 4,40%
Wypłata odsetek:
Kwartalna
Zabezpieczenie:
Obligacje niezabezpieczone
Minimalny zapis:
100,00 PLN (1 Obligacja)
Oferujący:
Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego:
Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor
Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Cel emisji:
Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie portfeli
wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, a
także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia
Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub
podmiotom spoza Grupy Emitenta.
3
Harmonogram oferty
Rozpoczęcie zapisów
Zapisy na obligacje
Zakończenie zapisów (najpóźniej)
Planowany przydział obligacji
Rejestracja Obligacji w KDPW
Przewidywany pierwszy dzień
notowań obligacji na Catalyst
18 kwietnia
2017 r.
18- 27 kwietnia 2017 r.
27 kwietnia
2017 r.
28 kwietnia
2017 r.
Do 10 maja
2017 r.
Maj 2017 r.
4
Grupa Kapitałowa GetBack - Kluczowe liczby
#1
pozycja na rynku pod
względem zakupów
portfeli wierzytelności
w Polsce*
52%
ROE
(2016)
19,4
200,3
wartość
wierzytelności pod
zarządzaniem (2016)
zysk netto
(2016)
(2016)
(m-c)
wartość odzysków
brutto **
100%
2,1x
119%
spłaconych w
terminie obligacji od
2012 r.***
dług netto/kapitały
własne (2016)
średnia roczna stopa
wzrostu cash EBITDA
w okresie 2014-2016
mld PLN
mln PLN
(328 mln PLN)
713
mln PLN
~60
mln PLN
* Pod względem łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w Polsce w latach 2014-2016
** Odzyski uzyskane z portfeli własnych oraz na portfelach zewnętrznych zarządzanych przez GetBack S.A.
*** Na dzień 20.03.2017 r.
5
GetBack dzisiaj i w przyszłości
Kluczowe cele biznesowe
Dzisiaj
Dominujący podmiot
na rynku nabywania
portfeli wierzytelności
w Polsce***
Skuteczny proces
windykacji
Na rynku polskim, łącznie w latach
2014-2016:
Wyniki powyżej
benchmarków rynkowych

Najwyższy poziom inwestycji w
portfele wierzytelności

Najwyższy nominał nabytych
portfeli wierzytelności
Efektywny
model biznesowy
Na koniec 2016 roku łącznie
pod zarządzaniem portfele
wierzytelności o wartości
nominalnej
19,4 mld PLN*
Dynamicznie
rozwijająca się spółka
na polskim rynku
zarządzania
wierzytelnościami
Znaczące
zwiększenie
odzysków w skali
rocznej
Największa spółka
zarządzająca
wierzytelnościami
w regionie CEE
Czołowa pozycja pod
względem rentowności oraz
skali działalności w Polsce
zaledwie w ciągu 5 lat
Grupa Kapitałowa
GetBack w 2016 r.
zanotowała 713 mln
PLN** odzysków brutto.
W wyniku nabyć portfeli
oraz przyszłych inwestycji
w portfele intencją Grupy
Kapitałowej GetBack jest
istotne zwiększenie
rocznego poziomu
odzysków.
Budowa skali poprzez
wykorzystanie
możliwości nabywania
portfeli na własny
rachunek oraz
wykorzystywanie struktur
przy użyciu środków
inwestorów
zewnętrznych
+ 266%
+ 381%
19,4
16,9
273,9
14,0
9,2
136,3
5,3
2,3
1,1
gB
#2
Cena nabycia
(mld PLN)
gB
#2
Nominał nabyć
(mld PLN)
2014
56,9
2015
2016
Wartość nominalna portfeli (mld PLN)
* Łączna wartość nominalna portfeli pod zarządzaniem w funduszach własnych oraz zewnętrznych na dzień 31.12.2016 r.
** Odzyski uzyskane z portfeli własnych oraz na portfelach zewnętrznych zarządzanych przez Grupę GetBack
*** Pod względem ceny nabycia wierzytelności oraz wartości nominalnej nabywanych wierzytelności
2014
2015
2016
EBITDA gotówkowa (mln PLN)
6
GetBack – podstawowe informacje
 GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w
Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników.
DNLD Sp. z o.o.
 GetBack S.A. jest zarządzającym wierzytelnościami, który zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5
własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez pięć
towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 Model biznesowy Grupy GetBack oparty jest na następujących filarach: zakup portfeli wierzytelności na rachunek
własny, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz
świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.
100%
Na datę Prospektu wszystkie akcje Spółki są w
posiadaniu DNLD sp. z o.o., podmiotu
pośrednio zależnego od konsorcjum funduszy
private equity, wśród których pośrednią
kontrolę nad Spółką sprawują fundusze
zarządzane przez Abris Capital Partners.
100% udziałów w DNLD sp. z o.o.. posiada
DNLD Holdings BV.
 W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital
Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada wszystkie akcje GetBack S.A.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Źródło: SSF GetBack; dane w mln PLN
2016
Przychody netto, w tym:
Fundusze Własne
Fundusze Zewnętrzne
Fundusze Zewnętrzne
Inwestorzy
- Przychody z nabytych portfeli
Zarządzenie portfelami
wierzytelności funduszy
sekurytyzacyjnych opartych na
ubezpieczeniowych funduszach
kapitałowych („UFK).
Pozyskiwanie inwestorów
branżowych oraz budowanie
konsorcjów w celu nabycia
portfeli wierzytelności przez
fundusze sekurytyzacyjne a
następnie zarządzanie tymi
portfelami samodzielnie lub
wspólnie z innymi serwiserami.
Zysk na działalności operacyjnej
marża
Zysk (strata) netto
Klienci Global:
Altus TFI S.A., Trigon TFI S.A., Open Finance TFI S.A., Noble Funds TFI S.A., Saturn TFI S.A.
PRA Group
122,5
87,7
87,0
78,8
10,9
104,5%
92,2%
258,3%
234,7
122,6
64,3
55,5%
59,3%
59,8%
200,3
120,3
44,3
47,4%
58,2%
41,2%
1 630,6
655,4
289,5
Dynamika
148,8%
126,4%
129,0%
1 019,6
422,3
188,2
marża
Dynamika
Klienci Affluent:
107,5
206,7
Aktywa ogółem
Portfele wierzytelności
Serwisowanie portfeli wierzytelności
2014
333,7
- Przychody z tyt. zarządzania portfelami
Dynamika przychodów
Nabywanie i obsługa portfeli
wierzytelności na własny rachunek
za środki zgromadzone przez GK
GetBack tj. nabywanie
wierzytelności przez fundusze
sekurytyzacyjne, których 100%
certyfikatów inwestycyjnych należy
do GK GetBack.
422,7
2015
141,5%
124,4%
64,4%
Kapitał własny ogółem
385,8
185,8
65,7
Zadłużenie finansowe netto
801,7
205,0
117,7
Środki pieniężne i ekwiwalenty
70,4
51,3
16,9
Proces zakupu wierzytelności
Klient
przygotowuje
portfel,
który będzie
przedmiotem
umowy
Analiza
portfela,
określenie
ceny nabycia
Przedstawienie
oferty nabycia
wierzytelności
Cesja
wierzytelności
Przelew
środków
na konto
Klienta
7
GetBack to najszybciej rosnąca w Polsce firma
zarządzająca wierzytelnościami
Zarządzanie aktywami 5 własnych funduszy oraz 16 zewnętrznych funduszy
w których łączna wartość nominalna wierzytelności w ciągu 3 lat wzrosła czterokrotnie z 5,3 mld PLN do 19,4 mld PLN na koniec 2016 r.
 Zezwolenie KNF
na zarządzanie
wierzytelnościami
funduszy
sekurytyzacyjnych
 Wrzesień 2012
 Powstanie
Kancelarii
Prawnej
GetBack
 Maj 2013
 Rozpoczęcie
działalności w
Rumunii
 Marzec 2014
 Zakup 100% akcji
GetBack przez Grupę
Idea Bank
 Czerwiec 2014
 Nabycie 100% akcji
GetBack przez Abris
Capital Partners oraz
konsorcjum funduszy PE
 Czerwiec 2016
 IPO i dalsza ekspansja
rynkowa
 2017
2017*
2016
2015
 Zawarcie umów na
zarzadzanie
wierzytelnościami funduszy
zewnętrznych z Noble Funds
TFI oraz Altus TFI
2014
2013
2012
 Utworzenie easyDebt
NSFIZ (FIZ GetBack
administrowany przez
Open Finance TFI S.A.)
 Luty 2013
 Utworzenie pierwszego
funduszu – UFK
Perspective (OFWD)
 Listopad 2013
 Nabycie portfela
wart. nom. 1,6 mld
PLN przez Open
Finance Wierzytelności
Detalicznych NSFIZ
(zewnętrzny FIZ)
 Październik 2014
 Umowa z PRA Group
nabycie portfela od
Getin Noble Bank wart.
nom. 2 mld PLN
(współserwisowany z
Kredyt Inkaso)
 Koniec 2014
 15 transakcji
nabycia portfeli
przez własne FIZ o
wart. nom. 650,4
mln PLN (styczeńmarzec 2017
 Poszerzenie i
wzmocnienie
Zarządu i Rady
Nadzorczej
GetBack S.A.
 Nabycie portfeli
wierzytelności o łącznej
wartości nominalnej
przekraczającej 8,3 mld PLN
 Nabycie
portfela o wart.
nom. 1,0 mld
PLN przez
easyDebt NSFIZ
(własny FIZ)
 Listopad 2016
* Do 30.03.2017
8
GetBack – czynniki sukcesu
1
Doświadczony
i kompetentny zespół
7
2
Dynamiczny wzrost branży
windykacyjnej oraz korzystne
trendy w sektorze bankowym
Czołowa pozycja w branży
zarządzania wierzytelnościami
6
3
Korzystne otoczenie
makroekonomiczne
Wysoka efektywność
operacyjna oraz skuteczne
zarządzanie wierzytelnościami
4
5
Szeroki dostęp do źródeł
finansowania
Silna pozycja finansowa
9
1

Doświadczony i kompetentny zespół
Doświadczenie i kompetencje kadry zarządzającej oraz pozostałych kluczowych pracowników umożliwiają dynamiczny rozwój Grupy GetBack. Przewodniczącym
Rady Nadzorczej GetBack S.A. jest Pan Kenneth William Maynard, który przez wiele lat związany był z takimi podmiotami jak Lloyds Bank, Yorkshire Building Society,
Next Group czy GE Capital. Miał także istotny wkład w budowanie pozycji Cabot Financial - jednej z czołowych brytyjskich firm zarządzających wierzytelnościami.
Konrad Kąkolewski
Bożena Solska
W GetBack od początku działalności jako Prezes Zarządu, odpowiedzialny m.in.
za strategię rozwoju i business development
Odpowiedzialna m.in. za rachunkowość i zarządzanie finansami.
Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze finansowym, specjalistka w
Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze finansowym: audyt bankowy,
zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości i
sprawozdawczość finansowa i rachunkowości oraz restrukturyzacja finansowa.
Prezes Zarządu
(CEO)
Poprzednio m.in. w KPMG, Banku Handlowym i PZU.
Członek Zarządu
(CFO)
sprawozdawczości oraz audytu. Poprzednio m.in. w TU Warta, BZWBK
AVIVA, PZU, KPMG.
Marek Patuła
Anna Paczuska
Ponad 20-letnie doświadczenia w branży finansowej i bankowości. 2017-2009
Odpowiedzialna m.in. za operacje. Od 18 lat związana z branżą
Członek Zarządu banku Raiffeisen, gdzie odpowiadał m.in. za obszar ryzyka oraz
zarządzania wierzytelnościami. Posiada szeroką wiedzę z zakresu
bankowości korporacyjnej i detalicznej.
przepisów ustawowych i wykonawczych. Poprzednio m.in. w EOS KSI
Członek Zarządu
Wiceprezes Zarządu
(COO)
i Intrum Justitia.
Paweł Trybuchowski
Mariusz Brysik
Odpowiedzialny m.in. za zakupy i wycenę portfeli. 12-letnie doświadczenie w
Radca Prawny odpowiedzialny m.in. za procedury prawne i
firmach zarządzających wierzytelnościami. Poprzednio m.in. w Kancelarii Corpus
compliance. 14-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego
ze szczególnym uwzględnieniem branży zarządzania wierzytelnościami
Iuris, Ultimo i Intrum Justitia.
Członek Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Poprzednio m.in. w Getin Noble Bank.
William Kenneth Maynard
W GetBack od stycznia 2017 Członek Chartered Institute of Bankers. Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w zakresie usług finansowych, uznany specjalista na rynku transakcji
wierzytelności. Jego doświadczenie zawodowe to m.in. Lloyds Bank, Yorkshire Bullding Society, Woodchester Credit Lyonnais, Next Group plc, GE Capital Woodchester, Cabot
Financial, Advent Global PE, Ultimo S.A., Tessera Group, Bluestone Credit Man. Ltd. Credit Services Association. Był jednym z założycieli Debt Buyers and Sellers Group.
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
10
Czołowa pozycja w branży zarządzania
wierzytelnościami
2
Wysoki udział w rynku zarządzania wierzytelnościami
Udziały w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami (%)

GetBack jest na polskim rynku drugą największą spółką windykacyjną pod
względem wartości zarządzanych wierzytelności.

GetBack notuje istotne wzrosty wartości zarządzanych wierzytelności. W
latach 2014-2016 wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez
Grupę GetBack wzrosła czterokrotnie z 5,3 mld PLN do 19,4 mld PLN na
koniec 2016 r.

W 2014 r. Grupa GetBack dokonała inwestycji w portfele wierzytelności w
kwocie 495 mln PLN, podczas gdy w roku 2015 i 2016 kwota ta wzrosła
prawie dwukrotnie i dla każdego roku inwestycje (własne i zewnętrzne) w
portfele wierzytelności przekroczyły poziom 900 mln PLN. Wynik ten za
okres 2014-2016 w łącznej kwocie ok. 2,3 mld PLN plasuje GetBack w
czołówce firm windykacyjnych pod względem dokonanych wydatków na
zakupy portfeli wierzytelności w Polsce.
Inwestycje w portfele (Polska oraz zagranica) (mln PLN)
12,1%
KRUK
GetBack
13,1%
41,0%
Kredyt Inkaso
BEST
13,2%
Pozostali
20,6%
Źródło: Szacunki Emitenta na dzień 30.09.2016, Raport KPF.
Wartość nominalna wierzytelności pod zarządzaniem (mld PLN)
1283
2014
922
912
2016
569
489
2014
40,5
2015
2015
31,4
2016
26,3
19,4
495
14,0
258
40
Kruk
getBack
85
BEST
63
8,8
5,3
125
10,6
22
Kredyt Inkaso*
Źródło: Sprawozdania finansowe Spółek
11.2
11,3
n.d.
Kruk
getBack
BEST**
n.d.
Kredyt Inkaso
Źródło: Sprawozdania finansowe Spółek
* dane na dzień 31 grudnia lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia danego roku
** w 2016 roku – dane na dzień 30.09.2016 r.
11
2
Czołowa pozycja w branży zarządzania
wierzytelnościami
Najbardziej rentowna spółka w branży


Odzyski brutto (mln PLN)
Grupa Kapitałowa GetBack jest najbardziej rentownym podmiotem w kraju
spośród czołowych firm windykacyjnych ze wskaźnikiem ROE w 2016 r. na
poziomie 52%.
Dzięki historycznym zakupom wierzytelności i szybkiemu wzrostowi skali
Grupa Kapitałowa GetBack notuje duże wzrosty odzysków wierzytelności.

Emitent posiada bardzo efektywną strukturę zatrudnienia pozwalającą na
generację wysokich wartości odzysków na jednego pracownika.

Grupa Kapitałowa GetBack dzięki swojej efektywności kosztowej posiadała
wskaźnik Cost-to-Collect (koszty do uzyskanych odzysków) w 2016 r. na
poziomie 17%, co niewątpliwie powoduje, że Grupa Kapitałowa GetBack
jest czołowym podmiotem pod względem efektywności kosztowej w
branży windykacyjnej w Polsce.
2014
999
2015
826
2016
713
712
373
348
374
227
121
Kruk
104
GetBack***
ROE w 2016 (%)
103
Ultimo
139
136
208
128
148 147
n.d.
BEST
Hoist
Kredyt Inkaso*
Odzyski brutto / etat (tys. PLN)
#1
#1
52%
2014
812
715
2015
2016
545
441
23%
20%
297
324
338
286
348
407
410
409
7%
Kruk
getBack
BEST**
Kredyt Inkaso*
Kruk
getBack
BEST**
Kredyt Inkaso*
Źródło: (wszystkie wykresy): sprawozdania finansowe oraz raporty bieżące spółek
* dane na dzień 31 grudnia lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia danego roku; liczba osób zatrudnionych na bazie rocznych sprawozdań finansowych na dzień 31 marca danego roku
** w 2016 roku – dane na dzień 30 września lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września, liczba osób zatrudnionych na bazie sprawozdania finansowego za 2015 rok
*** Łączne odzyski z portfeli wierzytelności własnych posiadanych przez Grupę GetBack oraz portfeli zewnętrznych zarządzanych przez Grupę Kapitałową GetBack
12
3
Wysoka efektywność operacyjna oraz skuteczne
zarządzanie wierzytelnościami
Doświadczony
personel
Efektywne zwiększanie
kontaktowalności
 Personel operacyjny posiadający doświadczenie zdobyte w czołowych firmach windykacyjnych
 Atrakcyjny system motywacyjny dla pracowników uzależniony od efektów
 Konkurujące ze sobą zespoły premiują najbardziej efektywnych pracowników
 Nowatorski, wielopłaszczyznowy system wzbogacania zakupionych portfeli o dane teleadresowe
 Skipperzy wewnętrzni, detektywi wewnętrzni, zewnętrzne firmy detektywistyczne
 Marketing windykacyjny – szeroko zakrojone działania prowadzone w celu: aktywacji dłużnika,
optymalizacji wysokości raty i wysokości odzysków, pozyskiwania danych kontaktowych dłużnika
Zoptymalizowany
model windykacji
masowej




Bardzo szybkie przekazywanie spraw do e-sądu – w ciągu pierwszego tygodnia od zakupu portfela
Równolegle prowadzony proces windykacji polubownej w 3 lokalizacjach: Wrocław , Lublin i Warszawa
Aktywne zarządzanie Departamentem Doradców Terenowych
Łącznie pięć równoległych systemów obsługi windykacji w ramach GetBack oraz dwa systemy kancelaryjne
Niezależny obszar
windykacji VIP




Odrębna struktura windykacji dla wierzytelności powyżej 100 tys. PLN lub zabezpieczonych hipoteką
Analitycy z dużym doświadczeniem i wykształceniem prawniczym
Sieć doradców klienta na terenie całej Polski
Korzystanie z usług detektywów
Pełna automatyzacja
oraz innowacyjność
 Nowoczesne call center, automatyczne wybieranie połaczeń „predictive”, kolejkowanie połączeń
 Autorski system CRM wspiera zarządzanie relacjami z dłużnikami oraz obsługę pozostałych procesów


operacyjnych
Program pozwalający na wprowadzanie kilku tysięcy pozwów do e-sądu na godzinę (EPU)
Stały proces optymalizacji procesów biznesowych
13
4
Silna pozycja finansowa – zadłużenie i zapadalność
Zapadalność dłużnych papierów wartościowych
Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA
Źródło: GK GetBack; dane w mln PLN; wartość na 20.03.2017 r.
300
282,3
796,4 mln PLN
281,5
250
Źródło: GK GetBack, Sprawozdania finansowe Spółek
2014
(wartość
wyemitowanych
obligacji)
207,9
2015
2016
200
6,7
150
100
3,5
50
13,3
11,4
2020
2021
3,0
3,8
1,8
1,6
4,5
3,9
3,3
4,6
2,7
2,3
0
2017
2018
2019
Kruk
getBack
BEST**
Kredyt Inkaso*
Zadłużenie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack
Źródło: SSF GetBack; dane w mln PLN
EBITDA
Kapitały Własne Ogółem
Zobowiązania finansowe długoterminowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Leasing finansowy
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Leasing finansowy
Kredyty i pożyczki
Zadłużenie finansowe ogółem
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Zadłużenie finansowe netto
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA
Zadłużenie finansowe netto / Kapitały Własne Ogółem
* dane na dzień 31 grudnia lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia danego roku
** dane na dzień 30.09.2016 lub za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016
2016
2015
2014
240,8
125,5
65,7
385,8
447,3
397,4
4,5
45,4
424,9
407,5
1,6
15,8
872,1
70,4
801,7
3,3x
2,1x
185,8
123,5
121,6
1,9
132,8
132,0
0,8
0,0
256,3
51,3
205,0
1,6x
1,1x
65,7
112,8
111,7
1,1
21,8
16,0
0,7
5,1
134,5
16,9
117,7
1,8x
1,8x
14
5
Szeroki dostęp do źródeł finansowania
Dostępne finasowanie kredytowe Grupy Kapitałowej GetBack na podstawie zawartych
umów kredytowych (na dzień 20.03.2017)
 Obligacje
stanowią
główne
zewnętrzne źródło finansowania
działalności Grupy Kapitałowej
GetBack.
Kapitałowa
GetBack
dywersyfikuje
swoje
źródła
finansowania
poprzez
korzystanie
z
kredytów
bankowych.
Podmiot finansujący
 Grupa
 Na dzień 20.03.2017 r. Grupa
Kapitałowa GetBack posiadała
124,0 mln PLN dostępnego
finasowania kredytowego w
czterech bankach.
wartość
nominalna
istniejących i niewykupionych na
dzień 20.03.2017 r. obligacji
wynosiła 796,4 mln PLN.
notowane
na
ASO
organizowanych przez GPW i
BondSpot w ramach Catalyst.
Oprocentowanie
Termin
zapadalności
Kredyt inwestycyjny
Alior Bank S.A.
50,0
Wibor 3M + marża
09.2022 r.
Kredyt inwestycyjny
Raiffeisen Bank Polska S.A.
50,0
Wibor 1M + marża
11.2019 r.
Kredyt obrotowy
Getin Noble Bank S.A.
20,0
Wibor 1M + marża
04.2019 r.
Kredyt obrotowy
Idea Bank S.A.
4,0
Wibor 12M + marża
11.2018 r.
Łącznie
124,0
Zapadalność wyemitowanych obligacji (na dzień 20.03.2017)
 Łączna
 Wybrane obligacje Emitenta są
Dostępna kwota
finansowania
(mln PLN)
Saldo
wyemitowanych
obligacji pozostających do wykupu
w danym okresie
2017
2018
2019
2020
2021
Łącznie
282,3
281,5
207,9
13,3
11,4
796,4
Podmioty
finansujące
Inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni
Oprocentowanie
Zmienne: Wibor 1M + marża, Wibor 3M + marża, Wibor 6M + marża; Stałe
Źródło: GK GetBack
15
Korzystne otoczenie makroekonomiczne
6


Sprzyjające warunki makroekonomiczne w Polsce wraz z wysoką dynamiką wzrostu PKB w bieżącym roku (3,2%) 1

Zwiększenie dochodu rozporządzalnego oraz poprawa ściągalności długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych dzięki rządowym programom
socjalnym, m.in. programowi 500+, zwiększeniu płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej
Wysoka dynamika wzrostu wynagrodzenia realnego wraz ze stale malejącą stopą bezrobocia rejestrowanego, pozytywnie wpływa na wzrost dochodu
rozporządzalnego wśród gospodarstw domowych, a tym samym ich zdolność do obsługi i spłaty zadłużenia
4,0%
3,5%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,6%
3,1%
12,0%
3,4%
3,0%
3,0%
3,2%
3,1%
2,5%
2,5%
12,0% 11,5%
11,4% 11,5%
2,8%
2,0%
10,2% 9,7%
9,7%
9,9%
8,7%
8,3%
16-wrz
4,3%
4,5%
16-cze
Źródło: GUS
16,0%
14,0% 13,5%
5,0%
16-mar
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Źródło: GUS, Komisja Europejska; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
15-gru
Wzrost PKB w Polsce oraz prognoza na rok 2017
8,3%
8,0%
4,0%
1,5%
1,0%
2Q
2016
3Q
2016
4Q 2017P
2016
Dochód rozporządzalny (gospodarstwa domowe ogółem w Polsce)
16-Dec
1Q
2016
15-wrz
4Q
2015
15-cze
3Q
2015
15-mar
2Q
2015
14-gru
1Q
2015
14-wrz
4Q
2014
14-Jun
3Q
2014
14-sty
2Q
2014
14-mar
0,0%
1Q
2014
Dynamika wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw
Źródło: GUS; dane w PLN
Źródło: GUS
8%
1 475
1500
+20%
1400
1 270
6,0%
6%
1 386
5%
1 340
1300
6,5%
7%
1 299
4%
4,9%
4,8%
4,1%
3,2%
3,7%
3,3%
4,4%
4,2%
3,6%
3%
1 227
2%
1200
1%
1,9%
0%
1100
2011
2012
2013
2014
2015
(1) Według prognoz Komisji Europejskiej opublikowanych w Lutym 2017 r.
2016
16
7
Dynamiczny wzrost branży windykacyjnej
oraz korzystne trendy w sektorze bankowym
Wartość oraz liczba obsługiwanych wierzytelności
Średnia wartość jednej obsługiwanej wierzytelności
Źródło: „Wielkość polskiego rynku wierzytelności. III kwartał 2016, Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych”
Źródło: „Wielkość polskiego rynku wierzytelności. III kwartał 2016, Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych, Gdańsk 2016”; dane w tys. PLN
120
100
16
Wartość obsługiwanych wierzytelności (mld
PLN)
60
40
12,3
7,5
8,1
85,4
10,8
9,7
80
14,7
74,6
8
46,3
37,8
22,2
7
6
4
3,6
4,7
4,8
2012
2013
6,1
6,2
2015
1Q 2016
5,7
5,8
2Q 2016
3Q 2016
3,8
3
28,9
4
20
2
1
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
3Q 2016
ROA polskiego sektora bankowego
Źródło: NBP; ROA obliczane jako zysk netto LTM/aktywa
1,2%
2010
kwi-14
lip-14
paź-14
sty-15
kwi-15
lip-15
paź-15
sty-16
kwi-16
lip-16
paź-16
2014
Polski rynek obrotu wierzytelnościami znajduje się w fazie wzrostu –
systematyczny przyrost
wartości oraz
liczby obsługiwanych
wierzytelności

Z perspektywy branży zarządzania wierzytelnościami występują
korzystne trendy w sektorze bankowym powodujące intensyfikację
podaży wierzytelności ze strony banków ze względu na: podatek
bankowy w wysokości 0,44% sumy aktywów, prace nad ustawą o
restrukturyzacji kredytów w walutach obcych oraz zwiększenie
pozostałych obciążeń (m.in. z tytułu opłat na BFG).

Czynniki te negatywnie rzutują na osiągane przez banki wyniki, co
skłania je do zwiększenia sprzedaży wierzytelności w celu rekompensaty
utraconej marży.
0,8%
0,6%
2011

1,0%
sty-14
5,5
5
59,5
6,2
12
+62%
8
17
7
Dynamiczny wzrost branży windykacyjnej
oraz korzystne trendy w sektorze bankowym

Pomimo rosnącego wolumenu sprzedaży portfeli na
rzecz spółek zarządzających portfelami wierzytelności,
od 2012 roku banki pozostają w posiadaniu ponad 70
mld PLN kredytów zagrożonych (ok. 7,1% wszystkich
udzielonych kredytów), które mogą stać się
przedmiotem kolejnych transakcji.

Na obserwowaną stabilizację wartości kredytów
nieregularnych w sektorze bankowym korzystnie
wpływa również dobra sytuacja makroekonomiczna.
Niski poziom bezrobocia oraz rosnący dochód
rozporządzalny gospodarstw domowych wspierany
przez pro-socjalną politykę rządu (w tym szczególnie
program 500+) znacząco poprawiły zdolność
kredytobiorców
do
regulowania
zobowiązań
finansowych.



Poprawa sytuacji gospodarstw domowych ma
bezpośredni wpływ na działalność Emitenta, który jest w
stanie uzyskiwać wyższe poziomy odzysków z
nabywanych pakietów.
Na wysokość podaży wierzytelności w kolejnych
okresach wpływać będzie szereg regulacji oraz
obciążeń nałożonych na instytucje finansowe przez
organy państwowe, które przekładają się na spadek
rentowności sektora bankowego.
Możliwość zbywania portfeli wierzytelności niesie ze
sobą wiele potencjalnych korzyści dla sektora
bankowego, pozwalając na, m.in.: (i) natychmiastowe
odzyskanie części należności, a tym samym poprawę
krótkoterminowej
płynności
i
wykorzystanie
uwolnionych środków na działalność podstawową,
(ii)
uzyskanie
korzyści
podatkowych,
(iii)
zrezygnowanie z utrzymywania wewnętrznych struktur
zajmujących się dochodzeniem wierzytelności i
ograniczenie kosztów operacyjnych.
Wartość bilansowa należności sektora bankowego wzrosła od 2009 roku o blisko 59% i na koniec listopada 2016 roku
przekroczyła po raz pierwszy 1.000 mld PLN. Udział NPL w należnościach sektora bankowego utrzymuje się na poziomie
powyżej 70 mld PLN.
Wartość i udział kredytów
Należności brutto sektora bankowego
nieregularnych
637,0
198,2
794,5
803,5
830,4
212,6
211,1
218,5
693,3
886,8
232,5
950,5
246,4
320,3
333,9
353,5
378,1
217,0
266,4
221,8
219,5
264,3
272,1
278,0
300,9
326,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Korporacyjne
Mieszkaniowe
7.9%
259,3
8.8%
61,1
8.3%
65,7
50,4
207,5
317,6
1 001,0
396,8
29,1
31,0
21,7
8.9%
8.6%
8.2%
7.5%
7.1%
71,4
71,3
72,4
71,4
70,7
30,4
28,6
27,3
28,1
28,2
9,0
10,5
11,0
10,8
11,6
3,2
4,9
7,5
344,8
25,6
27,1
27,3
31,9
32,3
34,1
32,5
31,0
2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Niemieszkaniowe
Korporacyjne
Mieszkaniowe
Niemieszkaniowe
Kredyty nieregularne / Należności brutto
Źródło: NBP
Rosnąca ilość regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym oraz dodatkowe obciążenia nakładane na instytucje
finansowe przez organy państwowe przyczyniły się do wzrostu presji na rentowność sektora bankowego, co przekłada się na
rosnącą skłonność banków do sprzedaży portfeli wierzytelności.
Ogólne czynniki regulacyjne
Dodatkowe obciążenia sektora bankowego

Wzrost wymogów kapitałowych wynikający z
implementacji regulacji Bazylea III (pakiet CRD IV),


Planowana na 2018 implementacja MSSF 9 (m.in.
wprowadzenie modelu utraty wartości opartego o
oczekiwane straty),
Wprowadzenie podatku od aktywów bankowych w
kwocie 0,44%,


Koniec obowiązywania bankowego tytułu
egzekucyjnego w sierpniu 2016 skutkujący utratą przez
banki istotnego narzędzia w odzyskiwaniu długów.
Dodatkowe bufory kapitałowe w grupie banków
posiadających ekspozycję na kredyty walutowe - wydanie
przez KNF bankom o znacznej ekspozycji kredytów
walutowych zalecenia uzupełnienia kapitałów w 2016 r.
(w wysokości 1,4 mld PLN),

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o wsparciu
kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (wpłaty
banków 0,6 mld PLN),

Dodatkowe obciążenia na rzecz BFG - określenie przez
BFG wysokości stawek dopłaty rocznej oraz
18
ostrożnościowej na rok 2017.
Kluczowe cele biznesowe
Największa spółka zarządzająca wierzytelnościami w regionie CEE
Biznes
Ekspansja
zagraniczna
Relacje z klientami

Budowa skali poprzez wykorzystanie możliwości nabywania portfeli na rachunek NS FIZ, których jedynym
uczestnikiem jest GetBack (największa rentowność biznesu, największa kapitałochłonność) oraz
wykorzystywania struktur przy użyciu środków inwestorów zewnętrznych.

Grupa Kapitałowa GetBack w 2016 r. zanotowała 713 mln PLN odzysków brutto oraz osiągając miesięczne
odzyski na poziomie ok. 60 mln PLN. W wyniku dotychczasowych nabyć portfeli oraz przyszłych inwestycji
w portfele Grupa planuje istotne zwiększenie rocznego poziomu odzysków w najbliższych latach.

Zmiana postrzegania firmy windykacyjnej na zarządzającego aktywami wierzytelnościowymi.

Zwiększenie swojej obecności w krajach regionu CEE oraz budowa obecności firmy w wybranych krajach
Europy Zachodniej.

W relacjach ze swoimi klientami (osobami zadłużonymi) Grupa podejmuje działania, w wyniku których
przestaje występować w roli windykatora i wchodzi w rolę doradcy dysponującego narzędziami mającymi
realnie pomóc klientowi wyjść ze spirali zadłużenia.

Poszerzanie rynku i
relacje z
instytucjami
finansowymi oraz
inwestorami


GetBack S.A. koncentruje swoje wysiłki w kierunku przygotowywania nowych struktur dla transakcji z
klientami z sektora finansowego (bankami, leasingodawcami czy pożyczkodawcami) – możliwość nabycia
portfeli na jak najwcześniejszym etapie.
Grupa Kapitałowa GetBack zamierza kontynuować budowę szerszych relacji z instytucjami finansującymi
zakupy portfeli wierzytelności w tym poszerzać i wykorzystywać swoje międzynarodowe relacje z
inwestorami globalnymi zainteresowanymi nabywaniem portfeli wierzytelności w regionie CEE, których
GetBack S.A. będzie serwiserem.
Grupa Kapitałowa GetBack będzie kontynuować rozpoczętą z sukcesem w ostatnich miesiącach
współpracę z towarzystwami funduszy inwestycyjnych o rozbudowanej sieci sprzedaży z dużym
doświadczeniem w segmencie niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, gdzie inwestorami są klienci indywidualni i instytucjonalni, a Grupa Kapitałowa GetBack jest
w tym przypadku koinwestorem oraz serwiserem.
19
Komentarz Grupy Emitenta do wyników finansowych
Wyniki
finansowe
 Grupa Kapitałowa GetBack zakończyła 2016 rok najlepszym w branży wskaźnikiem Cost-to-Collect na poziomie ok. 17%.
 Zysk na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej GetBack w 2016 wyniósł 234,7 mln PLN, co w porównaniu z 2015 jest
wzrostem o 92% na co znaczący wpływ miał wzrost przychodów netto o 105%.
 Zysk brutto Grupy Kapitałowej GetBack w 2016 wyniósł 191 mln PLN, co wpływa na wzrost o 74% w porównaniu z 2015.
 Zysk netto Grupy Kapitałowej GetBack w 2016 to 200,3 mln PLN, wpływając na wzrost o 79,9 mln PLN (wzrost o 66%) w
porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r.
Spłaty
wierzytelności
oraz inwestycje w
nowe portfele
 Odzyski w segmencie własnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w 2016 roku wyniosły 368 mln PLN natomiast łączna
kwota odzysków brutto z portfeli własnych i zewnętrznych wyniosła na koniec 2016 r. 713 mln PLN.
 Wartość nabycia pakietów wierzytelności netto na własny rachunek w roku 2016 wyniósł 620,3 mln PLN, co w porównaniu
do wartości z roku 2015 wpływa na wzrost o 388,1 mln PLN. Natomiast łączne inwestycje Grupy GetBack w nowe portfele
własne i zewnętrzne wyniosły na koniec 2016 r. 912 mln PLN.
 Wdrożenie mobilnego doradcy – stworzenie aplikacji wspierającej działania operacyjne dla pracowników terenowych oraz
regionalnych biur obsługi klienta. Nowoczesna platforma na urządzenia mobilne, zintegrowana z podstawową aplikacją
operacyjną, umożliwiającą wymianę informacji online.
Działania
prorozwojowe
 Wdrożenie nowego, innowacyjnego systemu operacyjnego, który scentralizuje wszystkie podstawowe procesy spółki.
Założeniem projektu jest zdyskontowanie dotychczasowych doświadczeń GetBack, uwzględnienie nowatorskiego modelu
biznesowego oraz otwartości na nowe pomysły biznesowe jakie Grupa Kapitałowa GetBack planuje wdrożyć w najbliższym
czasie. System będzie oparty o zaprojektowaną od podstaw bazę danych.
 Projekt analizy BigData – implementacja platformy, która szybko łączy w jednym repozytorium oddalone dane z wielu,
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych źródeł. Pozwala na czytelne analizy, inwestygacje i współpracę̨ bez
programowania i bez znajomość́ języka SQL.
20
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(tys. PLN)
Przychody netto, w tym:
2016
Okres zakończony 31 grudnia
2015
2014
422 671
206 673
107 522
333 668
122 455
87 729
86 969
78 755
10 878
(10 662)
11 711
(12)
4 420
1 316
59
(78 101)
(49 034)
(18 790)
Amortyzacja
(6 108)
(2 983)
(1 384)
Usługi obce
(71 788)
(27 013)
(10 187)
Pozostałe koszty operacyjne
(25 692)
(18 104)
(12 913)
Zysk na działalności operacyjnej
234 740
122 566
64 295
(32)
6
-
1 087
102
280
(44 619)
(12 717)
(10 337)
Przychody (koszty) finansowe netto
(43 564)
(12 609)
(10 057)
Zysk (strata) brutto
191 176
109 957
54 238
9 084
10 354
(9 952)
Zysk (strata) netto
200 260
120 311
44 286
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
200 013
120 138
44 097
247
173
189
– podstawowy z zysku za rok obrotowy (w PLN)
10
6,01
2,20
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w PLN)
10
6,01
2,20
- Przychody z nabytych portfeli
- Przychody z tyt. zarządzania portfelami
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
Wynik na sprzedaży aktywów finansowych
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Przypadający na udziały niekontrolujące
Zysk na jedną akcję:

Grupa Kapitałowa GetBack do
przychodów
netto
zalicza:
przychody z nabytych pakietów
wierzytelności,
przychody
pozostałe
z
pakietów
wierzytelności, przychody z tytułu
zarządzania
portfelami
wierzytelności, przychody z usług
prawnych, przychody z usług
windykacyjnych, przychody z
inwestycji
w
fundusze
sekurytyzacyjne, przychody z
pozostałych usług.

Do przychodów całkowitych
zalicza się poza przychodami
netto
również
pozostałe
przychody
operacyjnej
oraz
udział w zyskach (stratach)
jednostek
stowarzyszonych
wycenianych
metodą
praw
własności). Udział ten dotyczy
wyceny
certyfikatów
inwestycyjnych funduszu Omega
Wierzytelności NS FIZ.

Do usług obcych zalicza się:
Najem,
dzierżawę,
Usługi
telekomunikacyjne i pocztowe,
Usługi
prawne,
zarządzania
Usługi doradztwa i ekspertyz (w
tym IT), Usługi ochrony i
porządkowe, Usługi serwisowe,
Usługi bankowe, Pozostałe usługi
obce.
21
Skonsolidowany bilans
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje
Pozostałe należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa obrotowe
Portfele wierzytelności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA OGÓŁEM
Okres zakończony 31 grudnia
2015
222 618
100 484
13 286
9 701
38 772
9 855
8 879
1 315
1 308
140 257
77 685
9 958
1 107
10 019
673
132
155
1 407 940
554 909
1 019 632
422 292
269 678
74 567
300
4
29 723
3 905
18 200
2 850
70 407
51 291
1 630 558
655 393
Kapitał własny (przypisany akcjon. jednostki dominującej)
Kapitał zakładowy
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
385 755
4 000
200 013
181 742
88
385 843
583 010
397 371
4 485
45 422
135 732
661 705
407 528
223 368
1 560
15 780
0
13 455
14
1 244 715
1 630 558
(tys. PLN)
2016
185 719
4 000
120 138
61 581
37
185 756
156 070
121 576
1 947
32 547
313 567
131 957
172 577
825
655
7 539
14
469 637
655 393
2014
71 890
3 523
2 135
66 153
79
217 645
188 186
5 019
96
6 887
606
16 851
289 535
65 668
4 000
44 097
17 571
38
65 706
125 382
12 619
111 676
1 087
98 447
15 990
72 180
652
5 133
92
4 400
223 829
289 535

Inwestycje to wartość bilansowa
posiadanych
certyfikatów
inwestycyjnych
przez
Grupę
Kapitałową GetBack.

Należności z tytułu dostaw i
usług
dotyczą
należności
związanej ze sprzedażą pakietów
wierzytelności.

Do
pozostałych
zobowiązań
długoterminowych zalicza się
wartość zobowiązań z tytułu
zakupionych
portfeli
wierzytelności,
dla
których
rozpisany został harmonogram
spłat.

Do
krótkoterminowych
zobowiązań z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałych zalicza się
wartość zobowiązań
z tytułu
nabycia pakietów wierzytelności.
22
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(tys. PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem:
Amortyzacja
Udział w (zyskach)/stratach jednostek stowarzyszonych
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Odsetki
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu inwestycji w portfele wierzytelności
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
(Zapłacony)/zwrócony podatek dochodowy
Bieżący podatek dochodowy
Wycena certyfikatów inwestycyjnych
Spisanie wartości firmy
Pozostałe korekty
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych śr, pieniężnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Sprzedaż jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych śr. pieniężnych
Inne wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy wypłacone
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki zapłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Okres zakończony 31 grudnia
2015
2016
2014
200 260
(476 377)
6 108
10 662
(814)
(2 628)
35 680
(9 313)
(384 077)
(229 573)
108 600
5 910
0
(15 321)
(1 181)
230
(653)
(7)
(276 117)
120 311
(162 072)
2 983
(11 711)
105
(220)
7 536
(673)
(29 366)
(62 962)
(55 309)
3 141
(12 594)
(2 320)
(2 270)
2 925
(20)
(1 317)
(41 761)
44 286
255 519
1 384
12
(58)
7 947
209 584
(11 515)
34 739
3 610
9 689
(305)
(132)
263
(14)
156
159
299 805
133
(34 314)
(33 294)
(150 748)
(39 272)
(22 921)
(280 416)
224
(15 209)
178
9 179
(30 300)
(54)
(35 982)
(3 021)
(600)
(283 308)
(35 340)
(322 269)
(1 014)
65 302
693 181
(196)
(4 100)
(143 578)
(33 949)
575 646
19 113
3
51 291
70 407
(834)
173 404
(175)
(5 133)
(45 000)
(10 073)
112 189
34 446
(6)
16 851
51 291
(767)
5 133
35 105
(151)
(7 764)
31 556
9 092
3
7 756
16 851

Zmiana wartości stanu inwestycji
w portfele wierzytelności wynika
z nabycia pakietów wierzytelności
przez Grupę Kapitałową GetBack.

Wartość
zmiany
stanu
zobowiązań
z
wyjątkiem
kredytów i pożyczek wynika ze
zwiększonego zobowiązania z
tytułu dostaw i usług, które
wynikają ze zobowiązań za
nabyte portfele wierzytelności.

Ujemne przepływy pieniężne z
działalności
inwestycyjnej
wynikają z nabycia aktywów
finansowych, nabycia udziałów w
jednostkach
stowarzyszonych
oraz nabycia jednostki zależnej.

Dodatnie przepływy pieniężne z
działalności finansowej dotyczą
głównie wpływów z tytułu emisji
dłużnych
papierów
wartościowych.
23
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
GetBack S.A.
tel.: +48 (71) 771 01 00
fax: +48 (71) 788 13 33
www.getbacksa.pl
Download