Raport bieżący ESPI nr 9_2017_final_www

advertisement
Warszawa, 25.05.2017 r., godz. 17:44
Raport bieżący ESPI nr 9/2017
"Sprzedaż wierzytelności kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A.”
Zarząd Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Bank podpisał
umowę przelewu wierzytelności Banku („Wierzytelności”), powstałej na podstawie umowy kredytu z
dnia 18 października 2007 r., następnie zmienionej i uzgodnionej na podstawie umowy z dnia 30
października 2015 r., następnie włączonej w plan porozumienia układowego, pod prawem angielskim
(ang. scheme of arrangement), wobec Celsa „Huta Ostrowiec” sp. z o. o. oraz innych podmiotów
zobowiązanych w wysokości ok. 76,0 mln zł oraz ok. 8,5 mln EUR na rzecz HSBC Bank plc („Nabywca”)
(„Transakcja”). Wierzytelności były zaklasyfikowane do kategorii z rozpoznaną utratą wartości oraz były
objęte w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości.
W wyniku Transakcji, w dniu 30 maja 2017 r. lub około tej daty, Bank otrzyma od Nabywcy: kwotę
37,9 mln zł za wierzytelność denominowaną w PLN oraz kwotę 4,6 mln EUR denominowaną w EUR.
Szacowany wynik brutto z tytułu sprzedaży wynosi 51,4 mln zł i zostanie zaksięgowany w II kwartale
2017 r. w pozycji „Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe”.
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).
Osoby reprezentujące spółkę:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000014540, o zarejestrowanym i w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 złotych,
o numerze NIP: 526-020-58-71.
Download