Uploaded by User6735

prezentacja srodkowy paleolit

advertisement
TYPOLOGIA I TECHNOLOGIA
ŚRODKOWEGO PALEOLITU
Technologia Neandertalczyków
DEFINICJE
 Pojęcie koncept technologiczny oznacza wyobrażenie sposobu




wytworzenia narzędzia lub półsurowa do jego produkcji, obejmujące
niezbędny w tym procesie całościowy zasób wiedzy i umiejętności
(Pelegrin, 2006, s. 39).
Metoda: to intencjonalny, mniej lub bardziej usystematyzowany w
czasie i przestrzeni proces mający na celu redukcję surowca,
prowadzący do uformowania narzędzia (Pelegrin, 2006, s. 39).
Metoda realizuje założenia konceptu, poszczególne jej elementy
realizowane są dzięki zabiegom.
Technika: to sposób realizacji danego zabiegu, określony przez trzy
parametry: siłę, która ma zostać zastosowana, morfologię i rodzaj
narzędzia, które służyć będą do jego wykonania oraz pozycję
optymalną do jego wykonania (Pelegrin, 2006, s. 39).
Zabieg: to pojedyncza czynność wykonana podczas produkcji
narzędzia.
Wzorzec mentalny: istniejące w świadomości wytwórcy
wyobrażeniem pożądanego narzędzia, czyli typu idealnego ,
obejmujące często także wyobrażeniem sposobu realizacji wzorca w
dostępnym surowcu.
Te elementy są składową procesu powstawania
narzędzia. Zestawienie wszystkich zabiegów to
łańcuch operacji (chaîne opératoire). Tworzą go
czynności związane z wytworzeniem narzędzia, a
więc także te związane z pozyskaniem surowca.
Kolejne etapy, takie jak naprawy narzędzia czy jego
przekształcenia tworzą osobne łańcuchy.
Zestaw łańcuchów tworzy historię technologiczną
narzędzia, ukazującą etapy od powstania przez
zużycie narzędzia, jego przekształcanie i
przerabianie, prowadzące ostatecznie do porzucenia.
Charakterystyka technologii środkowego
paleolitu
Trudno wyznaczyć jedno wydarzenie lub zjawisko, które stanowiło wyraźną
różnicę w stosunku do dolnego paleolitu i jednoznacznie rozpoczęło okres
środkowego paleolitu. Charakterystyczne dla środkowego paleolitu wyróżniki
stanowią w większości upowszechnianie lub modyfikacje zjawisk , które mają
swoje korzenie w dolnym paleolicie. Do zjawisk takich należy przede
wszystkim:

upowszechnienie debitażu prowadzącego do tworzenia produktów o
predefiniowanym
kształcie
(rozwój
metody
lewaluaskiej
i
jej
upowszechnienie),
 usystematyzowanie
procesu rdzeniowania i rozwój standaryzowanych
technologii rdzeniowania (metoda dyskoidalna), które prowadzą do powstania
form zgodnych z wzorcem mentalnym,
 pojawienie się i stosowanie asymetrii, która staje się dominującą cechą
narzędzi,
 upowszechnienie reutylizacji narzędzi.
W środkowym paleolicie nastąpił również rozwój nowych technologii. Poza
wymienionymi metodami obecne były metody produkcji półsurowca
odłupkowego takie jak np. metoda pontiniańska.
Metoda lewaluaska
 Technologia lewaluaska (koncept lewaluaski) to ogól






wiedzy i
umiejętności,
umożliwiającej
wytworzenie
narzędzi
o
predefiniowanym
kształcie.
Podstawowym
przełomem
jest
opanowanie koncepcji asymetrii, realizowanej w przygotowaniu i
eksploatacji rdzenia. Rdzeń ten jest asymetryczny w przekroju
poprzecznym. Istnieje wyraźna różnica między odłupnią kształtowaną
dośrodkowymi i bocznymi uderzeniami, która stanowi mniejszą część
rdzenia a masywną podstawą rdzenia.
Większość odłupków pochodzących z zaprawy i naprawy rdzenia nie
podlegała wykorzystaniu, jednak są charakterystyczne dla tego rodzaju
debitażu.
Najważniejsze
było
wytworzenie
produktu
końcowego
o
predefiniowanym kształcie.
Głównymi charakterystycznymi produktami metody lewaluaskiej są:
odłupki lewaluaskie,
wióry lewaluaskie ( wiór to taka forma odłupka, której długość jest
przynajmniej dwa razy większa, niż jego szerokość),
ostrza lewaluaskie.
Metoda lewaluaska
Metoda dyskoidalna
 Charakteryzuje się dośrodkową
eksploatacją rdzenia
krawędzi dookolnej.
 Rdzeń
wzdłuż
dyskoskoidalny
jest
symetryczny
w
przekroju
podłużnym i dyskoidalny w
planie.
Metoda dyskoidalna
Dyskoidalna- lewaluaska
Narzędzia krzemienne- definicja
 Typologicznie
narzędziem nazywamy każdy
fragment surowca lub półsurowca, który posiada
retusz na przynajmniej jednej krawędzi lub
któremu nadano predefiniowany kształt.
 Narzędzia wykonywane były bezpośrednio z
surowca lub z półsurowca, czyli takiego fragmentu
krzemienia, który jest produktem debitażu.
 Należy zaznaczyc, że narzędzia wykonywane były
również z innych niż krzemień surowców
łupliwych.
Retusze
 Retusz
jest to każda modyfikacja
surowca lub półsurowca, prowadząca
do wytworzenia lub przekształcenia
narzędzia.
 Duża część retuszy występujących na
narzędziach środkowopaleolitycznych
jest efektem regulacji i naprawy
krawędzi.
Retusze
 Istotnymi elementami, które powinny być
analizowane w przypadku retuszy są:
 Powierzchnia retuszowana
 Umiejscowienie retuszu w obrębie odłupka
 Ciągłość retuszu
 Kształt krawędzi retuszowanej
 Stopień inwazyjności retuszu
 Morfologia negatywów retuszu
Rodzaje retuszy
Typologia narzędzi środkowopaleolitycznych
Klasyczna typologia wyróżnia w zespołach środkowopaleolitycznych bardzo wiele
typów . Dzięki badaniom technologicznym i traseologii wiemy dzisiaj, że w
rzeczywistości zróżnicowanie nie pokrywa się z tym podziałem. Również
stworzone nazwy często nie pokrywają się z funkcją narzędzi.
Typologia narzędzi środkowopaleolitycznych
W rzeczywistości fakt tak dużego zróżnicowania wynika
w wielu przypadkach ze stopnia zachowania narzędzi i
drogi, jaką przebyły one od wytworzenia do
porzucenia.
Dokładne
klasyfikowanie
narzędzi
jest
więc
niemożliwe.
Ujęcie
technologiczne
i
prowadzona
analiza
technologiczna ukazuje, że wśród narzędzi
środkowopaleolitycznych można wyróżniać dużą
grupę narzędzi tnących produkowanych na odłupkach,
ostrza, a także noże, które reprezentują grupę dużych
narzędzi bifacjalnych.
Klasyfikacja
narzędzi
Zgrzebła, czyli narzędzia tnące
 Zgrzebłem nazywamy taką formę, która posiada
ciągły retusz przynajmniej na jednej krawędzi.
 Zgrzebła stanowią bardzo liczną grupę w
zespołach
środkowopaleolitycznych,
choć
pojawiały się już w dolnym paleolicie.
 W związku z intensywnością i różnorodnością
prowadzonych przy ich użyciu prac, a także
specyficzną
gospodarką
surowcową,
charakterytyczną
dla środkowego paleolitu,
podlegały częstym modyfikacjom, posiadają
różnorodne formy.
Zgrzebła
Redukcja
Redukcja zgrzebła i
związana z nią zmiana
morfologiczna narzędzia.
Ostrza
 Ostrza typologicznie są definiowane jako trójkątne




odłupki o przenikliwym wierzchołku. W tym wypadku
definicja typologiczna pokrywa się z funkcjonalną.
Istnieje wiele typów ostrzy, w tym:
lewaluaskie: pozyskiwane poprzez stosowanie metody
lewaluaskiej,
ostrza pseudolewaluaskie morfologicznie bardzo
przypominające ostrza lewaluaskie, jednak pozyskane
przy użyciu metody dyskoidalnej i posiadające inną oś
debitażu oraz ostrza mustierskie, których wierzchołek
znajduje się na przecięciu dwóch zarteuszowanych
krawędzi,
ostrza mustierskie.
Ostrza
Duże narzędzia bifacjalne
 Produkcja dużych narzędzi bifacjalnych ma swoje korzenie już w
dolnym paleolicie. Środkowopaleolityczne narzędzia bifacjalne
nawiązują do dolnopaleolitycznej tradycji aszelskiej.
 Dolnopaleolityczna
idea
produkcji
dużego
narzędzia
bifacjalnego uległa jednak modyfikacji. W środkowym paleolicie
dominować zaczęły formy asymetryczne, zwane nożami
asymetrycznymi, które stały się narzędziami podstawowymi,
uniwersalnymi i wielorazowymi.
 W zespołach środkowopaleolitycznych znajdują się również duże
narzędzia bifacjalne takie jak pięściaki mikockie (bliskie
zespołom dolnopaleolitycznym), czy też pięściaki, związane z
MTA.
 Wiele form bifacjalnych określanych jako pięściaki była
klasyfikowana błędnie. Istotnym wyróżnikiem form błędnie
klasyfikowanych jest asymetryzacja krawędzi.
Noże asymetryczne
 Noże asymetryczne były dużymi narzędziami
bifacjalnymi.
 Charakteryzowały się czteroma asymetriami:
 Między płaską strona spodnią a wypukłą
wierzchnią,
 Między ostrą krawędzią tnącą a tępym tylcem,
 Między ostrym wierzchołkiem a tępą bazą,
 Asymetrią wierzchołka w stosunku do osi
narzędzia
Noże asymetryczne
Download