Uploaded by User6214

tworzenie-prowadzenie-firmy

advertisement
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
TWORZENIE I PROWADZENIE
FIRM INNOWACYJNYCH
Poradnik dla osób
chcących założyć działalność gospodarczą
Szczecin, 2011
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 1
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
SPIS TREŚCI
1. Innowacyjność ______________________________________________________ 3
2. Jak założyć i prowadzić własną firmę ____________________________________ 5
3. Księgowość firmy ___________________________________________________ 28
4. Prowadzenie firmy __________________________________________________ 36
4.1 Marketing twojej firmy _________________________________________ 36
4.2 Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy (wybrane) _______________ 40
5. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw _____________________________ 42
6. Źródła finansowania działalności gospodarczej ____________________________ 43
7. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ________________ 52
7.1 Program operacyjny kapitał ludzki (po kl) działanie 6.2 ________________ 52
7.2 Jednorazowe dotacje ze środków funduszu pracy – powiatowy urząd pracy 54
7.3 Program rozwoju obszarów wiejskich (prow) ________________________ 55
8. Słownik pojęć ______________________________________________________ 56
9. Bibliografia ________________________________________________________ 56
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 2
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
1. INNOWACYJNOŚĆ
W dzisiejszych czasach o rozwoju gospodarki decyduje innowacyjność, która
w dużej mierze zależy od kapitału ludzkiego i od wiedzy. Konkurencyjna gospodarka
wymaga innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych
produktów i usług. O sukcesie całej gospodarki decyduje zdolność do przekształcenia
wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, a także rozwiązania organizacyjne.
Dostęp do wiedzy i innych zasobów intelektualnych, a zwłaszcza ich absorpcja,
staje się kluczowym czynnikiem innowacyjności firm, zwłaszcza o mniejszej skali.
Dynamiczny postęp wiedzy i technologii oraz wzrastająca konkurencja zmuszają nawet
najmniejsze firmy do wprowadzania innowacji, która stała się koniecznością
i niezbędnym warunkiem przetrwania na rynku. Małe innowacyjne przedsiębiorstwa
nie są z reguły w stanie same przetworzyć swoich idei i pomysłów w ofertę rynkową.
Nie mogą stworzyć interdyscyplinarnej bazy badawczej, są zbyt małe, aby prowadzić
samodzielnie marketing czy organizować dystrybucję swoich wyrobów. Aby przetrwać,
muszą współpracować z innymi, funkcjonować w otoczeniu, w którym mogą
wykorzystywać wiedzę innych. Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych
wymaga budowy sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami
w dziedzinie innowacji. Współczesne rozumienie innowacji jako procesu sieciowego
i zintegrowanego jest punktem wyjścia do systemowego ujmowania zagadnień,
tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich transferu
i zastosowań w praktyce gospodarczej. Każdy podmiot gospodarczy posiada określoną
zdolność innowacyjną, determinującą działania rozwojowe i modernizacyjne. Potrzeby
przedsiębiorstw mogą zaistnieć w różnych fazach procesu innowacyjnego, tj. na etapie
tworzenia pomysłu, jego ewaluacji i komercjalizacji oraz w ramach różnych problemów
związanych z samą realizacją innowacji.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 3
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Formy pomocy aktywizującej działania innowacyjne w sektorze MSP umożliwiają
absorpcję innowacji w przedsiębiorstwach w wyniku między innymi1:
§ poprawy dostępu do informacji naukowej, inicjowania kontaktów nauka– biznes,
§ rozpoznania cech innowacyjnych produktu,
§ ochrony prawnej dóbr niematerialnych wykreowanych przez przedsiębiorcę,
§ określenia rynku, jego rozmiarów, potencjału i chłonności,
§ tworzenia sieci współpracy, interakcji, kooperacji i wymiany doświadczeń,
§ zapewnienia finansowania absorpcji i dyfuzji innowacji.
Pojęcie innowacyjności zostało wprowadzone do nauk ekonomicznych na początku
ubiegłego stulecia przez J. Schumpetera, który pojmował innowacje jako:
§ wprowadzenie nowego produktu lub ulepszenie istniejącego,
§ wprowadzenie nowej metody produkcji (innowacja procesowa),
§ otwarcie nowego rynku,
§ zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,
§ zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,
§ wprowadzenie nowej organizacji produkcji2.
Podręcznik Oslo Manual mówi, że innowacja ma miejsce wtedy, kiedy nowy lub
ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces jest
zastosowany w produkcji. Warunkiem jest, by przynajmniej z punktu widzenia
wprowadzającego je przedsiębiorstwa, proces ten lub produkt były nowe.
W
rozumieniu
podręcznika
innowacja
techniczna
oznacza
obiektywne
udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku
do produktów i procesów dotychczas istniejących3.
Pamiętaj Drogi Przedsiębiorco, że u podstaw innowacji leży wiedza użytkowa
(innowacyjne pomysły), a jej pozyskanie jest warunkiem koniecznym do realizacji
działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Ze względu na wartość innowacji w
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce-siły motoryczne i bariery, red. K.B.
Matusiak, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa, Maj 2010
2
E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s.11
3
Podręcznik Oslo Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji
technologicznych, OECD/ Eurostat 1997, KBN Warszawa 1999, s.19-26
1
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 4
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
biznesie należy jej wykorzystanie i
spodziewane efekty innowacji uwzględnić w
biznes planie firmy, który najlepiej przygotować przed rozpoczęciem wszelkich
działań zmierzających do otworzenia przedsiębiorstwa.
2. JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ
„Masz
pomysł,
a
nie
wiesz,
jak
założyć
firmę.
Przyjdź
do
nas,
my ci pomożemy” – tak najczęściej formułowane są rozmaite programy wspierania
inicjatyw przedsiębiorczych obywateli, w tym także młodzieży. W takim znaczeniu
ogniskują się kluczowe nieporozumienia dotyczące uruchamiania przedsięwzięć
biznesowych. Po pierwsze zawarta jest w nim sugestia, że najtrudniejszym ogniwem
są formalności związane z założeniem firmy. Każdy, kto zetknął się z działalnością
gospodarczą, wie, że mimo oczywistej mitręgi administracyjnej są to sprawy
nieporównywalnie łatwiejsze niż na przykład zdobycie ważnego klienta, przekonanie
banku, by udzielił nam kredytu, a jeszcze wcześniej – opracowanie całościowej,
dojrzałej koncepcji funkcjonowania nowego biznesu4”.
Pamiętajmy zatem, że podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej nie
może być najlepszy nawet pomysł, ale opracowana koncepcja biznesu (która
oczywiście bez dobrego pomysłu nie zaistnieje). J. Cieślik
5
w swojej książce
zaproponował całościową koncepcję realizacyjną procesu identyfikacji pomysłów
biznesowych, ich wstępną ocenę, następnie opracowanie w formie rozwiniętej
koncepcji biznesu, w taki sposób, by mogła ona być solidną podstawą uruchomienia
nowego przedsięwzięcia. Proponowany schemat działania może być stosowany z
powodzeniem, kiedy atrakcyjny (zdaniem twórców) pomysł jest początkiem myślenia
w własnym biznesie.
J. Cieślik, w: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 2008, 2010
5
Tamże, s.99-100
4
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 5
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Proponowany przez J. Cieślika schemat postępowania obejmuje
cztery podstawowe fazy:
§
Faza początkowa od identyfikacji pomysłów, ich weryfikacji i selekcji,
zakończona wstępnym rozpoznaniem, przedstawionym w formie wstępnej
koncepcji biznesu,
§
Faza opracowania rozwiniętej koncepcji biznesu w formie biznesplanu
(w wersji bazowej),
§
Faza przygotowania do uruchomienia nowego przedsięwzięcia,
§
Faza rozpoczęcia działalności - stworzenie ram organizacyjno – prawnych
i rozruchu w sensie technologicznym i organizacyjnym.
Zrealizowane w ramach pierwszych trzech faz działania przygotowawcze mają
oczywisty związek z finalnym etapem, jakim jest założenie firmy i rozpoczęcie
działalności. Już w trakcie opracowania koncepcji biznesu faktycznie przesądzamy
o wielu aspektach funkcjonowania nowej firmy. Opracowanie fazy pierwszej
pozostawiam do przemyślenia kandydatom na przedsiębiorcę. Faza druga i trzecia
to często zadanie do zrealizowania z pomocą doradców. Zachęcam do zapoznania się
z naszym poradnikiem dotyczącym przygotowania biznes planu. Proponuję, abyśmy
zajęli się w tej części poradnika fazą czwartą i spróbowali uruchomić naszą firmę.
W tej części zajmiemy się przedsiębiorstwem osoby fizycznej, – jako, że – zgodnie
z wieloma autorami poradników i opracowań na powyższy temat - działalność
jednoosobowa prowadzona przez osobę fizyczną jest najprostszą formą prowadzenia
działalności
gospodarczej
i
jest
charakterystyczna
dla
małych
przedsięwzięć
gospodarczych.
UWAGA:
W Polsce podstawy prowadzenia działalności gospodarczej są obecnie uregulowane
przede wszystkim w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2
lipca 2004 (tekst jednolity - Dz.U. nr 155, poz. 1095).
Pobierz tekst ustawy
http://www.prawnik-online.eu/pliki/ustawa_o_swobodzie_dzialalnosci_gospodarczej.html
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 6
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Ustawa reguluje problematykę rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania,
likwidowania działalności gospodarczej oraz określa podstawowe obowiązki podmiotów
gospodarczych. Artykuł 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi,
że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przedsiębiorcą - zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki
cywilnej
w
zakresie
wykonywanej
przez
nich
działalności
gospodarczej.
Artykuł 6 ustawy mówi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków
określonych przepisami prawa. Organ administracji publicznej nie może żądać ani
uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia
działalności gospodarczej przez zainteresowana osobę od spełnienia przez nią
dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia
danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.
Znamy już najważniejszą pozycję lekturową, znajomość której jest niezbędna
dla
poprawnego
prowadzenia
naszej
działalności,
–
zatem
idziemy
dalej.
Po określeniu celów, które chcemy zrealizować i realnym spojrzeniu na szanse
planowanej działalności, pora dowiedzieć się jak krok po kroku założyć firmę.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 7
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Założenie firmy ujęte zostanie w niniejszym poradniku w 7 krokach:
1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy
2. Reglamentacja działalności gospodarczej
3. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Urzędu Statystycznego i uzyskanie
numeru statystycznego w systemie REGON
4. Wizyta w Urzędzie Skarbowym NIP – numer identyfikacji podatkowej
5. Otwarcie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej
6. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń
społecznych (ZUS)
7. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o zatrudnieniu pracowników
(jeśli zatrudniamy) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
W rozdziale II ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca uregulował
zasady podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej. Jako podstawowy
warunek podjęcia działalności gospodarczej – w art. 14 – przewidziano uzyskanie
wpisu do rejestru przedsiębiorców, a w odniesieniu do przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku wybraniu innej formy prowadzenia biznesu niż własna działalność
gospodarcza prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem „Prawne aspekty
działalności gospodarczej”, gdzie omówiono sposoby rejestracji oraz prawa i obowiązki
wynikające z prowadzenia działalności w określonej formule prawnej. Poradnik zawiera
również gotowe wzory umów do wykorzystania.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 8
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 6 , przewiduje Ustawa o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. 2001, nr 17, poz. 209). Wpisowi do rejestru przedsiębiorców
podlegają:
§
spółki jawne,
§
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
§
spółki partnerskie,
§
spółki komandytowe,
§
spółki komandytowo-akcyjne,
§
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
§
spółki akcyjne,
§
spółki europejskie,
§
spółdzielnie,
§
przedsiębiorstwa państwowe,
§
jednostki badawczo-rozwojowe,
§
przedsiębiorcy zagraniczni określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na
terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
§
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
§
oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
§
główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
§
inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu
sanitarnego.
A także: stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.
6
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 9
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Rejestracja przedsiębiorcy
w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy
Krok 1.
31 marca 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”, obecnie,
dzięki której osoba chcąca rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą
lub w spółce cywilnej składa wyłącznie w urzędzie gminy właściwym dla swojego
miejsca zamieszkania jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej (EDG 1).
Wniosek składasz w urzędzie gminy, miasta, dzielnicy właściwym dla swojego
miejsca zamieszkania. Złożyć wniosek możesz na cztery sposoby:
1. jako formularz papierowy, podpisany i złożony osobiście przez Ciebie lub
Twojego Pełnomocnika;
2. jako formularz papierowy przesłany do gminy listem poleconym, z notarialnym
potwierdzeniem
własnoręcznego
podpisu
wnioskodawcy
(Twojego
lub Pełnomocnika);
3. jako druk przesłany elektronicznie, na formularzu dostępnym na stronie
internetowej każdego urzędu gminy – nie podpisany elektronicznie;
4. przesłać elektronicznie jak wyżej, ale podpisany elektronicznie z bezpiecznym
podpisem cyfrowym.
UWAGA:
W przypadku otwierania działalności gospodarczej po raz pierwszy polecam wybranie
sposobu pierwszego i osobistą wizytę w urzędzie gminy. Jest to najprostsza,
najszybsza i zarazem najtańsza forma złożenia formularza EDG 1.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 10
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Złożenie w gminie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
oznacza, że już z chwilą jego złożenia (chyba, że we wniosku określisz późniejszy
termin) jesteś przedsiębiorcą!!! i możesz rozpocząć działalność gospodarczą
7
.
Złożenie wniosku o wpis nie podlega żadnym opłatom. Pamiętaj jednak, że jeśli
zagubisz swój wniosek to wydanie kolejnego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej,
która obecnie wynosi 17 zł.
Wniosek EDG 1 jest jednocześnie wnioskiem:
§
do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wydania numeru identyfikacji
podatkowej (NIP – zgłoszenie podatkowe) lub aktualizacji danych zawartych
w złożonym wcześniej formularzu (NIP-1 zgłoszenie aktualizacyjne);
§
do
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
(ZUS)
lub
do
Kasy
Rolniczych
Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w sprawie zgłoszenia płatnika składek (lub
zmiany
poprzedniego
zgłoszenia)
z
tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej;
§
do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS) o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadania numeru REGON.
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji niezwłocznie po otrzymaniu
podpisanego wniosku i z urzędu doręcza Ci zaświadczenie o wpisie. Również
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji
(nie mylić z dniem złożenia wniosku) organ ewidencyjny przesyła dane z wniosku
odpowiednio do: właściwego naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu
statystycznego oraz właściwej jednostki ZUS lub Centrali KRUS, załączając kopię
wydanego przez siebie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek zintegrowany składa się z części głównej EDG-1 oraz części EDG-MW
(dodatkowe miejsca wykonywania działalności), EDG-RB (informacja o rachunkach
bankowych) i EDG_RD (pozostałe rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej –
Wyłączając działalność, której prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do
rejestru działalności regulowanej.
7
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 11
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
w części głównej wniosku mieści się ich tylko 10). W każdym przypadku musi być
składana część EDG-1. Formularze części MW, RB i RD wypełniamy i składamy tylko
wówczas, jeśli zachodzi potrzeba.
W zakresie danych ewidencyjnych, jako kandydaci na przedsiębiorcę podajemy:
§
oznaczenie przedsiębiorcy;
§
numer PESEL, o ile taki posiadamy;
§
numer NIP, o ile taki posiadamy;
§
oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego
miejsca oraz adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca8;
§
określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską
Klasyfikacją
Działalności
(PKD
2007)
9
,
osobno
dla
każdego
miejsca
wykonywania działalności (pobierz PKD 2007 - http://www.stat.gov.pl);
§
wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
§
numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (o ile posiadasz);
§
informacje o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest do wypełnienia na stronie
internetowej każdej gminy lub na stronie www.epuap.gov.pl Składa się on z pięciu
plików, każdy z nich odpowiedni dla właściwej sytuacji – wpis do ewidencji, zmiana
danych,
zawieszenie
działalności,
wznowienie
i
zaprzestanie
działalności.
Po wypełnieniu wniosek przybiera postać jednego, scalonego dokumentu.
Wszelkie zmiany zakresu działania, zmiany adresów, konta bankowego, zmiany
nazwy lub innych elementów wymienionych w zgłoszeniu wymagają w każdym takim
przypadku aktualizacji wpisu, poprzez złożenie kolejnego wniosku EDG-1.
Miejsce zamieszkania oznacza miasto, gminę Twojego stałego lub czasowego pobytu.
Nie ma ograniczeń co do ilości wymienionych PKD. Można wpisywać również takie, które wg Ciebie
będą przydatne firmie również w przyszłości. Rozliczenia podatkowe wykonywane będą jedynie w
zakresie działalności, którą faktycznie wykonujesz.
8
9
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 12
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Reglamentacja działalności gospodarczej
Krok 2.
Regułą
jest,
że
prowadzenie
działalności
gospodarczej
jest
swobodne
i nieograniczone – jednakże w przypadku wykonywania niektórych rodzajów
działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić o udzielenie koncesji
lub zezwoleń na jej prowadzenie.
Pojęcie koncesji – jak wskazuje C. Kosikowski10 – można wiązać z pięcioma
płaszczyznami:
1. jako aktu wyrażenia przez państwo (właściwy jego organ) zgody na podjęcie
i wykonywanie działalności gospodarczej reglamentowanej prawnie na rzecz
państwa
lub
mającej
szczególne
znaczenie
dla
bezpieczeństwa
państwa
i obywateli,
2. jako
aktu
wydawanego
na
podstawie
ustawowych
przepisów
prawnych
określających warunki i tryb koncesjonowania,
3. jako aktu ustalającego prawo do podjęcia i wykonywania tej działalności
nie tylko według zasad określonych w prawie obowiązującym, lecz także
na warunkach ustalonych w koncesji,
4. jako aktu wydawanego wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy,
5. jako aktu mającego zapewnioną ochronę prawną trwałości.
C. Kosikowski, w: Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwo Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji,
Kraków 1996, s. 19-38.
10
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 13
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Rodzaje działalności gospodarczej wymagającej udzielenia koncesji wymienione
zostały w art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie:
1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż,
bezzbiornikowego
magazynowania
substancji
oraz
składowania
odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu
paliwami i energią;
4. ochrony osób i mienia;
5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6. przewozów lotniczych;
7. prowadzenia kasyna gry.
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej
zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności
gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.
W
polskim
porządku
prawnym
obok
koncesji
instytucję
reglamentacji
działalności gospodarczej stanowią wymogi uzyskania zezwolenia. Warunkiem
podjęcia i prowadzenia określonej działalności gospodarczej w tym przypadku jest
uzyskanie decyzji administracyjnej w postaci zezwolenia.
Przykładowo,
uzyskania
zezwolenia
wymaga
wykonywanie
działalności
gospodarczej (art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w zakresie
określonym w przepisach między innymi:
1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 14
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
3. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
7. ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne;
8. ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
9. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
10. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
11. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
12. ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe;
Kolejnym ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest istnienie
działalności regulowanej. Działalność regulowana, obok koncesji i zezwoleń, jest
jednym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Działalność regulowana
opiera się na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności
gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru na podstawie oświadczenia
przedsiębiorcy o spełnieniu wymogów przewidzianych przez prawo do wykonywania
wskazanego rodzaju działalności gospodarczej.
Istnienie rejestrów działalności regulowanej uzasadnia się koniecznością
zwiększonej kontroli nad przedsiębiorcą, który zainteresowany prowadzeniem wyżej
wymienionego rodzaju działalności musi spełnić związane z tym ustawowe wymogi.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, działalność regulowana wprowadza najmniej uciążliwe
dla przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia. Z art. 64 Ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej wynika, że o działalności regulowanej możemy mówić tylko
wówczas, gdy przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest
działalnością regulowaną. W ustawach szczególnych określono, jakie dokładnie
warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności
regulowanej. Ponadto przepisy te wskazują organ prowadzący rejestr dla danego typu
działalności oraz jaka powinna być treść oświadczenia i sposób prowadzenia rejestru.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 15
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje się z urzędu. Dla spraw nieuregulowanych
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się więc przepisy zawarte
w ustawach szczególnych.
Działalnością regulowaną jest m.in. działalność:
§
w zakresie przechowywania
dokumentacji
osobowej
i
płacowej
pracodawców czasowym okresie przechowywania, którą mogą wykonywać
wyłącznie spółki kapitałowe; organem prowadzącym rejestr przechowawców
akt osobowych i płacowych od 1 stycznia 2006 r. jest marszałek województwa;
§
w zakresie świadczenia usług turystycznych obejmujących: polowania
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą wymaga wpisu do rejestru polowań (przedsiębiorcą może być osoba fizyczna);
rejestr polowań od 1 stycznia 2006 r. prowadzi marszałek województwa;
§
w zakresie organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego działalność w zakresie sportu profesjonalnego - może być wykonywana przez
sportowe spółki akcyjne i polskie związki sportowe; rejestr organizatorów
profesjonalnego współzawodnictwa sportowego prowadzi Prezes Polskiej
Konfederacji Sportu;
§
w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
(działalność może wykonywać osoba fizyczna) - wymaga wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe; organem prowadzącym
rejestr jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa dla miejsca
zamieszkania;
§
w zakresie prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej (osoby fizyczne) oraz grupowej praktyki
lekarskiej (w formie spółki cywilnej lub partnerskiej) - wpis odpowiednio
do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych
i rejestru grupowych praktyk prowadzonych przez Okręgową Radę Lekarską;
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 16
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
§
w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów - wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (może wykonywać
osoba fizyczna); rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce
wykonywania działalności;
§
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (może wykonywać
osoba fizyczna); rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce
wykonywania działalności;
§
w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej (prowadzącej badania
psychologiczne
w
celu
orzeczenia
istnienia
lub
braku
przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem) - wpis do rejestru przedsiębiorców
(mogą to być osoby fizyczne) prowadzących pracownię psychologiczną; rejestr
prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania przedsiębiorcy;
§
w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia,
na zlecenie klientów, w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych
(może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych; rejestr prowadzi od 1 stycznia 2006 r. marszałek
województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
§
w
zakresie
przedsiębiorstwa
prowadzenia
składowego
(może
być
prowadzona przez osobę fizyczną) - wpis do rejestru przedsiębiorców
składowych; rejestr prowadzi dla przedsiębiorców przyjmujących na skład:
towary przemysłowe - minister właściwy do spraw gospodarki, towary rolne minister właściwy do spraw rynków rolnych;
§
w zakresie organizowania wyścigów konnych (może wykonywać osoba
fizyczna) - wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych; rejestr prowadzi
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;
§
w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych (może prowadzić osoba
fizyczna)
-
wpis
do
rejestru
producentów
wyrobów
tytoniowych;
rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych;
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 17
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
§
w zakresie usług detektywistycznych (może wykonywać osoba fizyczna) wpis do rejestru działalności detektywistycznej; rejestr prowadzi minister
właściwy do spraw wewnętrznych;
§
w zakresie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia (zezwolenia
wymaga wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek korespondencja do 2000g. z wyłączeniami) - wpis do rejestru operatorów
pocztowych (działalność może prowadzić osoba fizyczna); rejestr prowadzi
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE);
§
w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów (może
prowadzić osoba fizyczna) - wpis do rejestru przedsiębiorców wytwarzających
lub magazynujących biokomponenty; rejestr prowadzi minister właściwy
do spraw rynków rolnych;
§
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (może wykonywać
osoba fizyczna) - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; rejestr prowadzi minister
właściwy do spraw rynków rolnych;
§
w zakresie działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień
towarzyszących (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych;
rejestr
prowadzi
URTiP;
samo
dostarczenie systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników
po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych podlega wpisowi
do rejestru prowadzonego przez Przewodniczącego UKE.
Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu
do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu
przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz
z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 18
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zgłoszenie rozpoczęcia działalności
Krok 3.
do Urzędu Statystycznego i uzyskanie
numeru statystycznego w systemie REGON
Twój wniosek o zaewidencjonowanie działalności gospodarczej (EDG-1)
jest zarazem wnioskiem o wpisanie firmy do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie musisz
już osobiście odwiedzać urzędu statystycznego. We wniosku, w części EDG-1
(jeśli się nie zmieszczą to w części EDG-MW) wymieniasz wszystkie rodzaje działalności
jakie masz zamiar prowadzić, poczynając od działalności podstawowych11.
Twoja firma otrzyma pocztą numer identyfikacji statystycznej. Nowelizacja
ustawy z 31 marca 2009 znosi obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę numeru
REGON. Nie jest już on wymagany ani w obrocie urzędowym (poza statystyką),
ani gospodarczym.
REGON nie jest już niezbędny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania
druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego.
11
Od 1 stycznia 2010 roku podajesz wyłącznie ich kody wg PKD 2007
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 19
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Wizyta w Urzędzie Skarbowym
Krok 4.
NIP – numer identyfikacji podatkowej
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania
numeru
identyfikacji
podatkowej
NIP,
lub
z
aktualizacją
danych
zawartych
w zgłoszeniu do NIP. NIP nadawany jest osobie fizycznej raz na zawsze. Używa go ona
również do prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydaci na przedsiębiorców
indywidualnych i wspólników spółek cywilnych, którym nie został jeszcze nadany NIP –
zgłaszają swoją działalność do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku EDG-1,
który – przypomnę – jest wnioskiem zintegrowanym, będącym jednocześnie
wnioskiem o nadanie NIP-u.
Wniosek w wersji elektronicznej znajdziesz na stronie: http://www.mf.gov.pl/
Spółki cywilne, po indywidualnej rejestracji wspólników w Ewidencji Działalności
Gospodarczej oraz po podpisaniu pomiędzy wspólnikami umowy spółki, występują o
nadanie numeru NIP-u dla spółki na druku NIP-2 do urzędu skarbowego właściwego
ze względu na położenie ich siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.
NIP-1 nadal służy do zgłaszania zmian nie objętych drukiem EDG-1 – jak np. zmiana
rodzaju dokumentu tożsamości, jego serii i numeru.
UWAGA:
Zmiany ewidencyjne objęte zgłoszeniem NIP zgłaszasz do urzędu skarbowego
w ciągu 7 dni.
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma na to 30 dni.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 20
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszystkich
dokumentach
związanych
z
wykonywaniem
zobowiązań
podatkowych
oraz
niepodatkowych należności budżetowych (np. dzierżawy płaconej gminie). Musisz
go również używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, nie zapomnij
go również umieścić na pieczątce firmowej. Spowodowane jest to tym, że od dnia
1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do posługiwania się w obrocie
gospodarczym
wyłącznie
NIP-em,
a
w
obrocie
wewnątrzunijnym
NIP
PL.
Również identyfikacja przedsiębiorców w urzędowych rejestrach odbywać się będzie za
pośrednictwem NIP, a numer REGON funkcjonował będzie tylko w ramach niektórych
rejestrów.
Otwarcie rachunku bankowego
Krok 5.
i wyrobienie pieczątki firmowej
Polski system prawny nie nakłada na przedsiębiorcę bezwzględnego obowiązku
posiadania konta bankowego, w niektórych przypadkach możesz posługiwać się
prywatnym kontem, a czasem konto nie będzie w ogóle potrzebne.
Są
jednak
przypadki,
kiedy
konto
firmowe
musisz
posiadać
bezdyskusyjnie – wtedy gdy:
§
dokonujesz rozliczenia o wartości powyżej 15 000 euro, niezależnie od wpłat
cząstkowych,
§
dokonujesz rozliczeń bezgotówkowych z innymi przedsiębiorcami,
§
jesteś
płatnikiem, tzn. zatrudniasz pracowników i
rozliczasz
ich
podatki
i składki,
§
jesteś „vatowcem”, tzn. że otrzymujesz zwroty i dokonujesz wpłaty podatku VAT,
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 21
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Mikroprzedsiębiorcy12, niezależnie od sposobu opodatkowania, od 1 stycznia 2009
roku mogą opłacać własne podatki gotówką w kasie urzędu lub przekazem
pocztowym. Rozliczenia z ZUS mogą być przez nich dokonywane przelewem,
przekazem bankowym lub pocztowym.
Biorąc pod uwagę, że rozliczenia bezgotówkowe stają się powoli standardem,
co powoduje konieczność otwarcia firmowego rachunku bankowego proponuję, żebyś
nie wzbraniał się przy założeniu firmy od otwarcia rachunku dla Twojej firmy.
W wielu przypadkach naprawdę warto jest posiadać firmowe konto. Zalet takiego
stanu rzeczy jest wiele. Firmowy rachunek bankowy umożliwia przedsiębiorcom
niezwykle wygodne dokonywanie rozliczeń zarówno z Urzędem Skarbowym jak
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – stanie w kolejce do kasy w urzędzie
skarbowym czy na poczcie nie należy do przyjemności – ponadto nie będziesz miał na
to czasu. Zdecydowanie prościej i szybciej będzie dokonywać przelewów na rzecz tych
jednostek przez Internet.
Opłaty za założenie rachunku bankowego są różnorodne (w zależności do oferty
danego banku), a samo założenie konta wymaga:
§
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji,
§
dowodu osobistego.
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej - nowelizacja z 31 marca 2009
znosi
obowiązek
posiadania
przez
przedsiębiorstwo
numeru
REGON
–
tak,
więc żądanie przez banki podawania tego numeru jest wynikiem wyłącznie
wewnętrznych przepisów banku, nie zaś powszechnie obowiązującego prawa.
Warto zatem wziąć pod uwagę możliwość założenia konta nawet wówczas, kiedy nie
jest ono tak naprawdę potrzebne.
12
Mikroprzedsiębiorca - w myśl art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to
przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie
mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych
2 mln euro.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 22
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Pieczątka firmowa
Obecnie brak jest przepisu prawnego, który zobowiązywałby przedsiębiorcę
do posiadania pieczątki firmowej. Przepisów nakazujących posiadanie takiej pieczątki
nie znajdziemy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ani żadnym innym
akcie prawnym. Brak obowiązku posiadania pieczątki wynika przede wszystkim
z braku obowiązku podpisywania oraz opieczętowywania wystawianych faktur.
Zarówno polskie przepisy jak również przepisy unijne nie nakazują opieczętowywania
ani podpisywania wystawianych faktur.
Jeżeli jednak zdecydujesz się na posługiwanie pieczątką, (do czego zachęcam)
wówczas pamiętaj, aby zawierała ona wymagane informacje, takie jak:
§
nazwa firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej)
§
imię i nazwisko przedsiębiorcy
§
dane adresowe siedziby firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej)
§
NIP
Od 31 marca 2009 roku nie jest wymagane umieszczanie na pieczątce
ani drukach firmowych numeru REGON. Katalog elementów, jakie powinna zawierać
pieczątka jest katalogiem otwartym, tak więc można umieścić na pieczątce dodatkowe
elementy jak np. telefon, fax, adres e-mail, stronę www, a nawet dla wygody
nr rachunku bankowego. Jeśli podasz wyczerpująco dane kontaktowe - pieczątka
ułatwi otoczeniu odszukanie właściwego kontaktu z Twoją firma - a jest to – jak się
przekonasz - nie do przecenienia. Jeżeli Twoja firma posługuje się własnym logo to
warto rozważyć umieszczenie go tam również. Pieczątki zawierające logo nie są już
rzadkością, a znakomicie podnoszą wizerunek firmy. Częstym pytaniem przyszłych
przedsiębiorców jest również kwestia doboru koloru pieczątki. Odpowiadam, że nie ma
wytycznych, co do barw pieczątki firmowej, dlatego też jej kolor zależy od gustu
przyszłego przedsiębiorcy. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z kolorami.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 23
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników
Krok 6.
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
W myśl art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą
pozarolniczą działalność uważa się między innymi:
§ osobę
prowadzącą
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
na
podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
§ twórcę i artystę,
§ osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu.
Rozpoczynając
działalność
gospodarczą
podlegasz
obowiązkowym
ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu (uważaj
na jego wielokrotność 13 ), a dodatkowo obowiązkowo opłacasz składkę na Fundusz
Pracy, możesz też dobrowolnie opłacać ubezpieczenie chorobowe, które daje Ci prawo
do zasiłku w razie niezdolności do pracy. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia
działalności masz obowiązek dokonać zgłoszenia siebie i osób współpracujących do
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do ZUS. Dokonujesz tego na druku ZUS ZUA.
Jeśli jesteś już ubezpieczony z tytułu zatrudnienia na etacie, a Twoje wynagrodzenie z
tego tytułu jest wyższe od krajowego minimalnego wynagrodzenia, zgłaszasz się
jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, na druku ZUS ZZA. Dotyczy to również osób
współpracujących z Tobą w firmie.
UWAGA:
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą (po spełnieniu warunków)
mogą przez 24 miesiące opłacać składkę ubezpieczeń społecznych
na preferencyjnych warunkach (30% płacy minimalnej).
Łącznie ze składką zdrowotną jest to w chwili obecnej kwota nieco ponad 300 zł.
Jeżeli np. oprócz działalności jednoosobowej jesteś wspólnikiem jednej spółki cywilnej i jednej jawnej
to płacisz trzykrotność składki zdrowotnej.
13
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 24
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Jeśli zatrudniasz pracowników, pamiętaj, że w ciągu 7 dni od dnia ich
zatrudnienia masz obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS na druku ZUS ZPA.
Dodatkowo, płacisz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jeśli nie będziesz zatrudniał pracowników, wpłacasz składki na ubezpieczenie
społeczne i składasz dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po
kolejnym miesiącu działalności. W przypadku rozliczenia pracowników rozliczasz się
z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.
W stanie prawnym obowiązującym od 20 września 2008 r. do 6 marca 2009 r.,
w przypadku zawieszenia działalności przez jednoosobowego przedsiębiorcę lub spółkę
prawa handlowego, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub
wspólnicy spółek:
§ podlegają
ubezpieczeniom
społecznym
oraz
opłacają
składki
na
te
ubezpieczenia włącznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca
dokonał
zgłoszenia
zawieszenia
wykonywania
działalności
gospodarczej,
a w przypadku wznowienia tej działalności:
§ podlegają
ubezpieczeniom
społecznym
oraz
opłacają
składki
na
te
ubezpieczenia
od
pierwszego
przedsiębiorca
dnia
dokonał
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
zgłoszenia wznowienia wykonywania
w
którym
działalności
gospodarczej.
Polecana strona: http://www.zus.pl/
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 25
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
o zatrudnieniu pracowników (jeśli zatrudniamy)
Krok 7.
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy zawiadomienia właściwego inspektora
pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy właściwy dla Twojego
rejonu działania) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także
o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia
rozpoczęcia działalności.
W zgłoszeniu podajesz:
§
Pełną nazwę i adres zakładu oraz imię, nazwisko i adres właściciela,
§
Miejsce rejestracji – zgłoszenie działalności i datę jej rozpoczęcia,
§
Imię, nazwisko i stanowisko kierownika zakładu,
§
Liczbę zatrudnionych ogółem, w tym kobiet i młodocianych,
§
Szczegółowy zakres działalności.
UWAGA:
Wymóg zgłoszenia działalności dotyczy podmiotu posiadającego status pracodawcy,
a więc takiego, który zatrudnia choćby jednego pracownika.
Zaniechanie obowiązku zgłoszenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom
pracownika i jest zagrożone karą grzywny do 30 000 zł. Wzór zgłoszenia znajdziesz na
stronie internetowej PIP. Znajdziesz tam również bardzo przydatne każdemu
pracodawcy poradniki, z którymi warto się zapoznać (www.pip.gov.pl). Inspektora PIP
powiadamiasz również o zmianie profilu prowadzonej działalności, jeśli taka nastąpi.
Nie masz natomiast obowiązku powiadamiania o likwidacji zakładu. Pamiętaj też, że
przedsiębiorca
ma
również
obowiązek
opłacania
składek
na
Fundusz
Pracy
i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 26
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Sanepid
Z kolejną wizytą wybieramy się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji
sanitarno- epidemiologicznej, czyli do popularnego sanepidu. Jest to instytucja, która
czuwa nad higieną w zakładach pracy. Zakładając firmę jesteśmy zobowiązani do
powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego
państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na
piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy, aby spełnić wymagania
wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną
działalności gospodarczej.
Zgłoszenie do sanepidu obejmuje :
§ złożenie wniosku,
§ przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym,
§ przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia,
§ udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia,
wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.
UWAGA:
Nie
każdą
działalność
musisz
zgłaszać!
Sprawdź,
kiedy
masz
obowiązek
powiadomienia Sanepidu o swojej działalności (http://www.psse.szczecin.pl/).
Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i Sanepidu nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Wzory dokumentów które należy przedłożyć znajdują się na
stronach internetowych tych instytucji.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 27
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
3. KSIĘGOWOŚĆ FIRMY
Podatki
Wizyta
w
urzędzie
skarbowym
dotyczy
również
sfery
podatkowej.
W tym miejscu upada też teoria tzw. „jednego okienka”, ponieważ przedsiębiorca po
złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy, musi udać się do Urzędu Skarbowego –
w celu wyboru formy opodatkowania (decydując się na wybór odpowiedniej formy
opodatkowania należy pamiętać, że formę tę można zmienić dopiero po roku
prowadzenia działalności). Jako przedsiębiorca będziesz się rozliczał z przychodów
z działalności gospodarczej, jako podatnik podatku dochodowego, a co do zasady
też podatnik podatku od towarów i usług VAT.
Rozpoczynający działalność gospodarczą musi skontaktować się z urzędem ze
względu na konieczność dokonania wyboru rozliczeń z podatku dochodowego.
W urzędzie skarbowym przedsiębiorca powinien zadeklarować, w jakiej formie będzie
płacił podatek dochodowy, jak też czy będzie płatnikiem podatku VAT.
Musi też podjąć decyzję, czy prowadzić księgowość swojej firmy samodzielnie
czy powierzyć ją zewnętrznej firmie (w tym wypadku musi powiadomić o tej decyzji
urząd skarbowy).
UWAGA:
Prowadzenie księgowości wymaga od przedsiębiorcy pewnej wiedzy. Nieznajomość
przepisów nie zwalnia przedsiębiorcy od odpowiedzialności!!!
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 28
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek
osobowych, zarówno cywilnych jak i osobowych handlowych, jest zawsze dochodem
osobistym podatnika (PIT), który rozliczasz osobiście i opodatkowujesz wg jednej
z metod, o których mowa poniżej. Rozpoczynając działalność, jako osoba fizyczna czy
też, jako wspólnik spółki cywilnej (lub innej osobowej), w zakresie podatku
dochodowego opodatkowany będziesz z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych na tzw. zasadach ogólnych, z opodatkowaniem dochodu wg skali
podatkowej progresywnej, która w chwili obecnej ma dwie stawki – 18% i 32%.
Zgodnie z tym, dla celów podatkowych prowadzić będziesz podatkową księgę
przychodów i rozchodów. Nie jest to jednak dla Ciebie obligatoryjna forma. W ramach
zasad ogólnych, zamiast opodatkowania wg skali podatkowej, (jeśli spodziewasz się
dużych przychodów) możesz wybrać opodatkowanie liniowe, wg stawki 19%.
Możesz też wybrać inną formę opodatkowania: ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych lub kartę podatkową (pod warunkiem, że Twoja działalność nie
jest wyłączona z tych form opodatkowania). Pamiętaj, że jeżeli przed rozpoczęciem
działalności nie powiadomisz urzędu skarbowego o wybranej przez Ciebie formie
opodatkowania innej niż zasady ogólne – oznaczać to będzie, że właśnie ta forma
rozliczenia Ci odpowiada. Jeśli chcesz zmienić – możesz to zrobić składając wniosek o
wyborze innej formy opodatkowania w następnym roku – do 20 stycznia tego roku.
Brak powiadomienia w styczniu kolejnego roku oznacza kontynuację dotychczasowej
formy opodatkowania.
Reasumując: prowadząc działalność gospodarczą masz do wyboru trzy formy
opodatkowania:
§
zasady ogólne,
§
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
§
kartę podatkową.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 29
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zasady ogólne
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki
osobowe jawne i partnerskie, o ile ich ubiegłoroczny przychód ze sprzedaży towarów
i usług oraz operacji finansowych (netto, bez VAT) nie przekroczył równowartości
kwoty 1 200 000 euro zobowiązane są, co do zasady, do prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów, z prawem wyboru metody opodatkowania progresywnego
lub liniowego. Podatnicy ci, jeżeli ich ubiegłoroczny przychód nie przekroczył 150 000
euro lub gdy dopiero rozpoczynają działalność, zamiast księgi mogą wybrać
opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.
Niezależnie od tego, czy Twój ubiegłoroczny obrót przekroczył równowartość 150 000
euro czy też nie do prowadzenia księgo zobowiązany jesteś również wtedy, kiedy
osiągasz (w całości lub tylko w części) przychód z tytułu:
§
prowadzenia aptek, lombardów i kantorów,
§
działalności
w
zakresie
handlu
częściami
i
akcesoriami
do
pojazdów
mechanicznych,
§
wykonywania czynności wyłączających z ryczałtu,
§
wykonywania wolnych zawodów, które nie uzyskały prawa do opodatkowania
ryczałtem lub kartą podatkową,
jak również wtedy, gdy:
§
wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
§
korzystasz z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego,
§
wykonujesz działalność na podstawie umowy agencyjnej zawartej na podstawie
odrębnych przepisów,
§
otrzymałeś decyzję odmowną na Twój wniosek opodatkowania kartą podatkową.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 30
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Księgę musisz obowiązkowo przechowywać w miejscu wykonywania działalności
lub w miejscu wskazanym przez Ciebie, jako Twoja siedziba. Wszystkich wpisów
w księdze dokonuj po polsku, w walucie polskiej, starannie, czytelnie i w sposób trwały,
na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów.
UWAGA:
nie wolno Ci przerabiać, wycierać lub zamazywać błędnych wpisów w księdze.
Pomyłkę przekreśl jedną kreską (tak, by pozostała czytelna), obok wpisz właściwą
treść, datę poprawki i podpisz.
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
Ustawą z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały
zasady
opodatkowania
ryczałtem
od
przychodów
ewidencjonowanych
i opodatkowanych wg karty podatkowej w stosunku do osób:
§
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
§
wykonujących osobiście niektóre wolne zawody: lekarzy, lekarzy
stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów,
położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług
edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Warunkiem
opodatkowania ryczałtem lub wg karty podatkowej jest wykonywanie tej
działalności osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych, bez pośrednictwa
instytucji, spółek i przedsiębiorców oraz bez zatrudniania na podstawie
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 31
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
jakichkolwiek umów osób wykonujących czynności związane z istotą danego
zawodu,
§
będących osobami duchownymi,
§
osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów o podobnym charakterze wszelkich składników majątkowych,
także lokali i nieruchomości, ale wyłącznie w tzw. najmie prywatnym,
nie związanym z Twoja działalnością gospodarczą.
Możesz zostać ryczałtowcem, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
jeżeli:
§
przychód Twojej firmy nie przekroczył równowartości 150 000 euro,
§
przychód Twojej spółki nie przekroczył (łącznie dla wszystkich wspólników)
równowartości 150 000 euro,
§
opodatkowany byłeś (przez część roku) wg karty podatkowej a przez pozostały
okres na zasadach ogólnych, o ile łączny przychód za cały rok nie był większy
od równowartości 150 000 euro. Z okresu karty podatkowej uwzględniasz tylko
przychód potwierdzony wystawionymi fakturami i rachunkami, natomiast
z okresu księgi cały przychód wykazany w księdze.
§
w firmie nowouruchomionej Ty lub Twoja spółka możesz być opodatkowany
ryczałtem, jeżeli wybierzesz taką formę opodatkowania nie później niż w dniu
uzyskania pierwszego przychodu.
Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie
stosuje się do podatników:
1. opłacających podatek w formie karty podatkowej,
2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia
od podatku dochodowego,
3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a) prowadzenia aptek, lombardów, kantorów,
b) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych
zawodów, które nie uzyskały w ustawie prawa opodatkowania ryczałtem,
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 32
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
c) prowadzenia
działalności
w
zakresie
handlu
częściami
i
akcesoriami
do pojazdów mechanicznych,
d) wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie
odrębnych
przepisów,
z
wyjątkiem
wytwarzania
energii
elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii,
e) świadczenia usług wymienionych w zał. 2 do ustawy, w tym wynajmowania
nieruchomości będących składnikiem majątkowym firmy, usług reklamowych,
pośrednictwa finansowego, usług prawniczych, rachunkowo – księgowych,
architektoniczno – inżynierskich, detektywistycznych oraz pozostałych, gdzie
indziej nie sklasyfikowanych – biur matrymonialnych, działalności wróżbitów,
astrologów, działalności w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki
doraźnej oraz robienia zakupów.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:
§
20% - z działalności w wolnych zawodach,
§
17% - usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych,
§
8,5% - z działalności usługowej,
§
5,5% - wszelkiej działalności wytwórczej,
§
3,0% - z działalności handlowej, gastronomicznej.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 33
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Karta podatkowa
Od dnia 1 stycznia 2002 roku wszyscy podatnicy opodatkowani w formie karty
podatkowej utracili zwolnienie z VAT i stali się podatnikami podatku VAT (wraz
z obowiązkiem prowadzenia pełnej ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupu VAT
oraz składaniem deklaracji VAT-7). W związku z tym ta niegdyś konkurencyjna dla
ryczałtu i zasad ogólnych forma opodatkowania bardzo mocno straciła na atrakcyjności.
W roku 2010 zwolnienie z VAT zachowali podatnicy, których ubiegłoroczny obrót nie
przekroczył
kwoty
100 000
zł.
Rozpoczynający
działalność
w
roku
2010,
ewidencjonowanie przy pomocy kas muszą rozpocząć po przekroczeniu kwoty obrotu
w wysokości 20 000 zł.
Wysokość stawki karty podatkowej nie zależy od wielkości przychodów.
Wielkości stawek karty określone zostały w zależności od rodzaju prowadzonej
działalności, wielkości miejscowości, w której działa przedsiębiorca oraz liczby
pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji lub wykonywaniu usług.
Aktualne (na 2011 rok) stawki karty podatkowej znajdziesz w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej,
kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów
proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.
O uzyskanie karty podatkowej mogą starać się prowadzący między innymi;
działalność usługową lub usługowo – wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu
osób (taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych,
udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne, weterynaryjne, a także
detaliczny
handel
spożywczy,
rolno
–
ogrodniczy,
handel
detaliczny
art.
przemysłowymi.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 34
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Zapytasz, którą formę
opodatkowania wybrać?
Można stwierdzić, że nie istnieją jednoznaczne kryteria wyboru najbardziej
optymalnej dla danego przedsiębiorcy formy opodatkowania działalności gospodarczej.
Twój wybór zależeć będzie od wielu przesłanek, do których można
zaliczyć14:
§
poziom ciężarów podatkowych,
§
zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania przedsiębiorstwa,
§
zakres zarządzania przedsiębiorstwem,
§
zakres ryzyka kapitałowego,
§
wymogi w zakresie kapitału zakładowego,
§
możliwość dziedziczenia i przejęcia przedsiębiorstwa przez osoby trzecie,
§
konieczność
ujawnienia
w
firmie
przedsiębiorstwa
nazwiska
(nazwisk)
przedsiębiorcy.
Pamiętaj,
że to Ty prowadzisz firmę i to Ty podejmujesz kluczowe dla jej rozwoju decyzje.
D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, w: Leksykon działalności gospodarczej, Unimex, Wrocław 2006,
s. 141
14
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 35
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
4. PROWADZENIE FIRMY
4.1
Marketing Twojej firmy
Jesteś już przedsiębiorcą. Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej – w jednym okienku załatwiłeś rejestrację swojej działalności
w ewidencji działalności gospodarczej, otrzymałeś NIP lub zaktualizowałeś swoje dane,
otrzymałeś REGON, zgłosiłeś się do ZUS jako płatnik składek i zadajesz sobie pytanie
„co dalej”?
Pamiętaj, że własna firma to świetne miejsce do produkcji kosztów. Zanim
wystawisz pierwszą fakturę, już płacisz składki ZUS za siebie, pracowników i osoby
współpracujące, wynagrodzenia, czynsz za lokal, podatki od wynagrodzeń. Jeśli firmę
uruchamiasz w mieszkaniu, musisz mieć zgodę właściciela obiektu i decyzję
o zmianie przeznaczenia lokalu z urzędu gminy lub ze starostwa. Elektrownia,
gazownia i służby komunalne, gdy tylko pojawi się szyld firmy, podniosą Ci stawki za
prąd, gaz, wodę i stawki podatku od nieruchomości. Do tych kosztów dolicz jeszcze
zakupy inwestycyjne oraz załóż rezerwę na koszty nieprzewidziane. Krokiem, który
dobrze jest wykonać jest opracowanie strategii marketingowej, która jest prostym
sposobem na oferowanie Twoich produktów lub usług na rynku w najlepszy możliwy
sposób. Dobrym sposobem spojrzenie na długoterminowe cele firmy jest zadanie sobie
pytania, co chciałbym osiągnąć – jak moja firma powinna wyglądać za kilka lat i jak
mogę to osiągnąć. To, jak Twoja firma powinna wyglądać za kilka lat nazywane jest
wizją. To, jak firma ma to osiągnąć – to misja.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 36
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Prawidłowy marketing odpowiada w dużej mierze za rentowność całego
przedsięwzięcia. Jego głównym zadaniem jest poszukiwanie niezaspokojonych potrzeb
rynkowych, pomysłu, który jest podstawą sukcesu. Zachęcam do zapoznania się
z podstawowym narzędziem używanym do działań marketingowych – marketingiem
mix, – którego koncepcję rozpropagował Philip Kotler.
Marketing mix (w podstawowej wersji) składa się z 4 P: product (produkt),
price (cena), place (dystrybucja), promotion (promocja). Rozwinięciem dla klasycznej
wersji marketingu mix jest jego wersja 7P, gdzie oprocz wymienionych 4P dołączone
zostały elementy: people (ludzie), process (proces), physical evidence (świadectwo
materialne)15.
W marketingu mix możesz nadać priorytet dwóm lub trzem P, na przykład: cena,
ludzie, promocja. W związku ze zmieniającym się rynkiem – warto skoncentrować się
też na innych problemach i zwracać tez uwagę na inne P.
Podaję kilka pytań, które warto rozważyć, a które pełnią funkcję prowokacyjną
– po to, abyś mógł wypracować swój własny plan:
§
jakie produkty, usługi zamierzam zaoferować moim potencjalnym klientom,
§
jakich opłat powinienem za nie żądać,
§
jak powinienem promować swoja firmę,
§
jak dystrybuować moje produkty, usługi,
§
jakich pracowników zatrudnić (postawić na doświadczenie, czy osobowość),
§
jak prezentować firmę...
Szerzej: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002
15
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 37
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Założyłeś firmę, która na początku jest niewielka, fundusze, które przeznaczyłeś
na reklamę są nieznaczne – ale wiesz już, że kampanię reklamową musisz zrobić.
Autorzy książki ABC small business’u proponują przyjęcie następujących
założeń:
§
„gazetę reklamową czytają tylko niektórzy, korzystaj z niej przy kontaktach
z producentami czy hurtownikami,
§
ogłaszaj się głównie w najpoczytniejszych gazetach codziennych,
§
pisma tematyczne (satelitarne, wędkarskie) pozwalają często dotrzeć do
wybranych odbiorców,
§
jedno ogłoszenie nie załatwi sprawy. Musisz zaistnieć w świadomości klientów.
Ale nie licz na zbytnie efekty po ogłoszeniach w rubryce „drobne”,
§
dobra lokalna rozgłośnia zapewnia znacznie większe powodzenie niż prasa,
§
a może jednak telewizja? Kosztowne to, ale skuteczne,
§
wybieraj reklamę na luzie, dowcipną, z fantazją, ale nie błazeńską,
§
nie unikaj ilustracji, symboli – musisz przyciągać uwagę klientów,
§
podkreślaj korzyści Twojej oferty,
§
wykazuj zalety: Twoje jest tańsze, jeśli nie tańsze, to za to lepsze, jeśli nie dla
każdego, to właśnie dla Ciebie (to znaczy dla klienta),
§
ułatw mu zakup – podaj dokładnie gdzie to kupi,
§
jeśli to będzie ramka w gazecie czy plansza uliczna, pamiętaj, że największe
litery to produkt, potem zachęta do kupna, potem gdzie i u kogo. Daruj sobie
faksy, telefony, pełne nazwy firmy. Nie o to tu chodzi. Mogą być, ale maczkiem,
na samym dole, by nie zamazywać treści reklamy,
§
na koniec zalecam Ci uczciwość. Reklamuj dobry produkt, dobrą usługę, bo jeśli
będziesz mijać się z prawdą – nie wróżę Ci długiego działania.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 38
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
I jeszcze ekspozycja towaru w sklepie. Pamiętaj, że:
§
każdy artykuł musi mieć wywieszkę cenową. Brak ceny podważa rzetelność
handlowca. Nalepki z metkownicy umieszczone na towarach z górnych półek
lub w głębi sklepu są kpiną z klienta,
§
każdy mniej znany artykuł musi mieć czytelny opis. Nie na maszynie lub
długopisem. Polecam czarny mazak i duże litery na białym kartoniku.
Jeśli
chcesz
mieć
duże
szanse
na
rynku,
być
dobrze
przygotowany
na osiągnięcie sukcesu - przeprowadź badania rynku, badania potencjalnych klientów,
a także istniejącej konkurencji - zanim rozpoczniesz działalność. Cele marketingowe,
techniki sprzedaży i rozwój firmy są najważniejszymi elementami, które wpływają na
powodzenie przedsięwzięcia, jego prawidłowy rozwój oprócz dobrze prowadzonych
operacji finansowych i stabilności finansowej.
Ważnym elementem jest poznanie
warunków rynku i potrzeb klienta, dzięki czemu można tak pokierować firmą –
by spełniała ona warunki i potrzeby rynku.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 39
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
4.2 Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy (wybrane)
W tym podrozdziale podam Ci w kilku punktach, na co powinieneś między
innymi zwrócić uwagę by nie wpaść w pułapkę przepisów:
1. Oznaczenie firmy – musisz oznaczyć firmę stosownym szyldem na zewnątrz,
na którym określisz przedmiot działalności, podasz nazwę oraz nazwisko
(w spółce nazwiska współwłaścicieli).
2. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej daje Ci prawo
(pod
warunkiem,
że
nie
zatrudniasz
pracowników)
do
zawieszenia
działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. Pamiętaj jednak,
że wznowienia działalności wymaga złożenia odrębnego wniosku, który należy
złożyć wyłącznie w dniu poprzedzającym planowane wznowienie działalności.
3. Pełnomocnictwo – jeśli nie czujesz się pewnie w kontaktach z urzędem,
nie masz czasu lub chcesz ułatwić sobie prowadzenie działalności - masz prawo
do ustanowienia swojego pełnomocnika. Może nim być każda osoba fizyczna
mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Pamiętaj, by składki ZUS płacić terminowo!!! – zgodnie z art.14 ust.2 pkt. 2
ustawy o ubezpieczeniach społecznych – „ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie
opłacono w terminie składki należnej za to ubezpieczenie – w przypadku osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
i
osób
z
nimi
współpracujących”. Oznacza to, że utraciłeś ubezpieczenie chorobowe i to
wstecz, już od początku poprzedniego miesiąca. Utrata tego ubezpieczenia
oznacza nie tylko brak prawa do otrzymania zasiłku chorobowego, ale także
brak prawa do obniżenia składki ubezpieczenia społecznego za dni choroby,
pomimo posiadania zwolnienia lekarskiego.
5. Okres przechowywania dokumentacji księgowej – pewnie jak większość
podatników myślisz o okresie 5 lat. Nic bardziej mylnego. Bieg pięcioletniego
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 40
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
terminu przedawnienia należy liczyć od początku roku następującego po roku,
w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Tak więc faktyczny okres
przechowywania dokumentacji księgowej wynosi 6 lat.
6. Dzień poniesienia kosztu – dla podatników prowadzących podatkowe księgi
przychodów i rozchodów dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia
faktury lub innego dokumentu.
7. Jeżeli ostatni dzień terminu zapłaty podatku, złożenia deklaracji, odwołania czy
zażalenia przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu
jest wtedy pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
8. Ubezpiecz firmę!!! – obowiązkowo, i to już na etapie jej urządzania.
Nagminne są włamania do firm na dzień przed jej otwarciem. Magazyn jest
wtedy pełen towaru a ubezpieczenie jeszcze nie załatwione.
9. Samochód w firmie- własny samochód osobowy lub inny spełniający
odpowiednie kryteria może być zarówno zaliczony do środków trwałych firmy
lub użytkowany jako prywatny samochód właściciela – wybór należy do Ciebie.
Dodatkowe informacje o prawnych aspektach w działalności gospodarczej znajdują się
w poradniku dotyczącym tego zagadnienia.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 41
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
5. POMOC DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP - http://www.parp.gov.pl )
jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem
Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej,
przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój
zasobów ludzkich. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju
gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich
oraz wykorzystywanie nowych technologii.
RIF-y są częścią Krajowego Systemu Usług. Jest to sieć, już dziś ponad 170
niezależnych, samofinansujących się organizacji non profit. Organizacje zrzeszone
w KSU świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe małym
i średnim przedsiębiorcom , a także osobom chcącym podjęć działalność gospodarczą.
Szerzej o działalności KSU przeczytasz na http://ksu.parp.gov.pl/pl
W poszczególnych województwach 16 Regionalnych Instytucji Finansujących
(RIF)
zarządza
realizacją
programów
regionalnych
dla
małych
i
średnich
przedsiębiorstw, a także w imieniu PARP realizuje programy krajowe oraz nadzoruje
sieć Punktów Konsultacyjnych (PK). Punkty Konsultacyjne, których w Polsce jest
już ponad 200 zostały wyłonione w drodze konkursu i oferują bezpłatną pomoc
konsultacyjną dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Jeśli masz problem, chcesz uzyskać informacje na nurtujące Cię pytania – zgłoś się
do punktu konsultacyjnego położonego najbliżej Twojej firmy.
Informacje o punktach znajdziesz na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 42
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Możliwe do uzyskania formy pomocy, informacje o konferencjach, seminariach,
szkoleniach, wyjazdach studyjnych dowiesz się ze strony Ministerstwa Gospodarki
(http://www.mg.gov.pl/). Możesz tam również skorzystać ze zbioru aktów prawnych
oraz bazy regulacji prawnych dla małych i średnich przedsiębiorców pod nazwą EULEX.
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Każdy, kto myśli o otwarciu swojej własnej firmy musi się liczyć z tym,
ze wymaga to nie tylko nakładów w postaci pracy i zaangażowania, ale również
środków pieniężnych. Są one niezbędne zarówno na etapie tworzenia przedsiębiorstwa,
jak i również w przyszłości, do realizacji działań służących jego rozwojowi. Początkowe
koszty, jakie musi ponieść „młody przedsiębiorca” to zakup, bądź wynajem lokalu,
adaptacja pomieszczenia do potrzeb firmy (remont, zakup niezbędnego sprzętu)
czy zakup towarów (w przypadku działalności handlowej).
Wraz z rozwojem działalności pojawiają się kolejne potrzeby np. chęć otwarcia
kolejnego punktu sprzedaży rodzi konieczność zakupu/wynajmu kolejnego lokalu, a
pragnienie rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi zmusza do zakupu dodatkowego,
odpowiedniego sprzętu i wyszkolenia pracowników. Wszystkie koszty związane
z działalnością
przedsiębiorstwa możemy
ponieść sami,
jednakże
najczęściej
poszukujemy alternatywnych rozwiązań – finansowania ze źródeł zewnętrznych.
Poniżej zaprezentowane zostaną najpopularniejsze, najczęściej wykorzystywane
możliwości dofinansowania rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej ze źródeł
zewnętrznych.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 43
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Procesy finansowania przedsiębiorstwa można rozpatrywać z wielu różnych
punktów widzenia. Najczęściej można dokonać podziału rodzajów finansowania
opierając się na następującej systematyce uwzględniającej różnorodne kryteria.
Należą do nich16:
§ prawo własności kapitału:
§ kapitał własny
§ kapitał obcy
§ źródła pochodzenia kapitału:
§ wewnętrzne
§ zewnętrzne
§ czas dyspozycji określonym kapitałem, obejmujący kapitały:
§ krótkoterminowe
§ długoterminowe
§ powód finansowania:
§ pierwotne
§ bieżącej działalności
§ rozwoju, czyli procesów inwestycyjnych.
Kapitał wykorzystywany w finansowaniu firmy i jej rozwoju można podzielić
na kapitał własny i kapitał obcy. Kryterium wyodrębnienia tych rodzajów jest pozycja
prawna dawcy kapitału. Kapitał własny daje dawcy tego kapitału prawo własności
przedsiębiorstwa. Ma on prawo uczestniczenia w podziale wypracowanego zysku lub
w pokryciu straty odpowiednio do wniesionych kapitałów. Właściciele tego kapitału
zainteresowani są wzrostem jego wykorzystania o mają wpływ na dysponowanie nim.
Kapitał obcy cechuje się tym, że jest oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa
na czas określony, po terminie umowy należy go zwrócić. Korzystanie z niego
związane jest z określonym kosztem - w postaci odsetek. Dostarczyciel kapitału
obcego z reguły ma wpływ na jego wykorzystanie, natomiast nie ma prawa
podejmowania decyzji dotyczących całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
16
Tamże, s.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 44
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Tabela 1. Źródła kapitałów własnych w przedsiębiorstwie
Kapitały własne
Źródła wewnętrzne
Źródła zewnętrzne
Zysk netto
Dopłaty wspólników
Amortyzacja
Poszukiwanie nowych wspólników
Przekształcenia w aktywach
Fundusze venture capital
Przekształcenia w kapitałach
Emisja na rynku pozagiełdowym
Źródło: A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła
finansowania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007, s.25
Tabela 2. Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie
Kapitały obce
Kapitały długoterminowe
Rezerwy
Bankowe kredyty
długoterminowe
Kapitały krótkoterminowe
Bankowe kredyty krótkoterminowe
Zobowiązania odnawialne
Poręczenia kredytowe
Kredyty od dostawców
Leasing
Kredyty od odbiorców
Franchising
Faktoring
Obligacje
Pożyczki z sektora pozabankowego
Dotacje i subwencje
Krótkoterminowe papiery dłużne
Środki z funduszy pomocowych
Pożyczki od rodziny i znajomych Pożyczki od rodziny i znajomych
Źródło: A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła
finansowania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007, s.29
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 45
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Często stosuje się następujący podział kapitału zewnętrznego:
Kapitał zalążkowy (seed capital) – dotyczy finansowania rozwoju koncepcji
przedsięwzięcia; np. skonstruowanie prototypu, przeprowadzenie badań rynku,
przygotowanie planu przedsięwzięcia (biznes planu) etc;
Kapitał początkowy (start̺up capital) – finansowanie utworzenia i rozwoju
produktu i początkowych działań przedsięwzięcia, nie realizującego jeszcze sprzedaży;
Finansowanie przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju (early stage capital) –
finansowanie przedsięwzięć, które zakończyły proces rozwoju produktu, rozpoczęły
sprzedaż, ale potrzebują środków na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwój
sprzedaży konieczny do osiągnięcia rentowności.
Można wyróżnić następujące źródła finansowania:
1. Faza „zalążkowa”, początkowa oraz wczesnego etapu rozwoju:
§ Pożyczki od rodziny, znajomych i przyjaciół – najczęściej spotykana forma;
§
Business Angels (Aniołowie Biznesu)
§ Fundusze zalążkowe (seed capital)
Business Angels (Aniołowie Biznesu)
Aniołowie Biznesu to osoby fizyczne, dostarczające kapitałów udziałowych
bezpośrednio do nowych (młodych) przedsiębiorców o dużym potencjale wzrostu.
Dzięki pomocy przedsiębiorców z wieloletnim stażem, projekty poszukujące kapitału
mają szanse na dynamiczny rozwój i szybki wzrost wartości rynkowej.
W
województwie
zachodniopomorskim
działająca
sieć
aniołów
biznesu
to:
Sieć Aniołów Biznesu AMBER (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)17.
17
Więcej informacji znajdziesz w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości http://www.pfp.com.pl/
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 46
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Fundusze zalążkowe (seed capital)
Fundusze kapitału zalążkowego należą do instrumentów finansowania podwyższonego
ryzyka (venture capital) związanego z innowacyjną przedsiębiorczością oraz procesami
transferu i komercjalizacji technologii. Finansowanie seed capital przeznaczone jest
zazwyczaj
na
zbudowanie
prototypu
produktu,
wstępne
badania
rynkowe,
przygotowanie rzetelnego biznesplanu, koszty procedury patentowej, a następnie
wdrożenie przedsięwzięcia w życie.
Fundusz kapitału zalążkowego działający w województwie zachodniopomorskim to:
Fundusz Kapitału POMERANUS SEED (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)18.
2. Faza rozwoju i ekspansji:
§ Fundusze typu venture capital i private equity (VC / PE);
§ Parabankowe instytucje finansowe;
§ Inwestorzy działający na rynku publicznym (Giełda Papierów Wartościowych);
§ Banki
Fundusze venture capital/private equity (VC/PE)
Venture capital i private equity to rodzaj inwestycji kapitałowych w spółki
nie notowane na giełdzie. Są to inwestycje dokonywane w początkowej fazie rozwoju
przedsiębiorstwa. Fundusze PE mogą inwestować także w spółki dojrzałe, planujące
wejście na giełdę w przyszłości, wymagające restrukturyzacji lub zmieniające
właścicieli. Działalność funduszy polega na kupowaniu udziałów/akcji przedsiębiorstw
nie notowanych na giełdzie i prowadzeniu działań zmierzających do znaczącego
wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa, by po kilku latach odsprzedać swe
udziały/akcje z zyskiem.
18
http://www.pfp.com.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 47
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Parabankowe instytucje finansowe
Fundusze pożyczkowe
Fundusze pożyczkowe to instytucje wspomagające lokalny rozwój społecznoekonomiczny poprzez wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
generujących
miejsca
pracy.
Fundusze
udzielają
pomocy
finansowej
w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz istniejących już małych firm, które nie posiadają
wystarczającej, dla komercyjnego banku, historii kredytowej oraz płynności finansowej.
Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych między innymi
na:
§ finansowanie inwestycji,
§ wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
§ zakup maszyn i urządzeń,
§ rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych,
usługowych,
§ zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia
gospodarczego.
Fundusz pożyczkowy działający na terenie województwa zachodniopomorskiego
udzielający
pożyczek
to:
Fundusz
pożyczkowy
Polskiej
Fundacji
Przedsiębiorczości, Szczecin19
19
http://www.pfp.com.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 48
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Fundusze poręczeniowe
Fundusze poręczeń kredytowych, są instytucjami o charakterze non profit. Głównym
zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz
osobom
rozpoczynającym
działalność
gospodarczą
dostępu
do
zewnętrznego
finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie
działalności
gospodarczej.
Fundusze
poręczają
zobowiązania
finansowe
przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast
wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń.
W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki
przeznaczone między innymi na:
§ rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności,
§ finansowanie inwestycji,
§ finansowanie działalności gospodarczej,
§ wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
§ tworzenie nowych miejsc pracy, itp.
Fundusze poręczeniowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego to:
§
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.
z
o.o., Fundusz
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta
Szczecina,
§
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych, Szczecin
§
Fundusz Poręczeń kredytowych, Stargard Szczeciński
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 49
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
New Connect – nowy rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych
NewConnect to nowy (nieregulowany) rynek na Giełdzie Papierów Wartościowych
dla finansowania młodych, dynamicznych spółek technologicznych oraz firm z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, które poprzez debiut giełdowy mogą zdobyć
pieniądze na rozwój. NewConnect kierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw
we wczesnej fazie rozwoju z krótką historią biznesową o wyraźnym profilu
technologicznym.
Autoryzowany doradca NewConnect działający w województwie zachodniopomorskim:
Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, ul. 5 Lipca 15, 70-373
Szczecin20
Banki – pożyczki, kredyty
Pomimo
tak
licznych
instrumentów
wsparcia
nadal
głównym
źródłem
finansowania przez przedsiębiorców bieżącej działalności, jak i rozwoju są środki
własne. Natomiast wśród źródeł obcych podstawowe znaczenie ma kredyt bankowy.
Inne formy pozyskania środków zewnętrznych są rzadziej wykorzystywane przez
przedsiębiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do źródeł
finansowania inwestycji, w tym przede wszystkim innowacji. Wiąże się to przede
wszystkim z trudno dostępnym kredytem długoterminowym. Wśród podstawowych
utrudnień
przy
dostępie
do
kapitałów
obcych
należy
wymienić
wymagane
zabezpieczenia, wysokość stóp procentowych, uciążliwość procedur bankowych oraz –
co bardzo ważne – niechęć banków do udzielania kredytów małym i średnim
przedsiębiorcom.
20
http://www.zarzecki.pl/
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 50
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Pomimo dużego zainteresowania MSP możliwością pozyskania środków unijnych
instrument ten wykorzystywany jest przez małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa
przemysłowe. Pozostałe, niewielkie podmioty nie angażują się w pozyskiwanie tych
funduszy. Zakres korzystania z poręczeń i pożyczek przez MSP, w tym przede
wszystkim wykorzystywanych na prowadzenie inwestycji, pokazuje wzrost aktywności
na rynku funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Rośnie liczba i wartość
udzielonych pożyczek i poręczeń.
Powoli banki przekonują się, że małe i średnie przedsiębiorstwa to dobry klient,
którego warto zdobyć i utrzymać. Jako pierwsze przekonały się największe banki,
które małym i średnim firmom oferują już swoje usługi w pakietach. Oferta jest
atrakcyjna dla obu stron – w zamian za przywiązanie bank oferuje niższe opłaty za
prowadzenie rachunku i za przelewy, proponuje również pożyczki i kredyty obrotowe –
najczęściej odnawialne, w rachunku kredytowym lub debetowym. Niestety, oferta
dostępna jest zazwyczaj dla tych przedsiębiorców, którzy wykazują się zdolnością
kredytową, czyli możliwością spłaty kredytu.
Warto pamiętać, że pozyskanie finansowania praktycznie w każdym wypadku
wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, a w szczególności Biznes Planu
przedsięwzięcia – na temat wymagań poszczególnych instytucji finansujących oraz
przygotowaniu profesjonalnego dokumentu możesz przeczytać w naszym poradniku
dotyczącym Biznes Planu.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 51
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
7. BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
7.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Działanie 6.2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest wzrost
poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Realizowany jest poprzez aktywację
zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu społeczeństwa i inne.
Do jego osiągnięcia przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych,
do których należą:
§ podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo;
§ zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
§ poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce;
§ upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
§ zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
§ wzrost spójności terytorialnej.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 52
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
W ramach działania 6.2 pomoc adresowana jest do osób fizycznych zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które
posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem
wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), a w szczególności do:
§ kobiet (powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy),
§ osób do 25 roku życia,
§ osób niepełnosprawnych,
§ osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko –
wiejskich
i
miejskich
oraz
mieszkańców
miast
do
25
tys.
mieszkańców
zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych
z produkcją rolną i /lub zwierzęcą),
§ osób odchodzących z rolnictwa.
Osoby, które złożą aplikacje będą mogły liczyć na 3 formy wsparcia:
§ doradztwo oraz szkolenia z wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej (np. podatki, ubezpieczenia, prawo pracy, obowiązki BHP,
prawo handlowe, marketing, itp.);
§ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości do
40.000 PLN dla uczestnika projektu lub 20.000 zł na osobę w przypadku spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej;
§ finansowe
wsparcie
pomostowe
wypłacane
w
okresie
do
6
miesięcy
(w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy).
Podejmowaną działalność należy utrzymać przez okres minimum 12 miesięcy.
Więcej na stronie http://www.wup.pl/ w zakładce: Dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 53
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
7.2 Jednorazowe dotacje ze środków funduszu pracy – Powiatowy Urząd
Pracy
Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy starosta (prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego
Funduszu Społecznego może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są:
§
na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności gospodarczej,
§
na zakup materiałów, towarów niezbędnych do jej uruchomienia
§
na zakup środków transportu w kwocie nieprzekraczającej 30% kwoty
otrzymanych środków, w przypadku gdy samochód jest niezbędny do
wykonywania danej działalności oraz będzie używany w sposób stały.
§
koszty reklamy, promocji firmy w kwocie nieprzekraczającej 20% kwoty
otrzymanych środków.
Dotacja, o której mowa ma charakter bezzwrotny, co oznacza, że osoba zakładająca
działalność gospodarczą, nie będzie musiała ich zwracać pod warunkiem dopełnienia
wszelkich zobowiązań wymaganych w ramach umowy przez PUP. Podjętą w ramach
umowy działalność należy utrzymać przez okres jednego roku.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
w Twoim miejscu zamieszkania
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 54
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
7.3. Program rozwoju obszarów wiejskich (PROW)
Głównym celem Programu jest poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw
rolnych. Przewidywany wzrost konkurencyjności sektora rolno - spożywczego opiera
się
na mechanizmach umożliwiających dywersyfikację działalności gospodarczej
w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców
wsi. Jego zasięg obejmuje teren całego kraju i uwzględnia indywidualne cechy
regionów poprzez możliwość dywersyfikacji kryteriów dostępu. Ważną składową
regionalizacji wdrażania działań PROW jest także realizacja niektórych instrumentów
przez jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie
podejścia Leader poprzez lokalne grupy działania, w składzie których zasiądą również
przedstawiciele regionów i społeczności lokalnych.
Instrumenty PROW 2007 - 2013 podzielono na 4 osie priorytetowe,
wśród których można wyszczególnić następujące działania wdrażane przez Urzędy
Marszałkowskie:
§ „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa”,
§ „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
§ „Odnowa i rozwój wsi”
Samorząd Województwa przyjmował będzie również wnioski o pomoc
finansową w ramach działań osi 4 Leader: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”,
„Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”.
Więcej: http://prow.rolnicy.com/
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 55
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
8. SŁOWNIK POJĘĆ
Anioł biznesu to prywatny inwestor, który dysponując
odpowiednim doświadczeniem oraz kapitałem, wspiera
wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie w
ANIOŁY BIZNESU
[BUSINESS ANGELS]
początkowej fazie ich działalności (start-up). Przekazuje im
zarówno swoją wiedzę, doświadczenie, jak i środki
finansowe. W zamian otrzymuje część udziałów
przedsiębiorstwa. Niektórzy inwestorzy działają też na
zasadach non-profit, dążąc jednocześnie do wspierania
możliwie najlepszych biznesowo projektów.
Wydatki budżetu państwa podlegające szczególnym
zasadom rozliczania przekazywane w celu uzupełnienia
brakujących środków finansowych na finansowanie
DOTACJA, SUBWENCJA, lub dofinansowanie działalności mającej znaczenie dla
SUBSYDIUM
interesu publicznego określonego jednostronnie w ściśle
oznaczonej wysokości bezzwrotnego, nieodpłatnego i
nieoprocentowanego; może być o charakterze okresowym
lub stałym; służy ona poprawie finansowej lub realizacji
finansowego zadania.
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły.
DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA
Szereg działań o charakterze naukowym (badawczym),
technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym
(komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie
nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 56
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne
zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz nie są
niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji.
to wyodrębnione organizacyjnie i oparte na nieruchomości
ośrodki łączące ofertę lokalową z usługami wspierającymi
rozwój małych firm. Główne funkcje inkubatorów obejmują
wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz
optymalizację warunków dla transferu technologii poprzez:
INKUBATORY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą usługi
wspierające biznes, doradztwo ekonomiczne, finansowe,
prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne, pomoc
w pozyskiwaniu środków finansowych, tworzenie
właściwego klimatu dla podejmowania działalności
gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.
Działalność w inkubatorze może rozpocząć firma spełniająca
kryteria właściwe dla inkubatora. Pobyt w inkubatorze jest
ograniczony czasowo.
jeden z czynników wytwórczych; nagromadzone dobra
(zasoby materialne i pieniądze), które mogą przynosić
KAPITAŁ
właścicielowi dochód w postaci wartości dodanej. Kapitał w
przedsiębiorstwie występuje w postaci kapitału własnego i
kapitału obcego.
KAPITAŁ OBCY
środki będące czasowo do dyspozycji przedsiębiorstwa.
Obejmuje m.in.: pożyczki, kredyty, zobowiązania wobec
dostawców i pracowników itp.
KAPITAŁ WŁASNY
środki będące własnością przedsiębiorstwa. Obejmuje:
kapitał (fundusz) podstawowy, należne lecz nie wniesione
wkłady na poczet kapitału podstawowego, kapitał (fundusz)
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 57
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji
wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, nie
podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik
finansowy netto roku obrotowego.
kapitał lokowany w nowe produkcyjne przedsięwzięcia
KAPITAŁ WYSOKIEGO
wiążące się z ryzykiem podjęte przez osoby inne niż
RYZYKA,
właściciele. Kapitał inwestowany w ryzykowne
VENTURE CAPITAL
przedsięwzięcie jest dostarczany przez instytucje bankierzy
– kupcy, ale głównie przez instytucje wyspecjalizowane w
jego dostarczaniu.
proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do załatwienia
KONKURENCJA
swoich interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze
od innych pod względem ceny, jakości lub innych
charakterystyk wpływających na decyzje zawarcia
transakcji.
KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW
jest wynikiem procesów konkurencji zachodzących na rynku,
które prowadzą do uzyskania przez przedsiębiorstwo
przewagi w stosunku do innych podmiotów rynkowych.
sieć dobrowolnie współpracujących ze sobą,
niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz MMSP
oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi:
doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze
KRAJOWY SYSTEM
USŁUG DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
(KSU)
proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i
finansowe(w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie
pożyczek). Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju
małych i średnich przedsiębiorców, a podstawowym celem –
podniesienie konkurencyjności polskich MSP, poprzez
dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług
oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku
Unii Europejskiej.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 58
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
zawarcie umowy, na podstawie której wierzyciel udziela
kontrahentowi określonej sumy pieniędzy, towarów czy
KREDYT
usług na pewien czas, po upływie którego należność
powinna być zwrócona wraz z uwzględnieniem procentu od
wartości kredytu. Rozróżnia się krótkoterminowy i
długoterminowy kredyt.
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
PRZEDSIĘBIORCA
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się
także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 59
KREATOR INNOWACYJNOŚCI
WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
9. BIBLIOGRAFIA
W opracowaniu niniejszego poradnika korzystano przede wszystkim z opracowania
Włodzimierza Markowskiego „ABC small business’u”, do którego - wszystkich
kandydatów na przedsiębiorcę i tych, już prowadzących działalność gospodarczą –
gorąco zachęcam!!!
Jest to, zgodnie z recenzją czytelnika, umieszczoną na końcu książki: „pierwszy
poradnik traktujący po ludzku czytelnika i jego problemy. Wolny od powszechnego
dotychczas nadęcia biurokratów, dla których, jak się wydaje, reformy są wyłącznie
celem nieustającej chałtury!”
Ponadto:
§
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 2008, 2010
§
Kosacka-Łędzewicz D., B. Olszewski, w: Leksykon działalności gospodarczej, Unimex,
Wrocław 2006
§
Kosikowski C., w: Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwo Instytutu Prawa Spółek
i Inwestycji, Kraków 1996
§
Kotler P, Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002
§
Podręcznik Oslo Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących
innowacji technologicznych, OECD/ Eurostat 1997, KBN Warszawa 1999
§
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania,
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007
§
Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999
§
System transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy w Polsce-siły motoryczne
i bariery, red. K.B. Matusiak, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa, Maj 2010
A także ustawy oraz strony internetowe www – przytaczane w niniejszym poradniku.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10/12 pok. 123, 71-616 Szczecin
tel. 91/444 37 03, fax 91444 37 02
email: [email protected], www.kreatorus.szczecin.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona | 60
Download