Uploaded by User5989

Komunikat covid

advertisement
Komunikat
Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 25 marca
2020 roku wydanym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19, strony i uczestnicy postępowania mogą z dniem 1
kwietnia 2020 roku kierować do Sądu Okręgowego korespondencję, w
tym pisma procesowe -z wyłączeniem spraw karnych, za pośrednictwem
ePUAP.
Obranie przez nadawcę takiej drogi doręczenia będzie skutkowało
przyjęciem przez Sąd takiego samego sposobu komunikacji w danej
sprawie.
„Datą doręczenia” dla Sądu będzie data urzędowego poświadczenia
doręczenia.
Przyjęte rozwiązanie w zakresie sposobu dostarczania korespondencji do
Sądu Okręgowego w Krakowie obowiązuje wyłącznie w stanie epidemii.
Download