Uploaded by User2210

Kanał rodny cz.1

advertisement
mgr Jolanta Sadek
BUDOWA I WYMIARY KANAŁU RODNEGO
Kanał rodny:
1. Kanał kostny = ściany kostne miednicy mniejszej
2. Część miękka = dolny odcinek macicy (cieśń) + szyjka macicy + pochwa + mięśnie dna
miednicy
KANAŁ KOSTNY
Składa się z 4 przestrzeni ograniczonych 5. płaszczyznami.
axis pelvis
1. Płaszczyzna wchodu górna
a. Przestrzeń wchodu
2. Płaszczyzna wchodu dolna
b. Przestrzeń próżni
3. Płaszczyzna próżni
c. Przestrzeń cieśni
4. uPłaszczyzna cieśni
d. Przestrzeń wychodu
5. Płaszczyzna wychodu
Każda z tych przestrzeni ma następujące wymiary:
1. Wymiar prosty diameter recta – biegnie od spojenia łonowego do kości krzyżowej.
2. Wymiar poprzeczny diameter transversa – przechodzi poprzecznie przez środek danej
płaszczyzny do bocznych ścian miednicy.
3. Wymiary skośne (we wchodzie)
➢ Wymiar skośny prawy (I) diameter obliqua dextra – przebiega od wyniosłości
biodrowo-łonowej po stronie lewej do prawego stawu krzyżowo-biodrowego.
➢ Wymiar skośny lewy (II) diameter obliqua sinistra – przebiega od wyniosłości
biodrowo-łonowej po stronie prawej do lewego stawu krzyżowo-biodrowego.
Należy zapamiętać następujące kierunki:
a) od przodu – od strony spojenia
łonowego
b) od tyłu
– od strony kości
krzyżowej
c) ku górze – w kierunku głowy
osoby badanej
d) ku dołowi – w kierunku kończyn
dolnych
e) strona prawa
f) strona lewa
w odniesieniu do
osoby badanej
1
PRZESTRZEŃ WCHODU MIEDNICY
Przestrzeń wchodu ograniczona jest:
­ od góry płaszczyzną wchodu górną– rozciągającą się od guzków łonowych do
promontorium;
­ od dołu płaszczyzną wchodu dolną (graniczną) przebiegającą przez kresę graniczną.
Obie płaszczyzny są do siebie równoległe.
Kształt wchodu - poprzecznie owalny
Wymiary:
1. Wymiar prosty (sprzężna anatomiczna) – zawarty między górnym brzegiem spojenia
łonowego a promontorium = 11 – 11,5 cm.
2. Wymiar poprzeczny – zawarty między najbardziej na boki oddalonymi punktami na linii
granicznej = 13 – 13,5 cm.
3. Wymiar skośny prawy (I) – przebiega od wyniosłości biodrowo-łonowej po stronie lewej
do prawego stawu krzyżowo-biodrowego = 12 – 12,5 cm.
4. Wymiar skośny lewy (II) – przebiega od wyniosłości biodrowo-łonowej po stronie prawej
do lewego stawu krzyżowo-biodrowego = 12 – 12,5 cm.
II
po str. prawej
P
L
PRZESTRZEŃ PRÓŻNI
Najobszerniejsza część kanału rodnego.
Kształt prawie kolisty (owalny).
Przebiega przez środek wewnętrznej powierzchni spojenia łonowego, po bokach przez
wewnętrzny środek panewek stawu biodrowego, do tyłu przez środek trzonu trzeciego kręgu
krzyżowego.
Wymiary:
1. Wymiar prosty – przebiega od środka wewnętrznej powierzchni
spojenia łonowego do środka trzonu trzeciego kręgu krzyżowego
= 12 – 12,5 cm.
2. Wymiar poprzeczny – pomiędzy wewnętrznymi środkami
panewek stawu biodrowego = 12 – 12,5 cm
2
PRZESTRZEŃ CIEŚNI
Znajduje się między płaszczyzną próżni a płaszczyzną cieśni.
Kształt podłużnie owalny.
Płaszczyzna cieśni przebiega od dolnego brzegu spojenia łonowego, przez kolce kulszowe
do stawu krzyżowo-guzicznego
Wymiary:
1. Wymiar prosty – od dolnego brzegu spojenia łonowego do stawu krzyżowo-guzicznego =
11 cm.
2. Wymiar poprzeczny – odległość pomiędzy kolcami kulszowymi (linia międzykolcowa) =
10,5 cm.
3. Wymiar skośny tylny cieśni – zawarty między kolcem kulszowym a boczną powierzchnią
kości krzyżowej = 5 – 6 cm.
PRZESTRZEŃ WYCHODU
Zamknięta od góry płaszczyzną cieśni, od dołu płaszczyzną wychodu.
Kształt romboidalny (podłużnie owalny).
Składa się z dwóch trójkątnych, prawie prostopadłych płaszczyzn.
dolny brzeg spojenia łonowego
trójkąt przedni
łuk łonowy
guzy kulszowe
więzadła krzyżowo-guzowe
trójkąt tylny
ostatni kręg kości guzicznej
Wymiary:
1. Wymiar prosty – od dolnego brzegu spojenia łonowego do ostatniego kręgu kości
guzicznej = 9 – 9,5cm, a przy odgięciu kości guzicznej 11 – 11,5cm.
2. Wymiar poprzeczny – odległość pomiędzy guzami kulszowymi = 11cm.
3
SPRZĘŻNE WEWNĘTRZNE
1. SPRZĘŻNA ANATOMICZNA coniugata anatomica = wymiar prosty płaszczyzny
wchodu (j.w.): 11 – 11,5 cm
2. ! SPRZĘŻNA PRAWDZIWA coniugata vera inaczej POŁOŻNICZA coniugata
obstetricia – linia łącząca najbardziej wystający do wewnątrz kanału rodnego punkt
spojenia łonowego z promontorium = 10–11 cm.
Wielkość tej sprzężnej możemy obliczyć znając wartość sprzężnej przekątnej lub
zewnętrznej:
sprzężna prawdziwa (położnicza) = sprzężna przekątna – 2 cm
(np.13cm – 2cm = 11cm)
= sprzężna zewnętrzna – 10 cm
(np. 20cm – 10cm = 10cm)
3. SPRZĘŻNA PRZEKĄTNA coniugata diagonalis – linia łącząca dolny brzeg
spojenia łonowego z promontorium = 12,5 – 13 cm.
Pomiaru sprzężnej przekątnej dokonuje się za pomocą palców w badaniu
wewnętrznym:
Przebieg sprzężnych:
anatomicznej
położniczej
przekątnej
zewnętrznej
4
OŚ MIEDNICY axis pelvis = linia prowadząca miednicy = oś kanału rodnego
Linia przechodząca przez środek kanału rodnego, łącząca środki geometryczne wszystkich
płaszczyzn. Jej przebieg – kierunek warunkuje krzywizna wewnętrzna kości krzyżowej.
Przebiega prostopadle od płaszczyzny wchodu do płaszczyzny cieśni, na wysokości linii
międzykolcowej zagina się ku przodowi i przechodzi przez płaszczyznę wychodu poniżej
spojenia łonowego.
Zadanie dla studenta:
FIZJOLOGICZNE ODMIANY MIEDNICY KOBIECEJ, podział wg Caldwella i Maloya –
wg niżej zamieszczonej tabeli
Piśmiennictwo
1. Bochenek Adam, Reicher Michał - Anatomia człowieka, tom 1
2. Bręborowicz Grzegorz - Położnictwo i ginekologia tom 1,
3. Bręborowicz Grzegorz - Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek.,
4. Pisarski Tadeusz - Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów,
5. Pschyrembel Willibald, Dudenhausen Joachim - Położnictwo praktyczne i operacje położnicze,
6. Troszyński Michał - Położnictwo: ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie,
5
mgr Jolanta Sadek
TYPY MIEDNIC – FIZJOLOGICZNE ODMIANY MIEDNICY KOBIECEJ
Podział wg Caldwella i Maloya
TYP GINEKOIDALNY
(KOBIECY)
…………..%
Miednica
TYP …………………………
………………………………
…………..%
TYP ………………………
…………………………
…………..%
TYP …………………………
………………………………
…………..%
obszerna
Kształt wchodu
Rys.
Kość krzyżowa
Kości miedniczne
(boczne ściany
miednicy)
Wcięcie krzyżowokulszowe
(miedniczne)
6
Łuk łonowy
Wymiar
międzykolcowy
Wymiar
międzyguzowy
Więzadła
krzyżowo-kolcowe
Rokowanie
7
Download