Uploaded by rabe.weremczuk

rozejście spojenia łonowego

advertisement
WIEDZA W PRAKTYCE
Postępowanie
fizjoterapeutyczne
u kobiet z rozejściem
spojenia łonowego
podczas ciąży i połogu
mgr Małgorzata Weremczuk
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Fizjoterapii
Title: Physiotherapy treatment
for women with the diastasis
of symphysis pubis in pregnancy and postnatal period
Streszczenie: Rozejście
spojenia łonowego stanowi
coraz powszechniejszy problem u kobiet w okresie ciąży
i połogu. W pracy przedstawiono testy ortopedyczne oraz
uwagi teoretyczne i praktyczne
dotyczące zastosowania
wybranych metod fizjoterapeutycznych.
Słowa kluczowe: postępowanie fizjoterapeutyczne,
rozejście spojenia łonowego,
ból obręczy miednicy, ciąża
Summary: Symphysis Pubis
Diastasis is an increasingly
common problem in pregnant
and postpartum women. This
paper presents orthopaedic
tests as well as the theoretical
and practical observations
about the use of selected physiotherapeutic procedures.
Keywords: physiotherapy,
diastasis of symphysis pubis,
pelvic girdle pain, pregnancy
42
Ciąża i następujący po niej połóg
są szczególnymi
okresami w życiu
kobiety z racji
tego, że dochodzi
wówczas do wielu
zmian w organizmie. Na powstawanie
różnych objawów chorobowych i brak
regeneracji wpływają dysfunkcje sumujące się przed ciążą, a także zmiany
zachodzące podczas samej ciąży. Nie
bez znaczenia pozostaje zaawansowanie stopnia zużycia tkanek zbudowanych z tzw. gęstej tkanki włóknistej i przebyte choroby, w tym narządu
ruchu.
Podczas pracy z ciężarną specjalista
oddziałuje również na rozwijające
się dziecko. Warunki wewnątrzmaciczne, kształt ciała matki, zablokowania stawowe i napięcia mięśniowe
pływają na pozycję płodu. Jego ułożenie
pełni ważną rolę w rozwoju strukturalnym i w ustawieniu osiowym ciała,
determinując końcowy wzorzec kręgosłupa. Niewykluczone, że wzorce
skrzywień i asymetrii zostają ustalone w korelacji z tkanką miękką
kręgosłupa we wczesnym etapie
rozwoju. W celu wyeliminowania lub
zmniejszenia ryzyka dysfunkcji należy
objąć opieką terapeutyczną zarówno
kobietę ciężarną, jak i planującą ciążę
(1, 2).
Rozejście
spojenia łonowego
Zauważalne jest coraz większe zastosowanie fizjoterapii przy dolegliwościach
położniczych, w tym poszukiwanie
rozwiązań terapeutycznych w przypadku rozejścia spojenia łonowego
(fot. 1). Stanowi ono zaburzenie ciąży
i połogu, niekiedy poważne z powodu
bolesnej dysfunkcji miednicy, związanej z jej destabilizacją. Do utraty
stabilności dochodzi wówczas, kiedy
rozstęp pomiędzy kośćmi łonowymi
zwiększa się o więcej niż 10 mm (3).
Częstość występowania dysfunkcji jest
zmienna i według różnych autorów
waha się znacząco od 1:36 do 1:3400
(4, 5).
Rozejście spojenia łonowego rozpoznaje się najczęściej w okresie okołoporodowym – występują wówczas bóle
wzdłuż spojenia łonowego i kości krzyżowej. Niekiedy można się spotkać
z tzw. „cichym rozejściem” powstającym
REHABILITACJA W PRAKTYCE
WIEDZA W PRAKTYCE
z przyczyn czynnościowych; objawy są nieznaczne
i zwykle cofają się w 5. bądź 6. tygodniu połogu,
przez to rokowanie jest najczęściej pomyślne, tym
bardziej, że dysfunkcja dobrze reaguje na leczenie
zachowawcze, zwłaszcza w pierwszych tygodniach
połogu, kiedy to działalność hormonów wraca
do okresu sprzed ciąży (2, 6).
Czynniki etiologiczne
Rozejście spojenia łonowego może ujawnić się
w każdym okresie życia kobiety. Według Kelly’ego
Owensa, patologia może mieć miejsce u 9% kobiet
w pierwszym trymestrze ciąży, do 44 % w drugim
i 15% w trzecim, a w okresie okołoporodowym
u 2% pacjentek (5).
Przyczynami mogą być: urazy, zmiany zapalne,
osteomalacja, zespół wrodzonej wiotkości
stawowej, kontorcjonizm, zespół Marfana i inne.
Do rozluźnienia dochodzi także z przyczyn hormonalnych w końcowym etapie ciąży w celu przygotowania kanału rodnego. Do przyczyn okołoporodowych zalicza się: dysproporcje między
głową dziecka a kanałem rodnym (np. w przypadku makrosomii płodu u cukrzyków), energiczne
zejście głowy płodu i ciężki poród wymagający
użycia instrumentarium operacyjnego, np. kleszczy.
Do czynników ryzyka należą: wykonywanie ciężkiej i/lub stojącej pracy, leptosomiczna budowa
ciała, słaba mięśniowa stabilizacja głęboka przed
ciążą, znaczny przyrost masy ciała, incydenty wcześniejszych rozejść spojenia (2, 3, 6, 10, 11). Zauważono również podatność genetyczną na separację
kości łonowych przy niektórych aberracjach relaksyny (12).
Badanie kliniczne
Efektywność terapii zawsze jest uzależniona
od właściwej diagnozy. Wywiad uzyskiwany
od badanej powinien być wystarczająco szczegółowy i uwzględniać wszystkie dysfunkcje oraz pato-
Rozejście spojenia łonowego różnicowane
jest najczęściej:
• ze złamaniami w obrębie miednicy,
• z podrażnieniem korzeni nerwowych L1-L3,
• z promieniującą przepukliną pachwinową,
• ze schorzeniami dróg moczowych,
• z uszkodzeniem mięśni przywodzicieli stawu
biodrowego,
• z zakrzepicą żył udowych i zapaleniem
spojenia łonowego.
2/2019
Wśród objawów najczęściej występują:
• bolesność okolicy spojenia,
• ostry ból w przedniej części pierścienia
podczas pierwszej próby pionizacji i pierwszych kroków po porodzie,
• dyskomfort w trakcie chodzenia,
• chód powolny i na sztywnych nogach,
• dyskomfort przy wchodzeniu po schodach,
• promieniowanie dolegliwości do kości krzyżowej i bioder symulujące zespoły pseudokorzeniowe,
• pobolewania okolic podbrzusza,
• ograniczenie ruchomości stawów biodrowych – zwłaszcza odwiedzenia oraz ból
w trakcie oddawania moczu,
• tkliwość okolicy spojenia łonowego,
• możliwość wystąpienia depresji
logie kończyn lokomocyjnych, a także dolnego
odcinka kręgosłupa.
Prawidłowo przeprowadzony wywiad umożliwia
uzyskanie informacji odnośnie objawów, które mają
wpływ na zastosowanie fizjoterapii lub potrzebę
konsultacji z innym specjalistą. W następnej kolejności ocenie poddaje się ogólną postawę ciała,
wydolność kręgosłupa lędźwiowego oraz sprawność kończyn lokomocyjnych. Analiza chodu jest
istotna pod kątem biomechanicznym – podczas
obciążania na spojenie łonowe działa siła ścinająca. Siła reakcji przenosi się z podłoża w stronę
panewki kości udowej i częściowo przez górne
gałęzie łonowe na spojenie łonowe, tam normuje
się poprzez działanie przeciwnie skierowanych
sił powierzchni stawowych. Fizjologicznie gałąź
łonowa po stronie obciążenia powinna znajdować
się wyżej (ryc. 1). Przy rozejściu spojenia powstają
zaburzenia układów stawów krzyżowo-biodrowych i destabilizacja w kierunku przednim kości
krzyżowej. Wystąpienie chodu kołyszącego, może
stanowić rezultat utraty prawidłowej funkcji odwodzenia uda przez mięsień pośladkowy średni. Każde
lokalne uszkodzenie miednicy skutkuje obniżeniem
jej odporności mechanicznej i całościowymi zaburzeniami funkcji w łańcuchach mięśniowo-powięziowych (3, 6, 8, 16).
Postępowanie
fizjoterapeutyczne
W każdym przypadku separacji spojenia łonowego całokształt leczenia określa lekarz specjalista położnik, to, zważywszy na ograniczenia
spowodowane ciążą i połogiem, działania bezpośrednie realizuje fizjoterapeuta. Terapię dostosowuje się indywidualnie do pacjentki, zwracając
43
WIEDZA W PRAKTYCE
TESTY DIAGNOSTYCZNE
Test stania
na jednej nodze
Test ruchomości
spojenia łonowego
Test czynny
– spacerowy
WYKONANIE: badana
w pozycji stojącej unosi
jedną kończynę, zginając
ją w stawie kolanowym
i biodrowym.
WYKONANIE: badana
leży na plecach. Badający
układa palec środkowy
na spojeniu łonowym, zaś
palce serdeczny i wskazujący na gałęziach kości
łonowych, a następnie
przy zaryglowanym stawie
kolanowym wykonuje ruchy
kończyną dolną w różnych
ustawieniach (dobrzusznie,
dogrzbietowo, w większym
lub mniejszym odwiedzeniu).
WYKONANIE: badający
palcami wskazującymi
uciska prawą i lewą dolną
gałąź kości łonowej. Badana
leży na plecach oraz naprzemiennie unosi kończyny
dolne na wysokość około
10 cm nad podłożem.
INTERPRETACJA: obciążanie jednostronne kończyny
wywołuje ból spojenia
łonowego, obserwowany jest
także dodatni objaw Trendelenburga (6).
INTERPRETACJA: nawet
niewielka ruchomość oraz
bolesność uciskowa spojenia
łonowego wskazują na jego
destabilizację (18, 19).
INTERPRETACJA: unoszenie
kończyny przemieszcza
ku górze gałąź kości łonowej
badanej strony. Brak przemieszczenia kości ku górze
podczas podnoszenia
kończyny lub uniesienie przy
podniesieniu kończyny przeciwnej oznacza dysfunkcję
spowodowaną patologią
więzadłową.
UWAGA! W przypadku
niektórych pacjentek rozejście spojenia łonowego
utrudnia uniesienie wyprostowanej nogi nad poziom
podłoża. Testu nie zaleca się
kobietom w zaawansowanej
ciąży z powodu nadmiernego wysiłku (9, 13).
uwagę na zgłaszane przez nią symptomy i objawy.
Podstawowe zalecenia w rozejściu odnoszą się
do prowadzenia oszczędzającego trybu życia,
w tym reżimu łóżkowego. W przypadku potrzeby
całkowitego unieruchomienia w łóżku stosowany
jest specjalny hamak unoszący miednicę, stwarzający warunki do zbliżenia i zablokowania spojenia
(6, 10). Do tego celu służą też pasy ortopedyczne
umożliwiające w wielu przypadkach bezbolesne
stanie, chodzenie i wykonywanie czynności dnia
codziennego. Pasy ściśle obejmują pierścień mied-
odstawową formę terapii
w rozejściu spojenia
łonowego stanowi kinezyterapia
przywracająca prawidłową
postawę ciała i stabilność
miednicy.
44
Test rozwarcia
stawów krzyżowo-biodrowych
WYKONANIE: badana
w pozycji leżącej na plecach.
Badający układa ręce na
przyśrodkowej powierzchni
kolców biodrowych przednich górnych i spycha
je jednoczasowo do boku.
INTERPRETACJA: manewr
powoduje rozwieranie
brzusznej części stawów
krzyżowo-biodrowych,
rozciąganie więzadła
krzyżowo-biodrowego
przedniego i spojenia
łonowego. Test jest dodatni,
gdy pojawia się ból
z powodu hipermobilności
stawów stawów krzyżowobiodrowych i/lub spojenia
łonowego (9, 18, 19).
nicy, mają za zadanie stabilizować i kompresować
miednicę od przodu poprzez działanie zewnętrznej
siły ściskającej. Naturalnie ortezy nie są stanowią
panaceum i nie są wystarczające w monoterapii,
ponieważ w żadnym wypadku nie mogą zastąpić
przywrócenia należnej anatomii spojenia łonowego
i stabilizującego działania mięśni (9, 14, 20).
Ciąża powoduje zmiany biomechaniczne ciała,
dominujące są: zmiany krzywizn kręgosłupa,
zwiększone przodopochylenie miednicy, protrakcja
głowy i barków (ryc. 2). Naukę przyjmowania
i utrzymania skorygowanej postawy zaczyna się
od eliminacji nawyków oraz umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych,
a następnie globalnych. Wypracowanie odpowiednich napięć i zwiększenie siły mięśniowej obejmuje
wiele obszarów, tj. mięśnie: brzucha, przywodziciele, przepona, dna miednicy, pośladków i dolnej
części pleców – zależnie od zaawansowania destabilizacji oraz dolegliwości pacjentki. Ćwiczenia
nie mogą wywoływać bólu, przez to zaleca się
wykonywanie wielu powtórzeń w ograniczonym
REHABILITACJA W PRAKTYCE
fot. archiwum autorki
WIEDZA W PRAKTYCE
Fot. 1. Rozejście spojenia łonowego na modelu
anatomicznym
Ryc. 1. Siły działające na spojenie łonowe przy
obciążeniu jednej kończyny
zakresie ruchu do objawów pierwszego zmęczenia.
Ćwiczenia powodujące duże obciążenia, np. nożyce
poziome, trening na stepie, przysiady ze sztangą,
nie są wskazane. Należy unikać ćwiczeń odwodzenia kończyn dolnych, ruchów asymetrycznych
i rozciągania mięśni przywodzących. Ulgę przynoszą aktywności, takie jak pływanie (z wyłączenie
pływania „żabką”) czy chodzenie w ciepłej wodzie.
Z powodu oporu wody i zwiększonego nacisku
na stawy miednicy niekiedy jednak powodują one
pogłębienie się dolegliwości. Co więcej, to nazbyt
wczesne i nadmierne obciążenia mają szkodliwy
efekt destabilizujący spojenie łonowe (2, 21).
Szkodliwym skutkom akinezy (podczas unieruchomienia) zapobiegają ćwiczenia łóżkowe –
przeciwzakrzepowe, oddechowe, synergistyczne,
czynne w leżeniu na plecach i na boku. W zależności od cofania się zmian chora powinna leżeć
2/2019
Ryc. 2. Kobieta w ciąży pod kątem biomechanicznym – wskazane okolice do korekty postawy
na usztywnionym łóżku, zwykle przez okres
od 5 do 6 tygodni (10).
W ciąży i połogu ważne znaczenie ma aktywizacja
mięśni dna miednicy, celem odciążenia przepony
miednicy. U niektórych pacjentek wywoływanie
skurczów mięśni przynosi zmniejszenie dolegliwości
i ulgę. Trening dna miednicy poleca się kobietom
w każdym okresie ich życia! Początkowo zaleca się
niewielką liczbę powtórzeń, gdyż osłabione mięśnie
pracują nieefektywnie, co powoduje ich szybkie
znużenie, a nawet bolesność. Wskazany jest trening
w pozycjach niskich, znoszący działanie sił grawitacyjnych na pęcherz moczowy. Siła skurczu powinna
być submaksymalna z tego względu, że celem jest
kontrola mięśni, a nie przyrost siły mięśniowej.
Znaczenie ma też to, że angażowanie mięśnia
poprzecznego brzucha prowadzi do synergicznej
aktywizacji mięśni dna miednicy (11, 22).
45
WIEDZA W PRAKTYCE
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Ćwiczenie 1
Cel: kontrola napięcia mięśni dna miednicy, stabilizacja
miednicy w pozycji neutralnej.
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach ze zgiętymi
stawami kolanowymi i biodrowymi, stopy oparte
o podłoże.
Ruch: pociągnięcie w kierunku głowowo-brzusznym mięśni
dna miednicy, skurcz trwający od 3 do 5 sekund, rozkurcz.
Powtórzenia: 5 serii po 10, początkowa dzienna liczba
to 50.
Ćwiczenie 3
Cel: ostrożne napięcie mięśni brzucha, napięcie mięśnia
poprzecznego.
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach ze zgiętymi
stawami kolanowymi i biodrowymi, stopy oparte
o podłoże.
Ruch: symulowanie wciśnięcia pępka.
Powtórzenia: 20 razy po 10 napięć.
Ćwiczenie 2 „zegar”
Cel: aktywizacja mięśnia
poprzecznego brzucha
i mięśni dna miednicy,
rozluźnienie stawów krzyżowo-biodrowych i dolnego
odcinka kręgosłupa.
Pozycja wyjściowa:
leżenie na plecach
ze zgiętymi stawami kolanowymi i biodrowymi, stopy
oparte o podłoże. Wyobrażenie miednicy jako zegara:
okolica końca mostka
– godzina 12, spojenie łonowe – 6, kolce biodrowe przednie
górne jako godziny 3 i 9
Ruch: ruch kręgosłupa lędźwiowego, napięcie mięśni
brzucha naśladujące przesunięcie wskazówki zegara,
np. z godziny 12 na 6, z 3 na 9.
Powtórzenia: początkowo 2-3 minuty.
Ćwiczenie 4 „dynamiczny mostek”
Cel: nauka kontroli ustawienia miednicy, wzmocnienie
mięśni stabilizujących miednicę
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach ze zgiętymi
stawami kolanowymi i biodrowymi, stopy oparte
o podłoże, kolana złączone.
Ruch: uniesienie bioder do poziomu tułowia, utrzymanie
pozycji przez kilka sekund, następnie powolne (kontrolowane) opuszczenie tułowia.
Powtórzenia: 10 razy, dodać drugą serię, jeśli ćwiczenie
jest zbyt łatwe.
Ćwiczenie 5
Cel: aktywacja mięśni przywodzących kończyny dolne.
Pozycja wyjściowa: leżenie na boku lewym, kończyna dolna
prawa zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, pomiędzy
kolanem prawej nogi a podłożem umieszczony dysk sensoryczny lub poduszka.
46
Ruch: przywiedzenie w stawie biodrowym kończyny prawej,
dociśnięcie kolanem do dysku/poduszki przez 5 do 10 sekund,
rozluźnienie.
Powtórzenia: 10 razy na każdy bok.
REHABILITACJA W PRAKTYCE
WIEDZA W PRAKTYCE
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7 „chód na pośladkach”
Cel: wzmacnianie mięśni przywodzących kończynę dolną
z wykorzystaniem oporu rąk, stabilizacja miednicy.
Pozycja wyjściowa: siad, między kolana włożone są ręce.
Ruch: ruch przywiedzenia kończyny (5-10 sekund), przy
czym ręce mają utrudnić ruch, rozluźnienie. Uwaga!
Ćwi­czenie nie może prowokować bólu w okolicy rzepki.
Powtórzenia: 2 serie po 10.
Ćwiczenie 8
Cel: nauka
kontrolowania
ustawienia
miednicy.
Pozycja
wyjściowa:
siad na piłce
szwedzkiej.
Ruch: przodopochylenie
miednicy,
powrót
do pozycji
wyjściowej,
tyłopochylenie.
Powtórzenia:
10 razy.
Cel: wzmocnienie mięśni brzucha i ud, poprawa stabilizacji
miednicy.
Pozycja wyjściowa: siad prosty, obie dłonie oparte
za tułowiem na podłożu.
Ruch: poruszanie się na pośladkach do przodu i do tyłu,
naśladujące kroki w marszu.
Uwaga! Kończyny dolne powinny być ułożone blisko siebie
(niewielkie „kroki”).
Powtórzenia: 5 razy po 5 „kroków” do przodu i do tyłu.
W leczeniu rozejścia spojenia łonowego zastosowanie znajdują także elementy terapii PNF. Poprzez pracę
silniejszymi odcinkami ciała, w jednym łańcuchu kinematycznym, uzyskiwana jest aktywizację napięcia
mięśniowego słabszego obszaru. Wywołanie irradiacji warunkują: optymalny opór, pozycja wyjściowa,
praca w końcowym zakresie wzorca ruchowego i wcześniejsza ocena pacjenta w celu kontroli przepływu napięcia. W celu wzmocnienia napięcia centralnego i stabilizacji w przypadku rozejścia spojenia
łonowego stosowane są np. wzorce kończyn górnych i dolnych (23). Ćwiczenia z wykorzystaniem irradiacji
(ćwiczenie 9 i 10).
Ćwiczenie 9
Cel: wzmocnienie mięśni brzucha, pobudzenie mięśni
przywodzących, stymulacja do obrotu.
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny górne
wzdłuż tułowia, głowa i górna część tułowia na podwyższeniu (poduszce) – uniknięcie zwiększenia lordozy
lędźwiowej.
Ruch: wykonanie wycinka wzorca: zgięcia, przywiedzenia i rotacji zewnętrznej ze zgięciem kolana. Terapeuta
angażuje w określonej grupie mięśniowej każdy rodzaj
skurczu: koncentryczny, izometryczny i ekscentryczny
(technika kombinacji skurczów izotonicznych).
Powtórzenia: zależne od tolerancji pacjenta.
2/2019
Ćwiczenie 10
Cel: wzmocnienie koncentrycznej i ekscentrycznej pracy
mięśni obręczy barkowej, grzbietu i brzucha (poprzecznych i skośnych), poprawa stabilności ciała.
Pozycja wyjściowa: stojąca. Na wysokości spojenia
łonowego ćwiczący trzyma skrzyżowaną taśmę gumową,
stabilizowaną stopami we wzorcu kończyn górnych:
wyprost, przywiedzenie, rotacja wewnętrzna.
Ruch: uniesienie kończyny górnej po skosie przeciw
oporowi taśmy, z utrzymaniem w końcowym zakresie
ruchu (wzorzec: zgięcie, odwiedzenie, rotacja
zewnętrzna).
Powtórzenia: 10 razy, zależnie od oporu taśmy.
47
WIEDZA W PRAKTYCE
spojenia łonowego), końce bez napięcia skierowane
do kolców biodrowych przednich dolnych (25).
Zabiegiem o działaniu przeciwbólowym jest krioterapia. Wykonuje się ją przez kilka minut, sposobem zimnych okładów na dolną część pleców
i stawów krzyżowo-biodrowych lub masażu: wcieranie kostki lodu w okolice spojenia łonowego przez
20-30 sekund (3).
Ryc. 3. Obszar dysfunkcji bólowej wskazany przez
pacjentkę
Dodatkowe formy terapii
Terapia manualna u kobiet z rozejściem spojenia,
stosowana w trakcie ciąży i w połogu, powinna być
poprzedzona wnikliwym, a przy tym ostrożnym
badaniem. Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego są na tyle delikatne i skuteczne, że z powodzeniem wykorzystuje się je w znacznych dolegliwościach bólowych, nawet w zaawansowanej ciąży.
Terapeuta układa jedną dłoń powyżej spojenia łonowego, drugą – prostopadle do osi długiej pacjentki,
na wysokości kości krzyżowej. Terapia nie jest
nakierowana na określoną strukturę anatomiczną.
Wprowadzenie specyficznego rozciągania skutkuje poprawą elastyczności i zmniejszeniem napięć
układu powięziowego. Wykonujący odczytuje informacje zwrotne z ciała pacjentki i powtarza technikę
do osiągnięcia pożądanego oporu końcowego, który
jest wynikiem rozluźnienia z powodu odruchowej
relaksacji (24).
Masaż poprzeczny spojenia łonowego, włókien
mięśni: prostego brzucha, piramidowego, skośnych
zewnętrznych brzucha oraz przywodziciela długiego
i smukłego zaleca się kobietom w połogu. Zabieg
wykonuje się przez 3 do 5 minut. Wykazuje on działanie przeciwbólowe, rozluźniające i przekrwienne.
Technikę stosuje się bez środka poślizgowego,
w poprzek przebiegu włókien i w ich lekkim napięciu. Użycie chwytu może przejściowo spowodować
zwiększenie odchodów połogowych (2, 19).
Pożyteczne działanie przynosi stosowanie u kobiet
w ciąży plastrowania dynamicznego. Taśmy nie
zawierają środków farmakologicznych i uczulającego
lateksu, dlatego mogą być bezpiecznie stosowane
u ciężarnych. Stosowana technika więzadłowa przez
mechanizm odciążenia w wyniku skracania się plastra
działa na lokalny system bólowy, poprzez dostarczenie
bodźca proprioceptywnego wpływa na odnowę stabilizacji obręczy miednicy. Aplikacja w miejscu objawu
bólowego w rozciągnięciu plastra – 75-100% (środek
48
Zalecenia dla kobiet
z rozejściem spojenia łonowego
Niewskazane są: długotrwałe stanie i intensywne
ćwiczenia, skręcanie tułowia, skłony, kucanie, ciężkie
prace, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, wykonywanie długich kroków. Zalecane są: leżenie na boku
z poduszką między nogami, spanie w satynowej
pościeli i ubieranie satynowej koszuli nocnej – ułatwiają obrót w łóżku, wypróbowanie różnych pozycji
oszczędzających podczas seksu (np. leżenia na boku,
plecami do partnera z poduszką pomiędzy kolanami),
równomierne obciążanie nóg w trakcie stania, korzystanie z wysokich krzeseł, chodzenie po schodach
bokiem, trzymając się poręczy, kładzenie się i wstawanie z łóżka z pozycji bocznej, ze złączonymi kolanami,
pomiędzy którymi znajduje się poduszka. W celu
zmniejszenia dyskomfortu i ustabilizowania miednicy
zaleca się ściskanie torebki między kolanami podczas
wstawania z pozycji siedzącej (14, 20).
Opis przypadku
31-letnia kobieta z rozpoznaniem rozejścia spojenia
łonowego. Poród naturalny odbył się w 39. tygodniu ciąży, bez żadnych powikłań, wymiary dziecka
były w normie. Pacjentka przed ciążą i w jej trakcie
wykazywała małą aktywność fizyczną. Zgłaszała
wcześniejsze epizody bólów dolnej części pleców.
Rozejście spojenia łonowego objawiło się silnymi
bólami miednicy w czasie chodu (wg skali VAS – 8),
bólami okolicy prawego stawu biodrowego oraz
w dolnym regionie pleców (ryc. 3). Występowały
trudności przekręcania się w łóżku i wstawania.
Przez 4 tygodnie po porodzie zalecony był reżim
łóżkowy oraz noszenie pasa stabilizującego miednicę.
Pacjentka przyznała, że tylko częściowo wykonywała ćwiczenia, które miały przeciwdziałać skutkom
unieruchomienia. Badaniem wykryto znaczną tkliwość spojenia łonowego i stawów krzyżowo-biodrowych, jak również nieznaczne ograniczenia czynnego
zgięcia stawu biodrowego prawego.
Leczenie trwało przez 4 tygodnie. Kinezyterapię
wykonywano dwa razy na dobę po 30 minut,
po wcześniejszym instruktażu odnośnie mobilizacji
łóżkowej, ćwiczeń przeciwzakrzepowych, oddechowych i korekcyjnych postawy ciała. Zastosowano:
trening mięśni stabilizujących miednicę, przywiREHABILITACJA W PRAKTYCE
reklama
WIEDZA W PRAKTYCE
dzieli bioder, wzmocnienie mięśni dna miednicy
oraz ostrożne pobudzenie mięśni brzucha. Terapię
uzupełniano masażem poprzecznym, dezaktywacją
punktów spustowych oraz rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym. Wykorzystano też elementy
metody PNF, krioterapię i taping kinezjologiczny.
Po drugim tygodniu terapii ból się zmniejszył
i doszło do poprawy motorycznej, co umożliwiło
wdrożenie ćwiczeń intensywniejszych i pozycji
stojącej. Zwiększył się dystans chodu, jakkolwiek
nadal z cechami chodu „sztywnego”. Na czas zwiększonej aktywności fizycznej pacjentka nadkładała
pas stabilizujący. W czwartym tygodniu terapii
nastąpiło znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych, 1-2 w skali VAS podczas spokojnego spaceru
po upływie 15 min. Zauważano poprawę samopoczucia pacjentki oraz wzrost jej zaangażowania
w terapię (tzw. współodpowiedzialność za leczenie).
Obecnie pacjentka kontynuuje fizjoterapię w celu
zapobiegania dysfunkcji bólowej kręgosłupa i szybszego odzyskiwania formy po ciąży. Wyniki sugerują,
że zastosowana terapia miała wpływ na zmniejszenie
odczuwania bólu i poprawiła mobilność pacjentki.
Podsumowanie
Zastosowanie zaprezentowanych metod może złagodzić dolegliwości oraz przyspieszyć leczenie rozejścia spojenia łonowego. Jakość ciąży, porodu i połogu
poprawia się, gdy prowadzona jest fizjoterapia.
Piśmiennictwo dostępne na: www.rehabilitacja.elamed.pl
Podsumowanie
Grupa pacjentów, na których można stosować metody opisane
w artykule
Pacjent położniczy.
Zastosowany program rehabilitacji
Program fizjoterapii powinien być oparty na kinezyterapii, szczególnie
mięśni odpowiadających za stabilizację posturalną. Uzupełnienie
stanowią metody tj.: kinesiotaping, terapia tkanek miękkich, zaopatrzenie ortopedyczne.
Współpraca z innymi specjalistami
Psycholog, ginekolog, lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda, fizjoterapeuta uroginekologiczny (praca z dnem miednicy).
Wskazania i porady
Terapia musi być dobierania indywidualnie do obrazu schorzenia.
Zaburzenia emocjonalne: poczucie braku samodzielności, trudności w opiece nad dzieckiem mogą stanowić dodatkowy problem
w procesie usprawnia.
Zastosowanie metody
Terapia może mieć zastosowanie u pacjentów ortopedycznych
po urazach ze skutkiem rozejścia spojenia łonowego.
2/2019
49
WIEDZA W PRAKTYCE
Piśmiennictwo
1. Schulz R.L., Feitis R.: Nieskończona sieć. Virgo, Poznań
2011, wyd. 3.
2. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Konferencja
naukowa, SUM, Katowice 2016.
3. Jain S., Eedarapalli P., Jamjute P., Sawdy R.: Symphysis
pubis dysfunction: a practical approach to management. „The Obstetrician & Gynaecologist”, 2006,
8, 153-8.
4. Senechal P.K.: Symphysial pubis separation during
childbirth. „J Am Board Fam Pract”, 1994, 7, 141-4.
5. Owens K., Pearson A., Mason G.: Symphysis pubis
dysfunction – a cause of significant obstetric morbidity.”Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol”, 2002, 105,
143-6.
6. Dudenhausen J.W., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa, 2010.
7. Troszyński M.: Położnictwo – ćwiczenia. Podręcznik dla
studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2016, wyd.
3.
8. Kapandji A.I.: Anatomia funkcjonalna. Tom 3. Kręgosłup
i głowa. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
9. Truszczyńska A.: Fizjoterapia w łagodzeniu dolegliwości okresu ciąży oraz leczeniu stanów patologicznych. [W:] Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie.
Red. D. Szukiewicz, PZWL, Warszawa 2012, 183-192.
10. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa
2008, 222.
11. Kozłowska J.: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie.
AWF Kraków, Kraków 2006.
13. Liem T., Dobler T.K.: Techniki osteopatyczne. Tom
I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011, wyd. 3.
50
14. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów.
Red. T. Pisarski, PZWL, Warszawa 2002, wyd. 4.
15. Nandani M., Nandani P.: Physiotherapy strategies for
a woman with symphysis pubis diastasis (SPD) after
normal vaginal birth: a case study. „Indian Journal
of Physical Therapy”, volume 2, 2014, 2, 3-6.
16. Smith J.: Strukturalna praca z ciałem. WSEiT, Poznań
2014.
17. Aslan A., Fynes M.: Symphyseal pelvic dysfunction.
„Current Opinion Obstetrics and Gynecology”, 2007,
19, 133-9.
18. Kaltenborn F.M.: Kręgosłup badanie manualne i mobilizacja. Rolewski, Toruń 1998.
19. Ortopedyczna Terapia Manualna dla fizjoterapeutów
Koncepcja Kaltenborna i Evjentha UEX-AEX1. Materiały
z kursów, prowadzący: Balik G., Warszawa 2015, 7.
20. Jagroo D., Hoefs J.: Your best pregnancy. Demos Health,
New York 2014.
21. Kozłowska J., Curyło M.: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie. Część praktyczna. AWF Kraków,
Kraków 2013.
22. Smolarek N., Pisarska-Krawczyk M., Sajdak S.: Fizjoterapia jako sposób terapii stosowanej u kobiet
z powodu nietrzymania moczu. „Ginekologia Praktyczna”, 2007, 4, 23-7.
23. Koncepcja PNF – kurs podstawowy. Materiały ze szkolenia, prowadzący: A. Stępień, Warszawa, 2013.
24. Manheim C.J.: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe.
WSEiT, Wrocław 2011.
25. Kinesiology taping K-Active – kurs podstawowy. Skrypt
szkoleniowy, prowadzący: T. Senderek, Poznań, 2010.
REHABILITACJA W PRAKTYCE
Download