Uploaded by User4611

Test eko-skonwertowany

advertisement
Imię i nazwisko .......................................................................................................... kl asa ...........................
1. Skreśl błędne informacje w zdaniach dotyczących cech organizmów.
A. Najmniejszymi elementami strukturalnymi i funkcjonalnymi budującymi ciała organizmów są komórki /tkanki.
B. DNA jest / białka są nośnikiem informacji genetycznej u organizmów.
C. Każdy organizm dąży do utrzymywania stanu równowagi wewnętrznej, czyli ewolucji / homeostazy.
2. Określ, które z podanych zastosowań nauk biologicznych są wykorzystywane w rolnictwie
A. Badania określające stadia rozwojowe owadów, w celu określenia czasu śmierci ofiary.
B. Badania nad DNA pozwalające na ustalenie tożsamości przestępcy.
C. Produkcja perfum z roślinnych olejków eterycznych.
D. Wpływ genów i środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
E. Uzyskiwanie genetycznie modyfikowanych organizmów, np. roślin odpornych na szkodniki.
F. Hodowla zwierząt i roślin oparta na selekcji i krzyżowaniu organizmów o określonych cechach.
3. Zbadano, czy sposób kiełkowania nasion jęczmienia jest zależny od zawartości azotu w glebie. Przygotowano 4 zestawy
doświadczalne, składające się z doniczek zawierających podłoże optymalne dla rozwoju nasion tego gatunku. W każdej z
doniczek umieszczono po 20 nasion. Uprawę prowadzono przy różnej zawartości azotu w glebie .
Po upływie tygodnia oszacowano ilość skiełkowanych nasion, a wyniki przedstawiono w tabeli.
Skonstruuj wykres liniowy przedstawiający wyniki uzyskane w prezentowanym doświadczeniu.
Zawartość azotu
Liczba siewek jęczmienia
10%
20%
40%
60%
4
8
10
10
4. Uszereguj etapy prowadzenia badań naukowych zgodnie z kolejnością ich przeprowadzania.
A. Weryfikacja hipotezy.
B. Obserwacja.
C. Sformułowanie problemu badawczego.
D. Postawienie hipotezy.
E. Wyciągnięcie wniosków.
5. Zaznacz podpunkty, w których zawarto opisy badań będących doświadczeniami.
A. Badanie wpływu zanieczyszczeń na liczebność pantofelków w akwarium.
B. Wpływ wilgotności powietrza na aktywność samic komarów.
C. Rozmieszczenie chloroplastów w komórkach moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis).
D. Liczenie gniazd bocianów na terenie Nadwrciańskiego Parku Krajobrazowego.
6. Wymień 4 elementy optyczne mikroskopu.
7. Chcąc się przekonać, jaka metoda mycia rąk jest najskuteczniejszym sposobem ograniczającym liczbę kolonii
bakterii na dłoniach, przeprowadzono doświadczenie. Wyniki przedstawiono w tabeli.
Zapoznaj się z nimi, a następnie określ, które z podanych stwierdzeń jest prawidłowo sformułowaną hipotezą do
przeprowadzonego doświadczenia.
A. Najskuteczniejszą metodą mycia rąk jest
zastosowanie gorącej wody wodociągowej oraz
mydła.
B. Czy metoda mycia rąk wpływa na liczbę kolonii
bakterii na dłoniach?
C. Wpływ rodzaju mydła na skuteczność eliminowania
bakterii na rękach.
D. Metoda mycia nie ma wpływu na liczbę kolonii
bakterii.
Metoda mycia rąk
Liczba kolonii
bakteryjnych
(w szt.)
Zimna woda wodociągowa
45
Zimna woda wodociągowa
z zastosowaniem mydła
35
Gorąca woda wodociągowa
25
Gorąca woda wodociągowa
z zastosowaniem mydła
5
8. Wiele owoców pod wpływem kontaktu z powietrzem ciemnieje.
Proces ten można opóźnić, wykorzystując sok z cytryny.
Aby zweryfikować tę informację, przygotowano dwa zestawy badawcze A i B.
Zapoznaj się ze schematem, a następnie napisz, który zestaw pełni rolę próby
kontrolnej j i uzasadnij swój wybór.
............................................................................................................................. .....
..................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ...........
9. Uczniowie na lekcji biologii otrzymali polecenia przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej i wykonanie rysunku
obrazu mikroskopowego komórek ziemniaka powiększonych 200 razy.
a) Zaznacz podpunkt zawierający warunek konieczny do prawidłowego wykonania wymaganego rysunku.
A. Okular powiększający 40 razy i obiektyw powiększający 10 razy.
B. Okular powiększający 20 razy i obiektyw powiększający 5 razy.
C. Okular powiększający 10 razy i obiektyw powiększający 5 razy.
D. Okular powiększający 5 razy i obiektyw powiększający 40 razy.
10. Zaznacz hipotezy.
a) Czy światło przyspiesza kiełkowanie nasion?
b) Procentowa zawartość tłuszczu w masie ciała zależy od płci.
c) Wpływ wieku i płci na procentową zawartość tłuszczu w masie ciała.
d) Badanie wpływu
e) Siła kiełkowania nasion zależy od wilgotności podłoża.
f) Czy barwa kwiatów niezapominajki warunkowana jest przez pH podłoża?
g) Wysiłek fizyczny u człowieka przyczynia się do zwiększenia liczby oddechów na minutę.
Imię i nazwisko .......................................................................................................................... klasa ............................
1. Podkreśl poprawne informacje w zdaniach dotyczących cech organizmów.
A. Organizmy podlegają homeostazie /ewolucji, która zachodzi poprzez mutację.
B. Najmniejszym elementem strukturalnym i funkcjonalnym budującym ciała organizmów są
tkanki / komórki.
C. Białka są / DNA jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów.
2. Określ, które z podanych zastosowań nauk biologicznych są wykorzystywane w
medycynie.
A. Wpływ genów i środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
B. Pozyskiwanie biogazu.
C. Produkcja szczepionek i antybiotyków z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej.
D. Badania określające stadia rozwojowe owadów, w celu określenie czasu śmierci ofiary.
E. Produkcja biodegradowalnych opakowań.
F. Uzyskiwanie genetycznie modyfikowanych organizmów, np. roślin odpornych na
szkodniki.
3. Zbadano, czy sposób kiełkowania nasion czarnuszki polnej (Nigella arvensis) jest zależny
od temperatury. Przygotowano 4 zestawy doświadczalne, składające się z doniczek
zawierających podłoże optymalne dla rozwoju nasion tego gatunku. W każdej z doniczek
umieszczono po 20 nasion. Uprawę prowadzono w różnych warunkach temperaturowych.
Po upływie tygodnia oszacowano ilość skiełkowanych nasion, a wyniki przedstawiono w
tabeli.
Skonstruuj wykres liniowy przedstawiający wyniki uzyskane w prezentowanym
doświadczeniu.
Temperatura
Liczba siewek czarnuszki polnej
15oC
20oC
25oC
30oC
4
10
12
18
4. Uszereguj etapy prowadzenia badań naukowych zgodnie z kolejnością ich
przeprowadzania.
A. Sformułowanie problemu badawczego.
B. Weryfikacja hipotezy.
C. Wyciągnięcie wniosków.
D. Postawienie hipotezy.
E. Obserwacja.
5. Wymień 4 elementy mechaniczne mikroskopu.
6. Zaznacz podpunkty, w których zawarto opisy badań będących obserwacjami.
A. Liczenie osobników poszczególnych gatunków drzew w parku.
B. Wpływ soli występującej w glebie na wzrost fasoli.
C. Badania nad zawartością metali ciężkich w organach podziemnych roślin rosnących na glebach o różnym odczynie.
D. Analiza różnic między zewnętrzną a wewnętrzną stroną blaszki liściowej u klonu pospolitego (Acer
platanoides).
7. Chcąc się przekonać, jaka metoda mycia rąk jest najskuteczniejszym sposobem ograniczającym liczbę kolonii
bakterii na dłoniach, przeprowadzono doświadczenie. Wyniki przedstawiono w tabeli.
Zapoznaj się z nimi, a następnie określ, które z podanych stwierdzeń jest prawidłowo sformułowa nym
wnioskiem do przeprowadzonego doświadczenia.
A. Czy metoda mycia rąk wpływa na liczbę kolonii
Metoda mycia rąk
bakterii na dłoniach?
B. Najskuteczniejszą metodą mycia rąk jest
zastosowanie gorącej wody wodociągowej oraz
mydła.
C. Metoda mycia nie ma wpływu na liczbę kolonii
bakterii.
D. Wpływ rodzaju mydła na skuteczność
eliminowania bakterii na rękach.
Liczba kolonii
bakteryjnych
(w szt.)
Zimna woda wodociągowa
45
Zimna woda wodociągowa
z zastosowaniem mydła
35
Gorąca woda wodociągowa
25
Gorąca woda wodociągowa
z zastosowaniem mydła
5
8. Aby sprawdzić czy ziemniak zawiera skrobię przygotowano dwa zestawy badawcze A i B.
Zapoznaj się ze schematem, a następnie napisz, który
zestaw pełni rolę próby kontrolnej i uzasadnij swój wybór.
............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ........
................................................................................................. .......................................
9. Uczniowie na lekcji biologii otrzymali polecenia przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej i wykonanie rysunku
obrazu mikroskopowego komórek ziemniaka powiększonych 400 razy.
Zaznacz podpunkt zawierający warunek konieczny do prawidłowego wykonania wymaganego rysunku.
A. Okular powiększający 40 razy i obiektyw powiększający 5 razy.
B. Okular powiększający 10 razy i obiektyw powiększający 5 razy.
C. Okular powiększający 20 razy i obiektyw powiększający 30 razy.
D. Okular powiększający 10 razy i obiektyw powiększający 40 razy.
10. Zaznacz problemy badawcze
A. Jak światło wpływa na kiełkowanie nasion?
B. Wiek i płeć mają wpływ na procentową zawartość tłuszczu w masie ciała.
C. Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza rośnie liczba ataków na ludzi przez samice komarów.
D. W organach roślinnych występują cukry/węglowodany.
E. Badanie wpływu
F. Wpływ pH gleby na barwę kwiatów niezapominajki
G. Wysiłek fizyczny u człowieka zwiększa liczbę jego oddechów na minutę
Download