Uploaded by User4428

wniosek wypoczynek

advertisement
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora PCPR
Pogórze, 063.08.2020
(miejscowość, data)
Wacławski Łukasz
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)
81-198 Pogórze, ul. Kościuszki 26 m 19
(adres wnioskodawcy)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku
WNIOSEK
o
przyznanie
dofinansowania
do
wypoczynku
poza
przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka*
miejscem
zamieszkania
dziecka
Dane dotyczące dziecka, którego dotyczy wniosek:
1.
Imię i nazwisko: Gierlach Kamil……………………………………………………………….....
Wiek: …………...15 lat………………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące wypoczynku:
2.
Miejsce: ……………………………………………………………………………………………………......
Organizator: …………………………………………………………………………………………………...
Termin: ………………………………………………………………………………………………………...
Koszt: ………………………………………………………………………………………………………….
Przyznane świadczenie zamierzam przeznaczyć na pokrycie następujących wydatków szacunkowych:
3.
Lp
Koszt w zł
Przedmiot wydatku
1
2
3
4
5
Suma
Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Zasadami dofinansowania do wypoczynku poza miejscem
zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka”.
Proszę o realizację świadczenia na nr rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Opinia Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………
(data i podpis pracownika)
Potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie: kwota ………………………………………………………..
………………………………….
(podpis głównej księgowej)
Decyzja dyrektora PCPR:…………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora PCPR)
Download