Uploaded by User4070

finanse-esej (1)

advertisement
Autor: Aleksander Waligóra, Marcin Wojciechowski (grupa 6 FIR)
Temat: 1. Fluktuacje unijnej gospodarki w 2020
Część 1. Opis zjawiska / problemu
Na końcu 2019 roku większość przedsiębiorców i ekonomistów zastanawiało się co przyniesie
nadchodzący 2020 rok. Wielu patrzyło z optymizmem na przyszłość, pomimo prognozowanego
spowolnienia gospodarczego w Europie. Nikt się jednak nie spodziewał tak ogromnego kryzysu,
który w zaledwie kilka miesięcy dotknął praktycznie cały świat i nie wiadomo, kiedy się zakończy.
Wiele osób już nadało nazwę temu zjawisku- koronakryzys. Covid-19 zakończy 30 lat
nieprzerwanego wzrostu w Polsce. Jest to nietypowy kryzys, stanowi on etap przypadkowych wahań
koniunkturalnych, których przyczyną są np. strajki, klęski żywiołowe, wojny. Najczęściej są to
wahania cykliczne (Periodycznie powtarzające się spadki i ożywienia koniunktury gospodarczej). Z
powodu jego szczególnego charakteru ekonomiści musieli poważnie zastanowić się nad tym jakie
działania podjąć, aby w jak największym stopniu ograniczyć jego skutki. Obecny kryzys gospodarczy
znacząco różni się od załamania finansowego w 2008 i 2009 roku, kiedy to sektor finansowy
zatrzymał się i z tego rozlała się cała masa negatywnych zjawisk. Obecne załamanie można porównać
do sepsy, to coś co uderza we wszystkie sektory gospodarki.
PROGNOZA GOSPODARCZA NA ROK 2020 Z LUTEGO
Prognoza gospodarcza z lutego 2020 roku opublikowana przez Komisję Europejską przewidywała,
że 2020 rok będzie 8 z rzędu, w którym gospodarka europejska odnotuje wzrost. Zakładano, że
wyniesie on 1,2 proc dla strefy euro oraz 1,4 proc. w całej UE. Najwyższy wzrost na poziomie 4 proc
prognozowano na Malcie, najniższy 0,3 proc. we Włoszech. Komisarz UE ds. gospodarki Paolo
Gentiloni podkreślił, że prognozy dla gospodarki europejskiej zakładają stabilny, choć nieznaczny,
wzrost w ciągu najbliższych dwóch lat. Eksperci KE byli zdania, że wzrostowi w najbliższych latach
będą sprzyjać konsumpcja prywatna i inwestycje, zwłaszcza w sektorze budowlanym. W kilku
państwach zapewne znacznie wzrośnie skala inwestycji publicznych, szczególnie w transporcie i
infrastrukturze cyfrowej. Wśród zagrożeń już wtedy wymieniano epidemię koronawirusa, jednak nie
sądzono, że będzie ona miała aż tak duży wpływ na sytuację gospodarczą. Zwrócono również uwagę
na wysoki stopień niepewności co do polityki handlowej USA, który uniemożliwia szerszą poprawę
nastrojów gospodarczych. Wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, może mieć negatywny wpływ
na łańcuch dostaw w handlu unijnym. Przewidywano, że wzrost Polskiej gospodarki wyniesie 3,3%
PKB. Wśród pozytywnych aspektów wymieniono poprawę sytuacji w zakresie miejsc pracy,
zmniejszenie napięć handlowych oraz uniknięcie brexitu bez porozumienia. Prognozowana inflacja
w strefie Euro wyniosła 1,3 % a w całej UE 1,5 %. W Polsce miała ona wynieść 2,7 %. Wśród powodów
wzrostu inflacji wymieniono wzrost płac oraz wyższe prognozy cen ropy naftowej.
PROGNOZA GOSPODARCZA NA ROK 2020 Z MAJA
Kolejna publikacja Komisji Europejskiej znacząco różniła się od tej opublikowanej w lutym. Główny
wpływ na to miała niespodziewana wtedy na tak dużą skalę epidemia. Wprowadzone na wiele
tygodni zamrożenie gospodarki w większości krajów UE miało kolosalny wpływ na sytuację
gospodarczą. Kolejna prognoza w przeciwieństwie do tej poprzedniej przewiduje recesję we
wszystkich krajach UE. PKB w UE średnio w tym roku ma spaść o 7,4 proc. Nad Wisłą spadek ten w
2020 r. wyniesie 4,3 proc. z powodu „zakłóceń działalności gospodarczej spowodowanych środkami
wprowadzonymi w związku z pandemią i bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego”.
Warto zaznaczyć, że Polska ma być krajem o najniższym spadku PKB w Europie. Bezrobocie
wzrośnie z 3,3 w 2019 roku do 7,5proc. Doprowadzi to zapewne do nagłego zatrzymania wzrostu
płac. Inflacja została obniżona w porównaniu z zimową prognozą do 2,5 % proc. Konsumpcja
prywatna w Polsce znacznie spadnie na skutek wzrostu bezrobocia, gwałtownego spowolnienia
wzrostu płac i obaw konsumentów co do przyszłości. Dług publiczny w naszym kraju w tym roku
znacząco wzrośnie, z ok. 46 proc. do ok. 58 proc. PKB, a deficyt sektora instytucji rządowych i
samorządowych osiągnie 9,5 proc. PKB. Biorąc pod uwagę sytuację w całej UE to najgorszym
położeniu będą Hiszpania, Włochy i Grecja. Różnice w wielkości kryzysu w poszczególnych krajach
mają być dość spore. Dla przykładu spadek produkcji w Polsce ma przekroczyć 4 proc., natomiast w
Grecji ma to być prawie 10 proc. Niemcy mają odnotować spadek PKB rzędu 6,5 proc. a Francja 8,2
proc. W krajach, w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki sytuacja będzie jeszcze gorsza.
We Włoszech, czyli jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajów gospodarka skurczy się w tym
roku o 9,5 proc., w Hiszpanii o 9,4 proc. Największe załamanie ma być w Grecji- 9,7 proc,
przyszłoroczny wzrost ma wynieść tam 7,9 proc.
Prognozowane zmiany PKB w 2020 r. (%)
6
4
2
-2
-4
-6
Belgia
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luxemburg
Malta
Holandia
Austria
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Bułgaria
Czechy
Dania
Chorwacja
Węgry
Polska
Rumunia
Szwecja
0
-8
-10
-12
prognoza z lutego 2020
prognoza z maja 2020
Dług publiczny krajów strefy euro przekroczy 102 proc. PKB. Inflacja w strefie euro wyniesie w tym
roku 0,2 proc., a w całej UE 0,6 proc. W zachodniej Europie inflacja będzie mniejsza niż w krajach
Europy Wschodniej na przykład we Francji to 0,4 proc, a na Węgrzech 3 proc. Bezrobocie w strefie
euro ma skoczyć w tym roku do poziomu 9,6 proc., a w całej UE do 9 proc.; w 2019 roku wynosiło
ono odpowiednio 7,5 proc. oraz 6,7 proc. Najwyższy poziom bezrobocia (19,9 proc.) ma wystąpić w
tym roku w Grecji. Niewiele lepiej będzie w Hiszpanii (18,9 proc. bezrobotnych). Do 11,8 proc.
bezrobocie ma wzrosnąć we Włoszech, a do 10,1 proc. we Francji. W Niemczech bezrobocie ma
wynieść w tym roku 9,2 proc. W przyszłym roku sytuacja ma się poprawiać – poziom bezrobocia w
UE
ma
spaść
do
7,9
proc.,
a
w
strefie
euro
do
8,6
proc.
Przewidywana stopa bezrobocia (%) w 2020 r.
25
20
15
10
5
Belgia
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luxemburg
Malta
Holandia
Austria
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Bułgaria
Czechy
Dania
Chorwacja
Węgry
Polska
Rumunia
Szwecja
0
W efekcie wprowadzonych środków polityki budżetowej ograniczających szkodliwy wpływ pandemii
na gospodarkę łączny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE ma wzrosnąć z
0,6 proc. w 2019 roku do 8,5 proc. w 2020 roku. Komisja podkreśla, że wiosenną prognozę
charakteryzuje większa niż zazwyczaj niepewność.
Jak zapisał się pierwszy kwartał 2020 roku?
Eurostat przedstawił dane dotyczące wzrostu PKB w strefie euro. Zanotowane spadki są największe
od początku prowadzenia badań, czyli od 1995 roku. Przez większą część pierwszego kwartału
gospodarka funkcjonowała normalnie, ale ujawnione przez Eurostat dane pokazują, że załamanie
produkcji i spadek PKB miał miejsce już w pierwszych trzech miesiącach roku. W pierwszym
kwartale 2020 r. PKB spadł w porównaniu z kwartałem poprzednim o 3,8 proc. w strefie euro i o 3,5
proc. w 27 krajach Unii Europejskiej. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku
PKB wyrównany sezonowo spadł o 3,3 proc. w strefie euro i o 2,7 proc. w UE-27. Włoska gospodarka
skurczyła się w I kwartale o 4,7 proc. w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, w porównaniu z I
kwartałem 2019 r. spadek wyniósł 4,8 proc. Francuska agencja statystyczna INSEE, poinformowała,
że PKB skurczył się o 5,8 proc. w porównaniu do IV kwartału 2019. Niemiecki indeks IFO w marcu
zanotował największy miesięczny spadek. Hamowanie niemieckiej gospodarki, będącej silnikiem
europejskiego wzrostu gospodarczego jest wyjątkowe. Federalny Urząd Statystyczny podał, że
produkt krajowy brutto Niemiec spadł o 2,2 proc. wobec czwartego kwartału 2019 roku. W Hiszpanii
spadek wyniósł 5,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Jak wynika z danych GUS-u W pierwszym kwartale PKB Polski wzrósł o 1,9 proc. rok do roku, ale
spadł o pół procent w porównaniu z czwartym kwartałem 2019. Dane są lepsze niż oczekiwali
ekonomiści. T o największy spadek od 22 lat.
Plan odbudowy gospodarki UE
27 maja Komisja Europejska ogłosiła plan odbudowy gospodarki unijnej, którego kluczowym
elementem jest utworzenie funduszu Next Generation EU w wysokości 750 mld euro. Budżet Unii
Europejskiej na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro (około 4,9 biliona złotych). Komisja
zaproponowała też w środę Instrument Odbudowy i Odporności w wysokości 560 mld euro, który
zapewni wsparcie finansowe dla inwestycji i reform, w tym tych związanych z Europejskim
Zielonym Ładem i nowymi technologiami. Inicjatywa zakłada wsparcie państw nie tylko Południa
UE, jak wcześniej spekulowano, lecz także w istotnym stopniu Europy Środkowej. Środki finansowe
na fundusz Next Generation zostaną pozyskane przez tymczasowe zniesienie pułapu zasobów
własnych do 2% dochodu narodowego brutto UE. Według wstępnych szacunków ta druga grupa
krajów może uzyskać 16 proc. dotacji i 17 proc. kredytów z nowego funduszu, gwarantując jedynie
6 proc. składek na jego sfinansowanie. Wśród jego beneficjentów mogą się znaleźć: Bułgaria
(dodatni bilans dotacji i składek o równowartości 9,7% PKB), Chorwacja (7,4%), Rumunia (3,4%),
Polska (1,7%) i Węgry (0,3%). Fundusz ma być finansowany z obligacji emitowanych przez KE (i
gwarantowanych przez państwa członkowskie UE), których źródłem spłaty może się stać nowy
wspólnotowy podatek.
Źródła:


https://ec.europa.eu/poland/news/200213_winter_forecast_pl,
https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-recesja-prognozy-gospodarcze-dla-polskii-ue-na-2020-i-2021/gf5fty8














https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/ecfin_forecast_winter_2020_statistical_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_850
https://www.wnp.pl/finanse/arak-kryzys-gospodarczy-spowodowany-koronawirusem-jestjak-sepsa,398488.html
https://alebank.pl/fatalny-pierwszy-kwartal-dla-gospodarki-unii-europejskiej/
https://www.money.pl/gospodarka/polski-pkb-spadnie-mniej-niz-unijny-komisjaeuropejska-pokazala-prognozy-6507547666077825a.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/pkb-polski-za-i-kw-2020-dane-zgospodarki-zaskoczyly-ekonomistow/e00nhmg
https://dnarynkow.pl/5-wykresow-pokazujacych-kryzys-gospodarczy-2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/spadek-pkb-w-europie-i-kw-2020dane-eurostatu-sytuacja-gospodarcza-podczas/z0clcwf
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10325542/nie-tylko-polska-eurostat-podal-danektore-pokazuja-ze-zle-jest-w-calej-unii-europejskiej.html
https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/1476972,pkb-niemiec-spadl-o-2-2-proc-sawstepne-dane-za-i-kw-2020-roku.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/pkb-francji-i-hiszpanii-w-i-kw2020-roku/1s0h1py
https://www.forbes.pl/gospodarka/nowy-budzet-ue-na-lata-2021-2027-i-funduszodbudowy/4msdg67
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-06-03/plan-odbudowy-gospodarkiue-reakcje-panstw-europy-srodkowej
Download