Uploaded by User3616

Bochlin projekt Elektr i AKPiA z rysunkami

advertisement
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Branża elektryczna i AKPiA
Zadanie:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie,
gmina Nowe
Nazwa i adres
obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie
86-170 Nowe
Kategoria obiektu
XXX
budowlanego:
Jednostka ewidencyjna, jedn. ewid.: 041406_5, Nowe
obręb, nr działki:
działki nr 197/6 obręb 0005 Kozielec
Inwestor,
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.
ul. Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe
Nr projektu:
PB-01/18
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stadium / Zawartość:
Branża elektryczna i AKPiA
Opracowanie:
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.
ul. Radarowa 14A
80-298 Gdańsk
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Siedliński
Projektant: Zenon Kuczmera
uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdzający: inż. Janusz Pik
uprawnienia budowlane nr 49/Gd/00
w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci,
instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Data opracowania:
Gdańsk, Bochlin, wrzesień 2018 r.
Egzemplarz:
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
SPIS ZAWARTOŚCI
Nr
Projekt budowlany
PB-01/18/PZ
Projekt zagospodarowania terenu
PB-01/18/T
Branża technologiczno – sanitarna
PB-01/18/K
Branża konstrukcyjno – budowlana
Branża elektryczna i AKPiA
PB-01/18/E
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.



opis techniczny
rysunki
schematy
Wykaz załączników
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnień do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi, w specjalności instalacji elektrycznych, autorowi
projektu.
Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
autora projektu.
Decyzja nr 49/Gd/00 o nadaniu uprawnień do sporządzania projektów
wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do
zakresu budownictwa powszechnego, sprawdzającemu projekt.
Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
sprawdzającego projekt.
2
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Spis treści
1.
DANE OGÓLNE ......................................................................................................... 8
1.1.
Inwestor i Zamawiający .......................................................................................... 8
1.2.
Eksploatator obiektu ............................................................................................... 8
1.3.
Nazwa opracowania ............................................................................................... 8
1.4.
Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe ........................................................ 8
1.5.
Podstawa opracowania ........................................................................................... 8
1.6.
Cel i zakres opracowania ...................................................................................... 10
2.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ................................................................................ 10
2.1.
Instalacje technologiczne ...................................................................................... 10
2.2.
Instalacje elektryczne ........................................................................................... 10
3.
OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ .................................................. 11
3.1.
Zasilanie w energię elektryczną ............................................................................ 11
3.2.
Opis rozdzielnicy głównej RG ............................................................................... 11
3.3.
Opis rozdzielnicy technologicznej RT.................................................................... 12
3.4.
Opis rozdzielnicy zestawu pomp hydroforowych RZH ........................................... 12
3.5.
Agregat prądotwórczy ........................................................................................... 12
3.6.
Kable i przewody .................................................................................................. 14
3.7. Część ogólno-elektryczna ..................................................................................... 14
3.7.1. Instalacje gniazd wtyczkowych ...................................................................... 14
3.7.2. Instalacje ogrzewania .................................................................................... 14
3.7.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła ......................................... 15
3.7.4. Instalacja oświetleniowa ................................................................................ 15
3.8. Budynek stacji uzdatniania wody .......................................................................... 15
3.8.1. Opis ogólny technologii .................................................................................. 15
3.8.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW .......... 16
3.9. Urządzenia pomiarowe ......................................................................................... 27
3.9.1. Opis urządzeń pomiarowych .......................................................................... 27
3.9.2. Zestawienie przyrządów pomiarowych........................................................... 27
3.9.3. System opomiarowania liczników wody Cello ................................................ 29
3
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
4.
OBLICZENIA TECHNICZNE .................................................................................... 30
4.1.
Bilans mocy .......................................................................................................... 30
4.2.
Dobór przekroi kabli zasilających .......................................................................... 31
4.3.
Dobór układu kompensacji mocy biernej............................................................... 34
5.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA .................................................................. 34
6.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ................................................................... 34
7.
UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................. 34
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG – POLE I .................. 35
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG – POLE II ................. 35
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY TECHNOLOGICZNEJ RT................. 36
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY ZESTAWU HYDROFOROWEGO RZH
........................................................................................................................................ 38
ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODÓW .......................................................................... 39
WYNIKI OBLICZEŃ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ........................................................... 48
4
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Spis rysunków
Nazwa rysunku
Plan zewnętrznych tras kablowych
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urządzeń technologicznych
Plan tras koryt kablowych
Plan linii kablowych instalacji technologicznej
Plan instalacji gniazd wtyczkowych
Plan wewnętrznej instalacji oświetleniowej
Plan instalacji połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej
Numer
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Spis schematów
Rozdzielnica główna RG
Widok płyty czołowej
Rozmieszczenie aparatów
Pole I - Zasilanie - układ pomiarowy
Pole II - Zasilanie podstawowe i rezerwowe
Pole II - Schemat ideowy sterowania układem SZR
Pole II - Sygnalizacja wyboru zasilania
Pole II - Analizator sieci
Pole II - Zasilanie rozdzielnic obiektowych
Pole II - Zasilanie rozdzielnic obiektowych cd.
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW
Pole II - Schemat ideowy obwodów oświetleniowych
cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
Rozdzielnica technologiczna RT
Widok płyty czołowej
Rozmieszczenie aparatów
Schemat ideowy układu kontroli zasilania
Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG1
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy
oraz poziomu suchobiegu w studni PG1
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG2
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy
oraz poziomu suchobiegu w studni PG2
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG3
Schemat ideowy zasilania ogrzewania i sygnalizacji otwarcia obudowy
oraz poziomu suchobiegu w studni PG3
Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy płuczącej PP
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą dozująca ZD1
RG-1
RG-2
RG-3
RG-4
RG-5
RG-6
RG-7
RG-8
RG-9
RG-10
RG-11
RG-12
RG-13
RG-14
RT-1
RT-2
RT-3
RT-4
RT-5
RT-6
RT-7
RT-8
RT-9
RT-10
RT-11
RT-12
RT-13
5
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromag. wody uzdatnionej
i płuczącej
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromagnetycznych wody
surowej
Schemat ideowy układu rejestracji przepływu Cello
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym ZbU1
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym ZbU2
Schemat ideowy wyboru zbiornika sterujacego
Schemat ideowy sygnalizacji otwarcia zbiorników retencyjnych
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorach
Schemat ideowy zasilania i sterowania przepustnic regulacyjnych filtrów
Schemat ideowy zasilania z UPS
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha
Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A1
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A2
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A3
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A4
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A5
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A6
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A8
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A1
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A2
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A3
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A7
Schemat ideowy komunikacji Ethernet
Schemat ideowy magistrali Modbus RTU
Rozdzielnica Zestawy hydroforowego RZH
Widok płyty czołowej
Rozmieszczenie aparatów
Schemat ideowy zasilania
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH1
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH4
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH1
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH2
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH3
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH4
Schemat ideowy zabezpieczenie pomp hydroforowych przed
suchobiegiem
Schemat ideowy sterowania pomp hydroforowych 1PH w trybie awaryjnym
Schemat ideowy zasilania z UPS
RT-14
RT-15
RT-16
RT-17
RT-18
RT-19
RT-20
RT-21
RT-22
RT-23
RT-24
RT-25
RT-26
RT-27
RT-28
RT-29
RT-30
RT-31
RT-32
RT-33
RT-34
RT-35
RT-36
RT-37
RT-38
RT-39
RZH-1
RZH-2
RZH-3
RZH-4
RZH-5
RZH-6
RZH-7
RZH-8
RZH-9
RZH-10
RZH-11
RZH-12
RZH-13
RZH-14
6
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V
Schemat ideowy zasilania switcha
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A1
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A2
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 2A1
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 2A1
Schemat ideowy komunikacji Ethernet
RZH-15
RZH-16
RZH-17
RZH-18
RZH-19
RZH-20
RZH-21
7
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów
zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych
rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż
podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia
parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” rozumie się parametry o
co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej.
1. Dane ogólne
1.1.
Inwestor i Zamawiający
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich spółka z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
1.2.
Eksploatator obiektu
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich spółka z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
1.3.
Nazwa opracowania
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe.
Branża elektryczna i AKPiA.
1.4.
Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe
Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujęcie wody znajdują się w miejscowości
Bochlin, gmina Nowe, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie.
Istniejąca stacja oraz ogrodzony tern ujęcia położone są w całości na działce nr
ew. 197/5, obręb 0005 Kozielec.
Właścicielem i eksploatatorem stacji uzdatniania wody i istniejących instalacji jest
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. ul. Plac Św. Rocha, 86-170 Nowe.
1.5.
Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o następujące dane i materiały:
 Umowa z zamawiającym,
 Cyfrowa mapa do celów projektowych,
 Informacje zebrane podczas wizji lokalnej w istniejącej SUW, uzgodnienia z
Inwestorem, inwentaryzacja obiektów stacji (szkicowa i fotograficzna),
 Uzgodnienia z projektantem technologii,
 Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń przewidzianych do
zamontowania,
 Schemat technologiczny stacji SUW,
8
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (część D:
Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach użyteczności publicznej). Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2012,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Obowiązujące normy:
 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe:
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Oprzewodowanie.
 PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 PN-HD 60364-4-43:2010- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
 PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
porażeniem elektrycznym
 PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed
zaburzeniami
napięciowymi
i
zaburzeniami
elektromagnetycznymi.
Ochrona
przed
przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapięciowa:
Łączniki
wielozadaniowe.
Urządzenia
przełączające.
 PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady
ogólne.
 PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie
ryzykiem.
 PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
 PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.
9
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc
pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
1.6.
Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania branży elektrycznej i AKPiA jest przestawienie
technicznych rozwiązań zapewniających bezobsługową i automatyczna pracę
SUW spełniającą wymagania branży technologicznej. Zaprojektowana stacja
uzdatniania będzie umożliwiała zdalny monitoring z poziomu wizualizacji
komputerowej.
Oprócz remontu układu technologicznego SUW modernizacji poddane zostaną
również instalacje ogólno-elektryczne.
Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:
 Opis przyjętych rozwiązań,
 Schematy obwodów siłowych rozdzielnicy głównej,
 Schematy obwodów siłowych i sterowania rozdzielnic układu
technologicznego SUW,
 Schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych SUW,
 Schematy montażowe rozdzielnic RG, RT i RZH.
 Specyfikacja wyposażenia rozdzielnic oraz wykaz kabli i przewodów.
2. Opis stanu istniejącego
2.1.
Instalacje technologiczne
Woda z trzech studni jest tłoczona naprzemiennie pompami głębinowymi do
sąsiedniej stacji uzdatniania wody znajdującej się w murowanym budynku.
W stacji uzdatniania woda kierowana jest do pięciu filtrów o średnicy 1400 mm i
jako uzdatniona do czterech wewnętrznych zbiorników retencyjnych o średnicy
1400.
Przepływ wody do sieci jest generowany przez zespół pompowy składających się
z czterech pomp pionowych wielostopniowych OPA.
Wody popłuczne z płukania złoża filtracyjnego w odżelaziaczach odprowadzane
są do odstojnika popłuczyn.
2.2.
Instalacje elektryczne
Stacja SUW zasilana jest linią kablową YAKY 4x120 ze złącza kablowego
znajdującego przy stacji transformatorowej. Energia elektryczna doprowadzona
jest do rozdzielnicy głównej. Rozdzielnica główna i półpośredni układ pomiarowy
energii elektrycznej jest zlokalizowany w budynku SUW. Z rozdzielnicy głównej są
zasilane wszystkie urządzenia SUW.
10
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
3. Opis techniczny przyjętych rozwiązań
Istniejąca rozdzielnica główna, jak i wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz
budynku są przewidziane do wymiany. Linie kablowe do poszczególnych studni
głębinowych będą unieczynnione i układane nowe. Linia kablowa YAKY4x120
zasilające SUW pozostają i zostaną wprowadzone do nowo projektowanej
rozdzielnicy głównej RG. Istniejący, półpośredni układ pomiarowy energii
elektrycznej wyposażony w moduł zdalnej transmisji będzie przeniesiony do
wydzielonego pola rozdzielnicy głównej.
Przed rozpoczęciem prac elektrycznych związanych z przeniesieniem licznika
energii elektrycznej należy ten fakt zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA, który
pozbawi obiekt zasilania na czas prowadzenia prac, a po ich zakończeniu
sprawdzi układ podłączenia i zaplombuje licznik energii elektrycznej.
3.1.
Zasilanie w energię elektryczną
Moc obliczeniowa projektowanej stacji będzie wynosić 36kW. Zgodnie z
umową nr 1/2017 z dnia 07.03.2017 r. aktualna moc zamówiona wynosi 27kW
przy zabezpieczeniu przedlicznikowym gG80A. Po analizie bieżących rozbiorów
wody i związanego z tym poboru energii nie jest wymagane zwiększenie mocy
zamówionej. Jeżeli, takie przekroczenia mocy będą występowały w przeszłości
należy zwiększyć moc zamówiona u operatora.
Istniejący kabel zasilające YAKY 4x120 zasilający obecnie rozdzielnicę główną
należy podłączyć do projektowanej rozdzielnicy głównej RG.
3.2.
Opis rozdzielnicy głównej RG
Projektowana rozdzielnica główna RG będzie zlokalizowana w budynku SUW
w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu pokazanym na rysunku nr A2.
Dwupolową rozdzielnicę RG o wymiarach 2000x600x400 (wys. x szer. x gł.) i
2000x1000x400 należy wykonać w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP55.
Proponuje się obudowę szeregową np. TS8 produkcji Rittal. Rozdzielnicę RG oraz
rozdzielnice RZH i RT muszą być zastosowane tego samego typu i producenta.
Wewnątrz pola I rozdzielnicy RG zostanie zamontowany istniejący układ
pomiarowy energii elektrycznej wraz z przekładnikami toru prądowego, natomiast
w polu II zostanie zamontowana następująca aparatura:
- przełącznik wyboru zasilania „I-0-II BYPASS”,
- układ SZR,
- ochronnik przepięć kl. B+C,
- analizator sieci,
- rozłączniki bezpiecznikowe do zasilania poszczególnych obwodów:
 Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy,
 Rozdzielnicy technologicznej RT,
 Rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH,
 Rozdzielnicy układu kompensacji mocy biernej RBK,
11
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
- aparatura zabezpieczająca obwody ogólnego przeznaczenia,
Zasilaniem podstawowym rozdzielnicy głównej stanowić będzie energia
elektryczna ze złącza kablowego. Natomiast zasileniem rezerwowym będzie
stanowić stacjonarny agregat prądotwórczy. Rodzaj źródła zasilania wybierany
będzie przełącznikiem I-0-II z opcją Bypassu. W pozycji „I” zasilanie RG odbywać
się będzie z układu SZR, natomiast w pozycji „II” bezpośrednio z sieci, z
pominięciem układu SZR i agregatu. Proponuje się zainstalowanie przełącznika
typu SIRCOVER BYPASS I-0-II produkcji SOCOMEC. Agregat prądotwórczy
zainstalowany zostanie na zewnątrz SUW zgodnie z rysunkiem A1.
Projektuje się układ automatycznego załączenia rezerwy SZR, który będzie
oparty na stycznikach DILM225 wyposażonych w blokady mechaniczne i
elektryczne. Układem SZR sterował będzie sterownik ALT600, który zasilany
zostanie z zasilacza UPS.
Przed wejściem do budynku SUW zamontowany będzie wyłącznik
pożarowy, który będzie podłączony do układu SZR oraz do agregatu
prądotwórczego.
Projektuje się zainstalowanie analizatora parametrów sieci, który
wykorzystywany będzie do monitorowania i rejestrowania parametrów zasilania.
Analizator powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 z protokołem
Modbus RTU, umożliwiając przesył danych za pośrednictwem sterownika
głównego 1A1 do stanowiska komputerowego z aplikacją SCADA. Analizator sieci
powinien być zasilany z zasilacza UPS.
3.3.
Opis rozdzielnicy technologicznej RT
Rozdzielnicę technologiczną RT projektuje się na bazie obudowy TS8
produkcji Rittal o wymiarach 2000x1200x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony
IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pompy
płuczącej, dmuchawy, sprężarki powietrza, pomp wody osadowej i pozostałych
urządzeń technologicznych. Rozdzielnica RT należy posadowić w budynku SUW
w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linią
kablową YKY 5x16 z rozdzielnicy głównej RG.
3.4.
Opis rozdzielnicy zestawu pomp hydroforowych RZH
Rozdzielnicę zestawu pomp hydroforowych projektuje się na bazie obudowy
TS8 produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu
ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca
pompy hydroforowe. Rozdzielnica RZH zostanie zainstalowana obok rozdzielnicy
RPG i zasilona zostanie linią kablową YKY 5x10 z rozdzielnicy głównej RG.
3.5.
Agregat prądotwórczy
Projektuje się zainstalowanie stacjonarnego agregatu prądotwórczego w
obudowie o mocy podstawowej 55kVA. Agregat zostanie zainstalowany w na
12
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
terenie SUW zgodnie z rysunkiem A1. Agregat zapewni zasilanie wszystkich
urządzeń technologicznych SUW i instalacji ogólnego przeznaczenia. Agregat
sterowany będzie ze sterownika SZR. W przypadku awarii zasilania
podstawowego podejmie prace (do 15sekund).
Zespół prądotwórczy powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego
i generatora synchronicznego.
Dodatkowo zespół prądotwórczy powinien:
a) zawierać:
- kompletna instalację paliwową, smarowania i elektryczno-rozruchową,
- układ ładowania akumulatorów,
- układ podgrzewu oleju,
- zbiornik paliwa,
- sterownik agregatu, wyposażony w graficzny panel operatorski oraz w przyciski
umożliwiające wybór pracy jako: manualna, automatyczna, testowa,
- złącze Ethernetowe z obsługą protokołu Modbus TCP, w celu przesyłania
danych do centralnego sterownika i dalej do systemu wizualizacji,
- elektroniczny układ pomiarowy (napięcia, prądy, moce, poziom paliwa, itp., dane
będą przesyłane do wizualizacji),
b) charakteryzować się:
- niską zawartością harmonicznych prądu generowanego przez prądnice,
- niską poziomem hałasu,
Do agregatu należy ułożyć linie kablowe zgodnie ze schematami
elektrycznymi oraz bednarkę FeZn 25x4.
Parametry zespołu prądotwórczego:
- moc podstawowa:
55 kVA /44kW
- napięcie znamionowe:
3x400V/230V
- częstotliwość:
50Hz
- znamionowy współczynnik mocy:
0,8
- rodzaj prądu:
przemienny, trójfazowy
- typ:
stacjonarny,
- układ regulacji:
elektroniczny, automatyczny
- czas pracy bez tankowania dla 100%
~13h
- zbiornik paliwa
160l
- wymiary:
950x2650x1450 (szer x dłu x
wys)
Agregat prądotwórczy należy posadowić na fundamencie, który należy
wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjno-budowlanej.
Proponuje się zainstalowanie agregatu prądotwórczego np. typu TJ60SD 5C
produkcji SILCO.
13
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
3.6.
Kable i przewody
a) zewnętrzne
Linie kablowe zasilające i sterownicze należy układać tak, jak pokazano to
na rysunku A1. Należy je układać w wykopie na głębokości 0,7m, na warstwie
podsypki piaskowej o grubości 10cm. Kable należy oznaczyć podając jego typ,
kierunek i numer obwodu. Po ułożeniu, kable należy zasypać 10cm warstwą
piasku, a następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu. Następnie należy oznaczyć
trasę kabla, układając na całym odcinku niebieską folię z tworzywa sztucznego o
grubości 0,5mm. Po zakończeniu prac rowy należy zasypać.
Kable należy wprowadzać do budynku na głębokości co najmniej 0,4m
przez termokurczliwy przepust murowy pochylony na zewnątrz budynku. Przepust
w otworze ściany zewnętrznej należy uszczelnić natryskiwaną twardniejącą
pianką. Po wciągnięciu kabla obkurcza się na nim oba końce przepustu.
b) wewnętrzne
Przewody wewnątrz budynku należy układać w ocynkowanych korytach
siatkowych np. produkcji Cablofil. Plan tras koryt kablowych przedstawiono na
rysunku A3. Przewody siłowe należy oddzielić od przewodów sterowniczych
układając je w oddzielnych korytach oddalonych od siebie o co najmniej 20cm.
Odcinki pionowe, które rozprowadzają przewody do konkretnych urządzeń, należy
układać w rurkach RB20 przymocowanych do ściany za pomocą specjalnych
uchwytów.
3.7.
Część ogólno-elektryczna
3.7.1. Instalacje gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych należy ułożyć przewodem JZ-500 3x2,5 do
odbiorników jednofazowych z wyjątkiem przepływowych ogrzewaczy wody (JZ3x4) i JZ-500 5x2,5 do gniazd trójfazowych, tak jak to pokazano na rysunku A5.
Wzdłuż tras poziomych przewody należy układać w ocynkowanych korytkach
siatkowych np. produkcji Cablofil, natomiast odcinki pionowe (końcowe) w rurkach
instalacyjnych RB20 przymocowanych uchwytami do ściany. Należy stosować
gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co najmniej IP44 wyposażone w styk
ochronny.
3.7.2. Instalacje ogrzewania
W hali SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego.
Ogrzewanie elektryczne wykorzystywane będzie w sytuacjach dłuższego postoju
stacji, aby zapobiec obniżeniu temperatury poniżej 6 °C. W skład ogrzewania będą
wchodzić grzejniki elektrycznych o mocy 1,5kW każdy, wyposażone w termostat.
W sezonie zimowym źródłem ciepła będzie woda przepływająca przez armaturę
instalacji technologicznej, a grzejniki elektryczne traktowane są jako ogrzewanie
awaryjne. Grzejniki należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem A5.
14
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
3.7.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła
Przeanalizowano racjonalność wykorzystania źródeł ciepła. Zaprojektowane
grzejniki elektryczne są rozwiązaniem wykorzystywanym tylko w sytuacjach
długoterminowego wyłączenia pracy SUW co jest sytuacją niemal niemożliwą z
uwagi, że SUW jest jedynym źródłem wody dla wsi. W czasie normalnej pracy
źródłem ciepła jest energia z wydobywanej wody o temperaturze stałej w roku ok.
9°C przepływającej przez instalację technologiczną, która ma dużą pojemność.
Przepływ to 20 m3/h. Ciepło uzyskiwane jest w zasadzie produktem ubocznym dla
podstawowej funkcji SUW, czyli zaopatrzenia ludności w wodę. Każdy inny system
ogrzewania
będzie
wymagał
bezprzedmiotowych,
wysokich
kosztów
eksploatacyjnych i inwestycyjnych.
3.7.4. Instalacja oświetleniowa
Wewnętrzną instalację oświetleniową projektuje się wykorzystując oprawy
świetlówkowe typu OPK-TCW060 o mocy 2x58W, 2x36W, 1x18W. Oprawy OPKTCW060 Aw 2x58W wyposażone w moduł baterii i stanowią oświetlenie awaryjne
pomieszczenia. Instalację oświetleniowo zaprojektowana w oparciu o obliczenia
natężenia oświetlenia wykonane programem DIALux.
Oprawy oświetleniowe należy zasilić przewodem JZ-500 4x1,5. Oprawy należy
zamontować na łańcuszkach na wysokości ok 3,5m. Instalację oświetleniową
należy rozprowadzić tak, jak to pokazano na rysunku A6.
Na zewnątrz projektuje się naświetlacze LED np. typu HL-06/20W produkcji
Ledlumen o mocy 20W każda, które umieszczone będą w narożnikach budynku i
przed wejściem. Przewidziana będzie możliwość wyboru trybu sterowania
oświetleniem zewnętrznym: automatyczne, ręczne lub wyłączone. Wybór trybu
dokonywany będzie przełącznikiem umieszczonym na płycie czołowej rozdzielnicy
RG. W trybie automatycznym oświetleniem zewnętrznym sterować będzie zegar
astronomiczny.
3.8.
Budynek stacji uzdatniania wody
3.8.1. Opis ogólny technologii
Projektowana SUW w ciągu technologicznym będzie zawierała następujące
urządzenia:
- 3 pompy głębinowe,
- 2 aeratory ciśnieniowe,
- 2 filtry ciśnieniowe wraz z osprzętem,
- 2 zbiorniki wody uzdatnionej,
- zestaw hydroforowy składający się z 4 pomp,
- dmuchawę powietrza,
- pompę płucząca,
- sprężarkę powietrza,
- układy dezynfekcji: pompa dozująca podchloryn sodu,
15
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Woda ze studni tłoczona będzie do zbiorników retencyjnych za pomocą pomp
głębinowych przez układ dwustopniowej filtracji, który składał się będzie z aeratora
i jednego filtra (w przyszłości możliwa jest rozbudowa o dodatkowy filtr). Stamtąd
za pomocą zestawu pomp hydroforowych woda tłoczona będzie do sieci. Pompa
płucząca i dmuchawa powietrza wykorzystywane będą w procesie regeneracji
filtrów.
3.8.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych
SUW
3.8.2.1. Opis systemu sterowania
Sterowanie procesem technologicznym uzdatniania wody będzie oparte na
bazie sterowników swobodnie programowalnych np. S7-1200 produkcji Siemens.
Idea sterowania SUW będzie następująca.
W rozdzielnicy technologicznej RT zamontowany zostanie sterownik główny
1A1, który będzie odpowiedzialny za sterowanie całym procesem technologicznym
oraz za jego kontrolę. Sterownik ten wyposażony będzie w moduł komunikacyjny
do sieci Ethernet. Dane zebrane z całego systemu będą wyświetlane na panelu
operatorskim oraz będą przesyłane do istniejącego komputera PC z
zainstalowaną aplikacją wizualizacji SCADA Promotic. Komputer z aplikacją
wizualizacji będzie zainstalowany w siedzibie eksploatator i będzie odpowiedzialny
m.in. za archiwizacje i wizualizacje procesu technologicznego. Komunikacja
pomiędzy komputerem z aplikacją SCADA a sterownikami procesu
technologicznego będzie zrealizowana poprzez transmisje GPRS i sieć
komórkową. Panel operatorski będzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy
technologicznej, umożliwiając lokalny przegląd parametrów i sterowanie pracą
stacji.
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez sterownik główny:
- kontrola procesu uzdatniania wody,
- zbieranie informacji z przetworników poziomu wód umieszczonych w zbiorniku
wody uzdatnionej, studniach głębinowych,
- wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania wody,
- wybór, sterowanie i kontrola pracy pomp głębinowych,
- sterowanie pracą aeratorów ciśnieniowych,
- sterowanie pracą zestawu dozującego,
- sterowanie i kontrola pracy pompy płuczącej i dmuchawy powietrza,
- zbieranie informacji z przepływomierzy elektromagnetycznych,
- kontrola procesu uzdatniania wody,
- sterowanie wyzwalaniem i przebiegiem regeneracji,
- sterowanie przepustnicami na filtrach,
- odczyt danych przez magistralę RS485 i Modbus RTU z analizatora sieci i
przepływomierzy elektromagnetycznych,
- komunikacja z aplikacją SCADA i sterownikiem zestawu hydroforowego,
16
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Automatyka sterowania stacją uzdatniania wody została zaprojektowana tak,
aby umożliwić jej dalszą pracę w przypadku awarii sterownika PLC (układu
automatycznego). W tym celu umożliwiono pracę większości urządzeń w trybie
automatycznym, jak i ręcznym, sterowanych od czujników awaryjnych. Wybór
trybu sterowania dokonywany będzie przełącznikami AUTO–0–RĘCZNE,
umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnicy RT i RZH.
3.8.2.2. Pompy głębinowe
a) zasilanie
Woda dla SUW czerpana będzie przez trzy istniejące agregaty pompowe
umieszczone w studniach o mocy 15kW każda. Pompy zasilane będą z
projektowanej rozdzielnicy RT przez układ łagodnego rozruchu. W torze
silnoprądowym zostanie zamontowany układ kontroli pracy silnika pompy MP204
produkcji Grundfos. Pompy będą pracowały naprzemiennie i nigdy razem.
Funkcje układu MP204:
- pomiar rezystancji izolacji przed uruchomieniem,
- kontrola przeciążenie/niedociążenia w zakresie od 3-120A,
- kontrola wartości napięcia zasilania,
- kontrola kolejność faz i brak fazy,
- kontrola współczynnika mocy,
- monitoring pobór mocy,
- monitoring zniekształceń harmonicznych prądu,
- monitoring liczby godzin pracy i liczby włączeń,
Układ MP204 będzie podłączony do centralnego sterownika z
pośrednictwem konwertera protokołów CIU200 Modbus RTU. Wszystkie w/w dane
monitorowane przez MP204 będą widoczne z poziomu panela operacyjnego i
aplikacji SCADA.
Pompy zasilane będą liniami kablowymi YKY4x25, które trzeba
doprowadzić do obudowy każdej studni. Istniejące linię kablowe zasilające pompy
należy usunąć i ułożyć nowe zgodnie z rysunkiem A1. Do połączenia kabla
zasilającego z agregatem pompowym należy wykorzystać istniejące kable.
Obudowy studni nie będą wymieniane na tym etapie, ale trzeba ułożyć kable
zgodnie z projektem, pod katem wymiany istniejących obudów na obudowy typu
lange. Przy włazie wejściowym do studni należy doinstalować czujnik otwarcia
obudowy. W studni należy zainstalować sondę hydrostatyczna głębokości oraz
sondę konduktometryczną.
b) sterowanie
Pompy sterowane będą z rozdzielnicy RT. Każda z pomp wyposażona
będzie w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat” oraz lampki
sygnalizacyjne stan pracy bądź awarii. Dodatkowo zamontowany będzie
przełącznik wyboru źródła sygnału sterującego dla pracy automatycznej (PG.S0).
17
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Przełączniki i lampki sygnalizacyjne zostaną umieszczone na płycie czołowej
rozdzielnicy RT.
W trybie automatycznym „Automat” praca pomp będzie sterowana od poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych. W zależności od wybranego przełącznikiem
źródła sygnału sterującego możliwa jest następująca praca automatyczna:
- od sterownika PLC wg nastawionych progów (możliwa edycja) poziomu w
zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej (sygnał 4-20mA).
Przy obniżeniu się poziomu wody poniżej pierwszego progu załączana jest
zawsze jedna pompa głębinowa (blokady elektryczne). Pompa pracuje, aż osiągną
pełne napełnienie zbiorników retencyjnych.
- od awaryjnych czujników poziomu - od pływaków zamontowanych w zbiornikach
retencyjnych. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu załączają się pompa.
Pompa wyłączana jest, gdy zbiorniki retencyjne napełnią się. Ten rodzaj
sterowania umożliwia pracę automatyczna pomp w przypadku awarii sterownika
PLC. Układ sterowania został tak zaprojektowany, że mimo wyboru źródła sygnału
sterującego na „sterowanie PLC”, to i tak w przypadku awarii sterownika PLC
automatycznie zostanie przełączony na sterowanie od czujników awaryjnych bez
interwencji obsługi.
W trybie sterowania ze sterownika PLC załączana jest zawsze ta pompa o
najkrótszym czasie pracy z wszystkich trzech pomp będących w gotowości
elektrycznej. Algorytm taki zapewni równomierne zużywanie się pomp. Pompy są
dodatkowo zabezpieczone od suchobiegu przez kontrole prądów pobieranych
przez silniki oraz przez sondy hydrostatyczne zamontowane w każdej studni
(sygnał 4-20mA).
Sondy hydrostatyczne zamontowane w studniach musza być podłączone do
sterownika PLC poprzez separator oraz ochronnik przepięć.
3.8.2.3. Pompa płucząca. Dmuchawa powietrza
a) zasilanie
Pompa płucząca (5,5kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (5,5kW, 3x400V)
będą zasilane z układu miękkiego rozruchu. Zasilanie do poszczególnych
urządzeń należy doprowadzić przewodami JZ-500 4x2,5.
b) sterowanie
Dmuchawa, jak i pompa płucząca załączane będą kolejno w trakcie
procesu regeneracji filtrów. Urządzenia te będą wyposażone w przełącznik trybu
sterowania: „Ręka-0-Automat”. Wybór trybu pracy dokonywany będzie
przełącznikami umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnicy RT. W trybie
ręcznym pompa i dmuchawa załączane będą bezpośrednio do pracy. W trybie
automatycznym urządzeniami sterować będzie sterownik. Pompa płucząca od
pracy na sucho zabezpieczona będzie z układu sond konduktometrycznych
zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i wibracyjnego czujnika poziomu
wkręconego w kolektor ssący.
18
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Do pracy dmuchawy wykorzystywany jest zawór rozruchowy (24VDC, NO), który
powinien zamknąć się po czasie ok. 3 sek. od rozpoczęcia rozruchu. Zawór ten
pełni również funkcję zabezpieczenia przed wodą mogącą dostać się do
dmuchawy po zakończeniu procesu płukania.
W trakcie pracy pompy płuczącej przepustnica PPY (zamontowana na
rurociągu wody płuczącej) otwierana jest automatycznie. Przepływomierz
zainstalowany na rurociągu wody płuczącej wykorzystywany jest do kontrolowania
intensywności płukania jak i zliczenia ilości wody zużytej na płukanie.
3.8.2.4. Sprężarka powietrza
Zaprojektowano sprężarkę powietrza o mocy 2,2kW, która zasilana będzie
napięciem 3x400V. Sprężarka wyposażona będzie w autonomiczny sterownik z
wyświetlaczem LCD np. Sigma Control 2, który będzie mierzył aktualne ciśnienie i
sterował praca silnika, aby utrzymać ciśnienie powietrza w nastawionych
granicach. Sterownik sprężarki będzie kontrolował wszystkie parametry pracy i
informował o konieczności przeprowadzenia serwisu na ekranie wyświetlacza.
Sterownik sprężarki wyposażony będzie w kartę komunikacyjną Modbus RTU
slave umożliwiającą odczyt aktualnych parametrów pracy sprężarki przez
sterownik główny PLC i przesłanie ich dalej do systemu nadrzędnego SCADA.
Parametry przesyłane do systemu nadrzędnego:
- ciśnienie aktualne i zadana histereza pracy,
- czas pracy,
- czasy do wykonania czynności serwisowych (np. wymiana oleju, filtrów,
separatora, itp),
- alarmy i ostrzeżenia,
W
rozdzielnicy
RT
zamontowany
zostanie
wyłącznik
silnikowy,
zabezpieczający obwód zasilania przed zwarciem i przeciążeniem prądowym.
Zasilanie do sprężarki należy doprowadzić przewodem JZ-500 5x1,5.
3.8.2.5. Zbiorniki wody uzdatnionej
Uzdatniona woda będzie magazynowana w 2 projektowanych zbiornikach
retencyjnych.
Zbiorniki zostaną opomiarowane przez:
- przetwornik hydrostatyczny poziomu wyposażony w wyjście 4-20mA,
- zawieszakowe sondy konduktometryczne (5 sond),
Sygnał z przetwornika hydrostatycznego będzie podłączony przez separator i
ochronnik przepięć do sterownika 1A1, gdzie nastąpi jego przeskalowanie na
odpowiednią jednostkę pomiaru (m3, wysokość słupa wody w metrach lub %). Na
podstawie tego sygnału oraz wartości zadanych sterowane będą pompy
głębinowe
19
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Umieszczone wewnątrz sondy konduktometryczne będą używane do sterowania
napełnianiem zbiornika w trybie ręcznym (awaryjnym, bez udziału sterownika)
oraz w trybie automatycznym w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.
3.8.2.6. Sterowanie pracą filtrów
Każdy z dwóch filtrów wyposażony będzie w 5 przepustnic z napędem
pneumatycznym dwustronnego działania wraz z elektromagnetycznymi zaworami
pilotowymi na napięcie 24VDC. Każda przepustnica wyposażone będzie w
wyłączniki krańcowe położenia.
Przepustnice sterowane będą przez sterownik 1A1 wg zaprogramowanego
algorytmu regeneracji filtrów za pośrednictwem modułów wejść/wyjść.
Przepustnice główne (Y1-woda surowa, Y2-woda uzdatniona) każdego filtra
należy w stanie beznapięciowym ustawić w pozycji otwartej, natomiast pozostałe
w pozycji zamkniętej. Taka konfiguracja ustawienia przepustnic umożliwi przepływ
wody przez filtry w przypadku awarii napięcia sterowniczego 24VDC lub
sterownika.
W projekcie jest przywidziany układ sterowania dla kolejnych dwóch filtrów,
które będą instalowane w kolejnym etapie rozbudowy.
Sekwencje pracy i płukania filtrów
1
2
3
Płukanie
4
5
6
Przygotowanie
filtra
Spust ciśnienia
Spust wody
Wzruszanie
powietrzem
Płukanie w
przeciwprądzie
Spust
pierwszego
filtratu
Pompa głębinowa
X
Pompa płucząca PP
X
X
Dmuchawa DP
X
PRACA
Pompy
F1Y6
F2Y6
Pierwszy filtrat
STANDBY
Czas
trwania
Przepustnice
F1Y3
F1Y4
F2Y3
F2Y4
Płukanie od dołu
/wzruszanie
powietrzem
Etap płukania
Wylot
Nr
etapu
Wlot
Stan
pracy
F1Y2
F2Y2
Popłuczyny
F1Y1
F2Y1
X
5 sek
T1
X
T2
X
T3
X
X
T4
X
X
T5
X
X
X
X
X
X
Czasy T1-T5 muszą być edytowalne z poziomu panela operatorskiego i SCADA
20
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
3.8.2.7. Sterowanie pracą aeratora ciśnieniowego A1 i A2
Woda ze studni głębinowej doprowadzona będzie do aeratora A1, gdzie
zostanie napowietrzona i odgazowana. W dalszej kolejności przepływnie do
odżelaziaczy i do kolejnego aeratora A2.
Aeratory zostaną wyposażone w armaturę kontrolno-sterującą poziom lustra
wody. Do kontroli i sygnalizacji poziomu wody zastosowana będzie sonda
konduktometryczna (trój prętowa) np. Elcluwo-201+Elcluwo114S produkcji
Elektromontex, natomiast elementami wykonawczymi dopuszczającymi/
spuszczającymi powietrze będą dwa zawory elektromagnetyczne 24V DC. Z
sondy konduktometrycznej uzyskane będą sygnały o poziomie minimalnym i
maksymalnym wody w aeratorze. Sygnały te będą trafiały do sterownika 1A1,
który wg zaprogramowanego algorytmu będzie realizował proces napowietrzania i
odgazowania wody. Sygnały o poziomie z aeratorów i wysterowaniu zaworów
wyświetlane będą w stacji operatorskiej i dyspozytorni.
3.8.2.8. Zasilanie i sterowanie zestawem dozującym
Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany będzie zestaw dozujący np. typu: DDC
produkcji Grundfos.
a) zasilanie
Do pompy dozującej należy doprowadzić kabel JZ-500 3x2,5, który należy
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z modułem różnicowoprądowym.
Napięcie zasilające podawane będzie na pompkę poprzez przełącznik
umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej.
b) sterowanie
Wydajność pompki sterowana będzie sygnałem 4-20mA, proporcjonalnie do
aktualnego przepływu wody za pośrednictwem sterownika głównego 1A1. W
zależności od wybranego punktu dozowania (na zbiorniki retencyjne lub
bezpośrednio do sieci) wartości przepływu sterującego będzie suma przepływu z
przepływomierzy WS1, WS2, WS3 lub WU1. Wybór przepływomierzy sterujących
powinna być możliwa z poziomu panela operatorskiego.
Pompa wyposażona będzie w lancę ssawną z dwoma pływakami. Dolny
pływak (suchobieg) będzie zatrzymywał pracę pompki, a drugi sygnalizujący niski
poziom odczynnika w zbiorniku. Obydwa sygnały należy podłączyć do sterownika
PLC.
3.8.2.9. Zestaw pomp hydroforowych
W SUW zainstalowany zostanie zestaw pompowy składający się z czterech
pomp o mocy 4kW każda.
a) zasilanie
Pompy zasilane będą z rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH. Zasilanie
do każdej pompy należy doprowadzić przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x2,5.
21
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Każda z pomp będzie zasilana bezpośrednio z niezależnej przetwornicy
częstotliwości, które będą zabudowane w rozdzielnicy RZH. Od pracy na sucho
pompy zabezpieczone będą przez sondy konduktometryczne zainstalowane w
zbiorniku retencyjnym oraz od wibracyjnego czujnika suchobiegu wkręconego w
kolektor ssącym zestawu hydroforowego.
b) sterowanie
Pracą zestawu hydroforowego sterować będzie sterownik programowalny
2A1, za pośrednictwem którego wszystkie informacje o stanie pracy zestawu
przekazywane będą do panela operatorskiego i systemu wizualizacji. Sterowanie
pracą pomp odbywać się będzie za pośrednictwem przetwornika ciśnienia
zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowane
ciśnienie wody wyjściowej na sieć zamienione będzie na sygnał 4-20mA
podawany do modułu analogowego sterownika. W torze pomiarowym, w celu
ochrony sterownika przed przypadkowymi przepięciami mogącymi wystąpić w linii
pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany będzie separator sygnałów
analogowych.
Stabilizacja ciśnienia realizowana jest poprzez zmianę wydajności pomp
(zmiana prędkości obrotowej) za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości, np.
produkcji VACON 100 Flow. Jeżeli zapotrzebowanie na wodę wzrasta wtedy
rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. O ile wydajność jednej pompy nie
pokrywa zapotrzebowania na wodę, włącza się następna pompa. Układ
sterowania cały czas analizuje czas pracy poszczególnych pomp i w taki sposób
załącza je do pracy, aby ich zużycie było w miarę jednakowe. Ten sposób
sterowania zapewnia równomierne zużycie wszystkich pomp. Zasadniczym
trybem pracy zestawu pompowego jest tryb automatyczny, tzn. załączona jest
przetwornica częstotliwości i wszystkie przełączniki wyboru pracy są w położeniu
„praca automatyczna”. W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje
parametry do wartości zaprogramowanych w sterowniku.
Na elewacji rozdzielnicy RZH zamontowane zostaną lampki sygnalizujące pracę
lub awarie pomp oraz przełączniki wyboru trybu pracy „Ręka–0– Auto”. Tryb pracy
ręczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawioną na stałe
częstotliwością pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany będzie przełącznik 10, za pomocą którego będzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:
- pozycja „0”- praca automatyczna ze stała częstotliwością od wyłączników
ciśnieniowych i przekaźnika programowalnego. W tym trybie pracy ciśnienie w
kolektorze tłocznym będzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach
zamontowanych w kolektorze tłocznym.
- pozycja „1” – pełna praca automatyczna, z regulacja wydajności każdej pompy
ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ciśnienia mierzonego w kolektorze
tłocznym.
22
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Przewidziane jest sterowanie pomp przez sterownik w przypadku awarii
przetwornika ciśnienia. W układzie takim sterownik po wykryciu awarii
automatycznie przejdzie na sterowanie pomp od sygnałów z wyłączników
ciśnieniowych. Natomiast w przypadku awarii sterownika, układ automatycznie
przełączy się na sterowanie od wyłączników ciśnieniowych.
Falowniki zestawu będą podłączone do sterownika przez magistrale
Ethernet. Dane pomiędzy urządzeniami wymieniane będą za pośrednictwem
protokołu Modbus TCP. Takie połączenie umożliwia pełny monitoring pracy
falowników.
3.8.2.10. Wizualizacja pracy stacji
Do wizualizacji pracy stacji wykorzystany będzie kolorowy panel operatorski
zamontowany na płycie czołowej rozdzielnicy RT, jak i komputer stacjonarny,
zlokalizowany w siedzibie eksploatatora, tj. stacji uzdatniania wody w Nowem.
Dane pomiędzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami będą przesyłane
poprzez GPRS w wykorzystaniem sieci komórkowej.
Podgląd lokalny pracy stacji będzie odbywał się na kolorowym panelu
operatorskim o przekątnej panelu nie mniejszej niż 9” (np. TP900 Comfort
produkcji Siemens), na którym wyświetlane będą parametry pracy stacji, jak
również komunikaty o zaistniałych awariach.
Główna wizualizacja, o pełnej funkcjonalności SCADA zrealizowana będzie
na komputerze stacjonarnym pracującym w środowisku Windows, z
zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA np. Promotic. Aplikacja
wizualizacji ma za zadanie zbieranie danych procesowych, wizualizowanie ich na
ekranach synoptycznych i ich archiwizację.
Na ekranie monitora w postaci graficznej wizualizowany będzie przebieg
procesu uzdatniania wody. Zbudowany zostanie system zakładek (menu), który
umożliwi operatorowi dostęp do szczegółowych informacji: alarmy bieżące, alarmy
historyczne, historia regeneracji, wykresy przepływów, raporty produkcji wody,
zużycia energii, nastawy parametrów sterowania.
System wizualizacji musi umożliwiać zdalny podgląd pracy stacji przez
przeglądarkę stron internetowych. Dlatego na komputerze należy zapewnić dostęp
do Internetu wraz ze statycznym adresem IP.
Wymagane licencje oprogramowania Promotic:
- licencja Runtime PmRuntime1000 (klucz USB) – 1000 zmiennych
- licencja PmOPC,
- licencja PmDB - dostęp do baz danych,
- licencja 4x PmWebClient – dostęp do aplikacji zdalnie przez przeglądarkę www
dla 4 klientów.
23
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Wymagane licencje oprogramowania Siemens:
- Serwer OPC (Telecontrol Server Basic 8) – komunikacja pomiędzy sterownikiem
PLC a SCADA za pośrednictwem modemu CP 1243-7 LTE.
Wymagane systemu komputerowego:
Komputer:
- Procesor: co najmniej dwurdzeniowy 2,8GHz, 6MB cash,
- karta graficzna – 512MB,
- płyta główna z kontrolerem RAID1,
- pamięć RAM 8GB, DDR3,
- 2 dyski twarde pracujący w RAID1: SSHD 1TB/8GB, SATA-III, 64MB cache,
- dwie karty sieciowe 100Mb/s,
- karta dźwiękowa,
- nagrywarka DVD,
- obudowa z zasilaczem 400W,
- mysz USB,
- klawiatura USB,
- system operacyjny: Windows 7/10 Prof. 64Bit
- oprogramowanie: antywirusowe z licencja 3lat, pakiet Office,
Monitor: LCD 24” IPS, 1920x1080, głośniki,
Zasilacz: UPS 1000VA,
Drukarka: A4 laserowa, kolorowa,
Aplikacja wizualizacji powinna spełniając poniższe wymagania:
- graficzną prezentacje procesu technologicznego,
- zdalną kontrolę pracy stacji,
- wpływanie na proces – zmiana ustawień pracy stacji,
- informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach,
- wyzwolenie regeneracji filtrów na żądanie,
- wyświetlanie stanu pracy urządzeń technologicznych (praca, awaria, otwarty,
zamknięty),
- podgląd poziomów wody w zbiornikach i ciśnienia wody tłoczonej na sieć,
- archiwizacja parametrów procesowych pracy stacji, alarmów, wyzwalanych
regeneracji,
- wyświetlanie przebiegów sygnałów analogowych,
- kontrola i archiwizacja parametrów energii elektrycznej,
- raportowanie produkcji wody i zużycia energii elektrycznej,
- zarządzanie poziomami dostępu,
- i wiele innych.
24
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Zestawienie danych przesyłanych do wizualizacji
Lp. Opis
1
Poziom wody w zbiornikach retencyjnych
2
Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni głębinowych
3
Przepływ i stan liczników wody uzdatnionej WU1
4
Przepływ i stan licznika wody płuczącej WP1
5
Ciśnienie wody uzdatnionej dla zestawu hydroforowego,
6
Kontrola ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych
Stan pracy pomp głębinowych, płuczącej, pomp hydroforowych, pomp
7
nadosadowych, dmuchawy powietrza (praca, stop, awaria, zdalne
sterowanie, gotowość elektryczna itp.)
Czas pracy pomp głębinowych, płuczącej, dmuchawy powietrza, pomp
8
zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych
Licznik uruchomień i awarii pomp głębinowych, płuczącej, dmuchawy
9
powietrza, pomp zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych
Częstotliwość
wysterowania
falowników
pomp
głębinowych
i
10
hydroforowych
11
Prąd, energia pobrana, przez pompy głębinowe, hydroforowe
Parametry zasilania z analizatora sieci (napięcia fazowe, międzyfazowe,
12
prądy fazowe, cos fi, moc i energia czynna i bierna)
13
Parametry pracy regulatora mocy biernej (cos fi, załączone stopnie)
14
Czasy i objętości wody filtrów do rozpoczęcia regeneracji
Przebieg procesu regeneracji każdego filtra (etap, czasy do końca etapu i
15
regeneracji)
16
Liczniki regeneracji filtrów
17
Wysterowanie przepustnic filtrów, sygnalizacja nieprawidłowych pozycji
18
Zdalne przesterowanie przepustnicami filtrów
19
Wysterowanie elektrozaworów aeratora ciśnieniowego
Nastawy parametrów regeneracji filtrów (czasy poszczególnych etapów,
20
objętości i czas do wyzwolenia regeneracji)
Nastawy
zbiorników
retencyjnych
(poziom:
przelewu,
21
załączenia/wyłączenia pompy głębinowej, płukania filtrów, alarmowy
minimum, sucho biegu zestawu pomp hydroforowych)
Nastawy pracy zestawów pomp hydroforowych (ciśnienie zadane,
22
histereza)
23
Nastawy pracy aeratorów
Stan pracy filtrów (filtracja, stop, regeneracja, sterowanie ręczne,
24
odstawienie od regeneracji, wyłączenie z instalacji)
25
Stan pracy aeratorów (sterowanie automatyczne/ręczne)
Parametry pracy sprężarki powietrza (ciśnienia aktualne, zadane, czasy
26
pracy i do wykonania czynności serwisowych)
25
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
27
Parametry pracy agregatu prądotwórczego (napięcia, prądy, moce, poziom
paliwa itp.)
Zestawienie alarmów filtrów (F1, F2)
Lp. Opis
1
Regeneracja rozpoczęta automatycznie
2
Regeneracja rozpoczęta przez operatora panelu operatorskiego
3
Regeneracja rozpoczęta przez operatora komputera
4
Regeneracja zakończona sukcesem
5
Regeneracja zatrzymana przez operatora panelu operatorskiego
6
Regeneracja zatrzymana przez operatora komputera
7
Regeneracja zatrzymana przez awarie
8
Regeneracja zakończona z błędami
9
Brak przepływu wody płuczącej w trakcie regeneracji
10
Niski przepływ wody płuczącej w trakcie regeneracji
11
Przekroczony przepływ wody płuczącej w trakcie regeneracji
12
Wymagane jest przeprowadzenie procesu regeneracji
Załączone tryb ręcznego sterowania przepustnicami - regeneracja
13
automatyczna zablokowana
14
Odstawiono od regeneracji automatycznych
15
Wyłączono z pracy – filtr zamknięty
16
Przekroczony czas trwania regeneracji
Zestawienie alarmów dla każdej pompy
Lp. Opis
1
Awaria - brak potwierdzenia pracy pompy
2
Awaria - przeciążenie silnika - wyłącznik silnikowy / awaria falownika*
5
Awaria - układ kontroli pracy silnika*
6
Awaria - uszkodzenie softstartu *
7
Awaria - brak przepływu*
8
Brak gotowości elektrycznej do pracy
9
Załączono tryb zdalnego sterowania
10
Załączono silnik w trybie zdalnego sterowania
* obowiązuje, gdy pompa jest wyposażona w odpowiednie urządzenia (np.
wodomierz, sofstart itp.).
3.8.2.11. Komunikacja pomiędzy systemem wizualizacji a sterownikiem
procesu
Aplikacja wizualizacji będzie się komunikowała z głównym sterownikiem PLC
poprzez sieć komórkową z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych
26
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
GPRS/HSPA/LTE. Sterownik PLC 1A1 należy wyposażyć w moduł CP 1243-7
LTE wraz z kartą SIM ze statycznym adres.
Dane pomiędzy SCADA a sterownikiem 1A1 będą przesyłane dwukierunkowo
poprzez protokół OPC, natomiast dane ze sterownika zestawu hydroforowego 2A1
będą najpierw przesyłane poprzez sieć Ethernet do sterownika 1A1 i później do
SCADA.
Na budynku SUW należy zainstalować maszt z anteną,
3.8.2.12. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu
W budynku jest zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
oparty na urządzeniach produkcji Satel. Zgodnie z oczekiwaniem inwestora
system musi zostać zachowany.
3.9.
Urządzenia pomiarowe
3.9.1. Opis urządzeń pomiarowych
W układzie AKPiA występują następujące urządzenia pomiarowe:
Urządzenie
Ilość
Przepływomierz elektromagnetyczny wody surowej (WS1, WS2, WS3)
3
Przepływomierz elektromagnetyczny wody uzdatnionej (WU1)
1
Przepływomierz elektromagnetyczny wody płuczącej (WP)
1
Zespół sond konduktometrycznych studni głębinowych PG1, PG2, PG3
3
Przetwornik hydrostatyczny głębokości zbiornikach retencyjnych
2
Zespół sond konduktometrycznych zbiorników retencyjnych
2
Presostaty ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych
2
Przetworniki ciśnienia wody
5
Wibracyjny czujnik suchobiegu wkręcone w kolektor pomp hydroforowych
1
Hydrostatyczne sondy głębokości i przetwornik ciśnienia wyposażone są w wyjście
prądowe 4-20mA. Sygnały te należy odseparować galwanicznie od sterowników za
pomocą separatorów i ochronników przepięć.
Informacje o aktualnym przepływie i sumarycznym stanie licznika przepływomierzy
elektromagnetycznych odczytywane będą przez magistralę RS485 poprzez protokół
Modbus RTU.
3.9.2. Zestawienie przyrządów pomiarowych
Lp.
P&ID
Nazwa/typ
Przepływomierz
1
WS1
elektromagnetyczny/
FM Magflo 5100W z
2
WS2
Pomiar
Przepływ i stan licznika wody
surowej ze studni 9
Wyjście
Zakres
pomiarowy
Zasilanie
-
230VAC
-
230VAC
RS485
(Modbus
RTU)
przetwornikiem
Przepływ i stan licznika wody RS485
MAG6000
surowej ze studni 14A
(Modbus
27
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
RTU)
3
4
Przepływ i stan licznika wody
WS3
surowej ze studni 11A
Przepływ i stan licznika wody
WP
płuczącej
RS485
(Modbus
-
230VAC
-
230VAC
-
230VAC
0-10 mH 2 O +
Z pętli
kabel 15mb
0-10 mH 2 O +
prądowej
kabel 15mb
0-25 mH 2 O +
prądowej
kabel 45mb
0-25 mH 2 O +
prądowej
kabel 45mb
0-25 mH 2 O +
prądowej
kabel 45mb
prądowej
RTU)
RS485
(Modbus
RTU)
Przepływ i stan licznika wody RS485
5
uzdatnionej tłoczonej do sieci (Modbus
WU1
– osiedle Astronomów
6
ZbU1.LI1
7
ZbU2.LI1
8
PG1.LI1
9
PG2.LI1
10
PG3.LI1
Przetwornik
Poziom wody zbiornika
hydrostatyczny
retencyjnego ZbU1
głębokości
Poziom wody zbiornika
SG25 Aplisens
retencyjnego ZbU2
Poziom lustra wody w studni
Przetwornik
nr 9
hydrostatyczny
Poziom lustra wody w studni
głębokości
nr 14A
SG25 Aplisens
Poziom lustra wody w studni
nr 11A
RTU)
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
Z pętli
Z pętli
Z pętli
Z pętli
Sondy
11
ZbU1.U2
konduktometryczne
Poziom wody zbiornika
-
Elcluwo 114S + 5x SW- retencyjnego ZbU1
CE
Sondy
12
ZbU2.U2 konduktometryczne
Elcluwo 114S + SW-CE
13
PI1
14
PI2
15
PI3
Ciśnienie wody po I stopniu
filtracji
Ciśnienie wody po II stopniu
PC-28 Aplisens
-
retencyjnego ZbU2
Ciśnienie wody surowej
Przetwornik ciśnienia
16
Poziom wody zbiornika
filtracji
4-20mA
0-10 bar
4-20mA
0-10 bar
4-20mA
0-10 bar
4-20mA
0-10 bar
4-20mA
0-10 bar
Ciśnienie wody w kolektorze
tłocznym zestawy
hydroforowego ZH1
1PH.PI1
17
Z pętli
prądowej
Z pętli
prądowej
Z pętli
prądowej
Z pętli
prądowej
Ciśnienie wody w kolektorze
tłocznym zestawy
hydroforowego ZH1 -
Z pętli
prądowej
rezerwowy
28
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
18
PAH
19
PZH
Presostat ciśnienia
Ciśnienie powietrza do
KPI35 Danfoss
aeracji
Presostat ciśnienia
Ciśnienie powietrza do
KPI35 Danfoss
sterowania przepustnicami
stykowe
-0,2-8 bar
-
stykowe
-0,2-8 bar
-
Wibracyjny czujnik
20
PH.L1
poziomu
Suchobieg w kolektorze
FTL31,
ssącym pomp hydroforowych
stykowe
230V
Endress+Hauser
3.9.3. System opomiarowania liczników wody Cello
Użytkownik ma aktualnie zainstalowany system Cello do rejestracji przepływów
i zużycia wody. Do systemu są podłączone istniejące wodomierze impulsowe.
Zarejestrowane dane sa przesyłane przez sieć GSM do centralnego systemu. W
ramach modernizacji wymagane jest zachowanie istniejącego systemu oraz jego
rozbudowa o dodatkowe wodomierze/przepływomierze. System został tak
zaprojektowany, że przepływomierze elektromagnetyczne będą poprzez
magistrale Modbus RTU podlączone do głównego sterownika SUW, a jego wyjścia
impulsowe go system Cello.
29
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
4. Obliczenia techniczne
4.1.
Bilans mocy
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Rozdzielnica
zestawu
hydroforowego
RZH
12
13
14
15
16
Instalacje
ogólnoelektryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rozdzielnica technologiczna RT
Lp. Punkt zasilania
Moc czynna
Moc bierna
Współczynnik
zainstalowana
zainstalowana
mocy cosφ
P[kW]
Q[kvar]
Nazwa odbiornika
Pompa głębinowa PG1
Pompa głębinowa PG2
Pompa głębinowa PG3
Ogrzewanie obudowy studni PG1
Ogrzewanie obudowy studni PG2
Ogrzewanie obudowy studni PG3
Dmuchawa powietrza DP
Pompa płucząca PP
Sprężarka powietrza SP1
Zestaw dozujący ZD1
AKPIA
Suma
15,00
15,00
15,00
0,20
0,20
0,20
5,50
5,50
2,20
0,03
0,50
59,33
0,84
0,84
0,84
1,00
1,00
1,00
0,79
0,84
0,86
0,86
0,80
0,84
9,69
9,69
9,69
0,00
0,00
0,00
4,27
3,55
1,31
0,02
0,38
38,59
4,00
4,00
4,00
4,00
0,50
0,92
0,92
0,92
0,92
0,80
1,70
1,70
1,70
1,70
0,38
Suma
16,50
0,92
7,19
Ogrzewacz elektryczny 25E1
Ogrzewacz elektryczny 25E2
Ogrzewacz elektryczny 25E3
Ogrzewacz elektryczny 25E4
Ogrzewacz elektryczny 25E5
Ogrzewacz elektryczny 25E6
Przepływowy ogrzewacz wody 26E1
Oświetlenie wewn. hali SUW(13x2x56W)
Oświetlenie zewnętrzne terenu SUW
Osuszacz powietrza Os1
Suma
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
3,70
1,51
0,08
1,35
15,14
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,95
0,89
0,993
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
0,03
0,69
1,85
Razem
90,97
0,89
47,63
Pompa
Pompa
Pompa
Pompa
AKPIA
hydroforowa
hydroforowa
hydroforowa
hydroforowa
1PH1
1PH2
1PH3
1PH4
Parametry projektowanej instalacji:
Napięcie zasilania:
Moc czynna zainstalowana:
Współczynnik jednoczesności:
Moc czynna obliczeniowa:
Prąd obliczeniowy:
Współczynnik mocy:
= 230/400V
= 91kW
kj = 0,40
= 36,40 kW
=57A
cos  = 0,928 ( tg =0,4)
Układ sieciowy:
TN-C-S
30
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
4.2. Dobór przekroi kabli zasilających
Np. Kabel zasilający rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH
Rozdzielnica RZH będzie zasilana kablem YKY 5x10
a) ze względu na nagrzewanie prądem roboczym I Z  I B
Pobl
I
B
=16,5 kW

P
16500
obl

 26 A
3 U  cos 
3  400  0,92
n
Obciążalność długotrwała kabla o przekroju 10 mm 2 (sposób ułożenia C) wg PN-IEC
60364-5-523 wynosi: I Z =57A.
Warunek I Z  I B => 57 A  26 A spełniony.
Jako zabezpieczenie kabla zasilającego rozdzielnicę RZH zastosowano wkładki
bezpiecznikowe gG35 o prądzie znamionowym 35A.
b) ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym
Zgodnie
z
normą
PN-IEC
60364-4-43:1999
charakterystyka
urządzenia
zabezpieczającego przewody przed przeciążeniem powinna spełniać dwa warunki:
A)
IB  In  IZ
Gdzie:
I B - prąd obliczeniowy
I n - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
I Z - obciążalność długotrwała przewodu
26 A < 35 A <57 A - warunek jest spełniony.
B) I 2  1.45  I Z
I 2 - najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym
czasie.
Prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych wynosi: I 2  1.6  I n
Powyższy warunek przyjmuje postać: 1.6  I n  1.45  I z
1,6  35 A  1.45  57 A  56 A  82 A
Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x10 są spełnione.
c) ze względu na dopuszczalny spadek napięcia
W instalacjach przemysłowych dopuszcza się 3% spadek napięcia pomiędzy
rozdzielnicą główną a odbiorczą, przy uwzględnieniu konduktywności miedzi na „gorąco”
(temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale dla izolacji PVC = 70C).
 70 
 20
56
m

 46,67
1  0.004( dd   oo ) 1  0.004(70  20)
  mm2
l=9m
31
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
U %  100  3 
I B  l  cos 
26  9  0,92
 100  3
 0,13%
 70  s  U
46.67  10  400
Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x10 są spełnione.
d) ze względu na skuteczność ochrony przeciw porażeniowej
Obliczenia impedancji pętli zwarcia:
d.1. System energetyczny:
Na podstawie pomiarów impedancja pętli zwarcia w istniejącej rozdzielnicy głównej
wykonanych w dniu 21.06.2018, miernikiem parametrów instalacji elektrycznej MPI-520,
numer seryjny 724671 produkcji Sonel,
RS  0,09 X S  0,06 U n  231V I k "  2,09kA
d.4.Kabel zasilający rozdzielnice RZH – YKY 5x10
l=9 m
s=9 mm 2
przewodność kabla na „gorąco” (PVC 70 C)
 70 
 20
56
m

 46,67
1  0.004( dd   oo ) 1  0.004(70  20)
  mm2
m
reaktancja jednostkowa dla kabli niskiego napięcia i przewodów
m
instalacyjnych
X ' k  0.08
RkRZH 
l
 70  s

9
 19  10 3 
46,67  10
X kRZH  X 'k l  0.08 103   9  0.72 103 
Prąd zwarcia wynosi:
I ' ' K min ZK 

cmin  U n
3  ( RS  2 RkRZH ) 2  ( X S  2 X kRZH ) 2
0.95  400
3  (90  2  19) 2  (60  2  0.72) 2  10 3

 1677 A
Według normy PN-HD 60364-4-41:2009 maksymalny czas wyłączenia zwarcia w
obwodach rozdzielczych nie powinien być dłuższy niż 5 sekund, natomiast dla obwodów
końcowych o prądzie nie przekraczającym 32A powinien wynosić <0,2 sekundy.
Prąd wyłączenia wkładki bezpiecznikowej gG35A dla czasu t=5s wynosi
I' ' K
min ZK
I a =179A
> I a ochrona skuteczna
32
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Dobór pozostałych przekroi kabli zasilających
76,0
67,0
67,0
67,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
19,0
26,0
Kabel zasilający rozdzielnicę RZH
Pompa hydroforowa 1PH1
Pompa hydroforowa 1PH2
Pompa hydroforowa 1PH3
Pompa hydroforowa 1PH4
16,5
4,0
4,0
4,0
4,0
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,98
6,28
6,28
6,28
6,28
YKY 5x10
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
57,0
29,0
29,0
29,0
29,0
kpg
I/In
I2=In*kpg
Iz
>
IB
I2
Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
YKY 5x16
YKY4x25
YKY4x25
YKY4x25
YKY 3x2,5
YKY 3x2,5
YKY 3x2,5
JZ-500 4x2,5
JZ-500 4x2,5
JZ-500 5x1,5
JZ-500 3x2,5
In
Nagrzewanie prądem
przeciążeniowym
51,08
25,77
25,77
25,77
0,87
0,87
0,87
10,05
9,45
3,69
0,15
[A] [mm2]
122,0 120,0
26,0
2,5
26,0
2,5
26,0
2,5
26,0
2,5
26,0
2,5
26,0
2,5
32,0
4,0
19,0
1,5
19,0
1,5
26,0
2,5
Nagrzewanie prądem
roboczym
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
l
Prąd zadziałania
wyzwalacza
przeciążeniowego
0,84
0,84
0,84
0,84
1,00
1,00
1,00
0,79
0,84
0,86
0,86
s
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
Współczynnik
wyzwalacza
przeciążeniowego
Współczynnik
wyzwalacza
zwarciowego
59,3
15,0
15,0
15,0
0,2
0,2
0,2
5,5
5,5
2,2
0,0
Iz
Typ zabezpieczenia
Kabel zasilający rozdzielnicę RT
Pompa głębinowa PG1
Pompa głębinowa PG2
Pompa głębinowa PG3
Ogrzewanie obudowy studni PG1
Ogrzewanie obudowy studni PG2
Ogrzewanie obudowy studni PG3
Dmuchawa powietrza DP
Pompa płucząca PP
Sprężarka powietrza SP1
Zestaw dozujący ZD1
Długość
[-]
YAKY 4x120 - istn.
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x4
JZ-500 4x1,5
JZ-600 3x1,5
JZ-500 3x2,5
Przekrój
[A]
56
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
4,35
16,09
8,20
0,37
6,60
Kabel zasilający rozdzielnicę RG
Ogrzewacz elektryczny 25E1
Ogrzewacz elektryczny 25E2
Ogrzewacz elektryczny 25E3
Ogrzewacz elektryczny 25E4
Ogrzewacz elektryczny 25E5
Ogrzewacz elektryczny 25E6
Przepływowywewn.
ogrzewacz
Oświetlenie
hali wody 26E1
SUW(13x2x56W)
Oświetlenie zewnętrzne terenu SUW
Obciążalność
długotrwała kabla
Prąd obliczeniowy
[-]
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Pb
Typ kabla
Współczynnik
jednoczesności
Współczynnik mocy
IB
Moc urządzenia
kj
Osuszacz powietrza Os1
cos
fi
[kW] [-]
91,0 0,93
1,5 1,00
1,5 1,00
1,5 1,00
1,5 1,00
1,5 1,00
1,0 1,00
3,7 1,00
1,5 0,80
0,1 0,95
1,4 0,89
Urządzenie
Sprawdzenie kabla ze względu na:
Zabezpieczenie
Spadek napięcia
Linia zasilająca
Parametry odbioru
< Iz*1,45
ΔU
Ik"
>
Ioff
toff
(In,toff)
[A]
[sek]
432,0
<5
80,0
<0,2
80,0
<0,2
80,0
<0,2
80,0
<0,2
80,0
<0,2
80,0
<0,2
100,0
<0,2
50,0
<0,2
30,0
<0,2
100,0
<0,2
[m]
0
28
44
31
17
21
24
24
96
90
37
gG80A
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-16 1N/B/003
CKN6-20 1N/B/003
CLS6 B10
CLS6 B6
CLS6 C10
[A]
80
16
16
16
16
16
16
20
10
6
10
[-]
1,60
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
[-]
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
[A]
128,00
23,20
23,20
23,20
23,20
23,20
23,20
29,00
14,50
8,70
14,50
[A]
122,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
32,0
19,0
19,0
26,0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
[A]
[A]
[A]
56 128,0 < 176,9
6,5 23,2 < 37,7
6,5 23,2 < 37,7
6,5 23,2 < 37,7
6,5 23,2 < 37,7
6,5 23,2 < 37,7
4,3 23,2 < 37,7
16,1 29,0 < 46,4
8,2 14,5 < 27,6
0,4
8,7 < 27,6
6,6 14,5 < 37,7
[%]
0,0
1,4
2,1
1,5
0,8
1,0
0,8
1,8
7,8
0,4
1,6
[A]
2028,3
382,5
259,1
351,2
567,6
482,8
434,1
621,6
77,4
82,4
301,7
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
16,0
25,0
25,0
25,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
8
119
116
136
77
65
40
41
13
46
10
gG63A
PKZM0-32
PKZM0-32
PKZM0-32
CLS6 B6
CLS6 B6
CLS6 B6
PKZM0-16
PKZM0-16
PKZM0-6,3
CKN6-6 1N/B/003
63
32
32
32
6
6
6
16
16
6
6
1,60
1,15
1,15
1,15
1,45
1,45
1,45
1,15
1,15
1,45
1,45
14,00
14,00
14,00
5,00
5,00
5,00
14,00
14,00
14,00
5,00
100,80
36,80
36,80
36,80
8,70
8,70
8,70
18,40
18,40
9,14
8,70
76,0
67,0
67,0
67,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
19,0
26,0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
51,1 100,8 < 110,2
25,8 36,8 < 97,2
25,8 36,8 < 97,2
25,8 36,8 < 97,2
0,9
8,7 < 34,8
0,9
8,7 < 34,8
0,9
8,7 < 34,8
10,0 18,4 < 34,8
9,5 18,4 < 34,8
3,7
9,1 < 27,6
0,2
8,7 < 37,7
0,2
1,0
0,9
1,1
0,5
0,4
0,3
1,2
0,4
0,9
0,0
1725,2
674,1
684,8
619,0
166,0
196,5
318,4
268,5
644,9
153,7
757,2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
314,0
448,0
448,0
448,0
30,0
30,0
30,0
224,0
224,0
88,2
30,0
<5
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
10,0
2,5
2,5
2,5
2,5
6
13
14
15
16
gG35A
DO2 gL16A
DO2 gL16A
DO2 gL16A
DO2 gL16A
35
16
16
16
16
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
-
56,00
25,60
25,60
25,60
25,60
57,0
29,0
29,0
29,0
29,0
>
>
>
>
>
26,0
6,3
6,3
6,3
6,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
1677,5
637,1
607,3
580,1
555,3
>
>
>
>
>
179,0
133,6
133,6
133,6
133,6
<5
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
56,0
25,6
25,6
25,6
25,6
<
<
<
<
<
82,7
42,1
42,1
42,1
42,1
33
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
4.3.
Dobór układu kompensacji mocy biernej
Dobór układu kompensacji mocy biernej należy dokonać na podstawie
pomiarów elektrycznych sieci zasilającej po uruchomieniu instalacji.
Układ kompensacji mocy biernej powinien być wyposażony w
mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Regulator powinien być wyposażony w
interfejs RS485 wspierający protokół Modbus RTU, który będzie podłączony do
sterownika nadrzędnego PLC.
Ze względu na zamontowane przemienniki częstotliwości w sieci będą występować
wyższe harmoniczne, dlatego też układ kompensacji mocy biernej musi być
wyposażony w dławiki filtrujące.
5. Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochronę przeciwprzepięciową urządzeń technicznych układu technologicznego
zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w PN-HD-60364-4-443:2006. Dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych stacji zaprojektowano
ochronnik przepięciowy klasy B+C np. SP-B+C/3 produkcji Eaton, ograniczający
udary napięciowe do poziomu 1,4kV. Ochronnik należy zamontować w rozdzielnicy
głównej.
W hali SUW należy wykonać połączenia wyrównawcze tak jak pokazano na rysunku
A8, zgodnie z PN-IEC 60364.
Wokół budynku stacji uzdatniania wody należy wykonać nowy uziom o rezystancji
<=10 Ohm.
Na budynku SUW należy istniejącą instalację odgromową zlikwidować i wykonać
nową, zgodnie z aktualnymi normami.
6. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę podstawową zastosowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim
(izolacja przewodów, osłony rozdzielnic). Jako dodatkowy system ochrony od
porażeń wykorzystano układy samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) na bazie
wyłączników
samoczynnych,
wyłączników
silnikowych
i
wyłączników
różnicowoprądowych. Wykonanie instalacji w stacji SUW powinno być zgodne z
wymogami normy PN-HD 60364-4-41:2009 dla układu sieciowego TN-C i TN-S.
7. Uwagi końcowe
-Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi
oraz
przepisami
obowiązującymi
w
budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP,
- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać odpowiednie pomiary
kontrolne:
 natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012
 instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008:
 ciągłość przewodów ochronnych,
34
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA




rezystancji uziemienia,
instalacji odgromowej,
impedancji pętli zwarciowej,
sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić
odpowiednie protokoły
- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń
należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela
użytkownika,
- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować instrukcję eksploatacji
urządzeń i zapoznać z nią obsługę.
Zestawienie materiałowe rozdzielnicy głównej RG – POLE I
Oznaczenie na
schemacie
Lp.
1
2
3
4
5
0Tr1, 0Tr2, 0Tr3
F1
XZ
Z1.F1,
Nazwa
Rozdzielnica stojąca
2000x600x400+cokół 100mm
Przekładnik prądowy
Wyłącznik nadprądowy
Złączki gwintowane 120mm2
Rozłącznik bezpiecznikowy
Typ
Producent
Ilość
TS8
Rittal
1
100A/5A kl. 0,2
CLS6 B6/3
Eaton
3
1
RBK1
ETI Polam
1
Zestawienie materiałowe rozdzielnicy głównej RG – POLE II
Oznaczenie na
schemacie
Lp.
1
2
3
4
Q0
Z2.F1.
RT.F1, RBK.F1,
RZH.F1, Rx.F1,
Nazwa
Rozdzielnica stojąca
2000x1000x400+cokół 100mm
Rozłącznik I-0-II
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rozłącznik bezpiecznikowy
Typ
Producent
Ilość
TS8
Rittal
1
Sircover bypass I-0-II 125A
RBK1
Socomec
ETI Polam
1
1
RBK00
ETI Polam
4
Z-SLS/CEK gG16A
ETI Polam
1
WT-1/gG80A
WT-1/gG63A
WT-00/gG125A
WT-00/gG63A
WT-00/gG40A
WT-00/gG35A
CLS6 B2/3
SP-B+C/3+1
M22-L-W + M22-A + M22LED230-W
ETI Polam
ETI Polam
ETI Polam
ETI Polam
ETI Polam
ETI Polam
Eaton
Eaton
3
3
3
3
3
3
2
1
Eaton
6
Schneider
Electric
1
Z1.F2, Z2.F2
VM
Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3,
Z2.H1, Z2.H2, Z2.H3,
Rozłącznik bezpiecznikowy z
wkładkami bezpiecznikowymi
DO2 16A
Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe
Wyłącznik nadprądowy
Ochronnik przepięciowy B+C
Lampka sygnalizacyjna biała, LED
230VAC
2U1
Analizator sieci
PM5111
Przekładnik prądowy
100A/5A, kl. 0,2
17
18
19
20
21
22
2TR1, 2TR2, 2TR3,
RBK_Tr1 - L1
SZR.A1
SZR.V1
SZR.K1, SZR.K2
SZR.F1
SZR.F2
2F1
ALT600
APC1000
DILM125-10 230VAC
CLS6 C16
CLS6 C10
CLS6 B6/3
Lovato
APC
Eaton
Eaton
Eaton
Eaton
1
1
2
1
1
1
23
20F1
Sterownik układu SZR
Zasilacz UPS 1000VA
Stycznik I=125A, AC3, Un=230V
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik nadprądowy z
modułem różnicowoprądowym
CKN6-6/1N/C/003
Eaton
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Z2.F3
4
35
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
24
25
26
27
28
29
21F1
21F2.27F4
22F1, 22F2, 22F3,
22F4, 22F5, 22F6,
22F7, 25F1, 25F2,
25F3, 25F4, 25F5,
22F6, 22F7, 27F1,
27F2,
26F1, 26F2
23F1,24F11, 24F21,
24F31
24F0, 24F10, 24F20,
24F30
30
24K1,
31
32
24S1,
24B1
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik nadprądowy
CFI6-63/4/003
CLS6 C16/3
Eaton
Eaton
1
2
Wyłącznik nadprądowy z
modułem różnicowoprądowym
CKN6-16 1N/B/003
Eaton
16
Wyłącznik nadprądowy z
modułem różnicowoprądowym
CKN6-20 1N/B/003
Eaton
2
Wyłącznik nadprądowy
CLS6 B10
Eaton
1
Wyłącznik nadprądowy
CLS6 B6
Eaton
4
Z-SCH230/40-20
Eaton
1
4G10-52-U
PCZ526
Apator
F&F
1
1
Stycznik instalacyjny dwupolowy,
40A, 230V
Przełącznik krzywkowy (1-0-2)
Zegar astronomiczny
Zestawienie materiałowe rozdzielnicy technologicznej RT
Lp.
Oznaczenie na
schemacie
1
2
UKF.F1
3
UKF.U1
4
PG1.Q1, PG2.Q1,
PG3.Q1
5
6
7
8
9
10
11
12
PG1.F1, PG2.F1, PG3.F1,
PG1.V1, PG2.V1,
PG3.V1,
PG1.V2, PG2.V2,
PG3.V2,
PG1.V3, PG2.V3,
PG3.V3,
PG1.U3, PG2.U3,
PG3.U3,
UKF.K1, UKF.K2,
PG1.K1, PG1.K5,
PG2.K1, PG2.K5,
PG3.K1, PG3.K5,
ZbU.KSuch, ZbU.KPG,
PG1.K2, PG1.K3,
PG1.K4, PG2.K2,
PG2.K3, PG2.K4,
PG3.K2, PG3.K3,
PG3.K4, ZbU1.K1,
ZbU1.K2, ZbU1.K3,
ZbU1.K4, ZbU1.K5,
ZbU1.K6, ZbU2.K1,
ZbU2.K2, ZbU2.K3,
ZbU2.K4, ZbU2.K5,
ZbU2.K6, ZbU1.K10,
ZbU2.K10,
Nazwa
Rozdzielnica stojąca
2000x1200x400+cokół
100mm
Wyłącznik nadprądowy
Czujnik kolejności i zaniku
fazy
Typ
Produce
nt
Ilość
TS8
Rittal
1
CLS6-C2/3
Eaton
1
CKF-B
F&F
1
Wyłącznik silnikowy
PKZM0-32
Eaton
3
Styki pomocnicze do PKZM0
Wyłącznik nadprądowy
NHI-21
CLS6 B6/3
Eaton
Eaton
6
3
Softstart 41A, 3x400V
DS7-342SX041N0-N
Eaton
3
Układ ochrony silnika
MP204
Grundfos
3
CIM/CIU200
Grundfos
3
Elcluwo 112S
Elektromo
ntex
3
Przekaźnik pomocniczy
4polowy 230VAC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
59.34.8.230 +
94.04+92.02
Finder
10
Przekaźnik pomocniczy
2polowy 230VAC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
48.52.6.230 +
95.05+92.02
Finder
23
Konwerter Genibus/Modbus
RTU
Dwukanałowy sygnalizator
poziomu cieczy
36
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
13
14
15
16
17
18
PG1.K0, PG2.K0,
PG3.K0, GSM.K0,
ZD1.K0, PP.K0, DP.K0,
AW.K1, AW.K2, DO.K1,
DO.K2, DO.K3, DO.K4,
PPY.K1, PPY.K2,
F1Y1.K1, F1Y1.K2,
F1Y2.K1, F1Y2.K2,
F1Y3.K1, F1Y3.K2,
F1Y4.K1, F1Y4.K2,
F1Y6.K1, F1Y6.K2,
F2Y1.K1, F2Y1.K2,
F2Y2.K1, F2Y2.K2,
F2Y3.K1, F2Y3.K2,
F2Y4.K1, F2Y4.K2,
F2Y6.K1, F2Y6.K2,
PAH.K1, PZH.K1,
0F1
SP1.Q1
DP.Q1, PP.Q1
21
DP.V1, PP.V1,
DP.F1, PP.F1, WU1.F1,
WS1.F1, WS2.F1,
WS3.F1, WP.F1,
PG1.F1, PG2.F1, PG3.F1,
OG3.F1, ZbU.F1,
ZbU1.F1, ZbU1.F2,
ZbU2.F1, ZbU2.F2,
A12.F1,
PP.S1, DP.S1, PG1.S1,
PG2.S1, PG3.S1,
ZD1.S1, ZbU.S0, PG.S0
22
DP.KT1
23
ZD1.F1
19
20
26
27
28
PG1.H1, PG2.H1,PG3.H1,
DP.H1, PP.H1,
PG1.H2, PG2.H2, PG3.H2
DP.H2, PP.H2,
UPS.F1
UPS.V1
GSM.F1
29
GSM.GN
24
25
32
ZbU1.U3, ZbU2.U3,
A12.U1
1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 2F2,
2F3
1F1, 2F1
33
1Z1, 2Z1
34
ZbU1.U1, ZbU2.U1
35
PG1.U1, PG2.U1,
PG3.U1, PI1.U1, PI2.U1,
30
31
Przekaźnik pomocniczy
2polowy 24VDC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
48.52.6.024
+95.05+92.02
Finder
37
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik silnikowy 6,3A
Wyłącznik silnikowy
Styki pomocnicze do PKZM0
Softstart 12A, 3x400V
CLS6-C10
PKZM0-6,3
PKZM0-16
NHI-21
DS7-342SX012N0-N
Eaton
Eaton
Eaton
Eaton
Eaton
1
1
2
5
2
Wyłącznik nadprądowy
CLS6 B6
Eaton
17
4G10-52-U
Apator
5
4G10-91-U
MT-TUA-17S-119240
Apator
3
Relpol
1
CKN6-6 1N/B/003
Eaton
1
Eaton
5
Eaton
5
Eaton
APC
Eaton
1
1
1
Z-SD230
Eaton
1
Elcluwo 114S
Elektromo
ntex
3
SFR.4/C24
Cabur
6
CLS6 C4
Eaton
Mean
Weel
2
ZSP-41
Aplisens
2
ZSP-41
Aplisens
7
Przełącznik krzywkowy (1-02)
Przełącznik krzywkowy (1-0)
Przekaźnik czasowy –
opóźnione zał.
Wyłącznik nadprądowy z
modułem
różnicowoprądowym
Lampka sygnalizacyjna
zielona, LED 230VAC
Lampka sygnalizacyjna
czerwona, LED 230VAC
Wyłącznik nadprądowy
Zasilacz UPS
Wyłącznik nadprądowy
Gniazdo 230V na szynę
TS35
Czterokanałowy sygnalizator
poziomu cieczy
Złączka z wkładką
bezpiecznikową
Wyłącznik nadprądowy
Zasilacz 230VAC/24VDC,
stabilizowany
Separator pętli prądowej 420mA
Separator pętli prądowej 420mA
M22-L-G + M22-A +
M22-LED230-G
M22-L-R + M22-A +
M22-LED230-R
CLS6 C10
APC500VA
CLS6 C2
DR-60-24
2
37
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
36
PI3.U1, ZbOs.U1
ZbU1.U2, ZbU2.U2,
PG1.U2, PG2.U2,
PG3.U2, PNOs1.U2
37
PG.KA
38
1A1
39
1A2, 1A3
40
1A4, 1A5, 1A6, 1A8
41
1A7
42
1A8
43
1A01,
44
1A02
45
B0
46
C0
Ochronnik przepięć
Przekaźnik pomocniczy
4polowy 24VDC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
Sterownik programowalny
CPU1215C DC/DC/Rly
Moduł wej./wyj. cyfrowych,
Sm1223 16DI/16DO RLY
Moduł wej. cyfrowych,
Sm1221 16DI
Moduł wej. analogowych
SM1231 8AI
Karta wyjść analogowych:
1AQ, SB1232
Moduł procesora
komunikacyjnego RS485,
CM1241 RS485
Moduł procesora
komunikacyjnego
GSM/GPRS/LTE
Panel operatorski TP900
Comfort Color PN
Switch ethernetowy
UZ-2/L
Aplisens
6
59.34.9.024 +
94.04+92.02
Finder
1
Siemens
1
Siemens
2
Siemens
4
Siemens
1
Siemens
1
6ES7241-1CH320XB0
Siemens
1
6GK7243-7KX300XE0
Siemens
1
6AV2124-0JC010AX0
Siemens
1
EKI2528
Advantec
h
1
6ES7215-1HG400XB0
6ES7223-1PL320XB0
6ES7221-1BH320XB0
6ES7231-4HF320XB0
6ES7232-4HA300XB0
Zestawienie materiałowe rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH
Oznaczenie na
schemacie
Lp.
Nazwa
Typ
2
3
0F1
Rozdzielnica stojąca
2000x1000x400+cokół
100mm
Łącznik szynowy
Wyłącznik nadprądowy
4
0TM
Termostat
NSYCC0TH0
5
0WT1, OWT2
Wentylator z filtrem
NSYCVF300M
230PF
6
1PH1.V1, 1PH2.V1,
1PH3.V1, 1PH4.V1,
1
9
1PH1.F1, 1PH2.F1,
1PH3.F1, 1PH4.F1,
1PH1.F2, 1PH2.F2,
1PH3.F2, 1PH4.F2,
1PH.F1,
1F1
10
1F3, 1F4, 1F5, 1F6
11
UPS.V1
1PH1.H1, 1PH2.H1,
1PH3.H1, 1PH4.H1,
1PH1.H2, 1PH2.H2,
1PH3.H2, 1PH4.H2
1PH1.S1, 1PH2.S1,
7
8
12
13
14
Produce
nt
Ilość
TS8
Rittal
1
BR4-7
CLS6 C6
Ergom
Eaton
Schneider
Electric
Schneider
Electric
1
1
VACON 0100-3L0009-5-FLOW
Vacon
4
Z-SHL/3
CH10x38 gL16A
Eaton
4
Wyłącznik nadprądowy
CLS6 B6
Eaton
5
Wyłącznik nadprądowy
Złączka z wkładką
bezpiecznikową
Zasilacz UPS 325VA
Lampka sygnalizacyjna
zielona, LED 230VAC
Lampka sygnalizacyjna
czerwona, LED 230VAC
Przełącznik krzywkowy (1-0-
CLS6 C4
Eaton
1
SFR.4/C24
Cabur
4
APC325VA
M22-L-G + M22-A +
M22-LED230-G
M22-L-R + M22-A +
M22-LED230-R
4G10-52-U
APC
1
Eaton
4
Eaton
4
Apator
4
Falownik 4,0kW, 3x400V, z
filtrem sieciowym i RFI,
Modbus TCP
Rozłącznik bezpiecznikowy +
wkładki bezpiecznikowe
1
1
38
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
16
1PH.K1, 1PH.K2,
UPS.K1,
17
1PH1.K0, 1PH2.K0,
1PH3.K0, 1PH4.K0,
PH.Ksuch2
18
1PH.KA,1PH.Ksuch1,
1PH.Ksuch2
19
1PH.U1, 1PH.U2
20
2A1
21
2A2
22
1Z1
23
1PH.1Z1
24
1PH.A1
2)
Przełącznik krzywkowy (1-0)
Przekaźnik pomocniczy
2polowy 230VAC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
Przekaźnik pomocniczy
2polowy 24VDC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
Przekaźnik pomocniczy
4polowy 24VDC + podstawa
+ moduł sygnalizacyjny LED
Separator sygnałów
analogowych 4-20mA
Sterownik programowalny
CPU1214C DC/DC/Rly
Moduł wej. Cyfrowych,
Sm1221 16DI
Zasilacz 230VAC/24VDC,
stabilizowany
Zasilacz 230VAC/24VDC,
stabilizowany
Sterownik LOGO
25
2C0
Switch ethernetowy
15
1PH3.S1, 1PH4.S1
1PH.S0
4G10-91-U
Apator
1
48.52.6.230 +
95.05+92.02
Finder
3
48.52.6.024
+95.05+92.02
Finder
5
59.34.7.024 +
94.04+92.02
Finder
3
ZSP-41
Aplisens
2
Siemens
1
Siemens
1
6ES7214-1HG400XB0
6ES7221-1BH320XB0
DR-60-24
DR-30-24
LOGO! 8.2 24RCE
EKI2528
Mean
Weel
Mean
Weel
Siemens
Advantec
h
1
1
1
1
Zestawienie kabli i przewodów
Lp.
Oznaczeni
e Kabla
1
Z1.W1
Zasilanie podstawowe
2
3
4
5
Z2.W1
Z2.W2
Z2.W3
Z2.W4
6
Z2.W5
Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy - zasilanie potrzeb własnych
Agregat prądotwórczy - sterowanie
Wyłącznik ppoż
Agregat prądotwórczy – blokada pracy od wyłącznika
ppoż.
7
Z2.W6
Agregat prądotwórczy – komunikacja Ethernet
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RBK1.W1
RBK1.W2
RT.W1
RZH.W1
20W1
21W1
22W1
22W2
22W3
22W4
22W5
22W6
22W7
23W1
24W1
25W1
25W2
25W3
Obwód pomiarowy rozdzielnicy baterii kondensatorów
Zasilanie rozdzielnicy kondensatorów RBK
Zasilanie rozdzielnicy technologicznej RT
Zasilanie rozdzielnicy zestawów hydroforowych RZH
Zasilanie osuszacza powietrza
Zasilanie gniazda 3x400V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW
Zasilanie oświetlenia wewnętrznego hali SUW
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E1
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E2
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E3
Opis
Ilość
mb
Typ kabla
YAKY 4x120
Istniejący
YKXS 5x50
YKY 3x2,5
YvKSLY 7x1,5
HDgS 2x1,5
20
20
20
20
HDgS 2x1,5
20
-
XzTKMXpw
4x2x0,5
YKSY 2x2,5
YKY 5x10
YKY 5x16
YKY 5x10
JZ-500 5x2,5
JZ-500 5x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 4x1,5
JZ-600 3x1,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
20
10
10
8
9
37
10
10
20
24
32
16
22
24
96
90
28
36
28
39
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
25W4
25W5
25W6
25W7
26W1
PG1.W0
PG1.W1
PG1.W2
PG1.W3
PG1.W4
PG2.W0
PG2.W1
PG2.W2
PG2.W3
PG2.W4
PG3.W0
PG3.W1
PG3.W2
PG3.W3
PG3.W4
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E4
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E5
Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E6
Zasilanie przepływowego ogrzewacza wody 26E1
Zasilanie gniazda 26Gn1
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 1
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 1
Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 1
Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 1
Sygnalizacja suchobiegu studni nr 1
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 2
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 2
Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 2
Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 2
Sygnalizacja suchobiegu studni nr 2
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 3
Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 3
Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 3
Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 3
Sygnalizacja suchobiegu studni nr 3
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x4
JZ-500 3x2,5
YKY 4x25
istniejący
YKY 3x2,5
YvKSLY 4x1,5
YvKSLY 4x1,5
YKY 4x25
istniejący
YKY 3x2,5
YvKSLY 4x1,5
YvKSLY 4x1,5
YKY 4x25
istniejący
YKY 3x2,5
YvKSLY 4x1,5
YvKSLY 4x1,5
18
28
26
26
26
77
77
77
77
40
40
40
40
65
65
65
65
SP1.W1
DP.W1
DPY.W1
PP1.W1
PPY.W1
ZD1.W1
JZ-500 5x1,5
JZ-500 4x2,5
LIYY3x0,75
JZ-500 4x2,5
LIYY3x0,75
JZ-500 3x2,5
46
41
40
13
13
10
61
ZD1.W2
LiYCY4x0,75
10
62
63
64
65
66
WU1.W1
WP.W1
WS1.W1
WS2.W1
WS3.W1
Zasilanie sprężarki powietrza
Zasilanie dmuchawy powietrza
Zasilanie elektrozaworu rozruchowego dmuchawy
Zasilanie pompy płuczącej PP1
Zasilanie przepustnicy za pompą płuczącą
Zasilanie zestawu dozującego
Sterowania pompą dozującą i sygnalizacja poziomu
chemii
Zasilanie przepływomierza wody uzdatnionej WU1
Zasilanie przepływomierza wody płuczącej WP
Zasilanie przepływomierza wody surowej WS1
Zasilanie przepływomierza wody surowej WS2
Zasilanie przepływomierza wody surowej WS3
15
12
32
34
36
67
BUS.W1
Magistrala komunikacyjna Modbus RTU
68
ZbU1.W1
Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 1
69
ZbU1.W2
Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 1
70
71
ZbU1.W3
ZbU2.W1
Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1
Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 2
72
ZbU2.W2
Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 2
73
74
75
76
77
78
79
ZbU2.W3
A1L1.W1
A1Y1.W1
A1Y1.W1
A2L1.W1
A2Y1.W1
A2Y2.W1
Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2
Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A1
Zawór napowietrzania A1Y1 aeratora A1
Zawór spustu powietrza A1Y2 aeratora A1
Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A2
Zawór napowietrzania A2Y1 aeratora A2
Zawór spustu powietrza A2Y2 aeratora A2
JZ-500 3x1,5
JZ-500 3x1,5
JZ-500 3x1,5
JZ-500 3x1,5
JZ-500 3x1,5
O2YS(ST)CY
2x0,64
YvKSLY 7x1,5
YvKSLYekw
4x1,5
YvKSLY 4 x1,5
YvKSLY 7x1,5
YvKSLYekw
4x1,5
YvKSLY 4x1,5
LIYY 4x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 4x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
90
40
40
40
36
36
36
28
28
28
20
20
20
40
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
PZH.W1
PAH.W1
F1.W1
F1.W2
F1Y1.W1
F1Y2.W1
F1Y3.W1
F1Y4.W1
F1Y6.W1
F1Y1.W2
F1Y2.W2
F1Y3.W2
F1Y4.W2
F1Y6.W2
F2.W1
F2.W2
F2Y1.W1
F2Y2.W1
F2Y3.W1
F2Y4.W1
F2Y6.W1
F2Y1.W2
F2Y2.W2
F2Y3.W2
F2Y4.W2
F2Y6.W2
1PH1.W1
1PH2.W1
1PH3.W1
1PH4.W1
110
1PH.W2
111
1PH.W3
112
1PH.W3
Presostat ciśnienia powietrza zaworów
Presostat ciśnienia powietrza do aeracji
Sterowanie przepustnic filtra F1
Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F1
Sterowanie przepustnicą F1Y1
Sterowanie przepustnicą F1Y2
Sterowanie przepustnicą F1Y3
Sterowanie przepustnicą F1Y4
Sterowanie przepustnicą F1Y6
Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y1
Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y2
Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y3
Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y4
Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y6
Sterowanie przepustnic filtra F2
Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F2
Sterowanie przepustnicą F2Y1
Sterowanie przepustnicą F2Y2
Sterowanie przepustnicą F2Y3
Sterowanie przepustnicą F2Y4
Sterowanie przepustnicą F2Y6
Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y1
Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y2
Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y3
Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y4
Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y6
Zasilanie pompy hydroforowej 1PH1
Zasilanie pompy hydroforowej 1PH2
Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3
Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3
Przetwornik ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze
tłocznym zestawu ZH1
Przetwornik ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze
tłocznym zestawu ZH1 – rezerwowy
Pomiar suchobiegu w kolektorze pomp hydroforowych
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 7x0,75
LIYY 12x0,75
LIYcY 7x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYcY 7x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 7x0,75
LIYY 12x0,75
LIYcY 7x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
LIYY 3x0,75
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
2YSLCY-J 4x2,5
43
43
39
39
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
30
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
13
14
15
16
LIYCY 2x0,75
16
LIYCY 2x0,75
16
LIYY 3x0,75
16
41
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Załączniki.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ZAŁĄCZNIK
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnień do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi, w specjalności instalacji elektrycznych, autorowi
projektu.
Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
autora projektu.
Decyzja nr 49/Gd/00 o nadaniu uprawnień do sporządzania projektów
wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu
budownictwa powszechnego, sprawdzającemu projekt.
Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
sprawdzającego projekt.
Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia wewnętrznego
42
Nr tomu:
PB-01/18/E
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Zenon Kuczmera
Janusz Pik
(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)
4162/Gd/89
49/Gd/00
(nr uprawnień)
(nr uprawnień)
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych
w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci,
instalacje
i
urządzenia
elektryczne
i
elektroenergetyczne
POM/IE/2521/01
POM/IE/3826/01
(nr członkowski Izby Zawodowej)
(nr członkowski Izby Zawodowej)
OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ
PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:
PROJEKT BUDOWLANY:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
sporządzony we wrześniu 2018 r.
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich spółka z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant:
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdzający:
Janusz Pik
upr. nr 49/Gd/00
w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci,
instalacje i urządzenia
elektryczne
i
elektroenergetyczne
43
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
44
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
45
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
46
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
47
Stacja uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe
dz. nr 197/6
Nr tomu:
PB-01/18/E
Projekt budowlany i
wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA
Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia
48
Projekt 1
02.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF / Karta danych oprawy
Wylot światła 1:
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wylot światła 1:
TCW060 – po prostu światło Zaprojektowana dla środowisk wymagających,
oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna.
Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5.
Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym
sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc
o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w
przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy
umożliwia łatwą instalację i konserwację.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
Strona 1
Projekt 1
02.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala SUW / Podsumowanie
Wysokość pomieszczenia: 3.800 m, Wysokość montażu: 3.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia
 [%]
Em [lx]
Emin [lx]
Emax [lx]
Emin / Em
/
20
70
50
252
224
109
187
133
140
58
89
340
280
590
1278
0.528
0.626
0.527
/
 (Oprawa) [lm]
 (Lampy) [lm]
P [W]
6077
10300
110.0
113300
1210.0
Płaszczyzna pracy
Podłoga
Sufit
Ściany (6)
Płaszczyzna pracy:
Wysokość:
Siatka:
Margines:
Wartości Lux, Skala 1:156
0.850 m
64 x 32 Punkty
0.000 m
Wykaz opraw
Nr.
Ilość
1
11
Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000)
W sumie:
66847 W sumie:
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.75 W/m² = 3.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 138.26 m²)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
Strona 2
Projekt 1
02.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala SUW / Lista opraw
11 Ilość
PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 6077 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10300 lm
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposażenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
Strona 3
Projekt 1
02.10.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala SUW / Wyniki szczegółowe
Całkowity strumień
świetlny:
Moc całkowita:
Współczynnik
konserwacji:
Margines:
Powierzchnia
66847 lm
1210.0 W
0.77
0.000 m
Średnie wartości natężenia [lx]
bezpośrednio
pośrednio
razem
Płaszczyzna
pracy
Podłoga
Sufit
Ściana 1
Współczynnik odbicia
[%]
Średnia luminacja
[cd/m²]
170
82
252
/
/
144
40
132
81
69
68
224
109
201
20
70
50
14
24
32
Ściana 2
Ściana 3
70
137
68
68
138
205
50
50
22
33
Ściana 4
Ściana 5
82
131
76
71
157
202
50
50
25
32
Ściana 6
56
70
127
50
20
Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.528 (1:2)
Emin / Emax: 0.391 (1:3)
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.75 W/m² = 3.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 138.26 m²)
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
Strona 4
Rysunki
012324
5689 6 89 8 69689 9 9 6
596868!"9# 9$"9%6$ 9 8696 9 8!968& 6
89866"9
'6 86$998 86 69(')
ïŠñ‹ñŠ”ó—È
ïŠñ‹ñŠôó—éÈ
óŠñõ‹ðöñŠ”ó•éÈ
ïŠñõ‹ðöñ‡ª¦Š”ó•éÈ
ïŠû‡†ˆŠ—Èó”
öü–ȏ©
ïŠñ‹ñŠ”ó—È
ïŠñ‹ñŠôó—éÈ
óŠñõ‹ðöñŠ”ó•éÈ
ïŠñõ‹ðöñ‡ª¦Š”ó•éÈ
ïŠû‡†ˆŠ—Èó”
öü÷÷©
B
<=>?;[email protected];:-A
0
<=>?;[email protected];:-+
2-0,,.
34
1
C
+
*001-./
*++,-./
E
ïñ‹òðŠÈóÈÉ
ïŠñ‹ñŠôó—éÈ
ïŠñõ‹ðöñŠ÷ó•éÈ
ïŠòŽø‹ùò’¦Š”ó—óÉéÈ
ïŠúÇ­ðŠŠ—ó•éÈ
ïŠû‡†ˆŠ—Èó”
öü—ɏ©
*+5,-./
5
*++,**++++,,-.-..///
ïŠñ‹ñŠ”ó—*+È+,-./
ïŠñ‹ñŠôó—éÈ
20,,-.3
4óŠñõ‹ðöñŠ”ó•éÈ
ïŠñõ‹ðöñ‡ª¦Š”ó•éÈ
ïŠû‡†ˆŠ—Èó”
öü”ɏ©
20,,-.34
-./
*++,
*++,./
*001--./
6789:;82-;:-0
/
,-.
*++
6789:;82-;:-+
AD
/
,-.
*++
óŠñõ‹ðöñŠ”ó•éÈ<=>?;[email protected];:-0
óŠñõ‹ðöñŠ÷ó•éÈ
óŠñõ‹ðöñ‡ª¦Š”ó•éÈ
ïŠû‡†ˆŠ—Èó”
öü”ɏ©
{|}|~€
HGWXKXSUZtGc]XTNOQXWRMLGHGc]VLgZSVN
HGWXKXSUZtGUPQMUNTZSL
[email protected]>*@-p:9qn2=9*@;@
[email protected];@[email protected]@-x:@*[email protected];@-l-p:9qn2=9*@;@
HGORMRzUVRSTRGt]RWUQRSLTMRGHGUPQMUNTZSR
[email protected];n:xn=ywm;y-l-p:9qn2=9*@;y
HGORbzNGNMN]tNQLSVMLGHGUPQMUNTZSL
HG]J]XSUZtUGJMUNSVLMURMN
[email protected];n:xn=ywm;n->;8nwmy;[email protected];n
FGHGIJKLMNOGPQRSTUGJVKRQMURMURGWXKLGYGUPQMUNTZSL
[GHG\QJKMURGM]GFGYGUPQMUNTZSR
^GHG\QJKMURGM]G[GYGUPQMUNTZSR
_GHG\QJKMURGM]G^GYGUPQMUNTZSR
`GHGabUX]MUOUG]NQNMSLTMNGWXKLGYGc]XTNOQXWRMN
dGHGeKPQXTMUOGWfKGcXcgJSVMLShGYGUPQMUNTZSL
iGHG\QJKVUNMORGjMFkkkGYGc]XTNOQXWRMR
D-l-<=>?m8n;[email protected]:9qn2=9*@;@
rGHGst]NtRQGc]ZKXQWf]SVLGHGc]XTNOQXWRML
ʐ‰Å‡ª«Šˆ®ŠË¼ÌÍÎÏÎÐÏÑ
ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÛÝÒÞßàÝÜÖßáÓÔâßÝÓÙ×ÔâÕÓãÙäåæÙçÙèæèæ
Œ¬“ŠÄ‘š‘‰¦‘Š•”ÆéŠêëìíîê'6#
𫑚§Œ® ʐ‰Å‡ª«Š©Œš‰¦¬‘ˆÃŠ§Š¦Ãª‰ˆ‘¦ŽÃ
¥‘
Ž
¦‘
Š
§
Š
‘
š

‡
¨
Š
‰
©
§
‡
ª
«
Œ
Š
©
Œ
š
‰
¦¬
‘
ˆ
‡
­
‰
®
„66$ "‚98&ƒ#
°±2²³2µ́¶·2±¸¹2¸¹21́º·»´1´¼º²½¾¹¸¹¿À3́Á¹¸2Ấº1¿ •®È6É$É6
‘
86$ Œ†’‡ˆ“‰ŠˆˆŠŠ‹”Œ•–Ž—‡
¯98$9
˜™š˜›œ
Ǒ«‘®
¥ŠÃ¨ŒˆªŒ®Æ•
689866 9
U
M
ž
Ÿ
G
R
M
J
P
V
G
¡U
O
—
É
•›ïɜ
ƒ6$ >p:¢-;:-BE£¤?£,,
榧ŽÅ‘® ÉÉ
powietrza SP1
Zbiornik
powietrza
PZH
PAH
Dmuchawa
powietrza DP
DPY
Osuszacz
powietrza Os1
WS3
F2.PK1
F2Y1
F2Y2
F2Y3
F2Y4
F2Y6
RBK
F1.PK1
F1Y1
F1Y2
F1Y3
F1Y4
F1Y6
WS2
WS1
1PH4
WU1
1PH3
Zestaw
hydroforowy
A1L1
A2L1
1PH2
1PH.PI1
A2Y1
II etap rozbudowy
Pompa
A1Y1
II etap rozbudowy
FILTR F1
FILTR F2
1PH1
Aerator A1
Aerator A2
ZD1
PPY
RBK
RG-II
RG-I
RT
WP1
RZH
A2Y1
A1Y1
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
1:50
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i
upr. nr 49/Gd/00
Nr rysunku:
Rewizja:
A2
00
Data:
2018-09-12
koryto CF54/100
koryto CF54/100
koryto 2x CF54/100
powietrza SP1
Zbiornik
powietrza
PZH
PAH
Dmuchawa
powietrza DP
koryto CF54/100
koryto 2x CF54/150
DPY
Osuszacz
powietrza Os1
WS3
koryto CF54/100
koryto CF54/50
F2.PK1
F2Y1
F2Y2
F2Y3
F2Y4
F2Y6
koryto CF54/50
F1.PK1
F1Y1
F1Y2
F1Y3
F1Y4
F1Y6
WS2
WS1
1PH4
WU1
1PH3
Zestaw
hydroforowy
A1L1
A2L1
koryto CF54/100
1PH2
1PH.PI1
A2Y1
II etap rozbudowy
Pompa
A1Y1
II etap rozbudowy
FILTR F1
FILTR F2
1PH1
Aerator A1
Aerator A2
ZD1
PPY
RBK
RG-II
RG-I
RT
RZH
WP1
koryto CF54/50
koryto CF54/50+CF54/100
koryto CF54/50
A2Y1
A1Y1
koryto 2x CF54/150
koryto 2x CF54/150
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
1:50
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
Plan tras koryt kablowych
upr. nr 49/Gd/00
Nr rysunku:
Rewizja:
A3
00
Data:
2018-09-12
- JZ-500 5x1,5
- O2YS(ST)CY2x0,64
-2x LiYY 3x0,75
powietrza SP1
Zbiornik
powietrza
PZH
PAH
Dmuchawa
powietrza DP
DPY
-
Osuszacz
powietrza Os1
JZ-500 5x1,5
JZ-500 4x2,5
3x LiYY 3x0,75
O2YS(ST)CY2x0,64
WS3
- LiYY 7x0,75
- LiYY 12x0,75
F2.PK1
F2Y1
F2Y2
F2Y3
F2Y4
F2Y6
- LiYY 7x0,75
- LiYY 12x0,75
F1.PK1
F1Y1
F1Y2
F1Y3
F1Y4
F1Y6
WS2
WS1
1PH4
-
2x LiYCY 2x0,75
4x 2YSLCY-J 4x2,5
JZ-500 4x2,5
JZ-500 3x1,5
O2YS(ST)CY2x0,64
WU1
1PH3
Zestaw
hydroforowy
A2L1
A1L1
1PH2
1PH.PI1
A2Y1
II etap rozbudowy
Pompa
A1Y1
II etap rozbudowy
FILTR F1
FILTR F2
1PH1
Aerator A1
Aerator A2
ZD1
PPY
RBK
RG-II
RG-I
RT
WP1
RZH
A1Y1
A2Y1
Do studni nr 1:
- YKY 4x25
- YKY 3x2,5
- 2x YvKSLY 4x1,5
- YvKSLYekw 4x1,5
Do studni nr 2:
- YKY 4x25
- YKY 3x2,5
- 2x YvKSLY 4x1,5
- YvKSLYekw 4x1,5
-
5x JZ-500 3x1,5
JZ-500 5x1,5
JZ-500 3x2,5
2x JZ-500 4x2,5
7x LiYY 0,75
3x LiYY 4x0,75
O2YS(ST)CY2x0,64
2x LiYY 7x0,75
2x LiYY 12x0,75
3x LiYCY 2x0,75
4x 2YSLCY-J 4x2,5
Do studni nr 3:
- YKY 4x25
- YKY 3x2,5
- 2x YvKSLY 4x1,5
- YvKSLYekw 4x1,5
Do zbiornika retencyjnego ZbU1:
- YvKSLY 4x1,5
- YvKSLY 7x1,5
- YvKSLYekw 4x1,5
-
-
3x JZ-500 3x1,5
JZ-500 5x1,5
JZ-500 4x2,5
7x LiYY 0,75
2x LiYY 4x0,75
O2YS(ST)CY2x0,64
2x LiYY 7x0,75
2x LiYY 12x0,75
3x JZ-500 3x1,5
JZ-500 5x1,5
JZ-500 4x2,5
5x LiYY 0,75
LiYY 4x0,75
O2YS(ST)CY2x0,64
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
-
YKXS 5x50
YKY 4x2,5
YvKSLY 7x1,5
XzTKMXpw 4x2x0,5
HDgS 2x1,5
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
Do zbiornika retencyjnego ZbU2:
- YvKSLY 4x1,5
- YvKSLY 7x1,5
- YvKSLYekw 4x1,5
1:50
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
Plan linii kablowych instalacji technologicznej
upr. nr 49/Gd/00
Nr rysunku:
Rewizja:
A4
00
Data:
2018-09-12
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
25Gn5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
25Gn1
22Gn3
25E5
25Gn2
25E1
25E2
Zbiornik
powietrza
22Gn6
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
Dmuchawa
powietrza DP
25Gn6
22Gn7
25E6
powietrza SP1
PZH
PAH
JZ-500 3x2,5
DPY
20Gn1
JZ-500 3x2,5
Osuszacz
powietrza Os1
22Gn5
22Gn2
JZ-500 3x2,5
WS3
26Gn1
JZ-500 3x4
F2.PK1
F2Y1
F2Y2
F2Y3
F2Y4
F2Y6
F1.PK1
F1Y1
F1Y2
F1Y3
F1Y4
F1Y6
WS2
WS1
JZ-500 3x2,5
1PH4
WU1
JZ-500 5x2,5
JZ-500 3x2,5
1PH3
Zestaw
hydroforowy
22Gn4
A1L1
A2L1
3
21Gn1
22Gn1
1PH2
1PH.PI1
A2Y1
II etap rozbudowy
Pompa
A1Y1
II etap rozbudowy
FILTR F2
1PH1
FILTR F1
Aerator A1
Aerator A2
ZD1
PPY
RBK
RG-II
RG-I
RT
RZH
WP1
25E4
25E3
25Gn4
25Gn3
A1Y1
A2Y1
JZ-500 3x2,5
JZ-500 3x2,5
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
1:50
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
Plan instalacji gniazd wtyczkowych
upr. nr 49/Gd/00
Nr rysunku:
Rewizja:
A5
00
Data:
2018-09-12
JZ-600 3x1,5
Oz
O
z1
JZ-600 3x1,5
1
Zbiornik
powietrza
Ow3
JZ-500 4x1,5
JZ-500 3x1,5
Ow2
JZ-500 3x1,5
Ow1
Ow1
Ow1
Ow3
JZ-500 4x1,5
JZ-500 4x1,5
Ow2
JZ-500 4x1,5
Ow2
Ow2
Ow2
1PH4
1PH3
A1L1
1PH2
II etap rozbudowy
JZ-500 3x1,5
1PH1
Ow1
RG-II
RG-I
JZ-500 3x1,5
A1Y1
FILTR F1
Aerator A1
Aerator A2
Ow1
RT
II etap rozbudowy
FILTR F2
Ow1
Ow1
RZH
A1Y1
A2Y1
z1
JZ-600 3x1,5
O
O
JZ-600 3x1,5
z1
RBK
JZ-500 3x1,5
Legenda:
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
upr. nr 49/Gd/00
1:50
Nr rysunku:
Rewizja:
A6
00
Data:
2018-09-12
zk
zk
Zbiornik
powietrza
1PH4
1PH3
1PH2
RG-II
RG-I
RT
FILTR F1
FILTR F2
Aerator A1
Aerator A2
Ow1
RBK
A1Y1
II etap rozbudowy
II etap rozbudowy
1PH1
Ow1
Ow1
RZH
zk
zk
zk
Uwagi:
Projekt nr: PB-01/18/E
ul. Radarowa 14A,
Stadium:
Projekt budowlany i wykonawczy
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody Bochlinie, gmina Nowe
1:50
Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
upr. nr 49/Gd/00
Nr rysunku:
instalacji odgromowej
Rewizja:
A7
00
Data:
2018-09-12
SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RG”
1d7
l65')!2
d379)
9!
)1!3794
5'94j3
10,2
1h
0d0*
1/:
%,h
+m
(7
/2'29 8'12 7'194j34'12341!29'-!21! 4
/*
1/%2
em,ei
'194j3
h/9i
+!2932
!23 292
P !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
18/ (7
d d d 16!
m*m
)%
)
,
d
16!
m*m
)%
4)"28 2! ] 2g
)
,
6!
d 1
m*m
)%
)
,
d
18/ 1d*%
18/ 1d*%
18/ 1d*%
1*%
1(7*%
(7
:kP
4Qe7,042
: 787932"f 92:+(Pd75
4)"28 2!
9!)1!3794
_C`NC?E?CJM>D?<aE>HSG?aGJ<N=CF>b<
012342678219292 8 39 92 cOSGI?MODGFHG
<R>HS?FMT ;UAVWXWYXZ
: '69)9!
;<=>[email protected]?A?BCDE=CFE>?A?GHICJ?K<LECM<NO ;M
01286# (!4)1]68 29 )92 37 [\A^
Q212#
11
: 742#
,s6!1k
1m
1/jk%r
1
7N
1*%
1(7*%
k
o*o
)%
0!3n!
51155l(o00
o
%i
%*1/sk 0k10/
*
%*1/sk
%*1/sk
1/%i
0k0*
1/:%i,
1/j%
r1
k7N
+o
1/%i
1/sk*%
1/sk*%
1/sk*%
/10k0*07,
+o
1qp
0(1g0*g
1k*%
1k*% 079
06j
1k*%
1,s6:sj*%
1,s6:sj*%
1*%
1(7*%
0/:
10/:%*,%
*%
*%
*%
N5kp
10/:%*,%
1/2
l,l
j
*%
*%
*%
N5kp
1/:%i,
i/9j
1k*%
1k*%
1k*%
l,lj
+o
1/%2
l,80
j
h
+
M !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
0123492!92!21
!c8 1 d!37
\CLJC?E?CHK>D?<]E>PI^?]^H<J=CF>_<
012342678219292 8 39 92 M3!99)!7 ef/2'29 1!7Z
)2'g0
"2'32!216
!c8 1 d!37
`aI^b?KaD^FP^
<O>PI?FKQ ;RASTUTVUW
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCDE=CFE>?G<HDICJ<J>?E? ;K
01286# (!4)1Z68 29 )92 37 XYA[
K>L>KJ<J>
N212#
11
: 742#
1g*%
1g*%
1g*%
1*%
1(7*%
1g*%
1g*%
1g*%
/2'29
!7! 1*%
1(7*%
g
14(0sg*%
14(0s*%
14(0%8 (7
g (7
5(46
10/:%,
1/%8 1/%2
rU0
p
(7
g (7
T46(46
10
/2'2374(0
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
/2'29
292721!2
'3
i
i
g
g
g92
i48
o
24%
10/:%*,%
10/:%*,%
*%
*%
*%
*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
g
10/:%,
2 "j379)
!73 $2!
g92
/2'29
hi0
g
/2'29 8'12 1'3 /2'29!7! 12!21
01! 29
01! 29
o
100g/0:%
l
0
g
gm21
14(0%h
%*1/sg
%*1/sg
%*1/sg
10/i:%
i
g6
i(0hi
1/sg*%
1/sg*%
1/sg*%
/2'29
8'12 100g/0:%
l
0
01! 9)0/:
aFbJF?H?FIM>L?<cH>PGO?cOI<J=FN>d<
012342678219292 8 39 92 10/:%*,%
10/:%*,%
i
10/:%,
i
*%
*%
*%
*%
i
i
10/:%*,% 10/:%*,%
1/%8 1/%2 1/%2
qm,0gq rU0
p p
*%
*% 1i!
*%
*%
24f323-! 24%
24% 24% 24% 24% 0Tn
10/:%*,% 10/:%*,%
012!12!216 )282
!j8 1 k!37 6!63 92
2!2168
"j379)2
!73 $%
eKGOQ?MKLONPO
<V>PG?NMW ;XAYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?LG>M<JFNHF? ;M
01286# (!4)1_68 29 )92 37 S^A`
OPQFI>E?BRS
U212#
11
: 742#
1j
1j%8 1j
10/:%*,%
10/:%*,%
1j%8 12
l5ff
k
m:6*%
1:6
P !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
2 ]c!d!c8"272'292042
/2'29
/2'29
/2'29
/2'29
8'12 8'12 76)"2860/:# 76)"2860/:#
76)"280/: ]76)"2860/: 0570
g!21
ef(g00h
!i8 1 c!37
_FHKF?G?F`M>O?<LG>RSN?LN`<K=FE>D<
aCSNb?MCONERN
012342678219292 8 39 92 <J>RS?EMT ;UAVWXWYXZ
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCDEF=GHFIJF?KCL<MN?HFOG=FEGF ;M
01286# (!4)1]68 29 )92 37 [\A^
Q212#
11
: 742#
079
06d
1i*%
1i*%
1i*%
1*%
(7*%
6!
c*c
)%
6!
c*c
)%
ef379)'79 :1
c*c
)%
14(0ni*%
14(0n*%
4
j:6*% 1i*%
1i*%
1i*%
1*%
1(7*%
6!
h
0i0*
c92721!
'3
(g
g 8X6':64:0
j
1
140
140
Kk0l06m0k Kk0l06m0k
d
d
j:61:0nc*%
j:61:0n*%
j:61:0nc*%
j:61:0n*%
c92721!03
K !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
ZDF[D?E?D\H>I?<]E>NG^?]^\<[=DC>_<
012342678219292 8 39 92 /2'29
292721!2
`aG^b?HaI^CN^
;<=>[email protected]@?A?BCD=EFDG<H?IE>JE
;H<M>NG?CHO ;PAQRSRTSU
: '69)9!
01286# (!4)1X68 29 )92 37 VWAY
L212#
11
: 742#
1d*%
079 1d*%
06j 1d*%
1d*%
1d*%
1d*%
1::
,%,h
1:6
%h
:,
+e 1,o6:oj*%
1:/:
f%,h
+e :j%h
:,n
+e 1,o6:oj*%
1:0oe*%
1:0o*%
1:0oe*%
1:0o*%
1*%
1(7*%
1:,%8 1*%
1(7*%
1:,%2
Qg0k06l0g
j
m:,
18 e c 8]6':64
1:,%8 1:,%2
g,0dg
j
1:,%8 1:,%2
g,g
j
18 18/ m:6
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
18/ 1:/f%8 (7
1:6%2
g,g
j
:Q/R/57d50ee67:55,QR70e6Q:i2:,
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1:6%8 (7
(7
1:/f%2
g,g
j
m:/f
(7
:Q/R/57d50e670fQdQ+50/e:6
^CHNC?E?CIG>D?<KE>LM_?K_I<N=CF>`<
012342678219292 8 39 92 aOM_b?GOD_FL_
18/ (7
:Q/R/57d50e/706e24fgR:QhQ:Q27+Q:/f
;<=>[email protected]@?A?BCDE=CFE>?G<HIHE>=FEJ?
<KE>LM<NOJP
;G<S>LM?FGT ;UAVWXWYXZ
: '69)9!
01286# (!4)1]68 29 )92 37 [\AY
R212#
11
: 742#
1m*%
1m*%
1m*%
1*%
1m*%
1m*%
1m*%
1*%
1l
0m00*
1l
0l51**
5n
1l
0m00*
1l
0,1
**
1l
0,1
**
l
0,1
**
1l
0,1
**
1(7*%
1(7*%
18 (7
12
&/1
k
1+9 **(7
1U'
U'6'7237 1!72
1 #
)2hi
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
(7
12
&/1
k
1+9 **(7
+9278 1-27 j
2042
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(7
12
&/1
k
1+9 **(7
+9278 i
2042
dFRJF?H?FIW>N?<LH>YGe?LeI<J=FZ>f<
012342678219292 8 39 92 (7
12
&/1
k
1+9 **(7
+9278 i
2042
(7
12
&/1
k
1+9 **(7
+9278 i
2042
(7
12
&/1
k
1+9 **(7
+9278 i
2042
gKGeO?WKNeZYe
<X>YG?ZW[ ;\A]T^T_^`
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?<LJ<IMJ? ;W
01286# (!4)1c68 29 )92 37 abAT]
NHO<JKCD?DF=H?BPQ?CRST
V212#
11
: 742#
1l*%
1l*%
1l*%
1*%
1k
0,1
**
1l*%
1l*%
1l*%
1*%
1k
0,1
**
1k
0,1
**
1(7*%
(7*%
8 (7
12
&/1
j
1+9 **(7
+9278 i
'73796
139379042
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
(7
12
&/1
j
1+9 **(7
+9278 i
'73796
139379042
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(7
12
&/1
j
1+9 **(7
+9278 i
"2793
eFRJF?H?FIW>N?<LH>YGf?LfI<J=FZ>g<
012342678219292 8 39 92 hKGfO?WKNfZYf
<X>YG?ZW[ ;\A]^_^`_a
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?<LJ<IMJ? ;W
01286# (!4)1d68 29 )92 37 bcA^^
NHO<JKCD?DF=H?BPQ?CRST
V212#
11
: 742#
1m*%
1m*%
1m*%
1*%
1m*%
1m*%
1m*%
1*%
1l
0,1
**
1l
0,1
**
1l
0,1
**
1l
0,1
**
1l
0,1
**
1l
0,1
**
1(7*
1(7*%
18 (7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
+!749))1!379
71! '121
(j)2
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
(7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
+!749))1!379
71! '121
(j)2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
(7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
+!749))1!379
71! '121
(j)2
+!749))1!379
71! '121
(j)2
fFRJF?H?FIW>N?<LH>YGg?LgI<J=FZ>h<
012342678219292 8 39 92 (7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
+!749))1!379
71! '121
(j)2
(7
1+9 **(7
12
&/1
k
7
+!749))1!379
71! '121
(j)2
iKGgO?WKNgZYg
<X>YG?ZW[ ;\A]^_^`_a
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?<LJ<IMJ? ;W
01286# (!4)1d68 29 )92 37 bcA^e
NHO<JKCD?DF=H?BPQ?CRST
V212#
11
: 742#
1l*%
1l*%
1l*%
1*%
**
1l*%
1l*%
1l*%
1*%
1k
0,1
1k
0,1
**
1k
0,1
**
1k
0,1
**
1k
0l00*
1(7*%
1(7*%
8 (7
(7
(7
(7
(7
1+9 **(7
12
&/1
m
7
(!7 "
!7 237 8
j)2
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
!7! 2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
!7! 2
!7! 2
fFRJF?H?FIW>N?<LH>YGg?LgI<J=FZ>h<
012342678219292 8 39 92 !7! 2
iKGgO?WKNgZYg
<X>YG?ZW[ ;\A]^_^`_a
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?<LJ<IMJ? ;W
01286# (!4)1d68 29 )92 37 bcA^e
NHO<JKCD?DF=H?BPQ?CRST
V212#
11
: 742#
1l*%
1l*%
1l*%
1l*
1l*
1l*
1k
0l0
1k
0l0
1(0/
10l0k
0
10l0k
1:f)2
1g61
+1
*,%
g
g
1,g
1,g
1*,%
/100i*1 1*%
1(7*%
1*
1(7*
18 (7
12
&/1
j
(7
*%
P
Ph 19
9f1!79
P !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
(!!2 29
2'1!9 379
72!'1!6423
12
&/1j
*%
P7
P7
P7
P7
Ph 197 9f1!791!96'1234#
01! 29
/2'29
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`FaJF?H?FIR>N?<LH>TGb?LbI<J=FO>c<
012342678219292 8 39 92 dKGbe?RKNbOTb
<S>TG?ORU ;VAWXYXZY[
: '69)9!
;<=>[email protected]@?A?BCD>EFG?HI><JK?<LJ<IMJ? ;R
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]AX_
<NJH>G=>OH<JKCD
Q212#
11
: 742#
SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RT”
cd379)'79 :1
1l*%
1l*%
1l*%
1*%
104,
k%k
l010*
14,k0%,4
k1
1k
0l00
l
l
l
14,k%,
m
14,k%,
m
m
18 (7
f:61l
f:61l
f:6
1l
%
f:6
1
%
f:61(7
18/ 1:6%2
i,ij
f:+
m
/2'297!78793
"e 94
P !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
*%
*%
*%
*%
*%
*%
07649))49 g3
2'1!729)6-27
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1(7*%
(7
1+ **(7
+9278 '! ' fg 19 9h1!79
!78793
`@[email protected]@DL>OBEaC>[email protected]>bE
012342678219292 8 39 92 ]GAHJBLGOHKIH
ES>IABKLT RVUWXYXZY[
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
@
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]U_
Q212#
11
: 742#
1m*%
1m*%
1m*%
1m*%
1m*%
1m*%
%
5l 5l 5l
%
10(%8 10(%2
&/1
h
1*0(%
*%
1(0,/(k
%1j
1*%
1(7*%
1*%
1(7*%
(7
m m m (7
0 !f$2!)2
)2ghi
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBEbC>[email protected]>dE
012342678219292 8 39 92 ^GAceBMGIcKPc
EU>PABKMV QXWYRZR[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]@MPCB QM
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`
LEFC>[email protected];QR
T212#
11
: 742#
1f*%
1f*%
1*%
1*%
1(0+
%l
f0
1(0+
%l
f0
1(0+
%l
f0
1(+%4
736 0
f
V 6)292" '92721! 7 6
337
,
0 98
3 0 0
1(+%,
(7
10
+!72")271! '121
07649)
1 2!32a68
*%
g
g
1(7*%
e96
1(+%2
jk,0fj
i
1(+%8 1(+%2
jk,0fj
i
18 U89'92
*%
(7
g
0 107
1(+%8 1(+%2
j,j
i
1(+%(*,%
18 1(+%,
0 107
1(7*%
g
,
0 98
)986)129349
72 '72) *%
*%
*%
Ua68 2fg+7'1689"ha9 4
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBEOC>[email protected]>LE
012342678219292 8 39 92 `GAPdBMGIPKWP
EN>WABKMX RZY[T\T]\^
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BCBRM
[email protected]@<[email protected]<[email protected]@HB 01286# (!4)1a68 29 )92 37 _`Yb
QEHCE?PBIP<=EOC>LPBFBIAPDKCBRST V212#
11
: 742#
1n*%
1n*%
1n*%
5p 5p 5p
1ktW5*%
1(+%k
0 -1'12!1
W01081
n n n
n n n
1(+%*,%
6 6 6
+!698-'
1ktW5*%
16V:
1(+
%k
f(
1(0+
%q
n0
*%
1((,+
%o
/f1
*%
*%
10(n+
%q
0*
1n*%
1n*%
1n*%
(7
k 2 (7
1(+ f
( 2
)2ijk
V !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
+1
1(+%
,h
*%
rh
14'
1h
1(+%k
h +940
f 8b6':64
W W
h
1:0th*%
1:0t*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
14,q%*,%
1(+%*,%
n
(7
h
h
1(+%,
*% *% 1(+%*o
%
h
1(+%,
h
*%
*%
1:0th*%
1:0t*%
[email protected]@[email protected]>IBEQC>[email protected]>NE
012342678219292 8 39 92 1(+%*,% 1(+%*o
%
1(+%*,%
1/b4%,*(+% 1(+*%,%
1(+%*,%
+940
h , 9 !1!
05f*054
1(+*%,%
1(+%kt6V:*
1(+%,
(7
1:g)2
1h61
1(+%*,%
5 5 5
1(+%8 1(+%2
s,sj
1(+%(*,% 18 *%
1(+
%2
'194l3 4
1(+*%0%
1:4
6 6
1*%
1(7*%
r4'
1(+%*,%
1(+
%m
n7W
j
h
h
1(+
%m
n7W
j
/92 j
1(+
%m
n7W
j
07! 92 j
07! 92 j
1*%
1(7*%
*%
*%
*%
01! 29
09272342
!23
09272342
!73l$92
09272342
'63 b6
aGAeOBLGIeKXe
ER>XABKLY S[Z\U]U^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BSL
01286# (!4)1b68 29 )92 37 `aZc
ME?MGBNOPQCKEF>RBSTU
W212#
11
: 742#
1g*%
1g*%
1g*%
1*%
1g*%
1g*%
1g*%
1*%
1(0+
%j
g0
1(0+
%j
g0
1(0+
%j
g0
1(+%4
736 0
g
V 6)292" '92721! 7 6
337
,
0 98
3 0 0
1(+%,
(7
10
+!72")271! '121
07649)
1 2!32b68
*%
h
h
1(7*%
f96
1(+%2
lm,0gl
k
1(+%8 1(+%2
lm,0gl
k
18 U89'92
*%
(7
h
0 107
1(+%8 1(+%2
l,l
k
1(+%(*,%
18 1(+%,
0 107
1(7*%
h
,
0 98
)986)129349
72 '72) *%
*%
*%
Ub68 2gh+7'1689"ib9 4
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBEOC>[email protected]>LE
012342678219292 8 39 92 aGAPeBMGIPKWP
EN>WABKMX RZY[\]\^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BCBRM
[email protected]@<[email protected]<[email protected]@HB 01286# (!4)1b68 29 )92 37 `aYc
QEHCE?PBIP<=EOC>LPBFBIAPDKCBRST V212#
11
: 742#
1o*%
1o*%
1o*%
5n 5n 5n
1htW5*%
1(+%h
0 -1'12!1
W01081
o o o
o o o
1(+%*,%
6 6 6
+!698-'
1htW5*%
16V:
1(+
%h
k(
1(0+
%p
o0
*%
1((,+
%m
/k1
*%
*%
10(o+
%p
0*
1o*%
1o*%
1o*%
(7
h 2 (7
1(+ k
( 2
)2fgh
V !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
+1
1(+%
,j
*%
sj
14'
1j
1(+%h
j +940
k 8c6':64
W W
j
1:0tj*%
1:0t*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
14,p%*,%
1(+%*,%
o
(7
j
j
1(+%,
*% *% 1(+%*m
%
j
1(+%,
j
*%
*%
1:0tj*%
1:0t*%
[email protected]@[email protected]>IBEQC>[email protected]>NE
012342678219292 8 39 92 1(+%*,% 1(+%*m
%
1(+%*,%
1/c4%,*(+% 1(+*%,%
1(+%*,%
+940
j , 9 !1!
05k*054
1(+*%,%
1(+%ht6V:*
1(+%,
(7
1:i)2
1j61
1(+%*,%
5 5 5
1(+%8 1(+%2
r,rg
1(+%(*,% 18 *%
1(+
%2
'194l3 4
1(+*%0%
1:4
6 6
1*%
1(7*%
s4'
1(+%*,%
1(+
%q
o7W
g
j
j
1(+
%q
o7W
g
/92 g
1(+
%q
o7W
g
07! 92 g
07! 92 g
1*%
1(7*%
*%
*%
*%
01! 29
09272342
!23
09272342
!73l$92
09272342
'63 c6
bGAeOBLGIeKXe
ER>XABKLY S[Z\]^]_^`
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BSL
01286# (!4)1c68 29 )92 37 abZ_
ME?MGBNOPQCKEF>RBSTU
W212#
11
: 742#
1f*%
1f*%
1f*%
1*%
1f*%
1f*%
1f*%
1*%
1(0+
%j
f0
1(0+
%j
f0
1(0+
%j
f0
1(+%4
736 0
f
V 6)292" '92721! 7 6
337
,
0 98
3 0 0
1(+%,
(7
10
+!72")271! '121
07649)
1 2!32b68
*%
g
g
1(7*%
i96
1(+%2
lm,0fl
k
1(+%8 1(+%2
lm,0fl
k
18 U89'92
*%
(7
g
0 107
1(+%8 1(+%2
l,l
k
1(+%*(,%
18 1(+%,
0 107
1(7*%
g
,
0 98
)986)129349
72 '72) *%
*%
*%
Ub68 2fg+7'1689"hb9 4
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBEOC>[email protected]>LE
012342678219292 8 39 92 aGAPeBMGIPKWP
EN>WABKMX RZY[\]\^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BCBRM
[email protected]@<[email protected]<[email protected]@HB 01286# (!4)1b68 29 )92 37 `aYc
QEHCE?PBIP<=EOC>LPBFBIAPDKCBRST V212#
11
: 742#
1o*%
1o*%
1o*%
5n 5n 5n
1itW5*%
1(+%i
0 -1'12!1
W01081
o o o
6 6 6
+!698-'
o o o
1itW5*%
5 5 5
(7
(7
i 2 (7
1(+ l
( 2
)2ghi
V !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1(+%i
k +940
l 8c6':64
W W
k
1:0tk*%
1:0t*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1:j)2
1k61
+1
1(+%
,k
*%
qk
14'
1k
1(+%*,%
1(+%*,%
14,p%*,%
1(+*%,%
o
(7
k
k
1(+%,
*% *% 1(+*%m
%
k
1(+%,
k
*%
*%
1:0tk*%
1:0t*%
[email protected]@[email protected]>IBEQC>[email protected]>NE
012342678219292 8 39 92 1(+*%,% 1(+*%m
%
1(+*%,%
1/c4%,*(+% 1(+*%,%
1(+%*,%
+940
k , 9 !1!
05l*054
1(+*%0%
1(+%it6V:*
1(+%,
1(+%8 1(+%2
s,sh
1(+%(*,% 18 *%
1(+
%2
'194f3 4
q4'
1:4
6 6
1*%
1(7*%
1(+*%,%
16V:
1(+
%i
l(
1(0+
%p
o0
*%
1((,+
%m
/l1
*%
*%
10(o+
%p
0*
1o*%
1o*%
1o*%
1(+%*,%
1(+
%r
o7W
h
k
k
1(+
%r
o7W
h
/92 h
1(+
%r
o7W
h
07! 92 h
07! 92 h
1*%
1(7*%
*%
*%
*%
01! 29
09272342
!23
09272342
!73f$92
09272342
'63 c6
bGAeOBLGIeKXe
ER>XABKLY S[Z\]^]_^`
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BSL
01286# (!4)1c68 29 )92 37 abZ]\
ME?MGBNOPQCKEF>RBSTU
W212#
11
: 742#
1l*%
1l*%
1l*%
5s 5s 5s
1R(*%,%
10R(-1'%1f
2!1
R01081
l l l
16Q:
6 6 6
k4' kh
1R(*%0%
1:g)2
1h61
+1
1R(%8 1R(*%,% 1R(*%q
%
j
j
1R(*%,%
h
h
*%
*%
R632 2( 1!72
)2ijf
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1R(%,
h
1R(
%r
l7R
h
/92 j
1R(
%r
l7R
1R(
%,6
Q em%72"%
6 9n'
07! 92 j
o6164h1011
0 h
h
1R(%2
&/1
j
1R( o
1R(%*,6%
1fu77*%
(7
4 f 2 (7 1l*%
1l*%
1l*%
14' 1h
1R(*%q
%
1*%
1(7*%
fu77*%
14,t%*,%
1R(%,
1R(*%,%
1:4
10R(
%t
l0
*%
*%
kr51(,/
*%
1R(%q
(,/o1
*%
*%
01! 29
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
09272342
!23
`@[email protected]@DL>IBEaC>[email protected]>bE
012342678219292 8 39 92 09272342
!73d$92
*%
1f*%
1R(p%8 1R(p%2
l5pp
j
R(p
1f*%
1*%
1(7*%
(7
(7
/2 e!
!7!63 *
'6'1 8
fR02Q
^GAMcBLGIMKTM
ES>TABKLU PWVXYZY[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BPL
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^VYY
D?M<[email protected]>[email protected]
R212#
11
: 742#
1m*%
1m*%
1m*%
%
5r 5r 5r
%
%
1((*%,%
10((-1'%1g
2!1
m m m
T01081
16S:
6 6 6
1((*%0%
1:h)2
1i61
+1
l4' li
1((*%,%
14' 1i
/`4%,0*63%
14,p%*,%
1((%,
1*%
1(7*%
1((%8 i
i
1((*%n
%
1((%,
1((*%,%
1((*%n
%
%
1(( q
( 2"637232
)2efg
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
%
%
i
1(m7(T
%o
i
01! 29
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1m*%
1m*%
1m*%
1gt77*
1((*%,%
f
/92 f
1(m7(T
%o
f
07! 92 f
1g*%
1((s%8 ((s%2
m5ss
f
((s
*%
1((%2
&/1
f
*%
*%
1((st*%
1gt77*%
%
(7
4 g 2 (7 1:4
10(m(0%p
*%
%
*%
lo51(,/
*%
1((%n
(,/q1
1g*%
1*%
1(7*%
(7
(7
*%
*%
09272342
!23
[email protected]@[email protected]>IBEcC>[email protected]>dE
012342678219292 8 39 92 09272342
!73j$92
/2 k!
"6)292
_GAONBLGIOKUO
EQ>UABKLV RXWYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BRL
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_WZa
ME?MGBMNO<HP<>QBRR
T212#
11
: 742#
1/0U
%u
,1
1/U*%0%
+1
liU5*%
05hg65001
1*g
% 0
,2!12 4np292 3#
gq
701rg18
h
1/U%,
g
g
1l*%
1/U%8 1/U%2
&/1
k
(7
1/U%+ **(7
1/U
1/U%8 1/U%2
jt0t
k
1/U%(,
18 1/U%2
-2a!379
s
1
1g 6' 01! 29
( 28 764232
UUgklm2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1l*%
1(7*%
1/U%2
-2a!379
2 4n3 2 4n3
2 4n32!7)2o9) (6'1 h96
09272342 7 6
1/U%2
-2a!379
7/ij
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1j*%
1j*%
1j*%
1*%
liU5*%
%
%
**
1(7*%
*%
1j*%
1j*%
1j*%
1*%
*%
09272342
7 6
7a !9)6
!863)4
[email protected]@[email protected]>IBEdC>[email protected]>eE
012342678219292 8 39 92 `GAOfBLGIOKWO
EP>WABKLX VZY[S\S]\^
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]>[email protected]@BVL
01286# (!4)1a68 29 )92 37 _`YSb
ME?MNBDEHOPN<@BQRS
U212#
11
: 742#
1j*%
1*%
1(7*%
1j*%
1*%
1(7*%
124
%i
0j0
124%8 12(
%i
0j0
12(%8 (7
124%2
&/1
h
(7
12(%2
&/1
h
124*%l
%
12(*%l
%
j (7
/2'29
*%
056:m0
fm+
f 8b6':64
*%
056:m0
fm+
f 8b6':64
f 8b6':64:0
j (7
f 8b6':64:0
6 Vk V1 6
6 Vk V1 6
140%*2
%
*%
Un0o06p0n
h
1:0qm*%
1:0q*%
1:0qm*%
1:0q*%
(!7 " !7)1!291379
8678219 942418 '3
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(!7 " !7)1!291379
8"637g34
[email protected]@[email protected]>IBEeC>[email protected]>PE
012342678219292 8 39 92 aGARNBMGIRKOR
WMES>OABKMX WZY[\]\^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
LMH>LNGFE?C>MHGB>J>[email protected] 01286# (!4)1b68 29 )92 37 `aY\c
[email protected]>SBCBLNR<HT<>S
V212#
11
: 742#
1e*%
1*%
1(7*%
1e*%
1*%
1(7*%
120
%i
0e0
120
%i
0e0
120%8 120%2
&/1
j
120*%f
%
120*%f
%
*%
056:g0
dg+
d 8`6':64
d 8`6':64:0
120
%i
0e0
120%8 120%2
&/1
j
(7
e (7
*%
056:g0
dg+
d 8`6':64
(7
e (7
d 8`6':64:0
6 Th T1 6
120%8 120%2
&/1
j
120*%f
%
*%
056:g0
dg+
d 8`6':64
(7
e (7
d 8`6':64:0
6 Th T1 6
6 Th T1 6
140%*2
%
*%
Sk0l06m0k
j
1:0ng*%
1:0n*%
1:0ng*%
1:0n*%
(!7 " !7)1!291379
8'6! 420
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
(!7 " !7)1!291379
8'6! 420
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(!7 " !7)1!291379
8'6! 420
[email protected]@[email protected]>IBEcC>[email protected]>PE
012342678219292 8 39 92 _GAQNBMGIQKOQ
UMER>OABKMV UXWYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_WZa
LMH>LNGFE?C>MHGB
>J>[email protected]PK>AG<HKG<=BFEDGBIQMEF>R T212#
11
: 742#
k0
42h+h#
092" 6' 8"g37i 8'194g3''1 91!9607jjR!863)4/"1:69 %2!7 28)6`!2)6 934e3''1 92$ !7`68 2i
24e3 6' 124%2
jo3
n
124*%l
%
*%
056:h0
mh+
m 8`6':64
12(%2
jo3
n
2 4e33-! 5 6'`4f1'3
12(*%l
%
*%
056:h0
mh+
m 8`6':64
(!7 " !7)1!291379
8678219 942418 '3
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
24e3 6' 24e3 6' 24e3 6' 120%2
jo3
n
2 4e33-! 5 6'`4f1'3
120*%l
%
*%
056:h0
mh+
m 8`6':64
(!7 " !7)1!291379
8"637g34
120%2
jo3
n
2 4e33-! 5 6'`4f1'3
120*%l
%
*%
056:h0
mh+
m 8`6':64
(!7 " !7)1!291379
8'6! 47'16899!
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
24e3 6' 120%2
jo3
n
2 4e33-! 5 6'`4f1'3
120*%l
%
*%
056:h0
mh+
m 8`6':64
(!7 " !7)1!291379
8'6! 47'16899!
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>dE
012342678219292 8 39 92 2 4e33-! 5 6'`4f1'3
(!7 " !7)1!291379
8'6! 47'16899!
_GAHJBKGMHUIH
EL>IABUKV TXWYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]>L>[email protected]<LCB TK
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_WZa
NKO>NJGFHBP>QQEB
S212#
11
: 742#
1p*%
1*k
%
*%
*%
*%
*%
1/a4
%4
/0(1
1p*%
24h3292 q
1k
%:
U
t
1uvk5*%
1u*%
1/a4
%4
4/1*p
1
/a4%4
736 0
1
4h3j1kl
4h3j1kl
t 1 t 1
1/a04
%s
p0
p
071!)292" '92721! 7 6
337
1uvk5*%
1u*%
063 a
n'1!72'63 a6
/2"i379
,
U3!99)!7 fg
(7 1(7*%
1/a4%8 1/a4%2
mr,0pm)
o
,
0 98
0 0 0 0 3
2 "i379
,
,
1(7*%
(7 1/a4%8 1/a4%2
mr,0pm
o 1/a4%(, (7 #
1 "i379 "fa9 4
172"i379 "fa9 4
k
k
1'63 a 55'1 92
k
k
1/a4%,
1/a4%,
1/a4%,
k
k
1/a4%,
k
k
1/a4*%,%
1/a4%,
k
1/a4*%,%
k
1/a4*%,%
1/a4*%,%
1/a4%,
k
1/a4*%,%
0 982
8!'1213792
0+1
n
1k
*%
0 98
)986)11!379
o02107
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
*%
*%
063 a
8!-! 3
[email protected]@[email protected]>dBEOC>[email protected]>ME
012342678219292 8 39 92 k
/5U:5,:7670m&m
1*%
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1'1!72'63 a 55'1 92
1/a4*%,%
*%
*%
1*%
/2"i379* "i379
"a9 3
`GAHJBLGdHPIH
EQ>IABPLX WZY[T\T]\^
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected][email protected]>MEBWL
KENCE?HBFEDGBFBNOCELPCIHBL>A>P<GQPG?B01286# (!4)1a68 29 )92 37 _`YTb
ROST
V212#
11
: 742#
1p*%
1*l
%
*%
*%
*%
*%
1/b4
%4
/0(1
1p*%
24f3292 q
1l
%:
U
t
1/b04
%s
p0
1
/b4%4
736 0
1
4f3k1lm
4f3k1lm
t 1 t 1
1uvl5*%
1u*%
1/b4
%4
4/1*p
p
071!)292" '92721! 7 6
337
063 b
1uvl5*%
1u*%
,
0 98
1/b4%8 1/b4%2
jr,0pj)
n
i'1!72'63 b6
/2"g379
,
U3!99)!7 ho
(7 1(7*%
0 0 0 0 3
(7 1/b4%8 1/b4%2
jr,0pj
n 1/b4%(, 2 "g379
,
,
1(7*%
(7 #
1 "g379 "hb9 4
172"g379 "hb9 4
1'1!72'63 b 55'1 92
1/b4%,
1'63 b 55'1 92
l
l
l
1/b4%,
1/b4%,
l
l
1/b4%,
l
l
1/b4*%,%
1/b4%,
l
1/b4*%,%
l
1/b4*%,%
1/b4*%,%
1/b4%,
l
1/b4*%,%
*%
0 98
)986)11!379
n02107
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1*%
0 982
8!'1213792
0+1
i
1l
l
/5U:5,:7670j&j
1*%
U !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
l
1/b4*%,%
*%
*%
*%
*%
*%
063 b
8!-! 3
[email protected]@[email protected]>dBEOC>[email protected]>ME
012342678219292 8 39 92 *%
*%
/2"g379* "g379
"b9 3
aGAHJBLGdHPIH
EQ>IABPLX WZY[\]\^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected][email protected]>MEBWL
KENCE?HBFEDGBFBNOCELPCIHBL>A>P<GQPG?B01286# (!4)1b68 29 )92 37 `aY\^
ROST
V212#
11
: 742#
1g*
1g*%
1/0^g4%
f
0
1/^+4%
0
1
1/^4%
,
*%
1/^4*%,%
1/^4%,
e
e
1/^4*%,%
1/^4%,063
1/^4%
,
*%
1/^4*%,%
e
1/^4*%,%
1/^4%,(+
e
e
e
1*%
1*%
*%
*%
*%
2 ^d!7^ !9)2
'1!64c3 #
1/4
1/4
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
063 ^
8!-! 3
`@[email protected]@DI>NBEHC>[email protected]>PE
012342678219292 8 39 92 *%
*%
*%
*%
/2"c379* "c379
"^9 3
]GAJbBIGNJLMJ
EO>MABLIT SVUWXYXZY[
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected] SI
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]UX_
NA>[email protected]<>PE
R212#
11
: 742#
1g*%
1*%
1g*
1*%
1/_04
%f
g0
1/_04
%f
g0
1/_4%,
1/_4%8 1/_4%2
ik,0gi
j
1/_7S1
4
%4
11
5( h5+hgi
e
1/_4%,
e
1/_4%8 1/_4%2
ik,0gi
j
/2'296)"286'927234
1 2!327_ !9)2!19349
/_4%
2 "d379))!2.3
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
1/_7S1
4
%4
11
5( h5+hgi
e
/2'296)"286'927234
1 2!327_ !9)2!19349
/_4%
2 "d379))!2.3
[email protected]@[email protected]>HBEOC>[email protected]>IE
^GAbcBNGHbJPb
012342678219292 8 39 92 e
*%
EM>PABJNU TWVXYZY[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@<[email protected]<[email protected]
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^V`X
LOCENJCPQFBN>A>J<GMJG<=
S212#
11
: 742#
1e*%
1*%
1e*%
1*%
1f
%i
0e0
1f%4
736 0 e
1kjR5*%
071!)292" '92721! 7 6
337
,
0 98
0 0 0 0 3
1f%8 1fe%2
e5hh
g
1f%(,
,
,
1fj2g*%
1fj 9*%
1fj2g*%
1fj 9*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
d2)'6
d96
d2)'6
1fe%2
-!
1fe
00,11(
d96
Q89'92
1fe%2
-!
1fe
00,11(
1f%8 1fe%2
e5hh
g
Q89'92
1f%(,
1kjR5*%
,
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
[email protected]@[email protected]>PBEcC>[email protected]>ME
012342678219292 8 39 92 _GAHJBLGPHUIH
ET>IABULV SXWYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected][email protected]>MEBSL
[email protected]@>[email protected]@<= 01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_WaZ
R212#
11
: 742#
1k*%
1k*
14(
0%j
0k00
1+00km%
j
00
14(0%,
1+0m%
,
*%
l
l
100l%
j
k0
00k0%j
1kp4(0*%
1p4(0*%
1+0m%+
(7
k
/10O
1*%
1(7*%
14(0%8 14(0%2
-2]!%
1l4(
0%h
(0hl
(7
5(46
14(0%8 (7
(7
10l%
2
o0l*%
&/1
n
14(0%2
-2]!%
k (7
1*%
1(7*%
N46(46
(7
0%2
&/1
n
o0l 18 k (7
14(0%8 (7
o0 18l *%
(!7)2e9)
)91!
72'2924(0
N !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
/2'2374(0
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
+9278 h
: 61!2
'! ' `@[email protected]@DP>IBEaC>[email protected]>cE
012342678219292 8 39 92 /2'29
'194i34
091!2
22! 4
\GAbdBPGIbKRb
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected];
/2'297 9f1!79
6)"286 2! g3 80
MPEQ>RABKPS MUTVWXWYXZ
: '69)9!
01286# (!4)1]68 29 )92 37 [\T^_
O212#
11
: 742#
1/
1n
0j00
1no
o
1h
%
1h
%
/2'29
/2'29
ghR0
ghR0
'1! 9)2(j0 4fi
292' 132 3-! 3
'1! 9)2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
/2'29
/2'29
ghR0
ghR0
4fi
4fi
292 3
3-! 3
'1! 9)2
'1! 9)2
[email protected]@[email protected]>IBELC>[email protected]>dE
`GAceBTGIcKVc
012342678219292 8 39 92 1(7*%
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1no
o
1/%,
%
1n%o
1hq7r1
%
%
1no
h
hqo5
%
hq(j0
18 1no
%
hqRQ
1no
gh
j (7
h
1(7*%
pR:1
/2'237*h
hqR5
1jq4(0*%
1q4(0*%
2 4f3
j (7
1n
gh
pR:1
/2'237*h
0j00
%
1/
1hq77
2 4f3
*%
, 91!2 /2'29
72'292
ghR0
!7 6'193 )1!72 !m
!7 6'193
/2'29
ghR0
6!7k87.
7 9l1!793
EU>VABKTW SYXZ[\[]\^
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
01286# (!4)1a68 29 )92 37 _`XNO
R212#
11
: 742#
0 (7!,751'"1e7' 13
*% e
8 2913
f:&
: 61 (!7 '"
!61!
!21!')
(2(90!1(29gh)!71!91
*% 6
ei1&01e8
kj
l
(7
ij ij
i1 i1 (7
1im(k0*%
1i*%
1(7*%
P !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
ij ij
i1 i1 (7
1im(k0*%
1i*%
1(7*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBEbC>[email protected]>OE
012342678219292 8 39 92 ]GAcdBMGIcKNc
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]@K>[email protected]
EL>[email protected]>OEBCBIFCA<[email protected]
RMES>NABKMT RVUWXYXZY[
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]U_`
Q212#
11
: 742#
1*g
%
021301
+,1,8187
f 86")69)2349
+0f*+(:0*m67
1*g
021301
% 0f:0
05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001 1g 05fg65001
1g
f1
1,2!12
401(!3'! *% 0f1,2!12
% 0(S5
*% 0f
*% 0
*% 0f1
*% 0f1,2!124hi *% 0f1
f1
f 86")69)2349 *
4hi* 4'33-!%#
,2!124hi3-! 3# *% 0
4hi* 4'33-!%#
*SR:mn
*% *
%
*
%
,2!124hi3-! 3#
,2!124hi3-! 3#
,2!124hi3-! 3#
292 3#
S5*SR:mn
S5opS0
S5*SR:mn
g5gj
*% S5opS0
g5^1
S5
o
p
S0
S5
o
p
S0
701(m18
701k18
701(m18
*% 701k+18
701k18
701k18
701kl18
701k18
*%
05fg65001
1*g
% 0
,2!12 4hi292 3#
gj
701kg18
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>OBEcC>[email protected]>KE
012342678219292 8 39 92 ]GALeBMGOLIHL
;<=>[email protected]>[email protected]<NCB
OA>[email protected]
TMEN>HABIMU TWVXPYPZY[
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]V_`
S212#
11
: 742#
mw
i
wtx(m0*
wtxSR*
1t*%
24k323-! p5%%%5%q
14(0*%,%
S52%
S52%
S5^%
S5^%
10(%*o
%
%
14,s%*,%
S52%
%
S52%
1jx2y
1/*%,%
S52%
%
S52%
1jx 9
S52%
i
*% /91! 292)2!124kl* 4kl#
*% S5*SR:mnj5jo
*%
*%
S52%
1jx2y
1*j
05ij65001
% 0(401(!3'!
%
tx(m0*%
txSR*%
1t*%
1jx 9
S5^%
S5^%
%
%
1((*%0%
S5^%
S5^%
1((*%,% 1((*%o
%
txS5*%
1t*%
wtxS5*
1t*%
txSR*%
txSR*%
txj5*%
txj5*%
, 91!2
72'292tS0
4kl
3-! 3
'1! 9)2
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
, 91!2
72'292tS0
4kl
3-! 3
'1! 9)2
, 91!2
4)"28
, 91!2
72'292tS0 72'292tS0 )91!
4kl
)1!72 !u s27
292 3
'1! 9)2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
, 91!2
72'292
72'2372
4(0
( 7 9% ( 7 2)'% ( 7 9% ( 7 2)'% 0 !v$2!)20(
j!21!7j j!21!7j j!21!7j j!21!7j !73h$9
'9)2
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 ]GAdgBLGMdNOd
01! 29( h"637h32((
( 1 !879 (!73h$9
(!7"h379)
1!^6
'9)2
7'1379)2
'1! 292#
( 7342
1rj61r
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
TLEH>OABNLU TWVXPYPZY[
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]V_`
S212#
11
: 742#
tu(k0*%
tuTS*%
1t*%
05gh65001
1*h
% 0g1,2!124ij* 4ij3-!
T5*TS:kl
*% 701(k18
ks
3#
g
tu(k0*%
tuTS*%
1t*%
g g
24i323-! p5%%%%5%q
T52%
1(+%*0%
T52%
T52%
1(+%*,% (+%*r
%
1(+%*,%
T52%
T52%
T52%
1(+%*,% 1(+%*0%
T52%
T52%
1(+%*,% 1(+%*r
%
1(+%*,%
T5_%
T5_%
1(+%*,% 1(+*%0%
T5_%
T5_%
T5_%
1(+*%,% 1(+*%r
%
1(+%*,%
T5_%
T5_%
1(+%*,% 1(+%
0
*%
tuT5*%
1t*%
01! 29 m"n_9 m(+
7649)
07649)
(!7"m379)
(!7"m379)
( 1 !879 ( 1 !879 0
)986)11!379 1 2!32
1 i3
1!_6
!23
1!_6
'63 _6
_68
'1! 292#
'1! 292#
'1689
( 7342
( 7342
1oh61o
1oh61o
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
6%:282! 221+82.')
()
0 !2 87"# 69$!%%&92!96'7*+8
*
T5_%
tuT5*%
1t*%
01! 29 m"n_9
( 1 !879 ( 1 !879
!23
1 i3
m(+
07649)
9)
(!7"m379)
)986)11!379 01764
2!32
1!_6
'63 _6
_68
'1! 292#
'1689
( 7342
1oh61o
`@[email protected]@DL>MBEbC>[email protected]>eE
^GAcfBLGMcNOc
012342678219292 8 39 92 01! 29 m"n_9 m(+
7649)
07649)
( 1 !879 ( 1 !879 0
)986)11!379 1 2!32
!23
1 i3
'63 _6
_68
'1689
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
(!7"m379)
1!_6'1! 292
2 "n_%
( 7342
1oh61o
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^WR[
T212#
11
: 742#
y{(m0*%
y{TS*%
1y*%
05ij65001
1*j
% 0i1,2!124kl* 4kl3-!
T5*TS:mn
*% 701(m18
mu
3#
i
y{(m0*%
y{TS*%
1y*%
i i
24k323-! o5%%%%5%p
T52%
1T(*%0%
T52%
T52%
T52%
T52%
1T(*%,% 1T(*%z
%
1/_4%*,% 1/_4%*,%
T52%
T52%
T52%
1/_4%
, 1/_4%,*(+% 1/_4%,0*63%
*%
T5_%
1(/v%
,
*%
y{T5*%
1y{7w1*%
1y*%
T5_%
T5_%
1(jv%
, 1/T*%0%
*%
+1
j
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
%
%
1/T*%,% 1/T*%x%
1y!'2%, 1y!'2%,
T5_%
1y{T5*%
y{7w1*%
1y*%
j
1(/v%,j
1(jv%,j
1(/v%8 1(jv%8 1(/v%2
m5nn
w
1,((/5v (
11_2!
T632 2 1!72
(!7"q379)
( 1 !879 (!73q$9
1!_6
!23
'9)2
'1! 292#
8632
( 7342
1tj61t
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
/_ !9)
/_ !9)
_r!
!19349/4# !19349/4# 2
7_ !9)2
3749)
3749)
!
1
9349 #
1 2!32
1 2!32
1/_4
"276
"276
1/_4
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
1(jv%2
m5nn
w
(s
(
1,((jv
5
11_2!
*%
*%
( 2!2 2!49 ( 2!2 2!49 (!''121
(!''121
( 28 764232
7 67_% 7 67_% 3k992
3k992
/T
1!72
!193493# !193493#
1!72
/2"q379
8 !7 6'193 8 2!234
1 7 1 7 72"q3792(+ '63 _6/( 96213793
[email protected]@[email protected]>MBEdC>[email protected]>gE
^GAehBLGMeNOe
012342678219292 8 39 92 091!2222! 2
2 )!1
( 28 764232 ( 28 764q32 /27_!492
22!
/T
/T#
') 7 (!73q$9
3 7_ !9)6
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`a
T212#
11
: 742#
1uv(t0*%
1u*%
05lm65001
1*m
% 0l1,2!124no3-!
1uv(t0*%
1u*%
l
3
T5
701p18
l
24n323-! q5%%%%5%r
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T5_%
T52%
T5_%
1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,%
1uvT5*%
1uv7s1*%
1u*%
m
m
m
m
m
m
m
m
m
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
m
m
m
m
m
m
1hi%, 1hi%, 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,% 1hi*%,%
m
1uvT5*%
1uv7s1*%
1u*%
1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m
1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m 1hi%,m
1h%8 1
h
%8 1h%*2
%
1h%2
t5ii
t5ii
s s 1
h
%
(
,
v
1
h
%
(
,
*
%
1h%*(,%18 %
*
*%18 1hi%2
t5ii
s 1h*i% 3 9 3 933
04
10
1hi%2
t5ii
s
04
10
04
*%
3 9 3 933
1h*i%
1hi%2
1hi%2
t5ii
t5ii
s
s
1h*i% 3 9 3 933 3 9 3 933
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
10
m
1h*i%
04
10
m*%
*%
m
m*%
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
04
10
3 9 3 933 3 9 3 933
10
1hi%2
t5ii
s
1h*i% 3 9 3 933
*%
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
10
1hi%2
t5ii
s
*%
04
10
1h*i%
04
10
*%
*%
*%
(!7 6'1932hi
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879 ( 1 !879 ( 1 !879
1 2!32
1 2!32
72)9k32
72)9k32
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
^GAdgBLGMdNOd
012342678219292 8 39 92 3 9 3 933
3 9 3 933 3 9 3 933
10
1hi%2
1hi%2
t5ii
t5ii
s
s
1h*i% 3 9 3 933 3 9 3 933
10
m
1h*i%
04
10
m*%
*%
m
m*%
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
10
3 9 3 933 3 9 3 933
10
*%
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
3 9 3 933 3 9 3 933
10
10
*%
*%
(!7 6'1932hi
2 "j379)
2 "j379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9k32
1 2!32
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`Y
T212#
11
: 742#
1uv(t0*%
1u*%
05kl65001
1*l
% 0k1,2!124mn3-!
1uv(t0*%
1u*%
k
3
T5
701o18
k
24m323-! p5%%%%5%q
T52%
T52%
T52%
T52%
1rj*%,% 1rj*%,% 1rj*%,% 1rj*%,%
1uvT5*%
1uv7s1*%
1u*%
l
l
l
T52%
1((j*%,%
l
T52%
1((j*%,%
l
T52%
1rj%2
t5jj
s 1r*j% 3 9 3 933
04
10
1rj%2
t5jj
s
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
l
l
l
l
1rj*%,% 1rj*%,% 1rj*%,% 1rj*%,%
l
1uvT5*%
1uv7s1*%
1u*%
1rj%,l 1rj%,l 1rj%,l 1rj%,l
1
r
%8 1((j
*% 3 9 3 933 3 9 3 933
04
10
3 9 3 933
10
10
04
*%
T5_%
1r*j%
T5_%
1rj%,l 1rj%,l 1rj%,l 1rj%,l 1((j%,l 1((j%,l
18T5 1((j%8 1r%*2
1
(
(
j
%
2
%
t5jj
t5jj
s s r%*(,% 1r%(,v*%
*% T5_%
T52%
*%
(!7 6'1932rj
2 "h379)
2 "h379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9i32
1 2!32
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
3 9 3 933 3 9 3 933
10
10
*%
*%
(!7 6'1932rj
2 "h379)
2 "h379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9i32
1 2!32
*%
*%
(!7 6'1932((j
2 "h379)
2 "h379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
1 2!32
72)9i32
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
:7! 2
:7! 2
:7! 2
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 *%
*%
*%
*%
:7! 2
^GAdgBLGMdNOd
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`P
T212#
11
: 742#
1tu(v0*%
1t*%
05pq65001
1*q
% 0p1,2!124ir3-!
1tu(v0*%
1t*%
p
3
T5
701s18
p
24i323-! j5%%%%5%k
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,%
1tuT5*%
1tu7w1*%
1t*%
q
q
q
q
q
*%
*%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9o32
1 2!32
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
*%
*%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9o32
1 2!32
q
*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
T5_%
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
1tuT5*%
1tu7w1*
1t*%
1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q
1l%8 *%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9o32
1 2!32
T5_%
T52%
1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,% 1lm*%,%
1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q 1lm%,q
T52%
*%
*%
*%
*%
(!7 6'1932lm
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879 ( 1 !879 ( 1 !879
1 2!32
72)9o32
72)9o32
1 2!32
[email protected]@[email protected]>MBEdC>[email protected]>gE
^GAehBLGMeNOe
012342678219292 8 39 92 *%
*%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9o32
1 2!32
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
*%
*%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
72)9o32
1 2!32
*%
*%
(!7 6'1932lm
2 "n379)
2 "n379)
)!2.3 #
)!2.3 #
( 1 !879 ( 1 !879
1 2!32
72)9o32
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`a
T212#
11
: 742#
1vw(r0*%
1vwTS*%
1v*%
05gh65001
1*h
% 0g1,2!124ij3-!
T5
701k18
rs
3
g
1vw(r0*%
1vwTS*%
1v*%
g g
24i323-! l5%%%%5%m
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T5^%
T5^%
T5^%
T5^%
1vwT5*%
1v*%
1t%8 s:+1
2
s:+*%
r5pp
u 1:+
1t%8 T5^%
T5^%
T5^%
T5^%
1vwT5*%
1v*%
2 ^n!o!n8"272'292042
/2'29
/2'29
/2'29
8'12 76)"2860/:#
8'12 76)"280/: ^76)"2860/: 0570
lp(h00m
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
/2'29
76)"2860/:#
h!21
!q8 1 n!37
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`@[email protected]@DL>MBEbC>[email protected]>eE
012342678219292 8 39 92 ]GAcfBLGMcNOc
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYPZPRZ[
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]W__
T212#
11
: 742#
stSR*%
stSR*%
1*o
05no65001
% 0(401(!3'!
q
*% /91! 292)2!124jp* 4jp#
*% S5*SR:qro5ol
*%
*%
Sl2%
q
2 4j323-! kl%%%%l%m
Sl2%
Sl2%
Sl2%
Sl2%
Sl2%
Sl2%
Sl2%
Sl^%
Sl^%
1(+%
0
*%
+1
6!^'1! 292
26121379
2 "i^9 #
1'98)986)11!379
7^ !9)2!19349
1'1! 9)(q0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1(+%,o 1(+%,o 1(+%,o 1S(%,o 1((%,o 1+0n%,o 1o2%,o 1o2%,o 1SR%,o 1SR%,o
1(+%,oo
1s*%
1s*%
1/^4%
,063
1o2%
,
*%
18SR *%
01! 29
h
"i^9 h
(+
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
*%
01! 29
h
"i^9 h
(+
*%
01! 29
h
"i^9 h
(+
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
01! 29
S632 h
1!72S(
*%
*%
*%
01! 29
:'1
09272342
h
72'292
13792
"637h3h
92782s 2 2!
((
86+0n
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 *%
1o2%
,
1SR%
,
1SR%
,
*%
*%
09272342
87 i) 2
2 2!
]GAdgBLGMdNOd
*%
*%
*%
*%
092"'63 ^6 :7! 2
8 7'12 6
8!-! ;<=>[email protected]>EFGBFGHIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
:7! 2
*%
*%
*%
TLEH>OABNLU TWVXPYPZY[
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]V_`
S212#
11
: 742#
wx77*%
wxTS*%
05mn65001
1*n
% 0m1,2!124io* 4io3-!
T5*TS:pq
*% 701(p18
p
3#
p
p
wx77*%
wxTS*%
p
2 4i323-! jk%%%%k%l
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk2%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
Tk_%
1((qx*%
n
n
n
n
1w*1%TS%, 1TS%,
1w*%
1(7*%
1TS%
,
1TS%
,
*%
1n%8 *%
*%
*%
1nq%2
p5qq
v
1nq
(7
1nq%2
p5qq
v
1nq
(7
(7 1n%8 (7
1nq%2
p5qq
v
1nq
(7
1nq%2
p5qq
v
1nq
(7
(7
1u%8 1u%2
p5qq
v
1u%*(,%
(7
1u*q% v
v
:7! 2
:7! 2
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
01! 2972 !2 n!21!2n
/2 r!
/2 r!
92 1!7292 '6'16
1!72
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
01! 2972 !2 n!21!2n
/2 r!
/2 r!
01! 29
92 1!7292 '6'16
!7 6'193s
82
1!72
8
'6! 2
"637s34
[email protected]@[email protected]>MBEdC>[email protected]>gE
^GAehBLGMeNOe
012342678219292 8 39 92 1w*%
1w*%
(7*%
1u*q% v
v
1u*q% v
v
1u*q% v
v
1u*q% v
v
01! 2992 t8r !7 6'193-1!2u
0 6'1
82
2 82
2 82
! '7
678219 92
"63792
"637s32*
7!6'729 -1!216
;<=>[email protected]>EFGBFGHIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^W`a
T212#
11
: 742#
1vw77*%
1vw77*%
1*q
05pq65001
% 0p1,2!124lr* 4lr3-!
*% T5*TS:st
701(s18
s
3#
s
s
s
2 4l323-! mn%%%%n%o
Tn2%
1v*%
1j%8 1j%2
s5tt
u
1j%*(,%
*% 1j*t% u
u
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
Tn_%
1v*
1j*t% u
u
1j*t% u
u
1j*t% u
u
1j%8 1j%8 1j*t% u
u
01! 2992 h8i !7 6'193-1!2j
0 6'1
82
2 82
2 82
82
! '7
678219 92
"63792
"637k32*
'6! 2
7!6'729 -1!216
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
6%:282! 221+82.')
()
0 !2 87"# 69$!%%&92!96'7*+8
*
82
'6! 2
Tn2%
01! 2992 h8i !7 6'193-1!2j1!7! 2
2 82
0 6'1
82
2 82
"63792
! '7
678219 92
"637k32*
7!6'729 -1!216
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 82
'6! 2
^GAdgBLGMdNOd
01! 2992 h8i !7 6'193-1!2j1!7! 2
82
2 82
2 82
0 6'1
678219 92
"63792
"637k32*
! '7
7!6'729 -1!216
;<=>[email protected]>EFGBFGHIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^WR`
T212#
11
: 742#
uv(p0*%
1(7*%
1u*%
1*j
05mj65001
% 0m1,2!124hl292
j5`1
701no18
3#
pq
uv(p0*%
1(7*%
1u*%
m (7
24h32292 q
1(+/%04
1
j '9'
Tq
1
T1
4h3i1jk
4q 41
q
1(+/%04
1
4h3i1jk
(q (1
uvj5*%
1u*%
1(+
%4
4/1*p
j '9'
T3!99)!7 gl
(7 1(7*%
1(+%8 1(+%2
st,0ps)
r
1(+%(*,%
*%
1(+0+1
%p5
(7
q
1
1j
j '9'
(!71 !9)
8!'121379
7 6'1689
"g`9 4
(+
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
Tq
j '9'
1
T1
4h3i1jk
4q 41
q
1(+/%04
1
4h3i1jk
(q (1
1(+
%4
4/1*p
j '9'
T3!99)!7 gl
(7 1(+%8 1(+%2
st,0ps)
r
1(+%(*,%
*%
1(+0+1
%p5
(7
q
1
1j
j '9'
(!71 !9)
8!'121379
7 6'1689
"g`9 4
(+
Tq
j '9'
1
T1
4h3i1jk
4q 41
1(+
%4
4/1*p
j '9'
4h3i1jk
(q (1
q
(5/%04
1
j '9'
1
Tq
1(5/%04
1
T1
4h3i1jk
(q (1
1
Tq
j '9'
4h3i1jk
4q 41
q
1(5/%04
1
T1
j '9'
4h3i1jk
4q 41
q
4h3i1jk
(q (1
1
Tq
q
1
q
1
T1
4h3i1jk
4q 41
4h3i1jk
(q (1
1uvj5*
1u*
T3!99)!7 gl
(7 1(+%8 1(+%2
st,0ps)
r
1(+%(*,%
*%
1(+0+1
%p5
(7
(5%8 (5%2
ps0s
r
(7
q
1
1(5%8 1(5%2
ps0s
r
(7
q
1
1(5%8 1(5%2
ps0s
r
(7
q
1
8j5 1(7*%
(7
q
1
1j
j '9'
(!71 !9)
8!'121379
7 6'1689
"g`9 4
(+
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
(5
j0%%`2! 1j
j '9'
(!71 !9)
3h992 8
92'6! 4
1(5
j0%%`2! 1j
j '9'
(!71 !9)
3h992 8
! '7
'1 96-1!234
[email protected]@[email protected]>NBEdC>[email protected]>ME
_GAefBOGNeKPe
012342678219292 8 39 92 1(5
j0%%`2! 1j
j '9'
(!71 !9)
3h992 8
8!6
'1 96-1!234
EH>PABKOW VYXZQ[Q\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBF>[email protected]@LEMEFG<=B VO
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_XaS
NA>[email protected]
U212#
11
: 742#
+0g*+(:0
1e
*%
021301
+,1,8187
g 86")69)2349
+0g*+(:0*j67
05ge65001
1*e
% 0(401(!3'!
91! 292)2!124hi* 4hi#
*% /
*% O5*ON:jke5el
*%
*%
1 (29 !21!!1')(29cd)!71!91
*% 6e(f01&01e8
:&
71!91
:&
71!91
p:/q1:/qr71*p:/q*%
10 (7!,751'" ' 13
*% e
8 2913
m:&
1(
:&
1(:&
1:&
(
1:&
(
1/%2
876,g8 mm
1:&
(
1:&
(
1:&
(
1(
:&
e!21(!n8 1 o!37
71!91
N !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
\@][email protected]@DM>^BE_C>HAIB_IDEF`@J>aE
012342678219292 8 39 92 YGAIbBMG^IJHI
EK>HABJMQ PSRTUVUWVL
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]<KCBLA=>MJ>A PM
01286# (!4)1Z68 29 )92 37 XYR[W
O212#
11
: 742#
1k
021301
*% 0h:0
h 86")69)2349
:0
140%8 k
140%*2
%
Rn0o06p0n
mm
q:+1
4
q:+*%
k92721!
'3
h 8`6'
:64
k
q:,
21!2
)989'21!r
h 8`6'
:64
k
:0
:0
(!7 " !7 8'6! 420
k
h 8`6' *%
:64
120*%l
% fg
0 !j$2!)2 1!72
0*(% fg
:0
(!7 " !7 8'6! 420
120*%l
% fg h 8`6' k
*%
:64 h 8`6'
:64
k
:0
:0
(!7 " !7 8'6! 420
k
h 8`6' *%
:64
120*%l
% fg
:0
k
:0
(!7 " !7 8678219 94
k
h 8`6' *%
:64
124*%l
% fg
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
:0
(!7 " !7 8"637i34
k
h 8`6' *%
:64 6!92342
12(*%l
% fg
[email protected]@[email protected]>IBEMC>[email protected]>HE
012342678219292 8 39 92 PGANeBJGINWVN
EU>VABWJX TZY[\]\^]_
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@KCBLEDMNIBOPQTJ
01286# (!4)1`68 29 )92 37 OPYab
S212#
11
: 742#
SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RZH”
ef379)'79 :1
1r*%
1r*%
1r*%
1*%
1m
0r00
1m
0r0
16n
0k006p
126 no
0k0lmn(m
l*
(7
18/ 1:/p%2
k,kq
1(7*%
(7
1+ **(7
/2'297!78793
"g 94
L !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
2912342 6'792
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBE`C>QAaB̀[email protected]>bE
012342678219292 8 39 92 cGAadBOGIaKQa
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
+9278 '! ' hi 19 9j1!79
!78793
NOEP>QABKOR NTSUVWVXWY
: '69)9!
01286# (!4)1]68 29 )92 37 Z[\S^
M212#
11
: 742#
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1(o%4uq*%
1(o%4u1*%
1(out*%
1(o
%t
/10os*
0olsn 1(o%m
mn0S1s1
11tsS2
s s s
(7
4 m 2
1(o%8 qm T5
nSq
1*%
1(7*%
1(o%*,% 1(o%*,%
T5 T5 T5 T5 T5
:S
+T
:S
+T n5q
nSq
:S
n5q
:S
+T
1(o%4uq*%
1(o%4u1*%
n5q
+T n5q
:&
:S
1(o%,n
1(o%,n
n
n
1(7*%
71!91
1(ou71*%
1*%
(7 (7
1(o%2
r0s0r1&
l
4 m 2 (7
1(o p
( 2
)2klm
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
01! 29
012!1*'1 091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
*%
*%
/ 292$!g8"2 ( 1 !879!23 ( 1 !879
2!1h3728294# -2 9)2
1 h3
1(5Ti 2!1'3
-2 9)2
7282927292-2%j
12'1!2240
[email protected]@[email protected]>IBEbC>[email protected]>dE
eGAcfBMGIcKUc
012342678219292 8 39 92 , 69)2342
71!91 2
01! 29-2 9)
1!_26121379
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]?LGB
=GDMENEMEF>OBPQRP
QMEO>UABKMV QXWYPZP[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^RW`
T212#
11
: 742#
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1(kut*%
1(k
%t
/10ks*
0kmsp 1(k%n
np0T1s1
11tsT2
s s s
(7
4 n 2
1(k%8 qn U5
pTq
1*%
1(7*%
1(k%*,% 1(k%*,%
U5 U5 U5 U5 U5
:T
+U
p5q
:T
:T
+U p5q
:T
:&
:T
1(k%,p
1(k%,p
p
p
1(7*%
71!91
1(ku71*%
1*%
(7 (7
1(k%2
r0s0r1&
m
4 n 2 (7
1(k o
( 2
)2lmn
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
01! 29
012!1*'1 091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
*%
*%
/ 292$!h8"2 ( 1 !879!23 ( 1 !879
2!1i3728294# -2 9)2
1 i3
1'12"237'11 ij
-2 9)2
k7
12'1!2240
[email protected]@[email protected]>IBEcC>[email protected]>eE
fGAdgBMGIdKVd
012342678219292 8 39 92 , 69)2342
71!91 2
01! 29-2 9)
1!`26121379
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]?LGB
=GDMENEMEF>OBPQRS
QMEO>VABKMW QYXZP[P\[]
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_RXa
U212#
11
: 742#
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1(kut*%
1(k
%t
/10ks*
0kmsp 1(k%n
np0T1s1
11tsT2
s s s
(7
4 n 2
1(k%8 qn U5
pTq
1*%
1(7*%
1(k*%,% 1(k*%,%
U5 U5 U5 U5 U5
:T
+U
p5q
:T
:T
+U p5q
:T
:&
:T
1(k%,p
1(k%,p
p
p
1(7*%
71!91
1(ku71*%
1*%
(7 (7
1(k%2
r0s0r1&
m
4 n 2 (7
1(k o
( 2
)2lmn
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
01! 29
012!1*'1 091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
*%
*%
/ 292$!h8"2 ( 1 !879!23 ( 1 !879
2!1i3728294# -2 9)2
1 i3
1'12"237'11 ij
-2 9)2
k7
12'1!2240
[email protected]@[email protected]>IBEcC>[email protected]>eE
fGAdgBMGIdKVd
012342678219292 8 39 92 , 69)2342
71!91 2
01! 29-2 9)
1!`26121379
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]?LGB
=GDMENEMEF>OBPQRS
QMEO>VABKMW QYXZP[P\[]
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_RXa
U212#
11
: 742#
1s*%
1s*%
1s*%
1s*%
1s*
1s*%
1(kut*%
1(k
%t
/10ks*
0kmsp 1(k%n
np0T1s1
11tsT2
s s s
(7
4 n 2
1(k%8 qn U5
pTq
1*%
1(7*%
1(k*%,% 1(k*%,%
U5 U5 U5 U5 U5
:T
+U
p5q
:T
:T
+U p5q
:T
:&
:T
1(k%,p
1(k%,p
p
p
1(7*%
71!91
1(ku71*%
1*%
(7 (7
1(k%2
r0s0r1&
m
4 n 2 (7
1(k o
( 2
)2lmn
T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
01! 29
012!1*'1 091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
*%
*%
*%
*%
*%
/ 292$!h8"2 ( 1 !879!23 ( 1 !879
2!1i3728294# -2 9)2
1 i3
1'12"237'11 ij
-2 9)2
k7
12'1!2240
[email protected]@[email protected]>IBEcC>[email protected]>eE
fGAdgBMGIdKVd
012342678219292 8 39 92 , 69)2342
71!91 2
01! 29-2 9)
1!`26121379
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]?LGB
=GDMENEMEF>OBPQRS
QMEO>VABKMW QYXZP[P\[]
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ^_RXa
U212#
11
: 742#
1o*%
1o*%
1(0l
%n
o0
1(lqn*%
1:g)2
1h61
1(l*%0%
*%
+1
1(l%
,h
*%
1(l%*h
%
*% 1m
*%
*%
(l%,06*3% 1(l%*,% 1*%
1(l%,
h
h
*%
01! 29
012!1*'1 Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1(l*%,%
1(l%*,%
1(l
%l
o7R
p
1(l%*,%
1(l
%l
o7R
p
1(l%,
h
h
792 p
37! 92 p
1*%
*%
/ 292$!i8"2 09272342!23 09272342
2!1j3728294# -2 9)2
2 2!-2 9)2
1'12"237'11 jk
l7
12'1!2240
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]`[email protected]@DI>HBEaC>[email protected]>dE
012342678219292 8 39 92 eGAbfBIGHbJTb
ES>TABJIU OWVXNYNZY[
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBHA>[email protected]@BKE?KLB OI
01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]PVZ
=GDIEMEIEFLBNOPN
R212#
11
: 742#
1q*%
1q*%
1(0n
%p
q0
1(nsp*%
1:i)2
1j61
1(n*%0%
*%
+1
1(n%
,j
*%
1(n%*j
%
*% 1o
*%
*%
(n%,06*3% 1(n%*,% 1*%
1(n%,
j
j
*%
01! 29
012!1*'1 R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1(n*%,%
1(n%*,%
1(n
%n
q7S
r
1(n%*,%
1(n
%n
q7S
r
1(n%,
j
j
792 r
37! 92 r
1*%
*%
/ 292$!k8"2 09272342!23 09272342
2!1l3728294# -2 9)2
2 2!-2 9)2
1'12"237'11 lm
n7
12'1!2240
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>HBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 gGAdhBIGHdJUd
ET>UABJIV OXWYNZN[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBHA>[email protected]@BKE?KLB OI
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^PW`
=GDIEMEIEFLBNOPQ
S212#
11
: 742#
1p*%
1p*%
1(0m
%o
p0
1(mro*%
1:h)2
1i61
1(m*%0%
*%
+1
1(m%
,i
*%
1(m%*i
%
*% 1n
*%
*%
(m%,06*3% 1(m%*,% 1*%
1(m%,
i
i
*%
01! 29
012!1*'1 R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1(m*%,%
1(m%*,%
1(m
%m
p7S
q
1(m%*,%
1(m
%m
p7S
q
1(m%,
i
i
792 q
37! 92 q
1*%
*%
/ 292$!j8"2 09272342!23 09272342
2!1k3728294# -2 9)2
2 2!-2 9)2
1'12"237'11 kl
m7
12'1!2240
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`@[email protected]@DI>HBEbC>[email protected]>eE
012342678219292 8 39 92 fGAcgBIGHcJUc
ET>UABJIV OXWYNZN[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBHA>[email protected]@BKE?KLB OI
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^PWNY
=GDIEMEIEFLBNOPQ
S212#
11
: 742#
1p*%
1p*%
1(0m
%o
p0
1(mro*%
1:h)2
1i61
1(m*%0%
*%
+1
1(m%
,i
*%
1(m%*i
%
*% 1n
*%
*%
(m%,06*3% 1(m%*,%
1*%
1(m%,
i
i
*%
01! 29
012!1*'1 R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1(m*%,%
1(m%*,%
1(m
%m
p7S
q
1(m%*,%
1(m
%m
p7S
q
1(m%,
i
i
792 q
37! 92 q
1*%
*%
/ 292$!j8"2 09272342!23 09272342
2!1k3728294# -2 9)2
2 2!-2 9)2
1'12"237'11 kl
m7
12'1!2240
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`@[email protected]@DI>HBEbC>[email protected]>eE
012342678219292 8 39 92 fGAcgBIGHcJUc
ET>UABJIV OXWYNZN[Z\
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBHA>[email protected]@BKE?KLB OI
01286# (!4)1_68 29 )92 37 ]^PWNN
=GDIEMEIEFLBNOPQ
S212#
11
: 742#
1k*%
1k*
0(ki%
j
0
(i%jnk*%
(i%,063
1*%
1(7*%
(i%8 1(i%2
k5mm
l
1(i%
k
j6k
798!'i26'!
h
h
(i%,063
h
h
1*%
1(7*%
(7
(7
*%
*%
*%
*%
*%
*%
2 a!2349
37649)'63 a6
))1!7
''g3
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>NBEIC>[email protected]>PE
012342678219292 8 39 92 eGAOfBLGNOKUO
ET>UABKLV SXWYZ[Z\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]>HJC><H>KC>BJE?JBSL
=GDLEMELEFG<=BJLH>DBNO<=EIC>PC>? 01286# (!4)1a68 29 )92 37 ^_`WZb
R212#
11
: 742#
1(l%qpj*%
(l%,06*3%
1(l%*0%
*%
/2'237
i292
j
/2'29
1(l%*m
%
kh
2 4g3
S:
(l%
/
1
h
*% jk
*%
*
(!7)2n9%)
!! 29 /2'29
jR+Ro%:07
1(l%4pk*%
1(l%*0%
5
*%
1(l*%0%
5
*%
*%
1(l*%0%
5
1(l%
,m
*%
5
24g323-! 5
5
5
1h
5
i
1(l%4p1*%
1*%
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`@[email protected]@DI>HBEPC>[email protected]>dE
012342678219292 8 39 92 eGAbfBIGHbJTb
EQ>TABJIU NWVXMYMZY[
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBHA>[email protected]@BKE?KB NI
=GDIELEIEFG<=BMNOBFBAIGPC>[email protected]@IGQJG?01286# (!4)1^68 29 )92 37 \]OVM_
S212#
11
: 742#
1h*%
1h*
14(
0%g
0h00
1j4(
0%i
(0ij
5(46
h (7
14(0%8 14(0%,
(7
N46(46
h (7
(7
1hk4(0*%
1k4(0*%
j
j
1*%
1(7*%
1*
1(7*%
*%
(!7)2f9)
)91!
72'2924(0
N !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
/2'2374(0
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
`@[email protected]@DP>IBEaC>[email protected]>cE
012342678219292 8 39 92 dGAbeBPGIbKRb
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected];
MPEQ>RABKPS MUTVWXWYXZ
: '69)9!
01286# (!4)1^68 29 )92 37 [\]TW_
O212#
11
: 742#
1/
j
1n%o
1j
%
jqo5
%
Q !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1no
%
1(7*%
%
jq(m0
18 1no
%
jqRQ
1no
jqR5
1mq4(0*%
1q4(0*%
2 4k3
m (7
1n
ij
pR:1
/2'237*j
0m00
1(7*%
/2'29
/2'29
ijR0
ijR0
'1! 9)2(m0 4kl
292' 132 3-! 3
'1! 9)2
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
/2'29
/2'29
ijR0
ijR0
4kl
4kl
3-! 3
292 3
'1! 9)2
'1! 9)2
[email protected]@[email protected]>IBELC>[email protected]>fE
gGAehBTGIeKVe
012342678219292 8 39 92 EU>VABKTW SYXZ[\[]\^
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]
01286# (!4)1b68 29 )92 37 _`aX[c
R212#
11
: 742#
(!7 '" ' 13
1*0
% 7,511e7
e8 2913
f:&
gh gh
g1 g1 (7
1gi(j0*%
1g*%
1(7*%
L !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
1gi(j0*%
1g*%
1(7*%
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>IBE`C>QAaB̀[email protected]>bE
012342678219292 8 39 92 cGAadBOGIaKQa
;<=>[email protected]>[email protected]@[email protected]<[email protected]
NOEP>QABKOR NTSUVWVXWY
: '69)9!
01286# (!4)1]68 29 )92 37 Z[\SV^
M212#
11
: 742#
sx(n0*%
sx(n0*%
1s*%
1s*%
1*k
05jk65001
% 0(401(!3'!
nw
j
j
*% /91! 292)2!124lm* 4lm#
*% T5*TS:nok5kp
24l323-! q5%%%5%r
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
T52%
*%
14(0*%,% 1(u%*0%
T52%
T52%
T5`%
*%
1(u%*,% 1(u%*,% 1(u%*0%
T5`%
T5`%
T5`%
*%
1(u%*,% 1(u%*,% 1(u*%0%
T5`%
T5`%
1(u%*,% 1(u%*,%
sxT5*%
sxT5*%
sxTS*%
sxTS*%
sxk5*%
sxk5*%
, 91!2
72'292sT0
4lm
3-! 3
'1! 9)2
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
, 91!2
72'292sT0
4lm
3-! 3
'1! 9)2
, 91!2
72'292sT0
4lm
292 3
'1! 9)2
, 91!2
72'292
72'2372
4(0
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
01! 29 t8!-! t(u
01! 29 t8!-! t(u
(!7"t379)
( 1 !879 ( 1 !879
( 1 !879 ( 1 !879 (!7"t379)
1!`6
1!`6
!23-2 9)2 1 l3
!23-2 9)2 1 l3
-2 9)2
'1! 292#
-2 9)2
'1! 292#
( 7342
( 7342
1vk61v
1vk61v
[email protected]@[email protected]>MBEdC>[email protected]>gE
hGAeiBLGMeNOe
012342678219292 8 39 92 01! 29 t8!-! t(u
(!7"t379)
( 1 !879 ( 1 !879
1!`6
!23-2 9)2 1 l3
'1! 292#
-2 9)2
( 7342
1vk61v
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYRZR[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ]^_WRa
T212#
11
: 742#
tu(r0*%
1t*%
ij65001
1j 005i
1,2!124kl3-!
S5
701m18
tu(r0*
1t*%
rs
3
i
i i
24k323-! o5%%%%5%p
S52%
1(m*%0%
*%
S52%
S52%
S52%
S52%
+1
1(m%*,% 1(m%*,% 1(m%
0 (m%,06*3%
*%
S52%
S52%
S52%
S5`%
S5`%
S5`%
S5`%
tuS5*%
01! 29 n8!-! n(m
(!7"n379)
( 1 !879 ( 1 !879
1!`6
!23-2 9)2 1 k3
-2 9)2
'1! 292#
( 7342
1qj61q
R !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
S5`%
S5`%
S5`%
S5`%
tuS5*
(
8!-! '1! 29
26121379
72"n379
07649)
'63 `6
))1!7
''n3 8!-! 3
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>MBEcC>[email protected]>fE
012342678219292 8 39 92 gGAdhBLGMdNOd
;<=>[email protected]>EFGBF>HIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
TLEH>OABNLU TWVXYZY[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ]^_VY[
S212#
11
: 742#
uvTS*%
uvTS*
1*q
05pq65001
% 0(401(!3'!
s
*% /91! 292)2!124lr* 4lr#
*% T5*TS:stq5qn
s
2 4l323-! mn%%%%n%o
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn2%
Tn`%
Tn`%
1(k%
0
*%
+1
q
q
q
q
q
1(k%,qq 1(k%,q 1(k%,q 1(k%,q 1(k%,q
1u*%
1u*%
S !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
01! 29
j
8!-! j
(k
01! 29
j
8!-! j
(k
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
01! 29
j
8!-! j
(k
01! 29
j
8!-! j
(k
[email protected]@[email protected]>MBEdC>[email protected]>gE
012342678219292 8 39 92 hGAeiBLGMeNOe
;<=>[email protected]>EFGBFGHIJB<GKLEFG<=B
MA>[email protected]
ULEH>OABNLV UXWYRZR[Z\
: '69)9!
01286# (!4)1`68 29 )92 37 ]^_WRa
T212#
11
: 742#
l 05ml65001
*% 0(401(!3'!
*% /91! 292)2!124hn* 4hn#
*% U5*UT:opl5
701q+18
1(q%4tr*%
1(q%4t1*%
24h32292 1:
T
1(/q%
4
0(1
r
m
1:
T
1(/q%
4
0(1
1
4h3i1lj
4h3i1kj
r 1 r 1
r
1
4h3i1kj
4h3i1lj
r 1 r 1
1(/q%
4
0(1
r
1
4h3i1kj
4h3i j
r 1 r 1
1k*%
1ktl5*%
1(7*%
1k*
1ktl5*
1(7*
1(q%8 1(q%8 (7
1(q%2
o5p0p
s
1(q%(5l0
(7
1(q%2
o5p0p
s
r
1(q%(5l0
1
1a2!
1l
(!71 !9)3h992
8678219 94
7'12 68!-! T !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
[email protected]@[email protected]>NBEdC>[email protected]>ME
012342678219292 8 39 92 r
1
1a2!
1l
(!71 !9)3h992
8678219 94
7'12 68!-! i!7! j
fGAegBOGNeKPe
EH>PABKOW VYXZS[S\[]
: '69)9!
;<=>[email protected]>EFGBF>[email protected]@LEMEFG<=B VO
01286# (!4)1a68 29 )92 37 ^_`XQZ
NA>[email protected]
U212#
11
: 742#
1*f
%
05ef65001
0(401(!3'!
91! 292)2!124gh* 4gh#
*% /
*% O5*ON:ijf5
:&
71!91
0 (7!,751'" ' 13
*% f
8 2913
k:&
1(
:&
1(lm71*%
1(
:&
1(lm71*%
1(
:&
1(lm71*%
1(
:&
1(lm71*%
1(
:&
1(
:&
1(
:&
1:/lm71*n:6*%
N !23 2"# !9$%,!7'71-08.')
9 9,637!2
(!4)1 2"# /
6 !%9!*+8*
9
()
0 !2 87"# 6$!%%&92!96'7*+8
*
091!6282 37128!$9 34567890 %7%%
6%:282! 221+82.')
]@^[email protected]@DM>_BE`C>HAIB̀[email protected]>bE
012342678219292 8 39 92 1(
:&
cGAIdBMG_IJHI
EK>HABJMQ PSRTUVUWVL
: '69)9!
;<=>[email protected]>[email protected]<KCBLA=>MJ>A PM
01286# (!4)1[68 29 )92 37 XYZR\U
O212#
11
: 742#
Download