Uploaded by User3616

instrukcje gws

advertisement
GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
- laboratorium –
Ekobiznes
I stopień, 2 rok
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 1
ĆWICZENIE 1
FUNKCJONOWANIE KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniem to jeden z celów działań
samorządów w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska.
Gospodarka wodno-ściekowa ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
powstających wód odpadowych i ścieków. Systemy zbierania uwzględniają wymagania
związane z oczyszczaniem ścieków. Projektowanie, budowę i utrzymanie systemów zbierania
przeprowadza się zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez powodowania nadmiernych
kosztów, szczególnie dotyczące: objętości i charakterystyki ścieków, zapobiegania
przeciekom, ograniczenia zanieczyszczenia wód, do których odprowadzane są ścieki,
powodowanego przez przelewy wód burzowych. Na rysunku 1 przedstawiono zintegrowany
system wodno-ściekowy.
Rys. 1. Zintegrowany system wodno-ściekowy [1]
Według Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w województwie podlaskim w 2010
roku istniało 111 komunalnych oczyszczalni ścieków (rys. 2). Na potrzeby gospodarki
2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 1
narodowej i ludności w 2010 roku zużyto 63,5% wody na potrzeby eksploatacji sieci
wodociągowej, 22,8% do nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania stawów
rybnych oraz 13,7% na cele produkcyjne.
Rys. 2. Komunalne oczyszczalnie ścieków według powiatów w województwie podlaskim.
Podstawowe pojęcia:
1.
ścieki komunalne to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami
przemysłowymi i/lub wodami opadowymi;
2.
ścieki bytowe to ścieki z osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające
najczęściej w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych;
3.
ścieki przemysłowe to wszelkie ścieki odprowadzane z obszarów, na których prowadzi
się działalność handlową lub przemysłową, nie będące ściekami bytowymi lub wodami
opadowymi;
3
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
4.
ĆWICZENIE 1
aglomeracja to obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu;
5.
RLM (równoważna liczba mieszkańców) to wielokrotność ładunku zanieczyszczeń
w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do
jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych,
odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. W Polsce przyjmuje się, że
ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy jest 60 g O2/dobę (1). RLM używa
się m.in. po to, by oszacować wielkość biologicznych oczyszczalni ścieków. Może
zdarzyć się, że RLM nie odzwierciedli sytuacji rzeczywistej, np. gdy do oczyszczalni
nagle zacznie trafiać np. więcej detergentów, wtedy ilość gramów BZT5 może zostać
przekroczona:
𝑅𝐿𝑀 =
6.
𝑚3
𝑔
] × ś𝑟.𝐵𝑍𝑇5 [ 3 ]
𝑑
𝑚
𝑔
60 [
]
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎×𝑑
𝑄[
(1)
oczyszczanie pierwotne to oczyszczanie ścieków komunalnych za pomocą procesu
fizycznego i/lub chemicznego, obejmującego osadzanie zawiesiny lub inny proces
powodujący, że BZT5 dopływających ścieków jest przed odprowadzeniem zmniejszany
o co najmniej 20%, a zawiesina jest zmniejszana o co najmniej 50%;
7.
oczyszczanie wtórne to oczyszczanie ścieków komunalnych głównie w procesie
biologicznego oczyszczania z wtórnym osadzaniem lub w innym procesie, spełniającym
wymagania podane w tabeli 1;
8.
właściwe oczyszczanie oznacza oczyszczanie ścieków komunalnych za pomocą
jakiegokolwiek procesu i/lub systemu usuwania pozwalającego wodom, do których
odprowadzane są ścieki, osiągać odpowiednie wskaźniki jakości oraz spełniać inne
wymagania określone w przepisach niniejszej dyrektywy i w przepisach innych
odpowiednich dyrektyw Wspólnoty;
9.
osad oznacza pozostający osad komunalny, oczyszczony lub nie, pochodzący
z oczyszczalni ścieków komunalnych;
10.
eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie
związkami azotu i/lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów i wyższych
form życia roślinnego, co jest przyczyną niepożądanych zakłóceń równowagi wśród
organizmów żyjących w wodzie, oraz jakości danych wód;
4
ĆWICZENIE 1
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
11.
estuarium oznacza strefę przejściową między wodami słodkimi i przybrzeżnymi u ujścia
rzeki. Do celów niniejszej dyrektywy jako części programu wykonania zgodnie
z przepisami art. 17 ust. 1 i 2, Państwa Członkowskie ustanawiają zewnętrzne granice
(morskie) estuariów;
12.
wody przybrzeżne oznaczają wody sięgające poza linię niskiego stanu wody lub morską
granicę estuarium.
Wyliczenie RLM aglomeracji (2):
RLM = RLM(Mk) + RLM(prz) + RLM(czas)
gdzie: RLM
RLM(Mk)
(2)
– równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
– RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek
generowany przez
stałych
mieszkańców
oraz
osoby czasowo
zameldowane; przyjmuje się 1 Mk (mieszkaniec) =1RLM,
RLM(prz)
–
RLM
wynikająca
z
ładunku
ścieków
przemysłowych
odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność
ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów
przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku
zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych
od jednego mieszkańca/dobę. BZT5 z przemysłu należy przyjmować na
podstawie
rzeczywistych
ilości
ścieków
odprowadzanych
do
oczyszczalni komunalnych oraz dokonanych pomiarów stężeń w
ściekach surowych. Dla nowopowstałych zakładów ładunek BZT5
szacujemy na podstawie jednostkowych wskaźników ładunków
zanieczyszczeń zależnych od rodzaju ścieków,
RLM(czas)
– RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących z usług
noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób
niemieszkających w niej; przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejstrowane
miejsce noclegowe.
Oczyszczalnie ścieków dzielimy na:
1.
Mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie
w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy
sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku
5
ĆWICZENIE 1
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
eliminuje się tłuszcze (przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy
wykorzystaniu piaskownika).
2.
Biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które
mają na celu zmniejszenie ilości związków azotu, fosforu i zawiesin. W tym celu
stosuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (osad czynny) lub
mikroorganizmy tworzące utwardzoną biomasę (złoża biologiczne).
3.
Hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę
wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków,
swobodnie pływające jak hiacynt, wywłócznik. Układów tych nie stosuje się do dużych
oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni.
4.
Chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków
chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń.
Zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, w zależności od wielkości oczyszczalni, ścieki
oczyszczone muszę spełnić określone parametry przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty
redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi.
RLM
Nazwa
wskaźnika
BZT5
ChZT
Zawiesina
ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
<2 000
2 000–9 999
10 000–14 999
15 000–99 999
>100 000
40 mg O2/L
25 mg O2/L
25 mg O2/L
15 mg O2/L
15 mg O2/L
-
70% – 90%
70% – 90%
90%
90%
150 mg O2/L
125 mg O2/L
125 mg O2/L
125 mg O2/L
125 mg
O2/L
-
75%
75%
75%
75%
50 mg/L
35 mg/L
35 mg/L
35 mg/L
35 mg/L
-
90%
90%
90%
90%
30 mg/L*
15 mg/L*
15 mg/L*
15 mg/L
10 mg/L
-
-
35%**
80%
85%
5 mg/L*
2 mg/L*
2 mg/L*
2 mg/L
1 mg/L
-
-
40%**
85%
90%
* - wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich odpływów oraz
bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących,
** - minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich
odpływów, do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi
[1] http://suezpolska.com/
6
ĆWICZENIE 1
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
WYKONANIE ĆWICZENIA I OPRACOWANIE WYNIKÓW
1. Na podstawie otrzymanych wyników podstawowych wskaźników zanieczyszczeń
(BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny) odnotowanych w
ściekach surowych i oczyszczonych, sporządź odpowiednie wykresy przedstawiające
zawartość tych wskaźników w obu rodzajach prób od czasu (dla każdego wskaźnika
oddzielny wykres).
2. Oblicz procent redukcji poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń (pH, BZT5,
ChZT, zawiesina ogólna, azot Kiejdahla, azot amonowy, azot azotanowy, azot
azotynowy, azot ogólny, fosfor ogólny) w ściekach. Tam gdzie to możliwe wskaż czy
wartości badanych wskaźników osiągnięte dla ścieków oczyszczonych spełniają
wymagania zawarte w Dyrektywie 91/271/EWG. Wyniki przedstaw w formie tabeli.
Wskaźnik
Procent redukcji [%]
…….
…….
Zgodne z
91/271/EWG
(+/-)
…….
…….
…….
Średni
pH
BZT5
ChZT
Zawiesina ogólna
Azot Kjeldahla
-
Azot amonowy
-
Azot azotanowy
-
Azot azotynowy
-
Azot ogólny
Fosfor ogólny
3. Oblicz RLM dla Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku zgodnie
z równaniem (1), jeżeli Qd=100 000 m3/dobę.
7
ĆWICZENIE 2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 2
WYZNACZANIE PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Do podstawowych fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń zalicza się między
innymi takie parametry jak odczyn, przewodnictwo elektrolityczne właściwe, 5-dobowe
biochemiczne zapotrzebowani na tlen czy ogólny węgiel organiczny. Odczyn wynika ze
stężenia jonów wodorowych rozpuszczonych w wodzie.
Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW) to zdolność wody do przewodzenia
prądu elektrycznego. Prąd elektryczny przenoszony jest w roztworze poprzez ruch jonów.
Przewodność jest tym wyższa im stężenie jonów jest większe. Pomiary przewodnictwa
wykorzystuje się głównie w celu oszacowania zawartości substancji rozpuszczonych.
Przewodnictwo zależy również od odczynu wody. Obecność jonów H+ oraz OH-, które
posiadają największą ruchliwość, zwiększa przewodnictwo. Woda destylowana, którą
otrzymuje się w laboratoriach posiada przewodnictwo właściwe od 0,5 do 3 µS/cm.
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen oznacza ilość tlenu jaka jest zużywana przez
mikroorganizmy
w
celu
rozłożenia
związków
organicznych
w
danym
czasie
i warunkach. Ze względu na to, że rozkład materii organicznej w zanieczyszczonej wodzie
trwa nie więcej niż 5 dni, najczęściej podawana jest wartość BZT pięciodobowego (BZT5).
Parametry te informują o zawartości związków organicznych, które są podatne na rozkład
w ściśle określonych warunkach.
Pod pojęciem OWO rozumie się ogólną zawartość węgla organicznego, pochodzącą z
materii rozpuszczonej oraz zawieszonej w próbce. Pomiar ogólnego węgla organicznego to
badanie niespecyficzne, co oznacza, że za jego pomocą nie zostaną oznaczone konkretne
związki chemiczne (większość próbek to złożone mieszaniny zawierające tysiące różnych
organicznych związków węgla). Zamiast tego OWO pozwala określić całkowitą ilość węgla
organicznego wchodzącego w skład tych związków.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z oznaczaniem wybranych podstawowych
wskaźników zanieczyszczeń ścieków komunalnych, tj. pomiarem pH, przewodności
8
ĆWICZENIE 2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
elektrolitycznej właściwej, 5-dobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen i ogólnego
węgla organicznego.
Odczynniki i roztwory: 0,05 M roztwór K2Cr2O7; mieszanina stężonych kwasów
H3PO4+H2SO4 (1+5); roztwór soli Mohra; roztwór dwufenyloaminy; st. H2SO4; st. H3PO4.
Sprzęt laboratoryjny: pH-metr, konduktometr, zestaw OxiTop do oznaczania BZT5 (butelki,
główki, kołczany, mieszadło magnetyczne, NaOH w pastylkach), pipeta wielomiarowa o poj.
25 mL (1 szt.), kolba stożkowa o poj. 250 mL (3 szt.), biureta, cylinder o poj. 100 mL (1 szt.),
kamyczki wrzenne.
WYKONANIE ĆWICZENIA
Doświadczenie 1. Oznaczanie ogólnego węgla organicznego
a) Oznaczanie stężenia roztworu K2Cr2O7
Do trzech kolb stożkowych dodać 10 mL roztworu K2Cr2O7 o nieznanym stężeniu, roztwór
rozcieńczyć do ok. 50 mL i zakwasić 10 mL mieszaniny stężonych kwasów H3PO4+H2SO4
(1+5). Roztwór miareczkować roztworem soli Mohra do zaniku żółtej barwy jonów
dwuchromianowych
po
czym
dodać
3
krople
dwufenyloaminy
jako
wskaźnika
i miareczkować dalej do zmiany zabarwienia z niebiesko-zielonego (fioletowo-zielonego) do
zielonego (zmiana barwy jest wyraźnie widoczna i powstaje od jednej kropli titranta).
b) Wykonanie oznaczenia OWO
Butelkę zawierającą badaną wodę mocno wstrząsnąć, następnie do 3 kolb stożkowych o poj.
250 mL odmierzyć cylindrem po 100 mL badanej wody, dodać po 2,5 mL stężonego H2SO4
oraz 20 mL roztworu K2Cr2O7 o znanym stężeniu (wyznaczonym w doświadczeniu 1a).
Kolby ustawić bezpośrednio na płytce elektrycznej (zimnej!), wrzucić do roztworu 2
kamyczki wrzenne, wstawić do szyjek kolb lejki i nastawić płytkę na 5-ty stopień ogrzewania.
Zawartość kolby ogrzać do wrzenia i w stanie lekkiego wrzenia utrzymywać jeszcze ok. 20
min (aż wszystkie substancje organiczne zostaną rozłożone - zanik brunatnego zabarwienia
zwęglonych cząstek). Należy unikać nadmiernego odparowania cieczy, ponieważ w zbyt
stężonym roztworze kwasu siarkowego może nastąpić częściowy rozpad kwasu chromowego.
9
ĆWICZENIE 2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
Po całkowitym rozłożeniu substancji, zawartość kolb oziębić i odmiareczkować nadmiar
K2Cr2O7. W tym celu do kolb dodać 2,5 mL stężonego H3PO4 i miareczkować roztworem soli
Mohra. Pod koniec miareczkowania dodać 3 krople dwufenyloaminy (tak jak w przepisie w
doświadczeniu 1a).
Doświadczenie 2. Wykonanie pomiaru odczynu i przewodności elektrolitycznej
właściwej badanej próbki
a) Zmierzyć pH próbki przy użyciu pH-metru.
b) Zmierzyć przewodnictwo elektrolityczne właściwe przy użyciu konduktometru.
Doświadczenie 3. Wykonanie pomiaru 5-dobowego biochemicznego zapotrzebowania na
tlen (BZT5) badanej próbki
Do butelki z ciemnego szkła wlać określoną ilość próbki. Następnie do próbki wrzucić
pałeczkę magnetyczną, założyć gumowy kołczan, w którym to umieszcza się tabletki
wodorotlenku sodu i uruchomić pomiar. Tak przygotowaną próbę ustawić na mieszadle
magnetycznym i włączyć podstawę mieszającą. Próbkę inkubowano 5 dni w temperaturze
20°C±1K, po czym odczytać wynik pomiaru i odpowiednio przemnożono go przez mnożnik
zgodnie z Tabelą 1.
Tabela 1. Tabela określająca objętość badanej próbki potrzebną do wykonania oznaczenia
Zakres pomiarowy [mg/L]
Objętość próby [ml]
Mnożnik
0-40
432
1
0-80
365
2
0-200
250
5
0-400
164
10
0-800
97
20
0-2000
43,5
50
0-4000
22,7
100
OPRACOWANIE WYNIKÓW
1. Obliczyć stężenie roztworu dwuchromianu potasu, jeżeli stężenie soli Mohra wynosi
0,2 mol/dm3.
10
ĆWICZENIE 2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
Reakcje zachodzące w ćwiczeniu:
Fe2+  Fe3+ + e-
/×6
Cr2O72- + 14H+ + 6e-  2Cr3+ + 7H2O
/×1
Cr2O72- + 14H+ + 6Fe2+  2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
a) Oblicz liczbę moli soli Mohra zużytej na zmiareczkowanie roztworu K2Cr2O7:
𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎 = 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎 × 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎
b) Wyznacz liczbę moli roztworu K2Cr2O7:
1 mol Cr2O72x moli Cr2O7
6 moli soli Mohra
2-
n moli soli Mohra (z pkt 1a.)
c) Oblicz stężenie roztworu K2Cr2O7
𝐶𝐾2 𝐶𝑟2𝑂7 =
𝑛𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7
𝑉𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7
2. Oznaczanie ogólnego węgla organicznego
a) Oblicz liczbę soli Mohra zużytą na zmiareczkowanie nadmiaru roztworu
K2Cr2O7:
𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎 = 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎 × 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑜ℎ𝑟𝑎
b) Wyznacz nadmiarową liczbę moli roztworu K2Cr2O7:
1 mol Cr2O72-
6 moli soli Mohra
nnadm moli Cr2O72-
n moli soli Mohra (z pkt 2a.)
c) Oblicz liczbę moli K2Cr2O7 zużytą na spalenie węgla organicznego korzystając
ze wzoru:
𝑛 = 𝑛0 − 𝑛𝑛𝑎𝑑𝑚
𝑛0 = 𝑉0 × 𝐶𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7
gdzie: n0
- początkowa liczba moli K2Cr2O7,
nnadm
- nadmiarowa liczba moli K2Cr2O7,
V0
- objętość dodanego roztworu K2Cr2O7 (20 mL),
11
ĆWICZENIE 2
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
𝐶𝐾2 𝐶𝑟2 𝑂7
- stężenie K2Cr2O7 (z pkt. 1c)
d) Oblicz ilość węgla w 100 mL badanej próbki jeżeli:
1 mol K2Cr2O7 „spala” 36 g czystego węgla,
1 mol K2Cr2O7
36g C
n mola K2Cr2O7 (z pkt. 2c)
m [g C]
e) Wyznacz ilość węgla w litrze wody (OWO):
m [mg C] (z pkt. 2d)
x [mg C]
0,1 L
1L
Według zarządzenia Ministra ilość węgla organicznego w ściekach odprowadzanych do wód
nie może przekraczać 40 mg C/L. Zawartość OWO w wodach naturalnych nie jest
limitowana.
12
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 3
ĆWICZENIE 3
NOWOCZESNE METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - FOTOKATALITYCZNA
DEGRADACJA BŁĘKITU METYLENOWEGO
Błękit metylenowy (rys. 1) to organiczny związek chemiczny, barwnik tiazynowy
o charakterze soli. W temperaturze pokojowej jest to bezwonny, ciemnozielony proszek.
Z wodą daje niebieski roztwór. Używany jako wskaźnik pH. W roztworach mocno
kwasowych barwi się na zielono, w roztworach lekko kwasowych, obojętnych i zasadowych
przyjmuje barwę od błękitnej do granatowej. Znajduje zastosowanie w biologii oraz
w medycynie.
Rys. 1. Wzór strukturalny błękitu metylenowego.
Fotokataliza jest to zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyniku
działania promieniowania UV, promieniowania widzialnego lub podczerwieni (rys. 2),
w obecności substancji (fotokatalizatora), która absorbuje światło i jest zaangażowana
w przemiany chemiczne reagentów. Fotokatalizatorami mogą być: półprzewodniki
szerokopasmowe, takie jak dwutlenek tytanu (IV), siarczek cynku czy siarczek kadmu.
Rys. 2. Widmo promieniowania elektromagnetycznego.
13
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 3
Rys. 3. Zasada utleniania fotokatalitycznego przy udziale TiO2 [1].
Wyróżniamy dwa rodzaje fotokatalizy:

homogeniczną – kiedy fotokatalizator znajduje się w tej samej fazie termodynamicznej co
substraty (np. jest razem z substratami rozpuszczony w układzie);

heterogeniczną – kiedy katalizator znajduje się w innej fazie termodynamicznej niż jeden
lub wszystkie substraty (np. fotokatalizator jest osadzony na powierzchni ciała stałego)
Fotokataliza ma szerokie zastosowanie:

Własności samoczyszczące: wykorzystanie dwutlenku tytanu (IV) w samoczyszczących
się powierzchniach. Proces samoczyszczenia jest wynikiem generowania reaktywnych
form tlenu przez katalizator wzbudzony promieniowaniem z zakresu bliskiego
ultrafioletu.

Oczyszczanie wody z zanieczyszczeń organicznych (wody naturalne, ścieki komunalne i
przemysłowe).

Sterylizacja narzędzi chirurgicznych i usuwanie niepożądanych odcisków palców
z wrażliwych elementów elektrycznych i optycznych.

Oczyszczanie powietrza.

Terapia fotodynamiczna nowotworów (PDT).
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z nowoczesnymi technikami oczyszczania ścieków,
jakim jest fotokataliza oraz ocena stopnia redukcji zawartości błękitu metylenowego
w ściekach syntetycznych przy zastosowaniu fotokatalizy z udziałem tlenku cynku.
[1]
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Fotokataliza-skuteczna-metoda-oczyszczania-
powietrza
14
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
ĆWICZENIE 3
Odczynniki i roztwory: roztwór wodny błękitu metylenowego (BM) C=10-4 mol/L; odważka
2 mg tlenku cynku.
Sprzęt laboratoryjny: symulator promieniowania słonecznego SUNTEST, E=250 W/m2;
spektrofotometr UV-Vis (kuweta 1 cm); mieszadło magnetyczne; wirówka; probówki do
wirówki; pipety Pasteura; krystalizator (60 mL).
WYKONANIE ĆWICZENIA
Doświadczenie 1. Krzywa wzorcowa
Do kolbek miarowych o pojemności 10 mL wprowadzić 0,25; 0,5; 0,75; 1 mL roztworu
barwnika o stężeniu 10-4 mol/L i uzupełnić do kreski wodą destylowaną. Zmierzyć
absorbancję wszystkich roztworów wzorcowych przy analitycznej długości fali 665 nm.
Wykreślić zależność absorbancji od stężenia i wyznaczyć równanie krzywej wzorcowej.
Doświadczenie 2. Eksperyment fotokatalizy
a) Do krystalizatora wprowadzić 30 mL roztworu barwnika BM o stężeniu 10-5 mol/L,
a następnie dodać odważoną porcję 2 mg ZnO.
b) Krystalizator z zawartością dokładnie owinąć folią aluminiowa i umieścić na
mieszadle magnetycznym. Mieszać przez 15 min. Po tym czasie pobrać pipetą
Pasteura ok. 2 mL zawiesiny do probówki wirówkowej, odwirować i zmierzyć
absorbancję roztworu znad osadu przy analitycznej długości fali 665 nm.
c) Krystalizator z zawiesiną umieścić w komorze naświetleń symulatora promieniowania
UV i rozpocząć naświetlanie. Następnie co 10 minut (nie dłużej niż do 1 godziny)
pobierać ok. 2 mL naświetlanej mieszaniny, odwirować i zmierzyć absorbancję
roztworu przy analitycznej długości fali 665 nm.
OPRACOWANIE WYNIKÓW
1. Z równania krzywej wzorcowej oblicz stężenie barwnika w każdej próbce.
2. Obliczyć stopień degradacji błękitu metylenowego (BM) w każdej naświetlanej próbce
stosując następujący wzór:
15
ĆWICZENIE 3
Laboratorium z Gospodarki wodno-ściekowej
(1 −
gdzie:
C0
𝐶
) × 100%
𝐶0
- stężenie nienaświetlonego roztworu BM po ustaleniu się równowagi
adsorpcyjnej,
C
- stężenie BM po czasie naświetlania t.
Uzyskane wyniki umieść w tabeli:
Czas naświetlania Absorbancja
[min]
Stężenie BM
[mol/L]
ln (C0/C)
0
10
20
30
40
50
3. Narysuj wykresy:
a) zależności zmian stężenia BM od czasu,
b) stopnia degradacji od czasu,
c) ln (C0/C) od czasu,
𝐶
d) stopnia degradacji (1 − 𝐶 ) od czasu,
0
e) wyciągnij wnioski z narysowanych wykresów.
16
(1 −
𝐶
Stopień
)
𝐶0
degradacji [%]
Download