Uploaded by User3187

zad eg 0 (1)

advertisement
1. Problem
Zbadano jak ksztaltuje sie, zależność pomiedzy
zmiennymi X i Y:
,
X: czas naprawy [h] auta w pewnym zakladzie,
Y: koszt naprawy w setkach zl.
X - czas - xi
Y - koszt - yi
12
15
16
18
21.5
55
53
51
46
42.5
Wyznaczy równanie regresji liniowej, wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona, ile średnio
bedzie
kosztowala naprawa auta, którego czas naprawy oszacowano na 15 h?
,
Przy poziomie istotności równym 0.05 zbadać hipoteze,
, o istotności wspólczynnika korelacji
liniowej Pearsona.
Wykonać zadanie poslugujac
, sie, tablicami odpowiednich rozkladów (t-studenta trzy miejsca
po przecinku, normalny cztery miejsca po przecinku) oraz przyjać
, dokladność ostatecznego
wyniku do czterech mniejsc po przecinku.
(a) Wartość kowariancji w próby?
(b) Wartość kowariancji dla populacji?
(c) W modelu y(x)=a1x+a0, a1=?
(d) W modelu y(x)=a1x+a0, a0=?
(e) W modelu y( 15 )=?
(f) W modelu y(x) wspólczynnik determinacji?
(g) W modelu y(x) wspólczynnik zbieżności?
(h) W modelu y(x) Se?
(i) W modelu x(y)=b1y+b0, b1=?
(j) W modelu y(x)=b1x+b0, b0=?
(k) W modelu x(y) wspólczynnik determinacji?
(l) W modelu: x( 52 )=?
(m) test rxy: Hipoteza H0: wspólczynnik korelacji liniowej Persona jest statystycznie istotny
. / test rxy: Hipoteza H0: wspólczynnik korelacji liniowej Persona jest statystycznie
nieistotny .
(n) test rxy: Hipoteza H1: wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona jest statystycznie istotny . / test rxy: Hipoteza H1: wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona jest statystycznie nieistotny.
(o) test rxy: Wartość statystyki t testu ma wartość?
(p) test rxy: Wartość t* ?
(q) test rxy: p-value jest równe?
(r) test rxy: Decyzja: nie ma podstaw do odrzucenia H0. / test rxy: Decyzja: hipoteze, H0
należy odrzucić i przyjac
, H1.
(s) test alfai: Hipoteza H0: Parametr strukturalny przy zmiennnej x w modelu jest statystycznie istotny . / test alfai: Hipoteza H0: Parametr strukturalny przy zmiennnej x w
modelu jest statystycznie nieistotny .
1
(t) test alfai: Hipoteza H1: Parametr strukturalny przy zmiennnej x w modelu jest statystycznie istotny . / test alfai: Hipoteza H1: Parametr strukturalny przy zmiennnej x w
modelu jest statystycznie nieistotny.
(u) test alfai: Wartość bezwzgledna
statystyki t testu ma wartość?
,
(v) test alfai: Wartość t* ?
(w) test alfai: p-value jest równe?
(x) test rxy: Decyzja: nie ma podstaw do odrzucenia H0. / test rxy: Decyzja: hipoteze, H0
należy odrzucić i przyjac
, H1.
Solution
Uwaga dla zadania z tendu bedziemy
wykonywać analogiczne obliczenia.
,
zostanie zastapiona
zmienn
a
t:
1,2,3,.
.
.
,
,
Zmienna X
Wyznaczamy wartości średnie dla zmiennych i uzupelniamy tabele, pomocnicza., Tabela
pomocnicza wypelnione wartości - ((wzgledem
wykladu pominieta
kolumny 3 i 4)
,
,
i
xi
yi
1
2
3
4
5
—
SUMA
ŚREDNIA
12
15
16
18
21.5
—
82.5
16.5
55
53
51
46
42.5
—
247.5
49.5
xi
x̄
-4.5
-1.5
-0.5
1.5
5
—
0
0
yi
ȳ
5.5
3.5
1.5
-3.5
-7
—
0
0
Druga pomocnicza, można wszystko na jednej tabeli
i
xi
yi
1
2
3
4
5
—
SUMA
ŚREDNIA
12
15
16
18
21.5
—
82.5
16.5
55
53
51
46
42.5
—
247.5
49.5
(xi
x̄)2
20.25
2.25
0.25
2.25
25
—
50
10
Otrzymujemy nastepuj
ace
,
,p wartości:
2
x̄ = 16.5, sx = 10, sx = s2x = 3.16,
q
ȳ = 49.5, s2y = 21.2, sy = s2y = 4.6,
cov(x, y) =
14.2
kowariancja z próby
cov(x, y)n
1
=
17.75
Podstawiamy do wzorów:
Wspólczynnik korelacji Pearsona
2
(yi
ȳ)2
30.25
12.25
2.25
12.25
49
—
106
21.2
(xi
x̄)(yi
-24.75
-5.25
-0.75
-5.25
-35
—
-71
-14.2
ȳ)
cov(x,y)
sx sy
rxy =
=
14.2
3.16·4.6
=
0.97526
Wspólczynniki równania regresji ŷ = a1 x + a0
a1 =
cov(x,y)
s2x
a0 = ȳ
=
14.2
10
a1 x̄ = 49.5
=
1.42
( 1.42) · 16.5 = 72.93
Równanie regresji: ŷ =
1.42x + 72.93
Ile średnio bedzie
kosztowala naprawa auta, którego czas naprawy oszacowano na 15h?
,
Podstawiamu do równania regresji:
1.42 · 15 + 72.93 = 51.63
ŷ(15) =
Na poziomie istotności 0.05 zbadać czy wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona jest statystycznie istotny
Hipotezy, sa, formulowane niezależnie od grup.
H0: ⇢ = 0
H1: ⇢ 6= 0
Wartość statstyki t wyznaczamy ze wzoru:
|r | p
t = p xy 2 n 2 = 7.6413324
1 rxy
wartość krytyczna:
t⇤ = t↵;n
2
= 3.182
p-value: 0.0046539 ,
czyli decyzja hipoteze, H0 należy odrzucić i przyjac
, H1
Na poziomie istotności 0.05 zbadać czy parametr stojacy
przy x jest statystycznie istotny
,
Hipotezy, sa, formulowane niezależnie od grup.
H0: ↵1 = 0
H1: ↵1 6= 0
Wartość statstyki t wyznaczamy ze wzoru:
t=
|a1 |
s(a1 )
= 7.6413324
wartość krytyczna:
t⇤ = t↵;n
2
p-value: 0.0046539 , czyli
decyzja: hipoteze, H0 należy odrzucić i przyjac
, H1
(a)
17.74999.
(b)
14.19999.
(c)
1.41999.
(d) 72.93001.
(e) 51.63001.
(f) 0.951142075471698.
(g) 0.048877924528302.
(h) 1.31403688962847.
(i)
0.66999.
(j) 39.93001.
(k) 0.951142075471698.
3
(l) 38.0998213207547.
(m) False. / True.
(n) True. / False.
(o) 7.64134243550895.
(p) 3.182.
(q) 0.00466387848035818.
(r) False. / True.
(s) False. / True.
(t) True. / False.
(u) 7.64134243550895.
(v) 3.182.
(w) 0.00466387848035819.
(x) False. / True.
2. Problem
Zbadano jak ksztaltuje sie, czas naprawy [h] auta w pewnym zakladzie.
czas naprawy xi
Liczba aut ni
20 - 50
50 - 80
80 - 110
110 - 140
140 - 170
33
48
75
35
30
Wartości w % prosze, wpisać bez jako liczby, bez znaku %.
(a) Ile jest równa średnia?
(b) Ile jest równa dominanta?
(c) Ile jest równa mediana?
(d) Jaki procent obserwacji do 62?
(e) Jaki procent obserwacji od 125?
(f) Jaki procent obserwacji od 62 do 125?
Solution
Ile jest równa średnia? wzór
x̄ =
P
Pxi ni
ni
gdzie xi oznacza środek przedzialu.
TABELA pomocnicza
xi
ni
xi
x i ni
20 - 50
50 - 80
80 - 110
110 - 140
140 - 170
33
48
75
35
30
35
65
95
125
155
1155
3120
7125
4375
4650
4
Wartości w kolumnie
2: Liczba aut, to suma w kolumnie ni jest równa
P
ni = 221
4:wartości w kolumnie xi ni sumujemy, otrzymujemy:
P
xi ni = 20425
x̄ =
20425
221
= 92.42
Ile jest równa dominanta? Który z przedzialów, to przedzial dominanty? Patrz na liczebności
Liczba usterek xi
Liczba aut ni
Dominanta?
20 - 50
50 - 80
80 - 110
110 - 140
140 - 170
33
48
75
35
30
NIE
NIE
TU JEST
NIE
NIE
Korzystamy ze wzoru
D O = x0 +
(n0 n )
(n0 n )+(n0 n+ ) h0
DO = 80 +
(75 48)
(75 48)+(75 35) 30
= 92.0896
Jaki procent obserwacji od 62 do 125?
Tabela pomocnicza
Liczba usterek xi
Liczba aut ni
20 - 50
50 - 80
80 - 110
110 - 140
140 - 170
33
48
75
35
30
P
ni
33
81
156
191
221
przedzial kp
NIE
kp1
NIE
kp2
NIE
Skorzystamy ze wzoru:
kp = x0 +
Np
P
ni
h0
n0
Dla kp1 = 62 przedzial 2
62 = 50 +
221kp1
48
33
30
p1 = 0.2362
Dla kp2 = 125
125 = 110 +
221kp2 156
30
35
p2 = 0.78507
Szukany procent jest równy 54.89 %.
Mediana wzór p = 0.5
M e = kp = x0 +
M e = kp = 80 +
END
Np
P
ni
n0
110.5 81
·
75
h0
30 = 91.8
3. Problem
Zmienna losowa X ma rozklad N (m, ) = N (6.5, 0.6) . Wyznaczyć proawdopodbieństwo, że
zmienna losowa X przyjmuje wartości z przedzialu od 5.1 do 7.42.
5
Solution
Wyznaczamy prawdopodbieństwo P (a < X < b) = F (b)
F (a).
P (X < x) = F (x) ,
w przypadku rozkladu normalnego po standaryzacji:
P (X < x) = |U =
X m
wartość
| = P (U <
x m
)=
(x
m
)
(u) jest odczytywana z tablicy rozkladu normalnego, u podajemy z dok. 0,01.
Stad:
,
P (X < 5.1) = |U =
( 2.33) = 0.0099
P (X < 7.42) = |U =
0.937
X m
X m
| = |U =
| = |U =
X 6.5
0.6 |
X 6.5
0.6 |
= P (U <
Pamietaj
,
(u) = 1
( u)
Ostatecznie
P (5.1 < X < 7.42) = 0.937
0.0099 = 0.9271
6
= P (U <
5.1 6.5
0.6 )
7.42 6.5
)
0.6
= P (U <
2.33) =
= P (U < 1.53) =
(1.53) =
1. Problem
Dany jest program liniowy:
f.c.(x1 , x2 ) = 64x1 + 66x2 ! max
ograniczenia:
(1) : 11x1 + 28x2  1062.6
(2) : 25x1 + 11x2  967.5
(3) : 17x1
oraz x1 , x2
19x2  0
0
Rozwiaż
, program liniowy dowolna, metoda, i odpowiedz na pytania:
(a) Dla rozwiazania optymalnego wartość funkcji celu jest równa?
(b) Dla rozwiazania optymalnego wartość zmiennej x1 jest równa?
(c) Dla rozwiazania optymalnego wartość zmiennej x2 jest równa?
(d) Rozwiazanie
optymalne wyznacza punkt przeciecia
sie, prostych zwiazanych
z ograniczeni,
,
,
ami (1) i (2). / Rozwiazanie
optymalne
wyznacza
punkt
przeci
ecia
si
e
prostych
zwiazanych
,
,
,
,
z ograniczeniami (1) i (3). / Rozwiazanie
optymalne
wyznacza
punkt
przeci
ecia
sie,
,
,
prostych zwiazanych
z
ograniczeniami
(2)
i
(3).
,
Solution
I metoda graficzna
II Odpowiedzi
(a) 3517.4.
(b) 26.6.
(c) 27.5.
(d) True. / False. / False.
2. Problem
Firma produkuje trzy BARDZO cene substancje A, B, C każda najmniejsza czasteczka
,
jest bardzo ważana. W tabeli przedstawiono zużycie surowców S1, S2, S3, koszy i ceny
jednostkowe [j.p./mg].
Wyrób /
S1 /
S2 /
S3 /
koszt /
cena /
A/
B/
C/
150 /
90 /
930 /
990 /
510 /
210 /
450 /
810 /
570 /
27 /
48 /
41 /
140 /
229 /
171 /
Dodatkowo
Podane zużycie surowca S1 przypada na 6 mg, S2 na 10 mg, s3 na 15 mg.
Dyponujemy zapasem surowca na poziome 178700, 205700, 148500 odpowiednio dla S1,
S2, S3.
OG1: na 7 mg substancji A przypada co najmniej 5 mg substancji B,
OG2: na 17 mg substancji B przypada co najwyżej 9 mg substancji C.
należy wyprodukować co najmniej 200 mg substancji A.
należy wyprodukować co najmniej 150 mg substancji C.
Przyjmij oznaczenia:
x1 - ilość mg substancji A,
1
x2 - ilość mg substancji B,
x3 - ilość mg substancji C.
Zapisz program liniowy oraz odpowiedz na poszczególne pytania.
Na ostatnie 4 pytania odpowiedz, rozwiazuj
ac
,
, program linowy za pomoca, dodatku
arkusza kalkulacyjnego SOLVER!
(a) f.c.(x1,x2,x3)= 140x1 + 229x2 + 171x3 –> max / f.c.(x1,x2,x3)= 113x1 + 181x2 +
130x3 –> max / f.c.(x1,x2,x3)= 27x1 + 48x2 + 41x3 –> max
(b) Surowiec S1: 25x1 + 99x2 + 30x3 <= 178700 / Surowiec S1: 150x1 + 990x2 + 450x3
<= 178700 / Surowiec S1: 25x1 + 15x2 + 155x3 <= 178700
(c) Surowiec S2: 90x1 + 510x2 + 810x3 <= 205700 / Surowiec S2: 15x1 + 51x2 + 54x3
<= 205700 / Surowiec S2: 99x1 + 51x2 + 21x3 <= 205700
(d) Surowiec S3: 155x1 + 54x2 + 38x3 <= 148500 / Surowiec S3: 930x1 + 210x2 + 570x3
<= 148500 / Surowiec S3: 30x1 + 54x2 + 38x3 <= 148500
(e) Og1: -7x1 + 5x2 <= 0 / Og1: 7x1 - 5x2 <= 0 / Og1: -5x1 + 7x2 <= 0 / Og1: 5x1 7x2 <= 0
(f) Og2: -9x2 + 17x3 <= 0 / Og2: -17x2 + 9x3 <= 0 / Og2: 17x2 - 9x3 <= 0 / Og2: 9x2
- 17x3 <= 0
(g) Jak jest minimalna produkcja wyrobu B
(h) Jakie jest minimalne wykorzystanie surowca S1
(i) Jakie jest minimalne wykorzystanie surowca S2
(j) Jakie jest minimalne wykorzystanie surowca S3
(k) Wartość funkcji celu
(l) Ilość mg substancji A
(m) Ilość mg substancji B
(n) Ilość mg substancji C
Solution
(a) False. / True. / False.
(b) False. / False. / True.
(c) False. / False. / True.
(d) False. / False. / True.
(e) False. / False. / False. / True.
(f) True. / False. / False. / False.
(g) 283.333333433333.
(h) 32500.0000001.
(i) 37400.0000001.
(j) 27000.0000001.
(k) 513606.558625676.
(l) 1099.92879924984.
(m) 1558.61069793918.
(n) 824.662061736557.
2
3. Problem
Dana jest sieć czynności zadana za pomoca, trójek (i, k, tik ). Sieć: A:(1,2,22), B:(1,3,175),
C:(2,4,22), D:(2,6,166), E:(3,4,10), F:(3,5,23), G:(3,6,144), H:(4,6,33), I:(5,6,26), J:(6,7,143).
Odpowiedz na nastepujace
pytania:
,
(a) Jaki jest czas realizacji przedsiewzi
ecia?
,
,
(b) Ścieżka krtytyczna?
(c) Najwcześniekszy czas zaistnienia zdarzenia 4?
(d) Najpóźnieszy czas zaistnienia zdarzenia 2?
(e) Najwcześniejszy czas rozpoczecia
czynności C?
,
(f) Najwcześniejszy czas zakończenia czynności C?
(g) Najpóźniejszy dopusczalny czas zakończenia czynności C?
(h) Najpóźniejszy dopusczalny czas rozpoczecia
czynności C?
,
Solution
Wyznaczamy wartości odpowiednich czsasów dla zdarzeń i czynności [materialy z wykladu!!!].
W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie wielkości szukanych dla zdarzeń i czynności.
Zdarzenia - tabela Z:
Numer i
ti
Ti
Li
1
2
3
4
5
6
7
0
22
175
185
198
319
462
0
153
175
286
293
319
462
0
131
0
101
95
0
0
Czynności - tabela C:
Nazwa
i
k
tik
ti
Tk
Zc
krytyczna
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
1
2
2
3
3
3
4
5
6
2
3
4
6
4
5
6
6
6
7
22
175
22
166
10
23
144
33
26
143
0
0
22
22
175
175
175
185
198
319
153
175
286
319
286
293
319
319
319
462
131
0
242
131
101
95
0
101
95
0
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
Jaki jest czas realizacji przedsiewzi
ecia?
,
,
Czas ten jest odczytywany dla ostatniego zdarzenia i jest równy: 462
Ścieżka krtytyczna?
Ścieżka obejmuje czynności krytyczne: 1-3-6-7
Najwcześniekszy czas zaistnienia zdarzenia 4?
Odczytujemy z rysunku [tabeli] 185.
3
Najpóźnieszy czas zaistnienia zdarzenia 2?
Odczytujemy z rysunku [tabeli Z] 153.
Najwcześniejszy czas rozpoczecia
czynności C?
,
Odczytujemy z rysunku [tabeli C] 22.
Najwcześniejszy czas zakończenia czynności C?
Kiedy najwcześniej sie, zacznie + ile trwa
22+22 = 44.
Najpóźniejszy dopusczalny czas zakończenia czynności C?
Odczytujemy z rysunku [tabeli] 286.
Najpóźniejszy dopusczalny czas rozpoczecia
czynności C?
,
Kiedy najpóźniej może sie, zakończyc - ile trwa
286-22 = 264.
4
Download