Uploaded by User2956

Emocje i ich rola w procesie uczenia się

advertisement
Inteligencja emocjonalna a emocje.
Czym są emocje? Samo słowo emocja pochodzi od łacińskiego czasownika motere„ poruszyć”, zaś przedrostek „e” oznacza „ku czemuś”, sugeruje to skłonności do działania
które zawierają się w każdej emocji. To właśnie one dostarczają
zróżnicowanych
i wewnętrznie spójnych sposobów radzenia sobie z głównymi wyzwaniami, przed jakimi
staje organizm. To krótkotrwałe zjawiska psychologiczne i fizjologiczne, stanowiące
skuteczny sposób przystosowania się do zmiennych wymogów środowiska.
Dziecko jak i człowiek dorosły w sposób obiektywny poznaje rzeczywistość. To co
się dzieje wokół niego, co go otacza, w różnym stopniu wpływa na niego korzystnie bądź
niekorzystnie. Procesy emocjonalne to właśnie czynności psychiczne, za pośrednictwem
których jednostka odzwierciedla swój stosunek do rzeczywistości i dokonuje jej oceny
z punktu widzenia swoich potrzeb. Zdolności emocjonalne decydują więc o sposobie
postępowania wobec samego siebie oraz wobec innych, jak również o osiąganych sukcesach.
Sama inteligencja emocjonalna określa takie cechy jak: zdolność wczuwania się,
pewność siebie, kontrolowanie uczuć. Jest to podstawowa zdolność postrzegania samego
siebie, charakteryzująca się takimi cechami charakteru jak wyrozumiałość, szacunek czy
empatia. Oznacza to świadomość własnych potrzeb, ale jednocześnie umiejętności
rezygnacji, co wyraża się uprzejmością, zaangażowaniem samodyscypliną i poczuciem
odpowiedzialności. Wszyscy posiadamy zdolności emocjonalne, gdyż leżą one u podstaw
natury ludzkiej, lecz czasem nie są wystarczająco ukształtowane.
Możemy zatem stwierdzić, ze inteligencja emocjonalna to samokontrola, zapał,
wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, zdolność motywacji, umiejętność
panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia, zdolność do regulowania
nastroju i niepoddawania się zmartwieniom, upośledzającym proces myślenia, zdolność do
hamowania impulsów emocjonalnych, odczytywania uczuć innych, gładkiego układania
sobie stosunków międzyludzkich. Równowaga emocjonalna pomaga nam zachować
zdrowie, szczęście, osiągnąć powodzenie i sukces.
Emocje i ich wpływ na działanie.
Emocje odgrywają niezwykłą role, gdyż modulują zachowanie. Są one dla
przeżywającego go człowieka źródłem informacji o znaczeniu sytuacji w jakich się znajduje
i o własnej gotowości do różnych działań. Każda emocja wyraża reakcję na pewien
szczególny na pewien szczególny typ zdarzeń i każda prowadzi do adaptacyjnych zachowań
o charakterystycznej postaci.
Emocje można uważać za czynnik motywujący do zachowań ukierunkowanych na
radzenie ze zdarzeniami, które je wywołują. Można je też traktować jako podstawowe źródło
decyzji, a także i kontroli zachowań. Emocje, odzwierciedlające stosunek jednostki do
rzeczywistości, pełnią ważną funkcję przystosowawczą- umożliwiają wykrywanie
w otoczeniu tego, co dla człowieka ma znaczenie. Wpływają zarazem na działanie, na
wielkość mobilizowanej energii i kierunek jej wydatkowania.
Rola emocji w sterowaniu działaniem jest duża zwłaszcza we wcześniejszych
okresach rozwojowych. Stopniowo jednak człowiek zaczyna z własnej woli podejmować
nawet trudne działania bez względu na ich znaczenie emocjonalne. W toku rozwoju wpływ
emocji na kierunek działania zmniejsza się. Ukierunkowujące oddziaływanie emocji
ujawnia się w funkcjonowaniu intelektualnym. Wywierają one selekcjonujący wpływ na
czynności poznawcze. Człowiek łatwiej dostrzega i lepiej zapamiętuje to, co dla niego ma
wartość emocjonalną, natomiast ma trudności w dostrzeganiu tego, co wywołałoby u niego
emocje ujemne. W przypadku, gdy emocje są zbyt silne, może dojść do zniekształcenia
odbierania informacji.
Emocje wywierają ogromny wpływ na chęć do działania, co jest związane z ich
funkcją mobilizującą. Wszystko to wskazuje na pozytywna rolę, jaką emocje odgrywają
w naszym życiu. Nie zawsze jednak wpływ emocji jest korzystny. Na ten fakt zwraca uwagę
A. Matczak, która uważa, że sprawność emocjonalna wzrasta wraz ze wzrostem pobudzenia
emocjonalnego tylko do momentu, w którym osiągnie pewną krytyczną wartość. Po jej
przekroczeniu następuje obniżenie się sprawności działania, a przy bardzo silnym
pobudzeniu może ono ulec całkowitej dezorganizacji. Często zdarza się, że zbyt duże
zaangażowanie emocjonalne człowieka w to, co robi, przeszkadza mu w pracy, a wręcz
obniża jej efekty.
Ze względu na znaczenie emocji dla człowieka, a zwłaszcza z uwagi na ich rolę
w działaniu i interakcjach społecznych, problem kształtowania emocji w procesie
wychowawczym jest tak ważny. Szczególnie ważnym kierunkiem oddziaływań jest
2
kształtowanie jest kształtowanie właściwych sposobów przejawiania emocji oraz rozwój
zdolności do wyrażania emocji za pomocą społecznie akceptowanych środków. Osoby
o dobrze wykształconych umiejętnościach emocjonalnych są bardziej zadowolone z życia.
Działają skuteczniej, ponieważ opanowały nawyki umysłowe zwiększające ich
operatywność, a osoby, które nie potrafią zapanować nad swym życiem emocjonalnym,
toczą wewnętrzne walki ograniczające ich zdolność skupienia się na pracy i jasnego
myślenia.
Edukacja szkolna - kształcenie emocjonalne
Szkoły koncentrują się głównie na zdolnościach intelektualnych. Znaczenie
inteligencji emocjonalnej jest dość rzadko dostrzegane. Programy szkolne są dość często
przeładowane, a umiejętności emocjonalne traktuje się marginalnie. Potrzeby emocjonalne
uczniów są dość często niezauważane przez nauczycieli, bądź z braku czasu, bądź z braku
odpowiedniej wiedzy czy umiejętności. A przecież znajomość zagadnień związanych z
inteligencją emocjonalną jest kluczem do sukcesu. W związku z tym, że rola inteligencji
emocjonalnej jest często niedoceniana, pojawiło się wiele problemów nurtujących dzieci,
nauczycieli i rodziców. W szkole coraz częściej spotkać można dzieci, które nie lgną do
towarzystwa, stronią wręcz od rówieśników, zamykają się w sobie i wolą przebywać same.
Często są posępne, przygnębione, okazują niezadowolenie i są w ogólnie złym nastroju.
Brak im dziecięcej spontaniczności, pewności siebie, radości i nie potrafią czerpać
zadowolenia z kontaktów z rówieśnikami. Brak im otwartości w stosunku do innych dzieci
oraz pewnego i zręcznego komunikowania się z nimi. Wiele dzieci, mimo, że ich iloraz
inteligencji jest wysoki, osiąga słabe wyniki, gdyż są zbyt nerwowe, by się skoncentrować.
Działają wtedy nieporadnie, niespokojnie, gorączkowo i zbyt gwałtownie. Nie potrafią się
skupić, natężyć uwagi czy pomijać rzeczy mało istotne. Postępują wtedy bezmyślnie, nie
zastanawiając się głębiej nad skutkami swego postępowania i nie potrafią opracować
strategii swych działań.
Obok dzieci zamkniętych w sobie, stroniących od kontaktów z rówieśnikami równie
często, a może nawet i częściej spotykamy dzieci, które nie potrafią panować nad swoimi
emocjami. Wpadają one często w stan przykrego napięcia emocjonalnego wywołanego
niemożnością osiągnięcia zamierzonego celu. Nie potrafią odkładać zaspokojenia swych
pragnień na później. Kłopot sprawia im panowanie nad złością. Poddają się burzom emocji.
Zachowują się niewłaściwie, wszczynają bójki, doprowadzają do kłótni i potyczek
3
słownych. Konflikty i nieporozumienia rozstrzygają zazwyczaj przy pomocy siły, zamiast
pokojowo. Dzieci takie zawsze starają się być w centrum uwagi, drażnią się z innymi. Często
są agresywne i niszczą rzeczy będące własnością innych.
Obecnie, we współczesnym świecie dzieci gnębią różne lęki i obawy. Sytuacje
ośmieszenia, osamotnienia czy poniżenia, jak również ból czy burza, to tylko niektóre
czynniki wywołujące u nich niepokój. Lęk niweczy próby skupienia się na czymś innym,
a przez to obniża sprawność intelektualną. Dziecko koncentruje się tylko na tych przykrych
bodźcach, przez co mniej sprawnie działa. Lęk dezorganizuje zachowania, blokuje je lub
wzmaga, co prowadzi do chaosu w działaniach. Dręczy je jeszcze inny rodzaj lęków
związanych z obrazem własnej osoby. Składają się na niego wyobrażenia i oczekiwania,
jakie osoba ma wobec siebie. Kształtują się one pod wpływem informacji płynących od
rodziców, nauczycieli i rówieśników. Rodzenie się przeróżnych lęków ułatwia niska
samoocena, będąca wynikiem ciągłego uzyskiwania na swój temat negatywnych informacji.
Szkoła jest jednym z czynników mogących wyzwalać lęk, a przez to kreować lękową
osobowość u dziecka. Dlatego też jednym z jej głównych zadań powinno być wyrabianie u
uczniów prawidłowego obrazu samego siebie i pozytywnej samooceny.
Należy pamiętać, że zdolności emocjonalne są niezbędną podstawą wszelkich form
uczenia się . O sukcesach dziecka w szkole decydują głównie takie cechy emocjonalne
i społeczne, jak: pewność siebie, ciekawość, wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się
od niego i jak ma powściągnąć impuls, by nie zachować się źle, umiejętność czekania,
stosowania się do wskazówek i zwracania się do nauczyciela o pomoc. Wielu uczniom,
którzy mają problemy w szkole, brakuje elementów inteligencji emocjonalnej, przez co
sprawiają coraz większe problemy emocjonalne. Trzeba mieć tu oczywiście na uwadze
dzieci rozwijające się właściwie, które nie są opóźnione w rozwoju emocjonalnym.
Wspomniane problemy świadczą o deficycie umiejętności emocjonalnych u dzieci.
Nie możemy pozostać na to obojętni. Edukacja emocjonalna dzieci nie powinna być
pozostawiona przypadkowi. Przed szkoła stoją więc nowe i trudne zadania. Ma ona
ukształtować całego człowieka, zajmując się jednocześnie jego umysłem i sercem. Jest to
możliwe tylko wtedy, jeżeli do programów szkolnych włączone są treści służące rozwijaniu
inteligencji emocjonalnej u dzieci. Bo właśnie dzięki inteligencji emocjonalnej dzieci będą
mogły skutecznie wpływać na swoje życie, gdyż ich działania determinuje nie tylko rozum,
ale i uczucia.
4
Mówiąc o zagadnieniu dotyczącym inteligencji emocjonalnej, jej właściwego
rozwoju i kształtowania u dzieci pamiętać musimy o tym, że niestety coraz więcej dzieci
nie ma w rodzinie pewnego oparcia w trudnych sytuacjach życiowych. W takiej sytuacji to
szkoła więc staje się miejscem, która powinna podejmować próby odbudowywania braków
w sferach emocjonalnych i społecznych możliwości rozwojowych dzieci. Należy stosować
odpowiednie metody służące rozwojowi dziecka pod względem emocjonalnym.
5
Literatura:
1. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997r.
2. Włodarski Z., Matczak A., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1992r.
3. Vasta R., Haith M.M., Miller S. A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995r.
Strony internetowe:
1. Emocja – Wikipedia, wolna encyklopedia
2. Czym są emocje? - definicja emocji. (zaburzeniaemocjonalne.pl)
3. Emocje - co to takiego? Jaka jest definicja emocji? - Tomasz Folusz (psychoterapeuta.warszawa.pl)
6
Download