Uploaded by User2909

kompedium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie kordela marzena

advertisement
Autorzy
Jarosław Mikołajewicz
Rozdziały: VII, Vill, IX
Marzena Kordela
Rozdziały: 11.1 -6, IV.1,2, X
Rozdziały: IV.1,2, VI
Jerzy Matecki
Rozdział:
Anna Michalska i
Anna Natalia Schulz
Rozdziały: 1.5, 111.6, IV.3
Piotr Gabriel
XI
Sławomira Wronkowska Rozdziały: 11.1 -5, 111. 1 -5
Zygmunt Ziembiński Rozdziały: l. 1-4,6-7, 11.7
Maria Zmierczak
Rozdziały: 11. 1-5, v
Kompendium
wied o
społeczeństwie,
państwie 1
prawie
praca zbiorowa
WydawnictwoNaukowe
PWN
pod redakcją
Marzeny Kordeli
Warszawa
2011 wydanie XI, zmienione
Zgodnie z art. 25 Konstytucji RP: „Władze publiczne w
Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w wach
przekonań religijnych, aviatopoglądowych i filozotîcl. nych,
zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publîC/. nym”,
natomiast: „Stosunki między państwem a kościołami
kształtowane na zasadach poszanowania ich autonołnii
wzajemnej niezależności każdego w swoiłn zakresie, jak
również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wsłWl.
nego”
111. PRAWO
1. O PRAWIE W OGÓLNOŚCI
Uporządkowane życie społeczne, toczące się
według
pewnych
stabilnych
norm
postępowania,
pozwałających przewidywać poczynania członków danej
społeczności i na tej podstawie kształtować swoje plany i
zamierzenia, bywa przeciwstawiane życiu w takich
społecznościach, w których powstające konflikty rozwiązuje
się doraźnie, niekiedy wręcz samowolnie, w których nie ma
wyraźnego podziału ról społecznych i panuje stan
niepewności.
Prawo jest wyrazem potrzeby, a niektórzy utrzymują,
że konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i moż-
Prawo
jako czynnik
ładu
103
liwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej,
bardzo przecież zróżnicowanej, której członkowie mają
odmienne potrzeby i aspiracje, w których dochodzi do
rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej, jak i
społecznej egzystencji grupy. Element ładu (zob. ład
społeczny) we wzajemnych stosunkach między ludźmi
wprowadzają różne systemy norm: prawnych (zob. normy
prawne), moralnych (zob. normy moralne), obyczajowych
(zob. normy obyczajowe) czy religijnych (zob. normy
religijne). Żaden z tych systemów nie ma wyłączności na
regulowanie ludzkich zachowań; nie ma jej także system
prawny, choć prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny
życia społecznego: od stwarzania gwarancji dla podstawowych
praw człowieka po szczegółowe wyznaczanie sposobu
produkcji tytoniu, rejestrowanie pąjazdów mechanicznych i
wyznaczanie miejsc publicznych, w których dozwolona jest
kąpiel. Jego adresatem może być każdy, kto przebywa na
terytorium danego państwa, a spełnianie jego nakazów może
być egzekwowane siłą.
społecznego
104
Podstawowe
znaczenie
słowa
„prawo”
W podstawowym znaczeniu słowo „prawo” (prawo
przedmiotowe) oznacza uporządkowany formalnie i
treściowo
zbiór norm postępowania, odróżniających się od innych
nortil
postępowania pewnymi szczególnyłni cechałni.
Od prawa pojmowanego jako zbiór norm odróżnia si
prawo jakiejś osoby (czyjeś prawo), na przykład prawo
obywatela do udziału w głosowaniu, prawo właściciela do
sprzedania należącej do niego rzeczy, prawo Prezydenta d!)
zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. W tyrn znaczenill
„prawo” jest pewną sytuacją tej osoby, która powstaje dla niej
ze względu na pewne normy prawne (zob. prawa i obowiązki) i
która jest zazwyczaj korzystna dla tej osoby.
Prawo pojmowane jako zespół nornł na różne sposoby
porządkuje zachowania ludzi lub ich zespołów w ramach danego
państwa (prawo wewnętrzne) lub współżycie różnych państw,
stosunki między organizacjami międzynarodowymi
czy stosunki między państwałni a organizagjanłi międzyĂ
narodowymi (prawo międzynarodowe publiczne, zob. prawo
międzynarodowe).
Prawo wewnętrzne określa, kto i w jakich forłnach
sprawuje władzę w państwie, wyznacza struktury organizacyjne
państwa, sposób powoływania organów pałistwa (parlałnentllă
rządu, sądów, zob. organy państwa), określa, w jakich przypałL
kach organy państwa są upoważnione do ingerowania w sprawy
obywateli, do nakładania na nich obowiązków i ograniczania ich
wolności itp. (prawo konstytucyjne, zwane też prawem
państwowym).
Prawo wyznacza także nakazy i zakazy określonego
postępowania i formy, w jakich ma być egzekwowane ich
realizowanie, upoważniając organy państwa do tego, by w
skrajnych przypadkach zastosowały przełnoe wobec
niespełniających tych nakazów (np. zakazuje zabijać, naruszać
nietykalność innej osoby, zakazuje pozbawiać kogoś dobrego
mienia, ale też nakazuje przestrzegać określonych reguł przy
produkcji żywności i budowie elektrowni jądrowych czy
nakazuje poddać się szczepieniom ochronnym). Taki sposób
105
porządkowania ludzkich zachowań jest właściwy prawu
karnemu (zob. elementarne wiadomości o prawie karnym).
Prawo stwarza także formy organizowania się ludzi — na
przykład w stowarzyszenia, w których zbiorowym wysiłkiem
mogliby osiągać wyznaczone sobie cele społeczne, gospodar104
cze,
zawodowe,
polityczne
—
wyznaczając
nieprzekraczalne granice tej aktywności. Przewiduje także
formy, w których państwo ma organizować zaspokajanie
potrzeb zbiorowych (np. komunikacyjnych, oświatowych,
zdrowotnych) oraz rozstrzygać indywidualne sprawy
obywateli (np. udzielać im zezwoleń czy koncesji). Taki
sposób organizowania życia społecznego przewiduje
przede wszystkim prawo administracyjne (zob.
elementarne wiadomości o prawie administracyjnym).
Prawo wyznacza także różne formy, w których
zainteresowani — zgodnie z własną wolą — mogą zadbać
o swoje sprawy, na przykład rozporządzać swoimi
rzeczami, zobowiązywać się do wykonywania usług,
zaciągać kredyty. W takim przypadku prawo daje
obywatelowi jedynie pewne środki działania, jego decyzji
pozostawia natomiast to, czy i jak z nich skorzysta (prawo
cywilne, zob. elementarne wiadomości o prawie
cywilnym). W niektórych przypadkach prawo nie decyduje
za członków społeczeństwa, jak być powinno, nie
rozwiązuje powstających konfliktów, a jedynie wyznacza
możliwe sposoby rozwiązywania tych konfliktów (np. w
drodze pertraktacji), stwarza więc różnego rodzaju proced
u r y, z których obywatel może skorzystać.
Prawo jest związane ze stosunkiem podległości
władzy państwowej (zob. władza). Jest ono tworzone
celowo, zazwyczaj przez organy państwa (parlament,
prezydenta, rząd), a współcześnie także coraz częściej we
współdziałaniu organów państwa i pewnych organizacji
społecznych,
na
przykład
zrzeszeń,
związków
zawodowych, by porządkować współżycie w ramach
bardzo wysoko zorganizowanych organizacji społecznych,
jakimi są państwa.
Inne normy postępowania, w szczególności normy
moralne (zob. normy moralne) czy obyczajowe (zob.
normy obyczajowe), nie są związane z władzą państwową;
państwo ich nie tworzy i nie wymusza ich realizowania.
Bywa jednak tak, że normy prawne odsyłają do nornł
obyczajowych,
moralnych
czy
ukształtowanych
zwyczajowo, na przykład normy prawne nakazują
sędziemu, by rozstrzygając określoną sprawę, wziął pod
uwagę, czy zachowanie dłużnika odpowiadało zwyczajom
przyjętym w środowisku rzetelnych kupców.
W odróżnieniu od norm obyczajowych czy nłoralnych,
które kształtują się powoli, w narastającej praktyce życiowej
107
danej grupy normy prawne mogą być tworzone i zmieniarwĂ
przez organy państwa stosunkowo szybko i dzięki terłlh
dostosowywane do dokonujących się zmian społecznych
Dlatego też prawo tworzone przez państwo stało się podN
stawowym czynnikiem wyznaczającym zachowania ludzi w
świecie współczesnym: od czasu gdy zaczęły następowaęî
bardzo szybkie zmiany warunków życia, gdy zwiększyła siț
ruchliwość społeczna, powstały ogromne skupiska ludzkie
złożone z ludzi wywodzących się z różnych grup społecznych
i uznających odmienne normy moralne, religijne, obyczajowe,
i gdy wzrosła zależność ludzi od siebie.
Normy prawne Mimo że norłny prawne nie są jedynymi normami, które porządkują
współżycie w ranułch społeczności państwowej, to jednak
mają one bardzo szeroki zakres odniesienia i mogą być
adresowane do każdego członka tej społeczności, bez względu
na jego światopogląd, przekonania moralne czy poglądy
polityczne. Realizowanie tych norm jest zabezpieczone groźbą
użycia przez państwo przymusu, gdyż za przekroczenie jakiejś
normy prawnej państwo przewiduje zazwyczaj wyrządzenie
jakiegoś zła, jakiejś dolegliwości (sankcja za przekroczenie tej
normy).
Normy prawne charakteryzują się również tym, że wska Ă
zują swoich adresatów poprzez ich cechy (generalni e). Norma
prawna jest więc adresowana do każdego, kto ukończył 18 lat,
do każdego ucznia, do każdego kierującego pojazdem czy do
najstarszego posła w Sejmie (choć najstarszy może być tylko
jeden). Nie jest natołniast adresowana imiennie, na przykład do
Jana Pawlaka. Od norm prawnych wymaga się bowiem, by ró
w no traktowały swoich adresatów, co znaczy między innymi,
by przyznawały określone prawa lub nakładały określone
obowiązki na każdego, kto ma określone cechy — wszak każdy
może być kierującyłn pojazdem, ukończyć 18 lat czy stać się
kiedyś najstarszym posłem na Sejm. Normy prawne przy tym
nie wyznaczają swoim adresatom jakichś konkretnych,
niepowtarzalnych zachowań, ale wyznaczają pewne obowiązki
określonego zachowania się, i le kroć wystąpią okoliczności
wskazane w normie, na przykład nakazują płacić podatki,
ilekroć czyjś dochód roczny przekroczy pewną sumę, zakazują
w każdych okolicznościach znieważać innego człowieka. Ich
zadaniem jest bowiem stwarzanie wzorów zachowań dla
każdego, kto znajduje się w określonych
okolicznościach, a nie doraźne rozwiązanie jakiejś sprawy według
doraźnego polecenia.
W odróżnieniu od innych norm postępowania, zwłaszcza
norm moralnych i religijnych, normy prawne regulują tylko
takie zachowania, które znajdują swój „zewnętrzny” wyraz.
Nierozsądnie byłoby bowiem nakazywać normą prawną, by
ktoś obdarzał sąd szacunkiem, choć można mu nakazać (i
wyegzekwować), by podczas rozprawy toczącej się przed
sądem zachowywał się przyzwoicie; nierozsądne jest
formułować normę prawną nakazującą dorosłym już
dzieciom, by kochały swych rodziców, choć można
wyznaczyć im obowiązek łożenia na utrzymanie rodziców,
jeśli znajdują się w niedostatku.
Prawo pojmowane jako zespół norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez organizację państwową (prawo
pozytywne), czyli prawo. obowiązujące w jakimś państwie
Prawo
pozytywne
a prawo
109
w określonym czasie, bywa zestawiane z prawem naturalnym,
pojmowanym jako zespół norm wiążących wszystkich
członków społeczeństwa oraz władzę państwową, niezależnie
od tego, czy zostały one przez tę władzę ustanowione lub
uznane. Treść prawa naturalnego ani jego obowiązywanie nie
są zależne od aktu woli ludzkiej, a więc na przykład od woli
wyrażonej przez parlament. Za źródło prawa naturalnego
uważa się bowiem Boga, naturę ludzką, naturę społeczności
czy godność człowieka, a samo prawo naturalne uważa się za
niezmienne lub co najmniej za znacznie bardziej trwałe niż
prawo ustanowione przez ludzi. Według dawniejszych
poglądów prawo tworzone przez władzę państwową
niezgodne z prawem naturalnym w ogóle nie może być uznane
za prawo. Według poglądów rozpowszechnionych
współcześnie prawo naturalne uważane jest za wzór, któremu
prawo stanowione przez ludzi powinno odpowiadać.
Koncepcja
prawa
naturalnego
jako
prawa
obowiązującego niezależnie od jakiejkolwiek władzy
państwowej i w jakimś sensie nadrzędnego nad prawem
tworzonym przez ludzi wyraża bardzo dawną i niezmiennie
aktualną potrzebę, by prawo ludzkie było prawem dobrym,
aby więc nie było po prostu
wyrazem arbitralnej decyzji władzy, która je tworzy.
Poglądy na to, jakie prawo jest prawem dobry m,
jakie wzorce moralne powinno realizować, ulegały pewnym
zmianom. Współcześnie jesteśmy skłonni uważać, że dobrym
naturalne
Prawo
w
państwie
prawnym
Podstawowa idea państwa prawnego jest
prosta:
ten, kto sprawuje władzę państwową, nie jest upował_ niony
do tego, by sprawować ją arbitralnie, by
rozstrzygnięcia o dowolnej treści i w dowolnej formi w
szczególności jest obowiązany respektować
prawa
jednostki, zwłaszcza jej wolnoś,ć. Historia kształtowania się
koncepcji państwa prawnego jest w znacznym stopniu historią
wzbogacania treści pojęcia „niearbitralne działanie państwa”.
Współczesna koncepcja państwa prawnego jest rezultatem
długiego rozwoju, w toku którego kształtowały się
poszczególne jej elementy.
l. Początkowy okres walki o państwo prawne był okreselil
walki o pań s two k o n s t y t u c yj n e, w którylîl stosunki
między obywatelami a organami państwa oraz między różnyłhi
organami państwa byłyby wyznaczone przez stabilne norm
prawne, sformułowane w konstytucji: organy państwa liliałyby
sprawować władzę na podstawie upoważnień udzielonych
przez konstytucję, w granicach przyznanych im upoważnień i
nie naruszając obowiązujących norm prawnych. Mówiąc
obrazowo, państwo ma się „rządzić prawem” (ma być prawo.
rządne), przy czym przez prawo rozumie się ustawę.
2. Ustawa jako akt pochodzący od organu
przedstawicielskiego (parlamentu) zajmuje najwyższe miejsce
w hierarchii aktów prawnych, a wszystkie inne akty prawne
mają być z nio zgodne (zasada prymatu ustawy).
3. Z czasem, w związku ze wzrostem zadań państwłl i
rozbudową administracji państwowej, koncepcja państw(l
prawnego została uzupełniona o postulat, by adłninistracjłi
działała na podstawie ustaw, a legalność jej decyzji podlegał(l
kontroli sprawowanej przez niezawisłe sądy (sądowa kontrolłž
administracji).
4. Koncepcja państwa prawnego nie była, a tym
bardziej nie jest obecnie, koncepcją formalną, głoszącą, że
wprawdzie organy państwa mają działać na podstawie ustaw,
ale treśc< tych ustaw może być dowolna. Zgodnie ze
współczesną koncepcją państwa prawnego obowiązek
niearbitralnego cľ/.itL łania odnosi się do wszystkich organów
państwa, a zatem także do demokratycznie powołanego
parlamentu jako władzy prawodawczej. Przyjmuje się bowiem,
że n i e p rze k ra c zal n ą gra n i c ą władzy prawodawczej są
prawa człowieka (zob. prawa człowieka). Wszelkie
ograniczenia tych praw
110
mogą być dokonywane jedynie ustawą, a obowiązujące
normy mają gwarantować prawo wniesienia skargi do sądu
każdemu, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone.
Wreszcie w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy organy
państwa są upoważnione do wkraczania w sferę wolności i
praw jednostki, należy przyjąć, że brak jest takiego
upoważnienia.
5. Władza prawodawcza nie jest też legityłnowana, by
dokonywać arbitralnych zmian prawa, zwłaszcza jeśli wiązać
by się to miało z pogorszeniem sytuacji prawnej obywatela.
Państwo prawne respektuje bowiem zasadę zaufania obywatela
do prawa.
6. Nie jest możliwe, by normy prawne wyznaczały
ściśle treść rozstrzygnięć podejłnowanych przez organy
prawodawcze. Poza wyznaczeniem granic, których
prawodawcy przekraczać nie wolno, normy prawne nłogą
formułować pewne standardy, to znaczy wskazywać, jakie
rozstrzygnięcia uważa się za poprawne w typowych
sytuacjach. Według współczesnej koncepcji państwa
prawnego odstępstwa od przyjmowanych qtandardów w
dziedzinie tworzenia prawa dopuszczalne są tylko wtedy, gdy
da się je usprawiedliwić nadzwyczajnymi okolicznościami,
których ustawodawca nie mógł przewidzieć.
2. TWORZENIE AKTÓW PRAWNYCH.
RODZAJE AKTÓW PRAWNYCH
Treść prawa, czyli to, komu i jakie wyznacza
ono obowiązki i jakie gwarantuje lub przyznaje
uprawnienia, czy przewiduje mniej czy bardziej surowe
sankcje karne, jakie przewiduje formy własności i sposoby
jej ochrony, jakie formy działalności gospodarczej, jakie
role wyznacza organom państwa i jakie przewiduje relacje
między tymi organami a obywatelami itp., zależy od wielu
111
czynników. Zależy ona przede wszystkim od układu sił
politycznych w państwie, od systemów wartości i ideologii
przyjmowanych przez liczące się partie polityczne, od
wpływu, jaki na działalność państwa mają poszczególne
grupy społeczne reprezentujące różne interesy
ekonomiczne, od wyobrażeń społeczeństwa o tym, jakie
prawo być powinno, od tego, w jakim stopniu proces
tworzenia prawa przebiega demokratycznie, pozwalając
uwzględnić interesy i aspiracje całego społeczeństwa, od
tradycji danego państwa.
Wyróżnić można dwa podstawowe t y py pra woda w st
wa (tworzenia prawa): demokratyczne (zob. reżiJ1i demokratyczny), w którym w
kształtowaniu celów praWăl uczestniczy, w mniejszym czy większym stopniu, cała
społecn nośc< państwowa, i a u tory tarn e, w którym cele prawa kształtowane przez
ośrodek decyzji politycznych (monarchę wodza, panującą partię polityczną), który sam
określa, czy i w jakim stopniu będzie brać pod uwagę oczekiwania i aspiracjex
społeczeństwa, przyjmując, iż nie jest ono w stanie rozeznać, jest dla niego dobre (p a
te r n a I i z m, zob. reżim autorytarny). Formy Prawo powstaje w określonych fornłach.
Owe formy tworzenia prawa tworzenia i zmiany prawa są we współczesnych państwach
wyznaczane przez ich konstytucje. Wyróżnia się cztery pods stawowe formy tworzenia
prawa: stanowienie, umowę (są t!) tzw. p i s a ne źródła p ra w a) oraz kształtowanie się
prawą zwyczajowego i precedensy prawotwórcze (tzw. n i e p i s a źródła p rawa).
Stanowienie prawa polega na tym, że upoważniony d!)
tego organ państwa (parlałnent, prezydent, rząd) dokonuje
pewnej czynności umownej (konwencjonalnej), która
reguł konstytucji uważana jest za akt kreowania prawa o okreśĂ
lonej treści. Parlament ustanawia ustawę, gdy w głosowaniu
uchwala przedłożony mu projekt (właśnie akt głosowania jest w
tym przypadku umowną czynnością upoważnionego organu
państwa); minister ustanawia rozporzadzenie, gdy podpisuje
jego projekt.
Zgodnie z dawnymi koncepcjałni prawa natury prawodawca nie
kształtuje treści prawa, a jedynie „odkrywa” norłny prawa
naturalnego. Według poglądów rozpowszechnionych zwłaszcza w
XIX w. i na początku XX w. tre<ć prawa jest wyłącznie aktem woli
prawodawcy — jest on władny ustanowić norłny o dowolnej treści.
Zgodnie z poglądałni współczesnymi prawodawca nie jest
upoważniony do arbitralnego tworzenia prawa. Nawet
dełnokratycznie wybrany pars lament jest obowiązany respektować
pewne reguły: zakaz wstecznego
praw człowieka (zob. państwo prawne).
Przez akt stanowienia dany organ łnoże także zobowiązać samego
siebie do przestrzegania określonych norm postępowania.
Na przykład parlament może ustanowić dla siebie nornły
wskazujące, w jaki sposób powinien postępować przy rozpatrywaniu
projektów ustaw (zob. regulamin parlałnentu); walne zgrołnadzenie
spółdzielni może ustanowić dla siebie normy wskazujące, jak
powinno przeprowadzać swoje obrady.
112
113
Umowa jako fo r m a tworzenia prawa polega na tym, że co
najmniej dwie upoważnione strony (np. dwa państwa, organ
państwa i organ związku zawodowego) w drodze porozumienia
kształtują wiążące je normy postępowania. Umowa tworząca
prawo różni się tym od stanowienia prawa, że twórcy norm są
zarazem adresatami owych norm: tworzą je dla siebie samych i
wyrażają zgodę na ich treść, podczas gdy dla ważnego
ustanowienia ustawy, rozporządzenia czy zarządzenia nie jest
wymagana zgoda ich adresatów.
Prawo zwyczajowe, w odróżnieniu od stanowienia prawa i
umów, kształtuje się spontanicznie. W jakiejś społeczności
powstaje najpierw praktyka postępowania w określony sposób
oraz przekonanie członków tej społeczności, że takie
postępowanie jest zgodne z wiążącymi normami. Te właśnie
normy nazywa się normami zwyczaj owy m i. Jeżeli przy tym w
danej społeczności ukształtuje się przekonanie, że określone
normy zwyczajowe powinny być realizowane jako normy
obowiązujące prawnie i że za przekroczenie tych norm organy
państwa powinny wymierzać sankcje (np. sąd powinien
wymierzać kary za przekroczenie tych norm), to wtedy norma
zwyczajowa staje się normą prawa zwyczajowego. Organy
państwa nie kształtują więc treści norm prawa zwyczajowego,
mogą jedynie takie normy stosować i w ten sposób włączać je do
zbioru obowiązujących norm prawnych. Normy prawa
zwyczajowego spotyka się współcześnie przede wszystkim w
prawie międzynarodowym publicznym (zob. zwyczaj
łniędzynarodowy), ale także w prawie morskim czy handlowym.
Jednakże przez wieki kształtowanie się prawa zwyczajowego było
podstawową fornłą powstawania prawa: organy państwa podejmowały
decyzje, a zwłaszcza sądy — wydawały wyroki, na podstawie
uświęconych tradycją norm zwyczajowych. Normy te z czasem
spisywano, tworząc zbiory prawa zwyczajowego (zbiorami polskiego
prawa zwyczajowego są np. Księga Elbląska z początku XIV w. i Statuty
Kazinłierza Wielkiego). Przez długi czas prawo zwyczajowe, jako prawo
„dawne”, było uważane za prawo lepsze, prawo o wyższej mocy niż
prawo stanowione, któremu — w razie konfliktu z prawem stanowionym
należy dawać pierwszeństwo. Stanowienie prawa stało się dominującą
[orłną tworzenia prawa dopiero w nowoczesnych scentralizowanych
państwach.
Precedens prawotwórczy to decyzja organu państwa,
zwłaszcza sądu (precedens sądowy) albo parlamentu
(precedens konstytucyj n y), podjęta bez należytej
podstawy w prawie stanowionym czy w zwyczaju, ale co
do której wytworzyło się przekonanie, że powinna ona być
podstawą rozstrzygania w przyszłości wszystkich
przypadków podobnych.
Państwa kontynentu europejskiego mają tak zwany
system prawa stanowionego, co znaczy, że podstawową
formą tworzenia prawa jest w tych państwach akt
stanowienia ustaw i innych aktów prawnych. Natomiast w
Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych nadal
istotną formą tworzenia prawa są precedensy
prawotwórcze i stąd systenły prawne tych państw zalicza
się do systemów prawa precedensowego.
Polski system prawny kształtuje się przede wszystkiłn w
forłnie stanowienia prawa przez organy państwa: Sejn),
Prezydenta, rząd, poszczególnych ministrów, wojewodów oraz
przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
Przygotowanie
i stanowienie
aktów prawnych
Stanowienie aktów prawnych jest poprzedzone pracami
przygotowawczymi, w przypadku ustaw — pracami
zazwyczaj
długimi i żmudnymi. Cały ten proces, począwszy od
wysunięcia pomysłu wydania aktu prawnego poprzez jego
opracowanie, a następnie wystąpienie z inicjatywą
prawodawczą (zob. inicjatywa ustawodawcza), rozpatrzenie
projektu przez kompetentny organ oraz ustanowienie i
ogłoszenie nazywa się procesem prawodawczym, a w
przypadku tworzenia ustaw procesem ustawodawczym. Na
rezultat tego procesu, a więc na gotową ustawę (czy inny akt
prawny), składa się
w praktyce wysiłek bardzo wielu osób, chociaż, za
ustawodawcę uważa się jedynie parlament, ponieważ
jedynie on jest upoważniony do stanowienia ustaw i
właśnie on ponosi odpowiedzialność za zgodność
stanowionych ustaw z konstytucją oraz odpowiedzialność
za to, czy stanowione ustawy są zgodne ze społecznymi
oczekiwaniami i społecznie akceptowanym systemem
wartości oraz za ich skuteczność.
Proj e kły u s t a w są zazwyczaj opracowywane
przez rząd (mający do pomocy wyspecjalizowanych w
tworzeniu prawa prawników), przez specjalnie powołane
115
do tego komisje kodyfikacyjne, przez grupy posłów lub
zespoły ekspertów. Prace przygotowawcze kończą się
przedłożeniełn projektu
1 14
temu organowi państwa, który jest upoważniony do jego
uchwalenia. Oficjalne przedłożenie przez podmiot do tego
upoważniony gotowego projektu ustawy parlamentowi (w
Polsce Sejłnowi) z takim skutkiem, że parlament zobowiązany
jest wszcząć nad nim prace ustawodawcze kończące się
uchwaleniem albo odrzuceniem projektu, nazywa się inicjatywą
ustawodawczą.
W Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza
przysługuje posłom (którzy wykonują ją jako grupa co najmniej 15
posłów albo jako kołnisja sejnłowa), Senatowi (jako całej izbie),
Prezydentowi, Radzie Ministrów, a nadto także grupie co najmniej
1()0()0() obywateli, którzy mają czynne prawo wyborcze do Sejnuł
(zob. prawo wyborcze czynne). Przyznanie obywatelom prawa
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą jest nowynł rozwiązaniem
konstytucyjnym i bywa określane jako „inicjatywa ludowa”.
Wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą kończy przedparlanłentarny
etap prac nad ustawą. Dalsze prace toczą się, zgodnie z polskim
prawem, w Sejmie: zarówno na jego posiedzeniach plenarnych, to
znaczy na posiedzeniu całego Sejmu, jak i przede wszystkim w
poszczególnych komisjach sejmowych (zob. komisja parlamentarna).
Debatę parlałnentu nad przedłożonym mu projektem ustawy nazywa
się czytaniem ustawy, a polska procedura uchwalania ustaw przewiduje
trzy „czytania” projektu ustawy. Pierwsze „czytanie” nra liliejsce na
plenum Sejmu albo w komisji. Drugie „czytanie” polega zawsze na
wysłuchaniu przez Sejm sprawozdania konłisji, która szczegółowo
rozważała projekt, i dyskusji nad sprawozdanienł. Trzecie „czytanie”
kończy się głosowaniem. Ustawę uchwala się zwykłą większością
głosów w obecności co najłnniej połowy ustawowej liczby posłów.
Konstytucja przewiduje też wyjątki od tej zasady.
Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje
Senatowi. Senat rozpatruje uchwaloną przez Sejnł ustawę i w terminie
30 dni nłoże ją przyjąć, zgłosić do niej poprawki albo ją odrzucić.
Uchwała Senatu o wniesieniu do ustawy poprawek lub o jej odrzuceniu
nie jest ostateczna — Sejm ma bowiem prawo taką uchwałę Senatu
odrzucić, ale musi to uczynić bezwzględną większo,ścią głosów.
Przyjętą przez Sejłn i Senat ustawę Marszałek Sejnłu przedkłada
Prezydentowi do podpisu. Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni
od jej przedłożenia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Przed
podpisaniem ustawy Prezydent może podjąć jedną z dwóch decyzji.
Może mianowicie wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z
wnioskiełn o stwierdzenie, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją, albo
może odmówić podpisania ustawy i przekazać ją Sejmowi do
ponownego rozpatrzenia. Jeżeli jednak Trybunał Konstytucyjny uzna
zaskarżoną przez Prezydenta ustawę za zgodną z Konstytucją albo
jeżeli Sejm ponownie uchwali tę ustawę większością 3/5 głosów w
obecno<ci co nąjnłniej połowy ustawowej liczby posłów, Prezydent
obowiązany jest ustawę podpisać i zarządzić jej ogłoszenie w
Dzienniku Ustaw. Podpisanie i ogłoszenie ustawy kończy prace
ustawodawcze, to znaczy, że dopiero od tego łuołnentu ustawa jest
obowiązująca.
Akty prawne będące rezultatem tworzenia prawa, obo s
wiązujące w jakimś państwie, tworzą zbiór u p o r zad kowany
h i erarc h i c zn i e, to znaczy, że każdy z nich zajmuje określoną
pozycję w tyłn zbiorze. Pozycja ta jest w zasadzie zależna od
tego, jaki organ państwa wydał dany akt prawny. Każdy rodzaj
aktu prawnego Iłła swoją nazwęĂ (ustawa, dekret,
rozporządzenie,
uchwała,
zarządzenie,
rządzenie
porządkowe) i może norłnować określony rodzaj spraw.
Ów zbiór aktów prawnych kształtuje się przez tworzenie
nowych aktów prawnych, przez zmianę aktów obowiązujących
(nowelizacja prawa) oraz przez uchylanie jakichś aktów
prawnych, to znaczy wycofywanie ich ze zbioru (derogacja
prawa od łac. derogatio — uchylenie). Zbiór aktów prawnych
można porównać do piramidy: na jej wierzchołku znajduje się
akt prawny o najwyższej randze — konstytucja, a u podstawy
akty prawne o randze najniższej. Każdy akt prawny musi być
zgodny z aktami wyższej rangi.
Rodzaje Konstytucja jest ustawą zajmującą naczelne miejsce aktów prawnych wśród
innych aktów prawnych. Bywa nazywana ustawą zasadniczą państwa, ponieważ normuje
sprawy dla społeczności państwowej najdonioślejsze. Jej szczególna pozycja uzasad â
niona jest tym, że: l) wyznacza pozycję jednostki w państwie oraz określa podstawowe
zasady ustroju politycznego oraz ustroju społecznego państwa; 2) wszystkie inne akty
prawne muszą być z nią zgodne zarówno w tym sensie, że nie mogą naruszać wartości,
których ochronę konstytucja poręcza, jak i w tym, że muszą być tworzone, zmieniane i
uchylane zgodnie z jej postanowieniami; 3) konstytucję uchwala się i zmienia w specjalny
sposób, odmienny niż w przypadku innych ustaw; zmiana konstytucji następuje zazwyczaj
specjalną większościa głosów i w obecności większej niż przy innych ustawach (zwanych
„zwykłymi”) liczby członków organu uchwalającego,
117
Konstytucje zmieniane w specjalnej procedurze nazywa się
konstytucjami „sztywnymi” w odróżnieniu od konstytucji
„elastycznych” zmienianych tak jak ustawy. To utrudnienie Ina
zapewnić konstytucji stosunkowo dużą stabilność.
16
Konstytucja RP jest konstytucją „sztywną”, co wyraża się m.in. w
tym, że inicjatywa jej zmiany (zob. inicjatywa ustawodawcza)
przysługuje wyłącznie co najnłniej 1/5 ustawowej liczby posłów (czyli
co najmniej 92 posłom), Senatowi i Prezydentowi, że zmiana musi być
przyjęta w tym samym brznłieniu przez każdą z izb parlamentu, że dla
przyjęcia zmiany wymagana jest kwalifikowana większość głosów
(zob. większość głosów kwalifikowana). Szczególne utrudnienia są
przewidziane dla zmiany następujących rozdziałów Konstytucji: rozdz.
I („Rzeczpospolita"), rozdz. II („Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela”) oraz rozdz. XII („Zmiana Konstytucji”) i
polegają m.in. na tym, że w sprawie ich znłiany może być
przeprowadzone referendum. Z wnioskiem o jego przeprowadzenie
wystąpić podłniot upoważniony do zainicjowania zmiany Konstytucji.
Konstytucja określa podstawowe organy państwa, sposób
ich powoływania, zakres ich upoważnień i stosunki między
nimi, podstawowe cele i metody sprawowania władzy
państwowej, a współcześnie wyznacza zazwyczaj pozycję
jednostki w państwie, zwłaszcza jej prawa i obowiązki, ich
gwarancje i dopuszczalne ograniczenia.
Konstytucja określa także podstawy ustroju społecznego
państwa, zwłaszcza formy własności, dopuszczalność
ograniczania czy pozbawiania własności, a zazwyczaj także
finanse państwa.
Współczesne państwa mają na ogól ko n s t y tu ej e p i s a n e,
ujęte właśnie w fornłę specjalnej ustawy. Konstytucje pisane są jednak
wynalazkiełn XVIII w. i epoki Oświecenia: najstarszą konstytucją
pisaną jest konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r., drugą
polska Konstytucja 3 maja z 1791 r., a trzecią konstytucja francuska z
września tegoż, roku. Są jednak także państwa (np. Wielka Brytania),
które nie nrają konstytucji pisanej: ich działalność opiera się na
normach prawa zwyczajowego oraz kilku ustawach zwykłych,
regulujących podstawy ustroju państwa.
W celu przygotowania i uchwalenia konstytucji tworzy się
zazwyczaj specjalny organ przedstawicielski, pochodzący z
wyboru (konstytuanta). W Polsce konstytuanta nosiła
tradycyjnie nazwę „Sejm Ustawodawczy”. Po spełnieniu
wyznaczonego jej zadania konstytuanta zostaje rozwiązana i
następuje wybór parlamentu (zob. parlament), zgodnie z
postanowieniami nowej konstytucji. Sposób przygotowania i
uchwalenia nowej konstytucji jest bardzo ważny: decyduje o
udziale całej społeczności państwowej w rozstrzyganiu o
przyszłym kształcie państwa, może być czynnikiem
legitymującym nową konstytucję i pozyskującym dla niej
społeczną akceptację.
Prace nad przygotowaniełn nowej Konstytucji RP były długie i
towarzyszyła im burzliwa dyskusja. Rozpoczął je jeszcze Sejm i Senat
wyłonione w wyborach czerwcowych w 1989 r. Rychło je jednak
przerwano, ponieważ w opinii znacznej części polityków Sejm, jako
niepochodzący z wolnych wyborów, nie łniał denłokratycznej
legitymacji do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej.
Kolejny parlament rozpoczął prace konstytucyjne od uchwalenia w
dniu 23 kwietnia 1992 r. ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Określała ona, że prawo
wniesienia projektu konstytucji przysługuje Kołnisji Konstytucyjnej,
grupie 56 członków Zgromadzenia Narodowego oraz Prezydentowi RP.
Ustawa powierzała prace przygotowawcze Kołnisji Konstytucyjnej oraz
przewidywała, że konstytucję uchwali Zgronładzenie Narodowe
(połączone obie izby parlamentu), a następnie przyjnłie ją naród w
referendum konstytucyjnym (zob. referendunł).
Zgodnie z tą procedurą do Zgromadzenia Narodowego wpłynął
projekt konstytucji Prezydenta RP oraz grup parlałnentarnych PSL-UP,
UW, SLD, PC i KPN, a nadto projekt Kołnisji Konstytucyjnej Senatu I
kadencji. I te prace zostały przerwane rozwiązaniem Sejmu. Podjęto je
jesienia 1993 r., po kolejnych wyborach, które zmieniły układ sił
politycznych w parlamencie. Ażeby uczynić zadość wyłnaganiom
reprezentatywności różnych ugrupowań politycznych w uchwaleniu
konstytucji, przyjęto, że przedmiotełn prac Kołnisji Konstytucyjnej będą
wszystkie wniesione uprzednio projekty konstytucji (nawet jeżeli osoby,
które projekt podpisały, nie są już członkanłi parlałnentu), a nadto że
może zostać wniesiony projekt z inicjatywy 500 tys. obywateli. Projekt
taki wniesiono i określono go jako obywatelski projekt NSZZ
„Solidarno<ć”.
Na podstawie tych projektów Kołnisja Konstytucyjna opracowała
jednolity projekt konstytucji (tzw. projekt Konłisji Konstytucyjnej). W
dniu 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło
ogólnokrajowym.
W latach 1952—1992 ustrój Polski oraz pozycję prawną jej
obywateli normowała Konstytucja z 22 lipca 1952 r. Była ona
119
zmieniana niemal 2() razy. W latach osiemdziesiątych dokonano
w niej bardzo istotnych zmian: Konstytucja wprowadziła nowe
organy — Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Rzecznika
Praw Obywatelskich. Radykalne zmiany zaczęto jednak
wprowadzać do Konstytucji po zwycięstwie obozu „Solidarności”
w wyborach czerwcowych w 1989 r. Zmieniono ją w latach: 1989,
199(), 1991 oraz 1992. Sejłn uchylił w szczególności niektóre
przepisy dotyczące podstaw ustroju socjalistycznego i
wprowadził nowe zasady oraz instytucje. Konstytucja
zagwarantowała swobodę działalności gospodarczej, bez względu
na formę własności (tzn. bez
118
względu na to, czy jest to własność prywatna czy społeczna) i
poręczyła własność prywatną. Pozbawienie tej własności, poza
przypadkami wskazanymi w prawie karnym, stało się
dopuszczalne jedynie na cele publiczne i za słusznym
odszkodowaniem. W ten sposób Konstytucja stworzyła
podstawy gospodarki prywatnej.
Konstytucja zagwarantowała także działalność różnych
partii politycznych, stawiających sobie za cel wpływanie
metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki
państwa, co oznaczało zerwanie z systemem praktycznie
monopartyjnym (zob. monopartia) i ukształtowanie podstaw
pluralizmu w życiu politycznym. Stworzyła także gwarancje
udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy
państwowej (zob. samorząd).
W zakresie organów państwa Konstytucja przywróciła
instytucję Prezydenta oraz dokonała zmian w strukturze
parlamentu wprowadzono Senat jako jego drugą izbę.
Szczególnie doniosłą zmianą było wprowadzenie do
Konstytucji zasady państwa prawnego: „Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”
(zob.
państwo
prawne).
Zmiana
ta
oznaczała
samozobowiązanie się władzy państwowej do takiego
przekształcenia ustroju państwa, by odpowiadał on
wymaganiom państwa prawnego, oraz do tego, by sam proces
przekształcenia dokonywał się według rygorystycznych reguł
wiążących władzę w państwie prawnym, a więc z odrzuceniem
rozstrzygnięć arbitralnych.
W dniu 17 października 1992 r. uchwalono ustawę
konstytucyjną o wzajemnych stosunkach między władzą
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
samorządzie terytorialnym. Regulowała ona jedynie ustrój
polityczny państwa i dlatego była nazywana Małą Konstytucją.
Była też z założenia aktem tymczasowym, tym bardziej że w
sprawach, których nie normowała, obowiązywały nadal
przepisy Konstytucji z 1952 r., np. dotyczące praw i
obowiązków
obywateli,
kompetencji
Trybunału
Konstytucyjnego, Trybunału Stanu czy Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Zarówno Mała Konstytucja, jak i poszczególne przepisy
Konstytucji lipcowej przestały obowiązywać z dniem wejścia
w życie Konstytucji RP. Jej uchwalenie i przyjęcie w
referendum zakończyło proces konstytucyjnych przeobrażeń
państwa.
121
Konstytucja RP jest aktem bardzo obszernym. Składa się z
uroczystego wstępu (preambuły) oraz 243 artykułów,
wanych w XIII rozdziałów.
Wstęp do Konstytucji daje wyraz tradycjom i wanościołn
decydującym o tożsamości polskiego społeczeństwa. Wskazuje też
wartości, na których mają opierać się prawo i podstawy porządku
politycznego Rzeczypospolitej. Z prawnego punktu widzenia treśc<
preambuły zawiera wiążące wskazówki dla interpretacji przepisów
Konstytucji.
W rozdziale I Konstytucji, zatytułowanym „Rzeczpospolita”,
sformułowano podstawowe zasady określające charakter państwa.
Należą do nich w szczególności: zasada republikańskiej fornły
państwa (zob. republika), będącego wspólnotą wszystkich obywateli,
zasada
państwa
prawnego
(zob.
państwo
prawne)
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zasada
niepodzielności i integralności państwa, zasada suwerenności narodu
(zob. suweren; reżim
kratyczny), a także zasady podziału
władzy (zob. zasada podziału władzy) oraz decentralizacji władzy
publicznej i samorządności obywatelskiej.
Wśród zasad wyznaczających podstawy państwa są też takie,
które charakteryzują gospodarkę państwa; ujmują ją jako społeczną
gospodarkę rynkową, wyrażają wolność gospodarczą, ochronę
ści oraz deklarują, iż podstawą ustroju rolnego jest
gospodarstwo rodzinne.
Porządek polityczny i społeczny Rzeczypospolitej ma być,
zgodnie z Konstytucją, oparty na zasadzie wolności partii
politycznych i organizacji politycznych i społecznych oraz na
wolnoś,ci mediów, natomiast konstytucyjnie zakazane są praktyki
totalitarne.
Wśród zasad konstytucyjnych określających charakter państwa
są też przepisy o stosunku państwa do Kościołów i związków
wyznaniowych; Konstytucja gwarantuje ich równouprawnienie,
auto• nomie, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych
orał współdziałanie państwa i Kościołów.
Drugi rozdział Konstytucji norłnuje sytuację prawną człowieka
i obywatela; jego wolności, prawa i obowiązki (zob. prawa
człowieka; prawa obywatelskie). Kolejny rozdział III jest poavięcony
systemowi aktów prawnych (zob. akty prawne) obowiązujących w
państwie.
Dalsze rozdziały normują ustrój władz publicznych, a więc w
szczególności sposób wyboru, strukturę, organizację wewnętrzną i
kompetencje Sejmu i Senatu oraz status posłów i senatorów (rozdz.
IV), wybór i kompetencje Prezydenta RP (rozdz. V), skład, zasady
funkcjonowania i kołnpetencje Rady Ministrów oraz adnłinistracji
rządowej (rozdz. VI), a także podstawy działania sałnorządll
terytorialnego (rozdz. VII).
Kolejne rozdziały Konstytucji poświęcone są uregulowaniu
sadownictwa,
w
tym
Sądu
Najwyższego,
Trybunału
Konstytucyjnego i Trybunału Stanu (rozdz. VIII), a także organów
kontroli państwowej (Najwyższa Izba Kontroli) i ochrony prawa
(Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz Krajowej Radzie Radiofonii i
Telewizji (rozdz. IX).
Wreszcie następne rozdziały Konstytucji normują finanse
publiczne (rozdz. X) i stany nadzwycząjne (rozdz. XI).
Konstytucję zamyka rozdział o zmianie Konstytucji (rozdz. XII)
oraz przepisy przejściowe i końcowe (rozdz. XIII). Te ostatnie
regulują stan przejściowy, sposób i termin dostosowania prawa
obecnie obowiązującego do nowej Konstytucji, wprowadzenie
nowych instytucji prawnych, funkcjonowanie organów
powołanych na podstawie dawnych przepisów konstytucyjnych
itp.
Ustawa jest aktem uchwalanym wyłącznie przez
parlament i zajmującym w hierarchii aktów prawnych
miejsce bezpośrednio po konstytucji.
W Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą
sprawują Sejm i Senat, choć udział w procesie ustawodawczym
ma także Prezydent.
Ustawą można normować wszystkie sprawy, jest
ona wszak aktem pochodzącym od organu
przedstawicielskiego, pod warunkiem zgodności tego
unormowania z konstytucją. Konstytucja jest bowiem
wiążąca także dla parlamentu.
Niektóre ustawy, wyczerpująco normujące jakąś
obszerną dziedzinę spraw, noszą nazwę kodeksu, na
przykład kodeks karny, kodeks cywilny, ale niekiedy —
w języku potocznym
nazwy ustawy pochodzą od jej
twórcy, jak Kodeks Napoleona, będący kodeksem
cywilnym. Kodeksy są zazwyczaj stabilniejsze niż inne
ustawy, niektóre z nich obowiązują kilkadziesiąt lat ze
stosunkowo niewielkimi zmianami. Spełniają więc na
ogół szczególną rolę w kształtowaniu ładu społecznego.
Pod względem formalnym są jednak równe innym
ustawom i łuogą być przez te ustawy zmieniane.
123
Obok ustaw mogą obowiązywać akty prawne mające moc
prawną równą ustawie i regulujące w zasadzie te same sprawy,
co ustawa, ale wydawane przez organ inny niż parlanłent
(zazwyczaj przez głowę państwa). Akty takie mogą uchylać i
zmieniać ustawy i dlatego w denłokratycznych państwach
przewiduje się ich wydawanie jedynie w wyjątkowych
okolicznościach. Akty prawne o mocy ustawy noszą rozmaite
nazwy, np. dekret.
W PRL aktami tego rodzaju były dekrety z mocą ustawy,
a prawo ich wydawania przysługiwało Radzie Państwa. W
czasie obowiązywania Małej Konstytucji Sejłn mógł w
specjalnej ustawie upoważnić Radę Ministrów do wydawania
rozporządzeń z mocą ustawy. Nie doszło do uchwalenia takiej
ustawy upoważniającej, a więc nie wydano też rozporządzeń z
mocą ustawy. Obowiązująca Konstytucja przewiduje
rozporządzenia z mocą ustawy i upoważnia
ratyfikowane bez konieczności uzyskania na ratyfikację
zgody wyrażonej w ustawie, Szczególnym rodzajem umów
wskazanym w pkt (a) są te, na podstawie których RP może
przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowe, mu „kompetencje organów władzy
państwowej w niektóryeb sprawach”. W stosunku do tych
umów Konstytucja przewiduje nawet możliwość
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie
ich ratyfikacji.
Jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa zostanie
ogłoszona w Dzienniku Ustaw (zob. ogłoszenie aktu
prawnego), staje się częścią polskiego systemu prawnego
(„porządku prawnego”) i ma być stosowana b e zp o ś re d n
i o. Gdyby umowa międzynarodowa ratyfikowana na
podstawie zgody wyrażonej w ustawie była niezgodna z
ustawami (nie dawała się z nimi „pogodzić”), to ma ona
pierwszeństwo przed ustawą. Pierwszeństwo przed ustawami
ma także prawo stanowione przez organizację
międzynarodową — jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez
nasze państwo umowy międzynarodowej. Ratyfikowane
umowy łniędzynarodowe zajmuja więc w hierarchicznie
uporządkowanym systemie prawa RP bardzo wysoką
pozycję.
Akty powszechnie obowiązujące mogą zawierać normy
adresowane do k a ż d e g o podmiotu (obywateli, ich
organizacji, jednostek gospodarczych, organów państwa) i
wkraczać w sferę praw, wolności i obowiązków obywateli.
Druga grupą aktów prawnych są w RP akty
wewnętrzne. Akty te mogą być adresowane jedynie do
jednostek organizacyjnie podległych organowi, który
wydaje dany akt. Nie są one wiążące dla obywateli i ich
organizacji, nie moga nakładać na obywateli obowiązków,
ani ograniczać ich praw, Są to natomiast akty użyteczne dla
należytego zorganizowania pracy administracji, np.
jednostek organizacyjnych podległych ministrowi. W RP są
dwa rodzaje aktów o charakterze wewnętrznym: uchwały
oraz zarządzenia.
3. PRZESTRZEGANIE PRAWA
Jeżeli jakaś osoba, będąca adresatem
prawnej, nie spełnia wyznaczonych przez tę
obowiązków, to mówimy, że przekracza ową
(przekracza prawo). Można przekraczać jakąś
nieświadomie.
normy
normę
normę
normę
125
Można bowiem nie wiedzieć, że dana norma obowiązuje
lub nie znać jej treści. Jeżeli adresat normy prawnej
zachowuje się zgodnie ze wskazaniami tej normy, to
mówimy, że realizuje tę normę, choćby nawet nie zdawał
sobie sprawy z jej obowiązywania. Świadome natomiast
realizowanie normy prawnej nazywamy przestrzeganiem
owej normy (p rzestrzeganiem p raw a).
Jeżeli zatem ktoś, dowiedziawszy się, że obowiązuje
norma zakazująca kąpieli w pewnym miejscu, pod wpływem tej
normy zrezygnował z zamiaru wykąpania się właśnie tam, to
powiemy, że zrealizował tę normę świadomie, a więc że
przestrzega tej normy.
Ażeby przestrzegać danej normy, by mogła ona w ogóle
wpłynąć na nasze postępowanie, musimy ją znać, wiedzieć,
że ona obowiązuje, oraz wiedzieć komu i w jakich
okolicznościach wyznacza ona określone postępowanie.
Wiadomości o prawie uzyskuje się z rozmaitych źródeł:
komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych, z
książek, z różnego rodzaju broszur informacyjnych, z
Internetu, zasięgając porady u prawnika, rozmawiając ze
znajomymi, którzy załatwiali określone sprawy w urzędach
czy w sądzie. Wszystkie te źródła informacji, bardzo ważne w
codziennym życiu, nie mają jednak charakteru urzędowego.
Są to źródła wiadomości o prawie; o tym, że zostało ono
ustanowione lub uchylone, że wyznacza takie czy inne
obowiązki, że tak właśnie jest interpretowane przez sędziów i
urzędników. Urzędowe, oficjalne podanie do wiadomości
publicznej faktu ustanowienia jakichś norm prawnych oraz
treści tych norm nazywa się ogłoszeniem aktu prawnego (a
potocznie publikacją
Publikacja
prawa
prawa).
Normy prawne zawarte są w aktach prawnych (zob.
akty prawne). Ogłoszenia aktu prawnego dokonują
jedynie specjalnie upoważnione do tego organy i w
specjalnej formie wyznaczonej w przepisach prawnych.
Nie jest więc ogłoszeniem aktu prawnego wydrukowanie
tekstu nowej ustawy w poczytnej prasie, choć niewątpliwie jest
to podanie treści owej ustawy do wiadołnošci publicznej.
125
Stanowiąc normy prawne, prawodawca życzy sobie,
aby normy te były realizowane i przewiduje często
różnego rodzaju dolegliwości za przekraczanie owych
norm. Powinien więc podać te normy do wiadomości
publicmej i stworzyć przez wszystkim zainteresowanym
(a nie np. jedynie urzędnikom) możliwość zaznajomienia
się z nowym prawem. Aby jednak prawodawca tworzący
dany akt prawny nie mógł postępowaę< samowolnie,
decydować o tym, czy chce, czy też nie chccĂ podać swój
akt do wiadomości publicznej, przyjmuje siț zasadę
głoszącą, że dany akt prawny nabywa mocy obowiąz1K
jącej dopiero po jego urzędowym ogłoszeniu.
Na przykład ustawa uchwalona przez parlament i podpisana
już. przez Prezydenta nie jest jeszcze obowiązujaca, dopóki nie
zostanieĂ ogłoszona zgodnie z przepisami prawnynłi danego
kraju.
Mówiąc obrazowo, proces tworzenia ustawy kończy
się dopiero z chwilą jej ogłoszenia, a ustawa nieogłoszona
jest flą razie niewiążąca i nikt nie ma obowiązku
realizowania norm w niej zawartych. Ponadto tylko tekst
ogłoszony urzęd0W() uważa się za tekst pochodzący od
ustawodawcy. Gdyby wice powstały jakiekolwiek
wątpliwości co do treś,ci obowiązujących norm, za
miarodajne „źródło” prawa należy przyjąć tekst oficjalnie
ogłoszony.
Podstawową formą ogłaszania aktów prawnych jest
we współczesnych państwach publikowanie ich w
dziennikach urzędowych. Dzienniki urzędowe to specjalne
wydawnictwa przeznaczone do zamieszczania w nich
tekstów aktów
nych (zob. Dziennik Ustaw; „Monitor
Polski”). Dzienniki te mają w różnych krajach różne
nazwy.
Dwa najważniejsze dzienniki urzędowe wydawane w Polsce
noszą nazwy Dziennik Ustaw i „Monitor Polski'
Inną formą urzędowego ogłaszania aktów prawnych
jest ogłaszanie ich w sposób zwyc zaj owo przyjęty w danej
miej s c o wośc i (np. przez wywieszenie tekstu aktu
prawnego na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie
miejscowego urzędu czy na tablicach ogłoszeń
znajdujących się przy wejściu do lasów komunalnych). W
tej forniie moż.na ogłaszać oficjalnie jedynie niektóre
rodzaje lokalnych aktów prawnych (zob. prawo
miejscowe), wydawanych zazwyczaj w nadzwyczajnych
okolicznościach, uzasadniających pośpiech prawodawcy
(np. wtedy, gdy na danym terenie istnieje
nie dla
zdrowia mieszkańców).
6
Dziennik Ustaw Rzeczy pospol i tej Polskiej jest wydawnictwem
urzędowyłn, w którym ogłasza się ustawy, rozporządzenia Prezydenta,
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów
oraz niektóre umowy nłiędzynarodowe.
Dzi en n i k U rzęd owy Rzeczypospol i tej Pol s k i ej
„Monitor Polski” jest wydawnictwem urzędowym, w którym
ogłasza się przede wszystkim niektóre uchwały Sejmu,
zarządzenia Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz
poszczególnych ministrów, a także uchwały Rady Ministrów.
Poza Dziennikiem Ustaw i „Monitorem Polskim”
wydawane są liczne inne dzienniki urzędowe, zwłaszcza
dzi e n n i ki poszc zegól nych mini strów (np. Dziennik
Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej), w których
publikuje się przepisy wydawane przez danego ministra i
adresowane wyłącznie do podległych mu jednostek
organizacyjnych.
Aby umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z
tekstami ogłoszonych aktów prawnych, oddziela się zazwyczaj
moment oficjalnego ogłoszenia aktu prawnego od momentu,
któły nazywa się wejściem danego aktu w życie. Akt prawny
wchodzi w życie w terminie, który sam wyznacza. I dopiero od
tego wyznaczonego momentu wszyscy adresaci norm
zawartych w danym akcie mają obowiązek normy te realizować.
Okres między ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w
życie nazywa się vacatio legis. Jest to okres przeznaczony na to,
by wszyscy zainteresowani mogli zaopatrzyć się w dzienniki
urzędowe lub w inny sposób uzyskać informacje o nowych
normach, przygotować się do realizowania nowych nomł, aby
przygotować urzędy do sprawnego wydawania decyzji na
podstawie nowych aktów prawnych itp.
127
Akt prawny może postanawiać, że wchodzi w życie z
dniem ogłoszenia albo w jakimś terminie późniejszym niż
dzień jego ogłoszenia (a więc z vacatio legis) i takie właśnie
rozwiązanie jest w typowych przypadkach poprawne.
We współczesnych państwach, w których obowiązują
tysiące aktów prawnych, nie jest możliwe znać wszystkie
z nich. Systemy prawa przyjmują jednak zasady głoszące, iż
Nieznajomość
prawa
nie uspra-
nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet) oraz że
wiedliwia
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia (ignorantia
iuris neminem excusat), mimo że zasady te budzić mogą
sprzeciw moralny. Normy prawne nie mogłyby skutecznie
wpływać na zachowania ludzi i porządkować tych zachowań,
gdyby każdy naruszający jakaś normę mógł się powoływać na
to, że jej nie zna. System prawny, w którym usprawiedliwiano
by każdą nieznajomość prawa, nie mógłby w ogóle funks
cjonować.
Dlatego, nie rezygnując z tych zasad, państwo powinno na
różne sposoby łagodzić konsekwencje tego, że ludzie znają nie
wszystkie obowiązujące ich normy prawne: zapewniać powszechną
dostępnośc urzędowych dzienników publikacyjnych i należytą
obsługę prawną (poprzez adwokatów, radców prawnych),
formułować przepisy prawa w sposób komunikatywny i dbać o to,
by prowadzący sprawy sędzia czy urzędnik informował
zainteresowanych o przysługujących im prawach, zamieszczać w
progranłach szkolnych elementarne wiadomo Ă ści o prawie,
ułnożliwiające obywatelołn uczestniczenie w życiu publicznym i
dbanie o swoje interesy.
Zasady ignorantia iuris nocet i ignorantia iuris nenlinełžł
excusat nie wyznaczają obowiązku znajomości prawa.
Głoszą one jedynie, że prawo wiąże określone konsekwencje
z
zrealizowaniem norm prawnych bez względu na to, czy
normy te były, czy też, nie były znane ich adresatom. Ten, kto
nie zna prawa, jest w gorszej sytuacji od tego, kto je zna.
Nieznający prawa nie może bowiem dostosować swego
zachowania do obowiązujących norm.
Adresat normy prawnej może tę normę uznać, to znaczy
przyjąć ją jako normę słuszną (zob. norma słuszna), bądź też
może jedynie podporządkować się owej normie, to znaczy
uznać ją za wiążącą, ponieważ taką normę ustanowił ktoś, kto
ma nad nim władzę. W tym ostatnim przypadku nie wnikamy
w to, czy zachowanie wyznaczone w danej normie jest dobre
ani czy prowadzi do dobrych skutków.
Motywy Podstawowymi motywami przestrzegania prawa są: przestrzegania aprobata
treści norm prawnych i obawa przed sankcją grożącą prawa za ich przekroczenie. Bywa
także, że przestrzeganie norm prawnych staje się dla nas nawykiem: tak zwykliśmy
postępować i tak postępują osoby z naszego środowiska.
Aprobata danej normy polega na tym, że dodatnio
oceniamy zachowanie nakazywane przez normę (np.
aprobujemy to, by udzielać pomocy osobie znajdującej się w
potrzebie) lub —- co zdarza się częściej — aprobujemy
konsekwencje zachowań, które ta norma wyznacza. Aprobata
udzielana normom prawnym może się opierać na naszych
ocenach moralnych: na gruncie tych ocen uważamy, że
słusznie, dobrze, sprawiedliwie jest postępować w sposób
wskazany w normie prawnej. Aprobata dla norm prawnych
może mieć także swo.ie źródło w wierzeniach religijnych.
Możemy przy tym aprobować nawet normy dla nas uciążliwe
i niedogodne, jeśli uważamy, że realizując je, możemy
rozwiązać jakieś doniosłe czy trudne sprawy społeczne.
Sankcją nazywamy dolegliwość, która ma być wyrzą- Sankcja za dzona
adresatowi normy w przypadku niezrealizowania owej nieprzestrzeganie normy.
Przekraczający normę postępowania może się spotkać
normy
z sankcją rozsianą i sankcją zinstytucjonalizowaną.
Sankcja rozsiana wyraża się w dezaprobacie, jaka
spotyka naruszającego jakąś normę ze strony członków
danego środowiska.
Sankcja rozsiana może się wyrażać bojkotem osoby
naruszającej normę, może przybrać formę potępienia tej osoby
przez ludzi z jej środowiska, a w skrajnych przypadkach może
się manifestować agresją w stosunku do nierealizującego
normę. Za przekroczenie norm moralnych czy obyczajowych
grozi zazwyczaj właśnie sankcja rozsiana. Jest ona potężnym
środkiem skłaniającym do dawania posłuchu normom,
zwłaszcza w małych, zamkniętych grupach społecznych,
sprawujących silną kontrolę nad zachowaniami swych
członków. Okazuje się jednak niewystarczająca w wielkich
zbiorowościach o złożonej strukturze.
129
W przypadku norm prawnych sankcja jest
wymierzana w sposób zorganizowany (sankcja
zinstytucjonalizowana): państwo powołuje i utrzymuje
zespół organów w celu wymuszania posłuchu dla norm
prawnych. Sankcja może polegać na wyrządzeniu osobie
przekraczającej normę określonej dolegliwości, na
przykład na nałożeniu na nią grzywny lub pozbawieniu jej
wolności (sankcja karna), może też sprowadzać się do
zmuszenia adresata normy, by wykonał ciążący na nim
obowiązek (np. spłacił dług) albo do zrealizowania tego
obowiązku na jego koszt, na przykład przez sprzedaż
należącej do niego rzeczy i spłacenie długu z uzyskanych
w ten sposób pieniędzy (egzekucja).
Często jednak przekroczenie normy prawnej spotyka
się nadto z sankcją rozsianą. Dzieje się tak wtedy, gdy
ludzie z danego środowiska aprobują normy prawne i
oczekują od innych, że będą je realizować. Sankcja, którą
wymierza państwo, staje się wtedy szczególnie dolegliwa,
bo łączy się z potępieniem ze strony danego środowiska
(np. kogoś spotyka kara pozbawienia wolności za
fałszowanie dokumentów i zarazem potępienie ze strony
grupy społecznej, w której żyje).
Natomiast sankcja prawna staje się mniej dolegliwa, jeśli
przekroczenie normy nie spotyka się z potępieniem danegț)
środowiska, ponieważ ludzie uważają prawo za niesłuszne i
nie dezaprobują czynów objętych zakazami prawnymi.
Ażeby sankcja mogła skutecznie oddziaływać na
chowanie adresatów norm (skłaniać ich do przestrzegania
owych norm), musi być odpowiednio d o l e g I i w a. Adresąt
normy powinien więc uznać, że postępowanie w sposób
wskazany w normie (zrealizowanie normy) jest dla niego
mniejszym złem niż dolegliwość grożąca mu w razie
nieposłuszeństwa (np. mniejszym złem jest powstrzymanie się
Od zaparkowania samochodu w miejscu niedozwolonym niż
narażenie się na mandat za niepoprawne parkowanie,
ponieważ mandat ten jest stosunkowo wysoki). Sankcja
powinna być n i e uc h ro n n a: adresat normy powinien być
przekonany, że w razie nieposłuszeństwa nie uda mu się jej
uniknąć. Sankcja powinna być także p ro p orcj on a l na do
czynu będącego przekroczeniem normy: nie powinna być zbyt
surowa, aby nie przysparzać zbytnich cierpień, a zarazem
powinna być odbierana jako „wymierzenie sprawiedliwości”
a nie jako zastosowanie przemocy, wzbudzające współczucie
w stosunku do naruszającego normę.
Państwo rozmyślnie stwarza adresatom norm prawnych
sytuacje przymusowe (zob. sytuacja przymusowa), posługuje
się zatem przymusem. Od przymusu odróżnić należy przemoc,
to znaczy użycie w stosunku do jakiejś osoby siły fizycznej
(np. pozbawienie kogoś wolności na podstawie wyroku sądu
wydanego za przekroczenie jakiejś normy, tymczasowe
aresztowanie, eksmisja z budynku grożącego zawaleniem).
Normy prawne określają, w jakich sytuacjach jest
dopuszczalne stosowanie wobec kogoś przemocy oraz kto i w
jakiej formie jest upoważniony do tego, by ją stosować.
Środkami przemocy w celu wymuszenia posłuchu wobec
prawa dysponują w zasadzie tylko organy państwa.
Adresaci norm prawnych dają im często posłuch z
pobudek oportunistycznych. Oportunistyczna postawa wobec
prawa polega na skłonności do podporządkowania się
obowiązującym normom, ponieważ uważamy, że może nas za
to spotkać nagroda, lub ponieważ obawiamy się grożącej
sankcji. Oportunista przestrzega więc prawa nie dlatego, że je
aprobuje, ale z tego względu, że uważa, iż w danej sytuacji to
mu się opłaca.
30
Ludzie skłonni są też przestrzegać norm
postępowania tylko dlatego, że w danej sytuacji norm tych
przestrzegają inni, do których chcemy dostosować nasze
własne zachowanie. Skłonność do przystosowania swego
postępowania do tego, jak w danej sytuacji uważają za
właściwe postępować inni ludzie, na których opinii nam
zależy, nazywa się konformizmem.
Jeżeli ktoś jest gotów realizować wszelkie normy
prawne po prostu dlatego, że są to właśnie normy prawne,
tzn. że zostały ustanowione przez kogoś upoważnionego i
nie jest dla niego ważne, jaka jest treść tych norm, to
mówimy, że wykazuje on postawę legalistyczną. Postawa
legalistyczna jest społecznie pożądana wtedy, gdy
131
obowiązujące prawo jest prawem, któremu udzielamy
aprobaty. Jest wręcz nieodzowne, by urzędnicy
państwowi wykazywali w określonym stopniu postawę
legalistyczną, bo to zapewnia stabilność państwa. Ale z
drugiej strony to niebezpieczne być bezkrytycznym
wobec obowiązującego prawa, ponieważ może to
prowadzić do ślepego posłuszeństwa wobec każdej
normy, niezależnie od jej treści, byleby była ustanowiona
przez kompetentną władzę.
We współczesnym świecie coraz wyraźniej próbuje
się przezwyciężać zarówno skrajny legalizm, jak i
postawę odrzucenia wszelkich form podporządkowania
się obowiązującym normom prawnym. Kształtuje się
postawa krytycznego legalizmu —- skłonność do
udzielania aprobaty normom prawnym jako normom
niezbędnym do należytego czy choćby znośnego ułożenia
współżycia między ludźmi w ramach społeczności
państwowej, połączona z krytycyzmem wobec norm
obowiązujących, dyktującym starania o ich zmianę, jeśli
są niesprawiedliwe lub niesprawne i z gotowością
sprzeciwu, jeśli normy te naruszają elementarne dobra
moralne.
Działanie obywatela będące naruszeniem jakiejś
obowiązującej normy prawnej w tym celu, by zwrócić
uwagę władz i opinii publicznej na niesprawiedliwe
normy prawne lub nietrafne ich stosowanie i w ten sposób
doprowadzić do zmiany niesłusznego prawa, podjęte bez
użycia siły, jawnie i z gotowością poniesienia za nie
odpowiedzialności prawnej nazywa się obywatelskim
nieposłuszeństwem.
Doktryna obywatelskiego nieposłuszeństwa ukształtowała
się w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w okresie walk o
zrównanie praw ludności murzyńskiej z prawami białych i w
okresie wojny w Wietnamie.
Natomiast aktywność obywatelską manifestującą się w
rč agowaniu na wszelkie najmniejsze przejawy naruszania
prawa przez władzę państwową, przybierającą formy
pokojowego protestu lub odmawiania władzy swego
poparcia i podejmowaną w celu poszanowania konstytucji i
ładu konstytucyjnego, nazywa się współcześnie prawem
oporu „w drobnej monecie”. Prawo oporu „w drobnej
monecie” jest formą współodpowiedzialności obywatela za
ład konstytucyjny, wyrażającą się w tym, że pragnie on
korygować poczynania władzy państwowej odbiegające od
norm prawnych, które ten ład wyznaczają.
Ani koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, ani
koncepcja prawa oporu „w drobnej monecie” nie są
rewolucyjne. Ich celem nie jest obalenie obowiązującego
systemu prawa, ale jego ulepszenie (koncepcja
obywatelskiego nieposłuszeństwa) lub skłonienie organów
państwa do przestrzegania obowiązującej konstytucji, której
udziela się aprobaty (prawo oporu „w drobnej monecie”).
4. KONFLIKT PRAWA 1 MORALNOŚCI
Zgodność wskazań formułowanych przez
normy prawne i normy moralne ma dużą doniosłość
społeczna. Normy prawne zgodne z moralnością są bowiem
wówczas przestrzegane zarówno ze względu na autorytet
organów państwa, które te normy ustanowiły, i sankcje, które
grożą za ich przekroczenie, jak i ze względu na wyrzuty
sumienia, jakie wiązać się będą z przekraczaniem takich
norm, czy ze względu na potępienie społeczeństwa, jeśli
ukształtowały się w nim określone poglądy moralne.
Przestrzeganie takich norm prawnych jest oczywistym
obowiązkiem moralnym.
Wskazania normy prawnej mogą dotyczyć czynów,
które same przez się są obojętne moralnie. Jeżeli jednak
realizowanie takich norm jest konieczne po to, by
zaprowadzić niezbędny porządek w określonej dziedzinie
życia społecznego (np. normy nakazujące zgłaszać pojazdy
mechaniczne do rejestracji), to przestrzeganie ich jest
również obowiązkienł moralnym, gdyż z•achowanie
porządku w tej dziedzinie leży w inte132
133
resie społeczeństwa (utrudnia kradzieże pojazdów, ułatwia
kontrolę ich sprawności technicznej czy ustalenie osoby
odpowiedzialnej za pojazd itd.).
Istotne napięcia społeczne powstają wtedy, gdy
obowiązujące w danym kraju normy prawne są niezgodne z
moralnością ludzi w tym państwie zamieszkujących. Może to
być wynikiem narzucania norm prawnych przez na przykład
władze okupacyjne lub ustanawiające prawo w sposób
niedemokratyczny. Bywa również tak, że prawo ustanowione
w sposób zgodny z wolą większości może budzić sprzeciwy
moralne
(np.
w
społeczeństwie
o
nastawieniu
nacjonalistycznym parlament może ustanowić normy
nakazujące dyskryminowanie mniejszości narodowych).
Nie jest zadaniem prawa zakazywanie wszelkich czynów
zasługujących na dezaprobatę moralną ani nakazywanie
wszelkich czynów moralnie aprobowanych. Mogą być więc
czyny prawnie dozwolone, które są godne potępienia
moralnego, na przykład porzucenie przyjaciela w
spotykających go nieszczęściach.
Konflikt prawa i moralności ujawnia się dopiero wtedy,
gdy normy prawne nakazują postępowanie niezgodne z
moralnością lub gdy normy moralne nakazują przekraczanie
prawa. Konflikty tego rodzaju mogą być następstwem
ustanowienia norm prawnych przez prawodawcę nieliczącego
się z systemem wartości obywateli, mogą jednak powstawać
dlatego, że dane społeczeństwo jest zróżnicowane i jego
członkowie uznają za obowiązujące normy moralne o różnej
treści. Te groźne dla życia społecznego konflikty mogą być —
i współcześnie coraz częściej bywają — w jakimś stopniu
łagodzone. W pewnych przypadkach dopuszcza się
mianowicie zwolnienie z określonego obowiązku prawnego
przez zastąpienie go innym obowiązkiem (np. osobom, które
ze względu na uznawane normy moralne nie chcą służyć z
bronią w ręku, stwarza się możliwość zastępczej służby
wojskowej, polegającej na pracy w innych służbach
publicznych).
Są jednak sytuacje, w których adresat normy sam musi
podjąć decyzję: przestrzegać prawa niezgodnego z moralnością
czy odmówić posłuszeństwa złemu prawu. Przy tym decyzja ta
podlega ocenie moralnej — dawanie posłuchu takiemu prawu
może zasługiwać na moralną dezaprobatę, a odmowa
posłuszeństwa takiemu prawu może być moralnie
usprawiedliwiona.
W sytuacjach konfliktu norm moralnych i prawnych
przyjmuje się zasadę, iż norma prawna niesłuszna moralnie nie
wiąże w sumieniu, a należy jej przestrzegać tylko w tych
przypadkach, gdy przekroczenie normy prawnej niezgodnej z
moralnością (np. z prawem naturalnym) więcej
by zła
niż powstanie w wyniku jej przestrzegania, a więc na przykład
gdy posłuszeństwo złemu prawu nie spowoduje szczególnego
uszczerbku dla dobra powszechnego, natomiast nieposłuszeństwo
spowodowałoby zamęt czy rozruchy. W żadnym jednak wypadku
normy moralne nie dopuszczają, to znaczy nie usprawiedliwiają,
popełnienia wielkiego zła przez realizowanie niesłusznych norm
prawnych, na przykład niedopuszczalne jest karanie więzieniem
człowieka, który niczego niespornie złego nie uczynił. Jest
obowiązkiem moralnym przestrzeganie prawa bezpośrednio
przyczyniającego się do dobra powszechnego
czy
zapewniającego niezbędny porządek społeczny. Moralne
przyzwolenie na stawianie oporu władzy narzucającej normy
prawne jaskrawie niezgodne z moralnością można dopuścić
jedynie wtedy, gdy brak innych możliwości zaradzenia złu (zob.
prawo
oporu
w
„drobnej
monecie”;
obywatelskie
nieposłuszeństwo).
5. PRAWA 1 OBOWIĄZKI
Normy prawne mogą swoim adresatom nakazy-
Obowiązek
wać określone czynności albo zakazywać ich, wyznaczając im
135
prawny
przez to obowiązek określonego postępowania. Może to być
obowiązek zrealizowania jakiejś prostej czynności (np.
zatrzymania samochodu przed znakiem „stop”) albo
obowiązek osiągnięcia swoim postępowaniem jakiegoś stanu
rzeczy (np. takiego utrzymania dróg, aby były one przejezdne,
utrzymania
wynajętego
mieszkania
w
stanie
niepogorszonym). W tych ostatnich przypadkach norma
wskazuje wprawdzie tylko stan, który należy osiągnąć, ale
znaczy to, że adresatom norm nakazane jest czynić wszystko,
co jest konieczne, aby ów stan rzeczy powstał (np. nakazane
jest zgromadzić sprzęt do naprawy dróg i ich odśnieżania,
środki chemiczne niezbędne do zapewnienia bezpiecznej
nawierzchni).
W odróżnieniu od „prawa” rozumianego jako zbiór norm
postępowania prawo jaki ej ś oso by, zatem „czyjeś prawo”,
może polegać po prostu na wolności tej osoby, na jej
134
uprawnieniu albo jej upoważnieniu do dokonywania jakichś czynności
umownych (kompetencja).
Jakiejś osobie przysługuje wolność określonego za- Wolność chowania, jeżeli
zachowanie to nie jest jej zakazane ani nakazane przez obowiązujące normy prawa
(istnieje więc zarówno swoboda zrealizowania danego zachowania, jak i swoboda
powstrzymania się od jego zrealizowania). Normy prawne zatem nie przyznają nikomu
wolności określonego zachowania, mogą natomiast czyjąś wolność chronić, ograniczać,
a nawet wykluczać lub uchylać istniejący dotąd zakaz jakiegoś zachowania — przez co
zostaje przywrócona swoboda tego zachowania (np. norma prawna uchyla wprowadzony
wcześniej zakaz przywożenia pewnych towarów z zagranicy).
Każda czynność, która nie jest ani zakazana, ani nakazana
przez obowiązujące normy prawne, jest czynnością należącą do
sfery prawnej wolności jednostki. Czynności z tej sfery mogą
zasługiwać na aprobatę moralną, mogą być moralnie obojętne
albo mogą być przedmiotem dezaprobaty moralnej. Jednak za
czyn moralnie naganny, który nie jest prawnie zakazany, nie
można wymierzać sankcji prawnych.
Niekiedy bywa tak, że normy prawne wiążą z
zachowaniami należącymi do sfery wolności jednostki
określone konsekwencje prawne. Zachowania takie są wolne,
ale nie są prawnie obojętne.
Na przykład korzystanie z telewizora nie jest nikomu nakazane
ani zakazane; każda osoba ma więc w tej sprawie swobodę decyzji.
Jeżeli jednak ktoś zamierza używać telewizora, to normy prawne
nakazują mu zarejestrować odbiornik i uiszczać odpowiednią opłatę.
Życie w społeczności wymaga zabezpieczenia jednostki
przed zamachami ze strony innych (ochrony sfery wolności
jednostki), ale także — wyznaczenia granicy tej wolności, jaką
jest w państwach demokratycznych wolność innych ludzi,
wymagająca takiego samego poszanowania. Inaczej powstałby
stan anarchii. Jeżeli jakaś osoba ma wolność określonego
zachowania, a zarazem innym osobom zakazana jest ingerencja
w sferę tej wolności, to wolność tej osoby jest wolnością
chronioną prawnie.
Jeżeli więc jakaś osoba ma swobodę korzystania z ogrodu: uprawiania go,
zbierania jego pożytków, odpoczywania w nim,
137
Download