Uploaded by m

20145888

advertisement
Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy
Instrukcja obsługi
MOVITRAC® B
Wydanie 11/2013
20145888 / PL
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Spis tresci
1 Wskazówki ogólne ................................................................................................. 8
1.1 Korzystanie z dokumentacji ........................................................................... 8
1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa........................................................... 8
1.2.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych ....................................................... 8
1.2.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału .... 8
1.2.3 Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa ..................... 8
1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady............................................ 9
1.4 Wykluczenie odpowiedzialności..................................................................... 9
1.5 Prawa autorskie ............................................................................................. 9
1.6 Nazwy produktu i znak towarowy................................................................... 9
2 Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................ 10
2.1 Uwagi wstępne............................................................................................. 10
2.2 Informacje ogólne ........................................................................................ 10
2.3 Grupa docelowa ........................................................................................... 11
2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ...................................................... 11
2.4.1 Funkcje bezpieczeństwa ................................................................... 12
2.4.2 Zawartość dokumentacji ................................................................... 12
2.5 Obowiązujące dokumentacje ....................................................................... 12
2.6 Transport / magazynowanie......................................................................... 12
2.7 Ustawienie ................................................................................................... 13
2.8 Podłączenie elektryczne .............................................................................. 13
2.9 Bezpieczne odłączenie ................................................................................ 13
2.10 Eksploatacja................................................................................................. 14
2.11 Temperatura urządzenia .............................................................................. 14
3 Budowa urządzenia.............................................................................................. 15
3.1 Oznaczenie typu .......................................................................................... 15
3.2 Tabliczka znamionowa................................................................................. 15
3.3 Zakres dostawy ............................................................................................ 16
3.4 Wielkość 0XS / 0S / 0L ................................................................................ 17
3.5 Wielkość 1 / 2S / 2 ....................................................................................... 18
3.6 Wielkość 3.................................................................................................... 19
3.7 Wielkość 4 / 5............................................................................................... 20
4 Instalacja ............................................................................................................... 21
4.1 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego –
mechanika.................................................................................................... 21
4.1.1 Minimalna wolna przestrzeń i położenie pracy ................................. 21
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
3
Spis tresci
4.2
4.3
4.4
4
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka ..... 22
4.2.1 Zalecane narzędzia .......................................................................... 22
4.2.2 Instalacja zgodna z wymogami UL ................................................... 22
4.2.3 Instalacja zgodna z wymogami EMC ................................................ 24
4.2.4 Zaciski ekranujące ............................................................................ 24
4.2.5 Schemat połączeń ............................................................................ 29
4.2.6 Wymogi dot. instalacji Cold Plate – tylko wielkość 0 ......................... 30
4.2.7 Odłączanie kondensatorów EMC – tylko wielkość 0 ......................... 30
4.2.8 Oddzielne kanały kablowe ................................................................ 31
4.2.9 Eksploatacja:z sieciami IT ................................................................. 31
4.2.10 Kategoria użytkowa styczników ....................................................... 32
4.2.11 Wymagane przekroje ....................................................................... 32
4.2.12 Długości przewodów dla pojedynczych napędów ............................ 32
4.2.13 Wyjście urządzenia .......................................................................... 32
4.2.14 Załączona indukcyjność ................................................................... 32
4.2.15 Przyłącze sieciowe PE wg EN 61800-5-1 ........................................ 32
4.2.16 Emisja zakłóceń ............................................................................... 33
4.2.17 Wyjścia binarne ................................................................................ 33
Akcesoria instalacyjne i opcje – mechanika................................................. 33
4.3.1 Zakładanie modułów frontowych ....................................................... 33
4.3.2 Rezystor hamujący PTC BW1 / BW3 z FKB10B .............................. 34
4.3.3 Rezystory płaskie z FKB11B / FKB12B / FKB13B oraz FHS11B /
FHS12B / FHS13B ............................................................................ 35
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka.................................................... 35
4.4.1 Podłączenie rezystora hamującego .................................................. 35
4.4.2 Podłączanie rezystora hamującego BW..-P / BW..-T / BW..
do X3 / X2 ......................................................................................... 36
4.4.3 Instalacja rezystora hamującego ...................................................... 37
4.4.4 Dławik sieciowy ND ........................................................................... 37
4.4.5 Filtr sieciowy NF ................................................................................ 37
4.4.6 Ferryty składane ULF11A ................................................................. 38
4.4.7 Filtr wyjściowy HF ............................................................................. 38
4.4.8 Dławik wyjściowy HD ........................................................................ 39
4.4.9 Moduł EMC FKE12B / FKE13B ........................................................ 40
4.4.10 Przyłącze modułu zwrotu energii do sieci ........................................ 42
4.4.11 Podłączenie złącza RS485 .............................................................. 44
4.4.12 Podłączenie magistrali komunikacyjnej (SBus 1) ............................. 44
4.4.13 Podłączenie nastawnika wartości zadanej ....................................... 51
4.4.14 Podłączenie opcji konwertera UWS21B ........................................... 52
4.4.15 Podłączenie enkodera montażowego EI7C ..................................... 53
4.4.16 Zabezpieczenie przewodów i wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy ........................................................................... 53
4.4.17 Czujnik termiczny TF i wyłącznik bimetalowy TH ............................. 53
4.4.18 Podłączenie prostownika hamulca ................................................... 54
4.4.19 Instalacja FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ............................... 55
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Spis tresci
5 Uruchomienie ....................................................................................................... 58
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia................................................ 58
5.1.1 Warunek ........................................................................................... 58
5.1.2 Zastosowania do dźwignic ................................................................ 58
5.2 Prace przygotowawcze i środki pomocnicze................................................ 58
5.2.1 Prace przygotowawcze i środki pomocnicze przy uruchomieniu
z ustawieniem fabrycznym ................................................................ 59
5.2.2 Prace przygotowawcze i środki pomocnicze przy uruchamianiu
za pomocą klawiatury lub PC ............................................................ 59
5.3 Panele sterowania ....................................................................................... 60
5.3.1 FBG11B – uproszczona klawiatura ................................................... 60
5.3.2 DBG60B – rozszerzona klawiatura ................................................... 66
5.4 Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio ....................... 73
5.5 Krótki opis istotnych etapów uruchomienia .................................................. 74
5.5.1 Sposób postępowania ...................................................................... 74
5.5.2 Wskazówki ........................................................................................ 74
5.5.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych (P802) ..................................... 75
5.5.4 Dostosowanie częstotliwości PWM (P86x) ....................................... 75
5.5.5 Parametryzacja adresu falownika (SBus / RS485 / fieldbus)
(P81x) ............................................................................................... 75
5.5.6 Ustawienie procesu regulacji (P700) ................................................ 75
5.5.7 Podanie rodzaju aplikacji .................................................................. 75
5.5.8 Wybór trybu pracy (praca 4-Q P82x) ................................................ 76
5.5.9 Wprowadzanie wartości zadanych (P10x) ........................................ 76
5.5.10 Funkcje ochronne ............................................................................ 76
5.5.11 Ustalanie granic systemu ................................................................. 77
5.5.12 Aktywowanie funkcji oszczędzania energii (P770) ........................... 77
5.5.13 Aktywowanie funkcji technologicznych ............................................ 77
5.5.14 Ustawienie w przypadku wolnych prędkości obrotowych
silnika (P32x) .................................................................................... 78
5.5.15 Ustalanie obsadzenia wejść binarnych (P60x) ................................. 78
5.5.16 Ustawienie funkcji hamowania (P73x) ............................................. 78
5.6 Uruchomienie silnika w trybie ręcznym ........................................................ 78
5.6.1 Analogowe wprowadzanie wartości zadanych .................................. 78
5.6.2 Stałe wartości zadane ....................................................................... 80
5.7 Regulator PI (P25x) ..................................................................................... 82
5.8 Tryb Master-Slave (P750) ............................................................................ 82
5.9 Napęd grupowy ............................................................................................ 82
5.10 Uruchamianie asynchronicznych silników trójfazowych z ochroną
przeciwwybuchową kategorii 2 (94/9/WE) ................................................... 82
5.11 Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia ....................................... 84
5.11.1 Dane procesowe .............................................................................. 85
5.11.2 Konfiguracja danych procesowych ................................................... 87
5.11.3 Opis danych procesowych ............................................................... 88
5.11.4 Sterowanie sekwencyjne .................................................................. 95
5.11.5 Funkcje nadzoru ............................................................................ 105
5.11.6 Parametryzacja falownika .............................................................. 106
5.11.7 Wskazówki na temat parametryzacji .............................................. 117
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
5
Spis tresci
5.12 Wprowadzanie wartości zadanych z zewnątrz........................................... 118
5.12.1 Zadany kierunek obrotów ............................................................... 118
5.12.2 Zadana prędkość obrotowa ........................................................... 118
5.12.3 Zezwolenie dla kierunku obrotów za pomocą RS485 lub SBus ..... 118
5.12.4 Uruchomienie nastawnika wartości zadanej MBG11A ................... 119
5.13 Zestawienie parametrów ............................................................................ 120
6 Eksploatacja ....................................................................................................... 126
6.1 Kopiowanie danych .................................................................................... 126
6.1.1 Kopiowanie danych za pomocą FBG11B ....................................... 126
6.1.2 Kopia bezpieczeństwa za pomocą DBG60B .................................. 126
6.1.3 Kopia bezpieczeństwa za pomocą UBP11A ................................... 127
6.1.4 Kopia bezpieczeństwa za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio ... 128
6.2 Wskazania stanu........................................................................................ 129
6.2.1 Urządzenie podstawowe / panel sterowania FBG11B .................... 129
6.2.2 Stan wejść binarnych / wyjść binarnych .......................................... 130
6.3 Kody powrotne (r-19 – r-38) ....................................................................... 131
6.4 Klawiatura DBG60B ................................................................................... 132
6.4.1 Wskazania podstawowe ................................................................. 132
6.4.2 Komunikaty informacyjne ................................................................ 133
6.4.3 Funkcje klawiatury DBG60B ........................................................... 134
7 Serwis / Lista błędów ......................................................................................... 137
7.1 Informacje o urządzeniu............................................................................. 137
7.1.1 Pamięć błędów ............................................................................... 137
7.1.2 Reakcje wyłączające ....................................................................... 137
7.1.3 Reset .............................................................................................. 138
7.2 Lista błędów (F00 – F113) ......................................................................... 138
7.3 Serwis elektroniczny SEW ......................................................................... 143
7.3.1 Hotline ............................................................................................. 143
7.3.2 Odesłanie do naprawy .................................................................... 143
7.4 Magazynowanie długoterminowe............................................................... 143
7.5 Złomowanie................................................................................................ 144
8 Dane techniczne ................................................................................................. 145
8.1 Dane techniczne urządzenia podstawowego............................................. 145
8.1.1 CE, aprobata U oraz C-Tick ............................................................ 145
8.1.2 Ogólne dane techniczne ................................................................. 146
8.1.3 Dane techniczne MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ............................ 148
8.1.4 Dane techniczne MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ............................ 157
8.1.5 Dane techniczne MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ............................ 165
8.1.6 MOVITRAC® B dane elektroniczne ................................................ 169
8.1.7 Dane elektroniczne dla funkcji bezpieczeństwa MOVITRAC® B .... 170
6
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Spis tresci
8.2
8.3
Dane techniczne akcesoriów i opcji ........................................................... 171
8.2.1 Panele sterowania .......................................................................... 171
8.2.2 Konwerter złącza ............................................................................ 177
8.2.3 Moduły przednie ............................................................................. 181
8.2.4 Przyłącze fieldbus ........................................................................... 189
8.2.5 Kontroler MOVI-PLC® ..................................................................... 199
8.2.6 Zasilacz sieciowy UWU52A ............................................................ 205
8.2.7 Moduł zwrotu energii do sieci .......................................................... 206
8.2.8 Mocowanie na szynie nośnej FHS11B/12B/13B ............................. 213
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów ..................... 215
8.3.1 Rezystory hamujące ....................................................................... 215
8.3.2 Dławik sieciowy ND ......................................................................... 225
8.3.3 Filtr sieciowy NF .............................................................................. 228
8.3.4 Ferryty składane ULF11A ............................................................... 230
8.3.5 Dławiki wyjściowe HD ..................................................................... 231
8.3.6 Filtr wyjściowy HF... ........................................................................ 234
8.3.7 Moduł EMC FKE12B / FKE13B ...................................................... 238
9 Deklaracje zgodności......................................................................................... 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Lista adresów ..................................................................................................... 241
Skorowidz ........................................................................................................... 253
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
7
Wskazówki ogólne
Korzystanie z dokumentacji
1
1
Wskazówki ogólne
1.1
Korzystanie z dokumentacji
Niniejsza dokumentacja jest częścią produktu i zawiera ważne wskazówki dotyczące
jego użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla
wszystkich osób, wykonujących prace instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i
obsługi technicznej danego produktu.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji. Należy zapewnić,
aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący
przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą dokumentacją.
W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się
z SEWEURODRIVE.
1.2
Struktura wskazówek bezpieczeństwa
1.2.1
Znaczenie słów sygnalizacyjnych
Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek
bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek.
Słowo
sygnalizacyjne
1.2.2
Znaczenie
Skutki nieprzestrzegania
ZAGROŻENIE!
Bezpośrednie zagrożenie
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała
OSTRZEŻENIE!
Możliwa, niebezpieczna
sytuacja
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała
UWAGA!
Możliwa, niebezpieczna
sytuacja
Lekkie uszkodzenia ciała
UWAGA!
Możliwe straty rzeczowe
Uszkodzenie systemu napędowego
lub jego otoczenia.
WSKAZÓWKA
Przydatna wskazówka lub
rada: Ułatwia obsługę
systemu napędowego.
–
Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego sposobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie tematu. Zastosowane piktogramów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne.
Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału:
SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•
1.2.3
Czynności zapobiegające zagrożeniu.
Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowania bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością.
Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa:
•
SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
– Czynności zapobiegające zagrożeniu.
8
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Wskazówki ogólne
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
1.3
1
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVITRAC® B jest warunkiem dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu
gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać dokumentację!
1.4
Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVITRAC® B jest podstawowym
warunkiem dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia MOVITRAC® B i osiągnięcia
podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za uszczerbki na zdrowiu,
szkody materialne lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania informacji
zawartych w dokumentacji firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty ujawnione.
1.5
Prawa autorskie
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów – edytowanie a także rozpowszechnianie niniejszej dokumentacji.
1.6
Nazwy produktu i znak towarowy
Wymienione w niniejszej dokumentacji marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
9
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwagi wstępne
2
2
Wskazówki bezpieczeństwa
Opisane poniżej zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa służą zapobieganiu uszkodzeniom ciała i szkodom materialnym. Użytkownik powinien zapewnić, aby zasadnicze
wskazówki bezpieczeństwa były przestrzegane. Należy zapewnić, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący przy urządzeniu na
własną odpowiedzialność zapoznały się z całą instrukcją obsługi. W razie niejasności
lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE.
2.1
Uwagi wstępne
Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się w pierwszej kolejności do użytkowania przetwornic częstotliwości. Podczas użytkowania napędów z silnikami lub motoreduktorów należy przestrzegać dodatkowo przepisów bezpieczeństwa dotyczących silników i przekładni, zawartych w przynależnych do nich instrukcjach.
Przestrzegać również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych
rozdziałach tej instrukcji obsługi.
2.2
Informacje ogólne
Podczas pracy przetwornice częstotliwości mogą posiadać stosowne do ich stopnia
ochrony osłonięte elementy, na których może występować napięcie.
•
Wszystkie czynności związane z transportem, magazynowaniem, ustawieniem/
montażem, podłączeniem, uruchomieniem, serwisem i konserwacją urządzenia
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, według:
– odpowiednich, szczegółowych instrukcji obsługi
– tabliczek ostrzegawczych na silniku/motoreduktorze
– wszystkich innych należących do napędu dokumentów projektowych, instrukcji
uruchomienia i schematów
– właściwych dla danego urządzenia ustaleń i wymogów
– krajowych i regionalnych przepisów BHP
•
Nie należy instalować uszkodzonych produktów.
•
Uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej.
W przypadku niedopuszczonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgodnego z instrukcją, błędnej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich
obrażeń oraz szkód materialnych.
Szczegółowe informacje przedstawione zostały w dokumentacji.
10
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Wskazówki bezpieczeństwa
Grupa docelowa
2.3
2
Grupa docelowa
Wszystkie prace z zakresu obsługi mechanicznej mogą być wykonywane wyłącznie
przez personel fachowy. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie personelu
fachowego odnosi się do osób, które poznały konstrukcję, technikę instalacji mechanicznej, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
•
Wykształcenie w dziedzinie mechaniki z dyplomem ukończenia.
•
Znajomość niniejszej instrukcji obsługi.
Wszystkie prace z zakresu elektrotechniki mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych elektryków. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie elektryka wykwalifikowanego odnosi się do osób, które poznały techniki instalacji elektrycznej, uruchamiania, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
•
Wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki z dyplomem ukończenia.
•
Znajomość niniejszej instrukcji obsługi.
Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomowania muszą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.
2.4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Przetwornice częstotliwości są komponentami do sterowania asynchronicznych silników trójfazowych. Przetwornice częstotliwości przeznaczone są do montażu w maszynach i instalacjach. Do przetwornic nie wolno podłączać żadnych obciążeń pojemnościowych. W przypadku eksploatacji z obciążeniem pojemnościowym może dojść do
przepięcia, i jednocześnie do zniszczenia urządzenia.
Jeśli przetwornice częstotliwości eksploatowane są w strefie UE/EFTA, wówczas obowiązują podane poniżej normy:
•
W przypadku montażu w maszynach nie dopuszcza się uruchomienia przetwornic
częstotliwości (tzn. podjęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) do momentu, gdy
nie stwierdzona zostanie zgodność maszyny z przepisami dyrektywy 2006/42/WE
(Dyrektywa maszynowa); przestrzegać EN 60204.
•
Uruchomienie (tzn. eksploatacja zgodna z przeznaczeniem) dopuszczalne jest
wyłącznie przy zachowaniu dyrektywy EMC (2004/108/WE).
•
Przetwornice częstotliwości spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej
2006/95/WE. Zharmonizowane normy serii EN 61800-5-1/DIN VDE T105 w połączeniu z EN 60439-1/VDE 0660 część 500 i EN 60146/VDE 0558 są stosowane dla
przetwornic częstotliwości.
Dane techniczne oraz dane dotyczące dozwolonych warunków przyłączeniowych
zawarte są na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
11
Wskazówki bezpieczeństwa
Obowiązujące dokumentacje
2
2.4.1
Funkcje bezpieczeństwa
Przetwornice częstotliwości SEW-EURODRIVE nie realizują żadnych funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających.
Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy
zabezpieczające.
Przy korzystaniu z funkcji "Bezpieczne zatrzymanie" należy stosować się do informacji
zawartych w wymienionych poniżej dokumentacjach:
•
MOVITRAC® B / Funkcje bezpieczeństwa
Wymienione dokumentacje dostępne są na stronie internetowej firmy SEWEURODRIVE w punkcie "Dokumentacje \ Software \ CAD".
2.4.2
Zawartość dokumentacji
Niniejsza publikacja zawiera techniczne warunki bezpieczeństwa i uzupełnienia dotyczące użytkowania MOVITRAC® B dla bezpiecznych zastosowań.
System złożony jest z przetwornicy częstotliwości wraz z silnikiem asynchronicznym,
oraz ze sprawdzonej pod względem bezpieczeństwa zewnętrznej instalacji.
2.5
Obowiązujące dokumentacje
Niniejsza dokumentacja jest uzupełnieniem do instrukcji obsługi MOVITRAC® B i zawęża wskazówki dot. zastosowania zgodnie z poniższymi informacjami.
Z niniejszej dokumentacji można korzystać tylko w połączeniu z następującymi
dokumentacjami:
2.6
•
Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC® B
•
Odpowiedni podręcznik dla zastosowanej karty opcji
Transport / magazynowanie
Skontrolować dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach natychmiast przekazać
przedsiębiorstwu transportowemu. W razie konieczności należy wstrzymać uruchomienie. Przestrzegać norm dla warunków klimatycznych zgodnie z rozdziałem "Ogólne
dane techniczne" (→ str. 146).
12
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Wskazówki bezpieczeństwa
Ustawienie
2.7
2
Ustawienie
Instalacja i chłodzenie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami w tej
instrukcji obsługi.
Przetwornice częstotliwości należy chronić przez niedozwolonym obciążeniem. Podczas
transportu i użytkowania nie wolno dopuścić do wygięcia elementów konstrukcyjnych i/lub
zmian w izolacji. Nie dotykać żadnych podzespołów elektronicznych ani styków.
Przetwornice częstotliwości zawierają elementy konstrukcyjne narażone na działanie
czynników elektrostatycznych, które mogą zostać łatwo zniszczone wskutek nieprawidłowego użytkowania. Elektryczne komponenty mogą być uszkodzone lub zniszczone na
skutek działania czynników mechanicznych.
Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są następujące zastosowania:
2.8
•
zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem
•
Zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami,
pyłami, promieniowaniem, itd. (przetwornicę częstotliwości wolno eksploatować
tylko z klasą klimatyczną 3K3 w oparciu o EN 60721-3-3)
•
stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i udary
wykraczające poza wymagania EN 61800-5-1.
Podłączenie elektryczne
Podczas wykonywania prac przy przetwornicach częstotliwości pod napięciem należy
przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom (np. BGV A3 w Niemczech).
Podczas instalacji należy uwzględnić informacje na temat przekrojów przewodów, właściwych zabezpieczeń, połączeń przewodów ochronnych. Pozostałe wskazówki zawarte
są w niniejszej instrukcji obsługi.
Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z wytycznymi EMC dla ekranowania, uziemienia, przyporządkowania filtrów i układania przewodów umieszczone zostały w niniejszej instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za przestrzeganie wartości granicznych ustanowionych przez przepisy EMC spoczywa na producencie instalacji lub maszyny.
Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np.
EN 60204 lub EN 61800-5-1).
Uziemić urządzenie.
2.9
Bezpieczne odłączenie
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia przyłączy mocy i elektroniki
zgodnie z normą EN 61800-5-1. Aby zagwarantować bezpieczne rozdzielenie,
wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać wymogi bezpiecznego rozdzielenia.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
13
Wskazówki bezpieczeństwa
Eksploatacja
2
2.10
Eksploatacja
Instalacje, w których zamontowane zostały przetwornice częstotliwości, powinny być,
w razie konieczności, wyposażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, np. ustawą o technicznych środkach roboczych, przepisami dot. zapobiegania wypadkom, itp.
Bezpośrednio po odłączeniu przetwornic częstotliwości od napięcia zasilającego
należy, ze względu na ewentualnie naładowane kondensatory, przez ok. 10 minut unikać kontaktu z elementami urządzenia przewodzącymi napięcie oraz przyłączami przewodów. Jednocześnie należy przestrzegać tabliczek informacyjnych umieszczonych na
przetwornicy częstotliwości.
W trakcie eksploatacji należy zapewnić, aby wszystkie osłony i obudowa pozostały
zamknięte.
Zgaśnięcie diody LED i innych elementów sygnalizujących nie jest żadnym potwierdzeniem tego, że urządzenie jest odłączone od sieci i nie znajduje się pod napięciem.
Funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia lub blokada mechaniczna mogą spowodować unieruchomienie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą prowadzić do samoczynnego uruchomienia się napędu. Jeśli w przypadku podłączonej do
napędu maszyny, jest to niedopuszczalne z przyczyn bezpieczeństwa, to przed usunięciem zakłócenia należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci.
2.11
Temperatura urządzenia
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B są z reguły eksploatowane wraz z rezystorami hamującymi. Rezystory hamujące montowane są zazwyczaj na dachu szafy
sterowniczej.
Rezystory hamujące mogą osiągać temperaturę powierzchni znacznie powyżej 70 °C.
W żadnym wypadku nie wolno dotykać rezystorów hamujących w trakcie ich eksploatacji jak również w trakcje fazy schładzania po wyłączeniu.
14
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Budowa urządzenia
Oznaczenie typu
3
Budowa urządzenia
3.1
Oznaczenie typu
3
Poniższy wykres przedstawia oznaczenie typu:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Wersja
Wersja
/T = urządzenie
technologiczne
/L = lakowanie
(częściowo lakowane
obwody drukowane)
/S = adres S-Bus 1
00 = Standard
S0 = Bezpieczne
zatrzymanie
Kwadranty
4 = 4Q (z czoperem
hamulcowym)
Rodzaj
zasilania
3 = 3-fazowe/ 1 = 1-fazowe
Filtr sieciowy
0 = brak filtra sieciowego
A = filtr sieciowy stopnia C2
B = filtr sieciowy stopnia C1
Napięcie
2 = 200 – 240 VAC
przyłączeniowe 5 = 380 – 500 VAC
Zalecana moc
silnika
0022 = 2,2 kW
Wersja B
Szereg konstrukcyjny i rodzina urządzeń
Typ MOVITRAC®
3.2
Tabliczka znamionowa
Poniższa ilustracja przedstawia tabliczkę znamionową:
3185547659
Input
U
Napięcie znamionowe sieci
T
Temperatura otoczenia
Zalecana moc silnika 100 % pracy
I
Prąd znamionowy sieci 100 % pracy
Psilnik
f
Znamionowa częstotliwość sieciowa
Output
U
Napięcie wyjściowe 100 % pracy
I
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
f
Częstotliwość wyjściowa
Informacja o statusie urządzenia umieszczona jest nad dolnym kodem kreskowym. Opisuje on stany sprzętowe i oprogramowania urządzenia.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
15
Budowa urządzenia
Zakres dostawy
3
3.3
Zakres dostawy
Wymienione poniżej części pakowane są odpowiednio do wielkości do jednego
woreczka z akcesoriami.
Numer
ilustracji
Wielkość
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Uchwyt ekranu do kabli sterujących z zaciskami i śrubami
[1]
1x
[3]
1x
1x
Uchwyt ekranu do kabli mocy bez śrub
1x
Uchwyt ekranu do kabli mocy ze śrubami
Wtyczka zacisków elektroniki
[2]
3x
Zaciski uziemiające ze śrubami
[4]
1x
Wtyczka do sieci (2- lub 3-stykowa) i silnika
[5]
1x
Izolacje z tworzywa sztucznego z naklejką
[6]
1x
Osłona przed dotykiem
1x
Ucha mocujące
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Budowa urządzenia
Wielkość 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Wielkość 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Podłączenie do sieci:
3-fazowe: L1/L2/L3
1-fazowe: L / N
Języczek mocujący
Przyłącze PE
Blaszka ekranująca dla kabla silnika, pod nią łącznik mocujący
X2: Przyłącze silnika U / V / W / Przyłącze hamulca +R / –R
X17: Styk ochronny dla funkcji bezpiecznego zatrzymania
(tylko MC07B...-S0: wielkość 0S / 0L, 400/500 V)
X13: Wyjścia binarne
X12: Wejścia binarne
X10: Wejście analogowe
Przełącznik S11 do przełączania wejścia analogowego na V-mA (przy wielkość 0XS i 0S
za wyciąganą wtyczką)
Miejsce na kartę opcji (bez doposażania / nie dla wielkość 0XS)
Przyłącze dla opcjonalnej komunikacji / modułu analogowego
Opcjonalny panel sterowania, założony
Dioda statusowa LED (widoczna również bez opcjonalnego panelu sterowania)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
17
Budowa urządzenia
Wielkość 1 / 2S / 2
3
3.5
Wielkość 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: Przyłącze sieciowe, 3-fazowe: L1 / L2 / L3 / śruba PE
X4: Przyłącze obwodu pośredniego –UZ / +UZ
X3: Przyłącze rezystora hamującego R+ / R– / PE
Zacisk ekranowania elektroniki
X2: Przyłącze silnika U / V / W / śruba PE
X17: Styk ochronny dla bezpiecznego zatrzymania (tylko 400/500 V)
X13: Wyjścia binarne
X12: Wejścia binarne
X10: Wejście analogowe
Przełącznik S11 do przełączania wejścia analogowego na V / mA
Miejsce na kartę opcji (bez doposażania)
Przyłącze dla opcjonalnej komunikacji / modułu analogowego
Opcjonalny panel sterowania, założony
Dioda statusowa LED (widoczna również bez opcjonalnego panelu sterowania)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Budowa urządzenia
Wielkość 3
3.6
3
Wielkość 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: Przyłącze PE
X1: Przyłącze sieciowe, 3-fazowe: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Przyłącze obwodu pośredniego –UZ / +UZ
X3: Przyłącze rezystora hamującego R +(8) / R – (9) i przyłącze PE
X2: Przyłącze silnika U (4) / V (5) / W (6)
X2: Przyłącze PE
Zacisk ekranowania elektroniki
X17: Styk ochronny dla bezpiecznego zatrzymania (tylko 400/500 V)
X13: Wyjścia binarne
X12: Wejścia binarne
X10: Wejście analogowe
Przełącznik S11 do przełączania wejścia analogowego na V / mA
Miejsce na kartę opcji (bez doposażania)
Przyłącze dla opcjonalnej komunikacji / modułu analogowego
Opcjonalny panel sterowania, założony
Dioda statusowa LED (widoczna również bez opcjonalnego panelu sterowania)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
19
Budowa urządzenia
Wielkość 4 / 5
3
3.7
Wielkość 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: Przyłącze PE
X1: Przyłącze sieciowe, 3-fazowe: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Przyłącze obwodu pośredniego –UZ / +UZ i przyłącze PE
X3: Przyłącze rezystora hamującego R +(8) / R – (9) i przyłącze PE
X2: Przyłącze silnika U (4) / V (5) / W (6)
X2: Przyłącze PE
Zacisk ekranowania elektroniki
X17: Styk ochronny dla bezpiecznego zatrzymania (tylko 400/500 V)
X13: Wyjścia binarne
X12: Wejścia binarne
X10: Wejście analogowe
Przełącznik S11 do przełączania wejścia analogowego na V / mA
Miejsce na kartę opcji (bez doposażania)
Przyłącze dla opcjonalnej komunikacji / modułu analogowego
Opcjonalny panel sterowania, założony
Dioda statusowa LED (widoczna również bez opcjonalnego panelu sterowania)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – mechanika
4
4
Instalacja
ZAGROŻENIE!
Temperatura powierzchni radiatora może przekraczać 70 °C.
Niebezpieczeństwo poparzenia.
•
Nie wolno dotykać radiatora.
ZAGROŻENIE!
Niebezpieczne napięcia przy kablach i zaciskach.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
Aby zapobiec porażeniom prądem wskutek skumulowanych ładunków:
•
Odłączyć falownik od sieci i przed rozpoczęciem prać odczekać 10 minut.
•
Za pomocą odpowiednich mierników sprawdzić, czy na kablach i zaciskach nie jest
obecne napięcie.
4.1
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – mechanika
4.1.1
Minimalna wolna przestrzeń i położenie pracy
•
W celu zapewnienia właściwego chłodzenia pozostaw wolną przestrzeń 100 mm
(3,94 cala) nad i pod obudową urządzenia. Wolna przestrzeń z boków nie jest
konieczna, możesz montować urządzenia w szeregu jedno obok drugiego.
•
Zwrócić uwagę na to, aby przewody lub inny materiał instalacyjny nie blokowały
cyrkulacji powietrza. Unikaj pozycji, w których ciepłe powietrze wydostające się
z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
•
Urządzenia montuj wyłącznie w pozycji pionowej. Montaż poziomo, skośnie lub do
góry nogami jest niedozwolony.
•
Prawidłowe odprowadzenie ciepła z tylnej części radiatora poprawia termiczną
wytrzymałość urządzenia na obciążenie.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
21
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
4.2
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4.2.1
Zalecane narzędzia
•
4.2.2
Przy podłączaniu listwy zacisków sterowniczych X10 / X12 / X13 używaj śrubokręta
o szerokości 2,5 mm.
Instalacja zgodna z wymogami UL
W celu przeprowadzenia instalacji spełniającej warunki UL należy przestrzegać następujących wskazówek:
•
Jako kable instalacyjne stosować przewody miedziane o następujących zakresach
temperatur:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: zakres temperatury 60 / 75 °C
– MOVITRAC® B 0370 i 0750: zakres temperatury 75 °C
22
•
Konieczne momenty dociągające zacisków mocy MOVITRAC® B: Patrz rozdział
"Dane techniczne" (→ str. 148).
•
Przetwornice wolno użytkować wyłącznie na sieciach zasilania z maksymalnym
napięciem faza-ziemia 300 V AC.
•
Przetwornicę wolno użytkować w sieciach IT tylko wówczas, gdy zarówno podczas
pracy jak i na wypadek awarii nie będzie przekroczone napięcie faza-ziemia 300 V AC.
•
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B wolno użytkować tylko w sieciach zasilających, które mogą dostarczyć maksymalne wartości zgodnie z poniższą tabelą.
Należy stosować wyłącznie bezpieczniki topikowe. Parametry bezpieczników nie
mogą przekroczyć wartości z poniższej tabeli.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
Wartości
maksymalne /
bezpieczniki
4
Należy przestrzegać następujących wartości maksymalnych / stosować odpowiednie
bezpieczniki, aby spełnione były warunki dla instalacji zgodnej z UL:
Urządzenia 230 V /
1-fazowe
Maksymalny prąd
sieciowy
Maksymalne napięcie
sieciowe
Bezpieczniki
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
Urządzenia 230 V / 3fazowe
Maksymalny prąd
sieciowy
Maksymalne napięcie
sieciowe
Bezpieczniki
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
20 A / 250 V
0037
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
0055 / 0075
5000 A AC
240 V AC
110 A / 250 V
0110
5000 A AC
240 V AC
175 A / 250 V
0150
5000 A AC
240 V AC
225 A / 250 V
0220 / 0300
10000 A AC
240 V AC
350 A / 250 V
Urządzenia 400/500 V
Maksymalny prąd
sieciowy
Maksymalne napięcie
sieciowe
Bezpieczniki
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
5000 A AC
500 V AC
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
5000 A AC
500 V AC
20 A / 600 V
0055 / 0075
5000 A AC
500 V AC
60 A / 600 V
0110
5000 A AC
500 V AC
110 A / 600 V
0150 / 0220
5000 A AC
500 V AC
175 A / 600 V
0300
5000 A AC
500 V AC
225 A / 600 V
0370 / 0450
10000 A AC
500 V AC
350 A / 600 V
0550 / 0750
10000 A AC
500 V AC
500 A / 600 V
WSKAZÓWKA
Jako zewnętrzne źródło napięcia 24 V DC stosować wyłącznie sprawdzone urządzenia o ograniczonym napięciu wyjściowym (Umax = 30 V DC) i ograniczonym natężeniu
wyjściowym (I ≤ 8 A).
Dopuszczenie UL nie obowiązuje przy pracy w sieciach napięciowych o nie uziemionym punkcie zerowym (sieci IT).
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
23
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
4.2.3
Instalacja zgodna z wymogami EMC
•
Wszystkie przewody oprócz przewodów sieciowych muszą być ekranowane. W celu
osiągnięcia wartości granicznej emisji zakłóceń, zamiast ekranu można dla przewodu silnikowego zastosować opcję HD.. (dławik wyjściowy).
•
W przypadku zastosowania ekranowanego kabla silnika, np. prefabrykowanego
kabla firmy SEW-EURODRIVE, należy możliwie skrócić nieekranowane żyły pomiędzy ekranem i zaciskiem przyłączeniowym falownika.
•
Połączyć ekran z masą najkrótszą drogą, na obu końcach, możliwie dużą powierzchnią styku. Przy podwójnie ekranowanym przewodzie ekran uziemić po stronie falownika, a wewnętrzny ekran na drugim końcu.
9007199272247947
•
W celu ekranowania przewodów można zastosować również uziemione kanały blaszane lub metalowe rurki. Prowadź przy tym przewody siłowe i sterownicze
oddzielnie.
•
Uziemić falownik oraz wszystkie urządzenia dodatkowe za pomocą płaskiego, metalicznego styku obudowy urządzenia z masą, na przykład nie lakierowaną płytą montażową szafy rozdzielczej.
WSKAZÓWKA
4.2.4
•
MOVITRAC® B jest produktem, który możne wywołać zakłócenia EMC według
EN 61800-3. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zastosowania
odpowiednich środków zaradczych.
•
Dokładne informacje dotyczące instalacji zgodnej z EMC można znaleźć w publikacji "Praktyka w technice napędowej: EMC w technice napędowej" firmy SEWEURODRIVE.
Zaciski ekranujące
Instalacja blaszki
ekranującej dla
elektroniki
sterującej
(wszystkie
wielkości)
W przypadku MOVITRAC® B uchwyt ekranu do kabli sterujących dostarczany jest standardowo z jedną śrubą mocującą.
Uchwyt należy zamontować w następujący sposób:
1. Na początek odkręcić śrubę [1]
2. Wsunąć zacisk ekranujący w wycięcie w obudowie z tworzywa sztucznego
3. Przykręcić śrubę mocującą
[1]
24
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
Instalacja blaszki
ekranującej dla
modułu mocy
Za pomocą blaszki ekranującej dla modułu mocy możesz w bardzo komfortowy sposób
zamontować ekran przewodu silnika i rezystora hamującego. Ekran i przewód PE
należy zamontować jak przedstawiono na poniższych na rysunkach.
Wielkość 0
W przypadku MOVITRAC® B, wielkość 0 blaszka ekranująca dla modułu mocy dostarczana jest standardowo z 2 śrubami mocującymi.
Blaszkę ekranującą dla modułu mocy należy zamontować za pomocą obu śrub
mocujących.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
MDX61B
Przyłącze PE
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
25
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
Wielkość 1
W przypadku MOVITRAC® B, wielkość 1 blaszka ekranująca dla modułu mocy dostarczana jest standardowo z 2 śrubami mocującymi.
Blaszkę ekranującą dla modułu mocy należy zamontować za pomocą obu śrub
mocujących.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Wielkość 2S / 2
MDX61B
Przyłącze PE
W przypadku MOVITRAC® B, wielkość 2S / 2 blaszka ekranująca dla modułu mocy
dostarczana jest standardowo z 2 śrubami mocującymi.
Blaszkę ekranującą dla modułu mocy należy zamontować za pomocą obu śrub mocujących. Na poniższym rysunku pokazano wielkość 2.
111752587
[1]
[2]
26
MDX61B
Przyłącze PE
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
Wielkość 3 – 5
4
W przypadku MOVITRAC® B, wielkość 3 – 5 nie są dostarczane blaszki ekranujące dla
modułu mocy. Do montażu ekranu przewodów silnika i rezystora hamującego należy
stosować dostępne w handlu zaciski ekranujące. Ekranowanie przewodu należy przyłączać możliwie najbliżej falownika.
Instalacja osłony
przed dotykiem
ZAGROŻENIE!
Nie osłonięte przyłącza mocy.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała na skutek porażenia prądem.
Wielkość 2S
•
Osłonę przed dotykiem należy zamontować zgodnie z przepisami.
•
Nie wolno pracować z urządzeniem bez zamontowanej osłony przed dotykiem.
W przypadku MOVITRAC® B, wielkość 2S dostarczane są seryjnie 2 sztuki osłony
przed dotykiem do zacisków rezystora hamującego oraz zacisków obwodu pośredniego. Z zamontowaną osłoną przed dotykiem MOVITRAC® B wielkość 2S posiada
stopień ochrony IP20.
WSKAZÓWKA
Bez zamontowanej osłony przed dotykiem MOVITRAC® B wielkość 2S posiada
stopień ochrony IP10.
Osłonę przed dotykiem należy zamontować zgodnie z poniższą grafiką.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
27
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
Wielkość 4 / 5
W przypadku MOVITRAC® B wielkości 4 / 5 w standardzie dostarczane są 2 osłony
przed dotykiem z 8 śrubami mocującymi.
Osłony należy zamontować na obu pokrywach zacisków modułu mocy.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Osłona
Osłona przyłącza
Zaślepka (tylko wielkość 4)
MOVITRAC® B wielkość 4 i 5 posiadają stopień ochrony IP10 tylko po spełnieniu poniższych warunków:
•
Osłona przed dotykiem jest kompletnie zamontowana.
•
Osłony termokurczliwe zostały właściwie zamontowane na wszystkich końcówkach
kablowych złącz mocy (X1, X2, X3, X4)
WSKAZÓWKA
Jeśli wyżej wymienione warunki nie są spełnione, falowniki MOVITRAC® B wielkości
4 i 5 posiadają tylko stopień ochrony IP00.
28
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4.2.5
4
Schemat połączeń
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
MOVITRAC® B
L1
N
PE
S2
S1
X44
[1]
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Przełączanie
Sygbnał I <-> sygbnał U*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Potencjał odniesienia sygnałów analogowych
Reset błędu*
Prawo/zatrzymanie
Lewo/zatrzymanie*
Zezwolenie/Stop*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Napięcie zasilające dla TF/TH
[2] Wyjście/wejście +24 V
(odłączalne za pomocą P808)
Potencjał odniesienia sygnałów binarnych
Nadrzędne
sterowanie
Wejście
binarne
Wyjścia
binarne
}
3 x 400 V:
5.5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0
Odniesienie
wyjść binarnych
Potencjał odniesienia
Hamulec otw.*
Gotowy do pracy*
Potencjał odniesienia
Styk przekaźnikowy /Usterka*
Styk zwierny
Styk rozwierny
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
X17:
X17 "Bezpieczne
zatrzymanie"
24VIO
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
-> Ustęp "Podłączanie
rezystorów hamujących BW.. / BW..-T / BW..-P"
-> Ustęp "Podłączanie
prostownika hamulca"
3-fazowe
PE
* = ustawienie fabryczne
[1] W przypadku wielkości 1, 2S i 2, obok zacisków sieciowych i zacisków przyłączeniowych silnika [X1] / [X2] nie znajduje się
przyłącze PE. Należy wtedy wykorzystać zacisk PE obok wyprowadzenia napięcia obwodu pośredniego [X4] (obecne tylko przy
wielkości 1 – 5). W przypadku wielkość 0 przyłączem PE jest blaszka.
[2] Typ urządzenia MC07B..-S0 musi być zasilany zawsze napięciem zewnętrznym.
Zacisk X4 dostępny jest tylko dla wielkości 1 – 5. Od wielkości 3 oferowane są 2 dodatkowe zaciski PE.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
29
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
4.2.6
Wymogi dot. instalacji Cold Plate – tylko wielkość 0
Odprowadzanie strat mocy przetwornicy częstotliwości może odbywać się za pomocą
chłodnic, które pracują w oparciu o różne czynniki chłodnicze (powietrze, woda, olej
itd.). Może to być potrzebne np. w przypadku ograniczonego miejsca montażowego.
Jeśli przestrzegane są ogólne wskazówki dotyczące instalacji (40 °C / 100 mm
(3,94 cala) wolnej przestrzeni na górze i na dole), wówczas nie jest konieczne zastosowanie technologii Cold-Plate.
Dla bezpiecznej eksploatacji przetwornicy częstotliwości ważne jest dobre połączenie
termiczne z chłodnicą:
4.2.7
•
Powierzchnia stykowa pomiędzy chłodnicą a przetwornicą częstotliwości musi być
tak duża jak płyta chłodząca przetwornicy częstotliwości.
•
Wymagane są równe powierzchnie stykowe, odchylenie maks. 0,05 mm (0,0002 in).
•
Chłodnicę i płytę chłodzącą należy połączyć przy użyciu wszystkich zalecanych
śrub.
•
Płyta montażowa może nagrzewać się podczas pracy maksymalnie do 70 °C.
Prawidłową temperaturę zapewnia chłodziwo.
•
Instalacja Cold Plate nie jest możliwa w przypadku zabudowy z opcjami FHS lub
FKB.
Odłączanie kondensatorów EMC – tylko wielkość 0
ZAGROŻENIE!
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
•
Odłączyć napięcie od falownika. Odłączyć zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe.
•
Poczekać 10 minut.
•
Sprawdzić stan beznapięciowy.
•
Przed zdjęciem pokrywy należy zastosować środki zapobiegające gromadzeniu się
elektryczności statycznej (opaska odprowadzająca ładunki, buty przewodzące itd.).
•
Urządzenie należy chwytać tylko za ramę lub radiator. Nie dotykać żadnych podzespołów elektronicznych.
Modyfikacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektrotechnika. Po przeprowadzeniu modyfikacji urządzenie musi zostać oznaczone za
pomocą naklejki dołączonej w woreczku z akcesoriami.
W celu odłączenia kondensatorów EMC w przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B
należy:
1. Otworzyć urządzenie.
– Rozłączyć wszystkie wtyczki
– Wyjąć uchwyt ekranu kabli sterujących
– Usunąć śrubę mocowania obudowy na środku z przodu obudowy
– Zdjąć obudowę
30
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4
2. Usunąć obie śruby [A] mocujące płytkę.
3. Włożyć śruby w dostarczone tulejki izolacyjne z tworzywa sztucznego [B].
4. Zamocować z powrotem śruby w urządzeniu [C].
5. Zamknąć urządzenie.
6. Oznaczyć urządzenie przy użyciu dołączonej naklejki.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Odłączenie kondensatorów EMC zatrzymuje upływ prądu do przewodu ochronnego
przez te kondensatory.
•
Pamiętać, że prądy upływowe w znacznym stopniu zależne są od wartości napięcia
obwodu pośredniego, częstotliwości PWM, zastosowanego przewodu silnika oraz
jego długości i od zastosowanego silnika.
Odłączenie kondensatorów odkłócających jest równoznaczne z odłączeniem filtra EMC.
4.2.8
Oddzielne kanały kablowe
•
4.2.9
Przewody mocy i elektroniki należy prowadzić w oddzielnych kanałach kablowych.
Eksploatacja:z sieciami IT
•
SEW zaleca, aby w systemach sieciowych o nieuziemionym punkcie zerowym (sieci
IT) stosować czujnik izolacji z pomiarem kodu impulsowego. W ten sposób unikniesz
niepożądanego wyzwalania czujnika izolacyjnego w wyniku pojemności doziemnej
przetwornicy częstotliwości.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
31
4
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego – elektryka
4.2.10 Kategoria użytkowa styczników
•
Stosować wyłącznie styczniki o kategorii użytkowej AC-3 (EN 60947-4-1).
4.2.11 Wymagane przekroje
•
Przewód sieciowy: Przekrój odpowiedni do znamionowego prądu wejściowego Isieć
przy obciążeniu znamionowym
Doprowadzenie prądu do silnika: Przekrój odpowiedni do znamionowego prądu
wyjściowego IN
Przewody elektroniki: Maksymalnie 1,5 mm2 (AWG16) bez końcówek izolacyjnych żył1)
Maksymalnie 1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
4.2.12 Długości przewodów dla pojedynczych napędów
•
Długości przewodów zależą od częstotliwości PWM. Dopuszczalne długości przewodów silnikowych wymienione zostały w rozdziale "Projektowanie".
4.2.13 Wyjście urządzenia
•
Podłączać wyłącznie obciążenia omowe / indukcyjne (silnik).
4.2.14 Załączona indukcyjność
UWAGA!
Załączona indukcyjność.
Zagrożenie: Usterki w działaniu / szkody materialne.
•
Odległość przełączanych indukcyjności od przetwornicy musi wynosić co najmniej
150 mm (5,91 cala).
•
Należy stosować układy tłumiące przepięcia na cewkach wykonawczych:
– styczników
– przekaźników
– zaworów elektromagnetycznych
Jako układy tłumiące można stosować np.: diody, warystory, obwody RC:
644450187
Nie wolno podłączać żadnych urządzeń przeciwzakłóceniowych bezpośrednio do
MOVITRAC® B. Urządzenia przeciwzakłóceniowe podłączać możliwie najbliżej przełączanej indukcyjności.
4.2.15 Przyłącze sieciowe PE wg EN 61800-5-1
W trakcie normalnej pracy mogą występować prądy upływowe ≥ 3,5 mA. W celu zapewnienia bezpiecznego podłączenia PE należy stosować się do poniższych zaleceń:
•
Przewód zasilający < 10 mm2:
– drugi przewód PE o przekroju przewodu zasilającego równolegle do przewodu
ochronnego przez oddzielne zaciski lub
– przewód miedziany ochronny o przekroju 10 mm2
1) Nie wolno montować przewodów typu linka bez odpowiednich końcówek izolacyjnych żył.
32
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – mechanika
•
4
Przewód zasilający 10 – 16 mm2:
– Przewód miedziany ochronny o przekroju przewodu zasilającego.
•
Przewód zasilający 16 – 35 mm2:
– Przewód miedziany ochronny o przekroju 16 mm2.
•
Przewód zasilający > 35 mm2:
– Przewód miedziany ochronny o połowie przekroju przewodu zasilającego.
4.2.16 Emisja zakłóceń
•
W celu wykonania instalacji zgodnej z EMC zastosować ekranowane przewody
silnikowe lub dławiki wyjściowe HD.
4.2.17 Wyjścia binarne
•
Wyjścia binarne są odporne na zwarcia i napięcia obce do 30 V. Wyższe napięcia
obce mogą uszkodzić obwód wyjściowy.
4.3
Akcesoria instalacyjne i opcje – mechanika
4.3.1
Zakładanie modułów frontowych
Moduły frontowe należy zakładać w podany poniżej sposób:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
33
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – mechanika
4
4.3.2
Rezystor hamujący PTC BW1 / BW3 z FKB10B
Rezystory hamujące PTC BW1 i BW3 [1] mogą być montowane przy użyciu opcjonalnego kątownika mocującego FKB10B [2], numer katalogowy 1 821 621 8, na blaszce
ekranującej falownika.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4.3.3
4
Rezystory płaskie z FKB11B / FKB12B / FKB13B oraz FHS11B / FHS12B / FHS13B
Płaskie rezystory hamujące należy instalować w podany poniżej sposób:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: Mocowanie do tylnej ścianki szafy rozdzielczej
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: Mocowanie na szynie
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4.4.1
Podłączenie rezystora hamującego
•
Przewody skrócić do potrzebnej długości.
•
Stosować 2 ściśle skręcone przewody lub dwużyłowy, ekranowany kabel mocy.
Przekrój kabla dla prądu wyzwalającego IF z F16.
•
Rezystor hamujący należy zabezpieczyć za pomocą przekaźnika termobimetalowego (F16, patrz schemat połączeń) klasy wyzwalającej 10 lub 10A. Ustaw prąd
wyzwalający zgodnie z danymi technicznymi rezystora hamującego.
•
W przypadku rezystorów hamujących serii BW..-T, alternatywnie do przekaźnika termobimetalowego można podłączyć zintegrowany wyłącznik temperaturowy za
pomocą 2-żyłowego, ekranowanego kabla.
•
Rezystory hamujące o płaskim kształcie posiadają wewnętrzne termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem (niewymienny bezpiecznik topikowy). Dla rezystorów
hamujących o płaskim kształcie należy stosować dodatkowe zabezpieczenie przed
dotykiem.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
35
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.2
Podłączanie rezystora hamującego BW..-P / BW..-T / BW.. do X3 / X2
OSTRZEŻENIE!
Powierzchnie rezystorów hamujących uzyskują przy obciążeniu PN wysokie temperatury.
Niebezpieczeństwo poparzenia i zagrożenie pożarowe.
•
Należy wybrać odpowiednie miejsce zamontowania. Rezystory hamujące montowane są zazwyczaj na szafie rozdzielczej.
•
Nie wolno dotykać rezystorów hamujących.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
RB1
→ K11
T2
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Zacisk należy ustawić na "/Blokada stopnia mocy". Styk K11 musi zostać rozwarty i
"/Blokada stopnia mocy" musi otrzymać sygnał "0", gdy:
•
BW..-P: Uruchomiony został styk pomocniczy
•
BW..-T: Zadziałał wewnętrzny czujnik temperatury
•
BW..: Zadziałał zewnętrzny przekaźnik bimetalowy F16
W żadnym wypadku nie należy odłączać obwodu rezystora hamującego!
Zabezpieczenie przed przeciążeniem rezystorów hamujących BW:
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Typ rezystora
hamującego
Zapewnione
konstrukcyjnie
Wewnętrzny czujnik
temperatury (..T / ..P)
zewnętrzny przekaźnik bimetalowy (F16)
BW..
–
–
Konieczny
BW..-T / BW..-P
–
Konieczne jest zastosowanie jednej z dwóch opcji
(wewnętrzny wyłącznik termiczny / zewnętrzny
przekaźnik bimetalowy).
BW..-003 / BW..-005
Wystarczająca
–
Dozwolony
BW1 – BW4
Wystarczająca
–
–
1)
1) Dopuszczalny montaż: Na poziomym podłożu lub na powierzchniach pionowych z zaciskami na dole i
z blachą perforowaną na górze i na dole. Montaż niedopuszczalny: Na powierzchniach pionowych
z zaciskami na górze, po prawej lub po lewej.
36
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4.4.3
4.4.4
4
Instalacja rezystora hamującego
•
Przewody rezystorów hamujących znajdują się w pracy znamionowej pod wysokim
napięciem stałym (ok. 900 V DC).
•
Powierzchnie rezystorów hamujących uzyskują przy obciążeniu PN wysokie temperatury. Wybierz odpowiednie miejsce zamontowania. Rezystory hamujące montowane są zazwyczaj na dachu szafy sterowniczej.
Dławik sieciowy ND
Podłączenie dławika sieciowego typu ND
B
9007199272823563
Instalacja
opcjonalnych
komponentów
mocy
4.4.5
Stycznik sieciowy do wielu urządzeń
Należy podłączyć przed nimi dławik sieciowy w celu ograniczenia prądu włączeniowego:
•
W przypadku 5 lub więcej urządzeń 3-fazowych
•
W przypadku 2 lub więcej urządzeń 1-fazowych
Filtr sieciowy NF
•
•
Dzięki zastosowaniu filtra sieciowego NF, dla urządzenia MOVITRAC® B wielkość 0
do 5 można zapewnić klasę wartości granicznych C1 / B.
OSTROŻNIE Możliwe szkody materialne
Zniszczenie stopnia wejściowego.
– Nie wolno przełączać pomiędzy filtrem sieciowym a MOVITRAC® B.
•
Zamontować filtr sieciowy w pobliżu falownika, ale poza minimalną wolną przestrzenią w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia.
•
Należy ograniczyć przewód pomiędzy filtrem sieciowym a przetwornicą do bezwzględnie koniecznej długości, maks. 400 mm (15,7 cala). Wystarczające są nieekranowane skręcone przewody.
•
Jako doprowadzenie z sieci stosować również przewody nieekranowane.
Podłączenie filtra sieciowego NF
B
18014398527568907
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
37
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Filtry sieciowe
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B do wartości 11 kW mają standardowo
zamontowany filtr sieciowy. Spełniają one od strony sieci bez dodatkowych zabezpieczeń następującą klasę wartości granicznych według EN 61800-3:
•
przyłącze 1-fazowe: C1 (przewodzone)
•
przyłącze 3-fazowe: C2
Wartości graniczne EMC dotyczące emisji zakłóceń nie są wyspecyfikowane dla sieci
zasilających bez uziemionego punktu gwiazdowego (sieci IT). Skuteczność filtrów sieciowych jest tu znacznie ograniczona.
4.4.6
Ferryty składane ULF11A
Umieścić przewód sieciowy (L i N) w ferrytach składanych i ścisnąć je razem do zatrzaśnięcia się blokady.
Zachowanie wartości granicznej EMC klasy C1 udowodniono na przykładzie specjalnej
konstrukcji testowej. Utrzymanie klasy C1 dla promieniowania zakłócającego można
zapewnić przeprowadzając fachową instalację ferrytów składanych ULF11A.
4.4.7
Filtr wyjściowy HF
WSKAZÓWKA
Zamontować filtr wyjściowy obok właściwej mu przetwornicy. Poniżej i powyżej filtra
wyjściowego musi być zachowana przestrzeń wentylacyjna przynajmniej 100 mm
(3,94 cala), boczna przestrzeń swobodna nie jest wymagana.
•
Przewód pomiędzy przetwornicą a filtrem wyjściowym ograniczyć do niezbędnej,
wymaganej długości. Maksymalnie 1 m / 3 ft w przypadku nieekranowanego przewodu i 10 m (33 ft) w przypadku ekranowanego przewodu.
•
W przypadku eksploatacji z grupą silników z jedną przetwornicą możliwe jest
wspólne podłączenie wielu silników do jednego filtra wyjściowego. Suma prądów
znamionowych silnika nie może przekroczyć wartości znamionowego prądu przejściowego filtra wyjściowego.
•
Dopuszczalne jest połączenie równoległe 2 identycznych filtrów wyjściowych dla jednego wyjścia przetwornicy w celu podwojenia wartości znamionowego prądu przejściowego. W tym celu do filtra wyjściowego należy podłączyć równolegle wszystkie
jednoimienne przyłącza.
•
Jeśli falownik pracuje z fPWM = 4 lub 8 kHz, wówczas nie wolno podłączać przyłącza
filtra wyjściowego V5 (przy HF...-503) lub 7 (przy HF...-403).
•
W urządzeniach o wielkości 0XS nie wolno dokonywać połączenia UZ.
Przyłącze filtra wyjściowego HF bez połączenia UZ (częstotliwość PWM tylko 4 lub
8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Przyłącze filtra wyjściowego HF z połączeniem UZ (częstotliwość PWM tylko 12 lub
16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Dławik wyjściowy HD
•
Dławik wyjściowy należy zamontować w pobliżu urządzenia MOVITRAC® B poza
strefą minimalnej wolnej przestrzeni.
•
Przez dławik należy zawsze prowadzić wszystkie 3 fazy (bez PE!).
•
W przypadku kabla ekranowanego nie wolno prowadzić ekranu przez dławik wyjściowy wraz z innymi kablami.
W przypadku dławika wyjściowego HD należy przeprowadzić kabel 5 razy przez
dławik.
n=5
9007199271903243
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
39
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
W przypadku kabla o dużej średnicy można przeprowadzić mniej niż 5 zwojów i podłączyć za to 2 lub 3 dławiki wyjściowe w szeregu. W przypadku 4 zwojów firma SEWEURODRIVE zaleca, aby podłączyć dwa dławiki wyjściowe, a w przypadku 3 zwojów
trzy dławiki wyjściowe w szeregu.
•
Instalacja dławika wyjściowego HD012:
Zamontować dławik wyjściowy pod właściwym falownikiem. Poniżej i powyżej dławika wyjściowego należy zachować 100 mm (3,94 cala) wolnej przestrzeni. Należy
także zapewnić po 10 mm (0,39 cala) wolnej przestrzeni z boku.
Do podłączenia przewodu ochronnego oferowane są 3 oznaczone alternatywne
możliwości przyłączeniowe. Przewód PE kabla silnikowego można bezpośrednio
podłączyć do przetwornicy częstotliwości.
Instalacja dławika
wyjściowego
HD100 / HD101
Zamontować dławik wyjściowy HD100 / HD101 za pomocą dostarczonych śrub razem
z przetwornicą częstotliwości MOVITRAC® B na zapewniającej przewodność
powierzchni w szafie rozdzielczej.
Przyłącza U / V / W są opisane literami U / V / W i muszą zostać odpowiednio podłączone.
9007200304810123
4.4.9
Moduł EMC FKE12B / FKE13B
Zamontować moduł EMC za pomocą dołączonych w dostawie śrub wraz z przetwornicą
częstotliwości MOVITRAC® B na przewodzącej powierzchni montażowej w szafie
rozdzielczej.
Przyłącza U / V / W są opisane literami U / V / W i muszą zostać odpowiednio podłączone.
40
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Przyłącza L1 / L2 / L3 (brązowe / pomarańczowe / białe) mogą być podłączane
w dowolnej kolejności.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
41
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.10 Przyłącze modułu zwrotu energii do sieci
Połączenie obwodu pośredniego z modułem zwrotu energii do sieci MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
Nieprawidłowe wyprowadzenie
napięcia obwodu pośredniego
(odwrotna polaryzacja, zwarcie)
prowadzi do zniszczenia
podłączonych urządzeń!
K11
(AC3)
L1 L2 L3
Filtr sieciowy NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
8
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
maks. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
5
4
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
3
TRIP czerwona: MDR niegotowa
żółta: MDR gotowa
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
L3
gotowy
do pracy
2
L2
DGND
1
PE L1
ND...
'
U2 V2 W2
Wyjście
+24 V DC
Blokada
Przyłącza sieciowe
falownika nie mogą
być podłączone!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Podłączenie kolejnych falowników.
W razie potrzeby użyć szyny zbiorczej.
BW... l
F16
działa na K11
1877029771
42
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Połączenie obwodu pośredniego z modułem zwrotu energii do sieci MDR60A0150 w funkcji modułu hamulca
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Filtr sieciowy NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
2
3
L2
L3 PE
X3: 1
X4:
®
TRIP
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(maks. 30 kW)
2
3
4
5
DGND
8
maks. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
gotowy
do pracy
3
L3
DGND
2
L2
Wyjście
+24 V DC
Blokada
1
PE L1
'
czerwona: MDR niegotowa
żółta: MDR gotowa
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
działa na K11
3627533963
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
43
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.11 Podłączenie złącza RS485
Instalacja złącza
RS485 do
FSC11B / 12B
Za pośrednictwem złącza RS485 można łączyć ze sobą maksymalnie 32 urządzenia
MOVITRAC® B.
Połączenie RS485 MOVITRAC® B
®
®
MOVITRAC B
®
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
WSKAZÓWKA
Terminator sieci: Dynamiczne oporniki terminujące są wbudowane na stałe w kartę
opcji. Nie należy stosować żadnych zewnętrznych rezystorów terminujących!
Długości
przewodów
•
Dopuszczalna długość całkowita wynosi 200 m.
•
Należy stosować ekranowane przewody.
4.4.12 Podłączenie magistrali komunikacyjnej (SBus 1)
Instalacja
magistrali
systemowej
(SBus) do
FSC11B/12B/
FIO21B
Poprzez magistralę systemową SBus może być połączonych ze sobą maks. 64 urządzeń abonenckich CAN-Bus. Magistrala jest zgodna z ISO 11898.
Poprzez przełącznik DIP S1 lub S1:8 możliwe jest dołączenie opornika obciążeniowego
120 Ohm (terminacja magistrali).
W urządzeniu FSC11B poprzez X46:4;5 oddzielana jest dodatkowo wychodząca magistrala CAN.
FIO21 nie posiada żadnego zintegrowanego przełączalnego opornika obciążeniowego
120 omów, dla terminacji magistrali pomiędzy X46:4 a X46:5 konieczne jest podłączenie
dołączonego opornika.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
oFF
on
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
CAN 1
CAN 1
CAN 1
CAN 1 podłączone
–
CAN 1 podłączone
S2 jest zarezerwowany przy FSC11B i musi być zawsze ustawiony na "Off".
W przypadku MOVITRAC® B z wbudowaną kartą opcji, przewód przyłączeniowy dla
połączenia SBus zawarty jest w dostawie.
44
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Połączenie magistrali systemowej MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
OFF
ON
OFF
X44
ON
S2
X44
X12:
OFF
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Połączenie magistrali systemowej MOVITRAC® B z UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
45
4
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
Połączenie magistrali systemowej MOVITRAC® B z bramkami DFx / UOH11B lub
bramkami DFx wbudowanymi w MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Długości przewodów
•
•
Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości transmisji SBus
(P884):
– 125 kbodów: 500 m (1640 ft)
– 250 kbodów: 250 m (820 ft)
– 500 kbodów: 100 m (328 ft)
– 1000 kbodów: 25 m (82 ft)
Należy stosować ekranowane przewody.
WSKAZÓWKI
46
•
Terminator sieci: Na początku i na końcu magistrali SBus należy załączyć rezystory terminujące (S1 = ON). W przypadku urządzeń znajdujących się pomiędzy
należy odłączyć te rezystory (S1 = OFF).
•
Niektóre urządzenia posiadają zintegrowany terminator sieci, który nie może być
wyłączany. Jest tak w przypadku bramek UFx i DFx/UOH. Muszą być one instalowane tylko na końcu (początku) fizycznego łańcucha. Nie należy stosować żadnych zewnętrznych rezystorów terminujących!
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
Specyfikacja kabli
4
Stosować 4-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych
z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje:
– Przekrój żyły 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz
– Pojemność przewodów ≤ 40 pF/m przy 1 kHz
Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet.
Przyłączenie
ekranu
•
Zamocować ekran z obu końcach na możliwie dużej powierzchni.
•
W przypadku połączenia pomiędzy MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B należy
zawsze zwracać uwagę na to, aby pomiędzy potencjałem odniesienia DGND a ziemią przy MOVIDRIVE® B anulowane było rozdzielenie potencjału.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
47
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Instalacja magistrali systemowej (SBus) do DFP21B
Montaż karty opcji DFP21B w MOVITRAC® B
WSKAZÓWKI
•
•
MOVITRAC® B nie potrzebuje żadnego szczególnego statusu oprogramowania
sprzętowego.
Tylko SEW-EURODRIVE może montować i demontować karty opcji dla
MOVITRAC® B.
Przyłącze
magistrali SBus
MOVITRAC® B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON
WSKAZÓWKI
DFP21B posiada wbudowany opornik obciążeniowy SBus i dlatego musi być montowany zawsze na początku połączenia SBus.
DFP21B ma zawsze adres 0.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
24 V DC
X12
48
X12:8
Wejście +24 V
X12:9
Potencjał odniesienia wejść binarnych GND
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
W celu prostego okablowania, opcja DFP21B może być zasilana napięciem stałym 24 V
z zacisku X46.7 falownika MOVITRAC® do zacisku X26.7.
Przy zasilaniu opcji DFP21B przez MOVITRAC®, falownik MOVITRAC® musi być sam
zasilany napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X12.9.
Podłączenie magistrali systemowej
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
MOVITRAC® B
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
MOVITRAC® B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= Odniesienie magistrali systemowej
= Magistrala systemowa High
= Magistrala systemowa Low
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = Odniesienie magistrali systemowej
SC22 = Dane wychodzące magistrali systemowej Low
SC21 = Dane wychodzące magistrali systemowej High
SC12 = Dane przychodzące magistrali systemowej Low
SC11 = Dane przychodzące magistrali systemowej High
S12
= Opornik obciążeniowy magistrali systemowej
49
4
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
Uwaga:
•
Stosować 2-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu
danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron
do zacisku ekranowania elektroniki falownika MOVITRAC® a końce ekranu dodatkowo do GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki:
– Przekrój żyły 0,75 mm2 (AWG18)
– Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz
– pojemność ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) przy 1 kHz
•
Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus:
– 250 kbodów: 160 m (528 ft)
– 500 kbodów: 80 m (264 ft)
– 1000 kbodów: 40 m (132 ft)
•
Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym
(S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy
(S1 = OFF). Bramka DFP21B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu
połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik falowy.
WSKAZÓWKI
50
•
Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą
występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np.
poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem.
•
Okablowanie w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.13 Podłączenie nastawnika wartości zadanej
•
A: Montaż od tyłu poprzez 4 otwory gwintowane
•
B: Montaż od przodu poprzez 2 otwory mocujące
A
B
A
A
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
Instalacja
nastawnika
wartości zadanej
MBG11A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Podłączenie
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
51
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.14 Podłączenie opcji konwertera UWS21B
Numer katalogowy
Opcja konwertera USB21B: 1 820 456 2
Zakres dostawy
W skład wyposażenia opcji UWS21B wchodzą:
Połączenie
falownik –
UWS21B
•
Urządzenie UWS21B
•
Płyta CD z MOVITOOLS® MotionStudio
•
Szeregowy kabel interfejsu z 9-stykowym gniazdem Sub-D oraz 9-stykową wtyczką
Sub-D do łączenia UWS21B – PC
•
Szeregowy kabel interfejsu z wtyczkami 2 RJ10 do łączenia UWS21B –
MOVITRAC®
•
Do połączenia UWS21B z MOVITRAC® wykorzystaj dołączony w dostawie przewód
przyłączeniowy.
•
Podłącz przewód przyłączeniowy do gniazda XT urządzenia MOVITRAC®.
•
Zwróć uwagę, że klawiatura DBG60B i szeregowe złącze UWS21B nie mogą być
podłączone równocześnie do urządzenia MOVITRAC®.
•
Poniższa ilustracja przedstawia przewód przyłączeniowy MOVITRAC® – UWS21B.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Połączenie
falownik – PC
•
Do połączenia UWS21B z PC należy wykorzystać dołączony w dostawie przewód
przyłączeniowy (standardowy ekranowany przewód złącza RS232)
•
Poniższa ilustracja przedstawia przewód przyłączeniowy UWS21B – PC
(połączenie 1:1).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-stykowa wtyczka Sub-D
9-stykowe gniazdo Sub-D
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.15 Podłączenie enkodera montażowego EI7C
Kabel enkodera z M12
B
A
4158396811
Podłączenie
falownika
Styk
X12.4 (DI03)
X12.5 (DI04)
Strona przyłącza
silnika
Sygnał
Kabel, kolor żyły
Styk
A
(BN) brązowa
3
A
(WH) biała
4
B
(YE) żółta
5
B
(GN) zielona
6
nc
(RD) czerwona
7
nc
(BU) niebieski
8
X12.8 (24VIO)
UB
(GY) szara
1
X12.9 (GND)
GND
(PK) różowa
2
Enkoder potrzebuje prądu o natężeniu do 40 mA. Zewnętrzne zasilanie 24 V może być
konieczne, jeśli wejścia binarne są również zasilane.
Numer katalogowy:
Typ kabla
M12, końcówki izolacyjne żył
Stałe ułożenie
1362 3273
Ułożenie ruchome
1362 3281
4.4.16 Zabezpieczenie przewodów i wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy
•
Zainstalować bezpieczniki na początku przewodu zasilającego za odgałęzieniem
szyn zbiorczych (patrz schemat połączeń urządzenia podstawowego).
•
SEW-EURODRIVE zaleca, aby nie stosować wyłączników różnicowo-prądowych.
Jeśli jednak zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (FI) dla bezpośredniej
lub pośredniej ochrony jest konieczne, wówczas należy przestrzegać następujących
informacji:
•
OSTRZEŻENIE! Zastosowano niewłaściwy typ wyłącznika różnicowo-prądowego.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała
– MOVITRAC® B może wzbudzić prąd stały w przewodzie ochronnym uziemienia.
Jeśli w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim lub pośrednim dotykiem użyty
zostanie wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy (RCD) lub urządzenie kontrolne
różnicowo-prądowe (RCM), wówczas po stronie zasilającej falownika MOVITRAC®
B dopuszczalne jest zastosowanie tylko urządzenia RCD lub RCM typu B.
4.4.17 Czujnik termiczny TF i wyłącznik bimetalowy TH
Temperatura uzwojeń silnika kontrolowana jest przez czujniki termiczne TF lub wyłączniki bimetalowe TH. Czujnik TF lub TH podłączyć do wyjścia TF VOTF i wejścia TF
DI05TF urządzenia MOVITRAC® B. Wejście binarne DI05TF ustawić na komunikat TF.
Przy takim połączeniu i skonfigurowaniu kontrola temperatury realizowana jest przez
MOVITRAC® B, przez co nie jest konieczne stosowanie dodatkowego urządzenia
kontrolnego.
Wyłączniki bimetalowe TH można podłączać również do 24 V IO oraz do wejścia binarnego. Użyte wejście binarne należy skonfigurować na funkcję "/zewnętrzny błąd".
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
53
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.18 Podłączenie prostownika hamulca
WSKAZÓWKA
W celu podłączenia prostownika hamulca konieczne są osobne przewody doprowadzający napięcie z sieci; Niedopuszczalne jest zasilanie napięciem silnika!
Jako K11 i K12 stosować wyłącznie styczniki kategorii użytkowej AC-3.
Stosować zawsze odłączanie hamulca po stronie prądu stałego i przemiennego przy
•
wszystkich zastosowaniach dźwignicowych,
•
napędach, które wymagają szybkiej reakcji hamulca.
W przypadku montażu prostownika hamulca w szafie sterowniczej: Układać przewody
przyłączeniowe pomiędzy prostownikiem hamulca a hamulcem oddzielnie od pozostałych kabli mocy. Wspólne ułożenie z innymi kablami dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy
są one ekranowane.
Schematy
połączeń
DOØ2
GND
odłączenie po stronie prądu
stałego i zmiennego
odłączenie po stronie prądu
stałego i zmiennego
odłączenie po stronie
prądu zmiennego
9007199909369355
W przypadku hamulców bez prostowników BG/BGE lub BME przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących podłączenia. Dokładne informacje dotyczące hamulców
SEW można znaleźć w publikacji "Praktyka w technice napędowej: Hamulce tarczowe
SEW".
54
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
4.4.19 Instalacja FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Podstawowe urządzenie można rozszerzać za pomocą modułów FIO11B/21B,
FSC11B/12B i FSE24B.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
X45
X46
FSE24B
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
X47
EtherCAT
X30 IN
®
X30 OUT
18014398749591179
Podłączenie / typ modułu
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Moduł
analogowy
Moduł
cyfrowy
komunikacja
komunikacja
Wejście / wyjście analogowe X40
tak
nie
nie
nie
Wejścia binarne X42
nie
tak
nie
nie
RS485 dla diagnozy (RJ10) X44
tak
tak
tak
tak
RS485 Przyłącze zacisków X45
tak
nie
tak
nie
Przyłącze zacisków SBus X46
nie
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
®
Podłączenie EtherCAT (2 × RJ45) X30
Mocowanie i
instalacja modułów
przednich
Kartę opcyjną przykręcać do urządzenia zawsze przy użyciu dostarczonej śruby.
W przypadku wielkości 0 zamontować najpierw sworzeń dystansowy. Od rozmiaru 1
sworzeń już występuje. Dokręcenie śruby mocującej zapewnia właściwy przepływ prądów wysokiej częstotliwości pomiędzy urządzeniem podstawowym a kartą opcji wskazany wymaganiami EMC.
Funkcja
Zacisk
Opis
Dane
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Złącze
serwisowe
X44
Poprzez złącze
wtykowe RJ10
Tylko do celów
serwisowych
Maksymalna długość
kabla 3 m (10 ft)
tak
tak
tak
tak
Złącze
RS485
X45:H
ST11: RS485+
tak
nie
tak
nie
X45:L
ST12: RS485–
Połączone równolegle
za pomocą X44
X45:Ø
GND:Potencjał
odniesienia
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
55
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
4
Funkcja
Zacisk
Opis
Dane
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Magistrala
systemowa
SBus
X46:1
SC11: SBus High
nie
tak1)
tak2)
nie
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Potencjał
odniesienia
Magistrala CAN
według specyfikacji
CAN 2.0, część A i B
Maks. 64 abonentów
X46:4
SC21: SBus High
nie
nie
tak3)
nie
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Potencjał
odniesienia
DC 24 V
X46:7
24VIO: Napięcie
pomocnicze /
zewnętrzne napięcie
zasilające
nie
nie
tak
nie
DC 24 V
X47:1
24VIO: Zewnętrzne
napięcie zasilające
nie
nie
nie
tylko
wejście
X47:2
GND:Potencjał
odniesienia
X30:In
Poprzez 2 złącza
wtykowe RJ45
nie
nie
nie
tak
EtherCAT®
X30:Out
Fast Ethernet
Wejście
analogowe
X40:1
AI2: Wejście napięcia od –10 do +10 V
Ri > 40 kΩ
Rozdzielczość 10 Bit
Próbkowanie 5 ms
Dokładność ±100 mV
tak
nie
nie
nie
X40:2
GND: Potencjał
odniesienia
Wyjście
analogowe
X40:3
GND: Potencjał
odniesienia
tak
nie
nie
nie
X40:4
AOV1: Wyjście
napięcia
X40:5
AOI1: Wyjście prądu
od 0 do +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rozdzielczość 10 Bit
Próbkowanie 5 ms
Odporność na zwarcie
i na napięcie zasilające do 30 V
Dokładność ±100 mV
X42:1
DI10
tak
nie
nie
DI11
X42:3
DI12
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Próbkowanie 5 ms,
Kompatybilne z PLC
nie
X42:2
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
Wejścia
binarne
1) Zakończenie magistrali możliwe za pomocą rezystora 120 Ω włączonego pomiędzy zaciski SC11 i SC12.
2) Opornik obciążeniowy 120 Ω dołączany poprzez przełączniki DIP, SC21 i SC22 będą wówczas dezaktywowane.
3) Opornik obciążeniowy 120 Ω podłączany poprzez przełącznik DIP.
Potencjał 24 V DC dla X46:7 i X47:1 jest identyczny z X12:8 urządzenia podstawowego.
Wszystkie zaciski GND urządzenia są połączone ze sobą i z PE.
Specyfikacja kabli
•
Stosować 4-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu
danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące
specyfikacje:
– Przekrój żyły 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz
– pojemność przewodów ≤ 40 pF/m przy 1 kHz
Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet.
56
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Instalacja
Akcesoria instalacyjne i opcje – elektryka
Przyłączenie ekranu •
4
Zamocować ekran z obu końcach na możliwie dużej powierzchni.
•
W przypadku ekranowanego przewodu, przy łączeniu MOVITRAC® B z bramkami
lub MOVITRAC® B i MOVITRAC® B można zrezygnować z podłączenia do masy.
W tym przypadku dopuszczalny jest 2-żyłowy kabel.
•
W przypadku połączenia pomiędzy MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B należy
zawsze zwracać uwagę na to, aby pomiędzy potencjałem odniesienia DGND a ziemią przy MOVIDRIVE® B anulowane było rozdzielenie potencjału.
•
OSTROŻNIE Różnice potencjałów
Możliwe skutki to błędne działanie, a nawet zniszczenie urządzenia.
– Pomiędzy łączonymi urządzeniami nie może występować różnica potencjałów.
Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem.
WSKAZÓWKA
Do zasilania modułów przednich FIO21B i FSE24B potrzebne jest napięcie 24 V. Jeśli
nie zostanie podłączone żadne zewnętrzne napięcie zasilające, wówczas nie wolno
odłączać parametru P808 Wyjście napięcia pomocniczego 24VIO.
Połączenie modułu
analogowego
FIO11B
Wejście analogowe AI1
Bipolarny
Wyjście analogowe AO1
Unipolarny
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Wyjście napięciowe
AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Wyjście prądowe
AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
zewn.
+10 V
zewn. lub
X10:1
+10 V
zewn.
RL
V
RL ≤ 750 Ω
Połączenie modułu
cyfrowego FIO21B
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
57
I
5
Uruchomienie
Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia
0
5
Uruchomienie
5.1
Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia
ZAGROŻENIE!
Nie osłonięte przyłącza mocy.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała na skutek porażenia prądem.
5.1.1
•
Osłonę przed dotykiem należy zamontować zgodnie z przepisami.
•
Nie wolno pracować z urządzeniem bez zamontowanej osłony przed dotykiem.
Warunek
Warunkiem udanego uruchomienia jest właściwy dobór elementów układu napędowego.
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B uruchomione są fabrycznie do współpracy
z silnikiem SEW o tej samej mocy znamionowej (4-biegunowy, 50 Hz) metodą sterowania U/f. Dzięki temu, odpowiednio dopasowany silnik firmy SEW-EURODRIVE
można uruchamiać bez wcześniejszego konfigurowania.
5.1.2
Zastosowania do dźwignic
ZAGROŻENIE!
Zagrożenie dla życia na skutek upadku dźwignicy.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
Urządzenie MOVITRAC® B może być wykorzystywane dla funkcji dźwignicowych.
MOVITRAC® B nie może być wykorzystywany do funkcji dźwignicowych jako urządzenie bezpieczeństwa.
•
5.2
Jako urządzenia bezpieczeństwa należy stosować systemy nadzorcze lub zabezpieczenia mechaniczne.
Prace przygotowawcze i środki pomocnicze
•
Należy sprawdzić instalację.
ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia silnika.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
58
•
Aby zapobiec nieumyślnemu rozruchowi silnika zastosuj odpowiednie środki, np.
zdejmując blok zaciskowy elektroniki X12.
•
W zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki
ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Prace przygotowawcze i środki pomocnicze
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Prace przygotowawcze i środki pomocnicze przy uruchomieniu z ustawieniem fabrycznym
•
Podłączyć sieć zasilającą oraz silnik.
•
Podłączyć zaciski sterujące.
•
Załączyć zasilanie.
Prace przygotowawcze i środki pomocnicze przy uruchamianiu za pomocą klawiatury lub PC
•
Podłączyć sieć zasilającą oraz silnik. Nie wolno podłączać żadnych zacisków
sygnałowych, aby falownik nie został odblokowany do eksploatacji!
•
Załączyć zasilanie.
•
Wskazanie wyświetlacza Stop.
•
Zaprogramować zaciski sterujące.
•
Ustawić parametry (np. rampy).
•
Sprawdzić ustawienie funkcji zacisków (P601 – P622).
•
Odłączyć zasilanie.
•
Podłączyć zaciski sterujące.
•
Załączyć zasilanie.
WSKAZÓWKA
Parametry przetwornicy zostaną zmienione automatycznie podczas przeprowadzania
procesu uruchomienia.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
59
I
5
Uruchomienie
Panele sterowania
0
5.3
Panele sterowania
5.3.1
FBG11B – uproszczona klawiatura
Rozmieszczenie klawiszy i piktogramów na panelu sterowania:
[1]
9007199348841739
[1] Wskaźnik diodowy dla uruchomionego programu IPOS®
Funkcje klawiatury
Klawisze UP / DOWN / / OUT / ENTER służą do poruszania się w menu. Klawisze RUN
i STOP/RESET służą do sterowania napędem. Nastawnik wartości zadanej służy do
wprowadzania wartości.
UP / DOWN do wybierania symboli oraz zmian wartości.
out
RUN
STOP
Enter
OUT / ENTER do aktywacji i dezaktywacji symboli lub menu parametrów.
Polecenie RUN do uruchamiania napędu.
STOP/RESET do kasowania błędów oraz zatrzymywania napędu.
RESET
STOP
RESET
Klawisz STOP/RESET ma pierwszeństwo przed zezwoleniem z zacisków lub zezwoleniem poprzez interfejs. Jeśli napęd zostanie zatrzymany za pomocą klawisza
STOP/RESET, wówczas musi być odblokowany za pomocą klawisza RUN.
WSKAZÓWKA
Po wyłączeniu sieci, blokada znoszona jest po naciśnięciu klawisza STOP/RESET!
Po wystąpieniu błędu i zaprogramowaniu reakcji na błąd, można przeprowadzić reset
za pomocą klawisza STOP/RESET. Napęd będzie wówczas zablokowany i musi zostać
odblokowany za pomocą klawisza RUN. Za pośrednictwem parametru P760 można
przy pomocy FBG11B dezaktywować funkcję STOP.
RUN
Jeśli zatrzymasz napęd za pomocą klawisza STOP/RESET, wówczas miga Stop.
Sygnalizuje ono, iż należy odblokować napęd za pomocą klawisza RUN.
Zatrzymanie urządzenia następuje również po skopiowaniu zestawu parametrów do
falownika.
60
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
Podstawowa
obsługa klawiatury
FBG11B
Poziom 2
Poziom 1
Wskazanie
Status falownika
Prędkość obrotowa
Wskazanie
Rampa rozpęd.
out Enter
Rampa rozpęd.
zmiana
Enter
Zmiana / zastosowanie
wartości
Wskazanie
Rampa hamuj.
out Enter
Rampa hamuj.
zmiana
Enter
Zmiana / zastosowanie
wartości
Menu stałych wartości zadanych
Tryb edycji
Wybór
Menu stałych
wartości zadanych
out Enter
Wskazanie
Maksymalna
wartość zadana
out Enter
Wybór
Menu parametrów
out Enter
out Enter
Enter
Zmiana
maksymalnej
prędkości
obrotowej [rpm]
Enter
Zmiana / zastosowanie
wartości
Tryb edycji
Menu parametrów
out Enter
Enter
Wybór zestawu
parametrów
uruchamiania
silnika 1
out Enter
Wybór zestawu
parametrów
uruchamiania
silnika 2
out Enter
Wybór
Kopia
bezpieczeństwa
out Enter
Wybór FBG
Nastawnik
wartości zadanej
out Enter
Zmiana / zastosowanie
wartości
Zmiana / zastosowanie
wartości
Menu uruchamiania silnika
Menu uruchamiania silnika 2
Menu kopii bezpieczeństwa
FBG nastawnik wartości zadanej
Wskazanie
Częstotliwość początkowa
Wskazanie
Prąd wyjściowy
9007199272928395
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
61
I
5
Uruchomienie
Panele sterowania
0
62
Poruszanie się
w menu
Jeśli wybierzesz symbol, wówczas świeci się dioda LED wbudowana w menu. W przypadku symboli, które przedstawiają tylko wskazania wartości, pojawia się natychmiast
aktualne wskazanie wartości na wyświetlaczu.
Zmiana
parametrów
Po wybraniu symbolu i naciśnięciu klawisza ENTER można wybrać żądany parametr.
Aby zmienić wartość parametru, należy nacisnąć ponownie klawisz ENTER. Pulsowanie wartości oraz diody LED w danym symbolu oznacza, że można teraz zmienić
wartość. Po ponownym naciśnięciu klawisza ENTER wartość będzie aktywna i przestanie pulsować jej wskazanie.
Wskazania stanu
Jeśli obecny jest status "Zezwolenie dla napędu", wówczas wyświetlana będzie obliczona rzeczywista prędkość obrotowa.
Wskazanie błędu
Jeśli wystąpi błąd, wówczas wskazanie zmieni się i pojawi się pulsujący kod błędu, np.
F-11, patrz na liście błędów w rozdziale "Serwis / Lista błędów" (→ str. 138). Takie działanie nie wystąpi, jeśli aktywny jest tryb uruchomienia.
Ostrzeżenia
Niektóre parametry nie mogą być zmieniane w pewnych stanach roboczych. W przypadku próby zmiany, pojawi się wskazanie r-19 – r-32. Wskazanie przedstawia kod
odpowiedni do danego działania, np. r-28 (konieczna blokada stopnia mocy). Lista
wskazówek znajduje się w rozdziale "Eksploatacja" (→ str. 126).
Zmiana menu
parametrów
Skrócone ↔
Rozwinięte
Za pomocą parametru P800 możliwe jest przełączenie pomiędzy menu skróconym a
menu rozwiniętym. W opisie parametrów oraz na liście parametrów zaznaczono, które
parametry dostępne są poprzez menu skrócone i menu rozwinięte.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
Uruchomienie za
pomocą panelu
sterowania
FBG11B
Poziom 2
Poziom 1
Poziom 3
Wybór silnika:
– Silnik SEW-DT/DV
– Nie silnik SEW
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– Silnik SEW-DRS
– Silnik SEW-DRE
Wybrać tryb pracy:
– Charakterystyka U/f
– U/f + hamowanie prądem stałym
– VFC
out
Enter
– VFC hamowanie prądem stałym
– VFC funkcja przechwytu
– VFC dźwignica
out
Enter
out
Enter
Moc w kW
HP = kW x 1.33
Napięcie silnika V
out
Enter
Znamionowa częstotliwość silnika Hz
(
out
Enter
out
Enter
Znamionowa liczba obrotów silnika
obr./min
Znamionowy prąd silnika A
out
Enter
out
Enter
)
obecny tylko w przypadku
uruchamiania silnika innego
producenta (silnik = noSEW)
cos phi
Tryb 4Q
out
Enter
Liczba silników dla
Napęd wielosilnikowy
27021597782442891
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
63
5
I
Uruchomienie
Panele sterowania
0
Potrzebne dane
W procesie uruchomienia wymagane są następujące dane:
•
Typ silnika (silnik SEW lub silnik innego producenta)
•
Dane silnika
– Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa.
– Dodatkowo w przypadku silników innych producentów: prąd znamionowy, moc
znamionowa, współczynnik mocy cosφ i znamionowa prędkość obrotowa.
•
Rozpoczęcie
uruchomienia
Napięcie znamionowe sieci
Wymagania:
•
Falownik w stanie "brak zezwolenia": Stop
Jeśli podłączony ma zostać silnik o mniejszej lub większej mocy znamionowej (maksymalnie różnica jednego typoszeregu), wówczas należy wybrać wartość, która jest
najbliższa mocy znamionowej silnika.
Kompletne uruchomienie zakończone jest dopiero wówczas, gdy za pomocą klawisza
OUT powrócisz do menu głównego.
WSKAZÓWKA
Proces uruchomienia silników SEW przystosowany jest dla silników 4-biegunowych.
2- lub 6-biegunowe silniki SEW należy uruchamiać jak silniki innych producentów.
Uruchomienie
napędu wielosilnikowego
Uruchomienie
grupy napędów
Napędy wielosilnikowe są ze sobą sprzęgnięte w sposób mechaniczny, np. jako napęd
łańcuchowy z wieloma silnikami.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w podręczniku "Napędy wielosilnikowe
MOVIDRIVE®".
Grupy napędów nie są sprzęgnięte mechanicznie (np. różne przenośniki taśmowe).
W tym trybie przetwornica pracuje bez kompensacji poślizgu ze stałym stosunkiem U/f.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w podręczniku "Napędy wielosilnikowe
MOVIDRIVE®".
Uruchomienie przy
dużym momencie
bezwładności, jak
w przypadku pomp
i wentylatorów
Kompensacja poślizgu dla stosunku momentu bezwładności obciążenia / momentu bezwładności silnika ustawiona jest na mniej niż 10. Gdy stosunek jest większy i napęd
drga, należy zredukować kompensację poślizgu i w razie potrzeby ustawić nawet na 0.
Sterowanie
ręczne za pomocą
nastawnika
wartości zadanej
FBG11B nastawnik wartości zadanej panelu sterowania (lokalny tryb ręczny): Miga
dioda
Jedynymi istotnymi wielkościami w trybie pracy "FBG nastawnik wartości zadanej" są:
•
P122 Kierunek obrotów FBG Sterowanie ręczne
•
Przycisk RUN i przycisk STOP/RESET
•
Nastawnik wartości zadanej (potencjometr)
Jeśli aktywowany jest nastawnik wartości zadanej FBG, wówczas pulsuje odpowiedni
symbol.
Najniższą prędkość obrotową można ustawić za pomocą P301 Minimalna prędkość
obrotowa a najwyższą prędkość obrotową za pomocą symbolu nmax.
64
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
Po wystąpieniu błędu można przeprowadzić reset za pomocą przycisku STOP/RESET,
przez wejście binarne albo poprzez interfejs. Po przeprowadzeniu resetu, "ręczny
nastawnik wartości zadanej" zostanie ponownie uaktywniony. Napęd pozostanie
wyłączony.
Wskazanie Stop pulsuje sygnalizując, iż napęd musi zostać z powrotem odblokowany
za pomocą przycisku RUN.
Parametr P760 blokada klawiszy RUN/STOP nie działa w trybie pracy "ręczny
nastawnik wartości zadanej".
Wyciągnięcie panelu sterowania FBG11B wyzwala reakcje zatrzymania.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
65
I
5
Uruchomienie
Panele sterowania
0
5.3.2
DBG60B – rozszerzona klawiatura
Potrzebne dane
W procesie uruchomienia wymagane są następujące dane:
•
Typ silnika (silnik SEW lub silnik innego producenta)
•
Dane silnika
– Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa.
– Dodatkowo w przypadku silników innych producentów: prąd znamionowy, moc
znamionowa, współczynnik mocy cosφ i znamionowa prędkość obrotowa.
•
Wybór żądanego
języka
Napięcie znamionowe sieci
Na poniższym rysunku przedstawiono przyciski, za pomocą których możliwy jest wybór
żądanego języka.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
Przycisk ↑
Przycisk OK
Przycisk ↓
Przycisk języka
O jedną pozycję menu w górę
Potwierdzenie wpisu
O jedną pozycję menu w dół
Widoczna jest lista dostępnych języków
Podczas pierwszego włączania lub po aktywowaniu fabrycznego stanu klawiatury
DBG60B, na wyświetlaczu, na kilka sekund pojawi się następujący komunikat:
SEW
EURODRIVE
Następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol wyboru języka.
66
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
Aby wybrać żądany język należy:
Uruchomienie
•
Nacisnąć przycisk języka. Na wyświetlaczu pojawi się lista z dostępnymi językami.
•
Za pomocą przycisków ↑ / ↓ ustawić żądany język.
•
Za pomocą klawisza OK należy potwierdzić wybór języka. Na wyświetlaczu pojawi
się wskazanie podstawowe w wybranym języku.
Na poniższym rysunku przedstawiono przyciski, za pomocą których możliwe jest
uruchamianie.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Przycisk ↑
Przycisk OK
Przycisk kontekstu
Przycisk ↓
Przycisk ↔
Przycisk DEL
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
O jedną pozycję menu w górę
Potwierdzenie wpisu
Aktywowanie menu kontekstowego
O jedną pozycję menu w dół
Zmiana menu, tryb wskazań ↔ tryb edycji
Przerwać lub zakończyć uruchamianie
67
5
I
Uruchomienie
Panele sterowania
0
Przebieg
uruchomienia
1. Ustawić sygnał "0" na zacisku X12:2 (DIØ1
"/PRAWO/ZATRZYMANIE"), np. poprzez zdjęty wtyk
listwy zaciskowej X12.
0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT
2. Wywołać menu kontekstowe wciskając przycisk
kontekstu.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
3. Za pomocą przycisku ↓ przewinąć do dołu, do punktu
w menu "STARTUP".
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX
4. Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć procedurę uruchomienia. Wyświetli się pierwszy parametr. Klawiatura znajduje się w trybie wskazań, który oznaczony
jest za pomocą pulsującego kursora i numeru
parametru.
PREPARE FOR
STARTUP
•
Za pomocą przycisku ↔ przejść do trybu edycji.
Pulsujący kursor zniknie.
C00*STARTUP
•
Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać
"PARAMETER SET 1" lub "PARAMETER SET 2".
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2
•
Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybór.
•
Za pomocą przycisku ↔ wrócić do trybu wskazań.
Pulsujący kursor pojawi się ponownie.
•
Za pomocą przycisku ↑ wybrać kolejny parametr.
5. Ustawić rodzaj silnika.
C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS
6. Wybrać żądany tryb pracy. Za pomocą przycisku ↑
wybrać kolejny parametr.
C01*OPER. MODE 1
STANDARD V/f
VFC1
W celu aktywowania funkcji przechwytu lub funkcji
dźwignicy konieczne jest użycie trybu pracy VFC.
a. Przy wyborze trybu pracy STANDARD V/f:
C28*DC BRAKING
NO
YES
b. Przy wyborze trybu pracy VFC:
68
C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
7. Wybrać typ silnika. Jeśli podłączony jest 2- lub 4-biegunowy silnik firmy SEW-EURODRIVE, wówczas
należy wybrać właściwy typ z dostępnej listy.
C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
W przypadku podłączenia silnika innej firmy lub silnika SEW o większej liczbie biegunów niż 4, wybrać
z listy punkt "NON-SEW MOTOR".
C02*MOTOR TYPE 1
Za pomocą przycisku ↑ wybrać kolejny parametr.
8. Wprowadzić napięcie znamionowe zgodnie z tabliczką znamionową silnika dla wybranego rodzaju
podłączenia.
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
NOM. MOT. VOLT 1
+400.000
Przykład: tabliczka znamionowa 230Ö/400Õ50 Hz
Połączenie Õ → wprowadzić "400 V".
Połączenie Ö / charakterystyka przy 50 Hz → wprowadź "230 V".
Połączenie Ö / charakterystyka przy 87 Hz → wprowadzić również 230 V, ustawić jednak dopiero po uruchomieniu parametr P302 "MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 1" na wartość dla 87 Hz. Uruchomić następnie napęd.
Przykład: tabliczka znamionowa 400Ö/690Õ50 Hz
Możliwe tylko połączenie w Ö → wprowadzić "400 V".
Połączenie Õ niemożliwe.
Za pomocą przycisku ↑ wybrać kolejny parametr.
9. Wprowadzić częstotliwość podaną na tabliczce
znamionowej silnika.
C04*
Hz
NOM. MOT. FREQ. 1
+50.000
Przykład: 230Ö/400Õ50 Hz
Wprowadzić "50 Hz" zarówno przy połączeniu Õ jak
i Ö.
Za pomocą przycisku ↑ wybrać kolejny parametr.
W PRZYPADKU SILNIKÓW SEW
10. Wartości silników dla 2- i 4-biegunowych silników
SEW są zapisane i nie muszą być wprowadzane.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
69
5
I
Uruchomienie
Panele sterowania
0
W PRZYPADKU SILNIKÓW OBCYCH
10. Wprowadź następujące dane z tabliczki znamionowej
silnika:
•
C10* Prąd znamionowy silnika właściwy dla
podłączenia w Õ lub Ö.
•
C11* Moc znamionowa silnika
•
C12* Współczynnik mocy cosφ
•
C13* Znamionowa prędkość obrotowa silnika
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
11. Podać napięcie znamionowe sieci (C05* dla silników
SEW, C14* dla silników obcych).
C05*
V
NOM. LINE VOLT. 1
+400.000
11. Rozpocząć przeliczenie danych dot. uruchamiania
silnika podając komendę "YES". Proces trwa kilka
sekund.
C06*CALCULATION
NO
YES
W PRZYPADKU SILNIKÓW SEW
12. Przeliczenia są wykonywane. Po zakończonym przeliczeniu następuje automatycznie przejście do kolejnego punktu w menu.
C06*SAVE
NO
YES
W PRZYPADKU SILNIKÓW OBCYCH
12. W przypadku silników innych producentów do obliczeń wymagany jest obmiar parametrów silnika:
•
•
Silnik jest automatycznie zasilany prądem.
13. "SAVE" ustawić na "YES". Dane (parametry silnika)
zostaną skopiowane do trwałej pamięci MOVITRAC® B.
DATA IS
BEING COPIED...
14. Uruchomienie zostało zakończone. Za pomocą przycisku DEL wrócić do menu kontekstowego.
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B
15. Za pomocą przycisku ↓ przewinąć do dołu, do punktu
menu "QUIT".
UNIT SETTINGS
QUIT
16. Za pomocą przycisku OK potwierdzić
Wyświetli się wskazanie podstawowe.
0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT
wybór.
ZAGROŻENIE! Błędne ustawienia parametrów na skutek nieodpowiednich rejestrów danych.
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
– Należy zapewnić, aby skopiowany rejestr danych pasował do zastosowania.
70
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Panele sterowania
I
5
0
•
Wprowadź odbiegające od ustawień fabrycznych ustawienia parametrów do listy
parametrów.
•
W przypadku silników obcych ustawić właściwy czas zadziałania hamulca
(P732 / P735).
•
W trakcie rozruchu silnika przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Rozruch
silnika".
•
W przypadku połączenia w Δ i charakterystyki 87 Hz parametr P302 / P312 "Maksymalna prędkość obrotowa 1/2" ustawić na wartość dla częstotliwości 87 Hz.
Uruchomienie
z charakterystyką
87 Hz
W przypadku uruchomienia z charakterystyką 87 Hz należy podać parametry silnika
w połączeniu w trójkąt. Po uruchomieniu należy ustawić maksymalną prędkość obrotową za pomocą parametru P302 i / lub P312 na wartość dla częstotliwości 87 Hz.
Przykład
Dla silnika ze znamionową prędkością obrotową 1420 obr./min, napięciem znamionowym Un = 230/400 V, częstotliwością znamionową 50 Hz i uruchomieniem w połączeniu w trójkąt / charakterystyka 87 Hz wprowadzić następujące parametry uruchomienia:
Ustawianie
parametrów
Znamionowe napięcie silnika
230 V
Znamionowa częstotliwość silnika
50 Hz
Maksymalna prędkość obrotowa
(skrajna prędkość obrotowa)
2470 1/min
Aby ustawić parametry, należy zachować podaną poniżej kolejność operacji:
•
Wywołać menu kontekstowe za pomocą przycisku kontekstu. W menu kontekstowym wybierz punkt menu "TRYB PARAMETRÓW". Potwierdzić wybór za pomocą
przycisku OK. Klawiatura znajduje się w trybie parametrów, który oznaczony jest za
pomocą pulsującego kursora i numeru parametru.
•
Za pomocą przycisku ↔ przejść do trybu edycji. Pulsujący kursor zniknie.
•
Za pomocą przycisku ↑ lub ↓ można wybrać albo ustawić odpowiednią wartość
parametru.
•
Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybór lub ustawienie.
•
Za pomocą przycisku ↔ wrócić do trybu parametrów. Pulsujący kursor pojawi się
ponownie.
•
Za pomocą przycisku ↑ wybrać kolejny parametr.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
71
I
5
Uruchomienie
Panele sterowania
0
Tryb ręczny
Zastosowanie trybu ręcznego pozwala na sterowanie falownikiem za pomocą klawiatury
DBG60B (menu kontekstowe → tryb ręczny).
Wejścia binarne, z wyjątkiem "/Blokada stopnia mocy", będą na czas trybu ręcznego
nieaktywne. Wejście binarne "/Blokada stopnia mocy" musi otrzymać sygnał "1", aby
napęd mógł być uruchomiony w trybie sterowania ręcznego.
Kierunek obrotów nie jest ustalany przez wejście binarne "Prawo/Stop" lub "Lewo/Stop",
lecz przez wybór kierunku obrotów z klawiatury DBG60B.
•
W tym celu wprowadzić żądaną prędkość obrotową, a za pomocą znaku (+/–)
wybrać kierunek obrotów (+ = prawo / – = lewo).
Tryb ręczny pozostaje aktywny również po wyłączeniu i włączeniu do sieci, jednak przetwornica jest w takim przypadku zablokowana.
•
Za pomocą klawisza RUN aktywować zezwolenie oraz start z prędkością nmin dla
wybranego kierunku obrotów. Za pomocą klawiszy ↑ oraz ↓ można zwiększać lub
zmniejszać prędkość obrotową.
WSKAZÓWKA
Jeśli praca w trybie ręcznym zostanie zakończona, wówczas natychmiast uaktywniają
się sygnały wejść binarnych. Wejście binarne / blokada stopnia mocy nie muszą być
przełączane na "1"-"0"-"1". Napęd może zostać uruchomiony zgodnie z sygnałami na
wejściach binarnych i źródłami wartości zadanych.
•
ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego
uruchomienia silnika.
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
– Aby zapobiec nieumyślnemu rozruchowi silnika zastosuj odpowiednie środki, np.
zdejmując blok zaciskowy elektroniki X13.
– W zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki
ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn.
72
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio
I
5
0
5.4
Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio
Uruchom MOVITOOLS® MotionStudio za pomocą menu startowego Windows:
Programs / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
W polu [Scan] można za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio wyświetlić listę wszystkich podłączonych urządzeń.
189003915
Klikając prawym klawiszem myszy na jedno z urządzeń można przeprowadzić np. uruchomienie. Dalsze informacje dostępne są zakładce pomocy Online.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
73
I
5
Uruchomienie
Krótki opis istotnych etapów uruchomienia
0
5.5
Krótki opis istotnych etapów uruchomienia
Fabrycznie dostarczana przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B jest skonfigurowana do podłączenia bezpośrednio do silnika o tej samej mocy. Na przykład: Silnik
o mocy 1,5 kW (2,0 HP) może zostać podłączony do przetwornicy MC07B0015 z zachowaniem standardowej konfiguracji zacisków sterujących.
Sposób postępowania
1. Podłączyć
silnik
do
przetwornicy
MOVITRAC® B (zacisk X2).
3-fazowe
2. Podłączyć opcjonalnie rezystor hamujący
(zacisk X2/X3).
3. Następujące zaciski sygnałowe muszą
być sterowane poprzez zewnętrzne
obwody sterujące:
쓔
Przełączanie
Sygbnał I <-> sygbnał U*
REF1
•
Zezwolenie DIØ3
•
Przemiennie prawo/stop DIØ1 lub
lewo/stop DIØ2
•
Wartość zadana:
Potencjał odniesienia sygnałów analogowych
– DIØ4 = n11 = 150 obr./min lub / i
– DIØ5 = n12 = 750 obr./min lub / i
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 obr./min
n13 = n11 + n12
Napięcie zasilające dla TF/TH
Wyjście/wejście +24 V
Potencjał odniesienia sygnałów binarnych
24VIO
W przypadku silnika z hamulcem:
4. Opcjonalnie
podłączyć
zaciski sygnałowe:
następujące
•
DIØØ = reset błędu
•
DOØ1 = /zakłócenie (w formie styku
przekaźnikowego)
Potencjał odniesienia
Hamulec otw.*
Gotowy do pracy*
Potencjał odniesienia
Styk przekaźnikowy /Usterka*
Styk zwierny
Styk rozwierny
쓔
DOØ2 = układ sterowania hamulca
poprzez prostownik hamulca
•
GND
Reset błędu*
Prawo/zatrzymanie
Lewo/zatrzymanie*
Zezwolenie/Stop*
– Wyjście analogowe (X10) lub / i
•
1-fazowe
PE
}
5.5.1
X2
X3
PE
DOØ3 = gotowy do pracy
5. Sprawdzić zewnętrzne sygnały sterujące
pod względem wymaganej funkcjonalności.
6. Podłączyć przetwornicę częstotliwości do
sieci (X1).
= zacisk ekranujący
댷
M
3-fazowe
= ustawienie
fabryczne
53520267
5.5.2
Wskazówki
Dokonywanie zmian funkcji zacisków sygnałowych i nastaw wartości zadanej możliwe
jest za pomocą panelu sterowania FBG11B lub komputera PC. Do podłączenia komputera PC wymagana jest moduł przedni FSC11B oraz jeden z poniższych konwerterów:
UWS21B / UWS11A / USB11A.
74
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Krótki opis istotnych etapów uruchomienia
I
5
0
5.5.3
Przywrócenie ustawień fabrycznych (P802)
Za pomocą P802 Ustawienie fabryczne można zresetować zapisane w EPROM ustawienia fabryczne dla prawie wszystkich parametrów.
5.5.4
Dostosowanie częstotliwości PWM (P86x)
Za pomocą P860 / P861 można ustawić nominalną częstotliwość taktowania na wyjściu
falownika. Jeśli P862 / P863 ustawiony jest na "Wył.", częstotliwość taktowania może
w zależności od obciążenia urządzenia zmieniać się samoczynnie.
5.5.5
Parametryzacja adresu falownika (SBus / RS485 / fieldbus) (P81x)
Za pomocą P810 ustawić adres MOVITRAC® B dla komunikacji poprzez złącze
szeregowe.
5.5.6
Ustawienie procesu regulacji (P700)
Za pomocą tego parametru można ustawić tryb pracy falownika. Ustawianie na panelu
sterowania.
Charakterystyka
U/f (standard)
Standardowym trybem pracy jest U/f. Należy stosować ten tryb pracy, jeśli nie ma żadnych specjalnych wymagań odnośnie wartości prędkości obrotowej oraz w aplikacjach,
gdzie wymagana jest wysoka maksymalna częstotliwość wyjściowa powyżej 150 Hz.
Charakterystyka
VFC (regulacja
wektorowa)
Falownik należy uruchamiać w trybie pracy VFC lub VFC i z hamowaniem prądem
stałym w zastosowaniach wymagających:
•
wysokiego momentu obrotowego
•
ciągłej pracy na małych częstotliwościach
•
dokładnej kompensacji poślizgów
•
dynamicznego zachowania
W tym celu przy uruchamianiu należy wybrać w punkcie P01 tryb pracy VFC lub VFC &
hamowanie prądem stałym.
5.5.7
Podanie rodzaju aplikacji
Sterowanie
prędkością
obrotową
Dźwignica
Funkcja dźwignicy przygotowuje automatycznie wszystkie funkcje, konieczne dla pracy
nie zniwelowanej dźwignicy. Ze względów bezpieczeństwa należy aktywować w szczególności funkcje kontroli, które mogą zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu napędu.
Hamowanie DC
Z hamulcem DC silnik asynchroniczny hamuje poprzez wejście prądu. Silnik hamuje
bez rezystora hamującego.
Funkcja
przechwytywania
Funkcja przechwytywania umożliwia dołączenie falownika do obracającego się silnika.
W szczególności w przypadku napędów, które nie są aktywnie hamowane, długo
wyłączają się lub poruszane są przez tłoczone medium, jak n p. pompy i wentylatory.
Maksymalny czas przechwytu wynosi ok. 200 ms.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
75
I
5
Uruchomienie
Krótki opis istotnych etapów uruchomienia
0
5.5.8
Wybór trybu pracy (praca 4-Q P82x)
Za pomocą P820 / P821 można włączać i wyłączać tryb 4-kwadrantowy. Po podłączeniu do MOVITRAC® B rezystora hamującego możliwa jest praca w trybie 4-kwadrantowym. Gdy do MOVITRAC® B nie jest podłączony żaden rezystor hamujący i mimo
tego nie jest możliwy tryb generatorowy, należy ustawić P820 / P821 na "Wył.". W tym
trybie pracy MOVITRAC® B próbuje przedłużyć rampę opóźnienia. Dzięki temu moc
generatorowa nie jest za duża i napięcie obwodu pośredniego pozostaje poniżej progu
wyłączania.
5.5.9
Wprowadzanie wartości zadanych (P10x)
Za pomocą P100 "Źródło wartości zadanych" i P101 "Źródło sterowania" jako źródło sterowania można wybrać również złącze komunikacyjne. Złącza nie są jednak automatycznie dezaktywowane za pomocą tego parametru, ponieważ przetwornica częstotliwości przez cały czas musi być gotowa do odbioru sygnałów przez wszystkie złącza.
Stałe wartości zadane posiadają zawsze wyższy priorytet niż inne wartości zadane.
Pełna lista z możliwościami wyboru zawarta jest w opisie parametru P100.
Zadawanie
poprzez fieldbus /
SBus
W celu określenia źródła wartości zadanych na fieldbus lub SBus, dla parametru P100
należy wybrać wartość "SBus1 / stała wartość zadana". Znak poprzedzający wartości
zadanej określa kierunek obrotów.
Zadawanie
poprzez wartość
analogową
W celu określenia źródła wartości zadanych na wartość analogową, dla parametru P100
dostępne są następujące możliwości wyboru:
Zadawanie
poprzez stałą
wartość zadaną
(sterowanie
cyfrowe)
•
Bipolarne (przetwarzanie wartości ze znakiem poprzedzającym wejścia analogowego 1 lub stała wartość zadana)
•
Unipolarne (przetwarzanie zgodnie z wartością wejścia analogowego 1 lub stała
wartość zadana)
•
Motopotencjometr (wirtualny potencjometr)
•
Stała wartość zadana + AI1 (suma z wybranej stałej wartości zadanej i wartości wejścia analogowego AI1 → obowiązuje także tryb pracy P112 AI1)
•
Stała wartość zadana × AI1 (współczynnik oceny dla wejścia analogowego AI1→
0 – 10 V = 0 – 100 %)
•
Bipolarne AI2 (wejście analogowe 2 lub stała wartość zadana)
W celu określenia źródła wartości zadanych na wejścia binarne, parametr P100 należy
ustawić na wartość "Wejście częstotliwościowe / stała wartość zadana" (częstotliwość
przy wejściu binarnym DI04 zadaje wartość zadaną). Poprzez P102 "Skalowanie częstotliwość" można ustawić, przy której częstotliwości wejścia osiągana jest wartość
zadana systemu 100 %.
5.5.10 Funkcje ochronne
76
Parametryzacja
limitu prądu (P303)
Wewnętrzny limit prądu odnosi się do prądu pozornego, a więc prądu wyjściowego
falownika. W obszarze osłabienia pola falownik automatycznie wewnętrznie obniża limit
prądu. W ten sposób falownik realizuje ochronę przed przechyleniem dla silnika.
Parametryzacja
kontroli prędkości
obrotowej (P50x)
Napęd osiąga żądaną przez wartość zadaną prędkość obrotową tylko wtedy, gdy
posiada wystarczający moment obrotowy. Jeśli falownik osiąga P303 Limit prądu
oznacza to, że nie osiąga żądanej prędkości obrotowej. Gdy falownik przekracza dany
limit prądu dłużej niż P501 Czas opóźnienia, następuje aktywacja kontroli prędkości
obrotowej.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Krótki opis istotnych etapów uruchomienia
I
5
0
Parametryzacja
reakcji na błąd
(P83x)
Błąd "ZEWN. BŁĄD" pojawia się tylko przy statusie falownika "ODBLOKOWANA". Za
pomocą P830 można zaprogramować reakcje na błąd, wywołane za pośrednictwem
zacisku wejściowego zaprogramowanego na "/ZEWN. BŁĄD".
Parametryzacja
ochrony silnika
(P340)
W przypadku aktywacji tej funkcji MOVITRAC® B przejmuje elektronicznie termiczną
ochronę podłączonego silnika. W większości przypadków, funkcja ochrony silnika
porównywalna jest ze zwykłą ochroną termiczną (wyłącznik ochronny silnika) i uwzględnia ona zależne od obrotów chłodzenie przez wbudowany wentylator. Obciążenie silnika określane jest przez prąd wyjściowy falownika, rodzaj chłodzenia, prędkość obrotową silnika i czas. Za podstawę termicznego modelu silnika służą parametry silnika
wprowadzane podczas uruchamiania (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) oraz
zachowanie warunków roboczych dla niezbędnych prawidłowej eksploatacji silnika.
5.5.11 Ustalanie granic systemu
Minimalna
prędkość obrotowa
(P301)
Wartość, poniżej której prędkość obrotowa nie może spaść także w przypadku zerowej
wartości zadanej. Ta minimalna prędkość obrotowa obowiązuje wtedy, gdy ustawiona
jest nmin < nstart / stop.
Maksymalna
prędkość obrotowa
(P302)
Wartość zadana nie może przekroczyć ustawionej tu wartości. W przypadku ustawienia
nmin > nmax dla minimalnej i maksymalnej prędkości obrotowej obowiązuje wartość ustawiona w nmax.
Rampy prędkości
obrotowej (P13x)
Czasy ramp odnoszą się do zmiany wartości zadanej Δn = 3000 obr./min. Rampy t11 /
t21 roz. i t11 / t21 ham. są aktywne przy zmianie wartości zadanej. W przypadku usunięcia zwolnienia przyciskiem STOP/RESET lub zaciskami aktywna jest rampa zatrzymywania t13 / t23.
5.5.12 Aktywowanie funkcji oszczędzania energii (P770)
Funkcję oszczędzania energii można aktywować dla eksploatacji w trybach VFC / VFC
& PRZECHWYT / CHARAKTERYSTYKA U/f. Na biegu jałowym pobór mocy silnika
można obniżyć o prawie 70 %.
Energię można zaoszczędzić podczas pracy pomp, wentylatorów, przenośników
taśmowych itp. W przypadku tej procedury, magnesowanie silnika asynchronicznego
regulowane jest w zależności od obciążenia poprzez dopasowanie stosunku napięcia
do częstotliwości, silnik jest podmagnesowywany.
5.5.13 Aktywowanie funkcji technologicznych
Dodatkowo do cech wersji standardowej, za pomocą urządzeń w wersji technologicznej
można korzystać z modułu aplikacji dostępnego z oprogramowaniem inżynieryjnym
MOVITOOLS® MotionStudio. Funkcję technologiczną można rozpoznać po cyfrach
"0T" na końcu oznaczenia typu lub w MOVITOOLS® MotionStudio w zakładce "Dane
urządzenia" jako "Wersja urządzenia: Technologia".
Aktualnie moduł aplikacyjny "Pozycjonowanie proste" dostępny jest w kombinacji
z enkoderami montażowymi SEW jako zastępstwo dla przełączania pracy szybkiej i
wolnej poprzez inicjatory.
W sytuacji awaryjnej odblokowanie może być wykonane tez później. W taki przypadku,
w programie MOVITOOLS® MotionStudio, w menu "Praca z urządzeniem" / "Odblokowanie sprzętowe" należy wprowadzić prawidłowy numer TAN.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
77
I
5
Uruchomienie
Uruchomienie silnika w trybie ręcznym
0
5.5.14 Ustawienie w przypadku wolnych prędkości obrotowych silnika (P32x)
Funkcję P320 / P330 Automatyczna kompensacja należy stosować tylko w przypadku
pracy z jednym silnikiem. Tę funkcję można stosować dla wszystkich silników i procedur
regulacyjnych. Podczas podmagnesowania falownik wymierza silnik i ustawia parametr
P322 / P332 Kompensacja IxR. Wartości zapisywanie są w krótkotrwale.
5.5.15 Ustalanie obsadzenia wejść binarnych (P60x)
Informacje zawarte są w punkcie "Grupa parametrów 6.. kolejność obsadzenia zacisków" (→ str. 123).
5.5.16 Ustawienie funkcji hamowania (P73x)
Falowniki MOVITRAC® B są w stanie sterować zamocowanym do silnika hamulcem.
Funkcja hamowania oddziałuje na obłożone funkcją "/HAMULEC" (24 V = hamulec
zwolniony) wyjście binarne. Zastosować DO02 dla sterowania hamulców.
5.6
Uruchomienie silnika w trybie ręcznym
Należy pamiętać, aby przed odblokowaniem silnika poprzez zaciski, wyjść z trybu
sterowania ręcznego.
5.6.1
Analogowe wprowadzanie wartości zadanych
Następująca tabela pokazuje, jakie sygnały przy wyborze wartości zadanych "Unipolarna / Stała wartość zadana" (P100) powinny być ustawione na zaciskach X11:2 (AI1)
und X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3), aby napęd sterowany był analogowymi wartościami
zadanymi. Przedstawione obsadzenie zacisków jest tylko przykładowe i na życzenie
może zostać zmienione za pomocą parametrów P601 – 608. Prawo/stop DIO1 jest
obsadzony stałą funkcją.
Funkcja
Blok. stopnia mocy
X11:2 (AI11)
Wejście
analogowe
n1
X12:1
(DIØØ)
/blokada
stopnia
mocy1)
X12:2 (DIØ1)
Prawo/stop2)
X12:3
(DIØ2)
Lewo/
Stop
X12:4
(DIØ3)
Zezwolenie/Stop
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Zezwolenie i stop
X
1
0
0
1
0
0
Bieg w prawo
z 50 % nmax
5V
1
1
0
1
0
0
Bieg w prawo
z nmax
10 V
1
1
0
1
0
0
Bieg w lewo
z 50 % nmax
5V
1
0
1
1
0
0
Bieg w lewo z nmax
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Brak ustawienia standardowego
2) obsadzone na stałe
0
1
X
78
=
=
=
sygnał 0
sygnał 1
nieistotny
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Uruchomienie silnika w trybie ręcznym
I
5
0
Następujące przebiegi pokazują sterowanie silnikiem za pomocą sygnałów sterujących
X12:1 – X12:4 oraz wartością analogową. Wyjście binarne X10:2 (DOØ2 "/Hamulec")
używane jest do załączania stycznika hamulca K12.
1
Wejście DIØØ
/blokada stopnia
mocy
t
0
1
Wejście DIØ1
Prawo/Zatrzymanie
t
0
Wejście DIØ2
Lewo/Zatrzymanie
1
t
0
Wejście DIØ3
Zezwolenie/Stop
1
t
0
Wyjście DOØ2
/hamulec
1
t
0
Wejście
analogowe
n1 (AI11)
10V
5V
t
0V
nmax
Prędkość
obrotowa 50 % nmax
nmin
nstart-stop
0
-50 % nmax
t11 rozpęd.
t11 rozpęd.
t11 rozpęd.
t11 hamuj.
t11 hamuj.
t
t11 rozpęd.
Rampa zatrzymania t13
-nmax
18014398698571787
WSKAZÓWKA
W przypadku ustawienia blokady stopnia mocy na silnik nie będzie podany prąd. Silnik
bez hamulca będzie obracał się swobodnie w sposób niekontrolowany aż do
zatrzymania.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
79
I
5
Uruchomienie
Uruchomienie silnika w trybie ręcznym
0
5.6.2
Stałe wartości zadane
Następująca tabela pokazuje, jakie sygnały przy wyborze wartości zadanych "Unipolarna / Stała wartość zadana" (P100) powinny być ustawione na zaciskach X12:1 –
X12:6 (DIØØ – DIØ5), aby napęd sterowany był stałymi wartościami zadanymi. Przedstawione obsadzenie zacisków jest tylko przykładowe i na życzenie może zostać zmienione za pomocą parametrów P601 – 608. Prawo/stop DIO1 jest obsadzony stałą
funkcją.
X12:1 (DIØØ)
/Blokada
stopnia
mocy1)
X12:2 (DIØ1)
Prawo/stop2)
X12:3 (DIØ2)
Lewo/Stop
X12:4 (DIØ3)
Zezwolenie/
Stop
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Blok. stopnia mocy
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Zezwolenie i stop
1
0
0
1
X
X
Bieg w prawo przy
n11
1
1
0
1
1
0
Bieg w prawo przy
n12
1
1
0
1
0
1
Bieg w prawo przy
n13
1
1
0
1
1
1
Bieg w lewo przy
n11
1
0
1
1
1
0
Funkcja
1) brak ustawienia standardowego
2) obsadzone na stałe
0
1
X
80
=
=
=
sygnał 0
sygnał 1
nieistotny
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Uruchomienie silnika w trybie ręcznym
I
5
0
Następujące przebiegi pokazują sterowanie silnikiem za pomocą sygnałów sterujących
X12:1 – X12:6 i stałych wewnętrznych wartości zadanych. Wyjście binarne X10:2
(DOØ2 "/Hamulec") używane jest do załączania stycznika hamulca K12.
1
Wejście DIØØ
/blokada stopnia
0
mocy
1
Wejście DIØ1
Prawo/Zatrzymanie
0
t
t
1
Wejście DIØ2
Lewo/Zatrzymanie
0
Wejście DIØ3
Zezwolenie/Stop
t
1
t
0
1
Wejście DIØ4
n11/n21
t
0
1
Wejście DIØ5
n12/n22
t
0
Wyjście DOØ2
/hamulec
1
t
0
Prędkość
obrotowa
n13
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 rozpęd.
t11 rozpęd.
t11 hamuj.
t11 rozpęd.
t
t11 rozpęd.
Rampa zatrzymania t13
-n13
18014398698576011
WSKAZÓWKA
W przypadku ustawienia blokady stopnia mocy na silnik nie będzie podany prąd. Silnik
bez hamulca będzie obracał się swobodnie w sposób niekontrolowany aż do
zatrzymania.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
81
I
5
Uruchomienie
Regulator PI (P25x)
0
5.7
Regulator PI (P25x)
Informacje na temat regulatora PI zawarte są w rozdziale "Projektowanie/regulator PI".
5.8
Tryb Master-Slave (P750)
Funkcja Master-Slave oferuje możliwość automatycznej realizacji funkcji takich jak jednakowa prędkość obrotowa. Do komunikacji pomiędzy urządzeniami można wykorzystać zarówno złącze RS485 jak i magistralę systemową SBus.
Na urządzeniu Slave należy ustawić parametr P100 źródło wartości zadanych = MasterSBus lub P100 źródło wartości zadanych = Master-RS485. Wyjściowe dane procesowe
PO1 – PO3 (P870, P871, P872) ustawiane są automatycznie przez oprogramowanie
sprzętowe.
Za pośrednictwem programowanej funkcji zacisku "Bieg wolny slave" P60x Wejścia
binarne urządzenia podstawowego istnieje możliwość, oddzielenie urządzenia slave od
przewodniej wartości zadanej urządzenia master i przełączanie na lokalny tryb sterowania (jak źródło wartości zadanej bipolarne/stała wartość zadana).
5.9
Napęd grupowy
Informacje na temat napędu grupowego zawarte są w rozdziale "Projektowanie/
.../napęd wieloosiowy, napęd grupowy".
5.10
Uruchamianie asynchronicznych silników trójfazowych z ochroną
przeciwwybuchową kategorii 2 (94/9/WE)
Asynchroniczne silniki trójfazowe z ochroną przeciwwybuchową firmy SEWEURODRIVE, które uruchamiane są z MOVITRAC® B, muszą posiadać dopuszczenie
do eksploatacji zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej i w oparciu o
świadectwa zgodności WE.
Ochronę w przypadku eksploatacji w środowisku Ex zapewnia certyfikowana instalacja
zabezpieczająca w połączeniu z czujnikami temperatury w silniku. Funkcja ograniczenia
prądu w MOVITRAC® B wstrzymuje zadziałanie instalacji zabezpieczającej, tzn. silnik
chroniony jest przed niedozwolonym przegrzaniem (→ poniższa ilustracja).
Limit prądu lgranic.
l1
1.5 lC
lN(silnik)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
W zależności
od typu
silnika
Dopuszczalny zakres
prądu ciągłego
fA
fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Uruchamianie asynchronicznych silników trójfazowych z ochroną
I
5
0
Do uruchomienia należy zastosować oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio. Po
uruchomieniu automatycznie aktywowane są parametry P560 – P566, które zostały
wybrane i dopuszczone do eksploatacji silników SEW w trybie Ex.
Parametr P560 można aktywować po uruchomieniu tylko wówczas, gdy uruchomiony
został silnik dopuszczony wcześniej do eksploatacji w trybie Ex-e.
Po uruchomieniu silnika aktywne jest ograniczenie prądu I1. Ograniczenie prądu I2
opisuje dopuszczone trwałe natężenie prądu (obszar zakreskowany).
Parametry i wartości dla uruchomienia można udokumentować za pomocą
MOVITOOLS® MotionStudio. Wskazanie widoczne jest w polu "Informacje ATEX".
WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje na ten temat umieszczono w instrukcji obsługi "Silniki trójfazowe EDR.71 – 225 w wersji przeciwwybuchowej".
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
83
I
5
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
5.11
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
Dzięki złączu komunikacyjnemu, urządzenie MOVITRAC® B oferuje możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji.
Sterowanie przetwornicą częstotliwości odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną
wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich jak np. zadana prędkość obrotowa,
rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy,
zatrzymanie, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie
odczytywać aktualne wartości rzeczywiste z przetwornicy częstotliwości, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji.
W kombinacji z wbudowanym w falowniku układem pozycjonowania i sterowaniem sekwencyjnym IPOSplus®, kanał danych procesowych może być wykorzystywany również
jako bezpośrednie połączenie pomiędzy sterownikiem PLC a IPOSplus®. W takim przypadku dane procesowe nie będą analizowane przez przetwornicę częstotliwości, lecz
przetwarzane bezpośrednio przez program IPOSplus®.
Podczas gdy wymiana danych procesowych przebiega z reguły cyklicznie, parametry
napędu mogą być zapisywane i odczytywane acyklicznie za pomocą funkcji READ oraz
WRITE. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których
przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia
automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać
się w samej przetwornicy częstotliwości.
Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub szczególnych koncepcji wyłączenia awaryjnego.
Funkcje nadzoru dla MOVITRAC® B można dostosować do indywidualnego zakresu
zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd przetwornicy częstotliwości
ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji
szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można również wykonać zamrożenie ostatnich wartości zadanych.
Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowniczych jest zapewniona również w trybie
pracy z fieldbus, można poprzez zaciski przetwornicy częstotliwości niezależnie od
fieldbus realizować koncepcje wyłączenia awaryjnego.
Dla uruchamiania i serwisu, przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B oferuje liczne
możliwości diagnozowania. Za pomocą klawiatury DBG60B można kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste
przesyłane z falownika do urządzenia Master. Ponadto otrzymasz liczne informacje
dodatkowe na temat stanu złączy komunikacyjnych.
Jeszcze wygodniejszą możliwość diagnostyki umożliwia oprogramowanie projektowe
MOVITOOLS® MotionStudio, które oprócz ustawiania wszystkich parametrów napędów
i komunikacji umożliwia dodatkowo wyświetlanie interfejsów i informacji o stanach
urządzeń.
84
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
5.11.1 Dane procesowe
Pod pojęciem danych procesowych (PD) rozumiane są wszystkie dane (czasu rzeczywistego) dla procesu, które muszą być szybko edytowane lub przetransferowane.
Wyróżniają się one wysoką dynamiką i aktualnością.
Danymi procesowymi są przykładowo wartości zadane i wartości rzeczywiste przetwornicy częstotliwości, ale także stany peryferyjne wyłączników krańcowych. Są one
cyklicznie wymieniane pomiędzy urządzeniem automatyzacyjnym a falownikiem.
Właściwe sterowanie przetwornicą MOVITRAC® B odbywa się poprzez dane procesu.
W ogólności danych wejściowe (PI) i wyjściowe (PO) procesu są przetwarzane
oddzielnie. W ten sposób możliwe jest określenie w szczególny sposób dla danej aplikacji, jakie dane wyjściowe procesu (wartości zadane) mają być wysyłane ze sterownika
do falownika bądź jakie dane wejściowe procesu (wartości rzeczywiste ) ma przesyłać
przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B w odwrotnym kierunku do sterownika nadrzędnego.
W celu sterowania przetwornicą częstotliwości przez interfejs komunikacyjny konieczne
jest wcześniejsze przełączenie jej na odpowiednie źródło sterowania i źródło wartości
zadanych. Rozróżnianie pomiędzy źródłem sterowania a źródłem wartości rzeczywistych
pozwala na rozmaite kombinacje, na przykład sterowanie napędem przez magistralę
fieldbus i wykorzystanie wartości analogowej jako wartości zadanej. Następnie za
pomocą parametrów opisujących dane wyjściowe procesu następuje zdefiniowanie sposobu interpretowania odbieranych danych procesu przez przetwornicę częstotliwości.
Za pomocą parametru P100 źródło wartości zadanych określane jest, za pośrednictwem którego złącza komunikacyjnego wartość zadana przetwarzana będzie przez
przetwornicę częstotliwości.
Parametr
Złącze komunikacyjne
RS485
P100 źródło wartości zadanych
Fieldbus
SBus
...
Za pomocą parametru P101 Źródło sterowania określany jest sposób sterowania dla
przetwornicy częstotliwości. Falownik oczekuje słowa sterującego od ustawionego tu
źródła.
Parametr
Sterowanie falownika poprzez
Zaciski
P101 Źródło sterowania
RS485
Fieldbus
SBus
Ustawienie:
ZACISKI
Przy takim ustawieniu sterowanie przetwornicą częstotliwości odbywa się tylko za
pośrednictwem wejść binarnych i ewent. za pomocą programu sterującego IPOSplus®.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
85
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Ustawienie:
RS485,
FIELDBUS, SBus
W ustawieniu tym następuje aktualizowanie słowa sterującego zdefiniowanego
w kanale danych wyjściowych procesu z ustawionego źródła sterowania (RS485 /
FIELDBUS / magistrala systemowa).
Wejścia binarne oraz program sterujący IPOSplus® nadal uczestniczą w procesie
sterowania.
UWAGA!
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego, przetwornica częstotliwości dla sterowania
poprzez dane procesowe powinna być dodatkowo zawsze odblokowana po stronie
zacisków. W takim przypadku należy okablować zaciski lub zaprogramować je tak,
aby falownik mógł zostać odblokowany poprzez wejścia binarne.
Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe okablowanie po stronie zacisków oraz
sparametryzowanie dla wyłącznego sterowania przetwornicy częstotliwości poprzez
dane procesu
24VIO
X12
DI00 = reset błędu
DI01 = prawo/stop
DI02 = lewo/stop
DI03 = zezwolenie/stop
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = napięcie zasilające dla TF/TH
24VIO4 = + 24 V wejście/wyjście
GND = potencjał odniesienia sygnałów binarnych
X13
GND = potencjał odniesienia sygnałów binarnych
DO02 = hamulec otwarty
DO03 = gotowy do pracy
GND = potencjał odniesienia
DO01-C = styk przekaźnikowy/usterka
DO01-NO = przekaźnik zwierny
DO01-NC = przekaźnik rozwierny
8674167947
86
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
5.11.2 Konfiguracja danych procesowych
Sterowanie przetwornicą częstotliwości MOVITRAC® B może odbywać się poprzez złącze komunikacyjne z 1 do 10 (przy RS485 z 1 do 3) słowami danych procesowych. Ilość
wejściowych słów danych procesowych (PI) i wyjściowych słów danych procesowych
(PO) jest przy tym identyczna.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Konfigurację danych procesowych można ustawiać za pomocą przełączników DIP na
karcie opcji lub za pośrednictwem mastera Bus przy uruchomieniu systemu Bus
(np. PROFIBUS-DP lub RS485). Dzięki temu przetwornica częstotliwości otrzymuje
automatycznie prawidłowe ustawienie. Za pomocą klawiatury lub monitora magistrali
fieldbus w oprogramowaniu MOVITOOLS® MotionStudio istnieje możliwość kontrolowania bieżącej konfiguracji danych procesu w pozycji menu P090 Konfiguracja DP
fieldbus.
W zależności od wykorzystanego złącza fieldbus skuteczne mogą zadziałać konfiguracje danych procesowych w oparciu o informacje z poniższej tabeli.
P090 Konfiguracja PD
1 słowo danych procesowych + kanał parametrów
1PD+PARAM
1 słowo danych procesowych
1PD
2 słowa danych procesowych + kanał parametrów
2PD+PARAM
2 słowa danych procesowych
2 PD
....
....
10 słów danych procesowych + kanał parametrów
10PD+PARAM
10 słowa danych procesowych
10PD
Wskazówka: 3 PD dla kart bus, 10 PD dla FSE24B w wersji modułu przedniego.
Z punktu widzenia sterowania przetwornicy częstotliwości danymi procesowymi interesująca jest jedynie Ilość danych procesowych (czyli 1PD – 10PD). W przypadku korzystania z programowanych pamięciowo sterowników w roli urządzeń Master magistrali
fieldbus, dane procesu są z reguły wyświetlane bezpośrednio w obszarze we-wy lub
obszarze peryferyjnym. W związku z tym obszar we-wy lub obszar peryferyjny sterownika PLC musi udostępniać dostateczną ilością miejsca w pamięci na dane procesowe
przetwornicy częstotliwości (patrz poniższa ilustracja). Przypisanie adresów pomiędzy
danymi procesowymi przetwornicy częstotliwości a obszarem adresu sterownika PLC
odbywa się z reguły w module Master magistrali fieldbus.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
87
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
Zakres adresu PLC
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 Opis danych procesowych
Opis danych procesu definiuje zawartość przesyłanych danych procesowych.
Wszystkie słowa danych procesu mogą być indywidualnie konfigurowane przez
użytkownika.
W zakresie definicji pierwszych trzech słów danych procesu dostępnych jest sześć
następujących parametrów magistrali fieldbus:
•
P870 Opis wartości zadanej PO1
•
P871 Opis wartości zadanej PO2
•
P872 Opis wartości zadanej PO3
•
P873 Opis wartości rzeczywistej PI1
•
P874 Opis wartości rzeczywistej PI2
•
P875 Opis wartości rzeczywistej PI3
Wraz ze zmianą jednego z ww. parametrów następuje automatyczne zablokowanie
przyjmowanie danych wyjściowych procesu do przetwarzania wartości zadanych
poprzez magistralę fieldbus. Dopiero po ponownym uaktywnieniu parametru magistrali
fieldbus
•
P876 Udostępnienie danych PO = WŁ
następuje przetworzenie odebranych danych wyjściowych procesu zgodnie z nowymi
definicjami wartości rzeczywistych i zadanych.
Słowa danych procesowych 4 do 10 można odczytywać i zapisywać za pośrednictwem
IPOSplus®.
88
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Opis wartości
zadanych
danych PO
Parametry Opis wartości zadanych POx definiują treść wejściowych słów danych procesowych, które przesyłane są poprzez system fieldbus od nadrzędnego urządzenia
automatyzacyjnego (patrz poniższa ilustracja).
P870: OPIS.WART.ZAD.PO1
P871: OPIS.WART.ZAD.PO2
Słowo sterujące 1
Słowo sterujące 2
Wartość zad.
prędkości obrotowej
Wartość zadana
prądu
itd.
Słowo sterujące 1
Słowo sterujące 2
Wartość zad.
prędkości obrotowej
Wartość zadana
prądu
itd.
PO 1
PO 2
P872: OPIS.WART.ZAD.PO3
Słowo sterujące 1
Słowo sterujące 2
Wartość zad.
prędkości obrotowej
Wartość zadana
prądu
itd.
PO 3
Wyjściowe dane procesowe
5946331531
Przy użyciu słów danych wyjściowych procesu PO1, PO2 i PO3 istnieje możliwość przesłania podanych wartości zadanych p[poprzez kanał danych wyjściowych procesu.
Można przy tym samodzielnie zdecydować, w którym słowie danych procesu zostanie
przesłana część o wartości wyższej (High) lub niższej (Low).
Rozkład
wyprowadzeń
Znaczenie
BRAK FUNKCJI
Ustawienie BRAK FUNKCJI powoduje, że falownik nie będzie
wykorzystywał tego wyjściowego słowa danych procesowych do
przetwarzania wartości zadanej. Treść zaprogramowanego na
BRAK FUNKCJI wyjściowego słowa danych procesowych jest
ignorowana, pomimo że sterowanie zadaje ewent. realną wartość
zadaną poprzez system fieldbus.
Ustawienie BRAK FUNKCJI blokuje jedynie proces przetwarzania
tego wyjściowego słowa danych procesowych w systemie falownika. Jednakże dostęp do wyjściowych danych procesowych
możliwy jest zawsze za pośrednictwem IPOSplus®.
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
1 jedn. =
Wraz z ustawieniem PRĘDKOŚĆ OBROTOWA przetwornica czę0,2 / min
stotliwości MOVITRAC® B interpretuje wartość zadaną przesłaną
wraz z tym słowem danych procesowych jako wartość zadaną prędkości obrotowej. ile ustawiony tryb pracy (P700 Tryb pracy 1, P701
Tryb pracy 2) zezwala na wartość zadaną prędkości obrotowej.
Jeśli nie jest zaprogramowana wartość zadana prędkości obrotowej, mimo że jako źródło wartości zadanej ustawiony jest interfejs komunikacyjny (FIELDBUS, RS485, magistrala systemowa),
falownik pracuje z wartością zadaną prędkości obrotowej = 0.
PRĄD
W przypadku ustawienia PRĄD przetwornica częstotliwości interpretuje wartość zadaną przesłaną wraz z tym słowem danych
procesowych jako wartość zadaną prądu, o ile jako tryb pracy
(P700 Tryb pracy 1) ustawiona została wersja z regulacją
momentu obrotowego. W przeciwnym razie wartość zadana
prądu jest przez falownik ignorowana.
1 jedn. = 0,1 %IN
MAKS.
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
Wraz z ustawieniem MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B interpretuje przekazaną wartość zadaną jako ograniczenie prędkości obrotowej. Zadanie
ograniczenia prędkości obrotowej następuje z jednostką 1/min i
jest interpretowane jako wartość bezwzględna dla obu kierunków
obrotu.
Obsługiwany zakres wartości ograniczenia prędkości obrotowej
przez magistralę fieldbus odpowiada zakresowi wartości parametru P302 Maksymalna prędkość obrotowa 1. Wraz z wprowadzeniem ograniczenia prędkości obrotowej poprzez fieldbus,
parametry P302 Maksymalna prędkość obrotowa 1, P312 Maksymalna prędkość obrotowa 2 stają się automatycznie nieaktywne.
1 jedn. =
0,2 / min
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Skalowanie
89
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Szczególne
przypadki
przetwarzania
danych PO
90
Rozkład
wyprowadzeń
Znaczenie
Skalowanie
MAKS. PRĄD
Wraz z ustawieniem MAKS. PRĄD przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B interpretuje przekazane wyjściowe dane procesowe jako ograniczenie prądu. Narzucenie ograniczenia prądu
następuje w postaci procentowej, odniesionej do znamionowego
prądu przetwornika, w jednostce% IN i jest interpretowane jako
wartość odniesienia dla obu kierunków obrotu.
Obsługiwany zakres wartości ograniczenia prądu przez magistralę fieldbus odpowiada zakresowi wartości parametru P303
Limit prądu 1. Ustawiane za pomocą parametrów P303 Limit
prądu 1 i P313 Limit prądu 2 limity prądu obowiązują w dalszym
ciągu przy zadaniu ograniczenia prądu poprzez dane procesu,
stąd parametry te należy postrzegać jako maksymalny skuteczny
limit prądu.
1 jedn. = 0,1 %IN
POŚLIZG
Wraz z ustawieniem POŚLIZG przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B interpretuje przekazane wyjściowe słowo danych
procesowych jako wartość kompensacyjną poślizgu.
Wraz z wprowadzeniem kompensacji poślizgu poprzez fieldbus,
parametry P324 Kompensacja poślizgu 1 i P334 Kompensacja
poślizgu 2 są automatycznie dezaktywowane.
Wprowadzenie kompensacji poślizgu poprzez kanał danych
procesu jest jedynie w trybie VFC REGULACJA n celowe technicznie, gdyż wraz ze zmianą kompensacji poślizgu możliwe jest
pośrednie wpływanie na moment obrotowy.
Zakres wartości kompensacji poślizgu pokrywa się z zakresem
wartości parametru P324 Kompensacja poślizgu 1 i odpowiada
zakresowi prędkości obrotowej 0 – 500 1/min.
Jeśli poślizg określony za pomocą danych procesu leży poza tym
zakresem wartości, to w przypadku zbyt niskiej wartości obowiązuje minimum, a w przypadku zbyt wysokiej maksimum.
1 jedn. =
0,2 / min
RAMPA
Wraz z ustawieniem RAMPA przetwornica częstotliwości
MOVITRAC® B interpretuje przekazaną wartość zadaną jako
prędkość narastania przy rozruchu lub opadania przy wyłączaniu.
Podana wartość liczbowa odpowiada czasowi w milisekundach i
dotyczy zmiany prędkości obrotowej wynoszącej 3000 1/min.
Prędkość zmiany procesu nie wpływa na funkcje szybkiego
zatrzymania i zatrzymania awaryjnego. Podczas przesyłania sygnału prędkości zmiany procesu przez system magistrali fieldbus
wartości zmian t11, t12, t21 i t22 nie są oddziałujące.
1 jedn. = 1 ms
SŁOWO STERUJĄCE 1 / SŁOWO
STERUJĄCE 2
Powiązanie danych wyjściowych procesu ze słowem sterującym 1
lub 2 umożliwia aktywowanie niemal wszystkich funkcji napędu
przez system magistrali fieldbus. Opis słowa sterującego 1 i 2
zawiera rozdział „Definicja słowa sterującego”.
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA [%]
Wraz z ustawieniem PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [%] przetwornica
częstotliwości MOVITRAC® B interpretuje wartość zadaną przesłaną wraz z tym słowem danych procesowych jako procentową
wartość zadaną prędkości obrotowej.
Względna wartość zadana prędkości obrotowej dotyczy zawsze
obowiązującego w danej chwili maksymalnego ograniczenia
prędkości obrotowej, tj. P302/312, MAKS. PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA lub ograniczenia prędkości obrotowej PA.
4000hex
= 100 % nmax
IPOS PO-DATA
Ustawienie IPOS PO-DATA powoduje, że falownik nie będzie
wykorzystywał tego wyjściowego słowa danych procesowych do
przetwarzania wartości zadanej. Treść zaprogramowanego na
IPOS-PO-DATA wyjściowego słowa danych procesowych ignorowana jest przez system falownika, i dostępna jest wyłącznie podczas procesu przetwarzania w programie sterującym IPOSplus®.
W ramach programu IPOSplus® można użyć polecenia GetSys
PO-Data do bezpośredniego dostępu do danych wyjściowych
procesu interfejsów komunikacyjnych. Dalsze informacje zawarte
są w podręczniku na temat pozycjonowania i sterowanie sekwencyjnego IPOSplus®.
Pomiędzy
nadrzędnym
urządzeniem
automatycznym
a programem
IPOSplus®
można indywidualnie zakodować i wymieniać
3 słów po 16
bitów każde.
Oddzielne ustawianie opisu danych wyjściowych procesu pozwala na mnogość kombinacji, które jednak nie są wszystkie sensownie technicznie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Oprócz danych wyjściowych procesu wykorzystywane są w ogólności również cyfrowe
zaciski wejściowe, a w szczególnych przypadkach również analogowa wartość zadana
przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B.
Brak wprowadzania wartości
zadanych poprzez
fieldbus
Jeśli jako źródło wartości zadanej wpisano interfejs komunikacyjny, a w opisie
danych wyjściowych procesu nie zaprogramowano wartości zadanej, wówczas
wewnątrz przetwornika generowana jest wartość zadana = zero.
Brak zadawania
słowa sterującego
poprzez magistralę
fieldbus
Jeśli jako źródło sterowania wpisano interfejs komunikacyjny, a w opisie danych
wyjściowych procesu nie zaprogramowano słowa sterującego, wówczas wewnątrz
przetwornika zadawane jest polecenie sterowania ZEZWOLENIE.
Podwójne użycie
kanału danych wyjściowych procesu
Jeśli wiele słów wyjściowych procesu zawiera taki sam opis wartości zadanej, obowiązuje jedynie słowo danych wyjściowych procesu przeczytane jako pierwsze.
Kolejność przetwarzania w falowniku to wówczas PO1 – PO2 – PO3, tj., jeśli przykładowo słowa PA2 i PA3 zawierają ten sam opis wartości zadanej, działa tylko
słowo PA2. Treść słowa PA3 zostaje zignorowana.
Udostępnienie
danych PO
P876: Udostępnienie danych PO
PO 1
PO 2
PO 3
Wyjściowe dane procesowe
5946336651
Zmiana parametrów Opis wartości zadanych PO1 – PO3 skutkuje automatyczną blokadą
wyjściowych danych procesowych z Udostępnienie danych PO = Nie. Dopiero po ustawieniu parametru Udostępnienie danych PO = Tak (np. ze sterownika nadrzędnego) następuje ponowne udostępnienie kanału danych wyjściowych procesu do przetwarzania.
Przetwarzanie
danych PO/PI
NIE
Wyjściowe dane procesowe zablokowane.
Przetwarzanie wartości zadanych przetwornicy częstotliwości działa w dalszym ciągu aż do
ponownego uaktywnienia wartości zadanych magistrali fieldbus z ostatnimi obowiązującymi
(zablokowanymi na stałe) danymi wyjściowymi procesu.
TAK
Wyjściowe dane procesowe odblokowane.
Przetwornica częstotliwości działa z danymi wyjściowymi procesu zadanymi przez urządzenie
Master.
Dane wejściowe procesu przetwornicy (dane rzeczywiste, informacje o stanie itd.)
można odczytywać za pomocą wszystkich interfejsów komunikacyjnych przetwornicy,
a tym samym nie są one sprzężone ze źródłem sterowania i wartości zadanych.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
91
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Magistrala systemowa 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 Źródło wartości
zadanych
101 Źródło sterowania
Wartości zadane n/I
Ograniczenia n/I
Rampa, Poślizg
Słowo sterujące 1
Słowo sterujące 2
tak
876 Udostępnienie danych PO
Diagnoza Bus
870 Opis wartości zadanych PO1
871 Opis wartości zadanych PO2
872 Opis wartości zadanych PO3
Wejścia binarne
PO 1
PO 2
PO 3
094 Wartość zadana PO1 [hex]
095 Wartość zadana PO2 [hex]
096 Wartość zadana PO3 [hex]
Sterowanie napędem
Przetwarzanie wartości zadanej
plus
IPOS
Diagnoza Bus
873 Opis wartości rzeczywistej PI1
874 Opis wartości rzeczywistej PI2
875 Opis wartości rzeczywistej PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 Wartość rzeczywista PI1 [hex]
098 Wartość rzeczywista PI2 [hex]
099 Wartość rzeczywista PI3 [hex]
Magistrala systemowa 1
5946339339
92
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Opis wartości
rzeczywistej
danych PI
Parametry Opis wartości rzeczywistej PI1 – PI3 definiują zawartość wejściowych słów
danych procesowych, które transferowane są od przetwornicy częstotliwości do nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego (patrz poniższy rysunek). Każde słowo
danych procesu jest definiowane za pomocą własnego parametru, przez co do opisu
danych wejściowych procesu niezbędne są trzy parametry.
P875: OPIS.WART.RZECZ.PI1 P875: OPIS.WART.RZECZ.PI2 P876: OPIS.WART.RZECZ.PI3
Słowo statusowe 1
Słowo statusowe 2
Wartość rzecz.
prędkości obrotowej
Wartość rzecz.
prądu pozornego
itd.
Słowo statusowe 1
Słowo statusowe 2
Wartość rzecz.
prędkości obrotowej
Wartość rzecz.
prądu pozornego
itd.
PI 1
PI 2
Słowo statusowe 1
Słowo statusowe 2
Wartość rzecz.
prędkości obrotowej
Wartość rzecz.
prądu pozornego
itd.
PI 3
Wejściowe dane procesowe
5946342027
Za pomocą słów danych wejściowych procesu PI1 do PI3 istnieje możliwość przesyłania
poniższych parametrów poprzez kanał danych procesu. Wartości 32-bitowe, np. położenie rzeczywiste, są przesyłane za pomocą 2 słów danych procesu. Można przy tym
samodzielnie zdecydować, w którym słowie danych procesu zostanie przesłana część
o wartości wyższej (High) i niższej (Low).
Rozkład
wyprowadzeń
Znaczenie
BRAK FUNKCJI
Obsadzenie wejściowego słowa danych procesowych z BRAK
FUNKCJI powoduje, że system falownika nie będzie aktualizował
tego wejściowego słowa danych procesowych. MOVITRAC® B
w ogólności zwraca w tym wypadku wartość 0000hex do sterownika nadrzędnego.
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
Wraz z ustawieniem PRĘDKOŚĆ OBROTOWA przetwornica częstotliwości przesyła aktualną rzeczywistą wartość prędkości obrotowej z jednostką obr./min z powrotem do nadrzędnego systemu
automatyzacyjnego.
Wartość rzeczywista prędkości obrotowej może zostać precyzyjnie zwrócona jedynie wtedy, gdy przetwornica częstotliwości
może określić rzeczywistą prędkość obrotową silnika poprzez
sygnał zwrotny prędkości obrotowej. W przypadku zastosowania
z kompensacją poślizgu odchyłka od rzeczywistej prędkości obrotowej silnika jest wyznaczona jedynie z dokładnością ustawionej
przez użytkownika kompensacji poślizgu.
1 jedn. = 0,2 / min
PRĄD
WYJŚCIOWY
Wraz z ustawieniem PRĄD WYJŚCIOWY przetwornica częstotliwości przesyła aktualną wartość rzeczywistą prądu wyjściowego
z jednostką [% In] (procentowo, w odniesieniu do prądu znamionowego przetwornicy częstotliwości) z powrotem do nadrzędnego
systemu automatyzacyjnego.
1 jedn. = 0,1 % IN
PRĄD CZYNNY
Wraz z obsadzeniem wejściowego słowa danych procesowych
z PRĄD CZYNNY przetwornica częstotliwości przesyła aktualną
wartość rzeczywistą prądu czynnego z jednostką % In z powrotem
do nadrzędnego systemu automatyzacyjnego.
1 jedn. = 0,1 % IN
SŁOWO
STATUSOWE 1 /
SŁOWO
STATUSOWE 2
Powiązanie wejściowych danych procesu ze słowem statusu 1 lub
2 umożliwia dostęp do licznych informacji o statusie oraz komunikatów i o usterkach i referencyjnych.
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA [%]
Wraz z ustawieniem PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [%] przetwornica
częstotliwości przesyła aktualną względną wartość rzeczywistą
prędkości obrotowej z jednostką % nmax / P302 z powrotem do
nadrzędnego systemu automatyzacyjnego.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Skalowanie
4000hex
= 100 % nmax
93
I
5
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Skalowanie
danych
procesowych
Rozkład
wyprowadzeń
Znaczenie
Skalowanie
IPOS PI-DATA
Wraz z ustawieniem IPOS PI (IPOS Process Input Data) istnieje
możliwość przesłania danej wartości rzeczywistej z programu
IPOSplus® do sterownika nadrzędnego poprzez dane wejściowe
procesu. Tym samym ustawienie to daje możliwość wymiany
danych, kodowanych indywidualnie do 48 bitów pomiędzy programem IPOSplus® a sterownikiem nadrzędnym poprzez kanał
danych procesu.
W ramach programu IPOSplus® można użyć polecenia SetSys
PI-Data do bezpośredniego opisania danych wejściowych procesu. Dalsze informacje zawarte są w podręczniku na temat
pozycjonowania i sterowanie sekwencyjnego IPOSplus®.
Pomiędzy
nadrzędnym urządzeniem automatycznym a
programem
IPOSplus® można
indywidualnie
zakodować i
wymieniać 3 słów
po 16 bitów każde.
Dane procesu są z zasady przesyłane jako wartości stałoprzecinkowe, aby można je
było możliwie łatwo obliczać w trwającym procesie urządzenia. Parametry z jednakową
jednostką są skalowane w taki sam sposób, co umożliwia bezpośrednie porównywanie
wartości zadanych i rzeczywistych w programie aplikacyjnym nadrzędnego urządzenia
automatyki. Rozróżnia się trzy typy danych procesowych:
•
Prędkość obrotowa w obr./min
•
Prąd w % IN (prąd znamionowy)
•
Rampa w ms
Poszczególne wersje słowa sterującego lub statusowego są zakodowane w postaci
pola bitowego i opowiada o nich oddzielny rozdział.
Dane procesowe
Typ
Rozdzielczość
Wartość zadana prędkości
obrotowej /
Wartość rzeczywista prędkości
obrotowej /
Ograniczenie prędkości obrotowej kompensacji poślizgu
Integer 16
1 jedn. = 0,2 min-1
Odniesienie
Zakres
Względna wartość zadana
prędkości obrotowej [%] /
Względna wartość rzeczywista
prędkości obrotowej [%]
Integer 16
1 jedn. = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)
Maksymalna
prędkość obrotowa falownika
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Wartość rzeczywista prądu
pozornego /
Wartość rzeczywista prądu
czynnego /
Wartość zadana prądu
Ograniczenie prądu
Integer 16
1 jedn. = 0,1 % IN
Prąd znamionowy
przetwornicy
częstotliwości
-3276,8 % – 0 – +3276,7 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Rampa procesowa rozpęd. /
Rampa procesowa hamuj.
Unsigned 16
1 jedn. = 1 ms
delta-f = 100 Hz
0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex
-6553,6 – 0 – +6553,4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex
Dodatnie wartości prędkości obrotowej odpowiadają przy prawidłowo podłączonym
silniku kierunkowi obrotów W PRAWO.
Przykłady
Dane
procesowe
Wartość
Prędkość
obrotowa
W prawo 400 min-1
Względna
prędkość
obrotowa
W prawo 25 % fmax
Prąd
Rampa
94
Skalowanie
Przesłana data procesu
400/0.2 = 2000dec = 07D0hex
2000dec lub 07D0hex
-(750/0,2) = 3750dec = F15Ahex
-3750dec lub F15Ahex
25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex
4096dec lub 1000hex
W lewo 75 % fmax
-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex
-12288dec lub D000hex
W lewo 750 min
-1
45 % IN
(45/0,1) = 450dec = 01C2hex
450dec lub 01C2hex
115,5 % IN
(115,5/0,1) = 1155dec = 0483hex
1155dec lub 0483hex
300 ms
300 ms → 300dec = 012Chex
300dec lub 012Chex
1,4 s
1,4 s = 1400 ms
400dec = 0578hex
1400dec lub 0578hex
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
5.11.4 Sterowanie sekwencyjne
Definicja słowa
sterującego
Słowo sterujące ma szerokość 16 bitów. Do każdego z bitów przypisana jest funkcja
przetwornicy częstotliwości. Bajt Low składa się z 8 zdefiniowanych na stałe bitów funkcyjnych, które są zawsze obowiązujące. Przyporządkowanie bajtów sterowania o wyższej wartości zmienia się w przypadku rozmaitych słów sterujących.
Funkcji, które w ogólności są nieobsługiwane przez przetwornicę częstotliwości, nie
można również uaktywniać za pomocą słowa sterującego. Poszczególne bity słowa sterującego należy w tym wypadku traktować jako zastrzeżone i użytkownik musi je ustawić na wartość logiczną 0!
Bazowy blok
sterujący
W niskowartościowej części słowa sterującego (bity od 0 do 7) zdefiniowanych jest na
stałe 8 bitów funkcyjnych dla podstawowych funkcji napędu. Poniższe zestawienie
przedstawia funkcje podstawowych bloków sterowania.
Bit
0
Funkcja
Blokada stopnia mocy = "1" / Zezwolenie = "0"
1
Zezwolenie = "1" / Szybkie zatrzymanie = "0"
2
Zezwolenie = "1" / Zatrzymanie = "0"
3
Zarezerwowane
4
Przełączanie integratorów: Integrator 1 = "1" / Integrator 2 = "0"
5
Przełączanie zestawu parametrów: Zestaw parametrów 2 = "1" / Zestaw parametrów 1 = "0"
6
Reset: resetowanie istniejącej usterki = "1" / Nieaktywne = "0"
7
Zarezerwowane
8
9
10
11
12
Zależne od słowa sterującego
13
14
15
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
95
I
5
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Powiązanie
poleceń sterowania
związanych
z bezpieczeństwem
W ogólności, polecenia sterowania
•
BLOK.STOPNIA MOCY
•
SZYBKIE ZATRZYMANIE / STOP
•
ZATRZYMANIE
•
ZEZWOLENIE
można równocześnie aktywować poprzez ustawione źródło sterowania, wejścia binarne
oraz program sterownika IPOSplus®. Powiązanie tych funkcji sterowania związane
z bezpieczeństwem odbywa się poprzez określenie priorytetu poszczególnych poleceń
sterowania. Poniższa ilustracja pokazuje przykładowo, że w celu uaktywnienia przetwornicy częstotliwości, zezwolenie muszą wygenerować wszystkie trzy bloki przetwarzania
(przetwarzanie zacisków, przetwarzanie słów sterowania oraz program IPOSplus®. Gdy
tylko jednak jeden z trzech bloków przetwarzania uruchomi polecenie sterowania o wyższym priorytecie (np. Stop lub BLOK.STOPNIA MOCY), staje się ono aktywne.
Po włączeniu przetwornicy częstotliwości program IPOSplus® wysyła w ogólności polecenie sterowania ZEZWOLENIE, co umożliwia natychmiastowe sterowanie napędem
również bez udziału programu IPOSplus®.
W ogólności,,również przy sterowaniu przetwornicy częstotliwości poprzez dane procesu (P101 Źródło sterowania = RS485/FIELDBUS/SBus) wejścia binarne pozostają
aktywne. Funkcje związane z bezpieczeństwem, jak blokada regulacji i odblokowanie
są w równoważny sposób przetwarzane zarówno przez listwę zaciskową, jak i magistralę fieldbus, co oznacza, że aby było możliwe sterowanie przetwornicą częstotliwości
przez magistralę fieldbus, należy ją wcześniej odblokować przez sygnały na zaciskach.
Wszystkie dalsze funkcje, które mogą być aktywowane zarówno poprzez zacisk jak i za
pośrednictwem słowa sterującego, przetwarzane są na zasadzie powiązania z LUB.
Poniższa ilustracja przedstawia stan urządzenia w zależności od poszczególnych źródeł sterowania (zaciski, magistrala lub słowo sterujące programu IPOS®)
BUS:
Prawo/Zatrzymanie = 0
ZACISKI:
Lewo/Zatrzymanie = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus/RS485/fieldbus
Zezwolenie/Stop = 0
AND
Słowo sterujące IPOS:
BUS:
Bit 2 = 0
P101 =
SBus/RS485/fieldbus
Słowo sterujące IPOS:
Bit 30 = 1
OR
OR
Zaciski:
AND
blokada stopnia mocy = 0
BLOK.STOPNIA MOCY
ZATRZYMANIE
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"2"
"F"
"1"
"2"
Stan urządzenia
BŁĄD
STOP
Zaciski:
zew. błąd = 0
Słowo sterujące IPOS:
Zaciski:
Stop = 0
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/fieldbus
96
OR
Bit 11 = 1
OR
AND
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego bazowy blok sterujący jest tak zdefiniowany,
że przetwornica częstotliwości z podanym słowem sterującym 0000hex otrzymuje stan
Brak zezwolenia, gdyż wszystkie spotykane systemy Master magistrali fieldbus w przypadku usterki kasują z definicji wyjścia do stanu 0000hex! W takim przypadku przetwornica częstotliwości przeprowadza szybkie zatrzymanie i następnie aktywuje hamulec
mechaniczny.
Polecenia
sterujące
Sterowanie
przetwornicą
częstotliwości
z Bit 0 – 2
Jeśli przetwornica częstotliwości została odblokowana po stronie zacisków, wówczas
możliwe jest jej sterowanie z Bit 0 - Bit 2 dla aplikacji ze sprzężeniem zwrotnym prędkości bazowego bloku sterującego.
Bit 2: Zezwolenie/Stop
Bit 1: Zezwolenie / szybkie
zatrzymanie
Bit 0: Blokada stopnia mocy /
zezwolenie
Priorytet
wysoka
niska
.
.
.
.
.
.
.
Polecenie
sterujące
Blokada
stopnia mocy:
Szybkie
zatrzymanie:
bit 2
bit 1
bit 0
X
X
1
np. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
X
0
0
np. 00hex, 04hex
Zatrzymanie:
0
1
0
np. 02hex
Zezwolenie:
1
1
0
06hex
X = nieistotne
Polecenie
sterujące "Blok.
stopnia mocy"
Za pomocą polecenia sterującego Blok. stopnia mocy można blokować końcówki
stopnia mocy przetwornicy częstotliwości i przełączać na pracę wysokoomową. Równocześnie przetwornica częstotliwości uaktywnia załączenie mechanicznego hamulca
silnika, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie napędu poprzez wyhamowanie
mechaniczne. Silniki niewyposażone w hamulec mechaniczny po zastosowaniu tego
polecenia sterowania zatrzymują się stopniowo.
Do uruchomienia polecenia sterowania Blok. stopnia mocy wystarczy ustawić Bit 0:
Blokada stopnia mocy/zezwolenie w słowie sterowania, gdyż pozostałe bity nie mają tu
znaczenia. Tym samym ten bit sterowania ma najwyższy priorytet w słowie sterującym.
Polecenie
sterujące "Szybkie
zatrzymanie"
Za pomocą polecenia sterującego Szybkie zatrzymanie użytkownik nakazuje przetwornicy częstotliwości przeprowadzenie wyhamowania z obowiązującą prędkością zmiany
dla szybkiego zatrzymania. Skuteczne stają się przy tym w ogólności następujące sparametryzowane zmiany prędkości przy szybkim zatrzymaniu:
•
P136 T13 Rampa zatrzymania (w przypadku aktywnego zestawu parametrów 1)
•
P146 T23 Rampa zatrzymania (w przypadku aktywnego zestawu parametrów 2)
Ewentualna ustawiona za pomocą magistrali fieldbus prędkość zmiany procesu nie ma
wpływu na szybkie zatrzymanie!
Uaktywnienie tego polecenia sterowania następuje poprzez zresetowanie Bit 1: Zezwolenie / szybkie zatrzymanie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
97
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Polecenie
sterujące
"Zatrzymanie"
Za pomocą polecenia sterującego Stop użytkownik nakazuje przetwornicy wyhamowanie. Jeśli z systemu fieldbus zostanie wysłana prędkość opadania dla procesu, wówczas to polecenie sterowania wykorzystuje aktualnie wskazaną wartość prędkości opadania jako prędkość wyhamowania. W przeciwnym razie przetwornica częstotliwości
wykorzystuje dla tego polecenia sterowania, w zależności od ustawionego zestawu
parametrów i współczynników całkowania, typowe wartości prędkości opadania dla
integratorów.
Polecenie sterujące Stop aktywowane jest za pomocą Bit 2: Zezwolenie/Stop.
Polecenie
sterujące
"Zezwolenie"
Za pomocą polecenia sterującego Zezwolenie następuje uaktywnienie przetwornicy
częstotliwości przez system magistrali fieldbus. Jeśli z systemu fieldbus zostanie
wysłana prędkość opadania dla procesu, wówczas to polecenie sterowania wykorzystuje aktualnie wskazaną wartość prędkości opadania jako prędkość rozpędzania.
W przeciwnym razie przetwornica częstotliwości wykorzystuje dla tego polecenia sterowania, w zależności od ustawionego zestawu parametrów i współczynników całkowania, typowe dla integratorów wartości Rampa rozpędowa.
Dla polecenia sterującego Zezwolenie wszystkie trzy bity muszą być przełączone na
stan Zezwolenie (110bin).
Wybór obowiązującego zestawu
parametrów
Wybór obowiązującego zestawu parametrów odbywa się poprzez bit 5 w słowie sterującym. Przełączanie zestawu parametrów możliwe jest zasadniczo tylko przy stanie
Blok. stopnia mocy.
Niniejszy bit ma powiązanie logiczne typu LUB z funkcją zacisków wejściowych Przełączanie zestawu parametrów, tj. stan logiczny „1” zacisku wejściowego LUB bitu słowa
sterującego uaktywnia zbiór parametrów 2!
Reset po błędzie
98
Bit 6 słowa sterującego powoduje w sytuacji usterki wykonanie resetu poprzez kanał
danych procesowych. Reset może zostać uruchomiony tylko za pomocą zbocza 0/1
w słowie sterującym.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Słowo sterujące 1
Słowo sterujące 1, oprócz najważniejszych funkcji napędu podstawowego bloku sterowania, zawiera w bajcie o wyższej wartości bity funkcyjne na potrzeby wewnętrznych
funkcji wartości zadanej, generowane wewnątrz falownika MOVITRAC® B.
Bit
Funkcjonalność
Przyporządkowanie
0
Blokada stopnia mocy "1" / Zezwolenie "0"
1
Zezwolenie "1" / Szybkie zatrzymanie "0"
2
Zezwolenie "1" / Zatrzymanie "0"
3
Ustalone na stałe
4
Zarezerwowane
Przełączanie integratorów
5
Przełączanie zestawu parametrów
6
Reset
7
Zarezerwowane
8
Kierunek obrotów dla
motopotencjometru
0 = kierunek obrotów W PRAWO
1 = kierunek obrotów W LEWO
9
10
Motopotencjometr
rozruchu
Motopotencjometr
hamowania
10 9
0 0 = brak zmiany
1 0 = rozp.
0 1 = ham.
1 1 = brak zmiany
11
12
Wybór wewnętrznych stałych wartości
zadanych n11 – n13
lub n21 – n23
12 11
0 0 = wartość zadana prędkości obrotowej poprzez wyjściowe słowo
danych procesowych 2
0 1 = wewnętrzna wartość zadana n11 (n21)
1 0 = wewnętrzna wartość zadana n12 (n22)
1 1 = wewnętrzna wartość zadana n13 (n23)
13
Przełączanie stałych
wartości zadanych
0 = stałe wartości zadane aktywnego zestawu parametrów wybierane
poprzez Bit 11/12
1 = stałe wartości zadane innego zestawu parametrów wybierane poprzez
Bit 11/12
14
Zarezerwowane
Bity zastrzeżone należy w ogólności ustawić na zero!
15
Zarezerwowane
Bity zastrzeżone należy w ogólności ustawić na zero!
Niniejsze wewnętrzne funkcje wartości zadanych są uaktywniane poprzez ustawienie
parametru P100 odpowiednio do stałej wartości zadanej lub motopotencjometru oraz
ustawienie odpowiednich bitów w słowie sterującym 1. Określenie wartości zadanej
prędkości obrotowej poprzez słowo danych wyjściowych procesu SBus przestaje być
wówczas aktywne!
Motopotencjometr
poprzez fieldbus
Sterowanie funkcją wartości zadanej Motopotencjometr odbywa się poprzez interfejs
magistrali fieldbus w ten sam sposób, co poprzez standardowe zaciski wejściowe. Prędkość zmiany procesu, którą można ewentualnie określić poprzez dodatkowe słowo
danych wyjściowych procesu, nie wpływa na motopotencjometry. W ogólności, wykorzystywane są jedynie poniższe integratory motopotencjometrów.
•
P150 T3 Rampa rozp.
•
P151 T4 Rampa ham.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
99
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Słowo sterujące 2
Słowo sterujące 2 zawiera bity funkcyjne dla najważniejszych funkcji napędu w podstawowym bloku sterowania, a w części o wyższej wartości wirtualne zaciski wejściowe.
Są to programowane swobodnie zaciski wejściowe, które jednaj nie są dostępne
fizycznie ze względu na brak urządzeń (kart opcjonalnych). Zaciski te są tym samym
odwzorowane na wirtualne zaciski wejściowe magistrali fieldbus. Każdy zacisk wirtualny
jest przypisany do opcjonalnego i fizycznie niedostępnego zacisku wejściowego,
a jego funkcję można dowolnie programować.
Bit Funkcja
0
Blokada stopnia mocy "1" / Zezwolenie "0"
1
Zezwolenie "1" / Szybkie zatrzymanie "0"
2
Zezwolenie "1" / Zatrzymanie "0"
3
Zarezerwowane
4
Przełączanie integratorów
5
Przełączanie zestawu parametrów
6
Reset
7
Zarezerwowane
8
wirtualny zacisk 1 = P610 / wejście binarne DI10
9
wirtualny zacisk 2 = P611 / wejście binarne DI11
10
wirtualny zacisk 3 = P612 / wejście binarne DI12
11
wirtualny zacisk 4 = P613 / wejście binarne DI13
12
wirtualny zacisk 5 = P614 / wejście binarne DI14
13
wirtualny zacisk 6 = P615 / wejście binarne DI15
14
wirtualny zacisk 7 = P616 / wejście binarne DI16
15
wirtualny zacisk 8 = P617 / wejście binarne DI17
Definicja
Ustalone na stałe
Wirtualne zaciski wejściowe
UWAGA!
Jeśli oprócz interfejsu fieldbus w przetwornicy częstotliwości zainstalowana jest
dodatkowo opcja FIO21B, wejścia opcji FIO21B mają priorytet. Wejścia wirtualne nie
są w tym przypadku analizowane!
100
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Definicja słowa
statusowego
Słowo statusu ma szerokość 16 bitów. Bajt o niższej wartości, tzw. podstawowy blok
statusu, składa się z 8 zdefiniowanych na stałe bitów statusu, odzwierciedlających najważniejsze stany napędu. Przyporządkowanie bajtów sterowania o wyższej wartości
zmienia się w zależności od poszczególnych słów sterujących.
Podstawowy blok
statusu
Podstawowy blok statusu słowa statusowego zawiera dodatkowe informacje, wymagane dla niemal wszystkich aplikacji napędu.
Bit
Funkcja / przyporządkowanie
Definicja
0
Stopień wyjściowy mocy odblokowany "1" / Stopień wyjściowy mocy
zablokowany "0"
1
Falownik gotowy do pracy "1" / Falownik niegotowy do pracy "0"
2
Odblokowanie danych PO "1" / Dane PO zablokowane "0"
3
Aktualny zestaw integratorów: Integrator 2 "1" / Integrator 1 "0"
4
Aktualny zestaw parametrów: Zestaw parametrów 2 "1" / Zestaw
parametrów 1 "0"
5
Usterka / Ostrzeżenie: Wystąpiła usterka / ostrzeżenie "1" / brak
usterki "0"
Ustalone na stałe
6
7
Komunikat
"Falownik gotowy
do pracy"
Komunikat
"Odblokowanie
danych PO"
Bit 1 w słowie statusowych zgłasza z wartością Falownik gotowy do pracy = 1, że przetwornica częstotliwości jest gotowa do reagowania na polecenia sterujące z zewnętrznego układu sterowania. Przetwornica częstotliwości nie jest gotowa do pracy, jeśli
•
MOVITRAC® B zgłasza błąd
•
ustawienie fabryczne jest aktywne (Setup)
•
odłączone jest napięcie sieciowe
Bit 2 sygnalizuje za pomocą Odblokowanie danych PO = 1, że przetwornica częstotliwości reaguje na wartości sterujące lub zadane ze złączy komunikacyjnych. Na poniższej ilustracji przedstawiono, jakie warunki muszą być spełnione, aby dane PO były
odblokowane:
100 Źródło wartości zadanych RS-485
SBus 1
101 Źródło wartości zadanych RS-485
SBus 1
LUB
876 Udostępnienie danych PO TAK
I
Słowo statusowe Bit 2: Udostępnienie danych PO
5946738187
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
101
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Usterka/
Ostrzeżenie
Słowo statusowe 1
Bit 5 słowa statusowego służy do sygnalizowania przez falownik ewentualnej usterki lub
ostrzeżenia. Usterka skutkuje z zasady tym, że falownik przestaje być gotowy do pracy.
Ostrzeżenie może jednak wystąpić tymczasowo, nie wpływając na funkcjonowanie
falownika. Z tego powodu w celu precyzyjnego odfiltrowania usterki, oprócz wspomnianego bitu usterki, należy również uwzględnić bit 1 Przetwornica gotowa do pracy w analizie (warunek konieczny: napięcie sieciowe WŁ.).
Bit 1: Gotów do pracy
Bit 5: Błąd/Ostrzeżenie
Znaczenie
0
0
Falownik niegotowy do pracy
0
1
Usterka
1
0
Falownik jest gotowy do pracy
1
1
Ostrzeżenie
Słowo statusowe 1, oprócz informacji o stanie w podstawowym bloku sterowania,
zawiera w wyższym bajcie statusu sygnał 0 stan urządzenia lub Numer błędu. W zależności od bitu usterki, w przypadku bitu usterki = 0 sygnalizowany jest stan urządzenia,
a w przypadku usterki (bit usterki= 1) numer błędu. Po skasowaniu usterki następuje
również zresetowanie bitu usterki i ponowne wyświetlenie bieżącego stanu urządzenia.
Znaczenie numerów błędów i stanu urządzenia zostało opisane w podręczniku systemowym lub instrukcji obsługi falownika MOVITRAC® B.
Bit Funkcja
0
1
Przetwornica gotowa do pracy
2
Odblokowanie danych PO
3
Aktualny zestaw integratorów
4
Aktualny zestaw parametrów
5
Błąd/Ostrzeżenie
6
Zarezerwowane
7
Zarezerwowane
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Definicja
Stopień wyjściowy mocy odblokowany
Ustalone na stałe
Usterka / Ostrzeżenie?
Bit 5 = 1 → numer błędu:
01 prąd przeciążeniowy
02 ...
Stan urządzenia / numer błędu
Bit 5 = 0 → stan urządzenia:
0x1 blokada stopnia mocy
0x2 ...
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Słowo statusowe 2
Słowo statusowe 2, oprócz informacji o stanie w podstawowym bloku sterowania,
zawiera w wyższym bajcie statusu wirtualne zaciski wyjściowe DO10 – DO17. W ten
sposób, poprzez programowanie funkcji zacisków wyjściowych, możliwe jest przetwarzanie wszystkich konwencjonalnych sygnałów przez system fieldbus.
Bit
Funkcja
0
Stopień wyjściowy mocy odblokowany
1
Przetwornica gotowa do pracy
2
Odblokowanie danych PO
3
Aktualny zestaw integratorów
4
Aktualny zestaw parametrów
5
Błąd/Ostrzeżenie
6
Zarezerwowane
7
Zarezerwowane
8
wirtualny zacisk 1 = P630 / wyjście binarne DO10
9
wirtualny zacisk 2 = P631 / wyjście binarne DO11
10
wirtualny zacisk 3 = P632 / wyjście binarne DO12
11
wirtualny zacisk 4 = P633 / wyjście binarne DO13
12
wirtualny zacisk 5 = P634 / wyjście binarne DO14
13
wirtualny zacisk 6 = P635 / wyjście binarne DO15
14
wirtualny zacisk 7 = P636 / wyjście binarne DO16
15
wirtualny zacisk 8 = P637 / wyjście binarne DO17
Definicja
Ustalone na stałe
Wirtualne zaciski wyjściowe
UWAGA!
Jeśli oprócz interfejsu fieldbus w przetwornicy częstotliwości zainstalowana jest
dodatkowo opcja FIO21B, wejścia opcji FIO21B mają priorytet. Wejścia wirtualne nie
są w tym przypadku analizowane!
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
103
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Numer błędu i
status urządzenia
WSKAZÓWKA
Bieżącą listę numerów błędów oraz stanów urządzenia zawiera wykaz parametrów
właściwy dla oprogramowania układowego danych urządzeń. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w instrukcji obsługi oraz w podręczniku systemowym
do MOVITRAC® B.
Status urządzenia
Za pomocą słowa statusowego sygnalizowany jest tryb pracy urządzenia MOVITRAC® B
i w przypadku błędu jego kod i kod ostrzeżenia.
Stan urządzenia
(bajt High w słowie
statusowym 1)
Znaczenie
Dioda statusowa
0
Zasilanie 24 V DC (falownik nie gotowy)
pulsująca na żółto
1
Aktywna blokada stopnia mocy
świecąca na żółto
2
Brak zezwolenia
świecąca na żółto
3
Prąd postojowy
świecąca na zielono
4
Zezwolenie
świecąca na zielono
5
Regulacja
świecąca na zielono
8
Ustawienie fabryczne
13
Przechwyt
świecąca na zielono
Wskazanie błędu (pulsujące)
pulsujące na czerwono
14
Numer błędu wyświetlany
jest w słowie statusowym
Wyświetlany jest rzeczywisty Sterowanie ręczne
status urządzenia
świecąca na zielono
16
Falownik czeka na dane
pulsujący na zielono-żółto
17
"Bezpieczne zatrzymanie" aktywne
pulsująca na żółto
OSTRZEŻENIE!
Błędna interpretacja wskazania U = "Bezpieczne zatrzymanie" aktywne.
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
Aktywne wskazanie U = "Bezpieczne zatrzymanie" nie jest ukierunkowane na
bezpieczeństwo i nie może być wykorzystywane dalej jako zabezpieczenie
techniczne!
Wskazanie "pulsujące U" w przypadku stosowania FBG11B.
104
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
5.11.5 Funkcje nadzoru
W celu zapewnienia pracy falownika MOVITRAC® B z zabezpieczeniami poprzez interfejsy komunikacyjne zostały wdrożone dodatkowe funkcje monitorowania, uruchamiające przykładowo w przypadku awarii magistrali funkcję napędu zdefiniowaną przez
użytkownika. Dla każdego złącza komunikacyjnego dostępne są dwa autonomiczne
parametry.
•
Czas Timeout
•
Reakcja Timeout
Parametry te umożliwiają zależne od aplikacji zachowanie się napędu w przypadku
usterki komunikacji.
Komunikat błędu
Timeout / Czas
Timeout / Reakcja
Timeout
Przetwornica częstotliwości generuje impuls przekroczenia czasu, jeśli w ciągu ustalonego okna czasowego (limitu czasowego) nie zostaną odebrane nowe komunikaty
systemu magistrali. Za pomocą konfigurowanej reakcji w przypadku upływu czasu
następuje zdefiniowanie wersji usterki (błąd/ostrzeżenie) oraz reakcji napędu na błąd.
Komunikat błędu
MOVITRAC® B generuje dla każdego złącza komunikacyjnego odrębny komunikat
błędu Timeout:
Czas Timeout
Reakcja Timeout
Złącze komunikacyjne
Numer błędu
Komunikat błędu Timeout
RS485
F 43
RS485 TIMEOUT
SBus
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Jednostka napędowa Czas Timeout ustawiany jest oddzielnie dla każdego złącza
komunikacyjnego.
Złącze komunikacyjne
Numer parametru
Nazwa parametru
Czas Timeout
RS485
812
RS485 Czas timeout
0,00 sekundy
SBus
883
Limit czasu SBus 1
0,10 sekundy
Jednostka napędowa Reakcja Timeout ustawiany jest oddzielnie dla każdego złącza
komunikacyjnego.
Numer parametru
Nazwa parametru
833
Reakcja na LIMIT CZASU RS485
SZYB.ZATRZYM./OSTRZEŻ.
836
Reakcja SBus1-TIMEOUT
SZYB.ZATRZYM./OSTRZEŻ.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Reakcja Timeout
105
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Jednostka napędowa Kontrola Timeout ma sens dla wszystkich interfejsów komunikacyjnych, może jednak być różna w poszczególnych systemach magistrali.
Parametr czasu timeout fieldbus
Zakres wartości
Jednostka
Sekundy
Zakres
0,01 s do 650,00 s w odstępach co 10 ms
Przypadek szczególny
0 lub 650,00 = fieldbus timeout wyłączone
Ustawienie fabryczne
0,5 s
WSKAZÓWKA
W przypadku korzystania z MOVILINK® poprzez łącza RS485 i SBus konieczne jest
ręczne ustawienie odpowiedniego limitu czasu w parametrach P812 lub P883. W przypadku sterowania poprzez magistralę CANopen lub FSE24B ustawienie limitu czasu
następuje automatycznie w parametrze P883.
5.11.6 Parametryzacja falownika
Dostęp do parametrów napędu falownika możliwy jest z reguły za pośrednictwem charakterystycznych dla magistrali Bus operacji READ i WRITE. Dodatkowe operacje dla
wszystkich systemów Bus mogą być wykonywane poprzez kanał parametrów
MOVILINK®. Ten kanał parametrów dostępny jest dla wszystkich systemów Bus i został
szczegółowo opisany poniżej.
Dodatkowo w dokumentacjach zawarte są dalsze wskazówki na temat programowania
i wykorzystania kanału parametrów MOVILINK® poprzez różne systemy Bus.
Przebieg
parametryzacji
Konfigurowanie parametrów przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B odbywa się
w ogólności zgodnie z modelem klient-serwer, tj. przetwornica częstotliwości wysyła
żądane informacje wyłącznie na żądanie nadrzędnego urządzenia automatyki. Tym
samym urządzenie MOVITRAC® B ma jedynie funkcjonalność serwera (patrz ilustracja
poniżej).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Struktura kanału
parametrów
MOVILINK®
Kanał parametrów MOVILINK® umożliwia uzyskanie, niezależne od magistrali, dostępu
do wszystkich parametrów napędu przetwornicy częstotliwości. W obrębie tego kanału
parametrów dostępne są specjalne operacje, umożliwiające odczytywanie informacji
o parametrach. Składa się on zasadniczo z bajtu zarządzającego, bajtu zarezerwowanego, słowa indeksowego oraz z czterech bajtów danych.
Bajt 0
Bajt 1
Bajt 2
Bajt 3
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Zarządzanie
Subindex
Index High
Index Low
Dane MSB
Dane
Dane
Dane LSB
Indeks parametru
4 bajty danych
Zarządzanie
kanałem
parametrów
(bajt 0)
Cały przebieg parametryzacji koordynowany jest przez bajt 0 "Zarządzenie". Za pomocą
tego bajtu przekazywane są do dyspozycji ważne parametry serwisowe jak identyfikator
serwisowy, długość danych, wersja i status.
Adresowanie
indeksu (bajt 1 –3)
Za pomocą bajtu 2 "Index-High", bajtu 3 "Index-Low" i bajtu 1 "Subindex" określany jest
parametr, który ma być odczytywany lub wpisywany przez system fieldbus. Wszystkie
parametry przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B podane są w podręczniku systemowym do MOVITRAC® B. Do każdego parametru przypisany jest specjalny numer
(indeks), w oparciu o który możliwy jest odczyt lub zapis parametru.
Zakres danych
(bajt 4 –7)
Dane znajdują się w bajtach kanału parametrów od 4 do 7. W ten sposób na każdą
operację mogą zostać przesłane 4 bajty danych. Zasadniczo dane wprowadzane są
z wyrównaniem do prawej, tzn. bajt 7 zawiera bajt danych (dane LSB) o najniższej wartości, bajt 4 odpowiednio bajt danych o najwyższej wartości (dane MSB).
Bajt zarządzający
Jednostka napędowa Bit 0 – 3 zawierają informacje o charakterystyce serwisowej, tzn.
określają jaka operacja jest wykonywana.
Za pomocą Bit 4 i Bit 5 podawana jest długość danych w bajtach, którą dla przetwornic
częstotliwości SEW należy zasadniczo ustawiać na 4 bajty.
Bajt 0: Zarządzanie
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Identyfikator serwisowy:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Długość danych:
00 = 1 bajt
01 = 2 bajty
10 = 3 bajty
11 = 4 bajty
Bit Handshake
Bit stanu:
0 = brak błędu przy wykonywaniu operacji
1 = błąd przy wykonywaniu operacji
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
107
I
5
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Bit 6 jest bitem Handshake. W zależności od systemu Bus posiada on inne znaczenie:
•
W przypadku magistrali SBus (CAN) przy ustawionym bicie Handshake (= 1) telegram odpowiedzi wysyłany jest dopiero po telegramie synchronizacji.
•
W przypadku interfejsów RS485 i fieldbus bit uzgodnienia transmisji (handshake)
służy w przypadku cyklicznej wersji przesyłania jako bit potwierdzania pomiędzy
klientem a serwerem. Ponieważ w tym przypadku kanał parametrów przesyłany jest
cyklicznie ewent. za pomocą danych procesowych, wykonanie operacji w falowniku
musi być wywołane przez sterowanie boczne poprzez bit 6 – Handshake. W tym celu
wartość tego bitu zmieniana jest dla każdej wykonywanej operacji. Falownik sygnalizuje za pomocą bitu Handshake, czy operacja została wykonana czy też nie. Jeśli
tylko w sterowaniu odebrany bit Handshake odpowiada wysłanemu, oznacza to
wykonanie operacji.
Bit stanu 7 wskazuje, czy operacja mogła być wykonana właściwie czy też została
wykonana z błędem.
Response
Odpowiedź (Response) na zapytanie parametryzacyjne (Request) posiada następującą
strukturę:
•
Bajt zarządzający telegramu odpowiedzi posiada budowę jak w telegramie zapytania.
•
Bit statusu określa, czy usługa została wykonana pomyślnie:
– Jeśli bit statusu wynosi "0", to w bajtach 4 do 7 komunikatu odpowiedzi zawarte
są wnioskowane dane.
– Jeśli bit statusu wynosi "1", to w obszarze danych (bajty 4 do 7) zwracany jest kod
błędu, patrz punkt "Błędne wykonanie operacji" (→ str. 110).
108
Opis operacji
parametru
Za pomocą bitów 0 - 3 bajtu zarządzającego definiowane są poszczególne operacje
parametru. Następujące operacje parametru obsługiwane są przez MOVITRAC® B.
No service
Takie kodowanie sygnalizuje, że nie jest dostępna żadna operacja parametru.
Parametr READ
Za pomocą tej operacji parametru odczytywany jest parametr napędu.
Parametr WRITE
Za pomocą tej operacji parametru wykonywany jest nieulotny zapis parametru napędu.
Zapisana wartość parametru jest zapisywana nieulotnie (np. w pamięci EEPROM).
Usługa ta nie powinna być wykorzystywana do cyklicznych dostępów zapisu, gdyż
moduły pamięci dopuszczają jedynie ograniczoną liczbę cykli zapisu.
Parametr WRITE
volatile
Za pomocą tej operacji parametru wykonywany jest ulotny zapis parametru napędu,
o ile parametr na to pozwala. Zapisywana wartość parametru jest zapamiętywana
jedynie ulotnie w pamięci RAM falownika i jest tracona z chwilą wyłączenia falownika.
Po ponownym załączeniu falownika dostępna jest ponownie wartość zapisana po raz
ostatni za pomocą parametru Write.
READ Minimum
Za pomocą tej operacji możliwe jest ustalenie najniższej wartości (minimum) parametru
napędu. Kodowanie wykonywane jest w taki sam sposób jak wartość parametru.
READ Maximum
Za pomocą tej operacji możliwe jest ustalenie najwyższej wartości (maksimum) parametru napędu. Kodowanie wykonywane jest w taki sam sposób jak wartość parametru.
READ Default
Za pomocą tej operacji możliwe jest ustalenie ustawienia fabrycznego (Default) parametru napędu. Kodowanie wykonywane jest w taki sam sposób jak wartość parametru.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
READ Scale
Za pomocą tej operacji możliwe jest ustalenie skalowania parametru. Przetwornica
zwraca wówczas tak zwany indeks wielkości oraz indeks przeliczania.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Dane MSB
Dane
Dane
Dane LSB
Indeks wielkości
Indeks przeliczeniowy
zarezerwowany
Indeks wielkości:
Indeks wielkości służy do kodowania fizycznych wielkości. Przy użyciu tego indeksu
z parametrem komunikacji następuje przekazanie informacji o tym, jaka wielkość
fizyczna wchodzi w grę w przypadku danej wartości parametru. Kodowanie odbywa się
zgodnie z profilem czujników/elementów wykonawczych organizacji użytkownika magistrali PROFIBUS (PNO). Wpis FFhex oznacza, że nie jest podany żaden indeks wielkości. Indeks wielkości można odczytać również ze spisu parametrów falownika.
Indeks przeliczeniowy:
Indeks przeliczeniowy służy do przeliczania przesłanej wartości parametru na jednostkę
podstawową SI. Kodowanie odbywa się zgodnie z profilem czujników/elementów wykonawczych organizacji użytkownika magistrali PROFIBUS (PNO).
Przykład:
Parametry napędu:
P131 Rampa t11 ham. W PRAWO
Indeks wielkości:
4 (= czas z jednostką sekundową)
Indeks przeliczeniowy:
3 (10-3 = mili)
Przesłana wartość liczbowa:
3000dec
Odebrana przez magistralę Bus wartość liczbowa, interpretowana jest przez przetwornicę częstotliwości w następujący sposób: 3000 s × 10-3 = 3 s
READ Attribute
Za pomocą tej operacji możliwy jest odczyt atrybutów dostępu oraz indeks następnych
parametrów. Poniższa tabela przedstawia kodowanie danych dla tej operacji parametru.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Dane MSB
Dane
Dane
Następny dostępny indeks
Bajt 7
Dane LSB
Atrybuty dostępu
Atrybuty dostępu kodowane są w sposób charakterystyczny dla danego urządzenia. Dla
przetwornic częstotliwości MOVITRAC® B otrzymywana jest definicja atrybutu według
następującej tabeli.
Bajt 6
Bajt 7
Bit
Bit
8
9 - 15
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Znaczenie
0
1 = parametr zezwala na zapis
1
1 = parametr zostaje trwale zapisany w pamięci EEPROM
2
1 = ustawienie fabryczne nadpisuje wartość RAM
3
1 = ustawienie fabryczne nadpisuje wartość EEPROM
4
1 = po inicjalizacji obowiązuje wartość z pamięci EEPROM
5
1 = stan blokady regulatora nie wymagany dla dostępu do zapisu
6
1 = wymagane hasło
7
00 = parametr jest ogólnie obowiązujący
01 = parametr przypisany jest do zestawu parametrów 1
10 = parametr przypisany jest do zestawu parametrów 2
11 = parametr przypisany jest do obydwu zestawu parametrów
Zarezerwowane
109
I
5
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Lista parametrów
Szczegółowe informacje o kodowaniu i atrybutach wszystkich parametrów są podane
w spisie parametrów.
Nieprawidłowe
wykonanie operacji
Jeśli odebrany bit Handshake jest taki sam jak wysłany bit Handshake, to operacja
została wykonana przez falownik.
Bajt 0
Zarządzanie
Bajt 1
Subindex
Bajt 2
Index High
Bajt 3
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Add. Code Add. Code
Index Low Error-Class Error-Code
High
low
↓
Bit statusu = 1: Błędne wykonanie operacji
Kody powrotne
parametryzacji
W przypadku błędnego ustawienia parametrów przesyłane są z powrotem przez
falownik różne kody powrotne do Mastera, które podają dokładną informację na temat
przyczyny błędu. Zasadniczo te kody powrotne zbudowane są według struktur zgodnych z EN 50170. Rozróżnia się elementy
•
Error-Class
•
Error-Code
•
Additional-Code
Te kody powrotne obowiązują dla wszystkich złączy komunikacyjnych MOVITRAC® B.
Error-Class
Za pomocą elementu Error-Class dokładniej klasyfikuje się rodzaj błędu. W oparciu
o EN 50170 rozróżnia się następujące klasy błędów.
Class (hex)
Nazwa
Znaczenie
1
vfd-state
Błąd stanu wirtualnego urządzenia peryferyjnego
2
application-reference
Błąd programu użytkowego
3
definition
Błąd definicji
4
resource
Błąd zasobu
5
Serwis
Błąd przy wykonywaniu operacji
6
access
Błąd dostępu
7
OV
Błąd w wykazie obiektów
8
other
Inny błąd (patrz Additional-Code)
Element Error-Class za wyjątkiem Error-Class 8 = inny błąd generowany jest w przypadku niewłaściwej komunikacji oprogramowania złącza fieldbus. Wszystkie kody
powrotne, które są dostarczane przez system falownika, podlegają pod klasę ErrorClass 8 = inny błąd. Dokładne rozszyfrowanie błędu następuje za pomocą elementu
Additional-Code. Kod Ethernet Error-Code wynosi wówczas "0".
Error-Code
110
Element Error-Code umożliwia dokładniejsze rozszyfrowanie przyczyny błędu
wewnątrz Error-Class a w przypadku błędów w komunikacji generowany jest przez
oprogramowanie komunikacyjne złącza fieldbus.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Additional-Code
Additional-Code zawiera właściwe dla SEW kody powrotne w przypadku błędnego ustawienia parametrów przetwornicy częstotliwości. Przesyłane są one z powrotem do
Mastera jako Error-Class 8 = inny błąd. Poniższa tabela pokazuje wszystkie możliwości
zakodowania Additional-Code.
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x05
High
00
Low
Opis
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
111
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x08
112
High
00
Low
Opis
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Przykład: błąd
parametryzacji
Przykład: odczyt
parametru (READ)
Podczas wykonywania usługi odczytu lub zapisu nastąpiło wpisanie nieprawidłowego
indeksu.
Code (hex)
Znaczenie
Error-Class
0x08
other
Error-Code
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add.-Code low
0x10
Illegal Index
Odczyt parametru poprzez złącze komunikacyjne wykonywany jest po żądaniu odczytu
(Read-Request) urządzenia automatyzacyjnego do przetwornicy częstotliwości
MOVITRAC® B (patrz poniższy rysunek).
SERVER
CLIENT
1. Żądanie odczytu (np. odczyt Rampa t11 rozpędowa W PRAWO
= indeks 8470
ReadREAD (8470)
Request
Read-Indication
2a. Indeks parametru 8470
odczytywany jest przez
falownik.
3a. Operacja odczytu otrzymuje odpowiedź z danymi
(np. 0,5 s)
ReadConfirmation
OK + dane z
indeksu 8470
Read-Response
LUB
3b. Blędna operacja odczytu, więcej informacji w kodzie
powrotnym
wrotny
Błąd + kod po
Read-ErrorConfirmation
2b. Wystąpił błąd!
Nie są dostępne żadne dane
negative
Read-Response
5947128715
Jeśli wykonanie operacji odczytu w przetwornicy częstotliwości nie jest możliwe, wówczas zgłaszane jest to z powrotem do urządzenia automatyzacyjnego wraz z negatywną
odpowiedzią (negative Read-Response). Urządzenie automatyzacyjne otrzymuje tym
samym negatywne potwierdzenie (Read-Error-Confirmation) z dokładnym rozszyfrowaniem błędu.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
113
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Cykliczny odczyt
parametru
Przy cyklicznej wersji przesyłanie konieczna jest zmiana bitu uzgodnienia transmisji
(handshake, aby nastąpiło uaktywnienie wykonywania usługi (wykonanie usługi
odczytu). W przypadku korzystania z niecyklicznego typu transmisji danych przetwornica przetwarza każde zgłoszenie żądania, uruchamiając tym samym każdorazowo
kanał parametrów.
Parametryzacja przeprowadzana jest w następujący sposób:
1. Wprowadzić indeks odczytywanego parametru do bajtu 2 (Index-High) i bajtu 3
(Index-Low).
2. Wprowadzić charakterystykę serwisową operacji Read w bajcie zarządzania (bajt 0).
3. W przypadku cyklicznych PDU, dopiero po zmianie bitu Handshake operacja Read
przekazywana jest do falownika. W przypadku niecyklicznych typów transmisji
danych następuje każdorazowo analiza kanału parametrów.
Ponieważ chodzi tu o operację odczytu, wysłane bajty danych (bajty 4 – 7) oraz długość
danych (w bajcie zarządzania) będą ignorowane i nie muszą być w związku z tym
ustawiane.
Przetwornica przetwarza następnie operację odczytu i wraz z ustaleniem bitu
Handshake odsyła potwierdzenie operacji.
Bajt 0: Zarządzanie
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Identyfikator serwisowy:
0001 = Read
Długość danych:
11 = 4 bajty
Bit Handshake:
Musi być wymieniany wraz z każdym nowym
zleceniem.
Bit stanu:
0 = brak błędu przy wykonywaniu operacji
1 = błąd przy wykonywaniu operacji
X = nieistotny
0/1 = wartość bitu zostanie zmieniona
114
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Przykład: zapis
parametru
(WRITE)
Zapis parametru wykonywany jest analogicznie do odczytu parametru poprzez złącze
fieldbus (patrz poniższa ilustracja).
SERVER
CLIENT
1. Żądanie zapisu (np. zapis na indeksie 8470 = Rampa t11 rozpędowa
W PRAWO wartości parametru 2,5 s)
WriteRequest
WRITE (8470: 2.5
s)
Write-Indication
2a. Indeks parametru 8470
ustawiany jest na 2,5 s.
3a. Operacja zapisu otrzymuje odpowiedź z danymi
(np. 0,5 s)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
LUB
3b. Błędna operacja zapisu, np. z powodu zbyt dużej
wartości parametru
wrotny
Błąd + kod po
Write-ErrorConfirmation
2b. Wystąpił błąd!
Nie zapisane żadne dane
negative
Write-Response
5947132427
Jeśli wykonanie operacji zapisu w przetwornicy częstotliwości nie jest możliwe, np. gdy
przesłane zostały błędne dane parametru, wówczas zostanie to zgłoszone z powrotem
do urządzenia automatyzacyjnego z negatywną odpowiedzią (negative WriteResponse). Urządzenie automatyzacyjne otrzymuje tym samym negatywne potwierdzenie (Write-Error-Confirmation) z dokładnym rozszyfrowaniem błędu.
Cykliczny zapis
parametru
Przy cyklicznej wersji przesyłanie konieczna jest zmiana bitu uzgodnienia transmisji
(handshake, aby nastąpiło uaktywnienie wykonywania usługi (wykonanie usługi
zapisu). W przypadku korzystania z niecyklicznego typu transmisji danych przetwornica
przetwarza każde zgłoszenie żądania, uruchamiając tym samym każdorazowo kanał
parametrów.
Parametryzacja przeprowadzana jest w następujący sposób:
1. Wprowadzić indeks wpisywanego parametru do bajtu 2 (Index-High) i bajtu 3
(Index-Low).
2. Wpisywane dane wprowadzić do bajtów od 4 - 7.
3. Wprowadzić charakterystykę serwisową i długość danych dla operacji Write w bajcie
zarządzania (bajt 0).
4. W przypadku cyklicznych PDU, dopiero po zmianie bitu Handshake operacja WRITE
przekazywana jest do falownika. W przypadku niecyklicznych typów transmisji
danych następuje każdorazowo analiza kanału parametrów.
Przetwornica przetwarza następnie operację zapisu i wraz z ustaleniem bitu Handshake
odsyła potwierdzenie operacji.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
115
5
I
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
0
Bajt 0: Zarządzanie
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Identyfikator serwisowy:
0010 = WRITE
Długość danych:
11 = 4 bajty
Bit Handshake:
Musi być wymieniany wraz z każdym nowym
zleceniem.
Bit stanu:
0 = brak błędu przy wykonywaniu operacji
1 = błąd przy wykonywaniu operacji
0/1 = wartość bitu jest wymieniana
Długość danych dla wszystkich parametrów przetwornic częstotliwości SEW wynosi
4 bajty.
Na przykładzie operacji WRITE przedstawiony będzie w oparciu o następujący rysunek
przebieg parametryzacji pomiędzy sterowaniem a falownikiem poprzez cykliczny typ
przesyłu PDU. Dla uproszczenia tego przebiegu przedstawiany jest tylko bajt zarządzania kanału parametrów.
Sterownik
RS-485
Kanał parametrów jest
przygotowywany do
operacji WRITE
00110010
00110010
00110010
00110010
Bit Handshake
zostanie wymieniony
a operacja przekazana
do przetowrnicy
częstotliwości.
Falownik
(Slave)
Kanał parametrów
jest odbierany, ale
nie analizowany.
01110010
00110010
01110010
Operacja zapisu jest
przetwarzana.
00110010
Otrzymano
potwierdzenie
wykonania operacji,
gdyż bity Handshake
odbioru i wysyłania są
znowu takie same.
Operacja WRITE wykonana,
bit Handshake zostanie
wymieniony.
01110010
01110010
01110010
Kanał parametrów jest
odbierany, ale nie analizowany.
5947147915
116
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Profil jednostki komunikacyjnej i profil urządzenia
I
5
0
Podczas gdy Master przygotowuje kanał parametrów na operację zapisu, przetwornica
częstotliwości tylko odbiera i odsyła kanał parametrów. Uaktywnienie operacji następuje
dopiero w chwili, gdy zmieni się bit Handshake, czyli w naszym przykładzie wymieni się
z 0 na 1. Teraz następuje interpretacja kanału parametrów przez przetwornicę częstotliwości i przetwarzanie operacji Write, na wszelkie telegramy odpowiada on jednak ciągle za pomocą bitu Handshake = 0. Potwierdzenie wykonania operacji następuje wraz
z takim samym ustawieniem bitu Handshake w telegramie odpowiedzi przetwornicy
częstotliwości. Sterowanie Master rozpoznaje, iż odebrany bit Handshake jest
ponownie zgodny z bitem wysłanym i może teraz przygotowywać nową parametryzację.
5.11.7 Wskazówki na temat parametryzacji
Dzięki parametryzacji przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B poprzez system
fieldbus możliwe jest uzyskanie dostępu do wszystkich parametrów napędu. Ponieważ
jednak niektóre parametry napędu mają bezpośredni związek z komunikacją poprzez
system magistrali fieldbus, przy definiowaniu parametrów konieczne jest wzięcie pod
uwagę poniższych wskazówek.
Parametryzacja
w stanie
BLOKADA
STOPNIA MOCY
Niektóre parametry można zmieniać (zapisywać) tylko przy stanie napędu BLOK.
STOPNIA MOCY. Falownik sygnalizuje to za pomocą negatywnego potwierdzenia operacji zapisu. Informacje na temat ograniczeń poszczególnych parametrów podane są w
spisie parametrów. Zasadniczo parametry te można zmieniać również podczas wystąpienia błędu lub przy stanie tryb 24 V.
Ustawienie
fabryczne
W przypadku wykonywania ustawienia fabrycznego niemal wszystkie parametry są
resetowane do wartości domyślnych. W przypadku pracy z magistralą oznacza to, że
źródło sterowania oraz źródło wartości zadanych są resetowane do wartości domyślnej.
WSKAZÓWKA
Aby było możliwe sterowanie przetwornicą częstotliwości za pomocą danych procesu,
niezbędne jest jej uaktywnienie za pomocą sygnałów na zaciskach. Oznacza to odblokowanie napędu z ustawieniami fabrycznymi pod określonymi warunkami. Z tego
powodu przed uaktywnieniem ustawienia fabrycznego należy się upewnić, że sygnały
cyfrowych wejść binarnych po zastosowaniu ustawień fabrycznych nie uruchamiają
odblokowania przetwornicy częstotliwości. Dla bezpieczeństwa napięcie sieciowe
należy załączać dopiero po pełnym zdefiniowaniu parametrów przetwornicy.
Blokada
parametrów
Blokada parametrów blokuje po załączeniu za pomocą polecenia P803 Blokada parametru = Tak wszelką zmianę konfigurowanych parametrów. Aktywowanie blokady parametrów ma sens w przypadku, gdy parametry przetwornicy częstotliwości zostały
w pełni zdefiniowane i nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe zmiany. Za pomocą
tego parametru możliwe jest przykładowo zablokowanie wprowadzania zmian w parametrach napędu np. za pomocą klawiatury przetwornicy częstotliwości.
WSKAZÓWKA
Blokada parametru uniemożliwia zasadniczo zapisywanie parametrów. W ten sposób
przy aktywnej blokadzie parametrów zablokowany jest również dostęp zapisu poprzez
interfejsy komunikacyjne!
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
117
I
5
Uruchomienie
Wprowadzanie wartości zadanych z zewnątrz
0
5.12
Wprowadzanie wartości zadanych z zewnątrz
Wprowadzanie wartości zadanych z zewnątrz
Sterowanie poprzez:
– Zaciski
– Złącze szeregowe
– Potencjometr wartości zadanych na AI11/AI12
5.12.1 Zadany kierunek obrotów
Można wprowadzić zadany kierunek obrotów poprzez:
•
"Prawo/Zatrzymanie " i "Lewo/Zatrzymanie" przy P101 źródło sterowania = zaciski
lub P101 źródło sterowania = 3 Wire-Control.
•
Polaryzacja wartości zadanej w słowie danych procesowych przy P101 źródło sterowania = RS485 lub SBus i P100 źródło wartości zadanych = RS485 lub SBus.
5.12.2 Zadana prędkość obrotowa
Zadaną prędkość obrotową można zmieniać poprzez:
•
Nastawnik wartości zadanej, jeśli P121 dodatkowy nastawnik wartości zadanej FBG
jest włączony.
•
P100 źródło wartości zadanych
– Stałe wartości zadane
– Stałe wartości zadane z wejściem analogowym
– Słowo danych procesowych z SBus lub RS485
– Motopotencjometr
5.12.3 Zezwolenie dla kierunku obrotów za pomocą RS485 lub SBus
Unipolarne źródła wartości zadanych:
Unipolarne / stała wartość zadana
Motopotencjometr silnika / stała wartość zadana
Stała wartość zadana + AI1
Stała wartość zadana * AI1
Wejście częstotliwościowe / stała wartość zadana
Kierunek obrotów ustalany jest poprzez zaciski PRAWO lub LEWO.
Bipolarne źródła wartości zadanych:
Bipolarne / stała wartość zadana
RS485 / stała wartość zadana
SBus 1 / stała wartość zadana
Kierunek obrotów ustalany jest przez wartość zadaną. Zacisk PRAWO lub LEWO
konieczny jest dla zezwolenia.
118
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Wprowadzanie wartości zadanych z zewnątrz
I
5
0
5.12.4 Uruchomienie nastawnika wartości zadanej MBG11A
Nie ma możliwości skonfigurowania jednoczesnej komunikacji między MOVITRAC® B /
MBG11A a MOVITRAC® B / PC poprzez RS485.
Urządzenie MBG11A może doprowadzać wartość zadaną do 31 urządzeń
MOVITRAC® B jednocześnie.
Ustawienia
parametrów
Następujące parametry muszą zostać ustawione w urządzeniu MOVITRAC® B niezależnie od ustawienia fabrycznego. Gdy do ustawiania parametrów używane jest urządzenie FBG11B, należy wstawić wartość w nawiasie:
•
P100 Źródło wartości zadanych: RS485 (2)
•
P101 Źródło sterowania: RS485 (1)
•
P871 Opis wartości zadanych PO2: na "Prędkość obrotowa [%]", P876 Udostępnienie danych PO na "Tak"
Wyświetlana jest prędkość obrotowa: –100 % do +100 % odpowiada –nmax do +nmax.
Zaciski wejściowe
Ustawienia dla
słowa danych
procesowych
Następujące zaciski muszą być połączone z zasilaniem 24 V:
•
DI01 Prawo / Zatrzymanie: możliwy dodatni i ujemny kierunek obrotów poprzez
wybór znaku poprzedzającego na MBG11A
•
DI03 Zezwolenie / Stop
Jeśli słowo danych procesowych PO2 nie zostanie zmienione, wówczas można używać
urządzenia MBG11B. Następnie dokonuje się przeliczenia 1 % = 32 obr./min. Wynika to
ze stosunku 4000 hex = 100 % prędkości obrotowej. Odpowiednie wartości podane są
w poniższych tabelach.
PO2 = prędkość obrotowa (parametryzacja standardowa P871 = prędkość obrotowa)
Procent
Hex
Dziesiętny
Prędkość obrotowa
1%
A4 hex
164 dec
32
10 %
666 hex
1638 dec
328
25 %
1000 hex
4096 dec
819.2
33 %
1555 hex
5461 dec
1092,3
50 %
2000 hex
8192 dec
1638.4
75 %
3000 hex
12288 dec
2457.6
100 %
4000 hex
16384 dec
3276.8
PO2 = prędkość obrotowa [%] (parametryzacja zmieniona P871 = prędkość obrotowa
[%])
Procent
Hex
Dziesiętny
Prędkość obrotowa
1%
A4 hex
164 dec
n_max / 100
10 %
666 hex
1638 dec
n_max / 10
25 %
1000 hex
4096 dec
n_max / 4
33 %
1555 hex
5461 dec
n_max / 3
50 %
2000 hex
8192 dec
n_max / 2
75 %
3000 hex
12288 dec
n_max / 1.333
100 %
4000 hex
16384 dec
n_max
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
119
I
5
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
0
5.13
Zestawienie parametrów
Poniższa tabela przedstawia wszystkie parametry z ustawieniem fabrycznym (podkreślone). Wartości liczbowe podawane są z kompletnym zakresem nastawczym.
Szczegółowy opis parametrów podany jest w podręczniku systemowym lub na stronie
internetowej www.sew-eurodrive.com.
Grupa parametrów 0.. Wartość wskazania
P00x Grupa parametrów 00. Wartości procesowe
P000 Prędkość obrotowa (ze znakiem poprzedzającym)
P001 Wskazanie użytkownika dla DBG11B
P002 Częstotliwość (ze znakiem poprzedzającym)
P004 Prąd wyjściowy (suma)
P005 Prąd czynny (ze znakiem poprzedzającym)
P008 Napięcie obwodu pośredniego
P009 Prąd wyjściowy
P01x Grupa parametrów 01. Wskazania stanu
P010 Stan falownika
P011 Tryb pracy
P012 Status błędu
P013 Aktualny zestaw parametrów
P014 Temperatura radiatora
P015 Moc czynna
P02x Grupa parametrów 02. Analogowe wartości zadane
P020 Wejście analogowe AI1
P021 Wejście analogowe AI2 (opcja)
P03x Grupa parametrów 03. Wejścia binarne
P030 Wejście binarne DI00
Reset błędu
P031 Wejście binarne DI01
P032 Wejście binarne DI02
Lewo / stop
P033 Wejście binarne DI03
Zezwolenie
P034 Wejście binarne DI04
n11/n21
P035 Wejście binarne DI05
n12/n22
P039 Wejścia binarne DI00 – DI05
P04x Grupa parametrów 04. Opcja wejść binarnych
P040 Wejście binarne DI10
Brak funkcji
P041 Wejście binarne DI11
Brak funkcji
P042 Wejście binarne DI12
Brak funkcji
P043 Wejście binarne DI13
Brak funkcji
P044 Wejście binarne DI14
Brak funkcji
P045 Wejście binarne DI15
Brak funkcji
P046 Wejście binarne DI16
Brak funkcji
P048 Wejścia binarne DI10 – DI16
P05x Grupa parametrów 05. Wyjścia binarne
P051 Wyjście binarne DO01
/USTERKA
P052 Wyjście binarne DO02
Hamulec otwarty
P053 Wyjście binarne DO03
gotowy do pracy
P059 Wyjścia binarne DO01 – DO03
P07x Grupa parametrów 07. Dane urządzenia
P070 Typ urządzenia
120
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
I
5
0
P071 Wyjściowy prąd znamionowy
P072 Moduł przedni
P073 Oprogramowanie modułu przedniego
P076 Oprogramowanie urządzenia podstawowego
P077 Oprogramowanie DBG
P08x Grupa parametrów 08. Pamięć błędów
P080 – P084 Błędy t-0 do t-4
P09x Grupa parametrów 09. Diagnoza magistrali Bus
P090 Konfiguracja PD
P091 Typ fieldbus
P092 Szybkość transmisji fieldbus
P093 Adres fieldbus
P094 Wartość zadana PO1
P095 Wartość zadana PO2
P096 Wartość zadana PO3
P097 Wartość rzeczywista PI1
P098 Wartość rzeczywista PI2
P099 Wartość rzeczywista PI3
P1xx Grupa parametrów 1.. Wartości zadane / integratory
P10x Grupa parametrów 10. Wybór wartości zadanej / wejście
częstotliwości
P100 źródło wartości zadanych
1 / unipolarne / stała wartość zadana
P101 Źródło sterowania
0 / zaciski
P102 Skalowanie częstotliwości fFI1max
0,1 – 10 –120,00 kHz
P103 Odniesienie FI1
0 / nmax
P104 Wartość zadana prędkości obrotowej odniesienia i wejścia
analogowe
0 – 3000 – 6000 obr./min
P105 Rozpoznanie przerwania przewodu AI1
7 / szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie
P106 Krzywa FI1 x1
0 –100 %
P107 Krzywa FI1 y1
–100 – 0 –+100 %
P108 Krzywa FI1 x2
0 – 100 %
P109 Krzywa FI1 y2
–100 – 0 – +100 %
P11x Grupa parametrów 11. Wejście analogowe 1 (0 – 10 V)
P112 AI1 Tryb pracy
1 / 10 V, odniesienie maksymalnej
prędkości obrotowej
P116 Krzywa AI1 x1
0 –100 %
P117 Krzywa AI1 y1
–100 – 0 –+100 %
P118 Krzywa AI1 x2
0 – 100 %
P119 Krzywa AI1 y2
–100 – 0 – +100 %
P12x Grupa parametrów 12. Wejście analogowe AI2 / FBG
nastawnik wartości zadanej (opcja)
P120 AI2 Tryb pracy
0 / brak funkcji
P121 Dodatkowy nastawnik wartości zadanej FBG
0 / wył.
P122 Kierunek obrotów FBG Praca ręczna
0 / unipolarnie w prawo
P126 Krzywa AI2 x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 Krzywa AI2 y1
–100 –0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
P128 Krzywa AI2 x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 Krzywa AI2 y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imaks)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
121
5
I
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
0
P13x / 14x Grupa parametrów 13. / 14. Rampy prędkości
obrotowej 1 / 2
P130 / P140 Rampa t11 / t21 rozpędowa
0 – 2 –2000 s
P131 / P141 Rampa t11 / t21 hamująca
0 – 2 –2000 s
P134 / P144 Rampa t12 / t22 rozpędowa = hamująca
0 – 10 –2000 s
P135 / P145 Wygładzanie S t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 Rampa zatrzymania t13 / t23 rozp.= ham.
0 – 2 –20 s
P139 / P149 Kontrola rampy 1 / 2
Tak / Nie
P15x Grupa parametrów 15. Funkcja motopotencjometru
P150 Rampa t3 rozpędowa = hamująca
0.2 – 20 –50 s
P152 Zapis ostatniej wartości zadanej
Off / wył.
P16x / P17x Grupa parametrów 16. / 17. Stałe wartości zadane 1 / 2
P160 / P170 Wewnętrzna wartość zadana n11 / n21
–5000 – 150 – 5000 obr./min
P161 / P171 Wewnętrzna wartość zadana n12 / n22
–5000 – 750 – 5000 obr./min
P162 / P172 Wewnętrzna wartość zadana n13 / n23
–5000 – 1500 – 5000 obr./min
P163 / P173 n11 / n21 regulator PI
0 – 3 –100 %
P164 / P174 n12 / n22 regulator PI
0 – 15 – 100 %
P165 / P175 n13 / n23 regulator PI
0 – 30 –100 %
P2xx Grupa parametrów 2.. Parametry regulatora
P25x Grupa parametrów 25. Regulator PI
P250 Regulator PI
0 / wył.
P251 Wzmocnienie P
0 – 1 – 64
P252 Całkowanie I
0 – 1 –2000 s
P3xx Grupa parametrów 3.. parametry silnika
P30x / 31x Grupa parametrów 30. / 31. Ograniczenia 1 / 2
P300 / P310 Prędkość obrotowa start/stop 1 / 2
0 – 150 obr./min
P301 / P311 Minimalna prędkość obrotowa 1 / 2
0 – 15 – 5500 obr./min
P302 / P312 Maksymalna prędkość obrotowa 1 / 2
0 – 1500 – 5500 obr./min
P303 / P313 Limit prądu 1 / 2
0 – 150 % IN
P32x / P33x Grupa parametrów 32. / 33. Kompensacja silnika 1 / 2
P320 / P330 Automatyczna kompensacja 1 / 2
On / Wł.
P321 / P331 Boost 1 / 2
0 –100 %
P322 / P332 Kompensacja IxR 1 / 2
0 – 100 %
P323 / P333 Czas magnesowania wstępnego 1 / 2
0–2s
P324 / P334 Kompensacja poślizgu 1 / 2
0 – 500 obr./min
P34x Grupa parametrów 34. Ochrona silnika
P340 / P342 Ochrona silnika 1 / 2
WYŁ. / WŁ ASYNCHRON
P341 / P343 Rodzaj chłodzenia 1 / 2
Chłodzenie własne
P345 / P346 Kontrola IN-UL
0,1 – 500 A
P4xx Grupa parametrów 4.. Komunikaty referencyjne
P40x Grupa parametrów 40. Komunikat o osiągnięciu wartości
prędkości obrotowej
P400 Wartość odniesienia prędkości obrotowej
0 – 750 – 5000 obr./min
P401 Histereza
0 – 100 – 500 obr./min
P402 Czas opóźnienia
0 – 1 –9 s
P403 Komunikat = "1"
0 / n < nref
P43x Grupa parametrów 43. Komunikat o wartości prądu
122
P430 Wartość referencyjna prądu
0 – 100 – 150 % IN
P431 Histereza
0 – 5 – 30 % IN
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
I
5
0
P432 Czas opóźnienia
0 – 1 –9 s
P433 Komunikat = "1"
0 / I < Iref
P44x Grupa parametrów 44. Komunikat Imax
P440 Histereza
0 – 5 – 50 % IN
P441 Czas opóźnienia
0 – 1 –9 s
P442 Komunikat = "1"
0 / I = Imax
P45x Grupa parametrów 45. Komunikat referencyjny dot.
regulatora PI
P450 Odniesienie wartości rzeczywistej PI
0,0 –100,0 %
P451 Komunikat = "1"
1 / Wartość rzeczywista PI >
Referencja PI
P5xx Grupa parametrów 5.. Funkcje kontrolne
P50x Grupa parametrów 50. Kontrola prędkości obrotowej 1 / 2
P500 / P502 Kontrola prędkości obrotowej 1 / 2
Off / Wył. (do wersji oprogramowania
x.10)
On / silnikowy / generatorowy
P501 / P503 Czas opóźnienia 1 / 2
0 – 1 –10 s
P54x Grupa parametrów 54. Funkcje nadzoru przekładni / silnika
P540 Reakcja na drganie napędu / ostrzeżenie
Wskazanie błędu
P541 Reakcja na drganie napędu / błąd
szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie
P542 Reakcja na starzenie oleju / ostrzeżenie
Wskazanie błędu
P543 Reakcja na starzenie oleju / błąd
Wskazanie błędu
P544 Starzenie oleju / nadwyżka temperatury
Wskazanie błędu
P545 Starzenie oleju / komunikat gotowości
Wskazanie błędu
P5549 Reakcja na zużycie hamulca
Wskazanie błędu
P56x Grupa parametrów 56. Ograniczenie prądu dla silnika
elektrycznego Ex
P560 Limit prądu silnika elektrycznego Ex
Wł.. / Wył.
P561 Częstotliwość A
0 – 5 –60 Hz
P562 Limit prądu A
0 – 50 –150 %
P563 Częstotliwość B
0 – 10 –104 Hz
P564 Limit prądu B
0 – 80 –200 %
P565 Częstotliwość C
0 – 25 –104 Hz
P566 Limit prądu C
0 – 100 –200 %
P567 Częstotliwość D
0 – 50 –104 Hz
P568 Limit prądu D
0 – 100 –200 %
P57x Grupa parametrów 57. Ochrona silnika
P570 Częstotliwość E
0 – 87 –104 Hz
P571 Limit prądu E
0 – 100 –200 %
P6xx Grupa parametrów 6.. Obłożenie zacisków
P60x Grupa parametrów 60. Wejścia binarne
P601 Wejście binarne DI02
Lewo / stop
P602 Wejście binarne DI03
Zezwolenie
P603 Wejście binarne DI04
n11/n21
P604 Wejście binarne DI05
n12/n22
P608 Wejście binarne DI050
Reset błędu
P61x Grupa parametrów 61. Opcja wejść binarnych
P610 Wejście binarne DI10
Brak funkcji
P611 Wejście binarne DI11
Brak funkcji
P612 Wejście binarne DI12
Brak funkcji
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
123
5
I
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
0
P613 Wejście binarne DI13
Brak funkcji
P614 Wejście binarne DI14
Brak funkcji
P615 Wejście binarne DI15
Brak funkcji
P616 Wejście binarne DI16
Brak funkcji
P62x Grupa parametrów 62. Wyjścia binarne urządzenia
podstawowego
P620 Wyjście binarne DO01
/USTERKA
P621 Wyjście binarne DO02
Hamulec otwarty
P622 Wyjście binarne DO03
GOTOWY
P63x Grupa parametrów 63. Wyjścia binarne DO
P630 Wirtualne wyjścia binarne
P64x Grupa parametrów 64. Wyjścia analogowe AO1 (opcja)
P640 AO1 Wyjście analogowe
0 / brak funkcji
P641 Odniesienie AO1
0 / 3000 obr./min, 100 Hz, 150 %
P642 Tryb pracy AO1
0 / brak funkcji
P646 Krzywa AO1 x1
–100 – 0 –+100 %
P647 Krzywa AO1 y1
–100 –+100 %
P648 Krzywa AO1 x2
–100 – 0 – +100 %
P649 Krzywa AO1 y2
–100 –+100 %
P7xx Grupa parametrów 7.. Funkcje sterowania
P70x Grupa parametrów 70. Tryb pracy 1 / 2
P700 / P701 Tryb pracy 1 / 2
21 / Charakterystyka U/f
P71x Grupa parametrów 71. Prąd postojowy 1 / 2
P710 / P711 Prąd postojowy 1 / 2
0 – 50 % Isiln
P72x Grupa parametrów 72. Wartość zadana funkcji zatrzymania
1/2
P720 / P723 Wartość zadana funkcji zatrzymania 1 / 2
Off / wył.
P721 / P724 Wartość zadana stop 1 / 2
0 – 30 – 500 obr./min
P722 / 725 Offset startu 1 / 2
0 – 30 – 500 obr./min
P73x Grupa parametrów 73. Funkcja hamulca 1 / 2
P731 / P734 Czas otwarcia hamulca 1 / 2
0 –2 s
P732 / P735 Czas zadziałania hamulca 1 / 2
0–2s
P74x Grupa parametrów 74. Przeskakiwanie zakresu prędkości
obrotowej
P740 / P742 Środek zakresu 1 / 2
0 – 1500 – 5000 obr./min
P741 / P743 Szerokość pasma tłumienia 1 / 2
0 – 300 obr./min
P75x Grupa parametrów 75. Funkcja Master-Slave
P750 Wartość zadana slave
0: MASTER-SLAVE WYŁ.
P751 Skalowanie wartości zadanej slave
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Grupa parametrów 76. Obsługa ręczna
P760 Blokada klawiszy RUN/STOP
Off / wył.
P77x Grupa parametrów 77. Funkcja oszczędzania energii
P770 Funkcja oszczędzania energii
Off / wył.
P8xx Grupa parametrów 8.. Funkcje urządzenia
P80x Grupa parametrów 80. Setup
P800 Menu skrócone (tylko FBG11B)
Short
P801 Język DBG60B
124
P802 Ustawienie fabryczne
No / Nie
P803 Blokada parametrów
Off / wył.
P804 Resetowanie danych statystycznych
Brak działania
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Uruchomienie
Zestawienie parametrów
I
5
0
P805 Napięcie znamionowe sieci
50 – 500 V
P806 Kopia DBG do MOVITRAC® B
Tak / Nie
P807 Kopia
MOVITRAC®
B do DBG
P808 Wyjście napięcia pomocniczego 24VIO
Tak / Nie
1 / Wł.: napięcie 24 V jest włączone
P809 Odblokowanie IPOS
P81x Grupa parametrów 81. Komunikacja szeregowa
P810 Adres RS485
0 – 99
P811 Adres grupy RS485
100 – 199
P812 Czas timeout RS485
0 –650 s
P819 Czas timeout fieldbus
P82x Grupa parametrów 82. Tryb hamowania 1 / 2
P820 / P821 Tryb 4-kwadrantowy 1 / 2
On / Wł.
P83x Grupa parametrów 83. Reakcje na błędy
P830 Reakcja zacisku "Zewnętrzny błąd"
4 / szybkie zatrzymanie / usterka
(zatrzymanie wraz z blokadą)
P833 Reakcja timeout RS485
7 / szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie
P836 Reakcja timeout SBus
7 / szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie
P84x Grupa parametrów 84. Resetowanie
P840 Ręczny reset
Nie
P841 Auto-Reset
Wył.
P842 Czas restartu
1 – 3 –30 s
P85x Grupa parametrów 85. Skalowanie wartości rzeczywistej
prędkości obrotowej
P850 Współczynnik skalowania – licznik
1 – 65535
P851 Współczynnik skalowania – mianownik
1 – 65535
P852 Jednostka użytkownika
obr./min
P853 Skalowana prędkość obrotowa FBG
P86x Grupa parametrów 86. Modulacja 1 / 2
P860 / P861 Częstotliwość PWM 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 Stałe PWM 1 / 2
Off / wył.
P87x Grupa parametrów 87. Parametryzacja danych procesowych
P870 Opis wartości zadanej PO1
SŁOWO STERUJĄCE 1
P871 Opis wartości zadanej PO2
Prędkość obrotowa
P872 Opis wartości zadanej PO3
Brak funkcji
P873 Opis wartości rzeczywistej PI1
Słowo statusowe 1
P874 Opis wartości rzeczywistej PI2
Prędkość obrotowa
P875 Opis wartości rzeczywistej PI3
Prąd wyjściowy
P876 Udostępnienie danych PO
Yes / Tak
P88x Grupa parametrów 88. Komunikacja szeregowa SBus
P880 Protokół SBus
0 / MOVILINK®
P881 Adres SBus
0 – 63
P882 Adres grupy SBus
0 – 63
P883 Czas timeout SBus
0 –650 s
P884 SBus szybkość transmisji
500 / 500 kbodów
P886 Zestaw adresu CANopen
1 – 2 – 127
P9xx Grupa parametrów 9.. PARAMETRY IPOS
P938 Prędkość Task 1
0 –9
P939 Prędkość Task 2
0 –9
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
125
Eksploatacja
Kopiowanie danych
6
6
Eksploatacja
6.1
Kopiowanie danych
6.1.1
Kopiowanie danych za pomocą FBG11B
Za pomocą panelu sterowania FBG11B można przenosić dane z MOVITRAC® B do
panelu sterowania lub pobierać dane z panelu sterowania do MOVITRAC® B.
Skontrolować, czy wybrany zestaw parametrów został skopiowany do falownika.
Kopiowanie danych za pomocą FBG11B
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Enter
Rozpocznij
ładowanie
Wybór
Kopia bezpieczeństwa
out Enter
Enter
Dane parametrów od
FBG11B MOVITRAC® B : Wskazanie d.d.
Enter
Speichern
starten
Enter
Dane parametrów od
MOVITRAC® B FBG11B : Wskazanie U.U.
25352587
®
Po zakończeniu kopiowania danych urządzenie MOVITRAC B jest zablokowane. Stan
blokady sygnalizowany jest na wskazaniu statusu za pomocą pulsującego komunikatu
STOP. Dodatkowo pulsuje wolno żółta dioda statusowa.
W celu zniesienia blokady należy wykonać następujące czynności:
6.1.2
•
Nacisnąć na urządzeniu FBG11B przycisk RUN.
•
Odłączyć zasilanie, odczekać 10 sekund a następnie ponownie włączyć zasilanie
sieciowe.
Kopia bezpieczeństwa za pomocą DBG60B
Skopiuj zestaw parametrów z MOVITRAC® B do klawiatury DBG60B. Dostępne są
następujące możliwości:
126
•
W menu kontekstowym należy wybrać punkt menu "KOPIOWANIE DO DBG". Za
pomocą przycisku OK potwierdzić wybór. Zestaw parametrów zostanie skopiowany
z MOVITRAC® B do DBG60B.
•
W menu kontekstowym wybrać punkt menu "TRYB PARAMETRÓW". Wybierz parametr P807 Kopia MOVITRAC® B → DBG. Zestaw parametrów zostanie skopiowany
z MOVITRAC® B do DBG60B.
•
Nacisnąć klawisz Run na klawiaturze FB11B lub DBG60B, lub wyłączyć i ponownie
włączyć urządzenie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Eksploatacja
Kopiowanie danych
6.1.3
6
Kopia bezpieczeństwa za pomocą UBP11A
Skopiuj zestaw parametrów z MOVITRAC® B do modułu parametrów UBP11A. W tym
celu należy nacisnąć przycisk u dołu modułu, używając do tego przedmiotu z cienkim
końcem.
Przy wgrywaniu danych z powrotem do falownika, nacisnąć <przycisk ze strzałką do
góry > na module parametrów UBP11A.
Nacisnąć klawisz Run na klawiaturze FBG11B lub DBG60B, lub wyłączyć i ponownie
włączyć urządzenie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
127
Eksploatacja
Kopiowanie danych
6
6.1.4
Kopia bezpieczeństwa za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio
Jeśli dane z MOVITIOOLS® MotionStudio mają zostać przeniesione na przetwornicę
częstotliwości MOVITRAC® B, wówczas przetwornica musi zostać ponownie odblokowana w następujący sposób:
•
Wybrać urządzenie w sieci
•
Za pomocą prawego przycisku myszy otworzyć menu kontekstowe
•
Wybrać menu [RUN/STOP za pomocą klawiatury programowej] [1]
•
W panelu oprogramowania wybrać [RUN] [2], lub
Przetwornicę można także ponownie odblokować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie bądź naciśnięcie przycisku <RUN> w module FBG11B.
[1]
[2]
421623307
128
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Eksploatacja
Wskazania stanu
6.2
Wskazania stanu
6.2.1
Urządzenie podstawowe / panel sterowania FBG11B
6
Poniżej przedstawiono wskazania stanu na urządzeniu:
Stan
Wskazanie (opcjonalnie
z panelem sterowania
FBG11B)
Kod migowy – dioda
statusowa urządzenia
podstawowego
Stan urządzenia
(bajt High w słowie
statusowym 1)
"ZEZWOLENIE"
Prędkość obrotowa
Zielona, świecenie ciągłe
4
"ZEZWOLENIE" na
ograniczeniu prądu
Pulsujące wskazanie
prędkości obrotowej
Zielona, szybkie pulsowanie
"PRĄD POSTOJOWY"
dc
Zielona, wolne pulsowanie
3
"BRAK ZEZWOLENIA"
Stop
Żółta, świecenie ciągłe
2
"USTAWIENIE
FABRYCZNE"
SEt
Żółta, szybkie pulsowanie
8
"BLOKADA REGULATORA"
OFF
Żółta, szybkie pulsowanie
1
"Tryb 24 V"
24U pulsujące
Żółta, wolne pulsowanie
0
"BEZPIECZNE
ZATRZYMANIE"1)
U pulsujące lub 24U
pulsujące
Żółta, wolne pulsowanie
17
Tryb ręczny FBG jest
aktywny lub falownik zatrzymany za pomocą przycisku
STOP
Piktogram trybu ręcznego
FBG lub "Stop" pulsują
Żółta, długi wł., krótki wył.
Timeout
Błąd 43 / 47
Zielona/żółta, pulsowanie
Kopiowanie
Błąd 97
Czerwona/żółta, pulsowanie
Błąd systemu
Błąd 10 / 17 – 24 / 25 / 32 /
37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
Czerwona, świecenie ciągłe
Przepięcie / zanik fazy
Błąd 4 / 6 / 7
Czerwona, wolne pulsowanie
Przeciążenie
Błąd 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Czerwona, szybkie pulsowanie
Kontrola
Błąd 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Czerwona, 2 x pulsowanie
Ochrona silnika
Błąd 31 / 84
Czerwona, 3 x pulsowanie
1) "U" pulsujące (stan 17) jeśli podłączone do sieci, "24U" pulsujące (stan 0) jeśli w trybie podtrzymywania.
Zapisanie zestawu parametrów do FBG11B → wskazanie u. u.
Zapisanie zestawu parametrów do urządzenia → wskazanie d. d.
•
OSTRZEŻENIE! Błędna interpretacja wskazania U = "Bezpieczne zatrzymanie"
aktywne
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
– Wskazanie U = "Bezpieczne zatrzymanie" nie jest ukierunkowane na bezpieczeństwo i nie może być wykorzystywane dalej jako zabezpieczenie techniczne.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
129
Eksploatacja
Wskazania stanu
6
Przyczyny
zadziałania
blokady stopnia
mocy (OFF)
6.2.2
Możliwymi przyczynami zadziałania blokady stopnia mocy (OFF) są:
•
Binarny zacisk wejściowy zaprogramowany na blokadę stopnia mocy i aktywowany.
•
Blokada stopnia mocy wskutek trybu ręcznego PC poprzez MOVITOOLS® MotionStudio.
•
Tymczasowa blokada stopnia mocy: Blokada zadziała, jeśli podczas przestawiania
parametru P100 źródło wartości zadanych nastąpi bezpośrednie zezwolenie. Tymczasowa blokada stopnia mocy jest kasowana, gdy tylko skasowany zostanie po raz
pierwszy sygnał zezwolenia.
•
Blokada stopnia mocy ustawiona poprzez słowo kontrolne IPOS® H484.
Stan wejść binarnych / wyjść binarnych
Przedstawione poniżej parametry obecne są w menu parametrów w postaci parametrów przeznaczonych do wyświetlania:
•
P039 wejścia binarne urządzenia podstawowego
•
P048 wejścia binarne opcji
•
P059 wyjścia binarne
Wskazanie stanu ma postać binarną. Do każdego wejścia lub wyjścia binarnego przyporządkowano 2 położone nad sobą pionowo segmenty z 7-segmentowego wskazania.
Przy ustawieniu wejścia lub wyjścia binarnego świeci się górny segment, natomiast
dolny, gdy wejście lub wyjście binarne nie zostało ustawione. Obydwa 7-segmentowe
wskazania po prawej sygnalizują, czy P039 (di = wejścia binarne urządzenia podstawowego), P048 (dI = wejścia binarne opcji) lub P059 (do = wyjścia binarne) są przesyłane.
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Jeśli nie jest dostępne żadne urządzenie FIO21B z wejściami binarnymi, wówczas
widoczne będzie wskazanie dl - - -.
130
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Eksploatacja
Kody powrotne (r-19 – r-38)
6.3
6
Kody powrotne (r-19 – r-38)
Kody powrotne przy wprowadzaniu / edytowaniu parametru urządzenia w FBG11B:
Nr
Nazwa
Znaczenie
18
Tylko do odczytu
Parametr nie może zostać zmieniony
19
Aktywna blokada parametrów
Niemożliwa zmiana parametrów
20
Trwają ustawienia fabryczne
Niemożliwa zmiana parametrów
23
Brak karty opcji
Brak karty opcji zapewniającej działanie funkcji
Brak karty opcji zapewniającej działanie funkcji
27
Brak karty opcji
28
Konieczna blokada stopnia mocy Konieczna blokada stopnia mocy
29
Niedopuszczalna wartość dla
parametru
•
•
32
Zezwolenie
Nie można wykonać tej funkcji w stanie
ZEZWOLENIE.
34
Błąd w procesie
•
•
38
FBG11B nieprawidłowy rekord
danych
Zapisany rekord danych nie pasuje do urządzenia
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Niedopuszczalna wartość dla parametru.
Niedopuszczalny wybór trybu ręcznego FBG,
ponieważ tryb ręczny PC jest aktywny.
Błąd przy zapisie w FBG11B.
Uruchomienie za pomocą FBG nie odbyło się.
Uruchomienie przeprowadzić za pomocą
MotionStudio lub wybrać na nowo silnik.
131
Eksploatacja
Klawiatura DBG60B
6
6.4
Klawiatura DBG60B
6.4.1
Wskazania podstawowe
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
Wskazanie przy /CONTROLLER INHIBIT = "0".
0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE
Wskazanie w przypadku falownika w stanie zablokowanym
("ENABLE/STOP" = "0").
950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)
Wskazanie w przypadku zezwolenia na pracę falownika.
NOTE 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR
STARTUP
132
9
Komunikat informacyjny
Wskazanie błędu
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Eksploatacja
Klawiatura DBG60B
6.4.2
6
Komunikaty informacyjne
Komunikaty informacyjne na DBG60B (ok. 2 sek.) lub w MOVITOOLS® MotionStudio/
SHELL (komunikaty możliwe do skasowania):
Nr
Tekst DBG60B/SHELL
Opis
1
ILLEGAL INDEX
Brak wywołanego indeksu.
2
NOT IMPLEMENT.
•
•
•
3
READ ONLY VALUE
Próbowano dokonać zmiany wartości przeznaczonej tylko do odczytu.
4
PARAM. INHIBITED
Blokada parametru P803 = "WŁ", parametr nie może być zmieniony.
5
SETUP ACTIVE
Próbowano zmienić parametr podczas wczytywania ustawień
fabrycznych.
6
VALUE TOO HIGH
Próbowano wprowadzić zbyt wysoką wartość.
7
VALUE TOO LOW
Próbowano wprowadzić zbyt niską wartość.
8
REQ. CARD MISSING
Brak karty opcji koniecznej dla wybranej funkcji.
10
ONLY VIA ST1
Sterowanie ręczne musi być zakończone poprzez X13:ST11/ST12
(RS485).
11
ONLY TERMINAL
Tryb ręczny musi zostać zakończony przez TERMINAL (DBG60B lub
UWS21B).
12
NO ACCESS
Odmowa dostępu do wybranego parametru.
13
CTRL. INHIBIT
MISSING
Dla wybranej funkcji należy ustawić na zacisku DIØØ "/Blokada stopnia
mocy" = "0".
14
INVALID VALUE
Próbowano wprowadzić niedozwoloną wartość.
16
PARAM. NOT SAVED
Przepełnienie buforu EEPROM poprzez np. ciągłe próby zapisu. Parametr
nie zostanie trwale zapisany w pamięci EEPROM.
17
INVERTER ENABLED
Próba wykonania niedozwolonej funkcji.
Wybrano niewłaściwą operację komunikacyjną.
Wybrano sterowanie ręczne z niedozwolonego złącza (np. fieldbus).
-
--
•
•
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Przygotowany do zmiany parametr można ustawiać tylko przy stanie
BLOKADA STOPNIA MOCY.
Przy stanie zezwolenia doszło do próby zmiany na tryb ręczny
133
Eksploatacja
Klawiatura DBG60B
6
6.4.3
Funkcje klawiatury DBG60B
Opis przycisków
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Funkcja
kopiowania
z klawiatury
DBG60B
134
Przycisk STOP
Przycisk ↑
Przycisk RUN
Przycisk OK
Przycisk kontekstu
Przycisk ↓
.-przycisk
Przycisk ±
Przycisk 0 – 9
Przycisk ↔
Przycisk języka
Przycisk DEL
Stop
Strzałka w górę, jeden punkt w menu wyżej
Start
OK, potwierdzić wprowadzenie danych
Aktywowanie menu kontekstowego
Strzałka w dół, jeden punkt w menu niżej
Przecinek dziesiętny
Zmiana znaku liczbowego
Cyfry 0 – 9
Zmiana menu
Wybór języka
Kasowanie ostatnio wprowadzonych danych
Za pomocą klawiatury DBG60B można kopiować komplet danych parametrowych z jednego urządzenia MOVITRAC® B do drugiego urządzenia MOVITRAC® B. Należy przy
tym postępować w następujący sposób:
•
W menu kontekstowym wybrać pozycję menu "COPY TO DBG". Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybór.
•
Po zakończonym kopiowaniu podłączyć klawiaturę do drugiego falownika.
•
W menu kontekstowym wybrać punkt menu "COPY TO MC07B". Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybór.
•
Po skopiowaniu potwierdzić klawiszem RUN.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Eksploatacja
Klawiatura DBG60B
Tryb parametrów
DBG60B
6
Aby ustawić parametry w trybie parametrów należy postępować w następujący sposób:
1. Wywołać menu kontekstowe wciskając przycisk kontekstu. Jako pierwsza pozycja wyświetlony zostanie
"PARAMETER MODE".
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
2. Poprzez naciśnięcie klawisza uruchomić PARAMETER MODE. Wyświetlone zostanie pierwsze
wskazanie parametrów P000 "SPEED". Za pomocą
przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać główną grupę parametrów od 0 do 9.
P 000
SPEED
3. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać żądaną
główną grupę parametrów. Pulsujący kursor znajduje
się pod trzecią cyfrą numeru parametru.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
4. W wybranej głównej grupie parametrów aktywować za
pomocą przycisku OK podgrupę parametrów. Pulsujący kursor przesuwa się o jedną pozycję w prawo.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
5. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać żądaną
podgrupę parametrów. Pulsujący kursor znajduje się
pod wybraną cyfrą podgrupy parametrów.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
6. W wybranej podgrupie parametrów aktywować za
pomocą przycisku OK funkcję wyboru parametrów.
Pulsujący kursor przesuwa się o jedną pozycję
w prawo.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
7. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać żądany
parametr. Pulsujący kursor znajduje się pod 3 cyfrą
numeru parametru.
\ 132
T11 UP CCW
8. Za pomocą przycisku OK aktywować tryb ustawienia
dla wybranego parametru. Pulsujący kursor znajduje
się pod wartością parametru.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0.13_
CONTROLLER INHIBIT
9. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać żądaną
wartość parametru.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0.20_
CONTROLLER INHIBIT
10. Za pomocą przycisku OK potwierdź ustawienie i za
pomocą przycisku ↔ opuścić tryb nastawczy. Pulsujący kursor ponownie znajduje się pod trzecią cyfrą
numeru parametru.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
rpm
+0.0
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
s
+0.13
CONTROLLER INHIBIT
\ 132
T11 UP CCW
s
+0.20
CONTROLLER INHIBIT
135
6
Eksploatacja
Klawiatura DBG60B
Parametr startowy
11. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać inny
parametr, lub wróć do menu podgrupy parametrów za
pomocą przycisku DEL.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
12. Za pomocą przycisku ↑ lub przycisku ↓ wybrać inną
podgrupę parametrów, lub powrócić do menu głównej
grupy parametrów za pomocą przycisku.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
13. Za pomocą przycisku kontekstu wrócić do menu
kontekstowego.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
Parametr startowy to parametr wyświetlany na ekranie klawiatury DBG60B po włączeniu urządzenia. Fabrycznie ustawionym parametrem startowym jest ekran podstawowy.
Parametry startowe można ustawić indywidualnie. Parametrami mogą być:
•
Parametr (→ Tryb parametrów)
•
Parametr z menu użytkownika (→ Menu użytkownika)
•
Ekran podstawowe
Aby ustawić parametry po załączeniu należy postępować w podany poniżej sposób:
136
•
W trybie parametrów wybrać najpierw żądany parametr.
•
Na koniec wybrać z menu kontekstowego punkt "XXXX INITIAL PARAM.". Symbol
"XXXX" oznacza wybrany parametr. Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybór.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Serwis / Lista błędów
Informacje o urządzeniu
7
Serwis / Lista błędów
7.1
Informacje o urządzeniu
7.1.1
Pamięć błędów
7
Falownik zapisuje komunikaty o błędach w pamięci błędów P080. Nowy błąd jest zapisywany dopiero po jego potwierdzeniu. Lokalny panel obsługi wskazuje ostatnio zaistniały błąd. W przypadku wystąpienia podwójnych błędów wartość zapisana w P080 i
wartość wyświetlana na panelu obsługi są różne. Przykładem może być F07 Nadmierne
napięcie obwodu pośredniego a następnie F34 Timeout rampy.
W chwili zakłócenia falownik zapisuje następujące informacje:
7.1.2
•
Błąd, jaki wystąpił
•
Stan wejść binarnych / wyjść binarnych
•
Stan roboczy falownika
•
Stan falownika
•
Temperatura radiatora
•
Prędkość obrotowa
•
Prąd wyjściowy
•
Prąd czynny
•
Obciążenie urządzenia
•
Napięcie obwodu pośredniego
Reakcje wyłączające
W zależności od rodzaju błędu możliwe są trzy reakcje wyłączające:
Natychmiastowe zatrzymanie / usterka (natychmiastowe odłączenie wraz z blokadą)
Reakcja na błąd prowadzi do natychmiastowego zablokowania stopnia wyjściowego
z jednoczesnym wyłączeniem wyjścia hamulca tak, że istniejący hamulec jest aktywowany. Przetwornica wystawia sygnał "zakłócenie" z jednoczesnym skasowaniem sygnału „gotowość".
Z tego stanu można wyjść wyłącznie przez odrębne skasowanie błędu.
Szybkie zatrzymanie / usterka (zatrzymanie wraz z blokadą)
Ta reakcja na błąd prowadzi do zatrzymania na ustawionej rampie zatrzymania (P136 /
P146). Zatrzymanie podlega nadzorowi czasowemu. Jeśli napęd nie osiągnie
w podanym czasie prędkości obrotowej rozruchu/zatrzymania, wówczas falownik przechodzi w stan błędu, stopień wyjściowy zostanie zablokowany i zadziała hamulec silnika. Generowany jest komunikat o błędzie F34 timeout rampy. Pierwotny komunikat o
błędzie zastępowany jest nowym. Jeśli napęd osiągnie prędkość obrotową rozruchu/zatrzymania, wówczas wystąpi błąd, hamulec załączy się i zablokowany zostanie
stopień wyjściowy. Ustawiany jest "Komunikat o zakłóceniu", natomiast "Komunikat
stanu gotowości" zostaje cofnięty.
Z tego stanu można wyjść wyłącznie przez odrębne skasowanie błędu.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
137
Serwis / Lista błędów
Lista błędów (F00 – F113)
7
Szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie (zatrzymanie bez blokady)
Rekcja na błąd odpowiada rekcji szybkie zatrzymanie / usterka, z tą różnicą, że falownik
nie przyjmuje z powrotem komunikatu o gotowości, lecz inicjuje tylko wyjście usterki.
W przypadku Timeout RS485 / SBus:
Jeśli falownik jest sterowany poprzez złącze komunikacyjne (RS485 lub SBus) i jeśli
wyłączono i włączono sieć lub przeprowadzono reset błędu, to zezwolenie pozostanie
nieaktywne tak długo, póki falownik nie otrzyma ponownie aktualnych danych ze złącza
kontrolowanego przez funkcję timeout. Po ponownym nawiązaniu komunikacji komunikat o błędzie zostanie samoczynnie cofnięty.
7.1.3
Reset
Reset urządzenia
podstawowego
Reset panelu
sterowania
Komunikat o błędach daje się skasować poprzez:
•
Reset poprzez zaciski wejściowe z odpowiednio obsadzonym wejściem binarnym.
Fabrycznie funkcja kasowania błędów jest przypisana do DIØØ.
Komunikat o błędach daje się skasować poprzez:
•
Ręczny reset na panelu sterowania (przycisk STOP/RESET).
Przycisk STOP/RESET ma pierwszeństwo przed zezwoleniem z zacisków lub zezwoleniem poprzez interfejs.
Po wystąpieniu błędu i zaprogramowaniu reakcji na błąd, można przeprowadzić reset
za pomocą przycisku STOP/RESET. Napęd po zresetowaniu zostanie zablokowany.
Odblokowuje się go za pomocą klawisza RUN.
Złącze reset
Komunikat o błędach daje się skasować poprzez:
•
7.2
Lista błędów (F00 – F113)
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
00
Brak błędu
–
–
–
01
Prąd przeciąże- Natychmiastowe
niowy
wyłączenie
z blokadą
03
138
Ręczny reset w MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Ręczny reset = TAK lub w oknie
stanu pole reset.
Zwarcie
doziemne
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Zwarcie na wyjściu
•
Usunąć zwarcie
•
Przełączanie na wyjściu
•
Przełączać tylko przy zablokowanym stopniu wyjściowym
•
Zbyt duży silnik
•
Podłączyć mniejszy silnik
•
Uszkodzony stopień wyjściowy
•
Jeśli błąd nie daje się usunąć,
zasięgnąć porady w serwisie
SEW
•
Zwarcie doziemne w silniku
•
Wymienić silnik
•
Zwarcie doziemne
w przetwornicy
•
Wymienić MOVITRAC® B
•
Zwarcie doziemne w przewodzie
silnika
•
Usunąć zwarcie doziemne
•
Prąd przeciążeniowy (patrz F01)
•
Patrz F01
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Serwis / Lista błędów
Lista błędów (F00 – F113)
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
04
Czoper
hamulcowy
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Moc generatorowa zbyt duża
•
Przedłużyć rampy hamowania
•
Przerwany obwód opornika
hamowania
•
Sprawdzić przewody rezystora
hamującego
•
Zwarcie w obwodzie rezystora
hamującego
•
Usunąć zwarcie
•
Za duża oporność rezystora
hamującego
•
Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamującego
•
Czoper hamulcowy uszkodzony
•
Wymienić MOVITRAC® B
•
Zwarcie doziemne
•
Usunąć zwarcie doziemne
06
07
Zanik fazy
w sieci
Natychmiastowe
wyłączenie z blokadą (tylko w przypadku przetwornicy
3-fazowej)
•
Zanik fazy
•
Sprawdzić przewody zasilania
•
Napięcie sieciowe zbyt niskie
•
Sprawdzić napięcie sieciowe
Przeciążenie
napięcia
obwodu
pośredniego
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Napięcie obwodu pośredniego
zbyt wysokie
•
•
Przedłużyć rampy hamowania
Sprawdzić przewody rezystora
hamującego
Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamującego
•
•
08
Kontrola
prędkości
obrotowej
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Zwarcie doziemne
•
Regulator prądu pracuje na granicy
ustawienia ze względu na:
–
•
•
•
Przeciążenie mechaniczne
•
•
09
10
11
Uruchamianie
IPOS-ILLOP
Nadwyżka
temperatury
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Zatrzymanie
z blokadą
Tylko z IPOS
Zatrzymanie
z blokadą
17
–
24
Zakłócenia
systemu
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Usunąć zwarcie doziemne
Zmniejszyć obciążenie
Skontrolować ograniczenie
prądowe
Przedłużyć rampy hamowania
Zwiększyć ustawiony czas opóźnienia P5011)
•
Brak fazy w sieci
•
Sprawdzić fazy sieci
•
Brak fazy w silniku
•
Sprawdzić zasilanie silnika i silnik
•
Przekroczona maksymalna prędkość obrotowa trybów pracy VFC
•
Zredukować maksymalną
prędkość obrotową
•
Nie przeprowadzono procesu
uruchomienia (start up)
•
Przeprowadzić uruchomienie
(start up)
•
Wybrano nieznany silnik
•
Wybór innego silnika
•
Błędne polecenie wykonania
programu
•
Sprawdzić program
•
Niewłaściwe warunki przy
wykonywaniu programu
•
Sprawdzić przebieg programu
•
Funkcja nieosiągalna / niezaimplementowana w przetwornicy
•
Użyć innej funkcji
•
Przeciążenie termiczne
przetwornicy
•
Zmniejszyć obciążenie i / lub
zapewnić wystarczające
chłodzenie
Jeśli rezystor hamujący wbudowany jest w radiator: zamontować
zewnętrzny rezystor hamulcowy
•
•
Zakłócenie elektroniki przetwor•
nicy, możliwie na skutek oddziaływań EMC
•
7
Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić
W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady w serwisie SEW
139
Serwis / Lista błędów
Lista błędów (F00 – F113)
7
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
25
EEPROM
Zatrzymanie
z blokadą
•
•
Błąd podczas dostępu do
EEPROM
•
26
Zewnętrzny
zacisk
Programowalne
•
Zewnętrzny sygnał błędu
wczytany przez programowane
wejście
•
Usunąć daną przyczynę błędu,
w razie potrzeby przeprogramować zacisk
31
Czujnik TF/TH
Zatrzymanie bez
blokady
• Komunikat
"Gotowy do
pracy" zostaje
zachowany
•
Silnik zbyt gorący, zadziałał
czujnik TF
•
Ochłodzić silnik i skasować błąd
•
TF silnika nie podłączony lub
podłączony niewłaściwie
Połączenie MOVITRAC® B i TF
na silniku przerwane
•
Sprawdzić przyłącza / połączenia
pomiędzy MOVITRAC® B a czujnikiem TF
•
32
Przepełnienie
indeksu IPOS
Zatrzymanie
z blokadą
•
Naruszenie zasad programowania poprzez wewnętrzne
przepełnienie stosu
•
Sprawdzić i skorygować program
użytkownika
34
Timeout ramp
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Przekroczenie ustawionego
czasu rampy
•
Przedłużyć czas rampy
•
W przypadku cofnięcia zezwolenia i przekroczenia czasu
rampy zatrzymania t13 o określony czas, wówczas falownik
zgłosi komunikat o błędzie F34
•
Przedłużyć czas rampy
zatrzymania
•
Wybrano niewłaściwy tryb pracy
Dopuszczalne metody:
• U/f, VFC, mechanizm
dźwignicowy VFC
Niedopuszczalne metody:
• Funkcja przechwytywania
• Hamowanie DC
• Tryb pracy grupowej
•
Niedozwolony zestaw
parametrów
•
Stosować tylko zestaw
parametrów 1
•
Żaden silnik Ex-e nie został
uruchomiony
•
Uruchomienie silnika Ex-e
•
Błędna parametryzacja punktów
częstotliwościowych
•
•
Częstotliwość A < częstotliwość B
Częstotliwość B < częstotliwość C
•
Błędna parametryzacja granic
prądu
•
•
Granica prądu A < granica prądu B
Granica prądu B < granica prądu C
•
Typ kart opcji niedopuszczalny
•
Włożyć właściwą kartę opcji
•
Źródło wartości zadanych, źródło
sterowania lub tryb pracy są niedopuszczalne dla tej karty opcji
•
Ustawić prawidłowe źródło wartości zadanych
Ustawić prawidłowe źródło sterowania
Ustawić prawidłowy tryb pracy
Parametr P120 i P121 Sprawdzić
35
36
Tryb pracy
z ochroną Ex-e
Brak opcji
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
•
•
•
Brak wymaganej opcji
•
•
•
•
140
Przywrócić ustawienia fabryczne,
przeprowadzić reset i ponowną
parametryzację
W przypadku powtórnego
wystąpienia skontaktować się
z serwisem SEW
Brak zasilania modułu przedniego FIO21B
•
Sprawdzić następujące
parametry:
P121 dla FBG11B
P120 i P642 dla FIO12B
Ustawić parametr P808 na "Wł."
lub podłączyć urządzenie podstawowe do zewnętrznego zasilania
24 V
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Serwis / Lista błędów
Lista błędów (F00 – F113)
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
37
Watchdog
systemu
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
•
Oprogramowanie
systemowe
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Limit czasu
RS485
Zatrzymanie bez
blokady2)
•
Przerwana komunikacja pomiędzy przetwornicą a PC
•
Sprawdzić połączenie pomiędzy
falownikiem a PC
•
Przerwana komunikacja
z FSE24B
•
•
Sprawdzić napięcie zasilające
Parametr Ustawić parametr P808
Sprawdzić
38
43
Błąd w przebiegu oprogramowania systemowego
Zakłócenia systemu
•
•
•
Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić
W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady
w serwisie SEW
Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić
W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady
w serwisie SEW
44
Stopień
obciążenia
urządzenia
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Zbyt duże obciążenie urządzenia
(wartość I × t)
•
•
•
Zmniejszyć oddawanie mocy
Przedłużyć rampy
Jeśli wymienione punkty nie są
możliwe: zastosować większą
przetwornicę
45
Inicjalizacja
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Błąd podczas inicjalizacji
•
Zasięgnąć porady w serwisie
SEW.
47
Magistrala
systemowa 1
Timeout
Zatrzymanie bez
blokady2)
•
Błąd podczas komunikacji przez
systembus
•
Sprawdzić połączenie magistrali
systemowej
Sprawdzić P808
Sprawdzić napięcie zasilające
urządzenia FSE24B
W przypadku podłączonego
urządzenia FSE24B, sprawdzić
komunikację EtherCAT®
•
•
•
77
Słowo sterujące IPOS
Zatrzymanie
z blokadą
•
Zakłócenia systemu
•
Zasięgnąć porady w serwisie
SEW.
80
Test RAM
Natychmiastowe
wyłączenie
•
Wewnętrzny błąd urządzenia,
uszkodzona pamięć RandomAccess Memory
•
Zasięgnąć porady w serwisie
SEW.
81
Warunek startu
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Tylko w trybie pracy "Mechanizm
podnoszący VFC":
Przetwornica nie mogła podczas
magnesowania wstępnego wysłać
potrzebnego prądu do silnika:
•
Sprawdzić połączenie przetwornicy i silnika
Sprawdzić dane uruchomienia,
w razie potrzeby przeprowadzić
ponowne uruchomienie
•
•
82
Wyjście otwarte Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Moc znamionowa silnika zbyt
mała w stosunku do mocy znamionowej przetwornicy
Zbyt mały przekrój przewodów
silnika
•
7
•
Sprawdzić przekrój przewodu
zasilania silnika i w razie potrzeby
zwiększyć
Tylko w trybie pracy "Mechanizm
podnoszący VFC":
•
Przerwane 2 lub wszystkie fazy
wyjściowe
•
Sprawdzić połączenie przetwornicy i silnika
•
Moc znamionowa silnika zbyt
mała w stosunku do mocy znamionowej przetwornicy
•
Sprawdzić dane uruchomienia,
w razie potrzeby przeprowadzić
ponowne uruchomienie
141
Serwis / Lista błędów
Lista błędów (F00 – F113)
7
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
84
Ochrona silnika
Zatrzymanie
z blokadą
•
•
Zbyt duże obciążenie silnika
•
•
•
Sprawdzić parametr P345 / P346
IN-UL-kontrola
Zmniejszyć obciążenie
Przedłużyć rampy
Dłuższe czasy przerw
94
Suma kontrolna
EEPROM
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Uszkodzony EEPROM
•
97
Błąd kopiowania
Natychmiastowe
wyłączenie
z blokadą
•
Rozłączenie modułu parametrów
podczas procesu kopiowania
Włączenie / wyłączenie podczas
procesu kopiowania
Przed skasowaniem błędu:
• Załadować ustawienie fabryczne
lub kompletny zestaw modułu
parametrów
98
CRC Error
Flash
Natychmiastowe
wyłączenie
•
Wewnętrzny błąd urządzenia,
uszkodzona pamięć Flash
•
Odesłać urządzenie do naprawy
100
Drgania /
ostrzeżenie
Wskazanie błędu
•
Czujnik drgań nadaje ostrzeżenie (patrz instrukcja obsługi "Jednostka diagnostyczna DUV10A")
•
Ustalić przyczynę występowania
drgań, dalsza praca możliwa do
momentu wystąpienia komunikatu F101
101
Błąd drgań
Szybkie
zatrzymanie
•
Czujnik drgań zgłasza błąd
•
Firma SEW-EURODRIVE zaleca,
aby natychmiast ustalić przyczynę występowania drgań
102
Starzenie oleju /
ostrzeżenie
Wskazanie błędu
•
Czujnik starzenia oleju nadaje
ostrzeżenie
•
Zaplanować wymianę oleju
103
Starzenie oleju /
błąd
Wskazanie błędu
•
Czujnik starzenia oleju zgłasza
błąd
•
SEW-EURODRIVE zaleca, aby
natychmiast przeprowadzić
wymianę oleju przekładniowego
104
Starzenie oleju /
nadwyżka
temperatury
Wskazanie błędu
•
Czujnik starzenia oleju zgłasza
nadwyżkę temperatury
•
•
Schłodzić olej
Skontrolować prawidłowe działanie chłodzenia
105
Starzenie oleju /
komunikat
gotowości
Wskazanie błędu
•
Czujnik starzenia oleju nie jest
gotowy do pracy
•
Skontrolować napięcie zasilające
czujnika starzenia oleju
Skontrolować czujnik starzenia
oleju, w razie potrzeby wymienić
106
Zużycie
hamulca
Wskazanie błędu
•
Zużyte okładziny hamulcowe
•
Wymienić okładziny hamulcowe
(patrz instrukcja obsługi "Silniki")
110
Ochrona Ex-e
Zatrzymanie
awaryjne
•
Przekroczony czas pracy poniżej
5 Hz
•
•
Sprawdzić projektowanie
Skrócić czas pracy poniżej 5 Hz
111
Błąd magistrali
systemowej
(SBus)
Ten numer błędu sygnalizuje sieci EtherCAT® lub urządze- •
niu fieldbus master, że doszło do zakłócenia w komunikacji
pomiędzy FSE24B a MOVITRAC® B. Urządzenie
MOVITRAC® B samo rozpoznaje błąd 47.
Sprawdzić połączenie wtykowe
FSE24B
113
Przerwanie
przewodu –
wejście
analogowe
Programowalne
Sprawdzić okablowanie
116
Błąd modułu aplikacji
Błąd podrzędny:
14: Błąd enkodera
29: Najechano na wyłącznik krańcowy
42: Błąd nadążania
78: Najechano na wyłącznik krańcowy
•
•
Przerwanie przewodu – wejście
analogowe AI1
•
•
Zasięgnąć porady w serwisie
SEW.
1) Kontrola prędkości obrotowej ustawiana jest poprzez zmianę parametrów P500 / P502 i P501 / P503. Przy ustawianiu zbyt długiego
czasu opóźnienia nie można bezpiecznie zapobiec utracie wysokości przez dźwignice.
2) Reset nie jest konieczny, po nawiązaniu komunikacji komunikat o błędzie zniknie.
142
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Serwis / Lista błędów
Serwis elektroniczny SEW
7.3
Serwis elektroniczny SEW
7.3.1
Hotline
7
Pod numerem telefonu Drive Service Hotline przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku
można zasięgnąć informacji od specjalisty serwisu SEW-EURODRIVE.
Wystarczy wybrać numer kierunkowy 0800 oraz kombinację liter SEWHELP z klawiatury swojego telefonu. Oczywiście można również wybrać numer 0800 739 4357.
7.3.2
Odesłanie do naprawy
Jeśli dany błąd nie daje się usunąć, wówczas należy skontaktować się z Serwis elektroniczny SEW.
Podczas konsultacji z serwisem elektroniki SEW prosimy zawsze podawać cyfry stanu
urządzenia. Serwis SEW-EURODRIVE będzie mógł Ci wówczas efektywniej pomóc.
Przy odsyłaniu urządzenia do naprawy, należy podać następujące dane:
7.4
•
Numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa)
•
Oznaczenie typu
•
Krótki opis aplikacji (zastosowanie, sterowanie poprzez zaciski czy bus)
•
Przyłączony silnik (napięcie silnika, połączenie w gwiazdę lub w trójkąt)
•
Rodzaj błędu
•
Zjawiska towarzyszące
•
Własne przypuszczenia
•
Poprzednie podejrzane zdarzenia
Magazynowanie długoterminowe
W przypadku magazynowania długoterminowego przyłączaj urządzenie w celu konserwacji co dwa lata na co najmniej 5 minut do napięcia sieciowego. W przeciwnym razie
skróci się żywotność urządzenia.
Sposób postępowania w przypadku nie wykonanej konserwacji:
W falownikach stosowane są kondensatory elektrolityczne, które w przypadku braku
napięcia ulegają efektowi starzenia. Efekt ten może prowadzić do uszkodzenia kondensatorów elektrolitycznych, jeśli po długim magazynowaniu do urządzenia podłączone
zostanie bezpośrednio napięcie znamionowe.
W przypadku nie wykonania konserwacji, firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby napięcie
sieciowe zwiększać stopniowo do osiągnięcia maksymalnej wartości napięcia. Stopniowe zwiększanie można uzyskać stosując transformator regulacyjny, którego napięcie wyjściowe ustawiane jest w oparciu o poniższe zestawienie. SEW-EURODRIVE
zaleca, aby w przeciągu pierwszych kilku sekund zwiększać napięcie powoli od 0 V do
osiągnięcia pierwszego stopnia.
SEW-EURODRIVE zaleca następujące stopniowania:
Urządzenia 400/500 V AC:
•
Stopień 1: AC 350 V przez 15 minut
•
Stopień 2: AC 420 V przez 15 minut
•
Stopień 3: AC 500 V przez 1 godzinę
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
143
Serwis / Lista błędów
Złomowanie
7
Urządzenia 230 V AC:
•
Stopień 1: AC 170 V przez 15 minut
•
Stopień 2: AC 200 V przez 15 minut
•
Stopień 3: AC 240 V przez 1 godzinę
Po takiej regeneracji można od razu podjąć eksploatację urządzenia lub kontynuować
magazynowanie długoterminowe.
7.5
Złomowanie
Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych.
Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i
obowiązujących przepisów np. jako:
144
•
Złom elektroniczny (obwody drukowane)
•
Tworzyw sztucznych
•
Blacha
•
Miedzi
•
Aluminium.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
8
Dane techniczne
8.1
Dane techniczne urządzenia podstawowego
8.1.1
CE, aprobata U oraz C-Tick
kVA
i
f
n
8
P Hz
Oznaczenie CE
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B spełniają przepisy dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE.
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® B przeznaczone są jako komponenty do montażu w maszynach i instalacjach. Spełniają one normę produktową EMC EN 61800-3
Napędy elektryczne ze zmienną prędkością obrotową. W przypadku przestrzegania
wskazówek instalacyjnych podane są odpowiednie założenia odnośnie oznaczenia CE
dla całości wyposażonych maszyn i instalacji zgodnie z wytyczną dot. kompatybilności
elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE. Szczegółowe wskazówki dot. instalacji zgodnej
z EMC zawarte są w dokumentacji "EMC w technice napędowej" firmy SEWEURODRIVE.
Zachowanie wartości granicznych klasy C2 i C1 stwierdzone jest przez specyfikującą
procedurę legalizacyjną. Na życzenie firma SEW-EURODRIVE udostępni Państwu
dodatkowe informacje.
Symbol CE na tabliczce znamionowej odnosi się do deklaracji zgodności dla wytycznej
dot. napięć niskich 2006/95/WE. Na życzenie SEW-EURODRIVE wystawi odpowiednie
świadectwo zgodności.
Aprobata UL / CSA / Certyfikat GOST-R / C-Tick
Aprobata UL oraz cUL (USA) przyznana jest dla następujących urządzeń MOVITRAC® B:
®
LISTED
US
•
230 V / 1-fazowe
•
230 V / 3-fazowe
•
400/500 V / 3-fazowe
cUL jest równouprawnione do aprobaty wg CSA.
Certyfikat GOST-R (Rosja) przyznany został dla serii urządzeń MOVITRAC® B.
C-Tick potwierdza zgodność z ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Urządzenia 1 × 230 V oraz 3 × 400 V posiadają oznaczenie C-Tick.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
Ogólne dane techniczne
Poniższe dane techniczne odnoszą się do wszystkich przetwornic częstotliwości
MOVITRAC® B niezależnie od wielkości i mocy.
MOVITRAC® B
Wszystkie wielkości
Odporność na zakłócenia
Spełnia EN 61800-3
Emisja zakłóceń w przypadku
instalacji spełniającej warunki
EMC (po stronie sieci)
Zgodnie z klasą wartości granicznych1)
• Wielkość 0 – 2: C2 bez dodatkowych zabezpieczeń
• Wielkość 0 – 5: C1 z odpowiednimi filtrami / ferrytami składanymi
C1/C2 wg EN 61800-3
Prąd upływowy
> 3,5 mA
Temperatura otoczenia âA
(do 60 °C z redukcją prądu)
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 HP) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 HP)
Ze zdolnością przeciążeniową (maks. 150 % IN przez 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: od –10 °C do +40 °C
Bez zdolności przeciążeniowej:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: od –10 °C do +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: od –10 °C do +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: od –10 °C do +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
Ze zdolnością przeciążeniową (maks. 150 % IN przez 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: od 0 °C do +40 °C
Bez zdolności przeciążeniowej:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: od 0 °C do +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: od 0 °C do +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: od 0 °C do +40 °C
•
Płyta montażowa w przypadku "Cold Plate" < 70 °C
Derating temperatury otoczenia (redukcja prądu)
2,5 % IN na K w zakresie 40 °C do 50 °C
3 % IN na K w zakresie 50 °C do 60 °C
Klasa klimatyczna
EN 60721-3-3, klasa 3K3
Temperatura magazynowania
Temperatura transportu
od –25 °C do +75 °C
od –25 °C do +75 °C
Rodzaj chłodzenia
Chłodzenie własne:
Stopień ochrony EN 60529
(NEMA 1)
Wielkość 0 – 3: IP20
Wielkość 4 – 5 przyłącza mocy:
• IP00
• Z zamontowaną, dostarczoną osłoną z pleksiglasu i zamontowaną rurką termokurczliwą (nie objęta dostawą): IP10
Tryb pracy
Praca ciągła
Kategoria przepięciowa
III według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Tolerancja napięcia
sieciowego
EN 50160: ± 10 %
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Ochrona przed substancjami
aktywnymi mechanicznie
3S1
Ochrona przed substancjami
aktywnymi chemicznie
3C2
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
Chłodzenie zewnętrzne:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(wentylator z regulacją temperatury, próg rozruchu 45 °C)
Tabela kontynuowana jest na kolejnej stronie.
146
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Wszystkie wielkości
Wysokość ustawienia
Do h ≤ 1000 m (3281 ft) bez ograniczeń.
Do h ≥ 1000 m (3281 ft) obowiązują następujące ograniczenia:
• Od 1000 m (3281 ft) do maks. 4000 m (13120 ft):
– IN-redukcja o 1 % na 100 m (328 ft)
• Od 2000 m (6562 ft) do maks. 4000 m (13120 ft):
– Bezpieczne rozdzielenie przyłączy mocy i elektroniki nie jest gwarantowane
powyżej 2000 m. W tym celu wymagane są zewnętrzne działania (IEC 60664-1 /
EN 61800-5-1)
– Należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed przepięciami w celu
redukcji przepięć kategorii III do kategorii II.
Wymiarowanie
Zgodnie z DIN ISO 276-v
Wielkość 0:
Ograniczenia dla pracy ciągłej
z 125 % IN
•
•
•
Maksymalna temperatura otoczenia âA: 40 °C
Bez montażu na szynie / rezystora części dolnej
Do 1 × 230 V: przeznaczyć dławik sieciowy ND
1) W celu zachowania wartości granicznych danej klasy konieczne jest przeprowadzenie przepisowej instalacji elektrycznej. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących instalacji.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
Dane techniczne MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
Przegląd urządzenia MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Przyłącze sieciowe 400/500 V / 3-fazowe
Wielkość
Moc kW / HP
148
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (bez funkcji "Bezpieczne zatrzymanie")
WEJŚCIE
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 0,9 A
AC 1,1 A
AC 1,4 A
AC 1,8 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
iN
IN 125
AC 1,0 A
AC 1,3 A
AC 1,6 A
AC 2,0 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
68 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
30 W
35 W
35 W
40 W
Naturalna konwekcja / –
Ograniczenie prądu
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy urządzenia standardowego (-00)
Numer katalogowy "Bezpieczne zatrzymanie" (-S01))
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
WEJŚCIE2)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
1,8 A AC
2,3 A AC
2,2 A AC
2,6 A AC
2,8 A AC
3,5 A AC
3,6 A AC
4,5 A AC
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
2,0 A AC
2,5 A AC
2,4 A AC
3,0 A AC
3,1 A AC
3,9 A AC
4,0 A AC
5,0 A AC
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość
rezystora hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na
powietrze chłodzące
40 W
45 W
45 W
50 W
Naturalna konwekcja
Wentylacja
zewnętrzna /
12 m3/h
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment
dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Urządzenie typu MC07B...-S0 musi być zawsze zasilane zewnętrznym zasilaczem sieciowym 24 V DC.
2) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
150
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy urządzenia standardowego (-00)
Numer katalogowy "Bezpieczne zatrzymanie" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
WEJŚCIE2)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 380 – 500 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 5,0 A
AC 6,2 A
AC 6,3 A
AC 7,9 A
AC 8,6 A
AC 10,7 A
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP
4,0 kW / 5,4 HP
5,5 kW / 7,4 HP
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
AC 5,5 A
AC 6,9 A
AC 7,0 A
AC 8,8 A
AC 9,5 A
AC 11,9 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
68 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na
powietrze chłodzące
80 W
95 W
95 W
120 W
Naturalna konwekcja
125 W
180 W
Wentylacja
zewnętrzna / 18 m3/h
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment
dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,1 kg / 4,6 lb
1) Urządzenie typu MC07B...-S0 musi być zawsze zasilane zewnętrznym zasilaczem sieciowym 24 V DC.
2) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
WEJŚCIE1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 380 – 500 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 11,3 A
AC 14,1 A
AC 14,4 A
AC 18,0 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
iN
IN 125
AC 12,5 A
AC 15,6 A
AC 16 A
AC 20 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
47 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Wentylacja zewnętrzna / 80 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. × Wys.
× Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 in × 13,2 in × 9,37 in)
5,0 kg / 11 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
152
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
kVA
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 2 / 11 kW / 15 HP
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
0110-5A3-4-00
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
828 527 6
WEJŚCIE1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 380 – 500 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 21,6 A
AC 27,0 A
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
AC 24 A
AC 30 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
22 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
400 W
500 W
Wentylacja zewnętrzna / 80 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
Ograniczenie prądu
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
WEJŚCIE1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 28,8 A
AC 36,0 A
AC 41,4 A
AC 51,7 A
AC 54,0 A
AC 67,5 A
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
AC 32 A
AC 40 A
AC 46 A
AC 57,5 A
AC 60 A
AC 75 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
550 W
690 W
950 W
1250 W
Wentylacja zewnętrzna / 180 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
750 W
940 W
Zaciski
2
25 mm / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
154
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
kVA
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
WEJŚCIE
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 65,7 A
AC 81,9 A
AC 80,1 A
AC 100,1 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP
iN
IN 125
AC 73 A
AC 91,3 A
AC 89 A
AC 111,3 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
6Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
1400 W
1820 W
Wentylacja zewnętrzna / 180 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
1200 W
1450 W
Zaciski
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
Wymiary
Szer. × Wys.
× Gł.
Masa
m
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
WEJŚCIE1)
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 94,5 A
AC 118,1 A
AC 117 A
AC 146,3 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP
75 kW / 100 HP
90 kW / 120 KM
iN
IN 125
AC 105 A
AC 131 A
AC 130 A
AC 162 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Wentylacja zewnętrzna / 360 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 in × 24,0 in × 13,0 in)
35 kg / 77 lb
1) Przy Usieć = 3 × 500 V prądy sieciowe i wyjściowe muszą zostać zredukowane w porównaniu do danych znamionowych o 20 %.
156
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Dane techniczne MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
Przegląd urządzenia MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Przyłącze sieciowe 230 V / 3-fazowe
Wielkość
Moc kW / HP
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (bez funkcji "Bezpieczne zatrzymanie")
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 1 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 1,6 A
AC 1,9 A
AC 2,0 A
AC 2,4 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
iN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
40 W
50 W
Naturalna konwekcja / –
Ograniczenie prądu
158
35 W
40 W
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
Masa
m
1,3 kg / 2,9 lb
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy urządzenia standardowego (-00)
Numer katalogowy "Bezpieczne zatrzymanie" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 1 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 2,8 A
AC 3,4 A
AC 3,3 A
AC 4,1 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
iN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
50 W
60 W
60 W
75 W
Naturalna konwekcja / –
Ograniczenie prądu
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Urządzenie typu MC07B...-S0 musi być zawsze zasilane zewnętrznym zasilaczem sieciowym 24 V DC.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy wersji standardowej (-00)
Numer katalogowy "Bezpieczna technika" (-S01))
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 5,1 A
AC 6,3 A
AC 6,4 A
AC 7,9 A
AC 7,6 A
AC 9,5 A
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
75 W
90 W
90 W
110 W
Naturalna konwekcja
105 W
140 W
Wentylacja
zewnętrzna /
18 m3/h
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb
1) Urządzenie typu MC07B...-S0 musi być zawsze zasilane zewnętrznym zasilaczem sieciowym 24 V DC.
160
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
kVA
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
0037-2A3-4-00
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
828 506 3
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 12,9 A
AC 16,1 A
WYJŚCIE
3 × 0 – Usieć
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
iN
IN 125
AC 14,5 A
AC 18,1 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Wentylacja zewnętrzna / 40 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
Ograniczenie prądu
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
210 W
270 W
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 in × 12,4 in × 6,81 in)
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
3 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
AC 19,5 A
AC 24,4 A
AC 27,4 A
AC 34,3 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
iN
IN 125
AC 22 A
AC 27,5 A
AC 29 A
AC 36,3 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
12 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
380 W
475 W
Wentylacja zewnętrzna / 80 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
162
300 W
375 W
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
kVA
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 40,0 A
AC 50,0 A
AC 48,6 A
AC 60,8 A
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
iN
IN 125
AC 42 A
AC 52,5 A
AC 54 A
AC 67,5 A
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
Wentylacja zewnętrzna / 180 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 3-fazowa)
Numer katalogowy (z funkcją "Bezpieczne zatrzymanie")
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC
86 A AC
107 A AC
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
iN
IN 125
80 A AC
100 A AC
95 A AC
118,8 A AC
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
3Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
1300 W
1700 W
Wentylacja zewnętrzna / 180 m3/h
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
1100 W
1400 W
Zaciski
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
164
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Dane techniczne MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
Przegląd urządzenia MOVITRAC® B
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
Przyłącze sieciowe 230 V / 1-fazowe
Wielkość
Moc kW / HP
0XS
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
165
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 1-fazowa)
Numer katalogowy (bez funkcji "Bezpieczne zatrzymanie")
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
1 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 1 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
4,3 A AC
5,5 A AC
6,1 A AC
7,5 A AC
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
iN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
35 W
45 W
Naturalna konwekcja / –
Ograniczenie prądu
166
30 W
35 W
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z modułem przednim FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 1-fazowa)
Numer katalogowy (bez funkcji "Bezpieczne zatrzymanie")
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
1 × 200 – 240 V AC
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
50 / 60 Hz ± 5 %
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 1 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
8,5 A AC
10,2 A AC
9,9 A AC
11,8 A AC
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
iN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na powietrze
chłodzące
50 W
65 W
Naturalna konwekcja / –
Ograniczenie prądu
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Przekrój zacisków urządzenia / moment dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
45 W
50 W
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z kartą opcji FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (sieć 1-fazowa)
Numer katalogowy (bez funkcji "Bezpieczne zatrzymanie")
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
Usieć
Znamionowa częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 1 × 230 V AC)
Isieć
Isieć 125
1 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
13,4 A AC
16,8 A AC
16,7 A AC
20,7 A AC
19,7 A AC
24,3 A AC
WYJŚCIE
Napięcie na wyjściu
UA
Zalecana moc silnika 100 % pracy
Zalecana moc silnika 125 % pracy
PMot
PMot 125
Wyjściowy prąd znamionowy 100 % pracy
Wyjściowy prąd znamionowy 125 % pracy
3 × 0 – Usieć
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
iN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Wyjściowa moc pozorna 100 % pracy
Wyjściowa moc pozorna 125 % pracy
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBW_min
27 Ω
Informacje ogólne
Strata mocy 100 % pracy
Strata mocy 125 % pracy
PV
PV 125
Rodzaj chłodzenia / zapotrzebowanie na
powietrze chłodzące
90 W
110 W
Naturalna konwekcja
105 W
132 W
Wentylacja zewnętrzna /
18 m3/h
150 % IN na przynajmniej 60 sekund
Ograniczenie prądu
168
70 W
90 W
Przekrój zacisków urządzenia / moment
dociągający
Zaciski
Wymiary
Szer. ×
Wys. × Gł.
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B dane elektroniczne
Funkcja
Zacisk
Nazwa
Default
Dane
Wejście wartości
zadanych
(wejście różnicowe)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Wejścia binarne
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Napięcie zasilające dla
TF
X12:7
VOTF
Specjalna charakterystyka dla TF wg DIN
EN 60947-8 / wartość wyzwalająca 3 kΩ
Wyjście napięcia
pomocniczego /
Zewnętrzne napięcie
zasilające2)
X12:8
24VIO
Wyjście napięcia pomocniczego: U = 24 V DC,
obciążalność prądowa Imaks = 50 mA
Zewnętrzne napięcie zasilające:
U = 24 V DC –15 % / +20 % zgodnie z EN 61131-2
Patrz rozdział Projektowanie / Zewnętrzne napięcie zasilające DC 24 V
Zacisk odniesienia
X12:9
GND
Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych i
analogowych, potencjał PE
Wyjścia binarne
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Wyjście przekaźnika
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Styk ochronny
Patrz rozdział "Dane elektroniczne dla funkcji bezpieczeństwa MOVITRAC® B" (→ str. 170).
+10 V, Imaks = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Rozdzielczość 10 bit, próbkowanie 1 ms,
dokładność ±100 mV, 200 μA
GND = Potencjał odniesienia dla sygnałów
binarnych i analogowych, potencjał PE
Reset błędu
Prawo/ stop
Lewo/Stop
Zezwolenie/Stop
n11/n21
n12/n22
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, próbkowanie 5 ms,
kompatybilne z PLC
Poziom sygnału zgodny z EN 61131-2 Typ1 lub
Typ3:
• 11 – 30 V → 1 / styk zamknięty
•
od –3 do +5 V → 0 / styk otwarty
• X12:2 / DI01 stałe obsadzenie funkcją:
Prawo/Stop
• X12:5 / DI04 użyteczne jako wejście
częstotliwości
• X12:6 / DI05 użyteczne jako wejście TF
Hamulec otwarty kompatybilne z PLC, próbkowanie 5 ms
Gotów do pracy Imaks DO02 = 150 mA, Imaks DO03 = 50 mA,
odporne na zwarcie, niewrażliwe na napięcie
zasilające do 30 V
GND = Potencjał odniesienia dla sygnałów
binarnych i analogowych, potencjał PE
Wspólny styk przekaźnikowy
Styk zwierny
Styk rozwierny
Obciążalność: Umaks = 30 V, Imaks = 800 mA
Czasy reakcji zacisków Binarne zaciski wejściowe/ wyjściowe aktualizowane są co 5 ms
Maksymalny przekrój
kabla
1,5 mm2 (AWG15) bez końcówek izolacyjnych żył
1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Długość po zdjęciu
izolacji
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 7 mm
Moment dociągający
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm
1) X12:2 / DI01 obsadzenie funkcją: Prawo/Stop
2) Typ urządzenia MC07B...-S0 musi być zasilany zawsze napięciem zewnętrznym.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne urządzenia podstawowego
P Hz
Zapotrzebowanie mocy 24 V DC dla trybu podtrzymywania 24 V
Wielkość
Zapotrzebowanie mocy
urządzenia
podstawowego1)
0 MC07B..-00
DBG60B
FIO11B
Opcja
fieldbus2)3)
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
1W
2W
3,4 W
4,5 W
8,5 W
1,2 W
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
1) Zawierające FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Uwzględnić obciążenie wyjść
binarnych z dodatkową mocą 2,4 W na 100 mA.
2) Opcjami fieldbus są: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Opcje te muszą być ZAWSZE dodatkowo zasilane zewnętrznie.
8.1.7
Dane elektroniczne dla funkcji bezpieczeństwa MOVITRAC® B
Wejście ochronne X17 dla urządzeń z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa:
Zacisk
Nazwa
X17:1
GND: Potencjał odniesienia dla X17:2
X17:2
VO24: UOUT = 24 V DC, tylko do zasilania X17:4 tego samego urządzenia,
niedozwolone do zasilania dalszych urządzeń
X17:3
SOV24: Potencjał odniesienia dla wejścia +24 V DC "STO" (styk ochronny)
X17:4
SVI24: Wejście +24 V DC "STO" (styk ochronny)
Dopuszczalny przekrój kabla
1 żyła na zacisk: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
2 żyły na zacisk: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Moment dociągający
•
•
Min. 0,22 Nm
Maks. 0,25 Nm
Wielkość
Min.
Typ.
Maks.
19,2 V DC
24 V DC
30 V DC
Bezpieczne zasilanie 24 V
–
–
Pobór mocy X17:4
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
10 W
Czas od wyłączenia bezpiecznego zasilania 24 V w urządzeniu MOVITRAC® B do
wyłączenia impulsów master
w stopniu wyjściowym mocy
todłącz.
Czas do ponownego rozruchu
170
Pojemność
wejściowa
–
–
6W
7,5 W
5
270 µF
0
–
–
–
20 ms
1–5
–
–
–
100 ms
200 ms
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.1
Panele sterowania
kVA
i
f
n
8
P Hz
Uproszczona
klawiatura
FBG11B
Numer katalogowy: 1820 635 2
Opis
Moduł przedni FBG11B może być wykorzystywany do przeprowadzania prostej diagnozy i uruchomienia.
[1]
9007199279701003
[1] Wskaźnik diodowy
Funkcje
Wyposażenie
•
Wyświetlanie wartości procesowych i wskazania statusu
•
Odczyt z pamięci błędów i reset błędu
•
Wyświetlanie i ustawianie parametrów
•
Kopiowanie danych i transfer zestawów parametrów
•
Wygodne menu startowe dla silników SEW i silników innych producentów
•
Ręczne sterowanie MOVITRAC® B
•
5-pozycyjny 7-segmentowy wskaźnik / 6 klawiszy / 8 piktogramów / nastawnik
wartości zadanej
•
Wybór między menu skróconym a menu rozwiniętym
•
Możliwość podłączania i odłączania w trakcie pracy przetwornicy
•
Stopień ochrony IP20 (EN 60529)
•
Wskaźnik diodowy dla uruchomionego programu IPOS®
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
171
kVA
8
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Rozszerzona klawiatura DBG60B
Opis
MOVITRAC® oferowane jako urządzenie podstawowe nie jest wyposażone w klawiaturę DBG60B, którą jednak można opcjonalnie zamówić. Obsługa MOVITRAC® 07B za
pomocą rozszerzonej klawiatury możliwa jest dopiero z klawiaturą DBG60B od wersji
oprogramowania 13.
Panel sterowania
Warianty językowe
Numer
katalogowy
DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(niemiecki / angielski / francuski / włoski / hiszpański /
portugalski / niderlandzki)
1820 403 1
DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(niemiecki / angielski / francuski /fiński / szwedzki / duński /
turecki)
1820 405 8
DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(niemiecki / angielski / francuski / rosyjski / polski / czeski)
1820 406 6
DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(niemiecki / angielski / francuski / chiński)
1820 850 9
Zestaw montażowy
w drzwiach1)
Opis (= skład wyposażenia)
Numer
katalogowy
DBM60B
•
•
Obudowa montażowa dla DBG60B (IP65)
Kabel przedłużający DKG60B, długość 5 m (20 ft)
Kabel przedłużający
Opis (= skład wyposażenia)
Numer
katalogowy
DKG60B
•
•
817 583 7
Długość 5 m (20 ft)
4-żyłowy, ekranowany przewód
824 853 2
1454354443
1)
Klawiatura DBG60B nie wchodzi w skład wyposażenia i należy ją zamówić oddzielnie.
Funkcje
Wyposażenie
172
•
Wyświetlanie wartości procesowych i wskazania statusu
•
Wskazania stanu dla binarnych wejść/wyjść
•
Odczyt z pamięci błędów i reset błędu
•
Wskazania i ustawienia parametrów roboczych oraz serwisowych
•
Kopiowanie danych i transfer zestawów parametrów na inne urządzenia
MOVITRAC® B
•
Wygodne menu startowe
•
Ręczne sterowanie MOVITRAC® B
•
Podświetlany wyświetlacz tekstowy, z możliwością wyboru jednego spośród
7 języków
•
Klawiatura z 21 klawiszami
•
Możliwe podłączenie za pomocą kabla przedłużającego DKG60B (5 m (20 ft))
•
Stopień ochrony IP40 (EN 60529)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
WSKAZÓWKA
Opcjonalna klawiatura DBG60B podłączana jest do modułu przedniego dla komunikacji FSC11B/12B, FSE24B lub FIO11B / FIO21B. Korzystając z klawiatury DBG60B
nie jest dopuszczalne jednoczesne łączenie urządzenia MOVITRAC® B poprzez
RS485.
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
135 (5.31)
Rysunek
wymiarowy
DBG60B
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Wymiary w mm (in)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Obudowa montażowa DBM60B / DKG60B dla DBG60B
Opis
Dla osadzanego montażu klawiatury DBG60B (np. w drzwiach szafy rozdzielczej)
można zastosować opcję DBM60B. Opcja DBM60B składa się z obudowy montażowej
ze stopniem ochrony IP65 i z kabla przedłużającego o dł. 5 m (20 ft) DKG60B.
Numery
katalogowe
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Rysunek
wymiarowy
DBM60B /
DKG60B
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
16
.0)
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
54 (2
151 (5.94)
Ø4 (0.2)
3)
(0.6
R5
1454360843
Wymiary w mm (in)
174
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Moduł parametrów UBP11A
18028939
Numer katalogowy
823 933 9
Opis
•
Zapis danych z falownika w module parametrów
•
Zapis danych z modułu parametrów do falownika
•
Wskazanie stanu roboczego
•
Znaczenie diody LED:
– zielona: dane obecne
– pulsująca na zielono: przesył danych w toku
– żółta: brak danych
– czerwona: Błąd kopiowania
WSKAZÓWKA
Moduł parametrów UBP11A podłączany jest do modułu przedniego dla komunikacji
FSC11B/12B, FSE24B lub FIO11B / FIO21B. Korzystając z modułu UBP11A nie jest
dopuszczalne jednoczesne łączenie urządzenia MOVITRAC® B poprzez RS485.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Nastawnik wartości zadanej MBG11A
Numer katalogowy
822 547 8
Opis
•
Nastawnik wartości zadanej MBG11A posiada 2 przyciski i wyświetlacz. Umożliwiają
one zdalne ustawianie obrotów w zakresie od –100 % do +100 % nmaks (P302).
•
Równocześnie można sterować do 31 urządzeń MOVITRAC® B (Broadcasting).
•
Do pracy z nastawnikiem wartości zadanej MBG11A konieczne jest użycie modułu
przedniego FSC11B/12B lub FIO11B.
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Wymiary i
obsadzenie
przyłącza
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Otwór gwintowany z tyłu
[2] Otwory mocujące dla śrub M4
Dane techniczne
Numer katalogowy
822 547 8
Napięcie wejściowe
24 V DC ± 25 %
Zapotrzebowanie na
prąd
ok. 70 mA
Rozdzielczość wartości
zadanej
1%
Złącze szeregowe1)
RS485 do podłączania maks. 31 falowników MOVITRAC® (maks. 200 m
(656 ft), 9600 baud)
Klasa ochrony
IP65
Temperatura otoczenia
od –15°C do +60 °C
Wymiary
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 in × 2,8 in × 1,5 in)
1) ze zintegrowanym, dynamicznym opornikiem obciążeniowym
176
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Konwerter złącza
Konwerter złącza UWS11A
WSKAZÓWKA
Do podłączenia konwertera UWS11A konieczny jest moduł FSC11B/12B lub FIO11B.
Numer katalogowy
822 689 X
Opis
Opcja UWS11B zmienia sygnały RS232, na przykład z komputera PC, na sygnały
RS485. Te sygnały RS485 mogą zostać następnie doprowadzone do złącza RS485
urządzenia MOVITRAC®.
Do zasilania opcji UWS11A potrzebne jest napięcie 24 V DC (Imaks = 50 mA DC).
Złącze RS232
Do połączenia opcji UWS11A z komputerem PC stosować dostępny w sprzedaży szeregowy kabel interfejsu (ekranowany!).
Złącze RS485
Za pośrednictwem złącza RS485 opcji UWS11A można połączyć maks. 32 urządzenia
MOVITRAC® w sieć komunikacyjną [maks. długość przewodów 200 m (656 ft) łącznie].
Dynamiczne oporniki obciążeniowe są wbudowane na stałe, dlatego nie wolno podłączać żadnych zewnętrznych oporników obciążeniowych!
Dopuszczalny przekrój kabla:
1 żyła na zacisk 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 żyły na zacisk 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Rysunek
wymiarowy
UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Wymiary w mm (in)
Opcja USW11A montowana jest w szafie rozdzielczej na szynie nośnej (EN 50022-35
× 7,5).
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Dane techniczne
UWS11A
Numer katalogowy
822 689 X
Temperatura otoczenia
od 0 °C do 40 °C
Temperatura magazynowania
od –25 °C do +70 °C (zgodnie z EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Klasa ochrony
IP20
Napięcie zasilające
24 V DC (Imaks = 50 mA)
Pobór prądu
maks. 50 mA DC
Masa
150 g (0,35 lb)
Wymiary
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 in × 3,0 in × 0,88 in)
Konwerter UWS21B
WSKAZÓWKA
Do podłączenia konwertera UWS21B konieczny jest moduł FSC11B/12B, FSE24B lub
FIO11B/21B.
178
Numer katalogowy
1820 456 2
Opis
Opcja UWS21B zmienia sygnały RS232, na przykład z komputera PC, na sygnały
RS485. Sygnały RS485 mogą zostać następnie doprowadzone do gniazda XT urządzenia MOVITRAC® B.
Złącze RS232
Do połączenia opcji UWS21B z komputerem PC stosować dostępny w sprzedaży szeregowy kabel interfejsu (ekranowany!).
Złącze RS485
Opcja UWS21B łączona jest z urządzeniem MOVITRAC® B za pomocą szeregowego
kabla interfejsu z wtyczkami RJ10.
Zakres dostawy
W skład wyposażenia opcji UWS21B wchodzą:
•
Urządzenie UWS21B
•
Szeregowy kabel interfejsu z 9-pinowym gniazdem Sub-D oraz 9-pinową wtyczką
Sub-D do łączenia UWS21B – PC.
•
Szeregowy kabel interfejsu z 2 wtyczkami RJ10 do łączenia UWS21B z urządzeniem
MOVITRAC® B.
•
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem inżynieryjnym MOVITOOLS® MotionStudio
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
Rysunek
wymiarowy
UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Wymiary w mm (in)
Dane techniczne
UWS21B
Numer katalogowy
1 820 456 2
Temperatura otoczenia
od 0 °C do 40 °C
Temperatura magazynowania
od –25 °C do +70 °C (zgodnie z EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Klasa ochrony
IP20
Masa
300 g (0,7 lb)
Wymiary
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 in × 1,7 in × 0,98 in)
Konwerter USB11A
WSKAZÓWKA
Do podłączenia konwertera USB11A konieczny jest moduł FSC11B/12B, FSE24B lub
FIO11B/21B.
Numer katalogowy
824 831 1
Opis
Dzięki opcji USB11A można poprzez złącze USB podłączyć komputer PC lub laptop do
gniazda XT urządzenia MOVITRAC® B. Konwerter USB11A jest kompatybilny ze złączami USB1.1 i USB2.0.
USB11A – PC
Połączenie USB11A – PC odbywa się za pośrednictwem dostępnego w handlu, ekranowanego kabla USB typu USB A-B.
Złącze RS485
Opcja USB11A łączona jest z urządzeniem MOVITRAC® B za pomocą szeregowego
kabla interfejsu z wtyczkami RJ10.
MOVITRAC® –
USB11A
Urządzenie MOVITRAC® B łączone jest z opcją USB11A za pomocą szeregowego
kabla interfejsu z wtyczkami RJ10.
Zakres dostawy
W skład wyposażenia opcji USB11A wchodzą:
•
Konwerter USB11A
•
Przewód przyłączeniowy USB do połączenia USB11A – PC
•
Szeregowy kabel interfejsu z 2 wtyczkami RJ10 do łączenia MOVITRAC® B –
USB11A
•
Płyta CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem inżynieryjnym MOVITOOLS®
MotionStudio
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Rysunek
wymiarowy
Wymiary w mm (in)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Wymiary w mm (in)
Dane techniczne
USB11A
180
Numer katalogowy
824 831 1
Temperatura otoczenia
od 0 do 40 °C
Temperatura magazynowania
od –25 °C do +70 °C (zgodnie z EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Klasa ochrony
IP20
Masa
300 g (0,7 lb)
Wymiary
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 in x 1,7 in x 0,98 in)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Moduły przednie
W urządzeniach MOVITRAC® B dostępne są 2 gniazda wtykowe dla bezpośrednio podłączanych modułów, które umożliwiają obsługę wielu dodatkowych funkcji.
WSKAZÓWKA
Moduły mogą być montowane wyłącznie we wcześniej wyznaczonych gniazdach
przyłączeniowych.
Do każdego gniazda można podłączać tylko po jednym module (moduły FIO11B,
FSC11B/12B oraz FSE24B montowane są w tym samym miejscu i dlatego nie można
z nich korzystać jednocześnie).
A
B
3818921227
Gniazdo A zarezerwowane jest dla FBG11B.
Gniazdo B przeznaczone jest dla poniższych modułów:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Moduł analogowy FIO11B
Numer katalogowy: 1820 637 9
Opis
Moduł analogowy FIO11B uzupełnia urządzenie podstawowe o następujące złącza:
•
Wejście wartości zadanych
•
Wyjście analogowe
•
Złącze RS485
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Dane elektroniczne modułu analogowego FIO11B
Funkcja
Zacisk
Nazwa
Dane
Wejście wartości
zadanych1)
X40:1
X40:2
AI2: Wejście napięcia
GND: Potencjał odniesienia
od –10 do +10 V
Ri > 40 kΩ
Rozdzielczość 10 Bit
Próbkowanie 5 ms
Dokładność ±100 mV, 200 μA
Wyjście analogowe / alternatywnie jako wyjście
prądowe lub wyjście napięciowe
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Potencjał odniesienia
AOV1: Wyjście napięcia
AOC1: Wyjście prądu
0 – 10 V / Imaks = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rozdzielczość 10 Bit
Próbkowanie 5 ms
Odporność na zwarcie i na napięcie zasilające do 30 V
Rezystor obciążeniowy RL ≤ 750 Ω
Dokładność ±100 mV, 200 μA
Złącze serwisowe
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych, wyłącznie dla połączenia
peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
Złącze RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potencjał odniesienia
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda, maks. 32 urządzeń abonenckich
Maksymalna długość kabla 200 m (656 ft)
Na stałe wbudowany dynamiczny opornik obciążeniowy
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych, wyłącznie dla połączenia
peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
X44 oraz X45 w FIO11B połączone są równolegle.
1) Gdy wejście wartości zadanych nie jest stosowane, należy je ustawić na GND. W przeciwnym razie ustawia się zmierzone napięcie
wejściowe od –1 V do +1 V.
Przekrój poprzeczny dla wszystkich zacisków modułu FIO11B wynosi:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez końcówek izolacyjnych żył
•
1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Moduł cyfrowy FIO21B
Nr katalogowy 1822 541 1
Opis
Moduł cyfrowy FIO21B uzupełnia urządzenie podstawowe o następujące złącza:
•
7 dodatkowych wejść binarnych DI10 – DI16
•
Złącze serwisowe RS485
•
Bazująca na szynie CAN magistrala systemowa SBus (wylistowane protokoły:
MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Dane elektroniczne modułu cyfrowego FIO21B
Funkcja
Zacisk
Nazwa
Dane
Wejścia binarne
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, próbkowanie 5 ms, kompatybilne PLC
Poziom sygnału zgodny z EN 61131-2 typ 1 lub typ 3:
• od 11 do 30 V: styk zamknięty
• od –3 do +5 V: styk otwarty
Fabrycznie na "Brak funkcji"
Złącze serwisowe
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych, wyłącznie dla
połączenia peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
Magistrala systemowa SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Potencjał odniesienia
Magistrala CAN według specyfikacji CAN 2.0, część A i B
Technika przekazu według ISO 11898, maks. 64 urządzeń
abonenckich
Terminacja magistrali możliwa za pomocą dołączonego
opornika 120-Ω pomiędzy SC11 a SC12
Przekrój poprzeczny dla wszystkich zacisków modułu FIO21B wynosi:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) bez końcówek izolacyjnych żył
•
1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Moduł komunikacyjny FSC11B
Numer katalogowy: 1820 716 2
Opis
Moduł komunikacyjny FSC11B wyprowadza złącze komunikacyjne urządzenia
MOVITRAC® B na zewnątrz, dla komunikacji ze sterownikiem PLC, urządzeniem
MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC lub panelem sterowania. Dostępne są następujące
złącza:
•
RS485
•
Bazująca na szynie CAN magistrala systemowa (SBus) (obsługiwane protokoły:
MOVILINK® / CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Dane elektroniczne modułu komunikacyjnego FSC11B
Funkcja
Zacisk
Nazwa
Dane
Magistrala
systemowa
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potencjał odniesienia
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Potencjał odniesienia
24VIO: napięcie pomocnicze /
Zewnętrzne napięcie zasilające
CAN-Bus według specyfikacji CAN 2.0, część A i B, technika przesyłu
według ISO 11898, maks. 64 urządzeń abonenckich, opornik obciążeniowy (120 Ω) załączany poprzez przełącznik DIP S1
Złącze
serwisowe
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych, wyłącznie dla połączenia
peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
Złącze RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potencjał odniesienia
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda, maks. 32 urządzeń abonenckich
Maksymalna długość kabla 200 m (656 ft)
Na stałe wbudowany dynamiczny opornik obciążeniowy
Przekrój poprzeczny dla wszystkich zacisków modułu FSC11B wynosi:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez końcówek izolacyjnych żył
•
1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Moduł komunikacyjny FSC12B
Numer katalogowy: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Opis
Moduł komunikacyjny FSC12B wyprowadza złącze komunikacyjne urządzenia
MOVITRAC® B na zewnątrz, dla komunikacji ze sterownikiem PLC, urządzeniem
MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC lub panelem sterowania. Dostępne są następujące
złącza:
•
RS485
•
Bazująca na szynie CAN magistrala systemowa (SBus) (obsługiwane protokoły:
MOVILINK® / CANopen)
Za pomocą przełączników DIP możliwe jest ustawienie następujących parametrów
komunikacyjnych:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Szybkość przesyłu
•
Adres
W przeciwieństwie do modułu komunikacyjnego FSC11B, za pomocą FSC12B można
ustawić stały adres CAN. Nie jest konieczne ustawienie za pomocą programu. W przypadku zmiany urządzenia można zachować dany adres.
186
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Dane elektroniczne modułu komunikacyjnego FSC12B
Funkcja
Zacisk /
przełącznik
Nazwa
Dane
Magistrala
systemowa
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potencjał odniesienia
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potencjał odniesienia
24VIO: napięcie pomocnicze /
Zewnętrzne napięcie zasilające
CAN-Bus według specyfikacji CAN 2.0, część A i B, technika przesyłu
według ISO 11898, maks. 64 urządzeń abonenckich, opornik obciążeniowy (120 Ω) załączany poprzez przełącznik DIP S1:8 (z tyłu)
Złącze
serwisowe
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych, wyłącznie dla połączenia
peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
Złącze RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potencjał odniesienia
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda, maks. 32 urządzeń abonenckich
Maksymalna długość kabla 200 m (656 ft)
Na stałe wbudowany dynamiczny opornik obciążeniowy
Przełączniki
DIP
S2
Adres
Kodowanie binarne: 1:20; 2:21; 3:22
Przykład: adres 9: S2:1 i S2:4 = ON
Dopuszczalny zakres adresu:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 profil CAN
S1:2 125 kbodów
S1:3 250 kbodów
S1:4 500 kbodów
S1:5 1 Mboda
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 opornik obciążeniowy
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Szybkość transmisji: można wybrać tylko 1 szybkość transmisji
S1:6 – S1:7
• F1 oraz F2 są zarezerwowane i nie wolno ich aktywować
S1:8 łączy 120 Ω terminację magistrali pomiędzy CAN high a CAN low
Przekrój poprzeczny dla wszystkich zacisków FSC12B wynosi:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez końcówek izolacyjnych żył
•
1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Wstępnie ustawiona wartość dla wszystkich przełączników DIP wynosi OFF. Dzięki
temu obowiązują wartości wpisane do parametru P88.
Jeśli nie zostanie wybrana żadna lub kilka szybkości transmisji za pomocą przełączników DIP S1:2 – S1:5, wówczas wykorzystywana będzie szybkość transmisji ustawiona
w parametrze P884.
W przypadku ustawienia nieprawidłowego adresu poprzez przełącznik DIP, obowiązywać będą adresy ustawione w parametrach P881 i P886.
Przykłady nieprawidłowych adresów:
•
adres > 63 w profilu MOVILINK® (S1:1 = OFF) lub
•
adres > 127 lub adres = 0 w profilu CANopen (S1:1 = ON)
Moduł FSC12B obsługiwany jest dopiero od wersji oprogramowania MOVITRAC®
1822 5632.11.
W przypadku starszych wersji oprogramowania nie jest możliwa komunikacja za
pośrednictwem CAN.
Firma SEW-EURODRIVE zaleca korzystanie z oprogramowania inżynieryjnego
MOVITOOLS® MotionStudio od wersji 5.80.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Moduł EtherCAT® FSE24B
Numer katalogowy: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
Złącze serwisowe RS485
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Moduł komunikacyjny EtherCAT® FSE24B uzupełnia urządzenie podstawowe o następujące złącza:
FSE24B
Opis
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Moduł komunikacyjny dostępny jest również jako bramka DFE24B.
Dane elektroniczne EtherCAT® FSE24B
Funkcja
Zacisk
Nazwa
Dane
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Przychodzące i wychodzące połączenie
EtherCAT®
•
•
•
Złącze
serwisowe
X44
RJ10
Złącze serwisowe
Standardowe WEJ./WYJ., 9,6 kboda
Podłączenie: Tylko dla celów serwisowych,
wyłącznie dla połączenia peer-to-peer
Maksymalna długość kabla 3 m (10 ft)
Zewnętrzne
źródło
zasilania
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Fast Ethernet (100 Mbodów, pełny duplex)
Auto-Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Poprzez złącze X47 zarówno moduł
FSE24B oraz MOVITRAC® B zasilane są
napięciem 24 V
Alternatywnie moduł FSE24B może być
zasilany tylko przez MOVITRAC® B
Za pomocą przełączników DIP S1 i S2 w sposób kodowania binarnego można ustawić
identyfikację urządzenia, która następnie odczytywać można w MOVITOOLS® MotionStudio w grupie parametrów P09. (diagnoza bus) w drzewie parametrów. Alternatywnie
identyfikację urządzenia można odczytać poprzez indeks 10497, subindeks 3.
Do wyświetlania rozszerzonych parametrów diagnostycznych w grupie parametrów
P09. dla drzewa parametrów, wymagane jest oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio, wersja 5.70 lub nowsza.
188
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Przyłącze fieldbus
Złącze fieldbus DFP21B dla PROFIBUS
Numer katalogowy: 1820 962 9
1823 840 8 w komplecie z odpowiednimi śrubami.
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFP21B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFIBUS DP i DP-V1.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFP21B
PROFIBUS DP-V1".
Dane
elektroniczne
Opcja DFP21B
DFP21B
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
1
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Warianty protokołów PROFIBUS
PROFIBUS DP oraz DP-V1 według IEC 61158
Automatyczne
rozpoznanie szybkości transmisji
9,6 kbodów – 12 Mbodów
Technika przyłączeniowa
•
•
Terminacja
magistrali
Nie zintegrowana, musi zostać zrealizowana za pomocą
odpowiedniej wtyczki PROFIBUS z załączanymi opornikami
obciążeniowymi.
Poprzez 9-stykowy wtyk Sub-D
Obsadzenie wtyków według IEC 61158
Adres stacji
1 – 125, ustawiane przez przełączniki DIP
Nazwa pliku GSD
SEW_6009.GSD
Numer identyfikacyjny DP
6009hex = 24585dec
Dane parametryzacji właściwe dla
zastosowania
(Set-Prm-UserData)
•
•
Konfiguracja
DP dla
DDLM_Chk_Cfg
Patrz w dokumentacji "Złącze fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1".
Dane diagnostyczne
Standardowa diagnoza 6 bajtów
Długość 3 bajtów
Parametryzacja Hex 00,00,00
189
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Złącze fieldbus DFS11B dla PROFIBUS / PROFIsafe
Numer katalogowy: 1821 183 6
1823 863 7 w komplecie z odpowiednimi śrubami.
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFS11B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFIBUS z PROFIsafe.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe".
Dane
elektroniczne
Opcja DFS11B
•
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Warianty protokołów PROFIBUS
PROFIBUS DP oraz DP-V1 według IEC 61158
Automatyczne
rozpoznanie szybkości transmisji
9,6 kbodów – 12 Mbodów
Technika
przyłączeniowa
•
•
Terminacja
magistrali
Nie zintegrowana, musi zostać zrealizowana za pomocą
odpowiedniej wtyczki PROFIBUS z załączanymi opornikami
obciążeniowymi.
Poprzez 9-stykowy wtyk Sub-D
Obsadzenie wtyków według IEC 61158
Adres stacji
1 – 125, ustawiane przez przełączniki DIP
Adres F
1 – 1022, ustawiane przez przełączniki DIP
Nazwa pliku GSD
SEW_6009.GSD
Numer identyfikacyjny DP
6009hex = 24585dec
Dane parametryzacji właściwe dla
zastosowania
(Set-Prm-UserData)
•
•
Konfiguracja
DP dla
DDLM_Chk_Cfg
Patrz w dokumentacji "Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1
z PROFIsafe".
Dane diagnostyczne
Standardowa diagnoza 6 bajtów
Długość 3 bajtów
Parametryzacja Hex 00,00,00
UWAGA!
Dzięki zastosowaniu złączy PROFIsafe realizowane są aplikacje bezpieczeństwa.
Informacje na ten temat zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe".
190
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Złącze fieldbus DFD11B dla DeviceNet
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego i
uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFD21B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez otwarty i ustandaryzowany system fieldbus DeviceNet.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFD11B
DeviceNet".
Dane
elektroniczne
Opcja DFD11B
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Protokół
komunikacyjny
Master-Slave Connection-Set według specyfikacji DeviceNet
wersja 2.0
Ilość słów danych
procesowych
Ustawianie poprzez przełączniki DIP:
• 1 – 24 słów danych procesowych przy Polled-I/O
• 1 – 4 słów danych procesowych przy Bit-Strobe I/O
Szybkość
przesyłu
125, 250 lub 500 kBodów, ustawianie za pomocą przełączników
DIP
Długość kabla
Bus
Dla kabla Thick Cable według specyfikacji DeviceNet 2.0
Appendix B:
• 500 m (1640 ft) przy 125 kbodów
• 250 m (820 ft) przy 250 kbodów
• 100 m (656 ft) przy 500 kbodów
Poziom przesyłu
ISO 11 98 – 24 V
Technika
przyłączeniowa
•
•
5-stykowy zacisk Phönix-Kombicon
Okablowanie złączy według specyfikacji DeviceNet
MAC-ID
•
•
0 – 63, ustawiane przez przełączniki DIP
Maks. 64 abonentów
Obsługiwane
operacje
•
•
•
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
Nazwa pliku EDS
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Złącze fieldbus DFE24B dla EtherCAT®
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFE24B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez EtherCAT®.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFE24B
EtherCAT®".
Zamiast urządzenia DFE24B można zastosować również moduł przedni FSE24B
(→ str. 188). Oferuje on szerszy zakres działania i nie wymaga zastosowania dodatkowego urządzenia FSC11B. Na każde urządzenie MOVITRAC® B wymagany jest jeden
moduł FSE24B.
Dane
elektroniczne
192
Opcja DFE24B
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Standardy
IEC 61158, IEC 61784-2
Szybkość
przesyłu
100 Mbodów pełny duplex
Technika
przyłączeniowa
2 × RJ45 (8 × 8 wtyk modułowy Jack)
Terminacja
magistrali
Nie zintegrowane, gdyż terminacja magistrali aktywowana jest
automatycznie.
OSI Layer 1/2
Ethernet II
Adres stacji
Ustawienia poprzez EtherCAT®-Master (→ wskazanie z P093)
Nazwa pliku XML
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT®
services
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Złącze fieldbus DFE32B dla PROFINET IO RT
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFE32B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFINET IO RT.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFE32B
PROFINET IO".
Dane
elektroniczne
Opcja DFE32B
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Protokoły
aplikacyjne
•
•
•
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
PROFINET IO (Ethernet Frames z oznaczeniem 8892hex) do
sterowania i prametryzowania przetwornicy częstotliwości.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki sieciowej.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokół wykorzystywany przez MOVITOOLS® MotionStudio.
Wykorzystywane
numery portów
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Usługi Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Szybkość
przesyłu
100 MBaud w trybie pełnego duplexu
Technika
przyłączeniowa
2 × RJ45 z wewnętrznym przełącznikiem i autocrossing
Adresowanie
4 bajtowy adres IP i/lub MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Oznaczenie
producenta
(Vendor-ID)
010Ahex
Nazwa pliku GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-rrrrmmdd.xml
193
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Złącze fieldbus DFS21B dla PROFINET / PROFIsafe
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją DFS21B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFINET IO RT z PROFIsafe.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFS21B
PROFINET z PROFIsafe".
Dane
elektroniczne
Opcja DFS21B
Zewnętrzne napięcie zasilające
poprzez X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Protokoły
aplikacyjne
•
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet Frames z oznaczeniem 8892hex) do
sterowania i prametryzowania przetwornicy częstotliwości.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki sieciowej.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokół wykorzystywany przez MOVITOOLS® MotionStudio.
Wykorzystywane
numery portów
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Usługi Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Szybkość
przesyłu
100 MBaud w trybie pełnego duplexu
Technika
przyłączeniowa
2 × RJ45 z wewnętrznym przełącznikiem i autocrossing
Adresowanie
4 bajtowy adres IP i/lub MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Adres F
1 – 1022, ustawiane przez przełączniki DIP
Oznaczenie
producenta
(Vendor-ID)
010Ahex
Nazwa pliku GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-rrrrmmdd.xml
UWAGA!
Dzięki zastosowaniu złączy PROFIsafe realizowane są aplikacje bezpieczeństwa.
Informacje na ten temat zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DF21B
PROFINET z PROFIsafe".
194
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Złącze fieldbus DFE33B dla EtherNet/IP i Modbus/TCP
Opis
Przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego
i uniwersalnego złącza fieldbus wraz z opcją EtherNet/IP DFE33B połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez EtherNet/IP.
Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Złącze fieldbus DFE33B
EtherNet/IP".
Dane
elektroniczne
Opcja DFE33B
DFE33B
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Protokoły
aplikacyjne
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Zewnętrzne źródło
zasilania
ETHERNET/IP
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
•
EtherNet/IP (Industrial Protocol) lub Modbus/TCP dla sterowania i parametryzacji falownika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki sieciowej.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokół wykorzystywany przez MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dla automatycznego przypisywania parametrów adresowych.
Wykorzystywane
numery portów
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Usługi Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP i UDP/IP
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji
10 / 100 Mbodów
Technika
przyłączeniowa
2 × RJ45 z wewnętrznym przełącznikiem i autocrossing
Adresowanie
4 bajtowy adres IP i/lub MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Oznaczenie
producenta
(Vendor-ID)
•
•
Środki pomocnicze przy
uruchamianiu
Pakiet oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio w wersji
5.40 lub wyżej
Wersja oprogramowania dla
MOVITRAC® B
Nie jest wymagana specjalna wersja oprogramowania.
Nazwa pliku EDS
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Bramki fieldbus
Bramki fieldbus przestawiają standardowe magistrale fieldbus na magistrale SEWSBus. Za pomocą bramki można aktywować maks. 8 falowników.
Sterownik (PLC lub PC) oraz przetwornica częstotliwości MOVITRAC® LTP-B dokonują
wymianę danych procesowych poprzez fieldbus, jak np. słowo sterujące lub prędkość
obrotową. Do podłączenia urządzenia MOVITRAC® B do bramki fieldbus wymagany
jest moduł komunikacyjny FSC11B/12B. Jest on również niezbędny w przypadku
bramki zintegrowanej w falowniku. Moduł FIO11B nie może być wykorzystywany do
podłączania.
Zasadniczo możliwe jest dołączenie poprzez SBus również innych urządzeń SEW
(np. przetwornicę częstotliwości MOVIDRIVE®) do fieldbus oraz ich eksploatacja.
Funkcjonalność bramki występuje w 2 różnych formach:
•
Wbudowana w falowniku: Złącze fieldbus DF..B zamontowane jest w MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
Z własną obudową: Złącze fieldbus DF..B zamontowane jest w obudowie UOH11B.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
WSKAZÓWKA
Jeśli złącze fieldbus zostało zamontowane fabrycznie w MOVITRAC® B, wówczas
adres SBus P881 ustawiony będzie fabrycznie na "1".
W urządzeniu MOVITRAC® B bez złącza fieldbus, adres SBus P881 ustawiony jest
fabrycznie na "0".
W celu przyłączenia do magistrali fieldbus, do dyspozycji są bramki dla następujących
systemów bus.
Bus
Z własną obudową
Wbudowana w falowniku1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
DeviceNet
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
PROFIsafe®
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
PROFINET / PROFIsafe®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
PROFIBUS /
1) Wbudowana w falowniku nie dla wielkości 0XS.
2) Alternatywnie, każde urządzenie MOVITRAC® B może być podłączane do sieci EtherCAT® za
pośrednictwem modułu przedniego FSE24B.
W przypadku MOVITRAC® B z wbudowaną kartą opcji, przewód przyłączeniowy dla
połączenia SBus zawarty jest w dostawie.
Przy zasilaniu bramki przez MOVITRAC® B, urządzenie MOVITRAC® B musi być zasilane napięciem 24 V DC na zacisku X12.8 i X12.9.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
197
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Zasada działania
Bramki fieldbus posiadają ustandaryzowane złącza. Podłączyć podręczne urządzenia
MOVITRAC® B za pośrednictwem magistrali systemowej (SBus) do bramki fieldbus.
Widok z przodu MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2
Opis
Funkcja
Dioda LED H1 (czerw.)
Błąd systemowy (tylko dla funkcji bramki)
Dioda LED H2 (ziel.)
Zarezerwowane
Terminal X24 X
Złącze RS485 do diagnozy przez komputer i MOVITOOLS® MotionStudio
X24
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
185 (7.28)
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Rysunek
wymiarowy UOH
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Kontroler MOVI-PLC®
Wersje sprzętowe
Sterowanie MOVI-PLC® dostępne jest w różnych wersjach, które różnią się możliwościami wykonawczymi modułów realizowanymi na podstawie różnych bibliotek. Informacje na temat instalacji zawarte są w dokumentacji "Sterowanie MOVI-PLC®".
Wersja sprzętowa MOVI-PLC®
Opis
MOVI-PLC®
basic
Sterowanie MOVI-PLC® basic
MOVI-PLC
advanced
®
DHP11B-T0
1)
DHP11B-T1
Wersja technologiczna I wraz z wersją T0 umożliwia zastosowanie m.
in. tarczy krzywkowej, biegu synchronicznego
DHP11B-T21)
Wersja technologiczna II wraz z wersją T1 umożliwia m. in. obsługę
DHE21B/41B
Funkcjonalność sterownika MOVI-PLC® basic, wraz z dużą rezerwą
mocy i złączami dla maksymalnych prędkości.
1) Połączenie wersji T1 i T2 razem z MOVITRAC® B jest przydatne tylko w pewnych warunkach. Należy
skonsultować się z SEW-EURODRIVE.
Opis
Wraz ze sterownikiem MOVI-PLC® basic DHP11B firma SEW-EURODRIVE oferuje
zgodnie z IEC 61131-3 oraz PLCopen swobodnie programowane sterowniki.
Opcja DHP11B wbudowana jest fabrycznie (bez wielkości 0XS) lub oferowana jest
z własną obudową UOH. Rozszerzenie funkcjonalności urządzenia za pomocą tej opcji
może być przeprowadzone wyłącznie przez firmę SEW-EURODRIVE.
Sterownik MOVI-PLC® DHP11B.. wyposażony jest w złącze PROFIBUS DP-V1 Slave,
2 złącza SBus (CAN), RS485 oraz 8 cyfrowych wejść / wyjść, z których 5 posiada
możliwość przerywania. DHP11B może sterować jednocześnie 12 urządzeniami
(MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®).
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
Dane elektroniczne MOVI-PLC® basic DHP11B:
Wskazania stanu
Diody sygnalizujące
• Napięcie zasilające I/O
• Oprogramowanie sprzętowe
• Program
• PROFIBUS
• Magistrale systemowe
Fieldbus
•
•
•
•
•
•
Magistrala systemowa SBus
•
•
•
•
•
Wykorzystanie
technologiczne
2 magistrale systemowe (CAN) do sterowania 12 falownikami
i modułami CANopen I/O
Poziom 2 CAN (SCOM cykliczny, acykliczny) lub za pośrednictwem protokołu SEW-MOVILINK®
Szybkość transmisji: 125 kbodów – 1 Mboda
Zewnętrzna terminacja magistrali
Zakres adresu: 0 – 127
Poprzez RS485, PROFIBUS i magistrale systemowe
Tryb z panelem
Poprzez RS485
Technika
przyłączeniowa
•
•
•
Wejścia / wyjścia
binarne
8 I/O wg IEC 61131-2, z możliwością konfiguracji jako wejście lub
wyjście, z czego 5 z możliwością przerwań.
Pamięć
•
•
•
Program: 512 kbajtów
Dane: 128 kbajtów
Retain: 24 kbajtów
Środki pomocnicze
przy uruchamianiu
•
Języki programowania
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Biblioteki do optymalizacji sterowania falownikami)
•
200
PROFIBUS DP i DPV1 wg IEC 61158
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji od
9,6 kbit/s do 12 Mbit/s
Wykonanie terminacji magistrali z odpowiednią wtyczką
Plik GSD SEW_6007.GSD
Numer identyfikacyjny DP 6007hex (24579dec)
Maksymalnie 32 dane procesowe
PROFIBUS: 9-pionowy wtyk Sub-D wg IEC 61158
Magistrale systemowa i I/O: wtykane zaciski
RS485: RJ10
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Dane elektroniczne MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Opcja DHE21B/41B
Numer katalogowy
•
Opcja DHE21B: 1823 607 3
Opcja DHE41B: 1821 160 7
Zasilanie elektryczne
•
X26: U = 24 V DC (–15 % / +20 %)
DGND musi być uziemione (PELV)
Pobór mocy: Pmax = 8,5 W
Imax = 600 mA
X31: wejścia i wyjścia binarne muszą być oddzielnie zasilane napięciem 24 V DC
•
•
•
Płaszczyzny
potencjałów
Opcja DHE21B/41B posiada następujące płaszczyzny potencjałów:
• Potencjał sterowania / CAN 1 / COM1
• Potencjał COM2
• Potencjał wejść i wyjść binarnych
• Potencjał magistrali systemowej CAN 2
Pamięć
• Dane zachowywane w pamięci: 32 kbajtów
• Zmienne systemowe (Retain): 8 kbajtów
Pamięć programu:
• DHE21B: 2 MB (dla programu użytkownika, wraz z bibliotekami IEC)
• DHE41B: 6 MB (dla programu użytkownika, wraz z bibliotekami IEC)
Pamięć danych:
• DHE21B: 4 MB (dla aplikacji IEC)
• DHE41B: 8 MB (dla aplikacji IEC)
1455764363
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Opcja DHE21B/41B
Magistrala systemowa
CAN 2
X32:1 – X32:3
Magistrala systemowa
CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Magistrala systemowa, zarezerwowana
Ethernet 2
X37
•
•
USB
Karta pamięci SD
•
•
•
•
•
•
Wykorzystanie
technologiczne
TCP/IP
Możliwości podłączenia: komputera przemysłowego, innego sterownika, sieci Intranet
USB 1.0 do podłączenia komputera przemysłowego (w przygotowaniu)
•
Złącze RS485 COM1/2
X34:1 – X34:4
202
Magistrala systemowa CAN 1 i CAN 2 wg specyfikacji CAN 2.0, część A i B, technika
przekazu zgodna z ISO 11898
Magistrala systemowa CAN 2 oddzielana jest galwanicznie
Maks. 64 urządzeń abonenckich na jedną magistralę systemową CAN
Maks. 64 obiektów transmisyjnych SCOM / 32 obiekty odbiorcze na jedną magistralę
systemową CAN
Zakres adresu 0 – 127
Szybkość transmisji: 125 kbodów – 1 Mboda
Gdy terminacją magistrali są wtyczki X32 lub X33, wówczas należy podłączyć opornik
obciążeniowy (120 Ω) od zewnątrz
Można wyciągnąć wtyczkę X32 lub X33, bez przerywania magistrali systemowej
Eksploatacja magistrali systemowej może odbywać się na poziomie 2
(SCOM cyklicznie, acyklicznie) lub w oparciu o protokół SEW-MOVILINK®
Do podłączenia panelu sterowania DOP11A/B lub motoreduktora z wbudowaną
przetwornicą częstotliwości MOVIMOT®
Standard WEJ./WYJ., 57.6 / 9.6 kbodów, maks. długość kabli 200 m łącznie
Zamontowany na stałe dynamiczny opornik obciążeniowy
Odczytywana przez komputer PC
Zawiera:
– Oprogramowanie sprzętowe
– Program IEC
– Dane
Min. 128 MB pamięci
Wersje, numery katalogowe i funkcje:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funkcje: Administracja, regulacja prędkości obrotowej, pozycjonowanie, np. za
pomocą biblioteki MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funkcje: dodatkowo np. tarcza krzywkowa, przekładnia elektroniczna, rozrząd
krzywkowy
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funkcje: dodatkowo np. obsługę
Wykorzystanie technologiczne realizowane jest za pośrednictwem jednego z poniższych
złącz:
• Ethernet 2 (X37)
• w przygotowaniu: USB (X35)
Wykorzystanie technologiczne wszystkich podłączonych do sterownika MOVI-PLC®
advanced DHE41B komponentów SEW może następować poprzez sterownik MOVI-PLC®
advanced DHE41B.
Wykorzystanie technologiczne sterownika MOVI-PLC® advanced DHE41B nie może być
prowadzone przez falowniki.
• Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio z edytorem PLC
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
P Hz
Technika
sterowania
Technika sterowania oferowana przez SEW-EURODRIVE składa się ze skalowanej konstrukcji modułowej kontrolerów, które mogą być albo programowane w IEC 61131-3
(MOVI-PLC®) lub konfigurowane poprzez wzorcowe moduły aplikacji (CCU). Kontrolery
mogą być instalowane bezpośrednio w urządzenia w postaci karty opcji lub jako sterownik
kompaktowy (obudowa UOH) współpracować z dowolną elektroniką napędową firmy
SEW. Dla urządzenia MOVITRAC® B firma SEW-EURODRIVE zaleca klasę wydajności
Basic i Standard, gdyż są one przeznaczone dla aplikacji z koordynowanymi ruchami po
osiach pojedynczych dla maks. 16 osi.
Dowolnie
programowany
sterownik
Motion-Control
(MOVI-PLC®)
Dzięki zastosowaniu kart SD typu OMH41B, kontroler może działać jako dowolnie programowany układ sterowania MOVI-PLC®. MOVI-PLC® stanowi rodzinę programowanych pamięciowo sterowników Motion-Control. Karta ta umożliwia zastosowanie
wygodnej i wydajnej automatyzacji procesów napędowych jak również przetwarzanie
procesów sterowniczych za pomocą języków programowania, zgodnie z normą
IEC 61131-3.
•
MOVI-PLC® jest powszechnie dostępny dzięki zastosowaniu optymalnego sterowania całym portfolio falowników SEW oraz łatwej aktualizacji do bardziej wydajnego
MOVI-PLC® w związku z powszechnie dostępną zdolności realizacji programów.
•
MOVI-PLC® jest skalowalny dzięki zastosowaniu różnych platform sprzętowych
(standard, advanced, ...) i modułowych koncepcji programowych (biblioteki dla dużej
liczby zastosowań).
•
MOVI-PLC® jest wydajny dzięki zastosowaniu szerokiego zakresu technologii
(np. tarcza krzywkowa, bieg synchroniczny) i sterowania wymagającymi aplikacjami
(np. zadaniami obsługi).
Klasa wydajności
MOVI-PLC®
Standard
Kontroler DH.21B umożliwia wykonywanie koordynowanych ruchów po osiach pojedynczych jak i połączenie z zewnętrznymi wejściami i wyjściami i panelem Drive Operator
Panel (DOP). Dzięki temu opcja DH.21B nadaje się do zastosowania jako sterownik
modułowy lub też sterownik pojedynczy w maszynach o średniej złożoności.
Konfigurowalny
kontroler aplikacji
(CCU)
Dzięki zastosowaniu kart SD typu OMC41B, kontroler może działać jako konfigurowany
kontroler aplikacji (CCU). Pozwala to na prace wyłącznie z ustandaryzowanymi modułami aplikacji stworzonymi przez SEW-EURODRIVE. Moduły aplikacji można w prosty
sposób uruchomić za pomocą graficznej konfiguracji. Zdefiniowane złącze danych procesowych oferuje to działanie nadrzędnego sterowania. W trakcie uruchamiania wspomaganie oferuje monitor danych przebiegu procesu z trybem sterującym.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Klasa wydajności
CCU Standard
Klasa wydajności CCU Standard przeznaczona jest dla modułów aplikacji z funkcjonalnością pojedynczej osi i średnimi czasami reakcji. Do konfigurowanego modułu aplikacji
można podłączyć maksymalnie 16 osi. Oferowane są następujące moduły aplikacji,
które uruchamiane są za pomocą narzędzia "AxisConfigurator":
•
Wprowadzanie prędkości obrotowej
•
Pozycjonowanie krzywki
Wersje urządzenia
Jako karta opcji
Jako sterownik
kompaktowy
w obudowie UOH
Dokumentacja do
MOVI-PLC®
204
Karta opcji
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Kontroler standard
DHE21B-T0
Kontroler z wbudowanym złączem Ethernet (protokoły UDP, TCP/IP) dla automatyzacji koordynowanych ruchów po osiach pojedynczych. Złącze USB do
procesów inżynieryjnych oraz karta SD dla przechowywania danych.
Karta opcji
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Kontroler standard
DHE21B-T0
Kontroler z wbudowanym złączem Ethernet (protokoły UDP, TCP/IP) dla automatyzacji koordynowanych ruchów po osiach pojedynczych. Złącze USB do
procesów inżynieryjnych oraz karta SD dla przechowywania danych.
Kontroler DHF21B-T0
Tak jak DHE21B, lecz dodatkowo ze złączami fieldbus Slave Profibus i
DeviceNet.
Kontroler DHR21B-T0
Tak jak DHE21B, lecz dodatkowo z przemysłowymi złączami Ethernet
PROFINET, Ethernet IP i Modbus TCP.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności, projektowania i danych technicznych dostępne są w poniższych dokumentacjach:
•
Podręcznik "Kontroler DHE21B / DHF21B / DHR21B (standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced)"
•
Podręcznik "Sterownik MOVI-PLC® basic DHP11B.."
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Zasilacz sieciowy UWU52A
Dane techniczne
Zasilacz sieciowy UWU52A
Numer katalogowy
Rysunek
wymiarowy
188 181 7
Napięcie wejściowe
1 × 110 – 240 V AC
Zakres napięcia
95 – 265 V AC, 110 – 300 V DC
Częstotliwość
50/60 Hz
Maksymalny prąd pracy jałowej
40 mA AC
Znamionowy prąd wejściowy
przy 1 × 110 V AC
przy 1 × 230 V AC
1.04 A AC
0.63 A AC
Napięcie na wyjściu
24 V DC (–1 % / +3 %)
Wyjściowy prąd znamionowy
przy 40 °C
przy 55 °C
2,5 A DC
2,0 A DC
Tętnienie resztkowe
< 50 mV
Napięcie zakłócające
< 120 mV
Strata mocy
< 5,5 W
Masa
0,23 kg (0,51 lb)
Temperatura robocza
od 0 °C do +55 °C (niedozwolone zroszenie)
Klasa ochrony
IP20 (EN 60529)
Klasa ochrony
I
Podłączanie
Zaciski gwintowane dla przekroju kabla 0,20 – 2,5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Moment dociągający 0,4 – 0,5 Nm
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
8.2.7
Moduł zwrotu energii do sieci
W przypadku falowników MOVITRAC®-B pracujących jako generator, wielkość 2
w trybie 4-Q można zamiast rezystorów hamujących użyć modułu zwrotu energii do
sieci MOVIDRIVE® MDR60A. Warunkiem jest obecność wydajnej sieci zasilającej.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w podręczniku systemowym "Moduł
zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR60A/61B i przemiennik częstotliwości
MDX62B", który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE.
Moduł MOVIDRIVE® MDR60A zasila obwód pośredni napięcia stałego podłączonych
falowników MOVIDRIVE® w przypadku pracy generatorowej energią elektryczną z sieci i
odprowadza energię generatorową z obwodu pośredniego napięcia stałego z powrotem
do sieci.
Aprobata UL
®
US
LISTED
Funkcje ochrony i
nadzoru
Aprobata UL i cUL udzielona jest dla urządzeń MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00,
MDR60A0370-503-00 oraz MDR60A0750-503-00. Aprobata cUL jest równoważna do
aprobaty według CSA. Urządzenie MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 nie posiada
aprobaty UL oraz cUL.
•
Nadzór i ochrona przed przeciążeniem termicznym.
•
Rozpoznanie awarii sieci w obrębie półokresu sieci.
•
Ochrona przed przepięciem.
9007200709048587
Właściwości
urządzenia do
zwrotu energii do
sieci w porównaniu
do przetwornicy
z opornikiem
hamującym
206
•
Bilans energetyczny: Energia generatorowa odprowadzana jest do sieci i nie powoduje strat cieplnych.
•
Oszczędność instalacyjna w przypadku wielu przetwornic (przyłącza sieciowe oraz
oporników hamujących). Dla właściwego zatrzymania, jak również w przypadku
wystąpienia zakłóceń w sieci, wymagany jest jednakże opornik hamujący.
•
Oszczędność miejsca w szafie sterującej i oszczędność mocy wentylatora, jeśli
opornik hamujący był do tej pory instalowany w szafie sterującej.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
Ogólne dane techniczne
Moduł zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (wielkość 2)
0370-503-00 (wielkość 3)
0750-503-00 (wielkość 4)
Odporność na zakłócenia
Spełnia EN 61800-3
Emisja zakłóceń w przypadku instalacji
spełniającej warunki EMC
Spełnia EN 61800-3:
• z filtrem sieciowym NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• z filtrem sieciowym NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• z filtrem sieciowym NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• z filtrem sieciowym NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Temperatura otoczenia
âU
Redukcja temperatury otoczenia
od 0 °C do +40 °C
Redukcja IN: 3 % IN na K do maks. 60 °C
Klasa klimatyczna
EN 60721-3-3, klasa 3K3
Temperatura magazynowania
1)
âL
–25 °C do +70 °C (EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Rodzaj chłodzenia (DIN 51751)
Chłodzenie zewnętrzne
(wentylator z regulacją temperatury, próg rozruchu 50 °C)
Klasa ochrony
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (przyłącza mocy)
IP10 (przyłącza mocy)
• z zamontowaną, dostarczaną seryjnie osłoną z pleksiglasu
• z zamontowanym wężem kurczowym (nie objęty dostawą)
IP20
• z zamontowaną osłoną przed dotykiem DLB11B
Wielkość 2
Wielkość 3
Wielkość 4
Rodzaj pracy
Praca ciągła (EN 60149-1-1 oraz 1-3)
Kategoria przepięciowa
III według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Wysokość pracy urządzenia
Przy h ≤ 1000 m bez ograniczeń.
Przy h ≥ 1000 m obowiązują następujące ograniczenia:
• Od 1000 m do maks. 4000 m:
– Redukcja IN o 1 % na 100 m
• Od 2000 m (6562 ft) do maks. 4000 m (13120 ft):
– Bezpieczne rozdzielenie przyłączy mocy i elektroniki nie jest gwarantowane powyżej 2000 m.
W tym celu wymagane są zewnętrzne działania (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed przepięciami
w celu redukcji przepięć kategorii III do kategorii II.
1) W przypadku wieloletniego magazynowania co 2 lata włączać na co najmniej 5 min do sieci, gdyż w przeciwnym razie może zmniejszyć
się żywotność urządzenia.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Dane techniczne MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 wielkość 2 i wielkość 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Wersja standardowa
Wersja z lakierowanymi obwodami
drukowanymi
Numer katalogowy
Wielkość 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Wielkość 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
(wg EN 50160)
3 × AC 380 V – 500 V
Usieć
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
Znamionowa moc
przyłączeniowa
PN
15 kW
37 kW
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
29 A AC
66 A AC
ZACISKI ELEKTRONIKI
Wejścia binarne
Oporność wewnętrzna
kompatybilne z PLC (EN 61131), czas dostępu 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Poziom sygnału
+13 V – +30 V = "1" = styk zamknięty
–3 V – +5 V = "0" = styk otwarty
Wyjścia binarne
Kompatybilne z PLC (EN 61131-2), czas zadziałania 1 ms, odporne na zwarcie,
Imax = 50 mA
Poziom sygnału
"0" = 0 V, "1" = +24 V, Uwaga: Nie przykładać obcych napięć.
OBWÓD POŚREDNI
SA
Wyjściowa moc pozorna
(przy Usieć = 3 × 380 – 500 V AC)
Napięcie obwodu pośredniego
(przy znamionowym prądzie
sieciowym Isieć)
UZK
Prąd znamionowy obwodu
pośredniego
(przy znamionowym prądzie
sieciowym Isieć)
IZK
Maks. prąd obwodu pośredniego IZK_max
25 kVA
50 kVA
560 V – 780 V DC
35 A DC
70 A DC
53 A DC
105 A DC
INFORMACJE OGÓLNE
Strata mocy przy PN
PVmax
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące
Podłączanie zacisków mocy
X1, X2
Dopuszczalny moment dociągający
Dopuszczalny przekrój kabla
Podłączanie zacisków
elektroniki
X3
Masa
Wymiary
Szer. ×
Wys. ×
Gł.
Dławik sieciowy (zawsze potrzebny)
Filtr sieciowy (opcjonalny)
Dla MOVITRAC®
Zalecane zabezpieczenie sieci
208
120 W
950 W
100 m3/h
180 m3/h
Rozłączne zaciski szeregowe
Końcówka izolacyjna żył DIN 46228
Śruba kombi M6
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 z 1,5 Nm (13 n-lb)
25 mm2 (AWG4)
Dopuszczalny przekrój kabla:
• jedna żyła na zacisk: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• dwie żyły na zacisk: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8.8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 in × 12,6 in × 5,0 in)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 in × 18,3 in × 8,7 in)
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Numer katalogowy
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Numer katalogowy
826 014 1
NF035-503 do 15 kW
Numer katalogowy 827 128 3
NF048-503 do 22 kW (15 kW × 125 %)
Numer katalogowy 827 117 8
NF085-503,
Numer katalogowy 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320, wielkość 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Wersja standardowa
Wersja z lakierowanymi obwodami
drukowanymi
Wielkość 4
0750-503-00
0750-503-00/L
Numer katalogowy
826 556 9
829 673 1
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe sieci
(wg EN 50160)
Usieć
3 × AC 380 V – 500 V
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Znamionowa moc
przyłączeniowa
PN
75 kW
Znamionowy prąd sieci
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Isieć
117 A AC
ZACISKI ELEKTRONIKI
Wejścia binarne
Oporność wewnętrzna
bezpotencjałowo (transoptor), kompatybilne z PLC (EN 61131), czas reakcji 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Poziom sygnału
+13 V – +30 V = "1"
= styk zamknięty
–3 V – +5 V = "0"
= styk otwarty
Wyjścia binarne
Kompatybilne z PLC (EN 61131-2), czas zadziałania 1 ms, odporne na zwarcie,
Imax = 50 mA
Poziom sygnału
"0" = 0 V, "1" = +24 V,
Uwaga: Nie przykładać obcych napięć.
OBWÓD POŚREDNI
SA
Wyjściowa moc pozorna
(przy Usieć = 3 × 380 – 500 V AC)
90 kVA
Napięcie obwodu pośredniego
UZK
560 V – 780 V DC
Prąd znamionowy obwodu
pośredniego
(przy znamionowym prądzie
sieciowym Isieć)
IZK
141 A DC
Maks. prąd obwodu pośredniego IZK_max
(przy znamionowym prądzie
sieciowym Isieć)
212 A DC
Informacje ogólne
Strata mocy przy PN
PVmax
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące
Podłączanie zacisków mocy
(L1, L2, L3 przy wielkości 6)
X1, X2
1700 W
360 m3/h
Trzpień przyłączeniowy M10
Dopuszczalny moment dociągający
14 Nm (120 in-lb)
Dopuszczalny przekrój kabla
70 mm2 (AWG2/0)
Przyłącze zacisków mocy SKS 1 – 3
Podłączanie zacisków
elektroniki
(X2 przy wielkości 6)
Dopuszczalny przekrój kabla:
• jedna żyła na zacisk:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• dwie żyły na zacisk:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
Szer. ×
Wys. ×
Gł.
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20,6 in × 8,07 in)
Masa
Wymiary
–
X3
24 kg (53 lb)
Dławik sieciowy (zawsze potrzebny)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Numer katalogowy 826 579 8
Filtr sieciowy (opcjonalny)
NF150-503,
Numer katalogowy 827 417 7
Dla MOVITRAC®
Zalecane zabezpieczenie sieci
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Rysunki
wymiarowe
Przy montażu w szafie rozdzielczej należy zachować minimalną wolną przestrzeń:
•
Pod i nad urządzeniem po 100 mm (3.9 in).
•
Boczna wolna przestrzeń nie jest konieczna
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150,
wielkość 2
127
3349923979
Wymiary w (in)
210
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
i
f
n
8
P Hz
Przy montażu w szafie rozdzielczej należy zachować minimalną wolną przestrzeń:
Pod i nad urządzeniem po 100 mm (3,9 in)
•
Boczna wolna przestrzeń nie jest konieczna
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370,
wielkość 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Wymiary w mm (in)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Przy montażu w szafie rozdzielczej należy zachować minimalną wolną przestrzeń:
•
Pod i nad urządzeniem po 100 mm (3,9 in)
•
Przy umieszczaniu elementów wrażliwych na temperaturę, na przykład styczników
lub bezpieczników, wymagane jest zachowanie nad przetwornicą odległości co
najmniej 300 mm (11,8 cala)
•
Boczna wolna przestrzeń nie jest konieczna
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750,
wielkość 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Wymiary w mm (in)
212
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
Połączenie
obwodu
pośredniego
kVA
i
f
n
8
P Hz
Dla połączenia obwodu pośredniego SEW-EURODRIVE zaleca stosowanie wymienionych poniżej zestawów kabli. Zestawy te posiadają odpowiednią wytrzymałość napięciową i dodatkowo oznaczone są różnymi kolorami. Jest to wymagane, ponieważ
zamiana biegunowości oraz zwarcie doziemne mogą prowadzić do zniszczenia podłączonych urządzeń.
Kable ograniczają rozpiętość połączenia obwodu pośredniego do dopuszczalnej długości rzędu 5 metrów, przy czym długość połączenia wielu urządzeń może zostać skrócona przez klienta. Końcówki kablowe dla podłączania z modułem zwrotu energii do
sieci oraz do falownika są dołączone do zestawów kabli. Do podłączania kolejnych przetwornic należy użyć uniwersalnych końcówek kablowych dostępnych w handlu. Falowniki powinny zostać podłączone w gwiazdę do modułu zwrotu energii do sieci.
Typ zestawu kabli
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Numer katalogowy
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150 ... 0300
0400 ... 0750
do podłączenia MOVITRAC®
WSKAZÓWKA
Stosować się do informacji na temat połączenia obwodu pośredniego zawartych
w podręczniku systemowym "Moduł zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR60A",
który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE.
8.2.8
Mocowanie na szynie nośnej FHS11B/12B/13B
FHS służy do mocowania na szynie nośnej przetwornic częstotliwości MOVITRAC® B
oraz do montażu spodniego rezystorów hamujących.
Typ
Numer katalogowy
Wielkość
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Rezystor hamujący
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne akcesoriów i opcji
P Hz
Rysunek
wymiarowy
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
Wielkość MOVITRAC® B
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Wymiary w mm (in)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
8.3
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
8.3.1
Rezystory hamujące
kVA
i
f
n
8
P Hz
Rezystory
hamujące BW
Informacje ogólne
Rezystory hamujące dostosowane są do eksploatacji z serią falowników MOVITRAC®
B. Rodzaj chłodzenia KS = chłodzenie samoczynne (chłodzenie powietrzem).
Powierzchnie rezystorów uzyskują przy obciążeniu PN wysokie temperatury. Należy
zapewnić odpowiednie miejsce montażu. Dlatego rezystory hamujące montowane są
zazwyczaj na dachu szafy rozdzielczej.
W przypadku temperatura otoczenia powyżej 45 °C należy zapewnić redukcję obciążenia rzędu 4 % na każde 10 K. Nie można jednakże przekroczyć maksymalnej wartości
temperatury otoczenia rzędu 80 °C. W przypadku montażu w szafie rozdzielczej należy
uwzględnić maksymalnie dopuszczalną temperaturę dla pozostałych komponentów
instalacji (np. MOVITRAC® B).
Aprobata UL i cUL
W połączeniu z przetwornicami częstotliwości MOVITRAC®, rezystory hamujące typu
BW.. posiadają dopuszczenie UL oraz cUL. Na życzenie firma SEW-EURODRIVE
dostarcza certyfikat. Rezystory hamujące BW..-T oraz BW..-P posiadają dopuszczenie
cRUus, niezależne od falownika MOVITRAC® B.
Rezystory
hamujące PTC
W przypadku rezystorów hamujących PTC należy przestrzegać następujących
punktów:
•
Zalecane tylko w przypadku zastosowania z niewielką energią generatorową.
•
Rezystor jest wewnętrznie zabezpieczony (odwracalnie) przed przeciążeniem przez
skokowe zwiększenie rezystancji nie przyjmując więcej energii.
Falownik wyłącza się wraz z sygnalizacją błędu "Czoper hamulcowy" (błąd F04).
186415755
Przyporządkowanie rezystorów hamujących PTC:
Typ rezystora hamującego
Numer katalogowy
Temperatura otoczenia âA
Dla MOVITRAC® B
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
od –25 °C do +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Kształt płaski
Rezystory o płaskim kształcie posiadają stopień ochrony IP54 i wewnętrzne termiczne
zabezpieczenie przed przeciążeniem (niewymienne). Rezystory montowane są
w zależności od typu w podany poniżej sposób:
•
Poprzez mocowanie szyny nośnej FHS lub zabudowę spodnią FKB pod radiatorem.
Zamocowane w zabudowie spodniej rezystory hamujące nie osiągają podanych
parametrów ED. Opcje FHS i FKB przystosowane są tylko do eksploatacji z rezystorami hamującymi BW027-003 i BW072-003.
•
Z osłoną przed dotykiem BS na szynie nośnej.
230 V
Typ rezystora hamującego
Numer katalogowy
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Wartość opornika RBW
Prąd wyzwalający zewnętrznego przekaźnika
bimetalowego
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
1,4 A
od –20 °C do +45 °C
Temperatura otoczenia âA
Dla MOVITRAC® B 230 V
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Typ rezystora hamującego
Numer katalogowy
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Wartość opornika RBW
Prąd wyzwalający zewnętrznego
przekaźnika bimetalowego
Temperatura otoczenia âA
Dla MOVITRAC® B 400/500 V
216
BW072-003
BW072-005
826 058 3
826 060 5
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W
450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
0,6 A
1,0 A
od –20 °C do +45 °C
0003 – 0040
0003 – 0040
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
Oporniki drutowe i
oporniki z kratki
stalowej
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Obudowa z blachy perforowanej (IP20), która otwarta jest w stronę powierzchni
montażowej
•
Chwilowa obciążalność oporników drutowych i oporników z kratki stalowej jest wyższa niż w przypadku płaskich rezystorów hamujących (→ rozdział "Wybór rezystora
hamującego")
•
W rezystorze hamującym BW..-T wbudowany jest przełącznik temperatury
•
W rezystorze hamującym BW..-P wbudowany jest termiczny przekaźnik obciążeniowy
Firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby dodatkowo zabezpieczyć oporniki drutowych i
oporniki z kratki stalowej przed przeciążeniem za pomocą przekaźnika bimetalowego o
charakterystyce klasy wyzwalającej 10 lub 10A (zgodnie z EN 60947-4-1). Prąd wyzwalający należy ustawić na wartość IF (→ poniższe tabele).
Nie stosować żadnych elektronicznych lub elektromagnetycznych zabezpieczeń, ponieważ mogą się one aktywować już w przypadku chwilowych i dopuszczalnych skoków
prądowych.
W przypadku rezystorów hamujących serii BW..-T / BW..-P można podłączyć alternatywnie do bimetalowego przekaźnika zintegrowany czujnik temperatury lub przekaźnik
przeciążeniowy za pomocą dwużyłowego, ekranowanego kabla. Doprowadzenie kabla
w rezystorach hamujących BW..-T i BW..-P może znajdować się z tyłu (→ rysunek
wymiarowy rezystory hamujące BW.. / BW..-T / BW..-P). W miejscach nieobsadzonych
otworów gwintowanych należy użyć zaślepek.
Powierzchnie rezystorów uzyskują przy obciążeniu PN wysokie temperatury. Należy
zapewnić odpowiednie miejsce montażu. Dlatego rezystory hamujące montowane są
zazwyczaj na dachu szafy rozdzielczej.
Podane w poniższych tabelach parametry mocy charakteryzują obciążalność rezystorów hamujących, w zależności od czasu włączenia. Czas włączenia (ED) rezystora
hamującego w % odnosi się do czasu cyklu pracy ≤ 120 s.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
217
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Przyporządkowanie do urządzeń 230 V AC
Typ
BW027006
BW027012
BW018015
Numer katalogowy
822 422 6
822 423 4
–
Numer katalogowy
Typ BW...-T
–
–
–
Numer katalogowy
Typ BW...-P
–
–
1820 416 3
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Oporność
Prąd wyzwalający IF
27 Ω ±10 %
4,7 A
6,7 A
BW012025
–
–
821 680 0
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
–
–
1820 414 7
–
–
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
9,1 A
Zaciski ceramiczne 2,5 mm2
(AWG12)
Moment dociągający
0,5 Nm / 4 lb in
Konstrukcja
BW018075
BW012050
18 Ω ±10 %
Przyłącza
Dla MOVITRAC® B
BW018035
13,9 A
BW012100
12 Ω ±10 %
20,4 A
14,4 A
20,4 A
28,9 A
Śruba M8
6 Nm / 50 lb in
Opornik drutowy
0015 – 0037
Opornik z kratki stalowej
2 × równolegle przy 0110
0055 / 0075
1) Fizyczne ograniczenie mocy ze względu na napięcie obwodu pośredniego i rezystancję.
BW039-003
BW039-006
BW039-012
BW039-026
BW915
BW106
BW206
Numer katalogowy
Typ
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
Numer katalogowy
Typ BW...-T
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Oporność
Prąd wyzwalający IF
Przyłącza
39 Ω ±10 %
15 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Zaciski ceramiczne 2,5 mm (AWG12)
Śruba M8
Moment dociągający
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcja
Opornik drutowy
Opornik z kratki stalowej
Dla MOVITRAC® B
0015 – 0022
42 A
2 × równolegle przy
0110
0150 / 2 × równolegle przy
0220 /0300
1) Fizyczne ograniczenie mocy ze względu na napięcie obwodu pośredniego i rezystancję.
BW...-T / BW...-P
218
Przekrój przyłącza styku sygnalizacyjnego / moment dociągający
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm
Obciążalność styku przekaźnika sygnalizacyjnego
•
•
Styk załączeniowy (styk rozwierny)
Spełnia wymogi EN 61800-5-1
2 A DC / 24 V DC (DC11)
2 A AC / 230 V AC (AC11)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
i
n
f
8
P Hz
Przyporządkowanie do urządzeń 400 V AC
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Numer katalogowy
Typ
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Numer katalogowy
Typ BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
Oporność
100 Ω ±10 %
Prąd wyzwalający IF
68 Ω ±10 %
2,4 A
3,4 A
Przyłącza
47 Ω ±10 %
4,2 A
5A
6,5 A
9,2 A
Zaciski ceramiczne 2,5 mm2 (AWG12)
Zaciski ceramiczne
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Moment dociągający
Konstrukcja
Opornik drutowy
Dla MOVITRAC® B
0015 – 0040
0055 / 0075
1) Fizyczne ograniczenie mocy ze względu na napięcie obwodu pośredniego i rezystancję.
Typ
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Numer katalogowy
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Numer katalogowy
Typ BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Numer katalogowy
Typ BW..-P
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Oporność
39 Ω ±10 %
11,3 A
9,1 A
Zaciski ceramiczne 2,5 mm2
(AWG12)
Śruba M8
Zaciski ceramiczne
2,5 mm2 (AWG12)
Śruba M8
Moment dociągający
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcja
Opornik drutowy
Prąd wyzwalający IF
Przyłącza
5,5 A
Dla MOVITRAC® B
8,1 A
18 Ω ±10 %
0110
13,9 A
20,4 A
Opornik z kratki stalowej
0110
0150 / 0220
1) Fizyczne ograniczenie mocy ze względu na napięcie obwodu pośredniego i rezystancję.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
219
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Typ
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
Numer katalogowy
–
821 680 0
–
–
–
–
Numer katalogowy
Typ BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Numer katalogowy
Typ BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
Oporność
15 Ω ±10 %
28,8 A
47,4 A
Prąd wyzwalający IF
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Przyłącza
54,7 A
Śruba M8
Moment dociągający
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcja
Dla MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Opornik z kratki stalowej
0220
0300
0370 – 0750
1) Fizyczne ograniczenie mocy ze względu na napięcie obwodu pośredniego i rezystancję.
220
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
B
C
2
2
A
'
B
M4
1
d
A
a
6
10
b
n
8
P Hz
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
Rysunek
wymiarowy
rezystorów
hamujących BW.../
BW..-T / BW...-P
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
BW... :
• 1 = konstrukcja płaska
Długość przewodu
połączeniowego wynosi
500 mm (19,7 in). W skład
wyposażenia wchodzą po
4 śruby gwintowane M4
w wersji 1 i 2.
• 2 = opornik z kratki stalowej
• 3 = opornik drutowy
• 4 = opornik drutowy z przełącznikiem temperatury
(-T/-P)
Doprowadzenie kabla (X)
możliwe jest z obydwu
stron.
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Typ BW...
Położenie pracy
BW..-T/ BW...-P
Wymiary główne w mm (in)
Mocowania w mm (in)
Dławik
kablowy
Masa
kg (lb)
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 (4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
BW268-T
4
549 (21,6)
BW147
3
465 (18,3)
BW147-T
4
BW247
3
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
BW039-026-T
4
BW018-015
BW018-015-P
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13.5
3,5 (7,7)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
6,1 (13)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13.5
13,2 (29,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
221
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Typ BW...
Położenie pracy
Wymiary główne w mm (in)
BW..-T/ BW...-P
Mocowania w mm (in)
C
a
Dławik
kablowy
Masa
kg (lb)
A/A'
B
b/c
d
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
Rysunek
wymiarowy
rezystorów
hamujących PTC
≥11 (0.43)
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
8
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Typ
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Osłona przed
dotykiem BS...
Opis
Dla płaskich rezystorów hamujących dostępna jest osłona przed dotykiem BS.. .
Osłona przed dotykiem
Numer katalogowy
Dla rezystora hamującego
BS003
BS005
813 151 1
813 152 X
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
Montaż rezystorów
hamujących
FKB10B
222
Typ
Numer
katalogowy
Wielkość
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Rysunek
wymiarowy dla
wielkości 0XS,
0S, 0L
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B
do montażu
spodniego
rezystorów
hamujących
FKB..B służy do montażu spodniego rezystorów hamujących pod falownikami.
Typ
Numer katalogowy
Wielkość
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Rezystor hamujący
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Rysunek
wymiarowy
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
Wielkość MOVITRAC® B
224
Wymiary w mm (in)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
8.3.2
i
f
n
8
P Hz
Dławik sieciowy ND
Dławiki sieciowe ND.. posiadają niezależne od MOVITRAC® dopuszczenie cRUus.
Typ dławika
sieciowego
ND 010-301
Numer katalogowy
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Napięcie znamionowe
UN
1 × 230 V AC ±10 %
Temperatura otoczenia
°C
od –25 °C do +45 °C
Klasa ochrony
IP00 (EN 60529)
AC 10 A
Prąd znamionowy IN
Strata mocy przy IN PV
6W
10 W
3 mH
1,5 mH
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003 – 0008
0011 – 0022
Indukcyjność LN
Zacisk szeregowy
Moment dociągający
AC 20 A
®
Pasujące do MOVITRAC B
1-fazowe 230 V
Typ dławika
sieciowego
Numer katalogowy
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
Napięcie znamionowe
UN
3 × 200 – 500 V AC ±10 %
Temperatura
otoczenia °C
od –25 °C do +45 °C
Klasa ochrony
IP00 (EN 60529)
20 A AC
45 A AC
85 A AC
AC 150 A
10 W
15 W
25 W
65 W
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
Śruby M10 / PE: M8
2,5 Nm / 22 lb in
3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in
Prąd znamionowy IN
Strata mocy przy IN PV
0,1 mH
Indukcyjność LN
Zacisk szeregowy
Moment dociągający
0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in
Śruba M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
Pasujące do MOVITRAC® B
3-fazowe
400/500 V
3-fazowe
230 V
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
100 % IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
125 % IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
100 % IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
125 % IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
225
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
1-fazowe falowniki
Użycie jest konieczne:
•
W przypadku obciążenia urządzenia rzędu IN > 100 %
•
Przy indukcyjności sieci < 100 µH na pasmo
•
W przypadku eksploatacji wielu podłączonych jednocześnie urządzeń. Dławik sieciowy ogranicza przepięcia spowodowane przełączaniem.
Użycie jest opcjonalne:
•
Zmniejszenie sieciowych drgań harmonicznych wyższych
•
Wsparcie działania zabezpieczenia przepięciowego
Warunkami dla podłączenia wielu 1-fazowych falowników do 3-fazowego dławika sieciowego są:
Podłączenie wielu
falowników
jednofazowych
do trójfazowego
dławika
sieciowego
3-fazowe falowniki
•
Stycznik sieciowy musi być przystosowany na prąd sumaryczny.
•
Wstępne zabezpieczenie musi odpowiadać znamionowej wartości natężenia prądu
dławika sieciowego.
•
Symetryczne podłączenie MOVITRAC® B do dławika sieciowego.
Zastosowanie jest konieczne w przypadku eksploatacji 5 lub więcej jednocześnie załączonych falowników. Dławik sieciowy ogranicza przepięcia spowodowane przełączaniem.
Zastosowanie to jest opcjonalne dla wsparcia działania zabezpieczenia przepięciowego.
Rysunek wymiarowy dławika sieciowego ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1]
Przestrzeń dla zacisków montażowych
Dowolne położenie montażowe
Typ dławika
sieciowego
226
Wejście: 1U1, 1V1, 1W1
Wyjście: 1U2, 1V2, 1W2
Wymiary główne w mm (in)
Wymiary mocowania w mm (in)
b
Wymiary otworów
w mm (in)
Masa
c
kg (lb)
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 – 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 – 88 (2,2 – 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
31 – 42 (1,2 – 1,7) 5 – 10 (0,2 – 0,39)
0,5 (1)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Rysunek wymiarowy dławika sieciowego ND150..
c
c
a
A
b
B
1455933707
Typ dławika
sieciowego
ND150-013
Wymiary główne w mm (in)
Wymiary mocowania w mm (in)
Wymiary otworów
w mm (in)
Masa
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Filtr sieciowy NF
•
W celu powstrzymania emisji zakłóceń po stronie sieci ze strony falowników.
•
Pomiędzy filtrem sieciowym NF... a MOVITRAC® nie wolno wykonywać połączeń.
•
Filtry sieciowe NF... posiadają dopuszczenie cRUus niezależnie od MOVITRAC®.
Typ
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Numer katalogowy
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Napięcie znamionowe
3 × 200 – 500 V AC ±10 %
Temperatura otoczenia
od –25 °C do +45 °C
Klasa ochrony
IP20 (EN 60529)
Prąd znamionowy
9 A AC
Strata mocy
Prąd upływowy
14 A AC
18 A AC
35 A AC
48 A AC
6W
9W
12 W
15 W
22 W
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Przyłącza
Śruba PE
Moment dociągający
Pasujące do MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
100 % IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Typ
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Numer katalogowy
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Napięcie znamionowe
3 × 200 – 500 V AC ±10 %
Temperatura otoczenia
od –25 °C do +45 °C
Klasa ochrony
IP20 (EN 60529)
Prąd znamionowy
Strata mocy
Prąd upływowy
Przyłącza
Śruba PE
Moment dociągający
63 A AC
85 A AC
115 A AC
150 A AC
30 W
35 W
60 W
90 W
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
3 Nm / 30 lb in
3,7 Nm / 33 lb in
Pasujące do MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
228
100 % IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % IN
0150
0220
0300
–
125 % IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
i
f
n
8
P Hz
a
A
Rysunek
wymiarowy filtra
sieciowego
NF009-503 –
NF150-503
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Dowolne położenie montażowe
Typ filtra
sieciowego
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Wymiary główne w mm (in)
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
C
Wymiary mocowania w mm
(in)
a
195 (7,68)
225 (8,86)
80 (3,1)
20 (0,78)
100 (3,94)
260 (10,2)
330 (13)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
Masa
kg (lb)
0,8 (2)
210 (8,27)
240 (9,45)
275 (10,8)
320 (12,6)
c
Przyłącze
PE
180 (7,09)
255 (10)
315 (12,4)
b
Wymiary otworów
w mm (in)
5,5 (0,22)
M5
0,9 (2)
1,1 (2,4)
255 (10)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
2,1 (4,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Ferryty składane ULF11A
Numer katalogowy: 1821 213 1 (3 szt.)
Opis
Za pomocą ferrytów składanych można zredukować emisję zakłóceń ze strony przewodu sieciowego. Ferryty składane przeznaczone są do użytku tylko w urządzeniach
jednofazowych.
Wyposażenie fabryczne zawiera 3 ferryty składane, które należy zamontować zgodnie
z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
Dane techniczne
Rysunek
wymiarowy
Dla średnicy kabla
10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 in)
Temperatura
magazynowania
od –40 °C do +85 °C
Temperatura eksploatacji
od –25 °C do +105 °C
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
C
D
A
B
9007199346002571
Typ
ULF11A
230
Wymiary główne w mm (in)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
Dławiki wyjściowe HD
Za pomocą dławika wyjściowego można zredukować emisję zakłóceń nieekranowanego kabla silnika.
Typ dławika wyjściowego
Numer katalogowy
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Masa
Typ dławika wyjściowego
Numer katalogowy
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Maks. strata mocy PVmaks
Dla przekrojów kabli
HD001
813 325 5
Prąd znamionowy
12 A AC
Strata mocy
(w przypadku prądu
znamionowego)
11 W
20 W
Temperatura otoczenia
od –10 °C do +60 °C
Redukcja 3 % IN przy 40 °C do 60 °C
Stopień ochrony
IP20
2
Podłączenie sieci i silnika
Podłączenie falownika
Masa
Możliwość zabudowy
spodniej dla wielkości
Przewody z końcówkami izolacyjnymi żył
0,55 kg (1,2 lb)
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
brak możliwości
zabudowy spodniej
0S
0L
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
dla MOVITRAC® B ..-5A3
®
dla MOVITRAC B ..-2A3
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
A
d
C
Rysunek
wymiarowy
HD001 – HD003
Zaciski gwintowane 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Typ dławika wyjściowego
Wymiary główne w mm (in)
Wymiary mocowania
w mm (in)
Wewnętrzna Ø
w mm (in)
Wymiary otworów w mm (in)
Masa
c
kg (lb)
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
Rysunek
wymiarowy HD012
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Długość = 100 mm (3,94 in)
232
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
Rysunek
wymiarowy
HD100 / HD101
i
f
n
8
P Hz
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Z modułem przednim FSE24B + 4 mm (0,16 in)
Typ dławika
wyjściowego
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Wielkość 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Wielkość 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Wymiary główne w mm (in)
233
8
kVA
i
8.3.6
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Filtr wyjściowy HF...
Filtry wyjściowe HF... są filtrami sinusowymi do wygładzania napięcia wyjściowego
falowników. Filtry wyjściowe HF... (oprócz HF450-503 i HF180-403) są dopuszczone do
eksploatacji zgodnie z UL/cUL w połączeniu z urządzeniem MOVITRAC®.
Filtry wyjściowe HF... są stosowane:
•
W przypadku grupy napędów (kilka równoległych przewodów zasilających do silnika); powstrzymywana jest wymiana ładunków elektrycznych w kablach silnika.
•
Dla ochrony izolacji uzwojenia silników obcych, które nie są przystosowane do eksploatacji falowników.
•
Do ochrony przed skokami przepięciowymi w przypadku długich przewodów zasilających do silnika (> 100 m).
Należy przestrzegać następujących wskazówek:
WSKAZÓWKI
•
Filtry wyjściowe mogą być stosowane tylko dla trybów pracy VFC oraz U/f.
•
Filtry wyjściowe nie mogą być stosowane dla mechanizmów dźwignicowych.
•
Przy projektowaniu napędu należy uważać na spadek napięcia w filtrze wyjściowym
i związaną z tym redukcją dostępnych momentów obrotowych silnika. Odnosi się to
w szczególności do urządzeń 230 V AC z filtrem wyjściowym.
Typ filtra wyjściowego
Numer katalogowy
Napięcie znamionowe
UN
Prąd upływowy przy UN
ΔI
Strata mocy przy IN
PV
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W
Emisja zakłóceń poprzez nieekranowany przewód silnika
35 W
55
65 W
90 W
Zgodnie z klasą wartości granicznych C1/C2 wg EN 61800-3
Temperatura otoczenia âU
115 W
3)
od 0 °C do +45 °C (redukcja: 3 % IN na K do maks. 60 °C)
Stopień ochrony (EN 60529)
IP20
Przyłącza /
Moment dociągający
Końcówka kablowa M4
1,6 Nm ±20 %
Masa
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
10,8 kg (23,8 lb)
Przyporządkowanie urządzeń 400/500 V AC
Spadek napięcia przy IN
ΔU
Znamionowy prąd
przejściowy IN 400 V
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Znamionowy prąd
przejściowy IN 500 V
(przy Usieć = 3 × 500 V AC)
4 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
12 A AC
2 A AC
3 A AC
5 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0005 – 0011
Tryb pracy znamionowej
(100 %) 3)
Zwiększona moc (125 %)
< 6,5 % (7,5 %) przy 400 V AC / < 4 % (5 %) przy 500 V AC przy fAmax = 50 Hz (60 Hz)
2,5 A AC
3)
0005
Przyporządkowanie urządzeń 230 V AC
Spadek napięcia przy IN
ΔU
Znamionowy prąd
przejściowy IN 230 V
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
–
< 18,5 % (19 %) przy 230 V AC przy fAmax = 50 Hz (60 Hz)
4,3 A AC
6,5 A AC
Tryb pracy znamionowej
(100 %) 3)
–
–
Zwiększona moc (125 %) 3)
–
–
10,8 A AC
0015/0022
0015/0022
1) Dopuszczenie zgodnie z UL/cUL w połączeniu z falownikami MOVITRAC
13 A AC
–
–
17,3 A AC
22 A AC
0037
0055
–
0037
®. Na życzenie firma SEW-EURODRIVE dostarcza certyfikat.
2) Powyżej częstotliwości fA = 60 Hz dla znamionowego prądu przejściowego IN obowiązuje redukcja o 6 % IN na każde 10 Hz.
3) Z uwzględnieniem rozdziału na temat instalacji zgodnej z EMC wg EN 61800-3 w dokumentacji SEW
234
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
kVA
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
i
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Typ filtra wyjściowego
Numer katalogowy
826 313 2
Napięcie znamionowe
UN
Prąd upływowy przy UN
ΔI
Strata mocy przy IN
PV
825 784 1
825 785 X
825 786 8
826 948 3
n
8
P Hz
HF180-403
0 829 909 9
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W
Emisja zakłóceń poprzez
nieekranowany przewód silnika
90 W
120 W
200 W
400 W
860 W
Zgodnie z klasą wartości granicznych C1/C2 wg EN 61800-33)
Temperatura otoczenia âU
od 0 °C do +45 °C (redukcja: 3 % IN na K do maks. 60 °C)
Stopień ochrony (EN 60529)
IP20
IP20
Trzpień przyłączeniowy
M4
1,6 Nm
± 20 %
Przyłącza /
Moment dociągający
f
10,8 kg
(23,8 lb)
Masa
16,5 kg
(36,4 lb)
23 kg
(51 lb)
IP00
Końcówka kablowa M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)
od –25 °C do +85 °C
IP10
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
Przyporządkowanie urządzeń 400/500 V AC
Spadek napięcia przy IN
ΔU
< 6,5 % (7,5 %) przy 400 V AC / < 4 % (5 %) przy 500 V AC przy fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 16 A
AC 23 A
AC 33 A
AC 47 A
AC 90 A
AC 180 A
AC 13 A
AC 19 A
AC 26 A
AC 38 A
AC 72 A
AC 180 A
Tryb pracy znamionowej (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Zwiększona moc (125 %) 3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)/0550/
07504)
0550/0750
Znamionowy prąd
przejściowy IN 400 V
(przy Usieć = 3 × 400 V AC)
Znamionowy prąd
przejściowy IN 500 V
(przy Usieć = 3 × 500 V AC)
Przyporządkowanie urządzeń 230 V AC
Spadek napięcia przy IN
ΔU
Znamionowy prąd
przejściowy IN 230 V
(przy Usieć = 3 × 230 V AC)
< 18,5 % (19 %) przy 230 V AC przy fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 29 A
AC 42 A
AC 56.5 A
AC 82.6 A
AC 156 A
-
Tryb pracy znamionowej (100 %)3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
Zwiększona moc (125 %)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) Dopuszczenie zgodnie z UL/cUL w połączeniu z falownikami MOVITRAC®. Na życzenie firma SEW-EURODRIVE dostarcza certyfikat.
2) Powyżej częstotliwości fA = 60 Hz dla znamionowego prądu wyjściowego IN obowiązuje redukcja o 6 % IN na każde 10 Hz.
3) Z uwzględnieniem rozdziału na temat instalacji zgodnej z EMC wg EN 61800-3 w dokumentacji SEW
4) Dla eksploatacji z tymi urządzeniami MOVITRAC® podłączać równolegle 2 filtry wyjściowe HF...
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Rysunki wymiarowe
filtrów wyjściowych
HF...-503
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Dopuszczalne jest wyłącznie położenie montażowe przedstawione na rysunku wymiarowym.
Typ filtra wyjściowego
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
Wymiary mocowania
w mm (in)
Wymiary główne w mm (in)
A
80 (3,1)
135 (5,31)
B
286 (11,3)
296 (11,7)
C
176 (6,93)
216 (8,5)
a
70 (2,8)
b
265 (10,4)
283 (11,1)
Wymiary
otworów
w mm (in)
c
7 (0,3)
Przestrzeń chłodzenia1)
w mm (in)
góra
dół
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Wolna przestrzeń z boków nie jest konieczna, możesz montować urządzenia w szeregu jedno obok drugiego.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Dopuszczalne jest wyłącznie położenie montażowe przedstawione na rysunku wymiarowym.
Typ filtra
wyjściowego
HF450-503
236
Wymiary główne w mm (in)
Wymiary mocowania
w mm (in)
Wymiary
otworów w mm
(in)
Przestrzeń chłodzenia
w mm (in)
A
B
C
a
b
c
góra
dół
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
Rysunki wymiarowe
filtrów wyjściowych
HF...-403
kVA
i
f
n
8
P Hz
Na poniższej ilustracji przedstawiono mechaniczne wymiary w mm (in).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Wymiary mocowania w mm (in)
Typ
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Wymiary główne w mm (in)
Zabudowa
standardowa
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Poprzeczne położenie montażowe
Wymiary
otworów
w mm (in)
Przestrzeń chłodzenia
w mm (in)
a1
a2
c
boczne
góra
dół
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
po 30
(1,2)
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
A
B
2705456011
Oczkowa końcówka kablowa musi być nałożona na łącznik z miedzi.
Dopuszczalne jest wyłącznie położenie montażowe przedstawione na rysunku wymiarowym.
Typ filtra
wyjściowego
HF180-403
Wymiary główne w mm (in)
Wymiary mocowania
w mm (in)
Wymiary otworów w mm
(in)
Przestrzeń chłodzenia
w mm (in)
A
B
C
a
b
c
d
boczne
góra
dół
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
11
(0,43)
po 192
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
P Hz
Moduł EMC FKE12B / FKE13B
Dzięki zastosowaniu modułu EMC osiągana jest klasa wartości granicznych C1 (B) op
stronie wejścia i wyjścia. Moduł EMC przystosowany jest do parametrów pracy 100 % i
125 %.
Dane techniczne
Typ
FKE12B
FKE13B
Numer katalogowy
829 590 5
829 591 3
Napięcie znamionowe
3 × 230 – 500 V AC
Spadek napięcia w filtrze
(dla prądu znamionowego)
<1%
Prąd znamionowy
AC 12 A
Strata mocy (dla prądu
znamionowego)
20 W
Temperatura otoczenia
od –10 °C do +60 °C
Redukcja 3 % IN przy 40°C do 60 °C
Klasa ochrony
IP20
Zaciski gwintowane 4 mm2 (AWG10)
Podłączenie sieci i silnika
Podłączenie falownika
Przewody z końcówkami izolacyjnymi żył
Masa
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
dla MOVITRAC® B ...-5A3
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
dla MOVITRAC® B ...-2A3
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Możliwość zabudowy spodniej
dla wielkości
Wszystkie wymiary podane są w mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
45 (1.8)
e
b
d
e
M5
Rysunek
wymiarowy modułu
EMC FKE12B /
FKE13B
9007199616643467
* Z modułem przednim FSE24B + 4 mm (0,16 in)
238
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Dane techniczne
Dane techniczne rezystorów hamujących, dławików i filtrów
Moduł EMC
MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
P Hz
Wymiary główne w mm (in)
b
d
e
FKE12B
Wielkość 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Wielkość 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
8
239
Deklaracje zgodności
MOVITRAC®
9
9
Deklaracje zgodności
9.1
MOVITRAC®
Deklaracja zgodności UE
900850010
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych produktów
Przetwornice częstotliwości serii
MOVITRAC® B
zgodnie z
Dyrektywą maszynową
2006/42/WE
Dyrektywą dot. niskich napięć
2006/95/WE
Dyrektywą EMV
2004/108/EG
Pokrewnych norm zharmonizowanych: EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
1)
4)
5)
1)
4)
5)
Produkty przeznaczone są do montażu w maszynach. Uruchomienie niedozwolone jest dopóty,
dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyny, w których te produkty mają być zamontowane,
spełniają warunki powyższej dyrektywy maszynowej.
Wymienione produkty nie są w myśl dyrektywy EMV produktami zdatnymi do użytku jako
samodzielne urządzenia. Dopiero po włączeniu tych produktów do całkowitego systemu możliwa jest
ocena zgodności z normą EMV. Ocena taka sporządzona została dla typowej instalacji, a nie dla
poszczególnych produktów.
Wszystkie normy bezpieczeństwa technicznego dokumentacji właściwej dla produktu (instrukcja
obsługi, podręcznik, itd.), powinny być zachowane przez pełny cykl żywotności produktu.
Bruchsal
22.06.10
Miejscowość
Data
Johann Soder
Kierownik techniczny
a) b)
a) Upoważniony do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
b) Upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej
240
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
10
Lista adresów
Niemcy
Główny zarząd
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adres pocztowy
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Zakład produkcyjny
/ Przekładnie
przemysłowe
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Północz
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (przy Hannover)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Wschód
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (przy Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Południe
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (przy Monachium)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zachód
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (przy Düsseldorf)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie.
Francja
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Zakład produkcyjny
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
241
Lista adresów
10
Francja
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie.
Algieria
Dystrybucja
Algier
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Wiedeń
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Bruksela
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Przekładnie
przemysłowe
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Mińsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Argentyna
Zakład montażowy
Dystrybucja
Australia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Austria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Belgia
Białoruś
Dystrybucja
Brazylia
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
242
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
Brazylia
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adres pocztowy
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tiencin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Kanton
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Bułgaria
Dystrybucja
Chile
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Chiny
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chinach na żądanie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
243
Lista adresów
10
Chorwacja
Dystrybucja
Serwis
Zagrzeb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Kopenhaga
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kair
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Serwis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Ateny
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Dania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Egipt
Dystrybucja
Serwis
Estonia
Dystrybucja
Finlandia
Gabon
Dystrybucja
Grecja
Dystrybucja
Hiszpania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Holandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
244
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
Hong Kong
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Siedziba
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Indie
Irlandia
Dystrybucja
Serwis
Izrael
Dystrybucja
Japonia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Kamerun
Dystrybucja
Kanada
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
245
Lista adresów
10
Kazachstan
Dystrybucja
Ałma-Ata
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pusan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Bejrut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Olita
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Ryga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Bruksela
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Kenia
Dystrybucja
Kolumbia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Korea Południowa
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Liban
Dystrybucja Liban
Dystrybucja
Jordania / Kuwejt /
Arabia Saudyjska /
Syria
Bejrut
Litwa
Dystrybucja
Łotwa
Dystrybucja
Luksemburg
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
246
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
Madagaskar
Dystrybucja
Antananarywa
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
AlMuhammadijja
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Ułan Bator
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Malezja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Marokko
Dystrybucja
Serwis
Meksyk
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Mongolia
Dystrybucja
Namibia
Dystrybucja
Nigeria
Dystrybucja
Norwegia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Nowa Zelandia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
247
Lista adresów
10
Nowa Zelandia
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karaczi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Serwis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
Hotline / dyżur
telefoniczny
24-h
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Pakistan
Dystrybucja
Paragwaj
Dystrybucja
Peru
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Polska
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Portugalia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Republika Czeska
Dystrybucja
Zakład montażowy
Serwis
Rosja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
248
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
RPA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kapsztad
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Bukareszt
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Belgrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratysława
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Rumunia
Dystrybucja
Serwis
Senegal
Dystrybucja
Serbia
Dystrybucja
Singapur
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Słowacja
Dystrybucja
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
249
Lista adresów
10
Słowacja
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Koszyce
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Dar es Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dniepropetrowsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Słowenia
Dystrybucja
Serwis
Suazi
Dystrybucja
Szwajcaria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Szwecja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tajlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tanzania
Dystrybucja
Tunezja
Dystrybucja
Turcja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Ukraina
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
250
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Lista adresów
10
USA
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Region
PołudniowoWschodni
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Region
PółnocnoWchodni
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Region
Środkowy
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Region
PołudniowoZachodni
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Region
Zachodni
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie.
Węgry
Dystrybucja
Serwis
Budapeszt
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Wenezuela
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Wielka Brytania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h
Tel. 01924 896911
Ho Chi Minh
(miasto)
Wszystkie branże oprócz portowej i
wiertniczej:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ho Chi Minh
(miasto)
Branża portowa i wiertnicza:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Wietnam
Dystrybucja
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
251
Lista adresów
10
Wietnam
Hanoi
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Włochy
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Wybrzeże Kości Słoniowej
Dystrybucja
Zambia
Dystrybucja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dystrybucja
Serwis
252
Szardża
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Skorowidz
Skorowidz
A
Analogowe wprowadzanie wartości zadanych ....78
Aprobata UL ......................................................145
urządzenia do zwrotu energii do sieci
MDR60A ........................................206
B
Blaszka ekranująca
elektronika sterująca ....................................24
moduł mocy ..................................................25
Błąd
F01 prąd przeciążeniowy ...........................138
F03 zwarcie doziemne ...............................138
F04 czoper hamulcowy ..............................139
F06 zanik fazy w sieci ................................139
F07 przeciążenie napięcia obwodu
pośredniego ...................................139
F08 nadzór prędkości obrotowej ................139
F09 uruchomienie .......................................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F100 drgania / ostrzeżenie .........................142
F101 drgania / błąd ....................................142
F102 starzenie oleju / ostrzeżenie ..............142
F103 starzenie oleju / błąd .........................142
F104 starzenie oleju / nadwyżka
temperatury ...................................142
F105 starzenie oleju / komunikat
gotowości ......................................142
F106 zużycie hamulca ................................142
F11 nadwyżka temperatury ........................139
F110 ochrona Ex-e .....................................142
F111 błąd magistrali systemowej (SBus) ...142
F113 przerwanie przewodu – wejście
analogowe .....................................142
F116 Timeout MOVI-PLC ...........................142
F17 ... F24 zakłócenia systemu ..................139
F25 EEPROM .............................................140
F26 zewnętrzny zacisk ...............................140
F31 czujnik TF/TH ......................................140
F32 przepełnienie indeksu IPOS ................140
F34 timeout ramp .......................................140
F35 tryb pracy z ochroną Ex-e ...................140
F36 brak opcji .............................................140
F37 watchdog systemu ..............................141
F38 oprogramowanie systemowe ..............141
F43 limit czasu RS485 ...............................141
F44 stopień obciążenia urządzenia ............141
F45 inicjalizacja ..........................................141
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
F47 magistrala systemowa 1 Timeout ....... 141
F77 słowo sterujące IPOS ......................... 141
F80 test RAM ............................................. 141
F81 warunek startu .................................... 141
F82 wyjście otwarte ................................... 141
F84 ochrona silnika ................................... 142
F94 suma kontrolna EEPROM .................. 142
F97 błąd kopiowania .................................. 142
F98 CRC Error Flash ................................. 142
Bramki fieldbus ................................................ 196
Budowa urządzenia ........................................... 15
wielkość 0XS / 0S / 0L ................................. 17
wielkość 1 / 2S / 2 ........................................ 18
wielkość 3 .................................................... 19
wielkość 4 / 5 ............................................... 20
C
Cold Plate .......................................................... 30
CSA .................................................................. 145
cUL ................................................................... 145
Czasy reakcji zacisków .................................... 169
Częstotliwość wyjściowa .................................... 61
Czujnik izolacji ................................................... 31
Czujnik termiczny TF .................................. 53, 169
D
Dane elektroniczne .......................................... 169
funkcje bezpieczeństwa ............................. 170
Dane techniczne
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0L ............ 168
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0S ............ 167
230 V AC / 1-fazowe / wielkość 0XS ......... 166
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 0L ............ 160
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 0XS ......... 158
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 2 .............. 162
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 3 .............. 163
230 V AC / 3-fazowe / wielkość 4 .............. 164
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0L ..... 151
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0S ..... 150
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 0XS .. 149
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 2 ....... 153
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 2S ..... 152
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 3 ....... 154
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 4 ....... 155
400/500 V AC / 3-fazowe / wielkość 5 ....... 156
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 209
253
Skorowidz
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ......................209
ogólne .........................................................146
opcja DFP21B ................................... 189, 190
przegląd .....................................148, 157, 165
DBG60B klawiatura ...........................................172
tryb ręczny ....................................................72
uruchomienie ................................................66
DBM60B ............................................................174
Definicja słowa statusowego .............................101
podstawowy blok statusu ...........................101
Definicja słowa sterującego ................................95
bazowy blok sterujący ..................................95
Deklaracja zgodności
MOVITRAC® ..............................................240
DFD11B DeviceNet ...........................................191
DFE24B EtherCat .............................................192
DFE32B PROFINET .........................................193
DFE33B PROFINET .........................................195
DFP21B PROFIBUS .........................................189
DFS11B PROFIBUS .........................................190
DFS21B PROFINET .........................................194
Diody
kody migowe ..............................................129
Diody sygnalizujące ..........................................200
DKG60B ............................................................174
Dławik sieciowy ND .................................... 37, 225
Dławik wyjściowy HD ................................. 39, 231
Długości przewodów ...........................................32
magistrala SBus ...........................................46
Dokumentacja, obowiązująca .............................12
Dokumentacje, obowiązujące .............................12
Doprowadzenie prądu do silnika .........................32
E
Emisja zakłóceń ......................................... 33, 146
Enter (klawiatura FBG11B) .................................60
EtherCat DFE24B .............................................192
F
FBG nastawnik wartości zadanej ........................61
FBG11B klawiatura .................................... 60, 171
funkcje ..........................................................60
obsługa .........................................................61
Ferryty składane ULF11A .......................... 38, 230
Filtr sieciowy HF ................................................234
Filtr sieciowy NF ...................................37, 38, 228
Filtr wyjściowy HF ...............................................38
FIO11B moduł analogowy ........... 55, 57, 182, 184
FIO21B moduł cyfrowy ........................................57
FSC11B złącze komunikacyjne ................. 55, 185
254
FSC12B złącze komunikacyjne ........................ 186
FSE24B .............................................................. 55
FSE24B moduł EtherCAT® .............................. 188
Funkcje ............................................................ 105
Funkcje bezpieczeństwa .................................. 170
Funkcje nadzoru
czas Timeout ............................................. 105
komunikat błędu Timeout .......................... 105
reakcja Timeout ......................................... 105
G
GOST-R ........................................................... 145
Grupa napędów ................................................. 64
I
Informacje o urządzeniu ................................... 137
Instalacja zgodna z wymogami EMC ................. 24
Instalacja zgodna z wymogami UL ..................... 22
K
Karta sterująca typ DHP11B
diody sygnalizujące ................................... 200
Kategoria przepięciowa .................................... 146
Klasa klimatyczna ............................................ 146
Klasa wartości granicznych ................................ 38
Klasa wartości granicznych B w połączeniu
z przewodem ...................................................... 38
Klasa zanieczyszczenia ................................... 146
Klawiatura DBG60B ......................................... 172
Uruchomienie .............................................. 66
Ustawianie parametrów ............................... 71
wskazania .................................................. 132
Klawiatura FBG11B ................................... 60, 171
funkcje ......................................................... 60
obsługa ........................................................ 61
Kod powrotny
19 aktywna blokada parametrów ............... 131
20 przebiega proces ustawień
fabrycznych .................................. 131
23 brak karty opcji ..................................... 131
27 brak karty opcji ..................................... 131
28 konieczna blokada stopnia mocy .......... 131
29 niedopuszczalna wartość dla parametru ....
131
32 zezwolenie ............................................ 131
34 błąd w procesie ..................................... 131
38 FBG11B nieprawidłowy rekord
danych .......................................... 131
Kody powrotne ................................................. 131
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Skorowidz
Kody powrotne parametryzacji ..........................110
Additional-Code ..........................................111
Error-Class .................................................110
Error-Code ..................................................110
Kody stanu urządzenia .....................................129
Komunikacja z opcją frontową FSC12B ............186
Komunikat
falownik gotowy do pracy ...........................101
odblokowanie danych PO ...........................101
Kopia bezpieczeństwa ........................................61
DBG60B .....................................................126
MOVITOOLS® MotionStudio ......................128
UBP11A ......................................................127
Kopiowanie danych ...........................................126
FBG11B ......................................................126
Korzystanie z dokumentacji ..................................8
L
Lista błędów ......................................................138
M
Magazynowanie długoterminowe ......................143
Magistrala systemowa ........................................49
Magistrala systemowa (SBus), instalacja ...........44
Maksymalna prędkość obrotowa ........................64
Maksymalna wartość zadana ..............................61
MBG11A nastawnik wartości zadanej ...............176
Menu parametrów ...............................................61
Minimalna prędkość obrotowa ............................64
Minimalna wolna przestrzeń ...............................21
Mocowanie na szynie nośnej
rezystor hamujący ......................................213
Moduł analogowy FIO11B ........... 55, 57, 182, 184
Moduł cyfrowy FIO21B ........................................57
Moduł EMC FKE ........................................ 40, 238
Moduł EtherCAT FSE24B .................................188
Moduł parametrów UBP11A .............................175
Moduł przedni
klawiatura FBG11B ....................................171
moduł analogowy FIO11B ..........................182
moduł analogowy FIO21B ..........................184
moduł EtherCAT FSE24B ..........................188
moduł komunikacyjny FSC11B ..................185
Moduł zwrotu energii do sieci MDR60A
ogólne dane techniczne .............................207
opis .............................................................206
Moduły przednie ................................................181
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Montaż
karta opcji DFP21B w MOVITRAC® B ......... 48
Montaż spodni rezystora hamującego ............. 223
MOVITOOLS® MotionStudio, uruchomienie ...... 73
MOVI-PLC® ...................................................... 199
N
Napęd wielosilnikowy ......................................... 64
Nastawnik wartości zadanej ............................... 61
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, uruchomienie ............................ 119
ręczny .......................................................... 64
Natychmiastowe wyłączenie ............................ 137
Numer błędu i status urządzenia ..................... 104
O
Obudowa montażowa DBM60B / DKG60B ...... 174
Odłączanie kondensatorów EMC ....................... 30
Odporność na zakłócenia ................................ 146
Ogólne dane techniczne
moduł zwrotu energii do sieci MDR60A ..... 207
Opcja
obudowa montażowa DBM60B /
DKG60B ....................................... 174
Opis danych procesowych
opis wartości rzeczywistej wejściowych
danych procesowych ...................... 93
opis wartości zadanych
wyjściowych danych procesowych
(dane PO) ....................................... 89
skalowanie danych procesowych ................ 94
Opis parametrów
zestawienie w formie tabeli ........................ 120
Opis wartości rzeczywistej wejściowych
danych procesowych ......................................... 93
Opis wartości zadanych
wyjściowych danych procesowych
(dane PO) ....................................... 89
Opornik drutowy, rezystor hamujący ................ 217
Opornik z kratki stalowej
rezystor hamujący ..................................... 217
Osłona przed dotykiem ...................................... 27
Osłona przed dotykiem BS .............................. 222
Ostrzeżenia, klawiatura FBG11B ....................... 62
Out (klawiatura FBG11B) ................................... 60
Oznaczenie CE ................................................ 145
Oznaczenie typu ................................................ 15
255
Skorowidz
P
Pamięć błędów ..................................................137
Panel FBG11B Panel sterowania
uruchomienie ................................................63
Panel sterowania FBG11B
stan wejść binarnych / wyjść binarnych ......130
uruchomienie ................................................63
wskazania stanu .........................................129
Parametryzacja falownika .................................106
kody powrotne parametryzacji ....................110
odczyt parametru (przykład) .......................113
przebieg parametryzacji .............................106
struktura kanału parametrów
MOVILINK® ...................................107
zapis parametru (przykład) .........................115
Płaski rezystor hamujący ..................................216
Podłączenie ........................................................49
Podłączenie rezystora hamującego ....................35
Polecenia sterujące .............................................97
blokada stopnia mocy ...................................97
szybkie zatrzymanie .....................................97
zatrzymanie ..................................................98
zezwolenie ....................................................98
Polecenia sterujące związane
z bezpieczeństwem .............................................96
Położenie montażowe .........................................21
Położenie pracy ..................................................21
Prawa autorskie ....................................................9
Prąd upływowy ..................................................146
Prąd wyjściowy ...................................................61
Prędkość obrotowa
maksymalna .................................................64
minimalna .....................................................64
ręczne ustawianie .........................................64
PROFIBUS DFP21B .........................................189
PROFIBUS DFS11B .........................................190
Profil urządzenia SEW
dane procesowe ...........................................85
konfiguracja danych procesowych ...............87
opis danych procesowych ............................88
parametryzacja falownika ...........................106
wskazówki na temat parametryzacji ...........117
PROFINET DFE32B .........................................193
PROFINET DFE33B .........................................195
PROFINET DFS21B .........................................194
Prostownik hamulca
podłączenie ..................................................54
256
Przekrój przewodu ............................................. 32
Przewód sieciowy .............................................. 32
Przyłącze fieldbus ............................................ 189
Przyłącze sieciowe PE ....................................... 32
R
Rampa
hamuj. .......................................................... 61
rozpęd. ......................................................... 61
Reakcja wyłączająca ........................................ 137
natychmiastowe wyłączenie ...................... 137
stop ............................................................ 137
Reset ................................................................ 138
interfejs ...................................................... 138
panel sterowania ....................................... 138
urządzenie podstawowe ............................ 138
Reset po błędzie ................................................ 98
Rezystor hamujący .......................................... 215
BW, podłączenie .......................................... 36
FKB10B, montaż ....................................... 222
mocowanie na szynie nośnej ..................... 213
montaż spodni ........................................... 223
opornik drutowy ......................................... 217
opornik z kratki stalowej ............................ 217
płaski ......................................................... 216
podłączenie ................................................. 35
PTC ........................................................... 215
Ręczny nastawnik wartości zadanej .................. 64
Rodzaj chłodzenia ............................................ 146
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności
za wady ................................................................ 9
RS485
instalacja ...................................................... 44
RUN (klawiatura FBG11B) ................................. 60
Rysunki wyjściowe
filtry wyjściowe HF...-503 ........................... 236
Rysunki wymiarowe
DBG60B .................................................... 173
DBM60B / DKG60B ................................... 174
dławik sieciowy ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. ........................ 226
dławik sieciowy ND150.. ............................ 227
dławiki wyjściowe HD001-HD003 .............. 231
filtry sieciowe NF009-503 – NF150-503 .... 229
filtry wyjściowe HF...-403 ........................... 237
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 211
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Skorowidz
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................212
Rezystory hamujące BW... / BW...-T /
BW...-P ..........................................221
USB11A ......................................................180
UWS11A .....................................................177
UWS21B .....................................................179
S
Schemat podłączenia
Połączenie obwodu pośredniego
z MDR60A0150 jako modułu
hamulca ...........................................43
Połączenie obwodu pośredniego
z MDR60A0150/0370/0750 .............42
Schemat połączeń ..............................................29
Serwis elektroniczny .........................................143
Serwis naprawczy .............................................143
Sieci IT ......................................................... 30, 31
Skalowanie danych procesowych .......................94
Słowa sygnalizacyjne we wskazówkach
bezpieczeństwa ....................................................8
Słowo statusowe 1 ............................................102
Słowo statusowe 2 ............................................103
Słowo sterujące 1 ................................................99
funkcja motopotencjometru poprzez
fieldbus ............................................99
Słowo sterujące 2 ..............................................100
Specyfikacja kabli, magistrala SBus ...................56
Stała wartość zadana ..........................................61
Stałe wartości zadane .........................................80
Stan urządzenia ..................................................15
Status falownika ..................................................61
Status urządzenia .............................................104
Sterowanie MOVI-PLC® ...................................199
Sterowanie ręczne
panel sterowania FBG11B ...........................64
Sterowanie sekwencyjne ....................................95
definicja słowa statusowego .......................101
definicja słowa sterującego ..........................95
polecenia sterujące ......................................97
polecenia sterujące związane
z bezpieczeństwem .........................96
słowo statusowe 1 ......................................102
słowo statusowe 2 ......................................103
słowo sterujące 1 ..........................................99
słowo sterujące 2 ........................................100
Stop ..................................................................137
STOP / RESET (klawiatura FBG11B) .................60
Stopień ochrony ................................................146
Stopień ochrony rezystorów hamujących .........216
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
Struktura kanału parametrów MOVILINK® ....... 107
Stycznik .............................................................. 32
Stycznik sieciowy ............................................... 37
Styk ochronny .................................................. 169
Szczególne przypadki przetwarzania
danych PO ......................................................... 90
Szybkość transmisji ........................................... 50
T
Tabliczka znamionowa ....................................... 15
Temperatura magazynowania ......................... 146
Temperatura otoczenia .................................... 146
Temperatura transportu ................................... 146
TF czujnik termiczny .......................................... 53
TH wyłącznik bimetalowy ................................... 53
Timeout (ostrzeżenie) ...................................... 138
Tryb pracy ........................................................ 146
Tryb ręczny
klawiatura DBG60B ..................................... 72
U
UBP11A ........................................................... 175
Uruchomienie
klawiatura DBG60B ..................................... 66
krótki opis .................................................... 74
nastawnik wartości zadanej MBG11A ....... 119
panel sterowania FBG11B ........................... 63
PC ................................................................ 73
prace przygotowawcze i środki
pomocnicze .............................. 58, 59
zastosowania dźwignicowe ......................... 58
Uruchomienie silnika .................................... 61, 78
Urządzenia do zwrotu energii do sieci MDR60A
aprobata UL ............................................... 206
zestawy kabli do połączenia obwodu
pośredniego .................................. 213
Ustawianie parametrów za pomocą klawiatury
DBG60B ............................................................. 71
Usterka ............................................................. 102
UWU52A .......................................................... 205
W
Wartości graniczne EMC .................................... 38
Warunki dot.
uruchamiania ............................................... 58
Wejścia binarne ......................................... 33, 169
Wejście wartości zadanych .............................. 169
Wprowadzanie wartości zadanych
z zewnątrz ........................................................ 118
Wprowadzanie wartości zadanych,
analogowe .......................................................... 78
257
Skorowidz
Wprowadzanie wartości zadanych,
z zewnątrz .........................................................118
Wskazania stanu
dioda, kody migowe ....................................129
panel sterowania ........................................129
panel sterowania FBG11B ...........................62
stan wejść binarnych / wyjść binarnych ......130
urządzenie podstawowe .............................129
Wskazanie błędu, klawiatura FBG11B ................62
Wskazówki
ogólne .............................................................8
oznaczenie w dokumentacji ...........................8
Wskazówki bezpieczeństwa ...............................10
oznaczenie w dokumentacji ...........................8
struktura w odniesieniu do rozdziału ..............8
struktura zagnieżdżonych ...............................8
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do
rozdziału ................................................................8
Wskazówki dot.
uruchamiania ................................................58
Wskazówki na temat parametryzacji .................117
blokada parametrów ...................................117
stan BLOKADA STOPNIA MOCY ..............117
ustawienie fabryczne ..................................117
Wtyczka
X31 binarne wejścia i wyjścia .....................200
Wyjścia binarne .......................................... 33, 169
Wyjście napięcia pomocniczego .......................169
Wyjście przekaźnika .........................................169
Wykluczenie odpowiedzialności ............................9
Wyłącznik bimetalowy TH ...................................53
Wyłącznik różnicowo-prądowy ............................53
Wysokość ustawienia ........................................147
258
Z
Zabezpieczenie przewodów ............................... 53
Zacisk X17 ....................................................... 170
Zaciski ekranowania elektroniki ......................... 24
Zaciski ekranujące kabli mocy ........................... 25
Zadana prędkość obrotowa ............................. 118
Zadany kierunek obrotów ................................. 118
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa .......... 8
Zasilacz sieciowy UWU52A ............................. 205
Zawartość dokumentacji .................................... 12
Zestaw parametrów
wybór ........................................................... 98
Zestawy kabli do połączenia obwodu
pośredniego, urządzenia do zwrotu energii
do sieci MDR60A ............................................. 213
Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC ......... 169
Zezwolenie dla kierunku obrotu ....................... 118
Złącze fieldbus
DeviceNet DFD11B ................................... 191
EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Złącze komunikacyjne FSC11B ................. 55, 185
Złącze komunikacyjne FSC12B ....................... 186
Zmiana parametrów, panel sterowania
FBG11B ............................................................. 62
Ż
Źródło sterowania
FIELDBUS ................................................... 86
RS-485 ........................................................ 86
SBus ............................................................ 86
ZACISKI ....................................................... 85
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download