Uploaded by User1730

wprowadzenie do ogrzewnictwa

advertisement
dr inż. Michał Strzeszewski
Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Materiały do wykładów
v. 2.00 – 2004–2017 r.
Spis treści:
Cel materiału.................................................................................... 2
Wprowadzenie ................................................................................. 2
Rys historyczny ............................................................................... 2
Zarys podstaw higienicznych ogrzewania ....................................... 3
Parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura odczuwalna 6
Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym .............................. 9
Klasyfikacja ogrzewań .................................................................. 10
7.1 Ilość ogrzewanych pomieszczeń ........................................ 10
7.2 Sposób przekazywania ciepła ............................................ 10
7.3 Temperatura powierzchni grzejnych ................................. 10
7.4 Nośnik ciepła ..................................................................... 11
7.5 Sposób wywołania krążenia czynnika ............................... 11
7.6 Materiał przewodów .......................................................... 11
7.7 Sposób rozdziału czynnika ................................................ 12
7.8 Schemat instalacji .............................................................. 12
7.9 Połączenie z atmosferą....................................................... 12
7.10Wytwarzanie ciepła............................................................ 12
8 Podstawy projektowania systemów ogrzewania ........................... 13
8.1 Ustalenie koncepcji systemu .............................................. 13
8.2 Projektowe obciążenie cieplne........................................... 13
8.3 Zasadniczy projekt systemu ogrzewania ........................... 15
8.3.1 Sieć przewodów ..................................................... 15
8.3.2 Dobór grzejników .................................................. 16
8.3.3 Regulacja hydrauliczna instalacji........................... 16
8.3.4 Projektowanie wspomagane komputerowo ........... 17
9 Zalecana literatura ......................................................................... 19
10 Oprogramowanie ........................................................................... 20
Literatura .......................................................................................... 21
1
2
3
4
5
6
7
1
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
1 Cel materiału
Celem niniejszego materiału jest ogólne przedstawienie tematyki ogrzewnictwa i stosowanego systemu pojęć. Czytelnik powinien wyrobić sobie obraz całości dziedziny, co ułatwi mu
później zrozumienie treści, omawianych na kolejnych zajęciach.
2 Wprowadzenie
Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie warunków, możliwie dobrze odpowiadających potrzebom cieplnym ludzi lub procesów technologicznych. Wymagane warunki (przede
wszystkim temperatura) zależą od przeznaczenia danego pomieszczenia. Inne są w pomieszczeniach mieszkalnych, inne na klatkach schodowych, a inne np. w magazynach. Generalnie
system grzewczy wytwarza w pomieszczeniu warunki cieplne, odmienne od panujących na
zewnątrz. Cel ten jest realizowany poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła, równoważącego straty ciepła przez przenikanie oraz dodatkowo umożliwiającego ogrzanie powietrza wentylacyjnego.
Na instalację centralnego ogrzewania składają się najczęściej następujące elementy:
– źródło ciepła,
– sieć przewodów,
– armatura (uzbrojenie przewodów),
– grzejniki,
– pompa (w instalacjach pompowych),
– urządzenia zabezpieczające.
3 Rys historyczny
Rozprzestrzenianie się cywilizacji uwarunkowane było historycznie rozwojem technik grzewczych. Wykazano bowiem, że izoterma średnioroczna +21ºC przechodzi w pobliżu terenów,
na których rozwinęły się wszystkie dawne cywilizacje: Egiptu, Palestyny, Asyrii, Persji, jak
również w pobliżu Mohenjodary – kolebki kultury hinduskiej. Także w Meksyku i w Andach
starożytne cywilizacje rozwijały się w okolicach izotermy +21ºC. Warunki tam panujące były
korzystne dla ludzi. Dopiero rozwój technik ogrzewczych umożliwił rozprzestrzenienie się
cywilizacji na północ do Aten (średnioroczna temperatura +17ºC) i Rzymu (+15,6ºC). Obecnie nowoczesne techniki ogrzewcze umożliwiają zapewnienie w pomieszczeniach warunków
komfortu cieplnego nawet w klimacie arktycznym, przy temperaturze powietrza zewnętrznego schodzącej nawet poniżej –45ºC.
Podstawową umiejętnością, istotną z punktu widzenia zamieszkiwania w chłodniejszych warunkach, było rozpalanie ogniska. Udoskonaleniem ogniska było obłożenie go kamieniami. W
czasie, gdy ognisko się paliło, kamienie się nagrzewały, a następnie oddawały ciepło nawet
po wygaśnięciu ognia. Paleniska, umieszczone centralnie w domu, były powszechne zarówno
w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie. Palono zazwyczaj węglem drzewnym, dodając do niego
czasami zioła, w celu zamaskowania nieprzyjemnego zapachu.
Następnym wynalazkiem było hypokaustum. Greckie słowo ηψποχαυστον (hypocauston)
pochodzi od „hypo” czyli „pod” oraz „kaiein” czyli „palić” [2], a więc razem oznacza
„ogrzewanie od dołu”.
2
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Istniały trzy typy hypokaustum: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie podłogowo-ścienne (w
obu tych systemach gorące powietrze przepływało kanałami, ale nie dostawało się do ogrzewanych pomieszczeń) oraz system, w którym powietrze przedostawało się do pomieszczeń
przez specjalne otwory. Hypokaustum było pierwszym systemem centralnego ogrzewania,
który umożliwiał ogrzewanie kilku pomieszczeń.
Po upadku Rzymu hypokaustum stosowano sporadycznie, np. występuje w zamku w Malborku. Natomiast powszechnie do celów grzewczych wykorzystywano paleniska. Początkowo
paleniska były umieszczane w środku domu. Jednocześnie nie przewidywano żadnych wylotów dla dymu i musiał się on wydostawać na zewnątrz poprzez drzwi i okna. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto wykonywać specjalne otwory w dachu.
Palenisko przesunięte do ściany i wyposażone później w komin dało początek piecom i kominkom. Rozpowszechniły się one w XII i XIII wieku. Następnie na przestrzeni wieków
wprowadzano w piecach szereg udoskonaleń. Przełomowym wydarzeniem było wynalezienie
rusztu przez Louisa Savota w roku 1624. Wynalazek ten umożliwiał znacznie lepszy dopływ
powietrza do ognia.
W XVIII wieku w Anglii i Francji zaczęto stosować ogrzewania parowe, najpierw wysokoprężne o ciśnieniu 0,1 do 0,2 MPa, a następnie instalacje niskoprężne o ciśnieniu poniżej 0,07
MPa.
Pierwszy duży system ciepłowniczy wybudowano w Dreźnie w latach 1885-1901 według
projektu Rietschela i Henneberga. Sieć ciepłownicza wykorzystywała parę wodną jako nośnik
ciepła. Natomiast instalacje wewnętrzne były typu wodnego.
W drugiej połowie XIX wieku zwłaszcza w Niemczech rozwinęło się ogrzewanie wodne.
Skonstruowano m.in. pierwsze grzejniki żeliwne i kotły członowe. Kolumnowe grzejniki żeliwne były stosowane powszechnie, aż do wprowadzenia stalowych grzejników płytowych
w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W Polsce, z uwagi na niską jakość stali, stosowano bardziej odporne na korozję grzejniki żeliwne aż do upadku komunizmu. W XX wieku
w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zaczęto stosować pompy.
Za ojca obliczania zapotrzebowania na ciepło uważa się Thomasa Tredgolda (1788-1829).
Wcześniej zakładano, że powierzchnia grzejnika powinna być proporcjonalna do kubatury
ogrzewanego pomieszczenia. Natomiast Tredgold w roku 1824 wykazał, że nie ma uniwersalnej proporcji pomiędzy zapotrzebowaniem na ciepło (czy wymaganą powierzchnią grzejników) a kubaturą pomieszczenia. Tredgold opracował metodę określania zapotrzebowania na
ciepło z uwzględnieniem powierzchni i konstrukcji przegród budowlanych, powierzchni
okien i intensywności wentylacji.
Ostatnie lata przyniosły rozwój technik automatycznej regulacji, racjonalizację zużycia ciepła
oraz tendencję do stosowania ogrzewań niskotemperaturowych.
4 Zarys podstaw higienicznych ogrzewania
Człowiek cały czas wydziela pewną ilość ciepła. Np. przy niskiej aktywności fizycznej człowiek, przebywający w pomieszczeniu mieszkalnym lub biurowym, wydziela
100÷125 W ciepła. W ogólnym przypadku ilość ta zależy od szeregu czynników takich jak:
płeć, wiek, stan zdrowia, ubranie czy też predyspozycje indywidualne. Jednocześnie pewna
ilość ciepła jest odbierana przez otoczenie. Jeśli otoczenie odbiera nadmierną ilość ciepła, to
odczuwamy chłód. Z kolei jeśli ilość ciepła odbieranego przez otoczenie jest za mała, to odczuwamy, że jest nam „za ciepło”.
Człowiek wymienia ciepło z otoczeniem poprzez następujące procesy:
3
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
– konwekcyjna wymiana ciepła z otaczającym powietrzem,
– wymiana ciepła przez przewodzenie (przede wszystkim z podłogą),
– wymiana ciepła na drodze promieniowania pomiędzy powierzchnią ciała lub ubrania
i otaczającymi powierzchniami,
– odparowanie wody (potu) z powierzchni skóry,
– oddychanie,
– wraz z wydzielinami,
– przyjmowanie pokarmów.
Dwa ostatnie czynniki stanowią niewielki procent całkowitej ilości oddawanego ciepła i są
niezależne od warunków panujących w otoczeniu. Dlatego można je pominąć w bilansie ciepła człowieka.
Bardzo istotne jest, żeby pamiętać, że aby wymieniać ciepło z przegrodami budowlanymi, nie
jest potrzebny bezpośredni kontakt z nimi. Człowiek odczuwa wpływ zimnej ściany i gorącego grzejnika mimo, że ich nie dotyka. Wymienia z nimi ciepło na drodze promieniowania.
Oddawanie ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania jest możliwe tylko
jeśli temperatura otoczenia jest niższa od temperatury powierzchni ciała (patrz rys. 1). Natomiast w miarę, jak temperatura otoczenia rośnie i zbliża się do temperatury ciała, oddawanie
ciepła w ten sposób jest coraz mniejsze, rośnie natomiast rola odparowywania potu.
Strumień oddawanego ciepła, W
160
140
120
odparowywanie
100
80
konwekcja
60
przewodzenie
40
promieniowanie i in.
20
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Temperatura powietrza, ºC
Rys 1. Przeciętne oddawanie ciepła przez normalnie ubranego człowieka,
nie wykonującego aktywnych czynności ruchowych. Na podstawie [16]
Intensywność konwekcyjnej wymiany ciepła zależy od różnicy temperatury między powierzchnią ciała a otaczającym powietrzem oraz od prędkości przepływu powietrza. Dlatego
w pewnym zakresie rosnącą temperaturę powietrza można kompensować wzmożonym ruchem powietrza – stąd właśnie działanie wentylatorów sprawia wrażenie chłodu. Powietrze,
które omywa ciało człowieka z większą prędkością, może odebrać podobną ilość ciepła nawet
przy mniejszej różnicy temperatury.
Jeśli jednak temperatura powietrza osiągnie temperaturę powierzchni ciała, to działanie wentylatorów nie przynosi już skutków cieplnych. W tej sytuacji wentylator „ani grzeje ani chłodzi”. Zaś samemu widokowi pracującego wentylatora przypisuje się oddziaływanie psychologiczne na człowieka na zasadzie „jest chłodno, bo wentylator chodzi”.
Natomiast przy temperaturze powietrza przekraczającej temperaturę powierzchni ciała, działanie wentylatora zwiększa konwekcyjne przekazywanie ciepła od powietrza do ludzkiego
ciała. A więc wentylator już nie chłodzi, lecz grzeje – tak jak opiekacz.
4
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Orientacyjną strukturę bilansu ciepła, oddawanego przez człowieka w stanie spoczynku,
przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. Struktura bilansu ciepła oddawanego przez człowieka do otoczenia
(odzież normalna, stan spoczynku, temperatura powietrza +20ºC,
wilgotność względna ok. 50%). Na podstawie [16]
Sposób oddawania ciepła
Strumień cieplny
W
Udział
Konwekcja i przewodzenie
Promieniowanie
45
45
38%
38%
Parowanie
Oddychanie
17
6
14%
5%
Inne
Razem
6
119
5%
100%
Strumień ciepła, przekazywany z zewnętrznej powierzchni ciała ludzkiego, w rozbiciu na
podstawowe części ciała, przedstawiono w tab. 2.
Tab. 2. Przykładowe strumienie ciepła przekazywane przez podstawowe części ciała człowieka
(warunki jak w tab. 1). Na podstawie [16]
Część ciała
człowieka
Korpus
Ręce
z przedramionami
Głowa
Nogi (stopy)
Natężenie
strumienia
ciepła,
W/m2
49
73
Razem
121
143
Wielkość
powierzchni
wymiany
ciepła, m2
1,84
0,16
Strumień
oddany do
otoczenia,
W
Uwagi
90
12
0,055
0,034
7
10
2,09
119
Przewodzenie
ciepła od stóp
do podłogi
Jak już wspomniano, ilość ciepła wydzielanego przez człowieka silnie zależy od aktywności
fizycznej. W tab. 3 przytoczono ilość wydzielanego ciepła w zależności od aktywności fizycznej.
Tab. 3. Przeciętna ilość ciepła wydzielanego przez ciało człowieka
przy różnych poziomach aktywności fizycznej. Na podstawie [16]
Aktywność fizyczna
Pozycja leżąca
Pozycja siedząca zrelaksowana
Pozycja stojąca zrelaksowana
Praca siedząca (np. w biurze, w domu, w szkole)
Lekki wysiłek w pozycji stojącej (np. zakupy, lekka praca)
Średni wysiłek (np. sprzedawca, prace domowe, praca
przy maszynie)
Ciężki wysiłek
5
Moc cieplna
W
83
104
126
146
167
209
313
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
5 Parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura
odczuwalna
Istnieje określony zestaw parametrów, zdefiniowany jako zakres komfortu cieplnego,
w którym człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Jednak jednoznaczne określenie tych
parametrów nie jest możliwe, ponieważ każdy człowiek ma nieco inne wymagania cieplne.
Ogólnie można powiedzieć, że na odczuwanie komfortu cieplnego przez człowieka mogą
mieć wpływ takie czynniki jak: ubranie, płeć, wiek, stan zdrowia czy też – co ma duże znaczenie – nabyte przyzwyczajenia.
W tab. 4 przedstawiono przykładowe wartości oporu cieplnego typowych zestawów ubrania.
Clo jest jednostką oporu cieplnego ubrania (ang. cloth).
Tab. 4. Termoizolacyjność różnych rodzajów ubrania. Na podstawie [16]
Rodzaj ubrania
bez ubrania
krótkie spodenki
lekkie ubranie letnie (bielizna, długie lekkie spodnie, koszula z krótkim rękawkiem, lekkie skarpety, buty)
lekkie ubranie robocze (bielizna, koszula bawełniana z długim rękawem, długie spodnie robocze, skarpety wełniane, buty)
typowe ubranie do przebywania w pomieszczeniu zimą (bielizna,
koszula z długim rękawem, długie spodnie, marynarka lub sweter,
grube skarpety, buty)
Opór cieplny
2
m K/W
clo
0
0
0,015
0,1
0,08
0,5
0,11
0,7
0,16
1,0
Na wrażenia cieplne człowieka – przy danej termoizolacyjności odzieży i danym stopniu aktywności fizycznej – mają wpływ cztery podstawowe parametry, charakteryzujące środowisko pod względem cieplnym. Są to:
1. temperatura powietrza,
2. prędkość przepływu powietrza wokół człowieka,
3. średnia temperatura powierzchni przegród, grzejników i przedmiotów w pomieszczeniach, będących w zasięgu tak zwanego „widzenia cieplnego” powierzchni ludzkiego
ciała,
4. wilgotność względna powietrza.
Temperatura powietrza i jego prędkość mają decydujący wpływ na intensywność przekazywania ciepła pomiędzy człowiekiem i otoczeniem na drodze konwekcji.
Z kolei wartość temperatury przegród wpływa na strumień ciepła oddawanego na drodze
promieniowania.
Natomiast wilgotność względna, w połączeniu z trzema pozostałymi parametrami, decyduje
o intensywności odparowywania wilgoci z powierzchni skóry, a więc o wielkości strumienia
ciepła utajonego.
W ogrzewnictwie w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, jako podstawowy miernik komfortu cieplnego przyjęto tzw. temperaturę odczuwalną, która uwzględnia ciepło wymieniane przez człowieka z otoczeniem zarówno na drodze konwekcji, jak i promieniowania. W przybliżeniu temperatura odczuwalna (to) przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna temperatury powietrza (ti) oraz temperatury promieniowania przegród (r):
6
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
to 
ti   r
, C
2
(1)
gdzie:
to – temperatura odczuwalna, ºC,
ti – temperatura powietrza w pomieszczeniu (ang. internal temperature), ºC,
τr – temperatura promieniowania, czyli średnia temperatura powierzchni, znajdujących się
w zasięgu „widzenia cieplnego” powierzchni ludzkiego ciała (ang. radiation temperature), ºC.
Poczucie komfortu cieplnego jest sprawą indywidualną i nie jest możliwe stworzenie takiego
mikroklimatu wewnętrznego w pomieszczeniu, aby wszyscy przebywający w nim ludzie byli
zadowoleni. Ponieważ przy odpowiednio dużej próbce statystycznej, zawsze część osób będzie zgłaszać zastrzeżenia, można jedynie tak starać się kształtować klimat wewnętrzny, żeby
ograniczać ilość ludzi niezadowolonych.
P. O. Fanger wprowadził siedmiostopniową skalę do oceny subiektywnych odczuć cieplnych
osób przebywających w pomieszczeniu (Tab. 5).
Tab. 5. Skala oceny komfortu cieplnego Fangera. Na podstawie [3, 4]
Wartość liczbowa
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
Odczucie
zimno
chłodno
lekko chłodno
neutralnie
lekko ciepło
ciepło
gorąco
Przewidywaną średnią ocenę (ang. Predicted Mean Vote) oznacza się jako PMV. Innym
wskaźnikiem komfortu cieplnego jest przewidywany odsetek niezadowolonych PPD (ang.
Predicted Percentage of Dissatisfied). Jest on zdefiniowany jako wskaźnik, który przewiduje,
jaka część dużej grupy ludzi będzie zgłaszała zdecydowane zastrzeżenia co do komfortu
cieplnego, tzn. będzie im za ciepło lub za zimno. Znając PMV można określić PPD korzystając z tab. 6 lub z rysunku 2.
80
Tab. 6. Zależność PPD od PMV.
Na podstawie [3, 4]
PPD
5,0
10,2
26,6
51,5
76,1
60
50
PPD, %
PMV
0
±0,5
±1,0
±1,5
±2,0
70
40
30
20
10
0
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
PMV
Rys 2. Zależność PPD od PMV. Na podstawie [3, 4]
7
1,5
2
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Jak wynika z tab. 6 i z rysunku 2, nawet jeśli warunki panujące w pomieszczeniu będą oceniane średnio jako neutralne (PMV = 0), około 5% dużej grupy będzie zgłaszało zastrzeżenia
(odczuwa, że jest im za ciepło lub za zimno).
Wskaźnik PPD wraz ze wskaźnikiem PMV został przyjęty jako narzędzie oceny środowisk
termicznych w Normie Europejskiej EN ISO 7730 oraz w Polskiej Normie PN-85/N-08013.
Zgodnie z tym, co napisano powyżej, jednoznaczne podanie wymaganej temperatury odczuwalnej nie jest możliwe. Przyjmuje się jednak, że – w naszej strefie klimatycznej w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych do przebywania ludzi w ubraniu, ale bez okryć zewnętrznych – temperatura odczuwalna powinna wynosić w granicach 19 do 24ºC.
Występujące w większości pomieszczeń przegrody zewnętrzne posiadają w okresie zimowym
niższą temperaturę powierzchni. Dlatego temperatura powietrza powinna być wyższa niż
wymagana temperatura odczuwalna, aby skompensować chłodzący wpływ przegród zewnętrznych.
Zgodnie ze równaniem (1) istnieje w pewnym zakresie współzależność temperatury powietrza
i temperatury promieniowania. Im niższa będzie temperatura promieniowania, tym wyższa
powinna być temperatura powietrza i odwrotnie. Przy czym temperatura powietrza i średnia
temperatura powierzchni nie powinny różnić się o więcej niż 3 K, a temperatura powierzchni
zimnych (np. ścian zewnętrznych) nie powinna być niższa o więcej niż 5 K od temperatury
powierzchni ciepłych (np. ścian wewnętrznych).
Temperatura promieniowania zależy przede wszystkim od ilości przegród zewnętrznych i ich
stopnia zaizolowania cieplnego. Im więcej jest przegród zewnętrznych i im gorzej są zaizolowane, tym niższa będzie temperatura promieniowania i tym wyższa powinna być temperatura
powietrza.
Przy określaniu zapotrzebowania na ciepło zgodnie z Polską Normą PN-B-03406:1994,
przyjmuje się temperaturę powietrza niezależną od temperatury promieniowania, a wpływ
przegród chłodzących uwzględnia się w dodatku do strat ciepła przez przenikanie d1. Dodatek
ten zwiększa zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu w zależności od liczby
przegród chłodzących, ponieważ im większa jest liczba przegród chłodzących, tym niższa jest
temperatura promieniowania.
Szczegółowe zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza wewnętrznego zawarte było
wcześniej w normie PN-82/B-02402. Obecnie obowiązują temperatury obliczeniowe wg Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).
W tab. 7 zamieszczono skrócone zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach na podstawie wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Tab. 7. Skrócone zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
Na podstawie Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690
Temperatury
obliczeniowe
+5°C
+8°C
+12°C
Przykłady pomieszczeń
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne
klatki schodowe w budynkach mieszkalnych
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni, hale targowe, sklepy
rybne i mięsne
+16°C
+20°C
+24°C*)
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, sale gimnastyczne
pokoje mieszkalne, przedpokoje, pomieszczenia biurowe
łazienki, rozbieralnie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem
pacjentów
*)
Poprzednio zgodnie z normą PN-82/B-02402 obowiązywała temperatura +25ºC.
8
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Podane w tabeli temperatury powietrza są temperaturami obliczeniowymi i nie uwzględniają
chłodzącego wpływu przegród. Natomiast w czasie pracy instalacji centralnego ogrzewania
temperatura powietrza nie musi równać się wartości obliczeniowej (np. +20ºC dla pomieszczeń mieszkalnych).
Przy stosowaniu grzejników konwekcyjnych temperatura powietrza powinna orientacyjnie
wynosić [16]:
+20ºC – dla jednej przegrody chłodzącej,
+21ºC – dla dwóch przegród chłodzących,
+22ºC – dla trzech przegród chłodzących,
+23ºC – dla czterech przegród chłodzących.
Natomiast w przypadku zastosowaniu grzejników płaszczyznowych (np. podłogowych),
z uwagi na wyższą temperaturę promieniowania, temperatura powietrza może być niższa
i wynosić:
+19ºC.
Ogólnie można stwierdzić, że jeżeli w pomieszczeniu ogrzewanym mają panować dobre
warunki komfortu cieplnego, to temperatura powietrza nie powinna znacznie odbiegać
od średniej (możliwie równomiernej) temperatury powierzchni otaczających płaszczyzn,
natomiast temperatura powierzchni grzejnych nie powinna zbytnio przekraczać temperatury skóry człowieka. Z tych powodów szczególnie korzystne są ogrzewania niskotemperaturowe.
6 Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym
Nowoczesne instalacje ogrzewcze powinny:
– zapewniać równomierny przestrzenny rozkład temperatury odczuwalnej w pionie
i w poziomie,
– umożliwiać regulację temperatury w zależności od indywidualnych preferencji użytkowników,
– umożliwiać realizację zmiennego w czasie programu ogrzewania (np. osłabienia nocnego),
– zapewniać odpowiedni mikroklimat wnętrz (m.in. nie wydzielać szkodliwych substancji,
nie wytwarzać hałasu i zapobiegać powstawaniu przeciągów),
– umożliwić utrzymanie w czystości elementów instalacji, zwłaszcza grzejników,
– być trwałe,
– charakteryzować się możliwie niskimi kosztami eksploatacji,
– zapewniać możliwość indywidualnego rozliczania kosztów ciepła,
– być możliwie mało uciążliwe dla środowiska zewnętrznego.
Poza tym elementy instalacji, a zwłaszcza grzejniki, powinny być estetyczne i umożliwiać
łatwą aranżację pomieszczeń.
9
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
7 Klasyfikacja ogrzewań
Istnieje szereg kryteriów, według których można sklasyfikować systemy ogrzewania pomieszczeń.
7.1
Ilość ogrzewanych pomieszczeń
Ze względu na ilość pomieszczeń, ogrzewanych przez jeden system, wyróżnia się:
– ogrzewania miejscowe,
– ogrzewania centralne:
– obejmujące cały budynek (lub jego segment),
– ogrzewania mieszkaniowe.
Ogrzewanie miejscowe ogrzewa jedno pomieszczenie lub kilka pomieszczeń przyległych do
siebie. Przykładem ogrzewania miejscowego jest piec kaflowy.
Natomiast jedna instalacja ogrzewania centralnego ogrzewa wiele pomieszczeń. Można wydzielić źródło ciepła oraz szereg odbiorników, połączonych siecią przewodów lub kanałów.
Obecnie zdecydowanie przeważają ogrzewania centralne, obejmujące cały budynek. Ogrzewania mieszkaniowe z własnym źródłem ciepła stosowane są bardzo rzadko, chociaż ostatnio
czasami są budowane w celu uniezależnienia się od innych mieszkańców. Pozornie znika
wówczas zagadnienie rozliczeń za ciepło, ale pozostaje problem międzymieszkaniowych
przepływów ciepła.
7.2
Sposób przekazywania ciepła
Ze względu na sposób przekazywania ciepła przez grzejniki do ogrzewanych pomieszczeń,
urządzenia ogrzewcze dzielą się na:
– promieniujące,
– konwekcyjne.
W zasadzie w każdym przypadku występuje zarówno konwekcja, jak i promieniowanie, ale
różna jest proporcja między nimi.
Do grzejników promieniujących zalicza się między innymi:
– promienniki elektryczne i gazowe,
– taśmy promieniujące,
– grzejniki płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe i ścienne).
Natomiast do grzejników konwekcyjnych zalicza się:
– grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych i aluminiowych,
– grzejniki płytowe,
– konwektory,
– ogrzewanie powietrzne.
7.3
Temperatura powierzchni grzejnych
Tradycyjnie w ogrzewaniach grzejnikowych obliczeniowa temperatura zasilania wynosiła
najczęściej 90ºC. Obecnie zazwyczaj projektanci przyjmują temperaturę zasilania w zakresie
70–80°C. W systemach niskotemperaturowych nie przekracza ona zazwyczaj 55ºC.
10
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Podział systemów ogrzewania ze względu na temperaturę czynnika grzejnego jest sprawą
umowną i zmienia się w czasie. Przykładowo w tab. 8 przytoczono szczegółową systematykę
przyjętą przez Annex 37 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wg [1].
Tab. 8. Podział systemów ogrzewania w zależności od temperatury czynnika
Rodzaj systemu
Klasyfikacja szczegółowa*
Wysokotemperaturowy
Klasyfikacja ogólna
Tradycyjny
Średniotemperaturowy
Niskotemperaturowy
Niskotemperaturowy
Bardzo niskotemperaturowy
Temperatura
zasilania
Temperatura
powrotu
9095°C
55°C
3545°C
45°C
35°C
2535°C
25°C
70°C
* wg [1].
Przy czym obecnie Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ogranicza temperaturę czynnika grzejnego do 90°C w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.
7.4
Nośnik ciepła
Nośnikiem ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania może być:
– woda,
– roztwór glikolu (zabezpiecza przed zamarznięciem),
– olej,
– powietrze,
– para wodna.
W Polsce zdecydowanie przeważają ogrzewania wodne. Natomiast para wodna obecnie praktycznie nie jest stosowana w instalacjach grzewczych. Rozporządzenie ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wręcz zabrania stosowania ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Natomiast instalacje parowe często dostarczają pary
wodnej dla potrzeb procesów technologicznych.
7.5
Sposób wywołania krążenia czynnika
Ze względu na sposób wywołania krążenia czynnika instalacje dzieli się na:
– grawitacyjne,
– pompowe.
W ogrzewaniach grawitacyjnych jedyną przyczyną krążenia czynnika jest różnica gęstości
czynnika przy różnych temperaturach. Natomiast w instalacjach pompowych przepływ wywołany jest przede wszystkim przez pompę obiegową, chociaż ciśnienie grawitacyjne też ma
swój udział.
7.6
Materiał przewodów
Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonane z wielu materiałów. Są to:
– stal (coraz rzadziej),
– miedź,
– tworzywa sztuczne, m.in.:
–
polietylen sieciowany (PEX),
11
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
–
polipropylen.
Osobną grupę stanowią rury wielowarstwowe, w których poszczególne warstwy wykonane są
z różnych materiałów (najczęściej z tworzywa sztucznego i metalu).
7.7
Sposób rozdziału czynnika
Ze względu na sposób rozdziału czynnika wyróżnia się:
– instalacje dwururowe,
– instalacje jednorurowe.
W Polsce w zasadzie stosuje się wyłącznie systemy dwururowe. Ale w krajach takich jak Rosja czy Finlandia występuje wiele instalacji jednorurowych.
7.8
Schemat instalacji
Wyróżnia się:
– instalacje pionowe:
–
rozdział dolny,
–
rozdział górny,
– instalacje poziome:
–
układ rozdzielaczowy,
–
układ trójnikowy,
–
układ rozdzielaczowo-trójnikowy,
–
układ pętli.
Obecnie nowe instalacje wykonuje się głównie w układzie poziomym. Natomiast przy modernizacji instalacji najczęściej zachowuje się układ pionowy lub stosuje się układ pętli.
7.9
Połączenie z atmosferą
Ze względu na sposób występowania połączenia z atmosferą wyróżnia się:
– instalacje otwarte,
– instalacje zamknięte.
Dawniej występowały głównie instalacje otwarte. Obecnie nowo wykonywane lub modernizowane instalacje przeważnie są zamknięte. Natomiast instalacje otwarte stosuje się w połączeniu z kotłami opalanymi paliwem stałym (węgiel, drewno).
7.10 Wytwarzanie ciepła
Wytwarzanie ciepła może zachodzić we własnym źródle ciepła (kocioł gazowy, olejowy,
pompa ciepła itp.), ale instalacja może być również zaopatrywana w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, najczęściej poprzez wymiennik ciepła (ogrzewania zdalaczynne, ang.
district heating).
Osobną grupę stanowi ogrzewanie elektryczne, gdzie proces wytwarzania energii elektrycznej
odbywa się w oddaleniu od instalacji, natomiast na miejscu zachodzi przemiana energii elektrycznej w ciepło.
12
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
8 Podstawy projektowania systemów ogrzewania
Projektowanie systemów ogrzewania składa się z następujących podstawowych etapów:
1. ustalenie koncepcji systemu ogrzewania,
2. określenie projektowego obciążenia cieplnego,
3. wykonanie zasadniczego projektu systemu ogrzewania.
8.1
Ustalenie koncepcji systemu
Przed zasadniczymi pracami projektowymi należy wybrać rodzaj systemu ogrzewania, w jaki
zostanie wyposażony budynek i ustalić jego ogólną koncepcję. Na tym etapie konieczna jest
ścisła współpraca projektanta z inwestorem.
8.2
Projektowe obciążenie cieplne
Projektowe obciążenie cieplne jest to wymagany strumień ciepła, który powinien być dostarczany do pomieszczeń w budynku w celu zapewnienia określonej temperatury wewnętrznej.
Metodyka obliczania projektowego obciążenia cieplnego jest podana w normie PN–EN 12831
[27]. Do zaprojektowania systemu ogrzewania potrzebne jest określenie projektowego obciążenia cieplnego każdego pomieszczenia (tzw. metoda pomieszczenie po pomieszczeniu). Natomiast do doboru źródła ciepła niezbędna jest znajomość projektowego obciążenia cieplnego
całego budynku, przy czym nie musi ono być sumą obciążeń wszystkich pomieszczeń, znajdujących się w budynku.
Sposób określania obciążenia cieplnego poglądowo pokazano na rys. 2. Projektowe obciążenie cieplne uwzględnia przede wszystkim całkowitą projektową stratę ciepła, która jest sumą
projektowej straty ciepła przez przenikanie oraz wentylacyjnej straty ciepła. Dodatkowo projektowe obciążenie cieplne może uwzględniać nadwyżkę mocy cieplnej, wymaganą do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania.
Projektowa strata ciepła
przez przenikanie
Projektowe
obciążenie cieplne
Wentylacyjna
strata ciepła
Całkowita projektowa
strata ciepła
Nadwyżka mocy cieplnej
(skompensowanie skutków
osłabienia ogrzewania)
Rys. 2. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego [21]
Projektowe obciążenie cieplne przestrzeni ogrzewanej określone jest równaniem:
ΦHL,i  ΦT ,i  ΦV ,i  ΦRH ,i , W
(1)
gdzie:
ΦT,i – projektowa strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) przez przenikanie, W;
ΦV,i – projektowa wentylacyjna strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i), W;
ΦRH,i – nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia
ogrzewania strefy ogrzewanej (i), W.
13
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
W celu określenia projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia konieczna jest znajomość projektowej temperatury wewnętrznej w danym pomieszczeniu oraz projektowej temperatury zewnętrznej w miejscu, w którym znajduje się budynek.
Projektową temperaturę wewnętrzną przyjmuje się w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [26].
Przykładowo w typowych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć
zewnętrznych, niewykonywujących w sposób ciągły pracy fizycznej, przyjmuje się 20°C.
Natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania (np. łazienki, natryskownie,
gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów) przyjmuje się 24°C.
Projektowa temperatura zewnętrzna zależy od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek (rys. 3, tab. 9).
Kołobrzeg
Słupsk
Gdy nia
Koszalin Gdańsk
Gołdap
V
Elbląg
Suwałki
Starogard
Ełk
Augustów
Olszty n
Chojnice
Szczecin
Grudziądz
Złotów
Szczy tno
Piła
Łomża Biały stok
Toruń
Ostrołęka
Inowrocław
Gorzów
Włocławek Ciechanów
Płock
Poznań
Węgrów
Warszawa
Zielona Góra
Biała
Koło
Skierniewice
Siedlce
Podlaska
Gosty ń
Kalisz
Leszno
Radzy ń
Łódź
Sieradz Piotrków Try b.
Zgorzelec Legnica
Włodawa
Bełchatów Radom
Wrocław
Jelenia Góra
Lublin Chełm
Radomsko
Brzeg
Kielce
Wałbrzy ch
Opole Częstochowa
Zamość
Tarnobrzeg
Gliwice Katowice
Kraków Tarnów
Rzeszów
I
IV
II
III
Bielsko Biała
Ży wiec
Zakopane
Nowy Sącz
Przemy śl
Sanok
IV
V
Rys. 3. Podział terytorium Polski na strefy klimatyczne. Na podstawie [27]
Tab. 9. Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna [27]
Strefa
klimatyczna
Projektowa temperatura zewnętrzna,
ºC
Średnia roczna temperatura
zewnętrzna,
ºC
I
–16
7,7
II
–18
7,9
III
–20
7,6
IV
–22
6,9
V
–24
5,5
14
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
W praktyce projektowe obciążenie cieplne obliczane jest z wykorzystaniem specjalistycznych
programów komputerowych, np. Audytor OZC [24]. Szczególnie wydajnie można przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem metody graficznej, tzn. tworząc trójwymiarowy model
budynku (rys. 4). Jak pokazały badania, metoda graficzna jest 3 do 4 razy szybsza w porównaniu z metodą tabelaryczną.
Rys. 4. Trójwymiarowy model budynku w programie Audytor OZC
8.3
Zasadniczy projekt systemu ogrzewania
Po określeniu projektowego obciążenia cieplnego dla wszystkich pomieszczeń ogrzewanych,
można przystąpić do zasadniczego projektowania systemu ogrzewania.
Podstawowe etapy projektu instalacji ogrzewania:
1.
2.
3.
4.
ustalenie lokalizacji grzejników,
projekt sieci przewodów (ustalenie trasy przewodów, dobór średnic, dobór izolacji),
dobór grzejników,
regulacja hydrauliczna instalacji (równoważenie hydrauliczne, dobór armatury).
8.3.1 Sieć przewodów
Sieć przewodów ma za zadanie doprowadzenie odpowiedniej ilości czynnika grzejnego do
każdego grzejnika. Projektowanie sieci przewodów polega na dobraniu średnic przewodów i
elementów regulacyjnych w celu:
–
–
–
zapewnienia odpowiedniego rozdziału czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników,
zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji,
optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
15
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
8.3.2 Dobór grzejników
Warto zauważyć, że dobór grzejników można przeprowadzić dopiero po zaprojektowaniu
sieci przewodów, a w szczególności po doborze średnic i izolacji, od których zależą zyski
ciepła od przewodów oraz schłodzenie wody w przewodach. W czasie doboru grzejników
uwzględnia się zyski ciepła od przewodów oraz rzeczywistą temperaturę zasilania (uwzględniającą schłodzenie w przewodach zasilających).
W ogólnym przypadku przepływ wody w sieci przewodów może być wymuszony przez pompę lub tylko ciśnienie grawitacyjne (wynikające z różnicy gęstości czynnika w części powrotnej i zasilającej instalacji). Jednak obecnie (zwłaszcza w dużych nowoczesnych budynkach)
zdecydowanie przeważają systemy pompowe.
W ramach projektu systemu grzewczego przeprowadzany jest również dobór pomp obiegowych. W małych systemach może być jedna pompa, a w dużych może być ich więcej (np.
osobna pompa w obiegu źródła ciepła i osobne pompy w wydzielonych częściach systemu).
W celu doboru pompy należy ustalić dwie wielkości:
–
–
wymaganą wydajność,
oraz wysokość podnoszenia.
Następnie należy dobrać pompę, której charakterystyka pozwoli na spełnienie powyższych
wymagań. Dobierając pompę należy w miarę możliwości zapewnić warunki, aby punkt pracy
znajdował się w zalecanym obszarze, dzięki czemu pompa będzie osiągać wysoką sprawność.
W przypadku pomp, które posiadają kilka biegów, należy również wskazać bieg, na którym
pompa ma pracować.
8.3.3 Regulacja hydrauliczna instalacji
Aby poszczególne grzejniki mogły osiągnąć wymaganą moc przy założonym spadku temperatury (np. 20 K), niezbędne jest zapewnienie dla każdego grzejnika odpowiedniego strumienia masowego wody. Warunek ten realizuje się poprzez odpowiednie wyregulowanie instalacji w warunkach projektowych (regulacja wstępna).
W ogólnym przypadku wyróżnia się:
–
–
regulację wstępną,
regulację eksploatacyjną.
Regulacja wstępna (zwana czasami również regulacją montażową lub trwałą) ma na celu zapewnienie odpowiednich strumieni masowych wody w poszczególnych odcinkach przewodów w warunkach projektowych.
Regulacja eksploatacyjna (zwana również regulacją bieżącą) to ciągłe dostosowywanie mocy
ogrzewania do chwilowych potrzeb cieplnych.
Regulację wstępną można przeprowadzić:
–
–
w sposób obliczeniowy,
w sposób pomiarowy.
W Polsce przeważa sposób obliczeniowy, polegający na ustaleniu przez projektanta odpowiednich nastaw na zaworach regulacyjnych. Następnie wykonawca ustawia dobrane nastawy
na poszczególnych zaworach.
Natomiast w przypadku metody pomiarowej, projektant ustala wymagane przepływy, a następnie wykonawca w taki sposób operuje zaworami regulacyjnymi, aby uzyskać wymagane
16
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
przepływy. W tym przypadku konieczne jest stosowanie odpowiedniej armatury, umożliwiające przeprowadzenie pomiarów przepływów.
Poglądowo można powiedzieć, że celem regulacji wstępnej jest „sprawiedliwy” rozdział
czynnika. Przy czym „sprawiedliwy” oznacza tu: „każdemu (grzejnikowi) wg potrzeb”. Tzn.
większy grzejnik, który ma za zadanie dostarczać więcej ciepła, powinien otrzymać większy
strumień niż grzejnik mniejszy.
Jeśli regulacja wstępna nie zostanie przeprowadzona, to strumienie wody dopływające do
poszczególnych grzejników będą przypadkowe, a w konsekwencji również ich moce i spadki
temperatury będą się różniły od wartości projektowych. Brak regulacji wstępnej może co
prawda do pewnego stopnia być kompensowany przez regulację eksploatacyjną (np. termostaty grzejnikowe), ale obniża to znacznie jakość regulacji eksploatacyjnej. Mniej groźny jest
zbyt duży strumień, który może być zdławiony przez zawór grzejnikowy. Natomiast w przypadku strumienia zbyt małego spada moc grzejnika, a zawór grzejnikowy, nawet przy pełnym
otwarciu, nie jest w stanie nic „pomóc”. Generalnie instalacja nie wyregulowana wstępnie,
nawet jeśli działa w sposób akceptowalny dla użytkownika, jednak zazwyczaj oznacza gorszą
jakość dostawy ciepła (moce grzejników nie są dostosowane do chwilowych potrzeb cieplnych) oraz może prowadzić do niepotrzebnego wzrostu kosztów ogrzewania.
Podstawową zasadą równoważenia hydraulicznego obiegu jest wyrównanie strat ciśnienia
(przy obliczeniowych strumieniach wody) z działającym w tym obiegu ciśnieniem czynnym.
W przypadku braku wyrównania tych wielkości, w czasie eksploatacji równość ta – zgodnie z
prawami fizyki – i tak zostanie osiągnięta, jednak kosztem zmian wielkości strumieni masowych wody w działkach w stosunku do wymaganych wartości.
Poza tym należy zapewnić co najmniej minimalny opór działki z grzejnikiem (w przypadku
zaworów ręcznych) lub odpowiedni autorytet zaworu (w przypadku zaworów termostatycznych).
8.3.4 Projektowanie wspomagane komputerowo
W praktyce do projektowania systemów ogrzewania wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie komputerowe np. program Audytor C.O. [25].
W 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna generacja programu Audytor C.O. (wersja
4.0). Z jednej strony zostało w niej znacznie ułatwione projektowanie instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia. Z drugiej strony wprowadzono nowe podejście do projektowania
instalacji. Projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji, a trzeci wymiar generowany
jest automatycznie przez program. Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji.
Natomiast w roku 2016 autorzy programu udostępnili jego nową, udoskonaloną wersję, oznaczoną jako 6.0. Program C.O. został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji (rys. 5), analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor
OZC, począwszy od wersji 6.0. Dlatego nowa wersji programu Audytor C.O. została oznaczona 6.0.
Nowy moduł pozwala projektantowi obejrzeć trójwymiarowy obraz instalacji w całym budynku lub na wybranej kondygnacji. Ułatwia to znacząco sprawdzenie poprawności instalacji
i jej optymalizację.
Poza tym wizualizacja umożliwia edycję pionowego wymiaru instalacji (np. możliwa jest
zmiana poziomów rur lub grzejników).
17
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Trójwymiarowy model instalacji pełni również rolę nawigacyjną. Zaznaczenie elementu instalacji (np. grzejnika) na modelu trójwymiarowym powoduje podświetlenie go na rzucie. W
razie potrzeby okienko z rzutami przełączane jest na odpowiednią kondygnację.
Rys. 5. Trójwymiarowa wizualizacja systemu ogrzewania w programie Audytor C.O. 6.0
18
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
9 Zalecana literatura
Babiarz B. Szymański W.: Ogrzewnictwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN: 9788371999789, Wydanie II, 2015
Podręcznik zawiera zmiany w przepisach wprowadzone w ostatnim czasie. Odwołanie do obowiązujących uregulowań prawnych jest szczególnie
istotne w obecnej chwili, gdyż w ciągu ostatnich miesięcy miało miejsce
wiele zmian aktów prawnych związanych z ich ujednoliceniem z przepisami Unii Europejskiej. Książka napisana jest prostym, łatwo zrozumiałym językiem.
Nantka M. B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN: 978-83-7880-007-1. Wydanie III, Gliwice 2013.
Opracowanie składa się z dwóch tomów. W pierwszym tomie omówiono
klasyfikację i porównanie układów grzewczych, właściwości paliw i nośników energii cieplnej oraz źródła ciepła. W tomie drugim przedstawiono
wybrane elementy instalacji wewnętrznych.
Koczyk H. et al.: Ogrzewnictwo praktyczne - Projektowanie, Montaż,
Certyfikacja energetyczna, Eksploatacja, SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska Sp.j. ISBN: 83-61265-12-2. Wydanie II uzupełnione, 2009.
Książkę tę cechuje praktyczne podejście do tematu. Jest ona poza tym
bardzo aktualna i dostosowana do warunków krajowych. Dlatego można
ją z całym przekonaniem polecić zarówno studentom, jak i inżynierom
zajmującym się ogrzewnictwem.
Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ISBN: 978-83-0207898-9, Warszawa 2007.
Książka jest podręcznikiem dla technikum i siłą rzeczy nie obejmuje zakresu przedmiotu „Ogrzewnictwo” na Wydziale Inżynierii Środowiska.
Jednak mimo swoich ograniczeń bardzo rozlegle omawia ogrzewnictwo
i ciepłownictwo oraz wentylację i klimatyzację. Dlatego zdecydowanie
będzie przydatna dla studentów inżynierii środowiska.
Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.: Kompendium
wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja ciepła woda, chłodnictwo, ISBN:
9788392683360, Omni Scala, 2008
Jest to bardzo obszerne kompendium wiedzy na temat ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Często w czasie dyskusji technicznych pada pytanie:
„A co na ten temat jest napisane w Recknaglu?”. Poradnik ten jednak napisany jest dla warunków niemieckich, które są podobne, ale nie takie
same, jak polskie. Dlatego pozycję tę można polecić jako „lekturę uzupełniającą”.
19
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
10 Wybrane oprogramowanie komputerowe
Wereszczyński P. et al: Audytor OZC 6.9 Pro, 1994-2017
Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831,
PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania
Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę
cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.
Wereszczyński P. et al: Audytor C.O. 6.0 Pro, 1994-2017
Audytor C.O. jest przeznaczony do graficznego wspomagania
projektowania nowych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego, a także regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Program umożliwia także projektowanie sieci przewodów w instalacjach wody lodowej.
Wereszczyński P. et al: Audytor EKO. 1.0, 2014-2016
Program do wykonania analizy ekonomicznej i ekologicznej
różnych rozwiązań technicznych budynków, w tym możliwości
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych
zaopatrzenia w energię i ciepło.
Wereszczyński P. et al: Audytor SDG, 2004–2016
Program do szybkiego doboru grzejników i ogrzewania podłogowego.
Narowski P.: Kalkulator Audytora Energetycznego 1.2, 1998
Program stanowi połączenie wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z konwerterem jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego
powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy
mocy cieplnej.
20
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
Literatura
1.
Eijdems H. H. E. W. et al.: Low Temperature Heating Systems, Impact on IAQ, Thermal
Comfort and Energy Consumption, LowEx Newsletter no 1, Annex 37, Finland, 2000.
2.
Bis W.: Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, Architectus 12/2003.
3.
Fanger P.O.: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa 1974.
4.
Fanger P.O.: Thermal Comfort Analyses and Application in Environmental Engineering,
Danish Technical Press, Copenhagen 1970.
5.
Hausladen G.: Skript Heiztechnik, Universität Gesamthochschule Kassel, 1998.
6.
Koczyk H. et al.: Ogrzewnictwo dla praktyków, Systherm Serwis s.c., Poznań 2002.
7.
Kołodziejczyk W., Płuciennik M.: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
8.
Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
9.
Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie - pomoce projektanta, Arkady, Warszawa 1980.
10. Mayer U.: Skript über Wärmeversorgunsanlagen, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Oldenburg 2003.
11. Mielnicki St. J.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja, Arkady, Warszawa
1974.
12. Oswalt P, Rexroth S.: Wohltemperierte Architektur: Neue Techniken des energiesparenden Bauens, C. F. Müller, Heidelberg 1994.
13. Petitjean R.: Total Hydronic Balancing. A Handbook for Design and Troubleshooting of
Hydronic HVAC Systems, Tour & Andersson Hydronics AB, Valve Division, Ljung,
Sweden, 1994.
14. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Ogrzewanie podłogowe - poradnik, Centralny Ośrodek
Informacji Budownictwa, Warszawa 1995.
15. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych, Wyd. KANON, Gdańsk, 1998.
16. Rabjasz R.: Podstawy higieniczne ogrzewania i wentylacji mieszkań i ogólna ocena sposobów ich ogrzewania, Materiały do wykładów, IOiW PW, Warszawa 1998.
17. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.: Poradnik. Ogrzewanie
i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk, 1994.
18. Rietschel H., Raiß W.: Ogrzewanie i klimatyzacja, Arkady, Warszawa 1972.
19. Roberts B. M.: A History of Heating in Europe, ASHRAE Transactions, Volume 101,
Part 1, 1995.
20. Roos H.: Hydraulik der Wasserheizung, R. Oldenburg Verlag, München Wien 1994.
21. Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Metoda obliczania obciążenia cieplnego budynków
wg normy PN-EN 12831. Poradnik. Wydanie II rozszerzone. Politechnika Warszawska.
Warszawa 2015.
22. Wasilewski W.: Ogrzewnictwo i wentylacja – poradnik, ARKADY, Warszawa 1966.
21
Michał Strzeszewski: Wprowadzenie do ogrzewnictwa
23. Weber A. P.: Centralne ogrzewania wodne, ARKADY, Warszawa 1975.
24. Wereszczyński P., Strzeszewski M. et al: Audytor OZC 6.7. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku, sezonowego zapotrzebowania na
energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik
użytkownika. SANKOM Sp. z o.o., Warszawa, 2016. (Podręcznik można pobrać bezpłatnie ze strony www.sankom.pl.)
25. Wereszczyński P., Strzeszewski M. et al: Podręcznik użytkownika programu Audytor
C.O. 6.0, Sankom Sp. z o.o., Warszawa 2016. (Podręcznik można pobrać bezpłatnie ze
strony www.sankom.pl.)
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).
27. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
22
Download