Document

advertisement
Skąd się bierze smog
w Rybniku?
dr inż. Magdalena Żak
Katedra Ochrony Powietrza
Politechnika Śląska w Gliwicach
Występowanie wysokich stężeń zanieczyszczeń związane jest z:
- wielkością emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- występowaniem w zimie niekorzystnych warunków meteorologicznych,
- lokalną topografią terenu,
- napływem zanieczyszczeń
Systemowe źródła ciepła (elektrociepłownie, ciepłownie):
spalanie: zorganizowane, z dużą sprawnością, paliwo dobrej jakości
zastosowanie UOP (elektrofiltry)
zanieczyszczenia wydalane są do atmosfery na dużych wysokościach
Paleniska indywidualne (piece domowe) + kotłownie lokalne:
spalanie niezorganizowane i nieefektywne (60%)
brak jakichkolwiek UOP
500
PM10[g/GJ]
wskaźnik emisji
400
B(α)P [mg/GJ]
300
200
100
0
piece domowe
kotły małej mocy
(<50kW)
kotły średniej mocy
(>50kW do <1MW)
kotły dużej mocy
(>1 MW do <50MW)
rodzaj kotła
Wskaźniki emisji PM10 [g/GJ] i B(α)P [mg/GJ] ze spalania węgla [1]
Paleniska indywidualne (piece domowe) + kotłownie lokalne:
spalanie niezorganizowane i nieefektywne (60%)
brak jakichkolwiek UOP
duża liczba źródeł na terenie miasta
zła jakość paliwa
spaliny wyprowadzane są przez niskie emitory
90
jednostkowy koszt paliwa [zł/GJ]
77,2
80
77,2
77,2
77,2
70
60
50
44,9
40
44,3
30
35
43,9
44,3
34,3
44,3
44,3
42,3
77,2
77,2
węgiel kamienny
gaz
ciepło sieciowe
olej opałowy
44,3
44,3
41,6
40,1
38,7
26,8
26,4
25
W-7A
W-7B
32,7
20
10
0
W-3
W-4
W-5
W-6
taryfa
Jednostkowe koszty różnego rodzaju paliw [zł/GJ] [2]
14000
12000
koszty ogrzewania [zł/rok]
12047
10785
10000
8000
7360
6000
6400
5769
4000
4164
4160
pompa ciepła
węgiel - kocioł
tradycyjny
2000
0
kocioł olejowy
energia
elektryczna
kocioł gazowy
ciepło
kocioł na pelety
systemowe
sposób ogrzewania
Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] dla różnych systemów ogrzewania [3]
Prognozowana cena ciepła [zł/GJ] [4]:
z węgla kamiennego
z paliwa gazowego
ciepła
sieciowego
Dobowe profile stężeń PM10
Rodzaj paliwa stosowanego w sektorze komunalno-bytowym
w poszczególnych krajach [4]
Udział wydatków na ogrzewanie w kosztach utrzymania w Irlandii [4]
Udział wydatków na użytkowanie domu (mieszkania)
i nośniki energii w Polsce w 2011r. [5]:
- średnio 20,7%,
- emeryci 24,5%; renciści 26,8%
[1] EMEP/EEA: Emission Inventory Guidebook, NON-INDUSTRIAL
COMBUSTION PLANTS, December 2006.
[2] ENERGOPROJEKT-Katowice S.A: Dynamika wzrostu cen nośników
energetycznych. 2010.
[3] UM: Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna
na lata 2013-2016.
[4] SEI: Energy Policy Statistical Support Unit. Energy in the Residential
Sector REPORT, Ireland 2008.
[5] GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle
wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa 2012.
Download