Uploaded by User1683

fiszki - klasa 4

advertisement
KLASA 4
JA I MOJE
OTOCZENIE
str. 7-30 w podręczniku
SPOŁECZNOŚĆ
POTRZEBA
POTRZEBY
NATURALNE
Grupa ludzi, których łączy np. miejsce
zamieszkania, wykonywany zawód,
podobne zainteresowania czy
wyznawana religia.
Odczuwają je wszyscy ludzie, mają
wpływ na nasze zachowanie.
To np. głód, pragnienie, sen.
Musimy je zaspokoić, żeby żyć.
POTRZEBA
BEZPIECZEŃSTWA
Unikamy sytuacji niebezpiecznych
dla zdrowia lub życia. Dbamy też o
bezpieczeństwo bliskich.
POTRZEBA
PRZYNALEŻNOŚCI
Lubimy przebywać z innymi ludźmi,
chcemy założyć rodzinę, mieć
przyjaciół i znajomych.
POTRZEBA UZNANIA
I SZACUNKU
Lubimy być doceniani, szanowani,
wygrywać zawody i konkursy.
POTRZEBA
SAMOREALIZACJI
Rozwijamy swoje zainteresowania,
zdobywamy nowe umiejętności.
RODZINA
Najmniejsza i najważniejsza grupa
społeczna. Najczęściej tworzą ją
ojciec, matka i dzieci mieszkający
w jednym domu.
RODZINA NIEPEŁNA
Powstaje np. w wyniku rozwodu lub
śmierci jednego z rodziców. Składa
się z dzieci i z jednego z rodziców.
RODZINA
WIELOPOKOLENIOWA
Istniały dawniej. W jednym domu
zamieszkiwali rodzice, dzieci,
dziadkowie, a nawet wujkowie i
ciocie.
OBOWIĄZEK
Musimy go wykonać, np.
wyprowadzić psa na spacer, wynieść
śmieci.
SPOŁECZNOŚĆ
SZKOLNA
Należą do niej uczniowie,
nauczyciele, rodzice.
DYREKTOR
RADA
PEDAGOGICZNA
RADA RODZICÓW
Zarządza pieniędzmi szkoły,
odpowiada za poziom nauczania.
W jej skład wchodzą wszyscy
nauczyciele pracujący w szkole.
Decydują np. o dopuszczeniu ucznia
do nauki w następnej klasie.
Składa się z reprezentacji
Rodziców uczniów danej szkoły.
Wspomaga Dyrektora i Radę
Pedagogiczną w procesie nauczania.
STATUT SZKOŁY
SAMORZĄD
UCZNIOWSKI
PRAWA UCZNIA
Dokument określający zadania
szkoły. Mówi też o obowiązkach
i prawach osób związanych ze
szkołą.
Należą do niego wszyscy uczniowie
szkoły. Reprezentuje interesy
uczniów.
Przysługują wszystkim uczniom
szkoły, np. poprawa oceny
niedostatecznej (1).
OBOWIĄZKI UCZNIA
Wszystko, co uczeń musi, np.
uzupełnić braki, jeśli nie było go w
szkole.
TOLERANCJA
Szacunek dla innych zachowań,
poglądów, wyglądu innych osób.
UPRZEJMOŚĆ
Okazywanie grzeczności
i życzliwości.
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kierowanie się uczciwością i nie
ocenianie ludzi krzywdząco.
KONFLIKT
Sytuacja, w której ludzie różniący
się między sobą nie mogą dojść do
porozumienia.
OJCZYZNA
Kraj, w którym się urodziliśmy
i spędziliśmy znaczną część życia.
MAŁA OJCZYZNA
To nasz wieś, dzielnica, osiedle,
miasto. Tam żyję.
PATRIOTYZM
Miłość i przywiązanie do własnego
kraju.
PATRIOTYZM
LOKALNY
To troska o własną miejscowość, np.
o Koziegłowy.
HERB
Symbol miejscowości.
NARÓD
Grupa ludzi, których łączy wspólna
historia, tradycja, kultura i język.
SYMBOLE
NARODOWE
Godło, flaga i hymn.
ŚWIĘTA
PAŃSTWOWE
MIEJSCA PAMIĘCI
NARODOWEJ
GODŁO POLSKI
Upamiętniają ważne wydarzenia
z przeszłości:
 03.05. - Konstytucja 3. Maja
 15.08. - Bitwa warszawska
 11.11. - Odzyskanie niepodległości
Przypominają o ważnych
wydarzeniach z historii, np. Grób
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
FLAGA POLSKI
HYMN POLSKI
Mazurek Dąbrowskiego, słowa: Józef Wybicki
REGIONY POLSKI
Kilkanaście krain historycznogeograficznych w Polsce, np.
Wielkopolska, Małopolska, Warmia i
Mazury.
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
MNIEJSZOŚCI
ETNICZNE
POLONIA
Grupa ludzi, która posiada państwo,
ale z różnych przyczyn w nim nie
mieszka, np. Niemcy, Ukraińcy,
Białorusini w Polsce.
Grupa ludzi, która nie posiada własnego
państwa i zamieszkuje na terenie różnych
krajów, np. Karaimi, Łemkowie, Tatarzy
i Romowie w Polsce.
Grupa Polaków zamieszkująca za
granicami państwa na stałe.
Z HISTORIĄ
str. 31-50 w podręczniku
NA TY
HISTORIA
Nauka zajmująca się tym, co działo
się kiedyś, czyli w przeszłości.
BAŚŃ
To wymyślona opowieść, która nie ma
określonego czasu (Dawno, dawno
temu...) i miejsca (Za siedmioma górami,
za siedmioma lasami...). Ważna jest rola
magii.
LEGENDA
Nawiązują do prawdziwych
wydarzeń historycznych, ale
pojawiają się w nich zmyślone
postacie i wydarzenia.
PRZYCZYNA
Odpowiada na pytanie: DLACZEGO
COŚ SIĘ WYDARZYŁO?
SKUTEK
Odpowiada na pytanie: CO NAM
DAŁO WYDARZENIE?
ŹRÓDŁO
HISTORYCZNE
Wszystkie ślady pozostawione przez
ludzi, np. dokumenty, zabawki,
książki.
ARCHEOLOG
Naukowiec pracujący na
wykopaliskach. Poszukuje ruin
budowli, grobowców, starych naczyń
itd.
ARCHEOLOG
PODWODNY
Szuka śladów działalności człowieka
pod wodą.
ŹRÓDŁA PISANE
Kroniki, pamiątki, wspomnienia,
dokumenty itd.
ŹRÓDŁA NIEPISANE
Obrazy, biżuteria, zabawki, zdjęcia,
filmy.
ŹRÓDŁA
NIEMATERIALNE
NIEMATERIALNE - nie można ich
dotknąć, np. legendy i obyczaje.
ZABYTEK
To źródło historyczne, które ma dużą
wartość.
MUZUEM
Przechowuje się tam zabytki.
SKANSEN
Muzeum na wolnym powietrzu.
ARCHIWUM
Przechowuje się tam stare
dokumenty.
SALA
MULTIMEDIALNA
Sala w muzeum, w której można
obejrzeć filmy.
SALA WYSTAWOWA
Sala w muzeum, w której ogląda się
eksponaty.
PRACOWNIA
KONSERWATORSKA
W tej sali zabytki poddaje się
zabiegom chroniącym.
PRACOWNIA
NAUKOWA
W tej sali pracują historycy. Mogą
obejrzeć i zbadać eksponaty
muzealne.
MAGAZYN
W tym miejscu przechowuje się
eksponaty.
ZNAK
ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM
PAMIĄTKI RODZINNE
To stare zdjęcia, dokumenty, listy,
odznaczenia, które przechowywane
są często w domach.
RÓD
W jego skład wchodzą
przedstawiciele kolejnych pokoleń
rodziny, którzy wywodzą się od
wspólnego przodka.
TRADYCJE RODZINNE
Zwyczaje, które pielęgnujemy
w naszych domach.
GENEALOGIA
Zajmuje się badaniem historii
rodziny.
DRZEWO
GENEALOGICZNE
Przedstawia graficznie rodzinę.
CZAS I MAPA
str. 51-70 w podręczniku
W HISTORII
CHRONOLOGIA
Nauka, zajmująca się ustalaniem
kolejności wydarzeń.
DATA
Oznaczenie czasu wydarzenia.
Używamy do tego dnia, miesiąca
i roku.
OŚ CZASU
Linia, na której przedstawiamy
kolejność zdarzeń.
PRZED NASZĄ ERĄ
Tak określamy wydarzenia, które
miały miejsce przed narodzeniem
Jezusa. Dodajemy skrót p.n.e., np.
25 r. p.n.e.
NASZA ERA
Wydarzenia miały miejsce po
narodzeniu Jezusa. W skrócie
zapisujemy n.e.
ERA
Okres kilku wieków zapoczątkowany
ważnym wydarzeniem, np.
narodzinami Jezusa Chrystusa.
WIEK
100 lat.
TYSIĄCLECIE
1000 lat.
ROK
Podstawowa jednostka, której
używamy do obliczania czasu.
EPOKA HISTORYCZNA
Etap w dziejach zapoczątkowany
i zakończony ważnym wydarzeniem.
PRAHISTORIA
Czas w historii do 4000 r. p.n.e. wynalezienie pisma.
STAROŻYTNOŚĆ
Czas w historii od 4000 r. p.n.e.
(wynalezienie pisma) do 476 r. n.e.
(upadek cesarstwa
zachodniorzymskiego).
4000 r. p.n.e.
Wynalezienie pisma.
476 r. n.e.
Upadek cesarstwa
zachodniorzymskiego.
ŚREDNIOWIECZE
Czas w historii od 476 r. n.e. (upadek
cesarstwa zachodniorzymskiego) do 1492
r. (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba).
NOWOŻYTNOŚĆ
Czas w historii od 1492 r. (odkrycie
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba)
do 1914 r. (wybuch I wojny
światowej).
1492 r.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba.
1914 r.
Wybuch I wojny światowej
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Czas w historii od 1914 r. (wybuch I
wojny światowej) do dziś.
KALENDARZ
MUZUŁMAŃSKI
Inna rachuba czasu. 622 r. początek kalendarza. Rok jest w
nim o 11 dni krótszy. Cały rok w
kalendarzu posiada 354 dni.
MAPA
Pokazuje graficznie dany obszar.
PLAN
Pokazuje mniejszą powierzchnię, np.
miasto, szkolną salę.
KARTOGRAF
Zajmuje się opracowaniem map
i planów.
KARTOGRAFIA
Nauka zajmująca się opracowaniem map
i planów.
LEGENDA
Wyjaśnia znaczenie symboli użytych
na mapie.
SKALA
Pokazuje jak bardzo pomniejszono
dany teren na mapie bądź planie.
Z NAJDAWNIEJSZYCH
DZIEJÓW
str. 71-92 w podręczniku
PRACZŁOWIEK
Przodek człowieka, który pojawił się
na świecie ok. 4 milionów lat temu w
Afryce.
AFRYKA
Jeden z siedmiu kontynentów. To z
niego pochodzi człowiek, tutaj się
pojawił.
PIĘŚCIAK
To kamienne narzędzie o ostrych
krawędziach i wielkości ludzkiej
dłoni. Praczłowiek używał go np. do
cięcia skór.
ok. 200 tysięcy lat temu
Pojawił się człowiek rozumny.
OGIEŃ




przygotowanie pieczonego mięsa,
odstraszał dzikie zwierzęta,
daje ciepło,
ludzie spędzają koło ognia czas - powstaje
mowa i wspólnota.
KOCZOWNICZY TRYB
ŻYCIA
Pierwsi ludzie przemieszczali się z
miejsca na miejsce, szukając jedzenia.
Mieszkali w jaskiniach, zajmowali się
myślistwem i zbieractwem.
BLISKI WSCHÓD
Rejon świata na styku trzech
kontynentów: Europy, Afryki i Azji.
Tutaj powstały pierwsze cywilizacje.
100 tys. lat temu
Praludzie opuścili w tym czasie
Afrykę i powędrowali na inne
kontynenty.
9000 lat temu
W rejonie Bliskiego Wschodu
pojawiło się rolnictwo.
OSIADŁY TRYB
ŻYCIA
Człowiek nauczył się uprawy zboża i
zaczął hodować zwierzęta. Mieszkał
w ziemiankach. Nie przenosił się już
z miejsca na miejsce.
EPOKA KAMIENIA
Człowiek pierwsze narzędzia
wytwarzał z kamienia. Były to: noże,
siekiery i groty oszczepów.
do ok. IV tysiąclecia
p.n.e.
EPOKA BRĄZU
EPOKA ŻELAZA
Epoka kamienia.
Ludzie nauczyli się wytapiać metale.
Najpierw miedź, a potem cynę.
Połączyli te dwa metale i otrzymali
stop - brąz. Robili z niego trwalsze
narzędzia.
Żelazo jest trwalsze niż brąz,
dlatego człowiek zaczął wytwarzać
narzędzia z żelaza. Wykuwano z
niego: sierpy, siekiery, ostrza
oszczepów i biżuterię.
1200 lat p.n.e.
DYMARKA
CYWILIZACJA
Początek epoki żelaza.
Piec służący do wytapiania żelaza.
Rozwinięte społeczeństwo, które
stworzyło własne państwo, budowało
miasta oraz posługiwało się pismem.
MEZOPOTAMIA
EGIPT
KANAŁY
NAWADNIAJĄCE
Cywilizacja, która rozwinęła się nad
dwoma rzekami: Tygrysem i
Eufratem.
Cywilizacja, która powstała nad
rzeką Nil.
Doprowadzały wodę z rzeki do pól
uprawnych.
SUMER
3500 lat p.n.e.
BABILONIA
Państwo, które powstało na terenie
Mezopotamii.
Powstanie państwa Sumerów.
Państwo, którego stolicą było miasto
Babilon. Powstało w rejonie
Mezopotamii.
BABILON
Miasto-państwo
KODEKS
HAMMURABIEGO
Stolica Babilonii.
W starożytności państwem
nazywano miasta wraz z
otaczającymi je murami. To tak
jakby powiedzieć dziś, że Poznań
jest osobnym państwem.
Pierwszy kodeks prawny. Powstał w
Babilonii. Wszystkie przepisy oparte
w nim były o zasadę: "oko za oko, ząb
za ząb".
MUMIFIKACJA
MUMIA
SARKOFAG
Egipcjanie w starożytności wierzyli,
że człowiek musi zachować po
śmierci ciało. Usuwano wnętrzności
(serce, płuca, jelita) żeby ciało się
nie rozkładało.
Powstaje podczas mumifikacji.
Egipska trumna.
PIRAMIDA
RAMZES II
FARAON
Wielkie grobowce, wznoszone dla
faraona.
Najsłynniejszy władca Egiptu.
Władca Egiptu.
KAPŁANI
Zajmowali się w Egipcie sprawami
religijnymi. Prowadzili także
obserwacje astronomiczne.
URZĘDNICY
Tylko oni w starożytnym Egipcie
potrafili pisać i czytać. .
RZEMIEŚLNICY
Wytwarzali broń, narzędzia i
ozdoby.
CHŁOPI
Pracowali przy kanałach
nawadniających, a także wznoszeniu
piramid i światyń.
POLITEIZM
Wiara w wielu bogów. Taką
wyznawali starożytni Egipcjanie.
TUTENCHAMON
Jeden z władców Egiptu, którego
mumię odnaleziono w 1922 r.
1922 r.
Wielkie odkrycie dokonane przez
Howarda Cartera - mumia
Tutenchamona.
HOWARD CARTER
Egiptolog, który odkrył mumię
Tutenchamona.
EGIPTOLOG
Badacz dziejów starożytnego Egiptu.
4000 lat p.n.e.
Wynalezienie pisma.
PISMO OBRAZKOWE
Słowom odpowiadały konkretne
rysunki, tzw. piktogramy.
PIKTOGRAM
Obrazek w piśmie obrazkowym.
PISMO KLINOWE
Powstało w Sumerze. Zastąpiono
obrazki prostymi do kopiowania
szablonami.
HIEROGLIFY
Rodzaj pisma obrazkowego,
używany w starożytnym Egipcie.
PISMO
ALFABETYCZNE
Wynaleźli je Fenicjanie ok. XI w.
p.n.e. Zauważyli, że słowa składają
się z dźwięków, które dziś
nazywamy głoskami. Tym głoskom
przyporządkowali znaki - litery.
SAMOGŁOSKI
GLINIANE
TABLICZKI
PAPIRUS
Dodali je Grecy do alfabetu
stworzonego przez Fenicjan.
Na nich zapisywali różne rzeczy
starożytni Sumerowie.
Starożytni Egipcjanie używali
papirusu do zapisywania tekstów.
Robili go z rośliny - cibory
papirusowej.
PERGAMIN
Używano go w średniowieczu.
Powstawał z wyprawionej skóry
zwierzęcej. W średniowieczu książki
przepisywano.
JAN GUTENBERG
Opracował ruchomą czcionkę
drukarską. Dzięki temu można było
książki drukować.
HELLADA
Inaczej starożytna Grecja.
HELLENOWIE
AKROPOL
AGORA
Tak starożytni Grecy nazywali
samych siebie.
Ateńskie wzgórze świątynne.
Rynek w starożytnych Atenach.
KOLONIA
KOLONIZACJA
POLIS
Posiadłość zamorska danego
państwa.
Zakładanie kolonii.
Greckie państwo-miasto.
TRIERA
Grecki statek.
DEMOKRACJA
System rządów, w którym decyzje
dotyczące państwa podejmują
wszyscy obywatele Aten.
USTRÓJ PAŃSTWA
Sposób sprawowania rządów.
ZGROMADZENIE
LUDOWE
OSTRACYZM
PERYKLES
Spotykają się tam wszyscy
obywatele polis ateńskiego.
Dyskutują o sprawach państwamiasta.
Inaczej sąd skorupkowy. Obywatele
Aten mogą wygnać na 10 lat osobę,
która ich zdaniem zagraża
demokracji.
Twórca demokracji ateńskiej.
TEATR
VI w. p.n.e.
AKTOR GRECKI
Jedna z rozrywek starożytnych
Greków.
Powstał teatr grecki.
Nosił:
 maskę,
 koturny,
 kostium,
 perukę.
534 r. p.n.e.
Wystawienie pierwszej tragedii
greckiej.
TRAGEDIA
Utwór teatralny, który porusza
ważne problemy, np. konflikty
między ludźmi i bogami.
KOMEDIA
Utwór teatralny o żartobliwym
charakterze.
SOFOKLES
Jeden z najwybitniejszych twórców
tragedii w starożytnej Grecji.
ARYSTOFANES
Jeden z najwybitniejszych twórców
komedii w starożytnej Grecji.
DIALOG
Rozmowa dwóch lub więcej osób. Na
dialogach opiera się teatr.
POLITEIZM
OLIMP
MITY
Wiara w wielu bogów. Taką
wyznawali starożytni Grecy.
Najwyższa góra starożytnej Grecji.
Według wierzeń starożytnych
Greków miała być domem
najważniejszych bogów.
Opowieści o życiu bogów i herosów
greckich.
MITOLOGIA
ATENA
HERMES
Zbiór mitów.
Grecka bogini mądrości. Opiekunka
Aten.
Posłaniec bogów.
ZEUS
Najważniejszy bóg starożytnych
Greków. Władca wszystkich bogów i
ludzi.
HADES
Władca świata zmarłych.
HEFAJSTOS
Bóg ognia i kowali. Wykuwa pioruny
dla Zeusa.
HERA
Żona Zeusa. Opiekunka małżeństw.
APOLLO
Bóg sztuki.
AFRODYTA
Najładniejsza z bogów greckich.
Opiekunka zakochanych.
ARES
Bóg wojny i męstwa.
POSEJDON
Bóg świata morskiego. Opiekun
mórz i oceanów.
HEROS
Grecki półbóg. Syn boga i kobiety.
Najsłynniejszym herosem był
Herakles.
HERAKLES
Najsłynniejszy z herosów greckich.
HOMER
Autor Iliady i Odysei.
ILIADA
Jedno z dzieł Homera, opowiadające
o wojnie trojańskiej.
ODYSEJA
TROJA
KOŃ TROJAŃSKI
Dzieło Homera, które opowiada o
powrotach Greków z wojny
trojańskiej.
Miasto znajdujące się w dzisiejszej
Turcji, Grecy bardzo chcieli je
zdobyć. Zajęło im to 10 lat.
Ostatecznie wykorzystali konia
trojańskiego.
Podstęp Greków, użyty w trakcie
oblężenia Troi. W drewnianym
koniu podarowanym Trojańczykom
schowali się żołnierze greccy.
FILOZOFIA
Rozmyślania nad powstaniem
świata, przeznaczeniem człowieka,
prawdą i pięknem.
SOKRATES
Jeden z najwybitniejszych filozofów
greckich.
PLATON
Jeden z najwybitniejszych filozofów
greckich. Dobro, prawda i piękno to
według niego najważniejsze
wartości.
ARYSTOTELES
Jeden z najwybitniejszych filozofów
greckich. Uczeń Platona.
HIPOKRATES
Jeden z pierwszych lekarzy
greckich. Do dziś lekarze składają
przysięgę Hipokratesa. Jej naczelną
zasadą jest: Nie szkodzić.
PITAGORAS
Grecki matematyk. Jego
twierdzenia wykorzystywane są do
dzisiaj.
TALES
Grecki matematyk. Jego
twierdzenia wykorzystywane są do
dzisiaj.
776 r. p.n.e.
Pierwsze starożytne igrzyska
olimpijskie.
GIMNAZJON
Specjalne budynki przeznaczone do
ćwiczeń.
IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE
Zawody sportowe wymyślone przez
starożytnych Greków. Odbywają się
do dzisiaj.
OLIMPIADA
Czas pomiędzy igrzyskami
olimpijskimi.
OLIMPIA
Miejscowość, w której znajdował się
najsławniejszy stadion olimpijski w
starożytności.
PIĘCIOBÓJ
OLIMPIJSKI
Dyscyplina, w której rywalizowali
starożytni Grecy. Należały do niej:
biegi, skok w dal, zapasy, rzut
dyskiem, rzut oszczepem.
NAGRODA
W IGRZYSKACH
Starożytni Grecy otrzymywali:
wieniec laurowy, pieniądze i
wieczną sławę.
MYRON
Grecki rzeźbiarz. Uwieczniał
zwycięzców igrzysk olimpijskich.
753 r. p.n.e.
Założenie Rzymu.
RZYM
Największe imperium starożytności,
założone na płw. Apenińskim.
ROMULUS I REMUS
Bracia bliźniacy, którzy według
legendy założyli miasto Rzym.
Wykarmiła ich wilczyca.
KRÓLESTWO
Jeden z ustrojów starożytnego
Rzymu. Rządził w nim król.
REPUBLIKA
Ustrój starożytnego Rzymu. Władzę
w republice sprawują mieszkańcy
Rzymu.
ZGROMADZENIE
LUDOWE
Spotykali się na nim mieszkańcy
Rzymu i wybierali urzędników oraz
ustanawiali nowe prawa.
CESARSTWO
Ustrój państwa rzymskiego, w
którym władzę sprawuje cesarz.
GAJUSZ JULIUSZ
CEZAR
Jeden z najsławniejszych Rzymian.
Zdobył prawie nieograniczoną
władzę. Zamordowano go w 44 r.
p.n.e.
PATRYCJUSZE
Bogaci mieszkańcy Rzymu.
Sprawowali najważniejsze urzędy i
posiadali specjalne prawa.
PLEBEJUSZE
Wolni obywatele Rzymu.
Rzemieślnicy, kupcy i biedota.
NIEWOLNICY
Nie mieli żadnych praw. Ich
zadaniem było służyć patrycjuszom.
Nie mogli decydować sami o sobie.
PROWINCJA
Terytorium zdobyte przez Rzym, ale
leżące poza Italią.
IMPERIUM RZYMSKIE
Ogromne państwo, które powstało w
wyniku rzymskich podbojów.
LEGIONY
Rzymska armia.
ŻÓŁW
Rzymski szyk bojowy.
BARBARZYŃCY
Dla starożytnych Greków i Rzymian
każdy kto żyje poza ich ojczyzną.
476 r. n.e.
Upadek cesarstwa
zachodniorzymskiego (RZYMU).
Koniec starożytności.
KATAPLULTA
Maszyna oblężnicza. Służyła do
burzenia murów i szturmowania
miast.
BAZYLIKA
W starożytnym Rzymie budynek,
który wykorzystywany był jako sąd
lub hala targowa.
TERMY
W starożytnym Rzymie łaźnie
publiczne.
FORUM ROMANUM
Główny plac w centrum Rzymu.
Znajdowały się tam świątynie,
budynek senatu.
GLADIATOR
Niewolnik walczący na arenie.
AMFITEATR
Odbywały się w nich walki
gladiatorów.
KOLOSEUM
Jeden z najsławniejszych
amfiteatrów znajdujący się w
starożytnym Rzymie. Jego ruiny
stoją w tym mieście do dziś.
AKWEDUKT
Rzymski wodociąg.
ŁUK TRIUMFALNY
Wznoszono je w starożytnym
Rzymie na cześć wybitnych
dowódców legionów oraz wielkich
cesarzy.
RZYMSKIE DROGI
Starożytni Rzymianie jako pierwsi
budowali sieć dróg. Z czasów
starożytnych pochodzi też
powiedzenie: "Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu"
KAMIENIE MILOWE
Stawiano je przy drogach.
Pokazywały odległość do Rzymu.
PRAWO
ZWYCZAJOWE
Prawo ustne, oparte na tradycji.
PRAWO XII TABLIC
Przepisy prawa zwyczajowego
zebrano i spisano na 12 tablicach.
Porozstawiano je w różnych
częściach Rzymu.
KODEKS
JUSTYNIANA
Powstał w VI w. n.e. Kodeks prawny
stworzony przez cesarza Justyniana.
JEZUS Z NAZARETU
Wielu starożytnych uznało go za
Mesjasza i Zbawcę świata. Jego
działalność doprowadziła do
powstania chrześcijaństwa.
MESJASZ
Zbawiciel.
APOSTOŁ
Uczeń Jezusa z Nazaretu.
CHRZEŚCIJAŃSWTO
Wiara w zbawienie dokonywane za
sprawą Jezusa z Nazaretu.
33 r. n.e.
Ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu.
CHRYSTOGRAM
RYBA
PRZEŚLADOWANIA
CHRZEŚCIJAN
Chrześcijanie nie brali udziału w
uroczystościach ku czci cesarzy.
Najsłynniejsze prześladowanie - 64
r. n.e. cesarz Neron oskarżył ich o
podpalenie Rzymu.
64 r. n.e.
Wielki pożar Rzymu, oskarżono o
niego chrześcijan.
NERON
Cesarz rzymski, który obwinił
chrześcijan o podpalenie Rzymu.
313 r. n.e.
Edykt mediolański - można
swobodnie wyznawać każdą religię
w starożytnym Rzymie. Koniec
prześladowań chrześcijan.
KONSTANTYN
WIELKI
Cesarz, który zezwolił na
wyznawanie chrześcijaństwa.
380 r. n.e.
Chrześcijaństwo stało się główną
religią wyznawaną w cesarstwie
rzymskim.
TEODOZJUSZ WIELKI
Cesarz, który wydał edykt, dzięki
któremu chrześcijaństwo stało się
religią panującą w Rzymie.
POGANIE
Tak nazywano w starożytności ludzi
nie wierzących w Jezusa Chrystusa.
BIBLIA
Święta księga chrześcijaństwa.
W STAROŻYTNEJ
GRECJI
Str. 93 do 118 w podręczniku.
W STAROŻYTNYM
RZYMIE
Str. 119 do138 w podręczniku.
Download