Uploaded by User1606

OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

advertisement
OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………
zamieszkała…………………………………………………………………………………….
legitymująca się dowodem osobistym……………………………………………………….
wydanym przez………………………………………………………………………………...
świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
Oświadczam
że nie prowadziłam zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich
12 miesięcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004
r.Dz. U. Nr 173 poz. 1807
…………………………………..
podpis
………………………………
miejscowość i data
Download