Uploaded by User1606

OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

advertisement
OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………
zamieszkała…………………………………………………………………………………….
legitymująca się dowodem osobistym……………………………………………………….
wydanym przez………………………………………………………………………………...
świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
Oświadczam
że nie prowadziłam zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich
12 miesięcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004
r.Dz. U. Nr 173 poz. 1807
…………………………………..
podpis
………………………………
miejscowość i data
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards