Uploaded by User1331

ps biblia sprawdzian odpowiedzi

advertisement
Klucz do sprawdzianu z Biblii
Nr
zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpowiedź wersja A
podział ksiąg Starego Testamentu:
historyczne (Tora/ Pięcioksiąg),
dydaktyczne/mądrościowe (Księga
Hioba), profetyczne/prorockie (Księga
Izajasza)
C.
stworzenia świata i człowieka
Odpowiedź wersja B
podział ksiąg Nowego Testamentu:
historyczne (Ewangelie),
dydaktyczne/mądrościowe (Listy
Apostolskie), profetyczne/prorockie
(Apokalipsa św. Jana)
A.
Ostatnim dziełem Boga było stworzenie
Adama i Ewy.
D.
B.
• zakazany owoc – W raju pierwsi rodzice • syn marnotrawny – Pewien mężczyzna miał
mogli jeść z wszystkich drzew oprócz
syna, który zażądał od niego należnej mu
jednego, z którego Bóg zabronił zrywać
części majątku i opuścił dom rodzinny.
owoców. Ludzie jednak ten zakaz złamali Roztrwonił jednak wszystkie pieniądze
– coś zakazanego i dlatego bardzo
i zaczął cierpieć biedę. Wówczas wrócił do
kuszącego, pożądanego
ojca, pokajał się przed nim i przyznał do winy
• plagi egipskie – Bóg pomógł
– osoba, która zbłądziła, ale potrafiła się do
Mojżeszowi uwolnić Żydów z niewoli
tego przyznać
egipskiej. Zesłał w tym celu 12 klęsk na
• wdowi grosz – Gdy Jezus nauczał
Egipt, aby faraon pozwolił odejść
w świątyni, zauważył ubogą kobietę, która
Izraelitom – olbrzymie nieszczęścia
wrzuciła do skarbony swoje ostatnie
• hiobowa wieść – Bóg w wyniku zakładu pieniądze. Podał ją wówczas uczniom za
z szatanem, aby wystawić wiarę Hioba na przykład ofiarności – dar cenny nie ze
próbę, zesłał na niego olbrzymie
względu na realną wartość, ale wyrzeczenie,
nieszczęścia – pozbawił go rodziny
jakie poniósł ofiarodawca
i dobytku i spowodował, że Hiob
• droga krzyżowa – Droga, którą przeszedł
zachorował na trąd – wieści smutne,
Chrystus z krzyżem na Golgotę, wzniesienie,
tragiczne, fatalne
na którym odbyło się ukrzyżowanie – życie
pełne trosk, cierpienia, prawdziwej męki
a) psalm
a) psalm
b) Gatunek należący do liryki. Uroczysta b) Gatunek należący do liryki. Uroczysta pieśń
pieśń
religijna o charakterze modlitwy lub hymnu,
religijna o charakterze modlitwy lub
pochodząca z Biblii.
hymnu,
c) psalm błagalny
pochodząca z Biblii.
c) psalm pochwalny
Utwór budują kolejne wyliczenia, po
Utwór budują kolejne wyliczenia, po których
których następują porównania. Autor
następują porównania. Autor wylicza części
wylicza części ciała opiewanej postaci
ciała opiewanej postaci i porównuje je –
i porównuje je – w sposób oddziałujący
w sposób oddziałujący na zmysły – do
na zmysły – do rozmaitych elementów
rozmaitych elementów otaczającego go świata
otaczającego go świata przyrody.
przyrody. Powstają poetyckie obrazy o bardzo
Powstają poetyckie obrazy o bardzo
konkretnej, zmysłowej, erotycznej wymowie.
konkretnej, zmysłowej, erotycznej
wymowie.
• czas – czas historyczny nieznany
• cechy gatunkowe przypowieści – Gatunek
• miejsce – nieokreślone
należący do epiki. Świat przedstawiony
• bohaterowie – określani poprzez
w przypowieści jest podporządkowany
pełnioną funkcję (ojciec, syn, gospodarz, ukrytemu, przenośnemu sensowi opowiadanej
właściciel winnicy, rządca, robotnik)
historii. Jej bohaterowie są pozbawieni cech
• narrator – narrator trzecioosobowy,
indywidualnych, a wydarzenia ilustrują
o ograniczonej wiedzy na temat
rzeczywistości
9.
10.
Apokalipsa św. Jana
Cytat
Symboliczne
znaczenie
I wyszedł inny koń Jednym
– barwy ognia,
z nieszczęść, które
a siedzącemu na spadną na
nim dano odebrać ludzkość pod
ziemi pokój,
koniec świata,
by się wzajemnie będą wojny
ludzie zabijali –
i związane z nimi
i dano mu wielki klęski – tu
miecz.
jeździec z
mieczem w dłoni
symbolizuje
Podbój (Zabór).
I ujrzałem:
Waga w ręce
a oto czarny koń, jeźdźca
a siedzący na
symbolizuje
nim miał
kolejne
w ręce wagę.
nieszczęście, które
przyjdzie wraz
z wojnami, czyli
Głód.
11.
• naukowy – jasny, precyzyjny,
rzeczowy, obiektywny, skomplikowana
składnia
• potoczny – swobodny, niestaranny,
wyrazy o charakterze ekspresywnym,
liczne uproszczenia i regionalizmy
12.
A. Abraham składa syna Izaaka w ofierze
Bogu.
B. Bóg tchnie życie w stworzonego przez
uniwersalne prawdy egzystencjalne.
• trzy przykłady przypowieści NT –
przypowieść
o siewcy, o miłosiernym Samarytaninie,
o robotnikach w winnicy
• streszczenie dowolnej przypowieści – np.
Przypowieść o pannach rozsądnych i
nieroztropnych opowiada o tym, jak 10 panien
czekało na spotkanie z oblubieńcem. Kiedy
nadszedł czas spotkania, pięciu pannom
nieroztropnym zabrakło oliwy do lamp,
musiały więc iść po nią na targ. Kiedy
wróciły, zastały już zamknięte drzwi,
ponieważ nie zna się dnia ani godziny.
164 Klucz do sprawdzianu z Biblii
• wyjaśnienie jej sensu – np. Należy być
czujnym, ponieważ nie wiemy, kiedy
nadejdzie Chrystus, który będzie nas sądził.
św. Jan
Cytat
I dano im władzę
nad czwartą
częścią ziemi, by
zabijali mieczem
i głodem,
i morem, i przez
dzikie zwierzęta.
A siedmiu
aniołów,
mających siedem
trąb,
przygotowało się,
aby zatrąbić.
Symboliczne
znaczenie
Wraz z końcem
świata na ludzkość
spadnie szereg
plag, m.in.
związanych
z wojnami –
symbolizowanych
przez czterech
jeźdźców.
Siedmiu aniołów
oznacza kolejne
kataklizmy, które
spadną na ziemię.
• urzędowy – występuje niemal wyłącznie
w formie pisanej, precyzyjny, schematyczny,
bezosobowy, suchy, pozbawiony
ekspresywności
• publicystyczny – nastawienie informacyjne
i perswazyjne, zrozumiały i sugestywny,
zróżnicowany stylistycznie, obrazowy
i emocjonalny
A. Ludzie budują wieżę Babel.
B. Adam i Ewa zrywają zakazany owoc.
13.
14.
siebie
człowieka – Adama.
Łukasz, Marek, Mateusz, Jan
subiektywne wypowiedzi uczniów
Mojżesz, Abraham, Izaak
subiektywne wypowiedzi uczniów
Autor: Magdalena Lotterhoff
Download