Uploaded by selffie

ŚCIĄGA-kolokwium

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Warstwa w diodzie LED, w której występuje
rekombinacja promienista, wykonana jest z materiału
o szerokości przerwy zabronionej WG=1.3eV dioda
będzie emitować promieniowanie:
a. Niebieskie
b. Zielone
c. Czerwone
d. Pomarańczowe
Dioda luminescencyjna wytwarza promieniowanie
przy polaryzacji złącza p-n w kierunku:
a. Zaporowym
b. Przewodzenia
Dielektryki posiadają w temperaturze pokojowej
rezystywność skrośną
a. P>10do8 Ωm
b. P<10do8 Ωm
c. P<10do-8 Ωm
Ładunek związany
a. Nie może przemieszczać się w ogóle w ciele
stałym
b. Może się przemieszczać na odległość małe w
porównaniu z odległościami międzyatomowymi
c.
Może przemieszczać się na odległości większe od
odległości międzyatomowych,
Polaryzacja elektronowa:
a. Występuje we wszystkich dielektrykach
b. Występuje tylko w dielektrykach o wiązaniu
atomowym
c. Nie występuje tylko w materiałach o polaryzacji
dipolowej
Względna przenikalność elektryczna dielektryków z
polaryzacją jonową jest
a. Większa
b. Niższa
c. Taka sama jak dla dielektryków z polaryzacją
elektronową
Polaryzacja dipolowa polega na
a. Wytwarzaniu dipoli pod wpływem pola
elektrycznego
b. Przesunięciu chmury elektronów o stosunku do
położenia jądra atomu
c. Przesunięcia jonu w stosunku do położenia
równowagi
d. Porządkowaniu dipoli trwałych przez pole
elektryczne
Przenikalność elektryczna dielektryków stałych jest
funkcją częstotliwości:
a. Rosnącą
b. Nierosnącą
c. Niemalejącą
d. Malejącą
Przenikalność elektryczna dielektryków z polaryzacją
czysto elektronową
a. Maleje
b. Rośnie
c. Pozostaje bez zmian
d.
Wykazuje ekstrema wraz ze wzrostem
temperatury
10. Przenikalność elektryczna dielektryków z polaryzacją
jonową:
a. Maleje
b. Rośnie
c. Pozostaje bez zmian
d. Wykazuje ekstrema wraz ze wzrostem
temperatury
11. Przenikalność elektryczna dielektryków z polaryzacją
dipolową:
a. Maleje
b. Rośnie
c. Pozostaje bez zmian
d. Wykazuje ekstrema przy wzroście temperatury
12. Jeżeli na okładkach kondensatorów c1 i c2 gdzie
c1=10c2 występuje to samo napięcie U to
zgromadzone na nich ładunki Q1 i Q2 są:
a. Q1=10Q2
b. Q1=1/10Q2
c. Q1=Q2
13. Zmniejszenie odległości pomiędzy elektrodami
kondensatora płaskiego:
a. Prowadzi do wzrostu jego pojemności
b. Prowadzi do zmniejszenia jego pojemności
c. Nie ma wpływu na jego pojemność
14. Zwiększenie przenikalności elektrycznej dielektryka
wypełniającego kondensator bez zmiany jego
wymiarów prowadzi do
a. Zmniejszenia jego pojemności
b. Zwiększenia jego pojemności
c. Pozostaje bez wpływu
15. Jednostką pojemności elektrycznej jest:
a. F
b. F/m
c. C/m
d. F/m2
16. W dielektrykach liniowych
a. P=a0+a1E
b. P=a0
c. P=a1E
17. Zależność D=€ €0E jest słuszna dla dielektryków
a. Liniowych
b. Izotropowych
c. Liniowych i izotropowych
d. Wszystkich
18. Zjawisko polaryzacji elektronowej nie występuje przy
pobudzaniu dielektryka polem elektrycznym
przemiennym o częstotliwości f:
a. F>10 do 14Hz
b. F<10 do 14Hz
c. F<10 do 12Hz
d. F>10 do 5Hz
19. Zjawisko polaryzacji jonowej nie występuje przy
pobudzaniu dielektryka polem elektrycznym o
częstotliwości f:
a. F<10 do 12Hz
b. F>10 do 12Hz
c. F<10 do 8Hz
d. F>10 do 5Hz
20. Miano przenikalności elektrycznej próżni (stałej
fizycznej) to
a. F
b. Fm
c. F/m
d. F/m2
21. Współczynnik stratności tgδ dla kondensatorów
niskostratnych jest na poziomie
a. 10
b. 1
c. 0,1
d. 0,01
22. Względna przenikalność elektryczna dielektryków
stałych € jest
a. €>1
b. €=1
c. €<1
23. Jeżeli kondensator powietrzny przyłączony do źródła
napięcia stałego zostanie wypełniony dielektrykiem o
przenikalności elektrycznej € energia w nim
zgromadzona
a. Zmaleje € razy
b. Zmaleje €2 razy
c. Wzrośnie € razy
d. Wzrośnie €2 razy
24. Jeżeli współczynnik stratności tgδ=0,1 to stosunek
energii gromadzonej do traconej w polu przemiennym
będzie równy
a. 0,1
b. 1
c. 10
d. 100
25. Dla kondensatora rzeczywistego można zastosować
równoległy układ zastępczy. Dla wymienionego
kondensatora zmierzono tgδ=0,1 przy częstotl.
1000Hz. Przy częstotl. 100Hz tgδ będzie
a. 0,001
b. 0,01
c. 0,1
d. 1
26. Dla kondensatora rzeczywistego można zastosować
szeregowy układ zastępczy. Dla wymienionego
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
kondensatora tgδ=0,1 przy częstotl. 1000Hz. Przy
częstotl. 100Hz tgδ będzie:
a. 0,001
b. 0,01
c. 0,1
d. 1
Ferroelektryki to
a. Materiały dielektryczne zawierające związki
żelaza
b. Dielektryki liniowe zawierające związki żelaza
c. Dielektryki nieliniowe o wysokiej przenikalności
elektrycznej
Typowy nieorganiczny materiał ferroelektryczny o
szerokim zastosowaniu technicznym to
a. CaCO3
b. A12O3
c. BaTiO3
Współczynnik stratności tg dla ferroelektryków jest
a. Mniejszy
b. Większy
c. Podobny jak dla materiału z polaryzacją
wyłącznie elektronową
Efekt piezoelektryczny to
a. Zmiana polaryzacji pod wpływem zew. nacisku
b. Zmiana polaryzacji pod wpływem
promieniowania elektromagnetycznego
c. Zmiana polaryzacji pod wpływem temperatury
Jednostką współczynnika piezoelektrycznego d jest
a. V/m
b. c/m2
c. C/N
d. V/N
Efekt piezoelektryczny występuje
a. We wszystkich dielektrykach
b. W dielektrykach z polaryzacją dipolową
c. W dielektrykach z polaryzacją spontaniczną
Efekt piroelektryczny to
a. Zmiana gęstości ładunku powierzchniowego pod
wpływem zew nacisku
b. Zmiana polaryzacji pod wpływem
promieniowania elektromag.
c. Zmiana gęstości ładunku powierzchniowego
pod wpływem temp.
Jednostką współczynnika piroelektrycznego p jest
a. V/m2K
b. C/m2K
c. Cm2/K
d. Vm2/N
Typowy materiał piroelektryczny polimerowy to
a. PTFE
b. PVDF polifluorek winylidenu
c. PP
d. PE
Jednostką rezystywności skrośnej jest
a. Ω
b. Ω-l m
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
c. Ωm
d. Ωl ml
Jednostką rezystywności powierzchniowej jest
a. Ω
b. Ω-l m
c. Ωm
d. Ωl ml
Rezystywność skrośna zależy od
a. Powierzchni elektrod
b. Temperatury
c. Odległości pomiędzy elektrodami
d. Grubości próbki
Przy pomiarze rezystywności skrośnej układ
trójelektronowy stosuje się w celu
a. Zabezpieczenia miernika prądu przed
uszkodzeniem
b. Wyeliminowania prądu powierzchniowego
c. Wyeliminowania wpływu prądu
powierzchniowego na pomiar prądu skrośnego
d. Wyeliminowania wpływu prądu skrośnego na
pomiar prądu powierzchniowego
Odczyt rezystancji skrośnej dielektryka z polaryzacją
wolnorelaksacyjną po upływie czasu t1 daje wartość
R1. Rezystancja R2 odczytana dla tego samego
dielektryka po czasie t2>t1 będzie:
a. R2<R1
b. R2=R1
c. R2<R1
Kolejność w zakresie wytrzymałości elektrycznej
gazów od najmniejszej do największej będzie
a. Hel, powietrze SF6
b. Powietrze, SF6, Hel
c. SF6, powietrze, Hel
Wzrost ciśnienia gazu przy stałej temperaturze
prowadzi do
a. Zmniejszenia wytrzymałości elektrycznej
b. Zwiększenie wytrzymałości elektrycznej
c. Nie ma wpływu na wytrzymałość
Minimalne napięcie przebicia pomiędzy elektronami
umieszczonymi w powietrzu (min Paschena) jest:
a. 30V
b. 300V
c. 3000V
Jak zmienia się napięcie przebicia jeżeli odległość
pomiędzy elektrodami wzrośnie dwukrotnie ale
ciśnienie gazu zmaleje również dwukrotnie
a. Wzrośnie dwukrotnie
b. Zmaleje dwukrotnie
c. Pozostanie bez zmian
Wytrzymałość elektryczna mierzona dla gazu w
układzie elektrod płaskich jest Ep a w układzie
elektrod ostrzowych Eo. Dla pomiarów w tych samych
warunkach (odległość elektrod, ciśnienie) otrzymuje
się
a. Ep>Eo
b. Ep=Eo
c. Ep<Eo
46. Wytrzymałość elektryczna powietrza pod normalnym
ciśnieniem jest
a. 3kV/cm
b. 3MV/m
c. 300kV/cm
47. Wytrzymałość elektryczna oleju transformatorowego
jest
a. Mniejsza
b. Większa
c. Podobna w porównaniu do wytrzymałości
powietrza
48. Typowym tworzywem termoutwardzalnym jest
a. Polipropylen (PP)
b. Polichlorek winylu (PCV)
c. Żywica fenylowo-formaldehydowa
49. Możliwość wielokrotnego przetwarzania posiada
a. Polistyren
b. Żywica epoksydowa
c. Żywica fenylowo-formaldehydowa
50. Największą dopuszczalną temperaturę pracy posiada:
a. Polistyren
b. Polipropylen
c. Polimed
51. Rezystywność skrośna szkieł
a. Rośnie
b. Maleje ze wzrostem temperatury
52. Rezystywność powierzchniowa szkieł twardych jest
a. Mniejsza
b. Większa w porównaniu do…
Przewodnictwo elektryczne metali:
Srebro>miedż>złoto>aluminium>wolfram>cynk>kobal
t>nikiel>żelazo>platyna>cyna
Przewodnictow cieplne metali:
Srebro>Miedź>złoto
>aluminium>żelazo>platyna>stal>
Rezystywność:
R
s
d
, gdzie d-grubość próbki (odległość
między elektrodami), s- powierzchnia elektrod
Rezystywność:

1

Konduktywność:
  ne e , gdzie  e
-ruchliwość nośników, e-
ładunek elektronu, n-koncentracja nośników ładunku
Konduktywność:
ne 2
 

m
, gdzie  - średni czas między
zderzeniami
Ruchliwość nośników:
e 
vd
E
, gdzie
vd - średnia prędkość dryftu
elektronów, E-wartość pola elektrycznego, w którym
elektrony uzyskują tą prędkość
Prawo Widemann’a Franz’a:
stosunek przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa
elektrycznego w dowolnym metalu jest wprost
proporcjonalny do temperatury
LT 
K

, gdzie K – przewodnictwo cieplne, σ –
przewodnictwo elektryczne, T – temperatura
wyrażona w kelwinach, L – stała Lorentza
Prędkość elektronu w polu elektrycznym:

e
E  uE[m / s ]
mv
u- współczynnik proporcjonalności [m2/V*s]
(ruchliwość elektronów)
eE- siła od pola elektrycznego
Gęstość prądu przepływającego przez przewodnik:
j  ne[ A / m 2 ] , gdzie n-koncentracja
elektronów (liczba elektronów zawarta w jednostce
objętości), e- ładunek elektronu, v-prędkość unoszenia
Dryf- powolny, uporządkowany ruch elektronów, wywołany
polem elektrycznym
Zmiana rezystywności metalu ma jednostkę temperatury jest
proporcjonalna do wartości rezystywności:
d
  , gdzie  -współczynnik proporcjonalności
dT
(współczynnik temperaturowy rezystywności)
Nadprzewodnictwo- skokowy zanik rezystywności niektórych
przewodników (w przypadku bardzo niskich temp.)
Zjawisko Halla- zjawisko polegające na powstawaniu pola
elektrycznego w wyniku odchylania torów nośników ładunku
elektrycznego w polu magnetycznym.
Stal topi się w 1560°
500°- 600° ciemna wiśnia
1000° pomarańcz
Ε0 = 8,85 * 10^-12 [F/m]
Ładunek elektronu 1,6 * 10^ -19 {C}
Sprawność dobrego dużego transformatora 99%
Na każdej orbicie mogą się znajdować najwyżej 2 elektrony ale o
przeciwnych spinach opisane tymi samymi liczbami
kwantowymi
Są 4 liczby kwantowe n (główna), m, l, s
Materiały amorficzne parafina, wosk, szkło
Ciało ciekłokrystaliczne zużywa bardzo mało energii
Defekt Frenkla – wakans i atom międzywęzłowy
Defekt Schottky’iego – przemieszczanie się atomu w miejsce
sąsiedniego wakansu-powastaje nowy wakans itd..
Wzrost koncentracji defektów prowadzi do
- obniżenie konduktywności
- obniżenie przenikalności magnetycznej
- wzrost natężenia koercji
- wzrost twardości
- zmniejszenie odporności na korozje
Dyfuzja – aktywowany cieplnie ruch cząstek przez materie
Materiały z dużą przerwą zabronioną (izolatory)- Wg > 2eV
Z małą przerwą (półprzewodniki) - Wg < 2ev
Konduktywność
- przewodnik 103 ≤ σ [Ωm] -1
- półprzewodnik 10 -7 ≤σ≤ 105[1/Ω*m]
- dielektryki σ ≤ 10 -6 [Ωm]
σ = neμe
e = 1,602 * 10 ^ -19 [C]
koncentracja nośników ładunku (n) w metalach jest praktycznie
stała
μe = eτ/2m*
τ – czas swobodnego przebiegu
m* - masa efektywna
rezystywność metali czystych w tem. Pokojowej 1,5–50*10^-8
[Ωm]
zakres wysokich temperatur powyżej 100K
Rezystywność w dowolnej tem.
ρ = ρRT [1 + αR (T - TR)]
ρRT – rezystywność w tem. Pokojowej
αR - względna wartość nachylenia, dla wszystkich czystych
metali = 0,004 deg-1
wniosek: opornik termometryczny można zrobić z dowolnego
metalu
ciężar
średnio = 8 kg/litr
tytan = 4,5 kg/litr
aluminiu = 2,7 kg/litr
platyna = 21,5 kg/litr
złoto = 19 kg/litr
Temperatura topnienia
Średnio 1000°-1500°
Cyna (231o), cynk(420o), ołów (330°)
Wolfram, molibden, tantal ok. 3000°
Rezystywność
Miedz = 1,67 * 10-8 [Ωm]
Aluminium = 2,76 * 10-8 [Ωm]
Nikiel – podstawowy składnik stopów na materiały grzejne
Cynk – pokrycia antykorozyjne, łatwo oddaje elektrony
Cyna – istotny składnik stopów (brązy)
jesli srednice drutu w bezpieczniku topikowym zwiekszymy
2x to ile razy zwiekszy sie dopuszczalne natezenie pradu
jaki moze poplynac przez ten bezpiecznik - 3xluty twarde i
miękkie - z czego się składają, było też coś o defektach
struktury, metale czyste a rezystywność
2010-11-08 13:25:45
ja pamiętam, że na pewno nie było pytania o temperaturę
topnienia żelaza i o budowę katany też chyba nie...
było za to pytanie o rozszerzalności metali - jak wygnie się
płytka z 2 metali jeśli ten górny ma większą
rozszerzalność
było tez o stykach w telekomunikacji i o stykach w
silnikach samochodowych
Download