Fizyka metali

advertisement
Fizyka metali.doc
(61 KB) Pobierz
Temat: Przepływ ciepła w metalach i stopach
Przepływ stacjonarny – jeżeli końce pręta będą utrzymywane w różnej temperaturze a
temperatury te będą stałe i niezależne od czasu, to strumień ciepła (ilość ciepła przepływającego
w jednostce czasu od końca o wyższej temperaturze do końca o niższej temperaturze) też będzie
niezależny od czasu.
Przepływ niestacjonarny - występuje wtedy, gdy temperatury ulegają szybkim zmianom w
czasie (tzn., gdy rozkład temperatury od odległości T(x) zmienia się w czasie)
Przewodzenie ciepła - zachodzi wyłącznie wewnątrz ciała, którego jedne części
mają wyższą temperaturę a inne niższą. Polega on na przekazywaniu energii kinetycznej
bezwładnego ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Proces prowadzi do wyrównania
temperatury między ciałami.
Współczynnik przewodzenia ciepła - λ charakteryzuje łatwość przewodzenia ciepła przez dany materiał.
Dobrymi przewodnikami ciepła nazywamy materiały, dla których wartość współczynnika przewodzenia
ciepła duża, natomiast materiały będące izolatorami cieplnymi charakteryzują się małymi wartościami λ.
Gradient temperatury - jest wektorem wskazującym kierunek najszybszego wzrastania temperatury.
Jeśli jakiś element ośrodka charakteryzuje się dużymi gradientami temperatury oznacza to, że w tym
obszarze występują znaczne różnice temperatur.
Ciepło właściwe materiału - jest to ilość ciepła potrzebna, aby podgrzać 1 kg materiału o 1 K.
gdzie
Q – dostarczone ciepło;
m – masa ciała;
ΔT – przyrost temperatury.
Gęstość strumienia ciepła - to wielkość wektorowa, opisująca szybkość i kierunek przepływu
ciepła. Jej wartość określa ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkę
powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się ciepła.
Prawo Fouriera mówi, że gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest wprost proporcjonalna
do gradientu temperatury
lub w postaci skalarnej
, gdzie


q - natężenie strumienia ciepła,
λ - współczynnik przewodzenia ciepła, inaczej przewodność cieplna,


T - temperatura,
- pochodna temperatury w kierunku prostopadłym do powierzchni izotermicznej
Temat: Przewodnictwo elektryczne metali i stopów
Prędkość unoszenia – jest to średnia prędkość jaką uzyskuje cząstka (elektron, dziura, jon, itp.)
w materiale pod wpływem pola elektrycznego.
Prąd przewodzenia – jest to ruch elektronów swobodnych lub faz swobodnych pod wpływem
pola elektrycznego.
Gęstość tego prądu wyraża wzór :
Je = K x E
(takie cos mam w notatkach ahahhahaha)
Konduktywność – jest to wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne
materiału. Wiąże gęstość prądu elektrycznego w materiale z natężeniem pola elektrycznego
powodującego przepływ tego prądu.
,
gdzie:
- gęstość prądu elektrycznego,
- natężenie pola elektrycznego.
Rezystywność – jest to (oporność właściwa, opór właściwy) – wielkość charakteryzująca
materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego.Rezystywność jest zazwyczaj oznaczana
jako ρ . Jednostką rezystywności w układzie SI jest om⋅metr (Ω·m). Rezystywność ρ wiąże
gęstość prądu elektrycznego z natężeniem pola elektrycznego w materiale:
,
gdzie:
- gęstość prądu elektrycznego,
- natężenie pola elektrycznego.
Reguła Matthiessena – rezystywność całkowita zależy od dwóch wielkości:
-q1 spowodowanej rozpuszczania elektronów na defektach struktury krystalicznej, obce atomy
q2 zwane rezystywnością idealną spowodowane rozpuszczaniem elektronów na drgających
jonach.
-zwiększenie ilości dodatku innego pierwiastka do stopu oraz wzrost stopni odkształcenia
zwiększają rezystywność metalu. Jest to powodem wzrostu liczby defektów struktury, które
zwiększają pierwszą składową rezystywności, a mianowicie rezystywność resztkową.
Reguła Norbury’ego – po pierwsze, atomy domieszek różnej wartości wywołują lokalne
zmiany parametru sieci, po drugie, atom o innej wartościowości niż wartościowość atomów
osnowy wywołuje lokalną zmianę ładunku elektrycznego, a tym samym lokalne zakłócenia
przebiegu potencjału w sieci krystalicznej. Reguła Norbury’ego nie sprawdza się w odniesieniu
do metali przejściowych.
Prawo Wiedemanna-Franza – między przewodnością elektryczną k, a przewodnością cieplną
... istnieje zależność.
tutaj jest wzór na to prawo jest to tez w skrypcie musicie sobie to przepisac bo ja nie mam na
klawiaturze takich znaczków HAHAHAHHA eldo!
Mostek Wheatstone’a – ( służy do pomiaru rezystancji od 1 do 10 ) mostek ten zbudowany jest
z czterech rezystorów: badanego rezystora Rx i trzech rezystorów nastawczych R1, R2, R3.
Pomiar następuje w chwili gdy mostek znajduje się w stanie równowagi. Warunek równowagi
mostka Wheatstone’a jest opisany relacją:
Mostek Thomsona - ( służy do pomiaru rezystancji od 10 do 1 ) mostek ten zawiera, oprócz
rezystorów nastawczych R3, R4, R3’, R4’ i rezystora badanego Rx, również rezystor wzorcowy
Rw. Warunkiem równowagi dla mostka określa zależność:
w której pojawia się nieznana rezystancja r przewodu łączącego rezystor Rx i Rw. Jeśli warunek
R3·R`4 = R`3·R4. Otrzymuje się wtedy warunek równowagi mostka Thomsona niezależny od
rezystancji r.
Rysunki mostków musicie sami sobie narysować bo w paincie mi krzywe linie wychodziły
ahahahahhaha miłej nauki i zdanej Fizyki! JP (jestem porządny) pamiętajcie! Eldoka!
Plik z chomika:
szakal101
Inne pliki z tego folderu:

Fizyka metali Aleksander Cyunczyk (skrypt).pdf (3904 KB)
 Fizyka metali.doc (61 KB)
 fizykaaa.docx (12 KB)
 kolos sobota.docx (14 KB)
 magnetyzm zeszyt.docx (15 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards