Uploaded by Bogdan1963

prezentacja bariery BCZAK konf. 80914

advertisement
Bariery w wprowadzaniu zmian
Kilka słów o sobie
Bogusław Czak
Tel: +48 502 355 150
Mail: [email protected]
Wykształcenie:
• Master’s Certificate in Project Management George Washington University
• Studia Podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu-Zarządzanie Przedsiębiorstwem
• Studia podyplomowe ATR Bydgoszcz-Telekomunikacja Cyfrowa
• Absolwent Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu w Zielonej Górze
Doświadczenie, wybrane projekty:
• W chwili obecnej, YDP SA Gdańsk. Audyt barier prowadzenia działalności, realizacja projektu
poprawy efektywności operacyjnej, wdrożenie systemu IT wspierającego działalność operacyjną.
• Fabryka Produktów TPSA zarządzanie fazami analitycznymi kluczowych innowacyjnych projektów,
min. tworzenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych oraz studiów wykonalności.
• ENERGA O. i S. Kierowanie projektem budowy organizacji opartej o procesy. Mapowanie procesów,
projektowanie procesów, projektowanie i implementacja nowej struktury organizacyjnej.
• ENEA SA ; ENEA Centrum Kierowanie projektem zmiany obsługi klienta, który obejmował projektowanie
nowych procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia systemu CRM/Biling, projektowanie nowego
modelu biznesowego obsługi klienta i jego wdrożenie.
• Zainicjowanie i udział w stworzeniu metodyki zarządzania projektami strategicznymi w Grupie Kapitałowej.
Ludzkie działanie, jako wyraz realizacji celów człowieka,
wprowadzające zmianę.
Rezultat, do którego prowadzi
działanie, nazywamy celem, realizacją
zamiaru.- Ludwig von Mises Ludzkie
Działanie
Początek
działania
Każde działanie zmierza do stworzenia w przyszłości
warunków bardziej zadowalających niż warunki, które
zaistniałyby gdyby działanie nie zostało podjęte.-Ludwig von
Mises Ludzkie Działanie
zmiana
Zakończenie
działania
czas
Pojęcie zmiany oznacza fakt, że ktoś lub coś staje się innym.
-Słownik PWN
Ludzkie działanie jako wyraz realizacji celów człowieka
jest procesem twórczym.
Formułowanie
celu/celów
Początek
działania
Zakończenie
działania
Weryfikacja
osiągnięcia celu
zmiana
Proces twórczy
planowanie
realizacja
czas
Kontrola rezultatów
Proces twórczy prowadzący do zaistnienia zmiany jest realizowany zawsze dla „ kogoś”,
- klienta procesu twórczego, który jest aktorem w wybranych etapach procesu twórczego.
Zróżnicowanie przebiegu procesu twórczego jest funkcją rodzaju klienta procesu, dla którego realizowany
jest cel .
Proces twórczy prowadzi do unikalnego celu ma swój początek i koniec w związku z tym wypełnia
definicję tzw. „ projektu”.
Proces twórczy bez względu na skomplikowanie celu
i rodzaj klienta ma charakter uniwersalny i stały.
Start
Tworzenie celów
Weryfikacja celów
Wybór celów
Planowanie
Ta k
Ocena
wykonalności
Nie
Czy
kontynuacja?
Nie
Nie
Czy
wykonalne?
Ta k
Rezygnacja z celu
Realizacja celów
Ta k
Kontrola
rezultatów
Czy koniec
działania?
Ta k
Stop
Nie
Czy rezultaty
zgodne z
założenia mi?
Projekt jako narzędzie wprowadzania zmian jest formalizacją procesu
twórczego.
Proces twórczy= projekt
Wyznaczanie
celów
Planowanie,
organizowanie
zasobów
Weryfikacja
rezultatów
Realizacja
Zarządzanie
zmianą
Kontrola
Metodyki zarządzania projektami
Celowo i świadomie opracowany nadający się do wielokrotnego stosowania zespól zaleceń, co do
sposobu postępowania przy rozwiązywaniu problemów zarządzania projektami. - definicja Project
Management Institute
Badania pokazują że realizacja celów projektów napotyka szereg
barier, ich występowanie powoduje negatywne skutki ekonomiczne.
40%-60% Projektów kończy się
w wyznaczonym czasie.
45%-80% Projektów osiąga
wyznaczone cele.
Cele
osiągnięte
O czasie
Projekt
Zgodnie z
budżetem
45%-65% Projektów jest zgodne z
planowanym budżetem.
20%-30% Projektów nigdy nie osiąga celów.
Źródło: PMI Pulse of the Profession
Niepowodzenia projektów powodują negatywne skutki bezpośrednie i
odległe.
Rozpoczęcie budowy
Planowany termin bazowy
2007
Harmonogram
Budżet
Planowany termin oddania
2010
2014
3 lata
+3 lata
60 mln
+45 mln
Biorąc pod uwagę średni ruch około 10 000 pojazdów na dobę różnicę w odległościach i
różnicę prędkości okazuje się, że kierowcy zmarnowali około
200 lat życia !
Badania przeprowadzone przez Project Management Institute,
wskazują na powody niepowodzeń.
P
O
C
P
Stałe
szkolenie
PM
Prace nad
dojrzałością
zarządzania
projektami
Proces
rozwoju PM
Używanie
standardów
ścieżki
kariery PM
Dojrzałość
zarządzania
projektami
„C- level” z
tytułami
69%
71%
Elastyczność
organizacji
Dojrzałość w
zarządzaniu
Portfelem
76%
75%
70%
Aktywni
Sponsorzy
74%
Kultura
osiągania
celów
79%
74%
70%
69%
66%
62%
57%
57%
57%
57%
56%
53%
47%
56%
56%
45%
POCP - Poziom Osiągania Celów Projektu
Źródło: PMI Pulse of the Profession
Powstało wiele metod badania gotowości organizacji do wdrażania
zmian.
•
Wspólny język- podstawowa wiedza o zarządzaniu projektami wspólnie zdefiniowane pojęcia
•
Wspólne procesy- zdefiniowane procesy, sposób postępowania w celu uzyskania
powtarzalności działań
•
Pojedyncza metodyka- wspólna, znana i stosowana metodyka stosowana do wszystkich projektów
•
Benchmarking- pomiar i porównywanie efektów w celu ulepszania
•
Stałe ulepszanie-stała selekcja informacji uzyskanych z pomiarów i ciągłe ulepszanie
Analiza dostępnych modeli badania gotowości wskazuje, że spoglądają
one na bariery z perspektywy projektu, a nie organizacji jako całości.
40% przyczyn niepowodzeń leży poza strukturą projektu*
59% przyczyn niepowodzeń projektów to przyczyny organizacyjne na
które Project Manager ma niewielki wpływ lub nie ma go wcale.
* Źródło: PWC Boosting Business Performance
Badanie barier w wprowadzaniu zmian, powinno mieć wymiar szerszy,
niż prezentują to dotychczasowe modele dojrzałości, koncentrujące się
głównie na powtarzalności i dokonaleniu procedur.
Kultura celów - realizacja celów jest najważniejszym wyznacznikiem działań.
Stosowanie standardów Project Management - aplikowanie procesów, metod do zarządzania projektami
Stawianie celów dla projektu – stawianie precyzyjnych i realistycznych celów
Kontrola realizacji celów - system kontroli realizacji celów
System motywacyjny - płacowy i pozapłacowy system skorelowany z celami projektów
Wsparcie kierownictwa - zespół zachowań i działań najwyższego kierownictwa, które wyznaczają kierunki
i wpierają realizację celów
Wnioski.
1.
Stosowanie metodyk zarządzania projektami jest istotnym elementem niwelującym bariery we
wdrażaniu zmian za pomocą projektów.
2.
Na problem barier we wdrażaniu zmian, należy spojrzeć jednak, nie tylko
z perspektywy wspomnianego stosowania metodyk, istotną kwestią jest przyjecie szerszej
perspektywy, obejmującej szereg zagadnień związanych z zarządzaniem, których metodyki nie
obejmują, a które budują obraz organizacji, jako całości.
3.
Można zbudować narzędzie dokonujące pomiaru barier w sposób prostszy
i mniej kosztowny niż to przewidują tzw. modele dojrzałości stworzone przez twórców metodyk
zarządzania projektami.
Bogusław Czak
[email protected]
+48 502 355 150
Download