Uploaded by User934

DOC9f040bd6d085a2608c70b30c39a69955

advertisement
Załącznik nr 3
ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
Zaświadcza się, że Pani/Pan* :
zamieszkała/zamieszkały*:
Nr PESEL:
legitymujący się dowodem osobistym:
Jest zatrudniona/zatrudniony*:
na czas:
Wynagrodzenie netto (średnia z trzech ostatnich miesięcy)
Słownie:
obecnie na stanowisku:
wynosi :
Powyższe wynagrodzenie jest wolne od jakichkolwiek obciążeń*
Powyższe wynagrodzenie jest obciążone kwotą zł..............z tytułu..........................................................................................*
NIP zakładu pracy:
Miejscowość i data wystawienia:
* niepotrzebne skreślić
.............................................................................
........................................................
/pieczęć i podpis Kierownika zakładu pracy
lub osoby upoważnione/j
/pieczęć nagłówkowa zakładu pracy/
Download