ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

advertisement
Załącznik nr 2
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Dzień
Miesiąc
Rok
Pieczątka zakładu pracy
Zaświadcza się, że Pan/i ………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania
Nr PESEL
Jest zatrudniony/a od dnia
Dzień
Na podstawie:
Miesiąc
Rok
Umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
Umowy o pracę zawartą na czas określony do dnia: ………………….
Innej umowy (jakiej? ………………………………) do dnia: ………………....
Miejsce zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa
NIP: …………………………………………………..
REGON: …………………………………………………………………….
instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa
instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr kierunkowy i telefon instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa
Stanowisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko w instytucji/organizacji/przedsiębiorstwie
Jednocześnie zaświadcza się, iż Pracownik nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Jednocześnie zaświadcza się, iż Pracownik nie jest zatrudniony/jest zatrudniony* na okres próbny.
*- niepotrzebne skreślić
Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego
za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3,
oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
…………………………………………..
Miejscowość
…………………………………………………..
czytelny podpis pracodawcy/osobę reprezentującą pracodawcę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards