Uploaded by User903

Pozwolenie na sciecie drzew przygranicznych

advertisement
………………………………………….
Miejscowość, data
……………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………………
Telefon, e-Mail
ZGODA NA USUNIĘCIE DRZEW PRZY GRANICY DZIAŁKI
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................… (imię i nazwisko/nazwa właściciela
nieruchomości) zamieszkali
………………………………………………………………………………...................................................… oświadczamy, że
jestemśmy właścicielami /współwłaścicielami* nieruchomości ozn. nr działki/działek ……………………..,
położonej w miejscowości Nowy Targ. Jednocześnie oświadczam, że wyrażamy zgodę na usunięcie
następujących drzew (krzewów):**
……………...................................................................................................... ……………………………………………….
przez ………………………….……………………………………………………... (imię i nazwisko posiadacza nieruchomości)
zam. ……………………………………………………………………………………………. po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
…………………………………………………………………….
Data i podpis
…………………………………………………………………….
Data i podpis
Download