Uploaded by User535

Jama%20brzuszna

advertisement
data badania:
Wojciech Kroplewski
29-11-2017
YJ
N
pacjent:
A
SP ZOZ Śliwice
PESEL: 63042008579
ST
R
A
C
ur.: 03-11-1963
USG jamy brzusznej
Wątroba położona prawidłowo, prawidłowego kształtu i wielkości. Echogeniczność miąższu wątroby
prawidłowa, jednorodna. Nie uwidoczniono zmian ogniskowych. Przebieg żył wątrobowych i żyły
N
wrotnej prawidłowy.
O
Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone. PŻW prawidłowej średnicy. Pęcherzyk żółciowy
prawidłowy, cienkościenny.
EM
Śledziona prawidłowej wielkości (długość śledziony: mm). Echogeniczność śledziony prawidłowa,
jednorodna.
Wirsunga nieposzerzony.
D
Trzustka prawidłowego kształtu i wielkości. Echogeniczność trzustki prawidłowa, jednorodna. Przewód
A
Obraz dużych naczyń jamy brzusznej prawidłowy.
SJ
Obie nerki położone prawidłowo. Obie nerki o prawidłowym kształcie, echogeniczności i zróżnicowaniu
korowo-rdzeniowym. Nie uwidoczniono poszerzenia układów kielichowo-miedniczkowych ani
ER
moczowodów. Złogów w nerkach nie uwidoczniono. Wymiar nerki lewej: xmm. Wymiar nerki prawej:
xmm.
W
Pęcherz moczowy dobrze wypełniony. Ściana pęcherza w normie.
Gruczoł krokowy o objętości: ml - niepowiększony.
Nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych krezkowych.
Nie uwidoczniono wolnego płynu w jamie otrzewnej.
Nie uwidoczniono patologicznych zmian w przestrzeni zaotrzewnowej ani polach nadnerczowych.
Wnioski:
Opis wygenerowany w wersji demonstracyjnej usługi Opisy USG dostarczonej przez Eduson.pl.
Opisy USG to interaktywny program wspomagający tworzenie poprawnych opisów badań USG z odniesieniem
do norm ultrasonograficznych i diagnostyki różnicowej. Program umożliwia rejestrację pacjentów i archiwizację
wyników USG.
Identyfikator dokumentu: 8351c3ff52b7b47fc6711e828f706c55
Download