Uploaded by thesired

230000d01234y1by55

advertisement
grupa
a
Wnętrze Ziemi.
.................................
Imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.
................
Klasa
1. Uzupełnij schemat, wpisując brakujące nazwy warstw wnętrza Ziemi.
jądro
wewnętrzne
jadro
. . . . . . . . . . . . . zewnętrzne. . . . . . . . . . . .
płaszcz
wewnętrzny
0–1 p.
Płaszcz
. . .. . . . . . zewnętrzny. . . . . .
2. Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów.
.
skorupa
ziemska
0–2 p.
minerał – to podstawowy składnik litosfery, który powstał w sposób naturalny i odznacza się budową krystaliczną oraz jednorodnymi
właściowościami fizycznymi i chemicznymi.
epicentrum – fala sejsmiczna docierająca z hipocentrum naszybciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................
3. Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do pozostałych.
Uzasadnij swój wybór.
0–4 p.
a) Wapień, żwir, piaskowiec, granit, gips.
Granit jest skałą magmową – głębonową, reszta jest osadowa
b) Granit, gabro, zlepieniec, andezyt.
Jest skałą osadową, reszta jest magmowa
c) Ił, bazalt, less, piasek.
Jest skałą magmową, reszta jest osadowa
d) Kwarcyt, marmur, torf, gnejs.
Jest skałą osadową, reszta jest metamorficzna
4. Podaj nazwy elementów wskazanych na poniższej ilustracji.
0–3 p
5. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
0–4 p.
a) Efektem ruchu płyt litosfery są trzęsienia ziemi, wulkanizm oraz ruchy górotwórcze. P
b) W Europie czynne wulkany znajdują się we Francji, w Niemczech i w Polsce. F
c) Hipocentrum to miejsce we wnętrzu Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne. P
d) Wezuwiusz i Etna są wulkanami znajdującymi się w obrębie Ognistego Pierścienia Pacyfiku. F
6. Do podanych nazw orogenez dopisz odpowiednie nazwy gór wybrane spośród wymienionych
poniżej.
0–3 p.
Grampiany, Wogezy, Ardeny, Karpaty, Góry Skandynawskie, Kordyliery
orogeneza alpejska –
Karpaty, Kordyliery
orogeneza hercyńska –Wogezy, Ardeny,
orogeneza kaledońska –Grampiany, Góry Skandynawskie
7. Rozpoznaj i podpisz rodzaj gór przedstawiony
na poniższej ilustracji. Następnie opisz krótko
0–2 p.
sposób jego powstawania.
Rodzaj gór:
Góra zrębowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób powstawania: Powstanie pasm i łańcuchów górskich jest
rezultatem ruchów tektonicznych. Dzięki nim mogą zostać wyniesione
wysoko nawet bardzo duże fragmenty skotupy ziemskiej. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
8. Uzupełnij ilustrację, wpisując w odpowiednie miejsca
terminy wybrane spośród
wymienionych poniżej.
0–2 p.
płyta kontynentalna, ryft oceaniczny, rów oceaniczny,
ognisko magmy, płyta oceaniczna
9. Przyporządkuj wielkim formom ukształtowania powierzchni lądów odpowiadające im opisy.
A. depresje
B. niziny
C. góry
0–3 p.
D
C
A
a) Fragmenty lądów położone powyżej 500 m n.p.m., odznaczające się dużym zróżnicowaniem rzeźby
terenu oraz wysokości względnych.
b) Obszary wznoszące się na wysokość ponad 300 m n.p.m., charakteryzujące się wysokościami
względnymi nieprzekraczającymi kilkudziesięciu metrów.
c) Obszary położone do wysokości 200–300 m n.p.m., zazwyczaj o małym zróżnicowaniu
rzeźby terenu.
d) Obszary położone poniżej poziomu morza.
grupa
b
Wnętrze Ziemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.
. . . . . . . . . . . . . . .. .
Klasa
1. Uzupełnij schemat, wpisując brakujące nazwy warstw wnętrza Ziemi.
.Jądro wewnętrzne
jądro
zewnętrzne.
płaszcz
wewnętrzny
0–1 p.
płaszcz
zewnętrzny
2. Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów.
skorupa
ziemska
0–2 p.
skała – powstają w wyniku nagromadzenia w naturalnych warunkach różnych minerałów lub wielu ziaren tego samego minerału
hipocentrum –
ognisko trzęsień ziemi. Wyzwolona zostaje energia rozchodząca się w postaci fal sejsmicznych
3. Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do pozostałych.
Uzasadnij swój wybór.
0–4 p.
a) Sól kamienna, kwarcyt, sól potasowa, gips.
Jest skałą metamorficzną, reszta jest osadowa
b) Węgiel brunatny, andezyt, węgiel kamienny, torf.
Jest skałą magmową, reszta jest osadowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Żwir, less, piasek, piaskowiec.
Jest ciałem stałym, reszta jest luźna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ił, zlepieniec, sól kamienna, gabro.
Powstał w wyniku zlepienia okruchów skał i innych materiałów, reszta jest produktem krystalizacji
4. Podaj nazwy elementów wskazanych na poniższej ilustracji.
0–3 p.
5. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
0–4 p.
a) Pochodzące z wnętrza Ziemi prądy cieplne powodują ruch płyt litosfery. F
b) Siłę trzęsień ziemi najczęściej określa się w skali Beauforta. F
c) Tsunami powstają w wyniku podwodnych trzęsień ziemi. P
d) Lawa to magma wydobywająca się na powierzchnię ziemi podczas erupcji wulkanicznej. P
6. Do podanych nazw orogenez dopisz odpowiednie nazwy gór wybrane spośród wymienionych
poniżej.
0–3 p.
Harz, Góry Kaledońskie, Alpy, Himalaje, Góry Jabłonowe, Ural
orogeneza alpejska –
Alpy, Himalaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
orogeneza hercyńska –Harz,. Ural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
orogeneza kaledońska –Góry Kaledońskie, Góry Jabłonowe.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Rozpoznaj i podpisz rodzaj gór przedstawiony
na poniższej ilustracji. Następnie opisz krótko
sposób jego powstawania.
0–2 p.
Rodzaj gór:
Góra wulkaniczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób powstawania: są to wzniesienia pochodzenia wulkanicznego,
asama góra to nic innego jak stożek czynnego lub wygasłego wulkanu. . . . . . . .
8. Uzupełnij ilustrację, wpisując w odpowiednie miejsca
terminy wybrane spośród
wymienionych poniżej.
0–2 p.
płyta kontynentalna, ryft oceaniczny, rów oceaniczny,
grzbiet śródoceaniczny, płyta oceaniczna
9. Przyporządkuj formom ukształtowania dna oceanów odpowiadające im opisy.
A. szelf kontynentalny
B. grzbiet śródoceaniczny
C. rów oceaniczny
B
A
C
a) Wydłużone, wąskie i bardzo głębokie obniżenie dna oceanicznego.
b) Płaska część kontynentu zalana przez morze, sięgająca do średniej głębokości 200 m.
c) Rozległe obniżenie dna oceanicznego na głębokości od 3000 do 6000 m.
d) Wielki podwodny łańcuch górski, wznoszący się ponad dno basenów oceanicznych.
0–3 p.
Download