Praca Dyplomowa-FINANSOWANIE INWESTYCJI

advertisement
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział Zarządzania
FINANSOWANIE INWESTYCJI
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
W WARSZAWIE
Beata Kędziorek
nr albumu 2006
Praca inżynierska
napisana pod kierunkiem naukowym
prof. dra hab. Wiesława Kowalczewskiego
Warszawa 1999r
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Inwestycje drogowe Miasta Stołecznego Warszawy.
str. 3
str. 6
1.1. Miasto Stołeczne Warszawa jako związek komunalny gmin
warszawskich.
1.2. Gospodarka finansowa Miasta Stołecznego Warszawy.
1.3. Inwestycje drogowe Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarząd Dróg Miejskich jako jednostka budżetowa Miasta
Stołecznego Warszawy.
str.
2.1. Jednostka budżetowa jako forma organizacji finansowej
przedsiębiorstw terenowych.
2.2. Geneza Zarządu Dróg Miejskich.
2.3. Zarząd Dróg Miejskich jako jednostka budżetowa.
2.4. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
3. Źródła finansowania inwestycji realizowanych przez Zarząd
Dróg
Miejskich.
str.
3.1. Finansowanie robót mostowych.
3.2. Finansowanie utrzymania i oświetlenia dróg.
3.3. Finansowanie inwestycji drogowych.
4. Analiza wydatkowanych środków przekazanych na budowę
i remonty dróg.
str.
4.1. Analiza wydatkowanych środków na realizację inwestycji drogowych.
4.2. Analiza wydatkowanych środków na remonty i utrzymanie dróg.
4.3. Analiza wydatkowanych środków a dochody m. st. Warszawy
Wnioski
Bibliografia
Polecamy darmowe
- całkowicie za darmo
prace mgr - serwis z pracami dyplomowymi - prace magisterskie i licencjackie
Wstęp
Budownictwo drogowe jest jednym z wielu elementów potrzebnych
do funkcjonowania i rozwoju państwa. W obecnych czasach, w dobie
rozwoju motoryzacji drogi odgrywają bardzo ważną rolę zaspokojenia
potrzeb transportowych i komunikacyjnych.
Budowa nowych dróg jest bardzo potrzebna przy ubogiej i źle utrzymanej
sieci drogowej.
Drogi warszawskie stanowią ważny odcinek dróg łączących główne sieci
komunikacyjne w Polsce oraz pełnią funkcje reprezentacyjne stolicy. Budowa
i modernizacja ulic, placów, mostów, sygnalizacji świetlnej oraz utrzymanie
zieleni wokół pasów drogowych wpływa na zadania infrastrukturalne
powiązane ściśle z ogólnym planowaniem strategii rozwoju przestrzennego
Warszawy.
Mimo dużej roli jaką odgrywają drogi problemem jest pozyskiwanie
źródeł finansowania. Gdyż powszechnie stawiana teza o potrzebie takiego
kształtowania instytucjonalnego źródeł dochodów samorządu terytorialnego,
by zapewnić mu pełną samodzielność a nawet odważnie mówiąc
samofinansowanie
w
przypadku
budownictwa
drogowego
kłóci
się z rzeczywistością.
Samodzielność ta z reguły utożsamiana jest ze swobodą i inicjatywą
w podejmowaniu przez organy samorządowe różnych form aktywności
gospodarczej, która umożliwiłaby im wykorzystanie wszystkich możliwości
stawianych przez gospodarkę. To znaczy, że chodzi tu o zachęcenie
samorządu terytorialnego do poszukiwania we własnym zakresie nowych
źródeł dochodów, które automatycznie ograniczyłby system dotowania
przez państwo budżetów samorządowych.
Niestety teoria z reguły kłóci się z rzeczywistością. Dzieje się tak szczególnie
w warunkach polskich, gdzie wyżej wymienione organy będą musiały przejść
jeszcze wiele reform by funkcjonować zgodnie ze stawianymi
im oczekiwaniami.
Problem finansowania zadań lokalnych (zwłaszcza budowa dróg) nie
tkwi wyłącznie w samym systemie. Wiele przedsiębiorstw użyteczności
publicznej
ze względu na charakter i specyfikę prowadzonej przez nie działalności nigdy
nie będzie w stanie działać zupełnie samodzielnie, lub też jako
przedsiębiorstwa samorządowe nie będą niezależne od budżetu centralnego.
Do tego typu przedsiębiorstw należą bez wątpienia miejskie przedsiębiorstwa
komunalne,
w tym przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem dróg. Zagadnienie
utrzymania dróg miejskich jest o tyle skomplikowane, że działalność
ta właściwie od zawsze skazana jest na dotowanie ze strony państwa. Wynika
to z ograniczonej możliwości czerpania dochodów z użytkowania dróg.
Pozyskiwanie dochodów z dróg w pełni pokrywających wysokie nakłady
niezbędne do ich utrzymania mogłoby bowiem być sprzeczne z interesami
społeczności lokalnych, czyli z interesami użytkowników.
Dlatego
faktem
jest,
że
w
zaistniałych
okolicznościach
żadne
przedsiębiorstwo prywatne nie jest zainteresowane prowadzeniem tego typu
działalności, również pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
i organami administracji państwowej dochodzi do sporów związanych z tym
kto ma łożyć na utrzymanie dróg.
Celem tej pracy pokazanie jest w jakim stopniu ponoszone są koszty na
budowę, modernizację i utrzymanie dróg, ile i jak w rzeczywistości
wykorzystywanych jest środków pieniężnych przez przedsiębiorstwo
sprawujące pieczę nad drogami, pokazany zostanie rozwój sieci drogowej
w Warszawie, przed i w czasie reformy administracji publicznej. Ogólnie
mówiąc przedstawione zostaną inwestycje drogowe miasta stołecznego
Warszawy oraz ukazane zostanie ile środków pieniężnych budżet państwa
przeznacza na utrzymanie tych dróg.
Rozważania przeprowadzone zostaną na przykładzie Zarządu Dróg Miejskich
(ZDM)
–
jednostki
budżetowej
Miasta
Stołecznego
Warszawy
w czasookresie od momentu powstania ZDM-u czyli od lipca 1993r do 31
grudnia
1998r,
z
późniejszy
uwzględnieniem
zmian
zachodzących
w administracji publicznej.
Teoretyczna prezentacja tematu odbędzie się na tle inwestycji
i realizacji budżetu m. st. Warszawy jako jednostki nadrzędnej i decyzyjnej,
do której prawnie dochody i wydatki ZDM-u należą i w której budżecie są
umieszczane.
Rozdział pierwszy pracy obejmuje teoretyczną prezentację tematu
w oparciu o wyżej wymienione założenia. Dokonuje więc charakterystyki
wszystkich rodzajów źródeł dochodów miasta, wśród których znajdują
się również dochody ZDM-u. Prezentuje tą charakterystykę na tle specyfiki
gospodarki finansowej i założeń działania m. st. Warszawy jako związku
komunalnego gmin. Dokonuje wreszcie pokazania inwestycji drogowych
i ich realizację.
Rozdział drugi zajmuje się prezentacją ZDM-u jako jednostki
budżetowej,
omawia
cel
działania,
genezę
powstania
oraz
zakres
powierzonych jej zadań. Dokonuje również charakterystyki jednostki
budżetowej jako specyficznej formy organizacyjnej przedsiębiorstw.
Rozdział trzeci przedstawi źródła finansowania inwestycji drogowych
realizowanych przez ZDM. Zapoznaje z tym, od kogo przekazywane są
środki pieniężne oraz na jaki cel zostają wydatkowane.
Rozdział czwarty obejmuje bezpośrednią przezentację i analizę
wydatkowanych środków na inwestycję i utrzymanie oraz remonty bieżące
dróg. Pokaże w jakiej wysokości budżet państwa dotuje rozwój sieci
drogowej w Warszawie a w jakiej budżet miasta.
Polecamy darmowe
- całkowicie za darmo
prace mgr - serwis z pracami dyplomowymi - prace magisterskie i licencjackie
1. Inwestycje drogowe Miasta Stołecznego
Warszawy.
1.1. Miasto stołeczne Warszawa jako związek
komunalny gmin warszawskich.
„W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą
tworzyć związki międzygminne (związki komunalne)1”. Miasto Stołeczne
Warszawa jest związkiem komunalnym działającym na podstawie przepisów
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dn. 25 marca 1994r.
„W
skład
Związku
wchodzą
gminy:
Warszawa
-
Bemowo,
Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany, Warszawa - Centrum,
Warszawa - Rembertów, Warszawa - Targówek, Warszawa - Ursus,
Warszawa - Ursynów, Warszawa - Wawer, Warszawa - Wilanów, Warszawa
- Włochy, zwane dalej gminami warszawskimi ”2.
Utworzony
przez
gminny
związek
posiada
osobowość
prawną
w związku z czym „wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność ”3.
Organami m.st. Warszawy są:
 Rada
Miasta
Stołecznego
Warszawy
i kontrolny, do której należy:
 uchwalanie statutu m. st. Warszawy,
1
Dz. U. Nr 16 z 1990r, poz. 95
Dz. U. Nr 48 z 1994r, poz.195
3
Dz. U. Nr 16 z 1990r, poz.95
2
jako
organ
stanowiący
 stanowienie o kierunkach działania Zarządu m. st. Warszawy
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 powoływanie i odwoływanie skarbnika (główny księgowy budżetu
m. st. Warszawy) na wniosek Prezydentem. st. Warszawy
 uchwalanie budżetu m. st. Warszawy i udzielanie Zarządowi
absolutorium z tytułu działalności finansowej,
 uchwalanie
programów
rozwoju
i
planów
zagospodarowania
m. st. Warszawy oraz stwierdzenie zgodności projektów miejscowych
tych planów z ustaleniami wiążącymi gminy warszawskie przy
sporządzaniu ich,
 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych m. st. Warszawy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 określenie wysokości sumy, do której Zarząd m. st. Warszawy może
samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 podejmowanie uchwał w sprawach finansowania przedsięwzięć
publicznych
oraz
w
sprawach
wspomagania
gmin,
zgodnie
z zasadami określonymi w statucie,
 podejmowanie uchwał dotyczących nazw ulic i placów publicznych,
 inicjowanie i wspieranie współdziałania gmin oraz występowanie do
Rady Ministrów z wnioskiem o utworzenie obligatoryjnego związku
komunalnego,
 nadawanie honorowego obywatelstwa m. st. Warszawy.
 Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy jako organ wykonawczy,
do którego należy:
 przygotowywanie
projektów
i
wykonywanie
uchwał
Rady
m. st. Warszawy,
 prowadzenie bieżących spraw, w tym zarządzanie mieniem należącym
do m. st. Warszawy.
W skład Rady wchodzi 68 radnych, którzy wybierają Przewodniczącego
i wiceprzewodniczących.
Zarząd składa się z Prezydenta m. st. Warszawy jako jego przewodniczącego
oraz wiceprezydentów.
Obszar działania Związku obejmuje następujący zasięg terytorialny:
(Rysunek)
Stworzenie związku międzygminnego jakim jest m. st. Warszawa miało na
celu zapewnienie realizacji zadań o znaczeniu ogólnomiejskim. Było to
szczególnie ważne ze względu na fakt, że żadna z gmin nie podjęłaby się
samodzielnie realizacji różnorodnych przedsięwzięć publicznych o ogólnym
charakterze, mającym znaczenie dla Warszawy jako całości.
Związek jest więc organem skupiającym w pewnym stopniu rozczłonkowane
gminy warszawskie w realizacji wspólnych celów. Jego istnienie zapewnia
zachowanie charakteru stołeczności i jedności Warszawy jako stolicy.
W szczególności do głównych zadań realizowanych przez m. st. Warszawa
ściśle sprecyzowanych w jego statucie należą sprawy związane z:
1) planowaniem strategii i rozwoju zagospodarowania przestrzennego
miasta,
2) realizacją przedsięwzięć mających znaczenie dla całego miasta
w tym przedsięwzięć dotyczących:
 zadań infrastrukturalnych,
 promocji gospodarczej, kulturalnej, turystycznej i sportowej
Warszawy,
 gospodarki gruntami miasta,
 poprawy
porządku
publicznego,
bezpieczeństwa,
sanitarnego,
 przeciwdziałania patologiom społecznym,
stanu
 oświaty, edukacji, wychowania, pomocy społecznej,
 polityki mieszkaniowej,
 inicjowania współpracy międzygminnej,
 realizacji zadań związanych ze stołecznością Warszawy,
3) wspomaganiem gmin w celu wyrównania rażących dysproporcji
w
sferze
zaspokajania
potrzeb
zbiorowych
wspólnot
samorządowych,
4) zarządzaniem mieniem m. st. Warszawy.
Drogi warszawskie stanowią bardzo ważny odcinek zadań powierzonych
związkowi gmin przy ciągle wzrastającym wskaźniku motoryzacji. Wskaźnik
ten od 1981 roku równomiernie wzrasta, co obrazuje poniższy wykres.
Wskaźnik motoryzacji w Warszaw ie w latach 1981 - 1996
400
350
300
ilość samochodów 250
osobow ych / 1000 200
mieszkańców
150
100
50
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Budowa nowych dróg w mieście, tak bardzo potrzebnych przy obecnym
stanie ubogiej i źle utrzymanej sieci drogowej, jest bez wątpienia ważnym
zadaniem infrastrukturalnym powiązanym ściśle z ogólnym planowaniem
strategii rozwoju przestrzennego Warszawy. Ponadto utrzymanie właściwego
stanu
sieci
drogowej
dróg
krajowych,
powiatowych,
gminnych
i wojewódzkich przebiegających przez miasto jest jednym z ważniejszych
zadań związanych z funkcją reprezentacyjną Warszawy (czyli z utrzymaniem
jej stołeczności), zapewnia bowiem zaspokojenie elementarnych potrzeb
transportowych i komunikacyjnych mieszkańców i gości stolicy.
1.2. Gospodarka finansowa Miasta Stołecznego
Warszawy.
„Ogół czynników związanych z przygotowaniem i realizacją operacji
pieniężnych, tj. z gromadzeniem przychodów i dokonywaniem wydatków
pieniężnych”4 definiowany jest w literaturze jako pojęcie gospodarki
finansowej.
Gospodarka
finansowa
dotycząca
sfery
nieprodukcyjnej
regulowana
jest normami prawa finansowego i jest pojęciem szerokim dotyczy bowiem
nie tylko sposobu pozyskiwania środków i racjonalności dokonywania
wydatków, lecz również szeroko rozumianej działalności organizacyjnej
z zakresu gospodarki budżetowej.
Za gospodarkę finansową m. st. Warszawy zgodnie ze strukturą
organizacyjną Związku odpowiada Zarząd miasta.
„Podstawą gospodarki finansowej m. st. Warszawy jest budżet uchwalany
4
Praca zbiorowa pod red. Wł. Jaworskiego „Leksykon finansowo-bankowy” PWN 1991r Warszawa
przez Radę na każdy rok kalendarzowy”5.
Gospodarka
finansowa
miasta
jest
w
sporej
części
upodobniona
do gospodarki finansowej gmin.
„Do gospodarki finansowej m. st. Warszawy stosuje się przepisy dotyczące:
1) zasad gospodarki budżetowej gmin, w tym procedury uchwalania
i wykonywania budżetu,
2) warunków zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów
wartościowych przez gminy,
3) zasad
udzielania
dotacji
celowych
na
zadania
własne
i zlecone”6.
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami gospodarki budżetowej budżet
miasta, podobnie jak budżet gminy, jest rocznym planem finansowym
obejmującym dochody i wydatki klasyfikowane zgodnie ze szczegółową
klasyfikacją budżetową.
Klasyfikacja ta stanowi system podziałów i oznaczeń pozwalający grupować
dochody
i
wydatki
według
jednolitych
kryteriów,
zapewniających
przejrzystość informacji zawartych w budżecie.
Klasyfikację budżetową oraz zasady zaliczania poszczególnych rodzajów
dochodów i wydatków do poszczególnych podziałek ustala Minister
Finansów na drodze rozporządzenia dzieląc dochody i wydatki wg:
1) działów - odpowiadających podstawowym dziedzinom działalności,
2) rozdziałów odpowiadających określonym grupom jednostek
organizacyjnych lub zadań budżetowych,
3) paragrafów - odpowiadających określonym źródłom dochodów
oraz rodzajom wydatków budżetowych”7.
5
6
Monitor Polski nr 20 z 1995r, poz. 251
Monitor Polski nr 20 z 1995r, poz. 251
W oparciu o wyżej wymienioną klasyfikację Zarząd Miasta Stołecznego
Warszawy oraz jednostki mu podległe dokonują opracowań budżetu, planów
oraz sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i realizacji wydatków.
Związek wyposażony jest ustawowo w określone źródła dochodów,
którymi są:
 wpływy z opłat skarbowych na obszarze m. st. Warszawy ,
 wpłaty
gmin
warszawskich
w
wysokości
50
%
wpływów
uzyskiwanych przez te gminy z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej,
 dochody z majątku m. st. Warszawy,
 odsetki od środków finansowych posiadanych przez m. st. Warszawę,
 odsetki naliczane w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych
od nieterminowo regulowanych należności z wpłat gmin warszawskich
oraz z opłat skarbowych.
Dochodami m. st. Warszawy mogą być:
 spadki, zapisy i darowizny,
 dotacje z funduszów celowych,
 dotacje celowe z budżetu państwa,
 wpływy ze zbiórek publicznych,
 inne dochody określone odrębnymi przepisami.
7
Dz. U. Nr 4 z 1991r, poz. 18
Związek może sięgać po własną inicjatywę i szukać dodatkowych źródeł
finansowania, wolno mu bowiem zaciągać kredyty i pożyczki.
Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetu
lub pokrycie wydatków nie znajdujących finansowania w planowanych
dochodach.
Dozwolona jest również emisja papierów wartościowych oraz obrót
papierami wartościowymi innych jednostek, w tym również spółek prawa
handlowego.
Specyfikacja
gospodarki
finansowej
Związku
polega
jednak
na organizowaniu przepływów pieniężnych między gminami stanowiących
formę niejako redystrybucji poziomej dochodów.
Z
jednej
strony
„Gminy
Warszawskie
przekazują
do
budżetu
m. st. Warszawy składki na udział w realizacji zadań publicznych”8.
Składki te są ustalane proporcjonalnie do możliwości finansowych
poszczególnych gmin i są sposobem pozyskiwania od każdej z nich środków
wykorzystywanych w końcowym efekcie na realizację zadań Związku.
Składki te są umieszczane po stronie dochodowej budżetu m. st. Warszawy.
Z drugiej natomiast strony budżet Związku z wygospodarowanych dochodów
(w tym również składek) dotuje biedniejsze gminy.
„Rażące dysproporcje między gminami warszawskimi w sferze potrzeb
zbiorowych,
wynikające
z
różnic
wskaźnika
podstawy
dochodów
podstawowych lub różnic co do stopnia rozwoju infrastruktury komunalnej
wyrównywane są przez dotację wyrównawczą z budżetu m. st. Warszawy”9.
Ponadto oprócz przyznanej dotacji wyrównawczej gmina może wystąpić do
Rady Warszawy o przyznanie dotacji celowej na: realizację inwestycji, na
której realizację część nakładów już poniosła oraz na usuwanie szkód
8
Monitor Polski nr 20 z 1995r, poz. 251
powstałych z powodu realizacji zadań ogólnomiejskich na terenie gminy, jak
również na ochronę środowiska.
1.3. Inwestycje drogowe Miasta Stołecznego Warszawy.
Zadanie inwestycyjne jest podstawową jednostką będącą przedmiotem
planowania i realizacji nakładów inwestycyjnych. Przez zadanie inwestycyjne
w zakresie budów jednoobiektowych rozumie się obiekt będący przedmiotem
inwestycji. Natomiast w odniesieniu do wieloobiektowych inwestycji przez
zadanie inwestycyjne rozumie się zespół obiektów i robót, jeżeli ze
względów technologicznych lub użytkowych obiekty te stanowią jedną
całość gospodarczą, a od łącznego oddania tych obiektów do użytku jest
uzależnione uzyskanie efektu produkcyjnego lub usługowego.
Zadania inwestycyjne dzielą się na:
- budownictwo inwestycyjne,
- zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.
Budownictwo inwestycyjne jest zadaniem polegającym na budowie
nowych lub rozbudowie, przebudowie, rekonstrukcji istniejących budynków
i budowli wraz z zakładami na pierwsze wyposażenie oraz innymi nakładami
przewidzianymi w dokumentacji projektowo – kosztorysowej danego zadania
inwestycyjnego. W Warszawie, prężnie rozwijającej się stolicy, trwa od
dwudziestu lat budowa Trasy AK i Alei Prymasa Tysiąclecia. Inwestycje te
mają odciążyć
zatłoczone i mało przepustowe drogi Gminy Centrum.
Planowana Trasa Siekierkowska ma spełnić podobne zadanie i połączyć ze
sobą dzielnice Warszawy od strony południowej. Natomiast poprzez
9
Monitor Polski nr 20 z 1995r, poz. 251
poszerzenie ul. Reymonta na odcinku Kochanowskiego – Żeromskiego
połączy Bemowo z Żoliborzem i zmniejszy „korki” uliczne na ciągle
rozbudowywanej ul. Powstańców Śląskich.
Również w zakresie rozwoju i budowy dróg dąży się do połączenia obszarów
osiedli mieszkaniowych i przemysłowych o najgorszych warunkach obsługi
komunikacyjnej tj. budowa ulicy Dywizjonu 303 (osiedla na terenie byłego
lotniska Bemowo), Węzeł Żaba wraz z przebudową ul. Świętego Wincentego
(Targówek), Wał Miedzeszyński odc. Narodowa – Trakt Lubelski (Praga
Południe), ul. 17-go Stycznia na odc. Wirażowa – Poleczki (Ochota),
ul. Waryńskiego odc. Trasa Łazienkowska – Plac Puławski.
Aby usprawnić jazdę po mieście, ograniczyć częste zakłócenia ruchu
drogowego i zmniejszyć straty na skrzyżowaniach zamierza się wprowadzić
system centralnego sterowania ruchem „CEZAR”, jak również instalować
urządzenia radarowe, sterowniki, wyświetlacze prędkości. Także płatne
parkowanie, zwłaszcza w centrum Warszawy, ma zmniejszyć ilość
poruszających się pojazdów i natężenie ruchu w głównych punktach stolicy.
Zadania inwestycyjne polegające na zakupach gotowych dóbr
inwestycyjnych zalicza się zakupy środków pracy i innych przedmiotów
długotrwałego użytkowania, stanowiących środki trwałe. W roku 1997 dla
Zarządu Dróg Miejskich zakupiono specjalistyczny sprzęt i urządzenia do
przewożenia gorącej masy bitumicznej, myjkę do mycia znaków drogowych,
piły do cięcia asfaltobetonu, młoty udarowe i hydrauliczne.
Powyższe zadania inwestycyjne to tylko „kropla w morzu” w stosunku do
tego co powinno być wykonane. W metropolii jednego z państw Unii
Europejskiej istnieje już wiele dróg, których zniszczona nawierzchnia
powinna być zerwana i położona od nowa. Ciągłe łatanie dziur i koleiny
wyżłobione w asfalcie nie dają komfortu jazdy. Codzienne „korki” utrudniają
życie w Warszawie.
Do grudnia 1998 roku remonty i inwestycje były przeprowadzane
systematycznie,
ponieważ
porozumienie
wojewody
warszawskiego
z władzami stolicy umożliwiało realizację tych zadań. Obecnie w dobie
reformy administracji publicznej nastąpił podział dróg :
„Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na
następujące:
1. drogi krajowe
2. drogi wojewódzkie
3. drogi powiatowe
4. drogi gminne.10”
Należą one po wprowadzeniu ustawy w związku z reformą ustrojową
państwa do czterech różnych zarządców.
„Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego
samorządu województwa, powiatu lub gminy.11”
Mając czterech różnych właścicieli wynika problem w zarządzaniu tymi
drogami. Trudno jest cokolwiek wykonywać kiedy nie ma porozumienia
pomiędzy zarządzającymi organami administracji publicznej w Warszawie.
10
11
Dz. U. Nr 106 z 1998r, poz. 668
Dz. U. Nr 106 z 1998r, poz. 668
2. Zarząd
Dróg
Miejskich
jako
jednostka
budżetowa Miasta stołecznego Warszawy.
2.1. Jednostka budżetowa jako forma organizacji
finansowej przedsiębiorstw terenowych.
Jednostka budżetowa jest specyficzną i w dzisiejszych czasach nieco
przestarzałą formą organizacyjną, stosowaną ze względu na jej niezwykły
charakter jedynie w gospodarce budżetowej.
Wyżej wymieniony sposób finansowania ma zastosowanie głównie
w sferze nieprodukcyjnej (oświata i wychowanie, ochrona zdrowia,
rozpowszechnianie
kultury,
administracja)
i
częściowo-produkcyjnej
– gospodarka komunalna (oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej,
oświetlenie ulic, ochrona przeciwpożarowa, utrzymanie dróg publicznych),
budownictwo, leśnictwo.
Cechy charakterystyczne jednostki budżetowej jako formy organizacyjnej
finansów przedsiębiorstwa różnią ją w sposób zasadniczy od przedsiębiorstw
działających samodzielnie, w oparciu o zasady gospodarki rynkowej.
Różnice wynikają z faktu, że jednostka budżetowa jest formą organizacji
przedsiębiorstw, które z przyczyn od nich niezależnych, ze względu na
specyfikę powierzonych im zadań nie są nastawione na osiąganie zysków,
w związku z czym muszą być dotowane.
Pojęcie
samodzielności
finansowej
jednostki
budżetowej
jako
przedsiębiorstwa praktycznie nie istnieje, jest ona bowiem podmiotem
całkowicie uzależnionym od budżetu, któremu bezpośrednio podlega
i w budżecie którego jest umieszczona.
Próbując dokonać ogólnej charakterystyki jednostki budżetowej możemy
wyszczególnić następujące główne jej cechy:
1. dochody i wydatki jednostki budżetowej są w pełnych kwotach (brutto)
objęte dochodami i wydatkami właściwego pod względem terytorialnym
budżetu, któremu dana jednostka podlega.
2. jednostka budżetowa z reguły działa nieodpłatnie, nie osiąga żadnych
dochodów lub dochody jej są nieporównywalne z wydatkami (nie istnieje
więc w tym wypadku ekwiwalentność przychodów z wydatkami),
3. jednostka budżetowa nie osiąga żadnych lub osiąga znikome dochody
– nie jest objęta systemem podatkowym ani nie tworzy własnych funduszy
rozwojowych,
4. w jednostce budżetowej nie występuje kategoria wyniku finansowego,
mówiąc o wynikach finansowych mówi się jedynie o rzetelności realizacji
dochodów i racjonalności dokonywania wydatków budżetowych,
5. w związku z tym, że w jednostce nie funkcjonuje kategoria wyniku
finansowego nie istnieje w niej również możliwość powiązania premii,
nagród a nawet wynagrodzeń pracowników z wynikami działalności,
6. jednostka budżetowa w związku z jej ograniczoną samodzielnością nie
może zaciągać kredytów ani pożyczek na finansowanie swej działalności,
7. środki jakie przekazywane są danej jednostce na realizację powierzonych
jej zadań muszą być wykorzystane do 31 grudnia każdego roku, w innym
przypadku jednostka zostaje pozbawiona możliwości ich wykorzystania
w roku następnym.
Jak już wspomniano samodzielność omawianego podmiotu, rozliczanego
metodą brutto, jest ograniczona w sposób znaczy, a jego działalność oparta
jest o budżet jednostki nadrzędnej, której dochodami i wydatkami jednostka
budżetowa pośrednio dysponuje i które realizuje zgodnie z zasadami
gospodarki budżetowej.
Jednostka budżetowa pełniła przez wiele lat rolę formy organizacji
wielu przedsiębiorstw budżetowych, obecnie uważana jest już za formę
przestarzałą.
Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oceniane są dzisiaj
negatywnie jako nieelastyczne, nieracjonalne, skłaniające do marnotrawstwa
zasobów rzeczowych i finansowych, słabo motywujące pracowników do
dobrej pracy.
W funkcjonowaniu jednostek nie ma bowiem żadnej rozsądnej
motywacji do zwiększania gospodarności, efektywności, oszczędnego
gospodarowania. Jednostki budżetowe często starają się za wszelką cenę
wykorzystać środki którymi dysponują byleby tylko nie przekroczyć terminu
ich wykorzystania, ponieważ mogłoby to nie tylko spowodować utratę
przyznanych a nie wykorzystanych środków, lecz również zmniejszyć
wysokość przekazanych kwot w roku następnym. Można więc powiedzieć, że
jednostki budżetowe są „sparaliżowane” musząc szczegółowo rozliczać się
z tego co otrzymały w formie dotacji lub formie środków na wydatki i tego co
same wygospodarowały. Rezultatem zaistniałej sytuacji jest poszukiwanie
form ubocznych, pomocniczych tworzących namiastki samodzielności
–takich jak gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne.
2.2. Geneza Zarządu Dróg Miejskich.
Źródło i sposób pozyskiwania środków na utrzymanie dróg krajowych
i wojewódzkich należało od zawsze do kluczowych problemów gospodarki
lokalnej. Problem leży w kwestii kogo bezpośrednio należy obciążyć
wydatkami na utrzymanie dróg, i z czyjego budżetu należy czerpać środki na
dotowanie poszczególnych rodzajów dróg.
Do lipca 1993 r zadanie finansowania i utrzymania dróg krajowych
i wojewódzkich w Warszawie i województwie spoczywało na Wojewodzie
Warszawskim, który swe powinności odnośnie omawianego tematu
realizował za pośrednictwem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich.
Z dniem 1 lipca 1993r na mocy porozumienia zawartego między
Wojewodą Warszawskim a Związkiem Dzielnic Gmin Warszawy (obecnie
m. st. Warszawa) zadanie to zostało przejęte przez w/w Związek.
Na
podstawie
Wojewodzie,
porozumienia
a
określonych
Związek
w
przejął
ustawie
o
część
drogach
powierzonych
publicznych
z dn. 21.03.1985r.
Sprawy te dotyczyły głównie:
-
pełnienia przez Związek funkcji zarządu drogi na drogach krajowych
i wojewódzkich w Warszawie,
-
ustalania tras pojazdu z ładunkami niebezpiecznymi,
-
pełnienia funkcji terenowego organu państwowego w zakresie
obiektów mostowych oraz dróg lokalnych na terenie Warszawy,
-
prowadzenia ewidencji dróg krajowych i wojewódzkich w Warszawie.
Przejęte po Wojewodzie zadania odnosiły się do dróg krajowych
i części dróg wojewódzkich znajdujących się w zasięgu terytorialnym
działania Związku. Zarząd nad pozostałymi drogami w granicach miasta
został przejęty przez gminy stosownie do podziału administracyjnego,
natomiast poza granicami Warszawy pozostał w gestii Wojewody.
Dokonane zmiany były niewątpliwie związane z nadaniem dużej
samodzielności gminom, które jako autonomiczne jednostki samorządowe
mogły wziąć udział w finansowaniu utrzymania dróg odciążając w ten sposób
budżet państwa.
Utrzymaniem
części
dróg
gminy
zajęły
więc
się
samodzielnie
w swoich granicach terytorialnych, część natomiast powierzyły utworzonemu
Związkowi by wspólnie partycypować w ich finansowaniu.
Oczywiście zaistniałe zmiany nie zwolniły budżetu centralnego od dotowania
dróg w Warszawie, przewyższyłoby to bowiem możliwości finansowe gmin.
Wojewoda
pozostał
więc
nadal
zobowiązany
do
uczestnictwa
w finansowaniu inwestycji kluczowych, krajowych i wojewódzkich
położonych na terenie Związku, jak również w bieżącym utrzymaniu dróg.
Bezpośrednim następstwem przejęcia przez Związek części zadań Wojewody
z zakresu utrzymania dróg było powołanie przez Związek Dzielnic – Gmin
Warszawy – Zarządu Dróg Miejskich, jako prawnego następcy części zadań
realizowanych przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich.
2.3. Zarząd Dróg Miejskich jako jednostka budżetowa.
Zarząd Dróg Miejskich działa na podstawie Uchwały Nr XLV/259/93
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993r w sprawie
utworzenia ZDM-u i Uchwały 403/93 Zarządu Związku Dzielnic – Gmin
Warszawy z dnia 15 czerwca 1993r w sprawie powołania ZDM-u.
Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego
Warszawy.
Siedzibą ZDM-u i obszarem jego działania jest Miasto Stołeczne Warszawa.
ZDM użytkuje mienie przekazane mu na podstawie porozumienia zawartego
między Wojewodą Warszawskim a Związkiem Dzielnic – Gmin oraz mienie
nabyte ze środków Związku, przy czym mienie nabyte ze środków Związku
staje się mieniem komunalnym.
ZDM prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu
finansowego.
Roczny plan finansowy zawiera zestawienie planowanych dochodów
(własnych i dotacji celowych) i wydatków przewidzianych na dany rok
budżetowy, przy czym w planie tym dokonuje się podziału działalności
finansowej ZDM-u na działalność związaną z wydatkami bieżącymi, na
utrzymanie dróg i działalność inwestycyjną.
Zatwierdzony plan dochodów i wydatków jest podstawą dla komórek
merytotycznych takich jak:
Download