Logistyka i Spedycja

advertisement
Prace magisterskie z logistyki
Rozdział I
Ogólna charakterystyka branży transportowo -spedycyjno-logistycznej
(TSL)
1.1.
Logistyka, transport, spedycja – pojęcia i zagadnienia
Początki logistyki gospodarczej sięgają lat 40-tych i 50-tych, które w
historii zapisały się jako powojenny okres boomu gospodarczego. W tym czasie
powiększył się asortyment konkurujących ze sobą towarów i powstały
supermarkety. Ubocznym skutkiem tego było pojawienie się nie znanych dotąd
problemów dotyczących zaopatrzenia i dystrybucji.
Rozwój handlu zarówno wewnątrz kraju, jak i międzynarodowy podział
pracy przyczyniły się do zwiększenia popytu na usługi, związane z
przemieszczeniem towaru z jednego miejsca w inne.
Logistyka to proces planowania, koordynacji i kontroli przepływu
materiałów, surowców, czynności związanych z ich magazynowaniem,
czynności manipulacyjnych towarów, opakowania, magazynowania i przepływu
wyrobów gotowych oraz informacji z tym związanych od miejsc ich wytworzenia
do ostatecznego odbiorcy – mający na celu obniżkę ogólnych kosztów przy
utrzymaniu odpowiedniego poziomu obsługi klientów1.
System logistyczny to nieprzerwany ruch surowców, materiałów i
wyrobów gotowych od miejsc ich powstania, poprzez magazyny, zakłady
produkcyjne, magazyny dystrybucyjne i hurtowe, do ostatecznego odbiorcy.
Istota logistyki wynikła więc z podejścia do procesu przesyłania
produktów i informacji z punktu widzenia (i interesu) klienta. W takim ujęciu
transport jest jednym, niewątpliwie bardzo ważnym, lecz nie jedynym ogniwem
łańcucha logistycznego.
Transport to środek, który umożliwia przemieszczenie ładunków z miejsc,
gdzie nie są one jemu potrzebne, tam gdzie je potrzebuje. Tak jak przewoźnicy
potrzebują
użytkowników
transportu
(nadawców
ładunków,
pasażerów),
użytkownicy uzależnieni są od przewoźników. Równie istotna dla nadawców
jest zdolność systemu transportowego do efektywnego przesyłania poczty i
innych dokumentów. Spedycją natomiast jest działalność polegająca na
organizowaniu przemieszczenia.
Definicja jest zmienioną wersją prezentowanej przez Council of Logistic Managment [w]: praca
zbiorowa pod redakcją W. Rydzkowskiego, Transport,PWN, Warszawa 1998, str. 296
1
1
Prace magisterskie z logistyki
1.1.1. Istota spedycji
Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu
transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:
a) handlowa – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności
towaru od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji;
b) czynnościowa – doprowadzająca do powstania funkcji przewoźnika,
reprezentującego struktury podażowe rynku usług transportowych, oraz
funkcji zamawiającego usługę przemieszczania, który reprezentuje
struktury popytowe rynku usług spedycyjnych.2
Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna, której celem działania jest
organizowanie przemieszczania ładunków. Spedycją będzie zaś każda
działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przemieszczania
ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej
grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.
Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom.
Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja
doskonała, wyjściowym podziałem spedycji staje się klasyfikacja według
dostępności do jej nabycia. Wyróżnić tu można spedycję będącą usługą
materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym. Spedycja
będąca usługą materialną, czyli przeznaczoną na sprzedaż, ma charakter
działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z zasadami rynkowymi, musi
być nieograniczony. Skorzystać z usługi spedycyjnej może każdy uczestnik
rynku. Spedycja jako świadczenie nieodpłatne jest elementem szerszego
procesu gospodarczego, do którego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni
wytwórca. Wywołuje on wówczas działanie spedycyjne, jednak zamyka się ono
w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny. W praktyce
gospodarczej spedycja taka ma nazwę spedycji własnej i jej cechą
charakterystyczną jest brak ceny sprzedaży, a koszty z nią związane sa
wkalkulowane w ciężar kosztów innej produkcji finalnej.
Z punktu widzenia złożoności procesu spedycyjnego istotnym podziałem tej
działalności jest wyodrębnienie:
2
Praca zbiorowa pod redakcją W. Rydzkowskiego, op. cit., str. 258
2
Prace magisterskie z logistyki
spedycji gałęziowej, w której całość pracy wykonywana jest przez użycie
-
jednego rodzaju środka przewozowego;
spedycji intermodalnej, w ramach której angażuje się pracę nie jednej
-
gałęzi transportu; spedytor występuje tu już w postaci tzw. operatora
transportu multimodalnego (MTO), który bierze odpowiedzialność za
kompleksową całkowitą obsługę przemieszczenia ładunku (od miejsca
nadania do miejsca wydania), korzystając z jednego uniwersalnego
dokumentu transportowego , pomimo korzystania z usług wielu różnych
gałęzi przewozu.3
W ramach spedycji gałęziowej wyróżniamy: spedycję kolejową, spedycję
lotniczą,
spedycję
śródlądowej. Dla
morską,
spedycję
każdej z tych
samochodową
gałęzi
stosuje
się
spedycję
żeglugi
charakterystyczną
dokumentację transportową.
Wyróżnia się również spedycję międzynarodową oraz spedycję krajową.
Podział ten ma szczególne znaczenie w sposobach organizacji jednostek
gospodarczych spedycji, z uwagi na fakt statutowych deklaracji przedsiębiorstw
w sprawie zakresu świadczenia własnych usługi.
Działalność spedycyjna obejmuje swoim szereg czynności, które umownie
dzieli się na :
-
czynności wykonywane przez spedytora – nazywane spedycją właściwą,
-
czynności organizowane przez spedytora, w skład których wchodzą
czynności przemieszczania i czynności dodatkowe.
Za spedycję właściwą uważa się wykonywanie następujących czynności:

przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z
procesami spedycyjnymi,
3

wybór środka transportu,

zawieranie umów o przewóz,

ubezpieczanie przesyłki,

sporządzanie dokumentacji transportowej,

odbiór przesyłki od nadawcy,

przygotowanie przesyłki do przewozu,
Ibidem, str. 260
3
Prace magisterskie z logistyki

nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją
transportową,

odbiór
przesyłki
ze
środka
transportowego
oraz
właściwej
dokumentacji,

odprawa celna,

przekazanie przesyłki odbiorcy.
Spedytor organizując czynności przemieszczania, staje się odpowiedzialny za
wykonanie na rzecz przesyłki:
-
dowozu,
-
odwozu,
-
przewozu,
-
załadunku,
-
wyładunku,
-
przeładunku.4
Czynności dodatkowe obejmują w sobie:
-
składowanie przesyłki,
-
podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę,
-
przeprowadzenie cesji praw do przesyłki,
-
sprzedaż przesyłki.
W przypadku gdy firma spedycyjna wykonuje tylko czynności określone
mianem spedycji właściwej, jest tzw. spedytorem czystym. Jeżeli natomiast jest
w stanie własnym potencjałem wykonywać czynności przemieszczania oraz
czynności dodatkowe, realizuje tzw. spedycję mieszaną.
Specyfiką
działalności
spedycyjnej
są
bez
wątpienia
zasady
kształtowania cen za konkretne usługi i do pewnego stopnia przeprowadzany
rachunek kosztów.
Ceny usług spedycyjnych mają charakter stawek umownych, chociaż
występują zarówno w postaci negocjowanej, jak i taryfowej. Występują one w
trzech postaciach:
4
-
ryczałtu spedycyjnego,
-
stawek czynnościowych,
-
prowizji spedytorskiej.
Ibidem, str.261
4
Prace magisterskie z logistyki
Ryczałt spedycyjny jest ceną negocjowaną, ustalaną na etapie zawierania
umowy spedycyjnej. Nie zawiera kalkulacji szczegółowej i jest kwotą globalną.
O poziomie ryczałtu spedycyjnego decydują:
-
pracochłonność zleconego zadania spedycyjnego,
-
wielkość przesyłki i jego podatności transportowej,
-
relacja, na której odbywa się przemieszczenie ładunku i w związku z tym
jego obsługa,
-
zakres
czynności
dodatkowych,
które
będą
towarzyszyć
przemieszczeniu.
Stawki czynnościowe są cenami za wykonanie ściśle określonych prac
spedycyjnych. W związku z tym są taryfowane i w pewnym okresie nie ulegają
zmianie. Taryfy stawek czynnościowych ogłaszają duże przedsiębiorstwa
spedycyjne, o istotnym strumieniu jednorodnych zleceń. Negocjowanie
każdorazowo ceny za wykonanie typowych usług spedytorskich nie jest
ekonomicznie uzasadnione.
Prowizje spedytorskie stosuje się tylko w przypadkach, w których ujawnia się
wartość transakcji handlowej bądź ostateczną wartość sprzedanych ładunków.
Spedytor ma wtedy udział w całości operacji gospodarczej. Prowizja
spedytorska zależy wówczas od sprawności przebiegu całego procesu
transportu i handlu, jednak jest istotnym bodźcem dla szczególnie starannego
wykonania swoich zadań.
Koszty działalności spedytorskiej mają jedną istotną specyfikę –
dominują w niej wydatki osobowe. Udział wynagrodzeń i narzutów z nimi
związanych sięga w małych, rejestrowanych firmach spedycyjnych 90%
wydatków całkowitych, w dużych zaś tradycyjnych przedsiębiorstwach,
organizujących przemieszczenia ładunków, przekracza 60% nakładów typu
eksploatacyjnego.
Polski rynek usług spedycyjnych jest bardzo rozdrobniony. Usługi te
świadczone są zarówno przez firmy-koncerny międzynarodowe, jak i małe firmy
trudniące się spedycją krajową. Ze względu na chęć stabilizacji struktury
podażowej usług spedycyjnych większość państw wprowadza koncesjowanie
tej działalności bądź też konieczność posiadania jednoznacznie określonych
uprawnień zawodowych. Tak od 1 października 2002 roku w Polsce zostały
5
Prace magisterskie z logistyki
wprowadzone przepisy AETR, dotyczące czasu pracy kierowcy5. Spowodowało
to zdecydowane zwiększenie kosztów działalności firm transportowych,
wynikłych z konieczności zatrudnienia dodatkowych osób.
1.1.2. Transport w łańcuchach logistycznych
Łańcuch logistyczny można podzielić na dwa etapy. Ta część łańcucha
logistycznego,
która
obejmuje
wszystkie
czynności
do
momentu
wyprodukowania gotowego towaru, zwana jest zarządzaniem materiałowym
(material management). Natomiast ta część łańcucha logistycznego, która
obejmuje przesłanie gotowego produktu kanałem marketingowym poprzez
hurtowników, detalistów do odbiorcy, zwana jest dystrybucją bądź fizyczną
dystrybucją. Transport jest ostatnim elementem dystrybucji, więc zarządzanie
transportem należy do poważnych decyzji wspomagających zarządzanie
logistyczne w firmie6.
Rysunek 1 Łańcuch logistyczny
Zaopatrzenie
Kontrola
zapasów
Kierowanie
transportem
wewnątrzzakładowym
Planowanie
produkcji
Procedura
zamówień
Pakowanie
ochronne
Magazynowanie
Zarządzanie
transportem
Źródło: Opracowanie własne
Począwszy od lat sześćdziesiątych środowiska gospodarcze zaczęły
traktować
zarządzanie
transportem
w
sposób
bardziej
kompleksowy.
Zrozumiano, że decyzje transportowe mają istotny wpływ na inne działania
firmy i w rezultacie decydują w istotnej mierze o poziomie kosztów ogólnych
firmy.
Zarządzanie transportem (traffic management) jest najbardziej istotną
czynnością logistyczną. Często ponad 25% ogólnych kosztów logistycznych w
firmie związanych jest transportem zewnętrznym. Dlatego też zarządzanie
5
6
Satysfakcja klientów w branży TSL, Logistyka. Transport. Spedycja, nr. 4/289,12.12.2002, str. 4
Transport, op.cit., str.297
6
Prace magisterskie z logistyki
transportem zasługuję na szczególną uwagę. Zarządzający transportem
doradzają kierownictwu przedsiębiorstwa oraz podejmują szeroki wachlarz
decyzji: od ogólnych, o znaczeniu strategicznym, po tak szczegółowe jak
wskazanie na konkretnego przewoźnika i konkretną trasę przewozu.
Istotą zagadnienia jest nie tylko znalezienie najtańszego środka i
sposobu transportu, lecz zorganizowaniu transportu w taki sposób, aby
umożliwiał zwiększoną produkcję i sprzedaż.
Główne czynności z zakresu zarządzania transportem to decyzje
dotyczące wyboru gałęzi, rodzaju i sposobu przewozu. Decyzję dotyczące
wyboru gałęzi transportu dotyczą transportu kolejowego, samochodowego,
wodnego śródlądowego, morskiego, lotniczego i przesyłowego. jednak w
rezultacie końcowym wybór gałęzi i przewoźnika sprowadza się do oceny
jakości usług i ceny przewozu7.
Podejmując decyzję o wyborze konkretnego przewoźnika odbiorca tej
usługi bierze pod uwagę następujące cechy i elementy: niezawodność,
prędkość
przewozu,
możliwość
kontroli
i
monitorowania
przewozów,
elastyczność, stawki przewozowe.
Niezawodność polega na zgodności wykonania przewozu z planem.
Prędkość przewozu to następny czynnik brany pod uwagę w procesie
zarządzania transportem. Może się ona okazać decydująca w przypadku
przewozów o nagłych przypadkach, realizacji późnych zamówień czy też
przewozu dokumentów. Elastyczność usługi transportowej związana jest z
niezawodnością
i
prędkością.
Sprostanie
nadzwyczajnym
potrzebom,
przyspieszenie nadania przesyłki, mała reakcja na przeszkody prawne lub
organizacyjne to kolejne elementy decydujące o wyborze przewoźnika.
Możliwość kontroli i monitorowania przewozów są równie istotne. Wraz z
coraz bardziej skomplikowanym procesem zarządzania transportem, załadowcy
często oferują przewoźnikom dostęp do swoich systemów komputerowych, w
celu aktualizowania danych dotyczących statusu przesyłki. Zagubienie lub
zniszczenie przesyłki stanowi istotny problem w procesie zarządzania
transportem. Dlatego nowoczesne systemy informatyczne, możliwość przekazu
7
Transport, op. cit., str. 300
7
Prace magisterskie z logistyki
informacji przez Internet znacznie usprawniła możliwość kontroli zarówno
załadunku, jak i pojazdu.
Stawki przewozowe to następne zasadnicze kryterium wyboru środka
przewozowego, gdyż wpływają bezpośrednio na koszty przewozu.
Z transportem wiąże się również przygotowywanie dokumentacji
przewozowej. Każdy przewóz wymaga szeregu dokumentów, z których
najważniejsze to: list przewozowy i rachunek za przewóz. List przewozowy jest
dokumentem stwierdzającym zawarcie kontraktu pomiędzy
nadawcą i
przewoźnikiem na wykonanie określonej usługi przewozowej; określa on
warunki i formę jego realizacji.
Istotną
decyzją
transportową
jest
wybór
pomiędzy
posiadaniem
transportu własnego a wynajmowaniem usług transportowych na zewnątrz.
Korzyści wynikające z posiadania własnego transportu to: większa dostępność,
elastyczność wykorzystania oraz możliwość kontroli, łatwiejsze planowanie tras
i postoju pojazdów. Jednak transport własny jest ograniczony do obsługi
własnego zakładu, dlatego też niższe jest jego wykorzystanie (brak ładunków
powrotnych), często występuje nadwyżka zdolności przewozowej i w rezultacie
wyższe są koszty jednostkowe przewozu.
Wraz z rozwojem gospodarki, zapotrzebowanie na usługi przewozowe
coraz
bardziej
wzrastało.
Wzmożona
konkurencja
na
rynku
usług
przewozowych skłania przewoźników do poszukiwania coraz nowszych
rozwiązań
dla
lepszego
zaspokojenia
rosnących
potrzeb
klientów.
Upowszechnienie koncepcji marketingowych spowodowało, że firmy zaczęły
poszukiwać nowych sposobów i form obsługi klientów. Rozwój technologii
komputerowych,
umożliwiających
szybsze
uzyskiwanie
i
przekazywanie
informacji, rozwój technik i technologii przewozowych, proces deregulacji
transportu – wszystko to stworzyło idealne warunki do zaistnienia i wdrożenia
koncepcji logistycznych w gospodarce.
8
Prace magisterskie z logistyki
1.2.
Rynek usług logistycznych i transportowych
Kupowanie usług logistycznych na rynku jest już dziś zjawiskiem
powszechnym.
Pozwala
to
firmie
skoncentrować
się
na
działalności
podstawowej i jednocześnie zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał na cele
inwestycyjne.
Usługi logistyczne kupowane na rynku stanowią kombinację różnych,
uzupełniających się usług, tzw. pakiety logistyczne. Kompleksowe pakiety
logistyczne mogą obejmować usługi wchodzące w skład 4 grup:
1) usługi
podstawowe
związane
z
przemieszczaniem
i
magazynowaniem,
2) usługi dodatkowe,
3) usługi finansowe,
4) usługi informacyjne8.
Rynek usług logistycznych jest rynkiem młodym, dopiero co rozwijającym się na
dużą skalę. Spośród usług wchodzących w skład usługi logistycznej tylko
usługa transportowa pochodzi z dużego i rozbudowanego rynku.
Polski rynek usług spedycyjnych, tak jak wiele dziedzin gospodarki
zaczął się rozwijać dynamicznie po wprowadzeniu zmian ustrojowych. Obecnie
rynek ten charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, tak po stronie popytu, jak i
podaży. Efektem takiej sytuacji jest duża konkurencja i wynikające z niej
zróżnicowanie ofert9. Wśród firm stanowiących najliczniejszą grupę dostawców
przeważają małe przedsiębiorstwa, głównie transportowo-spedycyjne. Środki
transportu, jakimi najczęściej one dysponują, to samochody. Wpływa to na
stosunkowo niski koszt zakupu, bowiem inne gałęzie transportu (morski,
lotniczy czy kolejowy) charakteryzują się wysokimi kosztami stałymi. Małe
przedsiębiorstwa transportowe obsługują wielką liczbę klientów małych. Oferty
dużych firm spedycyjnych są mniej elastyczne i zazwyczaj wiążą się z
wyższymi cenami.
Duża firma to zwykle duża sieć własnych placówek, przedstawicielstw
oraz kooperantów, a więc system, w którym wyzwala się efekt synergii. Takie
przyczyny
leżą
u
podstaw
ustabilizowanej
pozycji
międzynarodowych
Ciesielski M. Strategie logistyczne przedsiębiorstw. W-wo AE, Poznań 1998, str.92
Kurowski J., Zachowania i strategie firm na rynku usług spedycyjnych w Polsce .Spedycja Transport,
logistyka, Nr.7-8/2002, str.56
8
9
9
Prace magisterskie z logistyki
koncernów
spedycyjnych
posiadających
w
Polsce
swe
oddziały
(Schenker,DFDS, UPS, DHL). Obserwacja rynku wskazuje na wzrost znaczenia
takich firm, co jest zgodne z ogólnymi tendencjami, a więc przekształcania się
wielu rynków w formę oligopolu. Klienci stawiają wiele wymagań co do jakości i
rodzaju usług oferowanych przez firmy spedycyjne.
Klienci utworzyli swój profil idealnego przedsiębiorstwa TSL, biorąc pod uwagę
następujące elementy:
1. usługa i jej ogólna jakość ;
2. terminal i jego jakość;
3. tabor i jego wygląd;
4. obsługa klienta (rozumiana jako kontakt klienta z kierowcami i
pozostałym personelem);
5. działalność promocyjna prowadzona przez firmę;
6. cena i jej ogólny poziom;
7. wiarygodność przedsiębiorstwa.
Po przeprowadzeniu badań w którym klienci oceniali w skali od 1 do 5 profil
„idealnego” przedsiębiorstwa wygląda następująco:
Wykres 1 Profil idealnego przedsiębiorstwa TSL widzianego przez klienta
4,14
4,32
2,91
4,45
3,64
3,59
4,77
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Logistyka, Transport, Spedycja, nr.4/289
Generalnie można ocenić, że w 2002 roku największą wagę firmy
przywiązywały do ceny, obsługi klienta i jakości usług. W porównaniu z
10
Prace magisterskie z logistyki
poprzednimi badaniami ( z 2000 r. I 1999 r. ) w roku 2002 zdecydowanie
wzrosło znaczenie ceny i obsługi klienta10.
Średnie i duże firmy logistyczne oferują klientom szerszy zakres usług
oraz organizują przewozy wszelkimi rodzajami transportu. Oprócz nich istnieje
wiele takich, które zajmują się czystą spedycją. Liderzy rynkowi, zgodnie z
zasadami strategii biznesowych i marketingowych , zabezpieczają coraz lepiej
swe flanki. Oprócz działalności prowadzonej na dużą skalę, wchodzą na małe,
płytkie rynki, opanowują tzw. nisze będące często bezpiecznymi obszarami dla
niedużych wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Przykładem takich działań jest
realizowanie usług przygotowywanych „na miarę”, gdzie dla każdego klienta
opracowuje się odrębny tryb obsługi. Możliwość taką dają wielkim firmom
specjalne systemy informatyczne ,między innymi typu CMR, dzięki którym
każdy klient traktowany jest indywidualnie.
Szeroko rozumiany rynek usług transportowych jest polem zmagań wielu
przedsiębiorstw w tej branży. Dla lepszego przedstawienia sytuacji na rynku
usług transportowych zastosujemy model konkurencji M. E. Portera – model
pięciu sił konkurencyjnych: groźba nowych wejść, konkurenci, substytuty, siła
przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców11.
Poszczególne siły konkurencyjne zostaną scharakteryzowane w tabelach12.
Tabela 1 Rywalizacja w branży i groźba ze strony substytutów
A) tempo wzrostu rynku
Niskie, malejące, prawie cały sektor w
fazie dojrzałej
b) udział kosztów stałych
Z reguły średni lub wysoki, bardzo
zróżnicowany
c) bariery wejścia
Zróżnicowane,
głównie
kapitałowe
i
administracyjne, w zakresie technologii i
informacji – średnie lub wysokie.
d) bariery wyjścia
Średnie lub wysokie
e) liczba i różnorodność rywali
Różna liczba rywali, małe zróżnicowanie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op.
cit., str.96
Satysfakcja klientów w branży TSL. Logistyka, transport, spedycja, nr.4/289,Rzeczpospolita z
12/12/2002,str 4.
11
M.E. Porter. Strategie konkurencji, PWE, Warzsawa 1992
12
Ze względu na specyfikę analizowanego rynku w tabeli 1 połączono dwie siły konkurencyjne:
rywalizację między istniejącymi firmami i zagrożenie ze strony substytutów.
10
11
Prace magisterskie z logistyki
Rysunek 2 Niebezpieczeństwo nowych wejść
a) Korzyści skali
b) wymagania kapitałowe
c) krzywa doświadczenia
d) regulacja ze strony państwa i przewoźników
e) dostęp do informacji o sektorze
Związane z wykorzystaniem środków
trwałych, konsolidacją i tworzeniem
sieci oraz systemów
Z reguły duże, ale zróżnicowane w
ramach sektora
Średnie znaczenie
Bardzo duży zakres i skala
Z reguły przeciętny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op.
cit., str.96
Rysunek 3 Siła przetargowa nabywców
a) poziom koncentracji nabywców
b) koszty przestawienia nabywców
c) skłonność nabywców do integracji wstecz
d) poziom poinformowania nabywców
e) udział kosztów dostawcy usług w kosztach
nabywców i znaczenie sprzedawanych usług
dla zysków nabywcy
Zróżnicowany, czasami bardzo silny
Z reguły niskie
Duża w transporcie samochodowym
Z reguły duży
Zróżnicowane, generalnie średnie,
udział kosztów i znaczenie dla
zysków często rozłożone
przeciwstawnie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op.
cit., str.96
Rysunek 4 Siła przetargowa dostawców
a) zróżnicowanie produktów
b) koszty przestawienia
c) poziom koncentracji
d)skłonność do integracji w przód
e) substytuty
Małe lub średnie
małe
średni
Nie występuje
brak
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op.
cit, str.96
Na podstawie informacji przedstawionych w tabelach 1-4 można
wnioskować, że rynek usług transportowych jest bardzo trudnym rynkiem do
konkurowania. Duża liczba konkurentów świadczących usługi tego samego
rodzaju, wysokie koszty stałe prowadzenia działalności, wysokie bariery wyjścia
i wejścia, związane z regulacjami prawnymi, bardzo duża siła przetargowa
nabywców powoduje to, że w tym sektorze walka konkurencyjna staję się coraz
bardziej ostrzejsza.
Firmy transportowe konkurują przede wszystkim ceną oraz zakresem i
jakością
oferowanych
usług.
Strategie
konkurencyjne
zostaną
szerzej
omówione w dalszej części opracowania.
12
Prace magisterskie z logistyki
Na rynku usług spedycyjnych utrzymywała się rozdzielczość w zakresie
świadczenia usług transportowych, które można nazwać standardowymi i usług
kurierskich, dla których pokonywanie przestrzeni było w szczególny sposób
związane z walką z czasem13. Usługi kurierskie były oferowane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne (np. poczta), a teraz są częścią
oferty większości dużych firm spedycyjnych (TNT, UPS, Stolica i tp.).
Znaczne miejsce na rynku usług spedycyjnych zajmuje transport
intermodalny. W terminologii ECMT jak również UN/ECE pojęcie transport
intermodalny oznacza system przewozu ładunków co najmniej dwoma
rodzajami transportu w jednej i tej samej jednostce ładunkowej, bez
konieczności przeładunku samego ładunku przy zmianie rodzaju transportu 14.
W bardziej szerokim rozumieniu pojęcie intermodalnośći stosuje się do opisania
systemu transportowego wykorzystującego dwa lub więcej rodzajów transportu
w celu przewiezienia jednostki ładunkowej lub pojazdu samochodowego w
ramach kompleksowego łańcucha transportowego „od drzwi do drzwi” 15.
Kryteria jakości wykonywania przewozów intermodalnych są podobne do
kryteriów wykorzystywanych w ogóle dla rynku usług transportowych. Są to:

Czas dostawy – czyli całkowity czas od chwili, gdy jednostka
ładunkowa
jest
gotowa
do
transportu,
do
momentu
dostarczenia jej do odbiorcy;

Niezawodność
–
rozumiana
jako
prawdopodobieństwo
przybycia do terminalu docelowego bez opóźnień;

Elastyczność – łatwość z jaką system adaptuje się do
nieprzewidzialnych zmian wymagań logistycznych;

Monitoring – możliwość pozyskiwania informacji o statusie
ładunku;

Dostęp do terminali przeładunkowych – łatwość, z jaką system
intermodalny może zostać użyty;

Ochrona i bezpieczeństwo ładunków – prawdopodobieństwo
ryzyka utraty ładunku lub jednostki ładunkowej;
Kurowski J., Zachowania i strategie firm na rynku usług spedycyjnych w Polsce, STL, nr. 7-8/2002, str.
57
14
Stokłosa J., Kryteria jakości usług transportu intermodalnego, STL, nr. 7-8/2002, str. 66
15
Ibidem, str.66
13
13
Prace magisterskie z logistyki

Kwalifikacje – zdolność operatorów transportu intermodalnego
do radzenia sobie z kompleksem wymagań logistycznych 16.
Transport intermodalny ma głównie zastosowanie w przewozach
międzynarodowych. Jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na
zwiększenie udziału transportu intermodalnego w rynku usług logistycznych jest
integracja
całego
łańcucha
transportowego
oraz
zainteresowania
firm
transportowych i spedycyjnych wyższą jakością usług ocenianych według
przedstawionych kryteriów.
Rynek
usług
transportowych
jest
najbardziej
rozbudowaną
i
ukształtowaną częścią rynku usług logistycznych. Rynek usług logistycznych
jest rynkiem rozwijającym się, na którym przedsiębiorstwa oferują kompleksowe
usługi logistyczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.
Sektor ten ma w sobie zarówno cechy sektora transportowego jak i
handlu. Scharakteryzować można go w sposób następujący17 :
1) sektor jest w fazie ekspansji;
2) powstaje
w
znacznej
części
przez
dezintegrację
pionową
nabywców;
3) produkty sektora są zróżnicowane, wymagają dość dużych
nakładów kapitałowych lub stworzenia skutecznych powiązań z
podwykonawcami usług – składowych usługi logistycznej;
4) koszty logistyczne mają duży i rosnący udział w kosztach
nabywców;
5) logistyka ma duże i rosnące znaczenie dla zysków nabywców i dla
ich udziałów w rynku;
6) w sektorze ogromną rolę odgrywają zjawiska związane z krzywą
doświadczenia;
7) sprawą kluczową staję się lojalność klientów i marka firmy18.
Rozwój usług spedycyjnych
i logistycznych
wynika
z przemian
zachodzących w handlu międzynarodowym, są to zmiany strukturalne
dokonujące się nie tylko w transporcie, ale i w przemyśle. Zapotrzebowanie na
16
Ibidem, str. 67
Charakterystyka jest dokonywana na podstawie cech rynku i sektora usług logistycznych wynikających
z modelu konkurencji M. E. Portera.
18
Ciesielski M. Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op. cit., str.98
17
14
Prace magisterskie z logistyki
usługi spedycyjne będzie rosło zgodnie z tendencjami wyłaniającymi się w
zakresie procesu globalizacji, co spowoduje wzmożoną konkurencję na tym
rynku.
1.3. Strategie firm
Strategia jest powszechnie rozumiana jako pewien plan działania
organizacji, związany z jej obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu oraz pewien
względnie trwały i spójny sposób działania19. Służy ona realizacji zasadniczych,
długookresowych celów organizacji. Strategię przedsiębiorstwa można opisać w
prosty sposób za pomocą czterech elementów: celów strategicznych, domeny
działania,
sposobu
zdobywania
przewagi
konkurencyjnej
i
strategii
funkcjonalnych. Cele strategiczne wskazują kierunek, w którym firma zmierza,
określają
ramy
planów
strategicznych,
ustalają
sposób
motywowania
pracowników oraz sposoby kontroli wykonywania tych planów.
Rysunek 5 Model strategii
Domena działania
Funkcjonowanie
programy działania
Strategiczna
przewaga
Strategiczne cele
Źródło: Ciesielski M, Strategie (Lit 1) , str. 29
Cele dotyczą z reguły rentowności lub udziału w rynku.
Domena firmy wskazuje, jakie produkty i na jakich rynkach zamierza
sprzedawać. Niektóre firmy decydują się na działanie na jednym lub na kilku
małych rynkach. Inne konkurują na wielu, niekiedy bardzo różnych rynkach.
Wybór domeny jest oczywiście ściśle związany z decyzjami odnośnie do
sposobu zdobywania przewagi konkurencyjnej. Podstawowymi sposobami
zdobywania przewagi konkurencyjnej są: niska cena, dobra jakość, wyjątkowe
cechy produktu lub usługi, szybkość dostawy i marka20.
19
20
Trybuchowski M., Obłój K., Zarządzanie strategiczne, w-wo PWN, Warszawa 1995, str. 123
Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa –Poznań 1999, str.30
15
Prace magisterskie z logistyki
Strategie funkcjonalne to konkretyzacja strategii ogólnej na polu
produkcji, marketingu, finansów itd. Dla każdej istotnej funkcji przedsiębiorstwa
musi być opracowany program działania – kompleksowy i zgodny z innymi
elementami strategii. Sprawą zasadniczą jest tu realizacja ogólnych celów
strategicznych i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
Według J. Kaya najważniejszym problemem firmy jest dostosowanie jej
zdolności do stojących przed nią wyzwań. Aby zdobyć przewagę na rynku,
firma musi dysponować wyróżniającą się zdolnością, wynikającą z cechy, której
brak innym przedsiębiorstwom. Taka zdolność staje się z chwilą wprowadzenia
na rynek przewaga konkurencyjną.
J. Kay
wskazuje na trzy podstawowe
rodzaje wyróżniających zdolności: innowacja, reputacja i architektura, gdzie
architektura – to sieć relatywnych kontaktów wewnątrz lub wokół firmy.
Dla skrótowego opisu formułowania strategii można posłużyć się
modelem Andrewsa. Jest to kompleksowe ujęcie problematyki strategii.
Strategia
jest
zdeterminowana
przez
mikrootoczenie,
czyli
elementy
wewnętrzne (cele, umiejętności, zasoby) oraz makrootoczenie, czyli elementy
zewnętrzne (cele społeczne, konkurencja, zasoby).
Rysunek 6 Schemat określania strategii według K. R. Andrewsa
Wyróżniające umiejętności:
-możliwości
- Finansowe
- Zarządzania
- Organizacyjne
Reputacja
Historia
Trendy i warunki otoczenia:
- ekonomiczne
- techniczne
- fizyczne
- polityczne
- społeczne
region
kraj
świat
Możliwości oraz
ryzyko:
Identyfikacja
Badanie
Szacunek ryzyka
Zasoby firmy:
Konstrukcja możliwych
kombinacji możliwości
oraz zasobów
Ocena kombinacji w celu
określenia najlepszego
dostosowania możliwości oraz
zasobów
Identyfikacja
mocnych i słabych
stron firmy
Program
zwiększenia
możliwości firmy
Wybór produktów oraz rynków
Źródło: Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, s.50
16
Prace magisterskie z logistyki
W przedsiębiorstwach działających w otoczeniu rynkowym wyróżnia się
zazwyczaj trzy poziomy strategii:
1) strategię przedsiębiorstwa (korporacji) związaną z wyborem portfela
produktów i rynków
2) strategię konkurencyjną dotyczącą konkretnego produktu lub rynku i
określającą sposób konkurowania,
3) strategię funkcjonalną - produkcyjną, marketingową, logistyczną.
Ze względu na temat danego opracowania najbardziej interesuje nas
strategia konkurencyjna.
Najpopularniejszym modelem strategii konkurencyjnych firm jest koncepcja
M. E. Portera. Wyróżnił on cztery alternatywne strategie konkurencyjne:
przywództwo pod względem kosztów, strategię zróżnicowania, strategię niszy
rynkowej i niskich kosztów oraz strategię niszy rynkowej zróżnicowanej
koncentrycznie. Model konkurencji ma tu więc dwa wymiary: obszar konkurencji
i sposób zdobywania przewagi nad rywalami. Wiodąca pozycja pod względem
kosztów
wymaga
najczęściej
dużego
udziału
w
rynku,
agresywnego
inwestowania , agresywnej polityki cenowej, ścisłej kontroli kosztów, unikania
klientów o marginalnym znaczeniu. Motyw niskich kosztów nie oznacza
oczywiście pomijania jakości i poziomu obsługi klienta.
Druga podstawowa strategia według Portera polega na zróżnicowaniu
wyrobu lub usługi firmy, a więc na tworzeniu odrębności. Zróżnicowanie rzadko
wiąże się z dużym udziałem w rynku i w sposób oczywisty odbywa się za cenę
gorszej pozycji kosztowej.
Trzeci i czwarty rodzaj strategii polegają na nastawieniu się na obsługę
wybranej niszy rynkowej. Zakłada się, iż pozwoli to na uzyskanie przewagi nad
rywalami działającymi w skali całego rynku lub w skali segmentu. Dąży się do
obniżenia kosztów albo zróżnicowania. Ta strategia oznacza wyrzeczenie się
dużego udziału w rynku. Opisane strategie można przedstawić na rysunku.
17
Prace magisterskie z logistyki
Rysunek 7 Strategie rynkowe według M. E. Portera
Przewaga konkurencyjna
Obszar konkurencji
Niższe koszty
szeroki
wąski
Przywództwo
kosztowe
Nisza –
nastawienie na
koszty
zróżnicowanie
Zróżnicowanie
Nisza –
zróżnicowanie
koncentryczne
Źródło: Ciesielski M LIT 1, str. 34
Warto zaznaczyć, iż firmy, które nie wybrały jednej z czterech
podstawowych strategii określa się jako firmy, które ugrzęzły. Brakuje im
udziału w rynku, inwestycji i zdecydowania potrzebnych do zajęcia wiodącej
pozycji w zakresie kosztów. Firmy te cechuje niska rentowność.
Prostym sposobem opisu zagadnienia przewagi konkurencyjnej jest
koncepcja trzech sposobów zdobywania przewagi nad rywalami.
Firma może zdobyć taką przewagę:
1) przez wysoką jakość,
2) dzięki niskiej cenie,
3) z powodu dobrego lub unikatowego sposobu dostarczania towarów i
dobrej obsługi klienta.
Przy podejściu tradycyjnym zakłada się, iż firma konkuruje jednym sposobem
lub kombinacją dwu lub trzech sposobów zdobywania przewagi na rynku. W
rzeczywistości
obsługa
rynku
staje
się
dziś
zasadniczym
sposobem
konkurowania. Relacja jakości i ceny może być jednakowa dla różnego rodzaju
usług. Nabywcy zwracają coraz większą uwagę na czas obsługi. W triadzie
„jakość-cena – termin” jakość i cena stały się już kwestią dobrego
przyzwyczajenia. Oferowanie korzystnej relacji jakości i ceny nie jest już
sposobem konkurowania, lecz minimalną odpowiedzią na oczekiwania rynku.
Strategie konkurencyjne przejawiają się obecnie w obsłudze rynku. Cena i
18
Prace magisterskie z logistyki
jakość ustępują więc miejsca nowym rodzajom przewagi konkurencyjnej
związanym z perfekcją w planowaniu nad czasem, polegającym na:
- stosowaniu krótkich terminów dostaw i obsługi,
-
szybkim odpowiadaniu na wymagania rynku,
-
szybkim wprowadzeniu innowacji.
Stawia to z kolei nowe wyzwania przed rynkiem usług transportowych i
logistycznych.
19
Prace magisterskie z logistyki
Rozdział II Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką
Zarządzanie współczesną firmą działającą w obszarach związanych z
logistyką nie da się realizować bez wspomagania bardziej lub mniej
wyrafinowaną techniką informatyczną.
Zarządzanie firmą samo w sobie niewiele jest warte, jeżeli nie opiera
się na rzeczywistych danych. Zastosowane rozwiązanie informatyczne powinno
udostępniać i wykorzystywać dobrze zaprojektowany sposób identyfikowania
zarówno pozycji materiałowych wykorzystywanych w działalności wytwórczej,
jak i jednostek handlowych i logistycznych wykorzystywanych w działalności
dystrybucyjnej. Wszystko po to aby dobrze zarządzać globalnym łańcuchem
dostaw.
Wszelkie strategie i taktyki logistyczne opierają się na informacjach
uzyskiwanych z różnych baz danych organizowanych przez różne systemy
informatyczne. Dane logistyczne poddawane przetwarzaniu muszą być dobrze
zorganizowane, co oznacza, że muszą być jednoznacznie identyfikowane,
sprawnie pobierane z zewnątrz i generowane na zewnątrz oraz efektywnie
przetwarzane wewnątrz „systemu”.
Systemy
informatyczne
są
narzędziami
udostępniającymi
użytkownikom obszerną na ogół funkcjonalność, pozwalającą na przetwarzanie
różnych
kolekcji
niepodzielnymi
danych.
faktami
informatycznego
Dane,
bez
zapisane
powiązań,
przedsiębiorstwa.
w
bazach
stanowią
Informacja
danych,
spoiwo
jest
dla
natomiast
będąc
systemu
wynikiem
przetworzenia tych danych z jednej postaci w inną, poprzez działanie
odpowiednich funkcji systemu informatycznego.
Na rynku
informatycznym nie istnieje jedno
dobre rozwiązanie
systemowe, które zapewniłoby kompleksową obsługę informatyczną logistyki
przedsiębiorstwa w stopniu je zadowalającym. Zawsze zachodzi konieczność
wykorzystywania szeregu różnych rozwiązań informatycznych wzajemnie się
uzupełniających, które na zasadzie synergii wypełniają wszelkie potrzeby
informacyjne przedsiębiorstwa, umożliwiające sprawną realizację logistyki w
pełnym tego słowa znaczeniu.
20
Prace magisterskie z logistyki
2.1. Zintegrowany system informatyczny
Skuteczne zarządzanie firmą bez dysponowania zaawansowanym
systemem informatycznym wspomagającym podejmowanie decyzji, staje się we
współczesnym świecie coraz trudniejsze. Okres, w którym przedsiębiorstwa
wykorzystywały
wyłącznie
programy
finansowo-księgowe,
z
oddzielnie
funkcjonującymi aplikacjami dotyczącymi produkcji, magazynowania
czy
spedycji, dobiega nieuchronnie końca. Uzyskanie czytelnego, jednolitego
obrazu funkcjonowania firmy, który jest wypadkową ogromnej ilości zjawisk
zachodzących w skomplikowanej grze rynkowej, może jedynie zagwarantować
wdrożony
i dobrze funkcjonujący zintegrowany system informatyczny (ZSI) 21.
ZIS można zdefiniować jako program komputerowy, narzędzie, które
służy do integrowania danych pochodzących z wielu źródeł rozróżnianych za
pomocą identyfikatorów, w określony strumień informacji.22
Odróżnić od systemu informatycznego trzeba system informacyjny, który
stanowi zaprojektowaną i stosowaną w przedsiębiorstwie organizację pracy. 23
Systemy
informacyjne
przedsiębiorstw
działające
na
rzecz
logistyki
i
wspomagane rozwiązaniami informatycznymi spełniają następujące funkcje:
-
inicjujące (przetwarzanie zamówień, tworzenie dokumentów),
-
planistyczne
(prognozowanie
zapotrzebowania
zależnego
i
niezależnego),
-
kontrolne (porównywanie wyników z założonymi standardami
obsługi klienta),
-
koordynacyjne
(planowanie
sprzedaży,
harmonogramowanie
produkcji, planowanie zapotrzebowania materiałowego),
-
integrujące (łączące system przedsiębiorstwa z zewnętrznymi
systemami odbiorców, dostawców, usługodawców, np. systemy
EDI).24
Zintegrowany system informatyczny zazwyczaj składa się z wielu
wyspecjalizowanych modułów odpowiedzialnych za różne strefy działalności
przedsiębiorstwa. W pełni zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na
Jagiełło Tomasz, Informatyka w logistyce, Spedycja Transport Logistyka, Nr. 11/2002, str.36
Majewski Jerzy, Informatyka dla logistyki, Poznań 2002, str. 20
23
Ibidem, str.20
24
Ibidem, str.17
21
22
21
Prace magisterskie z logistyki
efektywne
wspomaganie
procesów
planistycznych
sprzedaży,
jej
prognozowanie, planowanie potrzeb materiałowych, bilansowanie dostępnych
zasobów
(ludzkich,
finansowych).
wytwórczych,
Najbardziej
transportowych,
wyrafinowane
systemy
magazynowych
wspomagają
i
także
podejmowanie operacyjnych decyzji w transporcie i magazynowaniu. Jednak
cechą charakterystyczną ZSI jest to, że wszystkie te aplikacje korzystają z tej
samej bazy danych wspólnej dla całego przedsiębiorstwa. Dobrze działający
ZSI czuwając nad całością prac wykonywanych w przedsiębiorstwie, jest w
stanie dostarczyć cennych informacji dla wszystkich szczebli zarządzania w
firmie. Odpowiednio obrobione dane będą podstawą do podejmowania przez
zarząd decyzji strategicznych i zaplanowania polityki długofalowej. Dane
pochodzące z tej samej bazy danych będą służyć również do podejmowania
decyzji krótkookresowych , operacyjnych oraz do dokonywania bieżącej kontroli
funkcjonowania firmy.
Dane zbierane przez system informatyczny i poddane skomplikowanym
algorytmom
dają
podstawę
do
wspomagania
zarządzania
logistyką
współczesnych przedsiębiorstw.
Dobrze
funkcjonujący
ZSI
powinien
w
efekcie
swojego
działania
doprowadzić do wielu pozytywnych zmian w każdej firmie. Celem zastosowania
tego systemu jest obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa.
Zintegrowane systemy informatyczne zapewniają:
-
bezpośrednią łączność z systemem Klienta,
-
szybką i prostą procedurę rezerwacji zleceń,
-
szybkość i niezawodność przekazywania informacji,
-
optymalizację gospodarki magazynowej,
-
sprawne raportowanie na temat przebiegu współpracy,
-
zintegrowanie systemu księgowego z pozostałymi systemami.
Pozytywy z zastosowania ZSI są szeroko przedstawiane we wszystkich
sferach,
lecz
istnieją
pewne
przeszkody
wdrażania
tego
rodzaju
oprogramowania. Jedną z ważniejszych przyczyn jest obawa firm przed
dokonaniem niezbędnych zmian w ich funkcjonowaniu, które często mają
rewolucyjny charakter. Wraz z wprowadzeniem ZSI musi ulec zmianie
organizacja pracy. Wprowadzenie nowych procedur wymaga uzupełnienia
wiedzy informatycznej i ekonomicznej przez personel. Obawy występują
22
Prace magisterskie z logistyki
również o to, że specyfika działania przedsiębiorstwa nie zostanie w pełni
objęta programami oferowanymi przez firmy informatyczne.
Jednak główną przyczyną nie wprowadzenia ZSI w przedsiębiorstwie jest
wysoki koszt tego oprogramowania. Z kosztem tym wiąże się nie tylko zakup
licencji na specjalistyczny program, ale również budowa właściwej platformy
sprzętowej, a także nakłady związane z niezbędnymi modyfikacjami programu i
wielomiesięcznym jego wdrożeniem przez firmę konsultingową.
Tabela 2 Wykorzystywanie rozwiązań teleinformatycznych i systemów wspomagania
procesów w firmach logistycznych
Usługa
Udział procentowy
(stan na 2001 rok)
Poczta elektroniczna
94%
Internet
92%
Samodzielny system IT księgowy i/lub kadrowy
80%
Dzierżawione łącza telekomunikacyjne
74%
Samodzielny system IT zarządzania finansowego
58%
Samodzielny system IT magazynowy
58%
Intranet
38%
Samodzielny system IT zarządzania środkami 36%
transportu
System dużej bazy danych lub hurtownia danych
34%
Inny samodzielny system IT
26%
System CMR wspomagający kontakt z klientami
18%
Zintegrowany system klasy MRP II/ERP
12%
Źródło: Logistyka XXI wieku –efektywność zarządzania procesami . www.logistykafirm.com
Jak
wynika
wykorzystywane
w
z
badań
firmach
podstawowe
logistycznych
rozwiązania
to:
informatyczne
wszechobecna
poczta
elektroniczna, Internet i system IT obsługujący kadry i płace. Jest to zestaw
minimalny, który obsługuje każdego pracownika ułatwiając mu kontakty
wewnętrzne i zewnętrzne (e-mail), zdobywanie informacji (Internet) oraz szybki
dostęp do danych o swojej sytuacji pracowniczej. O szczebel wyżej znajdują się
systemy zbliżające firmę do efektywnego zarządzania procesami finansowym,
magazynowymi i transportowymi. Prawdziwa elitę przedsiębiorstw stanowią te,
23
Prace magisterskie z logistyki
które dysponują hurtowniami danych oraz wysoce zintegrowanymi systemami
wspomagającymi zarządzanie klasy MRP II/ERP.
2.2. Kategorie systemów wspomagających zarządzanie
Analizując rodzaje programów
informatycznych
używanych
w
przedsiębiorstwach, można wyróżnić pięć podstawowych grup.
Pierwsza grupa to programy typu F-K. Są to programy finansowoksięgowe, stosowane jako autonomiczne w sferze finansowo-księgowej
przedsiębiorstwa25. Drugą grupę stanowią programy inżynierskie typu CAD
(Computer Aided Design) używane w pracowniach konstruktorskich do
projektowania
wyrobów.
Projektowanie
jest
oczywiście
wspomagane
komputerowo, a program nie tylko wykonuje wszelkie obliczenia i tworzy
niezbędną dokumentację technologiczną , ale również jest w stanie
przeprowadzić symulację działania projektowanego urządzenia.
Pozostałe
trzy
grupy
programów
służą
do
bezpośredniego
informatycznego wspierania logistyki w przedsiębiorstwie. Są to programy typu
ERP (Enterprise Resource Management), służące do planowania zasobów
przedsiębiorstwa. Programy tej klasy służą do wspomagania zarządzania
przedsiębiorstwem i są rozwinięciem standardu MRP.II (Manufacturing
Resources Planning) o funkcje ekonomiczno-planistyczne. ERP jest pojęciem
podstawowym obejmującym najszerszą funkcjonalność systemu wspomagania
zarządzania. Następna grupa programów to programy typu SCM (Supply Chain
Management ), odpowiadające za wspieranie łańcucha dostaw. Ostatnia, ale
bardzo ważna grupa programów, to programy typu WMS (Warehousing
Management Systems), służące do zarządzania procesami magazynowymi 26.
Na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw znajduje się bardzo dużo
firm oferujących mniej lub bardziej zaawansowane programy. Wśród systemów
wspomagających zarządzanie wyróżnić można najbardziej znane systemy
oferowane przez przedstawicielstwa znanych zachodnich potentatów w
dziedzinie pisania programów biznesowych – mySAP.com, J.D. Edwards. Są to
systemy obejmujące kompleksowe zarządzanie procesami w firmie, lecz bardzo
25
26
Majewski Jerzy, op .cit., str.51
Jagiełło T.,op. cit., STL, nr.11/2002,str. 37-38
24
Prace magisterskie z logistyki
kosztowne. Większość oprogramowania opiera się na bazach danych: Oracle,
MS SQL lub SQL Sever z wykorzystaniem systemów: MS Windows lub Unix.
2.2.1. Charakterystyka programu typu ERP
Pojęcie ERP ((Enterprise Resource Management) czyli planowanie
zasobów przedsiębiorstwa, przedstawia całość systemową, która zazwyczaj
składa się z wielu wewnętrznych modułów27. ZSI klasy ERP jest systemem
obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne
obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego
funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany
popytu. W ERP stosowane są również mechanizmy umożliwiające symulowanie
różnorodnych posunięć, dające możliwość analizy ich skutków, także
finansowych. Pozwala to na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i
porównanie działań w celu sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.
System ERP obejmuje następujące obszary działalności logistycznej:

obsługa klientów – baza danych o klientach, przetwarzanie
zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie:
assembly-to-order,
make-to-order),elektroniczny
transfer
dokumentów (EDI),

produkcja – obsługa zapasów, wyznaczanie kosztów produkcji,
zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji,
zarządzanie
zmianami
produktów,
prognozowanie
zdolności
produkcyjnych, kontrola procesu produkcji,

finanse – prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów
księgowych,
rozliczanie
działalności,
finansowych
zgodnie
oczekiwaniami
z
przygotowanie
raportów
poszczególnych
grup
odbiorców,
27
Ibidem, str.38
25
Prace magisterskie z logistyki

integracja w ramach łańcucha logistycznego – cecha, która
prawdopodobnie
wyznaczy
przyszłe
kierunki
systemów
ERP,
powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo28.
Programy klasy ERP powinny ogarniać swoim działaniem całość
przedsiębiorstwa. ERP został poprzez rozwinięcie systemu MRPII o procedury
finansowe, w tym księgowość zarządczą, cash flow, metodę ABC (Activity
Based Costing) – rachunek kosztów działań, wzbogacone o mechanizmy
integrujące łańcuch dostaw (supply chain), w powiązaniu z EDI (Electronic Data
Interchange) i zintegrowaną dystrybucją.
MPR. II (Manufacturing Resources Planning) – Planowanie Zasobów
Produkcyjnych – to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników, ze względu
na małą pojemność pojęcia MRP (Material Reguirement Planning) –Planowanie
Potrzeb Materiałowych; polega na harmonogramowaniu wytwarzania na
podstawie pamiętanych procesów technologicznych i zdolności produkcyjnych.
Metoda
MRP
II
polega
na
zastąpieniu
w
przedsiębiorstwie
dotychczasowego niespójnego systemu planowania przepływem materiałów
systemem sformalizowanym – opartym na jednolitym, kroczącym i stale
aktualizowanym harmonogramie wytwarzania; wdrożenie systemu planowania
bazującego
na
metodzie
MRPII
nie
polega
na
wdrożeniu
systemu
informatycznego29.
Ogólne cechy, jakimi powinny się charakteryzować programy klasy ERP,
to kompleksowość, elastyczność, integracja danych i procedur, a także
otwartość i zaawansowanie.
System ERP zarządza przepływem wewnętrznych procesów firmy w
sposób umożliwiający znaczną redukcję zapasów i kosztów.
2.2.2. Charakterystyka programy typu SCM
Kolejna grupa programów wspierająca logistykę w przedsiębiorstwach to
grupa
SCM (Supply Chain
Management).
Jest
to
grupa programów
wspierających w firmie zarządzanie łańcuchem dostaw. W odróżnieniu od
systemów ERP w rozwiązaniach SCM wymagany jest model danych,
28
29
Majewski J., op. cit., str. 58-59
Ibidem, str.21
26
Prace magisterskie z logistyki
pozwalający obsługiwać w czasie rzeczywistym dużą liczbę złożonych
transakcji. W planowaniu SCM uwzględnia się wiele lokalizacji, ich wzajemne
zależności, globalny łańcuch dostaw i partnerów handlowych danej firmy.
Systemy SCM muszą być wspierane dodatkowo techniką ADC i
technologią EDI.
ADC (Automatic Data Capture)- jest to automatyczne gromadzenie
danych, pojęcie mocno związane z logistyką, obejmujące automatyczne
identyfikowanie danych, na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych i ich
przekazywanie do systemu informatycznego celem dalszego przetwarzania,
wspomaga realizację SCM.
EDI (Electronic Data Interchange) - jest to elektroniczna wymiana
standardowo sformatowanych komunikatów pomiędzy niezależnymi systemami
informatycznymi bez bezpośredniego udziału człowieka30.
Oprogramowanie typu SCM musi precyzyjnie zaplanować przepływ
materiałów w firmie i zsynchronizować wszystkie działania temu towarzyszące.
Do jego zadań należy również realizacja planów zaopatrzenia, a także
dopasowanie podaży wyrobów do ich popytu. W efekcie program musi
uwzględniać różne położenie zakładów, magazynów i hurtowni, a także czas i
środki transportowe służące do fizycznego przemieszczania ładunków. Tym
wszystkim działaniom musi towarzyszyć gromadzenie danych związanych z
łańcuchem dostaw, czyli elektroniczne śledzenie przemieszczanych ładunków.
Pomaga w tym Elektroniczna Wymiana Danych. Programy SCM powinny
zapewnić płynną wymianę informacji.
W systemie SCM każda jednostka ładunkowa ma swój kod (UCC/EAN128) lub identyfikator (SSCC)31 przedstawiony w formie kodu kreskowego, co
umożliwia śledzenie ładunków, jest on odnośnikiem w bazie danych, w której
zainteresowana osoba może drogą elektroniczną doczytać informacje o
towarze.
Z systemem SCM wiążą się największe nadzieje dla nowej ery rozwoju
ekonomicznego, w której Internet jako szybki kanał informacyjny oraz
standaryzacja opakowań i ich oznaczeń jako podstawa dla logistycznej
wymiany towarów są kluczem do sprawnego łańcucha dostaw w skali globalnej.
30
Ibidem, str. 22
SSCC (Serial Shipping Container Code) – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej
31
27
Prace magisterskie z logistyki
Firmy, chcąc rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym, potrzebują
dobrej infrastruktury informacyjnej, która umożliwi podejmowanie trafnych
decyzji w czasie rzeczywistym oraz zagwarantuje uzyskanie zadowolenia
klientów.
2.2.3. Charakterystyka grupy WMS
Systemy informatyczne typu WMS (Warehousing Management Systems)
stanowią specjalizowane narzędzia wykorzystywane do obsługi procesów
magazynowych. System WMS stanowi odrębną całość funkcjonalną, zawiera
szereg specyficznych modułów, odpowiadających
poszczególnym grupom
procesów logistycznych, jakie zachodzą w magazynowaniu, łącznie z obsługą
magazynów wysokiego składowania32.
System
typu WMS
jest
zatem
wyspecjalizowanym
i
wydajnym
narzędziem wspomagającym wszelkie techniczne operacje realizowane w
magazynie i związane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie,
na ogół pozwalającym na zarządzanie dowolną ilością magazynów, ich
podziałem na różne obszary, klasy i miejsca magazynowe.
W przypadku funkcjonowania w przedsiębiorstwie ZSI programy
należące do grupy WMS współpracują z nadrzędnym systemem ERP. Ich
funkcjonowanie musi być skorelowane gdyż działają na podstawie tej samej
bazy danych, wspólnej dla całego przedsiębiorstwa.
Podstawowe elementy typowe dla rozwiązań informatycznych typu
WMS, to:
32
-
zarządzanie magazynami,
-
miejsca magazynowe,
-
zawartość magazynu,
-
dokumenty logistyczne,
-
zamówienia dla dostawców,
-
zlecenia od klientów,
-
rezerwacja towarów,
-
generacja ładunków,
-
dostawy do magazynu,
Majewski J., op.cit., str.69
28
Prace magisterskie z logistyki
-
rejestracja dostaw z zewnątrz,
-
rejestracja dostaw z produkcji,
-
wysyłki z magazynu,
-
automatyczne planowanie wysyłek
-
operacje magazynowe,
-
transport i spedycja.
Na potrzeby danego opracowania dokładnie zostanie opisany ostatni
element modułu WMS – transport i spedycja.
Transport i spedycja
System WMS dostarcza użytkownikom zestaw funkcji pozwalających na
wspomaganie prac związanych z planowaniem i realizacją prac transportowych
związanych
z
przyporządkowywaniem
skompletowanych
przesyłek
poszczególnym transportom zewnętrznym.
Głównym
planowania
tras
zadaniem
dla
tej
opcji
przygotowanych
systemu WMS
wysyłek.
jest
optymalizacja
Poprzez
zastosowanie
specjalnych algorytmów i odpowiednich narzędzi informatycznych, trasy są
planowane dla poszczególnych samochodów tak, aby ilość pojazdów
potrzebnych do transportu oraz ilość pokonywanych przez nie kilometrów była
jak najmniejsza. System WMS, posiadając szereg danych potrzebnych do
planowania spedycji, dodatkowo umożliwia rozliczanie kosztów jej realizacji. 33
Optymalizacja tras transportowych odbywa się za pośrednictwem
oprogramowania typu GIS (Geographic Information Systems) z pełną
możliwością edycji podłączonej mapy, w rodzaju:
33
-
przesuwanie mapy techniką „przeciągnij i upuść”,
-
powiększanie/pomniejszanie fragmentu mapy,
-
wyświetlanie nazw miejscowości,
-
podświetlanie aktualnie obliczonej trasy,
-
dodawanie do mapy nowych miejscowości i połączeń drogowych,
-
edycja na mapie danych dotyczących miejscowości i dróg,
-
przesuwanie miejscowości w obrębie mapy,
-
wyszukiwanie miejscowości na mapie,
Majewski J., op.cit., str.80
29
Prace magisterskie z logistyki
-
znajdowanie połączenia drogowego między miastami,
-
ustawienie parametrów mapy (kolor miejscowości, dróg, granic, czcionki
nazw).
W module spedycyjnym systemu WMS zawarte są specyficzne dla
planowania transportu kartoteki zdanymi. Należą do nich:

Kontrahenci –baza kontrahentów, z którymi firma związana jest
usługami transportowymi (przewoźnicy, klienci, odbiorcy) 34;

Środki transportu – kartoteka opisująca poszczególne pojazdy
firmy
z
podaniem
powierzchnia
konkretnych
skrzyni,
parametrów,
ładowność,
takich
pojemność,
jak:
numer
rejestracyjny, priorytet, termin ważności OC przewoźnika;

Produkty – parametry dostępnych typów transportowanych
artykułów, umożliwiające późniejsze rozróżnianie artykułów
wymagających transportu w chłodni lub przy pomocy cysterny;

Kierowcy – baza danych istniejących kierowców, zawierająca
informacje umożliwiające szybki kontakt z kierowcą będącym w
trasie;

Klasy dróg – opis klas dróg pozwalający na bardziej precyzyjne
planowanie;

Trasy – baza wszystkich (zrealizowanych, jak i dotychczas
niezrealizowanych) tras;

Typy nośników magazynowo-transportowych – rodzaje oraz
typy transportowanych nośników z opisem ich gabarytów,
pozwalające na późniejsze przyporządkowanie właściwego
samochodu oraz optymalizację załadunku (np. europalety,
palety jumbo, pojemniki, skrzynie, itp.);

Miejscowości oraz połączenia drogowe – kartoteka dostępnych
miejscowości wraz z tabelami odległości generowana przez
program
i
modyfikowalna
przez
użytkownika
(tzw.
kilometrówka)35.
w sytuacji , gdy system WMS jest zintegrowany z ZSI, wykorzystywana jest wspólna baza
teleadresowa.
35
Majewski J., op.cit., str. 82
34
30
Prace magisterskie z logistyki
Moduł spedycyjny systemu WMS zawiera ponadto zestaw specjalizowanych
funkcji pozwalających na proces optymalizacji wysyłek. Zwolnione do wysyłki
zlecenia są przez system WMS analizowane przede wszystkim pod kątem
minimalnej ilości samochodów, jakimi należy wysyłki wyekspediować, pod
kątem sumarycznej długości trasy oraz pod kątem czasu trwania przejazdu.
Rozplanowane przez system trasy udostępnione są w postaci drzewa tras
zawierającego pełną informację o ich przebiegu i przewożonym ładunku oraz w
postaci skalowalnej mapy. Końcowym etapem planowania jest wydruk listu
przewozowego oraz planu rozmieszczenia ładunków na środku transportowym.
List przewozowy zawiera wszystkie pozycje zamówień, które nie są jeszcze
dostarczone do odbiorców. Jest on posortowany według dat realizacji
wprowadzanych wraz z pozycją zamówień. Wynika z tego, że na początku listy
zawsze są dostępne te pozycje, które powinny być dostarczone w pierwszej
kolejności.
2.2.4. DCSi. Logistics – zintegrowany system logistyczny
DCSi. Logistics został zaprojektowany w sposób pozwalający na
odwzorowanie
pełnego
łańcucha
dostaw
od
początku
do
końca. W
konwencjonalnym podejściu do łańcucha dostaw każdy jego element jest
obsługiwany przez odmienne formy działalności biznesowej takie jak: transport
krajowy, przewozy międzynarodowe, agencje celne, magazyny czy centra
dystrybucyjne.
Nasilające się procesy integracyjne globalnej ekonomii przyczyniają się do
otwierania nowych rynków i jednocześnie sprawiają, że dostawcy usług
logistycznych starają się utrzymać a wręcz zwiększać swój udział w rynku
poprzez zapewnienie obsługi dla klientów w każdym elemencie łańcucha
dostaw.
DCS Transport i Logistics przewidując te zmiany dostosowało do nich rozwój
DCSi.
Logistics.
Wsparcie
informatyczne
pełnego
zakresu
operacji
logistycznych zostało ujęte w jednym zintegrowanym zestawie aplikacji.
DCSi. Logistics jest w pełni zintegrowanym, modularnym systemem.
Wszystkie moduły pracują na wspólnej bazie danych i posiadają pewien
31
Prace magisterskie z logistyki
wspólny zestaw funkcji. Poza wspólnymi funkcjami każdy ze specjalizowanych
modułów posiada odpowiedni dla siebie zestaw poleceń i akcji. Takie podejście
umożliwia dużą elastyczność przy implementacji systemu i łatwość integracji
nowych modułów.
Wszystkie moduły systemu DCSi. Logistics są zaprojektowane w sposób
umożliwiający ich międzynarodowe wykorzystanie – oznacza to
ich
wielojęzykowość, wielowalutowość oraz możliwość obsługi międzynarodowych
korporacji. Czytelny interfejs użytkownika został opracowany pozwalając
zredukować czas potrzebny na szkolenia użytkowników z zakresu jego systemu
pomocy, jak również z pełnej listy skrótów stosowanych w systemie. System
może być obsługiwany zarówno poprzez tradycyjne menu jak i poprzez skróty
kodowe,
które
pozwalają
zaawansowanym
użytkownikom
na
szybsze
poruszanie się i nawigowanie systemem.
Transport międzynarodowy
Moduły dostarczają specjalizowane, zaawansowane funkcje wprowadzania
zleceń importowych oraz eksportowych z wykorzystaniem transportu lotniczego,
morskiego oraz drogowego jak również zleceń związanych z transportem
krajowym.
Elastyczne tabele taryfowe umożliwiają jednocześnie obsługę stałych klientów
na podstawie stosownych umów i oddzielnych taryf oraz tabel rabatowych, jak
również
korzystanie
ze
standardowej
taryfy
przy
obsłudze
klientów
okazjonalnych.
Automatyczne mechanizmy wyliczające zyski i koszty związane z obsługą
zleceń pozwalają na szybkie i pełne uzyskanie wskaźników rentowności
przedsięwzięć. Optymalizacja wykorzystania środków transportowych jest
uzyskiwana poprzez wykorzystanie modułów planowania załadunku oraz
planowania tras transportowych.
Moduł Track&Trace
Automatycznie zapisuje informacje o zmianach statusów przesyłek (np. PoD) i
umożliwia ciągły do nich dostęp. Rozbudowany moduł obsługi zdarzeń pozwala
na ich śledzenie. Szczególnie ważną funkcją modułu jest możliwość definicji
alarmów i powiadomień w sytuacjach niedostarczenia przesyłki, jej zaginięcia
32
Prace magisterskie z logistyki
lub opóźnień w jej dostarczeniu. Wykorzystanie alarmów pozwala na lepsze
zarządzania i poprawę wydajności oraz jakości uslug.
Moduł Terminal Warehousing
Moduł magazynowy został zaprojektowany do zaspokajania potrzeb
związanych z operacjami przeładunkowymi towarów na terminalach. Zawiera
on również wszystkie funkcje magazynowe niezbędne do świadczenia usług
magazynowych i dystrybucyjnych. System pozwala na konfigurację dowolnej
struktury magazynowej, struktury wielomagazynowej wraz z możliwością
obsługi magazynów-chłodni jak również składów wolnocłowych.
Operacje związane z kompletacją towarów oraz pakowaniem są
wspierane poprzez odpowiednie procedury. System pozwala również na
obsługę towarów o niestandardowych wymiarach czy też kolekcjonowanie wielu
różnych pozycji w jednym zbiorczym opakowaniu.
Obsługa klientów
Wysokiej jakości moduł obsługi klientów stanowi główny element
budowania optymalnych relacji biznesowych. Posiadająca bardzo duże
możliwości struktura bazy klientów zawarta w DCSi.Logistics pozwala na
budowanie i wykorzystanie dokładnych danych o profilach klientów, ich
wymaganiach oraz innych ważnych z punktu widzenia obsługi i współpracy
informacjach.
Powiązanie bazy z innymi modułami pozwala na błyskawiczne
przygotowywanie odpowiedniej oferty w odpowiedzi na zapytania klienta. Oferta
może być wydrukowana lub przesłana faksem albo drogą elektroniczną
bezpośrednio do zainteresowanych osób.
System śledzenia przesyłek przechowujący wszelkie dane o statusach
przesyłek klienta pozwala monitorować poprawność realizacji zleceń. Klient
może uzyskać dostęp do tych danych, pozwalający na prosty dostęp do
informacji gdzie w chwili obecnej znajdują się jego przesyłki.
Oczywiście wbudowane zabezpieczenia maksymalizują bezpieczeństwo
dostępu do danych.
33
Prace magisterskie z logistyki
Komunikacja
Komunikacja
drogą
elektroniczną
stanowi
w
chwili
obecnej
fundamentalny element wszystkich systemów informatycznych.
Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako alternatywa do połączeń
telefonicznych, faksowych czy też poczty elektronicznej pozwala na wygodny i
bezpieczny
sposób
przekazywania
zleceń,
zamówień,
dokumentów
magazynowych i dokumentów sprzedaży. Mechanizm pozwala na zbieranie w
systemie niezbędnych dokumentów od przewoźników i innych usługodawców
oraz przekazywanie do klientów niezbędnych dokumentów takich jak np. faktury
sprzedaży.
Informacja zarządcza
W systemie można wykonać wiele standardowych raportów. Dodatkowo
system umożliwia tworzenie własnych raportów i zestawień na podstawie
statystycznej bazy danych. Wszystkie wygenerowane raporty mogą być
skonwertowane do wykorzystania w typowych pakietach biurowych na
komputerach PC.
Platforma sprzętowa
System działa na platformie serwerów IBM i Series wyróżniających się:

Pełną niezawodnością

Skalowalną architekturą

Dużą wydajnością

Łatwym w użyciu systemem operacyjnym

Zintegrowaną bazą danych

Efektywnymi mechanizmami komunikacyjnymi
Programy dla ZSI klasy ERP są przeznaczone przede wszystkim dla
dużych i średnich przedsiębiorstw. System właściwie wdrożony z pewnością
dostarczy cennych informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Małych
firm jeszcze nie stać na poniesienie tak dużych kosztów na oprogramowanie,
sprzęt i wdrożenie. Dlatego jakiś czas będą one korzystać z mniej
rozbudowanych aplikacji specjalizujących się w wybranych sferach działanie
34
Prace magisterskie z logistyki
przedsiębiorstwa. Jednak w przyszłości należy się liczyć z szerszym
upowszechnieniem wyspecjalizowanych systemów klasy ERP.
2.3. Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firmą transportową
Transport i logistyka są bardzo podatne na wdrażanie rozwiązań
wykorzystujących Internet. Jak wynika z badań, w Polsce z Internetu korzysta
92% przedsiębiorstw logistycznych, przy czym 94% z tych przedsiębiorstw
korzysta głównie z poczty elektronicznej.
Rynek stawia przedsiębiorstwom TSL wysokie wymagania, Zmienia się
świadomość klientów. Stają się oni
coraz bardziej wymagający. Poza tym
wielość i złożoność pól konkurowania, problem delimitacji przestrzeni
rynkowych transportu, spedycji i logistyki, poczucie konieczności niwelowania
luki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami polskimi a krajów UE niezwykle
komplikuje konkurencję. Uczestnictwo w konkurowaniu wymaga obecnie dużej
wiedzy i umiejętności w zakresie:
-
tworzenia barier związanych z korzyściami skali oraz z zakresem
działania i kompleksowością usług;
-
uzyskiwania korzyści synergii i kontroli;
-
budowania,
podtrzymywania
i
wykorzystywania
lojalności
klientów;
-
zarządzanie strategicznego.36
Progresja gospodarki elektronicznej wręcz zobowiązuje przedsiębiorstwa
TSL do wiedzy na temat miejsca i roli Internetu w gospodarce oraz do
zdobywania i doskonalenia umiejętności pełnego wykorzystania możliwości,
jakie on oferuje, w swojej praktyce. Szybki dostęp do informacji stał się bowiem
podstawowym czynnikiem sukcesu.
Internet jest narzędziem uniwersalnym, oferującym wiele różnych
zastosowań. Przedsiębiorstwa TSL mogą wykorzystywać go przede wszystkim
do:
36
Spedycja i transport. Nr. 11/2002, str. 6
35
Prace magisterskie z logistyki
-
wymiany informacji za pośrednictwem przesyłania dokumentów w
wersji elektronicznej;
-
obsługi swoich klientów;
-
korzystania z informacyjnych serwisów internetowych;
-
korzystania z internetowych giełd transportowych.
Poczta
popularność.
elektroniczna
Stała
się
(e-mail)
bardzo
podstawowym
szybko
narzędziem
zyskała
wymiany
ogromną
informacji,
nowoczesnej komunikacji, poważnie zagrażając tradycyjnej poczcie. O sukcesie
poczty elektronicznej zadecydowały takie elementy jak szybkość, łatwość w
obsłudze i taniość. Istotne znaczenie ma również jej dostępność i mobilność.
Przedsiębiorstwa TSL wykorzystują pocztę elektroniczną najczęściej w
kontaktach ze swoimi klientami,
z firmami z którymi współpracują, czy też
między oddziałami do przesyłania i przyjmowania wstępnych zamówień,
zapytań cenowych, dokonywania uzgodnień, przesyłania raportów.
Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem sieci poprzez uproszczenie
systemu oraz skrócenie czasu obiegu dokumentów zdecydowanie ułatwia
współpracę między przedsiębiorstwami TSL a klientami. Ma to duże znaczenie,
zwłaszcza ze względu na pogłębiającą się specjalizację w łańcuchu dostaw, w
tym przejmowanie przez przedsiębiorstwa TSL coraz większej liczby zadań i
szerszego zakresu odpowiedzialności.
Elektroniczny transfer
współpracy między
dokumentów wykorzystywany jest
np.
we
Spedpolem a Shellem. Spedpol utworzył specjalną
aplikację opartą na Internecie, która jest rozwiązaniem przyjętym ze względu na
współpracę z Shellem. Obsluga Shella przez Spedpol odbywa się według
następującej procedury:
-
pobieranie faktur i dokumentów wydania towarów, tworzonych w
systemie Shella przez wyspecjalizowany serwer;
-
przejście dokumentów przez firewall do systemu informatycznego
Spedpolu;
-
druk faktur i dokumentów wydania towaru dla klientów Shella
przez Spedpol;
36
Prace magisterskie z logistyki
Przesłanie pod koniec dnia pocztą elektroniczną raportu ze
-
Spedpolu do Shella.37
Internet doskonale sprawdza się w roli narzędzia do zdalnej obsługi
klientów.
Generalnie można rozróżnić dwa rodzaje obsługi internetowej
klientów:
a)
obsługę bierną;
b)
obsługę czynną.
Obsługa bierna polega na udostępnianiu klientom określonych informacji,
które ułatwiają korzystanie z oferowanych usług. Najczęściej informacje te
występują w formie cenników, rozkładów jazdy czy regulaminów.
Bardziej interaktywny charakter ma obsługa czynna. W przypadku
przedsiębiorstw TSL może ona polegać na prowadzeniu za pośrednictwem
sieci serwisu sprzedawanych usług, oferowaniu określonych rozwiązań, które
usprawniają i uatrakcyjniają świadczenie usługi. Przykładem może być
oferowany klientom przez kilka firm spedycyjnych system monitorowania drogi
przesyłki za pośrednictwem sieci (TNT, UPS). Innym przykładem może być
PCS (Przesyłki Cały Świat) – serwis realizowany przez
Schenker –BTL. PCS
to produkt adresowany do klientów zlecających zarówno częste wysyłki
niewielkich partii towarów, jak i zainteresowanych przesyłaniem ładunków
ciężkich i dużych. W poszczególnych tabelach umieszczono
uporządkowane
alfabetycznie nazwy portów lotniczych i morskich, z i do których mogą być
przesyłane ładunki. Kolejne kwiknięcia myszą dają możliwość precyzyjnego
określenia tego, co się chce wysłać, skąd i dokąd, w jakim czasie, jak i
uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na pytanie o koszt operacji. Klient może
sam decydować o czasie dotarcia przesyłki natychmiast dowiadując się, ile za
każdą z tych usług zapłaci. Jeśli już wybierze optymalne do swoich potrzeb
rozwiązanie, drogą elektroniczną może złożyć zamówienie na gotowym
formularzu.
Przedsiębiorstwa TSL za pośrednictwem Internetu mają dostęp do wielu
różnych serwisów informacyjnych – finansowych, ogólnogospodarczych,
prawniczych, branżowych. Udostępniają one bogate zasoby informacyjne,
niezbędne w aktywnym i skutecznym działaniu na rynku. Przykładem
37
Ibidem, str. 7
37
Prace magisterskie z logistyki
branżowego serwisu informacyjnego może być serwis PSM. Można tu znaleźć,
miedzy innymi,
aktualne komunikaty Ministerstwa Infrastruktury, informacje
transportowe, prawne, księgowe, podatkowe, gospodarcze, dotyczące kursów
walut, czasu oczekiwania na przejściach granicznych.
Internet tworzy zatem dla przedsiębiorstw TSL szerokie spektrum
możliwości. Nie wszystkie jednak mają takie same szanse korzystania z
Internetu bądź też uważaj tę możliwość za korzystną. W najszerszym zakresie
Internet wykorzystywany jest przez duże, działające w skali międzynarodowej
przedsiębiorstwa TSL. Mniejsze firmy o ile w ogóle mają dostęp do Internetu,
najczęściej wykorzystują go w celu uczestniczenia w giełdzie transportowej lub
prowadzenia korespondencji.
2.3.1.Internetowe giełdy transportowe
Konkurencja i coraz wyższe koszty prowadzenia firm spedycyjnych
zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności. Jednym ze sposobów
jest
ograniczenie
pustych
przebiegów
ciężarówek
przez
stworzenie
nowoczesnych platform logistycznych służących do wspomagania procesu
zarządzania frachtami.
Elektroniczne giełdy transportowe stały się już powszechnym elementem
działalności przedsiębiorstw TSL. Systemy te umożliwiają umieszczanie
informacji na temat ładunków i wolnych pojazdów gotowych do wykonania usług
transportowych oraz szczegółowych danych kontaktowych z dysponentami.
Każdy z nich podaje swoje wolne przestrzenie ładunkowe, względnie ładunki.
Szczegółowy opis danej oferty oraz sprecyzowanie relacji możliwe są dzięki
odpowiedniej aplikacji komputerowej. Dzięki platformom firma, która ma pusty
pojazd lub do przewiezienia ładunek, korzystając z wyszukiwarki, może znaleźć
odpowiadającą jej ofertę. Korzyść jest obopólna – dla mających ładunek do
przewiezienia i dla tych, którzy dysponują pustymi pojazdami. Korzyści
wynikające z platformy są następujące:
-
usprawniają komunikację zewnętrzną firmy,
-
za ich pośrednictwem można zarządzać wszystkimi ładunkami,
kierować informacje na temat frachtów do konkretnych odbiorców,
38
Prace magisterskie z logistyki
-
mogą zostać one wykorzystane do usprawnienia komunikacji z
klientami, zbierania zamówień transportowych,
-
umożliwiają dostęp do ogólnoeuropejskiego rynku frachtowego,
-
ułatwiają efektywny kontroling wszystkich dyspozytorów pracujących
w systemie (dostęp do szczegółowych raportów),
-
oszczędzają czas pracy, bo system daje możliwość jednoczesnej
komunikacji z wieloma kontrahentami,
-
umożliwiają globalne zarządzanie frachtami (informacje o wszystkich
ładunkach znajdują się w jednym systemie).38
Do największych platform funkcjonujących na polskim rynku należą
międzynarodowe giełdy: System TELENET, TimoCom Truck& Cargo, OCX,
Teleroute i platforma benelog. Wśród polskich giełd wyróżnić można giełdę
udostępnianą na stronie serwisu PSM. Korzystanie z niej jest bezpłatne i każdy
może
umieścić tam swoją ofertę ładunku czy wolnego pojazdu.39 W
środowisku TSL znana jest także giełda prowadzona przez poznańską firmę
APEX.
Na potrzeby danego opracowania zostaną scharakteryzowane niektóre
giełdy międzynarodowe.
Międzynarodowa giełda TELENET
Portal ten to system informacji o wolnych ładunkach i pojazdach,
gotowych do podjęcia określonych ładunków. Jest to produkt firmy INFONET,
który swoim zasięgiem obejmuje całą Europę: 21% abonentów pochodzi z
krajów Unii Europejskiej, 42 % to firmy zagraniczne z krajów nie należących do
Unii, a pozostałe 37% to rodzime przedsiębiorstwa.
W opinii spedytorów i przewoźników system TELENET to bardzo
przydatne narzędzie wirtualne zawierające mapę kodową Europy, wykaz
kursów walut i czasy oczekiwania na granicach.
Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania przez abonentów giełdy
ze
38
39
specjalnej oferty na
zakup
stałego
łącza
internetowego
SDI na
Internetowe giełdy transportowe. Spedycja Transport Logistyka. Nr.12/2002, str. 42
Spedycja i Transport,nr.11/2002, str. 7
39
Prace magisterskie z logistyki
preferencyjnych warunkach za 50% ceny. Przy giełdzie TELENET powstał
Serwis TELENET SMS, z którego chętnie korzystają jednoosobowe firmy i
przewoźnicy nie mający stałego dostępu do Internetu. Informacje pojawiające
się w giełdzie odbierają z własnych telefonów komórkowych w formie
tekstowych informacji wychodzących bezpośrednio z serwera TELENET.
Wszystkie firmy związane z branżą transportowo-spedycyjną, logistyką i
motoryzacją mają dodatkową możliwość zaprezentowania własnych produktów
i usług w wirtualnym katalogu PORTAL FIRM, który jest bezpośrednio związany
z giełdą. Przez ten katalog można dotrzeć do najbardziej wyselekcjonowanej
grupy klientów. W systemie TELENET znalazło się również miejsce dla firm
pragnących
reklamować
swoją
markę
i
produkty
w
formie
banerów
wirtualnych.40
TimoCom Truck& Cargo
To narzędzie pracy dla przewoźników i spedytorów pomagające w
dysponowaniu frachtami i wolnymi przestrzeniami ładunkowymi jest produktem
niemieckiej firmy TimoComSoft
& Hardware GmbH. Firma ta udostępnia
wirtualna platformę, na której spotykają się spedytorzy oraz przewoźnicy ze
swoimi ofertami transportowymi i prowadzą negocjacje. Po wprowadzeniu ofert
do programu znajdującego się w osobistym komputerze przetwarza on oferty
według własnego wyboru (digitalnie lub analogowo) do centralnego komputera
w Düsseldorfie. Jednocześnie otrzymuje wszystkie nowe oferty innych
użytkowników do własnego komputera, gdzie ma możliwość ich przejrzenia i
wyboru. Sterowanie programem jest bardzo proste. Wymagania sprzętowe i
finansowe obciążenia za korzystanie z niego są niewysokie. Aby móc korzystać
z bazy danych TimoCom, trzeba najpierw podpisać umowę i zobowiązać się do
wnoszenia comiesięcznych opłat. Opłaty nie są jednak wysokie i w pewnym
stopniu są rekompensowane profesjonalizmem, gdyż baza danych jest bardzo
dobrze prowadzona – jest duża i co najważniejsze, stale aktualizowana.
Program został przetłumaczony na 14 języków i problemy, występujące przy
korzystaniu z bazy danych, są rozwiązywane w języku ojczystym danego
40
Spedycja Transport Logistyka, nr.12/2002, str.43
40
Prace magisterskie z logistyki
użytkownika.
TimoCom
proponuje
każdej
zainteresowanej
firmie
czterotygodniowe, bezpłatne i niezobowiązujące testowanie programu.41
Benelog.com
System ten umożliwia sprawną organizację wymiany informacji na
temat frachtów w przedsiębiorstwie. Możliwe jest jednak umieszczanie w nim
informacji na temat ładunków. W portalu brak jest natomiast opcji podawania
informacji o wolnych pojazdach. Użytkownicy mogą poszukiwać ładunków na
podstawie:
-
miejsca załadunku/rozładunku (kraj, miejscowość, kod pocztowy,
region)
-
terminu odbioru
-
gabarytów frachtu
-
pojazdów
-
numeru ID zlecenia42.
Dostępne
jest
także
oprogramowanie
umożliwiające
hurtowe
umieszczanie informacji o ładunkach na giełdzie. Możliwy jest również szybki
import danych z wewnętrznego oprogramowania do zarządzania frachtami oraz
eksport tych danych do benelogu. Dodatkowym atutem jest dostęp do
ogólnoeuropejskiego internetowego rynku frachtowego (giełdy frachtowe).
Podstawową
zasadą
funkcjonowania
benelogu
jest
możliwość
zawierania transakcji on-line. Obecnie zawierane są na platformie 2 rodzaje
tych transakcji:
1. Hotlist – szybkie ładunki.
2. Przetarg – wykorzystywany jest
system aukcyjny znany z pierwszej
wersji platformy benelog.43
Hotlist zostało stworzone z myślą o tych spedytorach, którzy muszą
zarządzać
dużą
liczbą
zleceń
frachtowych.
Transakcja
ta
umożliwia
umieszczenie w systemie informacji o frachcie oraz sprecyzowanie grona
potencjalnych kontrahentów. Oferty przewoźników załadunkiem są cały czas
41
Ibidem
Ibidem
43
Ibidem, str.43
42
41
Prace magisterskie z logistyki
widoczne na ekranie monitora. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia
zlecenia z systemu.
Przetargi
organizowane są dla nadawców ładunku poszukujących
przewoźników na dłuższy czas. Benelog dodatkowo oferuje swoim klientom
kompleksową obsługę takich przetargów oraz pomoc w organizacji negocjacji z
potencjalnymi kontrahentami.
Wszystkim klientom poszukującym w ten sposób przewoźników benelog
proponuje
wsparcie
nowoczesnego
call-center
oraz
pomoc
doradczą
doświadczonych logistyków. Natomiast nowym użytkownikom udostępniany jest
system treningowy benelog, za pomocą którego można zapoznać się z
funkcjonalnością platformy.44 Największym firmom z branży spedycyjnotransportowej benelog oferuje projekt oraz wdrożenie autonomicznych platform
logistycznych. W ten sposób powstaje całkiem nowa platforma internetowa,
która funkcjonuje w ramach sieci giełd partnerskich CEN (Corporate Exchange
Network).
CEN umożliwia zastosowanie systemu benelog zarówno do komunikacji
wewnętrznej w firmie oraz daje możliwość prowadzenia własnej platformy
logistycznej (giełdy ładunków). Wszystkie platformy CEN działają w ramach
sieci giełd partnerskich, co umożliwia wymianę informacji o ładunkach pomiędzy
wszystkimi giełdami.
Przykłady platform CEN to:
-
Schenker (www.frachtenboerse.schenker.com),
-
Fiege (www.benelog.com),
-
Mercedes –Benz (www.fleetboard.com).
Z platformy mogą korzystać klienci indywidualni – nie płacą za abonament i
opłaty rejestracyjnej, a prowizja pobierana jest tylko w przypadku pozyskania
ładunku. Dla transportu krajowego wynosi 4 EUR, 6 EUR dla transportu
międzynarodowego, 3% wartości umowy w przypadku przetargu. Dla klientów
korporacyjnych (CEN) ceny ustalane są indywidualnie, zależnie od ich
oczekiwań oraz zastosowanych rozwiązań informatycznych.
Platforma benelog dostępna jest w 4 wersjach językowych (polskiej,
niemieckiej, angielskiej, francuskiej).
44
Ibidem, str.44
42
Prace magisterskie z logistyki
Giełda transportowa OCX
Jest
to
najnowsza
giełda
transportowa
przeznaczona
dla
firm
transportowych i spedycyjnych. Swoją działalność rozpoczęła 7.10.2002 roku.
W ciągu miesiąca działalności zyskała 550 klientów. Platforma ta znajduje się w
fazie rozruchu, a na jej łamy mają wejść jedynie solidne i rzetelne firmy – twórcy
chcą walczyć z nierzetelnością zleceniodawców w stosunku do odbiorców.
Firmy korzystając z giełdy transportowej OCX zyskują:
-
bezpłatną usługę,
-
możliwość umieszczania wolnych ładunków,
-
możliwość
kopiowania
informacji
o
interesujących
ładunkach
i
samochodach ,
-
dane o oferentach,
-
bardzo szybki przepływ informacji – giełda on-line,
-
prosty i przejrzysty dostęp do giełdy,
-
bardzo łatwą i czytelną obsługę.45
W najbliższym czasie zostanie otwarty system ogłoszenia (sprzedam –
kupię), a giełda będzie przetłumaczona na ponad 12 języków, co ma ułatwić
pozyskanie klientów z całej Europy.
Internetowe giełdy transportowe są nowością dla firm transportowych,
dlatego nie są wykorzystywane na szeroką skalę. Ale patrząc z perspektywy
przyszłości, łatwy dostęp do informacji, szybkie uzyskiwanie potrzebnych
danych oraz wiele innych korzyści, giełdy staną się niezastąpionym polem
funkcjonowania firm transportowych.
2.4.
Satelitarny System Monitorowania Pojazdów GPS
Global Positioning System (GPS) jest to światowy radionawigacyjny system
składający się z 24 satelit i ich stacji naziemnych46. Z pomocą tego systemu
można skalkulować pozycję jednostki z dokładnością do metra. Zaawansowane
formy GPS pozwalają na dokonanie pomiaru nawet z dokładnością do
45
46
Ibidem, str.44
www.trimble.com/gps/what.html
43
Prace magisterskie z logistyki
centymetrów. Można powiedzieć, że dany system nadaje „adres” każdemu
metrowi na Ziemi.
System powstał w oparciu o najnowsze technologie i jest odpowiedzią na
rosnące oczekiwania i wymagania klientów zainteresowanych możliwością
określenia pozycji wybranych obiektów w dowolnym miejscu, przez całą dobę i
w każdych warunkach atmosferycznych. Jest to propozycja dla odbiorców
indywidualnych
oraz
przedsiębiorstw,
które
dążą
do
optymalizacji
funkcjonowania transportu samochodowego przy jednoznacznym zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony pojazdów.47
W branży transportowej istotną rolę w monitorowaniu pojazdów odgrywa
bowiem nie tylko troska o bezpieczeństwo pojazdu i ładunku, ale także
możliwość zdalnego monitorowania wielu parametrów eksploatacyjnych, takich
jak przebieg, prędkość, zużycie paliwa, dostęp do przestrzeni ładunkowej, czas
postoju itp. Do oferowania usługi GPS potrzebna jest koncesja Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
przetwarzanie
sygnałów
i
Administracji
w
na
elektronicznych
przesyłanie,
gromadzenie
urządzeniach
i
i
systemach
alarmowych.
W ramach systemu istnieje wiele opcji, a każda z nich to obszerny
wachlarz funkcji. Mogą to być m.in.:
-
lokalizacja położenia pojazdu za pomocą telefonu komórkowego (SMS),
protokołu WAP lub Internetu;
-
program
ochrony
pojazdów
(system
antynapadowy,
lokalizacja
położenia wraz z połączeniem alarmowym);
-
lokalizacja położenia pojazdu w sytuacjach awaryjnych;
-
możliwość odczytania historii położenia pojazdu wraz
z parametrami
przebytej trasy,
-
możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, np. pomiędzy kierowcą i
dyspozytorem.48
System to także możliwość elektronicznych zabezpieczeń przed
niepożądanym dostępem do ładunków
kontenerze
samochodzie
czy
zdalne
sterowanie
(klimatyzacja,
klakson,
przewożonych w naczepie lub
urządzeniami
światła
znajdującymi
awaryjne).
się
w
Uzupełniającym
47
Pojazd kontrolowany. Logistyka, Transport , Spedycja, nr. 3/225,Rzeczpospolita, str.19
Ibidem, str. 19
48
44
Prace magisterskie z logistyki
elementem sprawowania kontroli w ramach programu ochrony pojazdów jest
możliwość kontroli załadunku czy rozładunku przewożonego towaru poprzez
zainstalowanie czujników w monitorowanym obiekcie.
Podstawowym elementem opisywanego systemu jest montowany w
pojeździe
pozycjoner
SKY
Liberty.
To
urządzenie
wykonane
w
najnowocześniejszej technologii z wykorzystaniem modułu GSM - Wavecom
WMOi3. informacje z pozycjonera odbiera Stacja Monitorowania Pojazdów,
której zadaniem jest lokalizacja monitorowanych obiektów i ich wizualizacja na
elektronicznej mapie cyfrowej, odbiór sygnałów alarmowych od nadzorowanych
pojazdów,
błyskawiczne
przekazywanie
precyzyjnych
danych
policji
i
prywatnym agencjom ochrony mienia, a także gromadzenie i archiwizacja
wszelkich danych.
Stacja Monitorowania Pojazdów to trzy stanowiska obsługiwane przez
dyżurnych operatorów przez całą dobę.
System GPS daje więc ogromne możliwości i z pewnością zwiększa
poczucie bezpieczeństwa . Aplikacja internetowa pozwala na śledzenie
samochodów w Internecie oraz dostęp do map wektorowych 230 polskich miast
oraz map Polski i Europy. Dokładna informacja o lokalizacji pojazdów jest
dostępna z każdego telefonu komórkowego poprzez SMS i WAP. Korzystanie z
systemu pozwala również na uniknięcie kosztów związanych z zakupem stacji
bazowej i kosztownego oprogramowania. Dodatkowym walorem systemu jest
możliwość odtworzenia historii eksploatacji pojazdu.
Uwzględniając postęp techniczny i specyfikę firm posiadających duże
floty
pojazdów,
firmy
oferujące
usługi
GPS
modyfikują
te
systemy.
Wprowadzenie technologii GPRS49 i związanej z nią pakietowej transmisji
danych
spowodowało
zwiększeniem
ilości
znaczne
i
obniżenie
częstotliwości
kosztów
uzyskiwanych
w
połączeniu
oraz
ze
przesyłanych
informacji50.
System GPRS jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem w zakresie
zarządzania i koordynacji działań logistycznych. Kontrola taboru realizowana za
49
50
General Packet Radio Service (www.gsmworld.com)
www.liberty.plusgsm.pl
45
Prace magisterskie z logistyki
pomocą GPRS sprawia, że optymalizacja transportu przynosi jeszcze większe
efekty. Koszty zakupu i eksploatacji systemu zwracają się w ciągu 2-3 miesięcy.
Najczęściej wykorzystywany jest w firmach świadczących usługi
przewozów międzynarodowych.
46
Prace magisterskie z logistyki
Rozdział III
Rola
systemów
informatycznych
z
strategiach
przedsiębiorstw
transportowych
3.1. Strategie firm transportowych
Strategie stosowane prze firmy zależą od charakteru sektora i od
występującego w nim poziomu konkurencji. Transport charakteryzuje – większa
niż w innych sektorach – różnorodność struktur rynkowych. Częste są tu
monopole – w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Dotyczy
to przede wszystkim kolei i transportu lotniczego, ale zdarza się również i w
przewozach samochodowych. Najczęściej występujące struktury konkurencyjne
na rynku transportowym to oligopole, zarówno ścisłe, jak i luźne. Dość szeroki
jest także zakres struktur zbliżonych do czystej konkurencji. Spotkać je można
w transporcie samochodowym, spedycji, żegludze śródlądowej i trampingu. Na
rynkach transportu drogowego mamy często do czynienia ze strukturami
zbliżonymi do wolnej konkurencji: z reguły jednak z grupa oligopolową 51.
Z punktu widzenia poziomu głównych form konkurencji w transporcie,
jego najistotniejszą cechą
jest zróżnicowanie naturalnych barier wejścia od
bardzo niskich do bardzo wysokich. Stąd tez rynki transportowe reprezentują
pełen zakres poziomu konkurencji – od rynku doskonale konkurencyjnego do
pełnego monopolu. Cechą charakterystyczną transportu jest więc bardzo duży
stopień, w jakim państwa i związki państw regulują działanie firm: tworząc
bariery wejścia i wyjścia, określając formy i zasady rywalizacji, ustalając własne
monopole. Regulującymi rynek mogą być tez sami przewoźnicy. Konkurencja w
transporcie występuje nie tylko wewnątrz gałęzi, ale również jako konkurencja
międzygałęziowa. W tym sektorze spotyka się różnorodne i złożone sposoby
zdobywania
przewagi
konkurencyjnej.
Modele
uzyskania
przewagi
konkurencyjnej mogą opierać się na takich wymiarach działalności strategicznej
jak:
1) rodzaje przewożonych ładunków i odległości przewozu oraz zakres
wykonywanych usług i stopień korzystania z usług podwykonawców
przy realizacji zleceń dla klientów;
51
Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, PWN, AE Poznań 1998, str. 99
47
Prace magisterskie z logistyki
2) wysoka lub niska cena oraz wysoka lub niska jakość;
3) rozproszona albo skoncentrowana przewaga konkurencyjna;
4) ukierunkowanie na walkę z rywalami albo na maksymalne zaspokojenie
potrzeb nabywców52.
Elementami konkurencji są z reguły: a) cena , b) czas, c) bezpieczeństwo, d)
usługi dodatkowe.
Elementem konkurencji – lub porozumień firm zapobiegających tej formie
rywalizacji - jest zawsze cena. „Konkurowanie czasem” polega na elastyczności
dostępu w czasie, rozkładzie jazdy, czasie podstawienia pojazdu, pewności,
punktualności. Istotny element konkurencji – bezpieczeństwo musi być osobno
definiowany w odniesieniu do przewozów pasażerskich i towarowych, niemniej
wysteruje powszechnie i ma duże znaczenie. Wreszcie ważnym elementem
konkurencji są usługi dodatkowe, wynikające z rodzaju zaspokajanej potrzeby
pierwotnej. O usługach dodatkowych należałoby mówić jako usługach
towarzyszących i o kompleksowości pakietu usług.
Jeżeli chodzi o pierwszy wymiar działalności strategicznej odnosi się on do:
-
zakresu
świadczonych
usług
(przewóz,
usługi
przeładunkowe,
spedycja, usługi logistyczne, usługi dodatkowe);
-
zasięgu, w jakim firma sama wykonuje sprzedawane usługi;
-
zakresu obsługiwanych ładunków (wszystkie, płynne, niebezpieczne
itd.);
-
zakresu
przestrzennego
przewozów,
czyli
odległości,
na
jakie
wykonywane są przewozy.
Opierając się na tym strategia firmy może zmierzać do zwiększenia zakresu
usług i do uzyskania oferty kompleksowej. Jednocześnie przedsiębiorstwo
może dążyć do produkowania wszystkich usług we własnym zakresie albo do
korzystania z pracy podwykonawców. Przedsiębiorstwo może też działać na
całym rynku, w jego segmencie lub w niszy rynkowej. Przedstawione strategie
odnoszą się bezpośrednio do domeny i zasobów firmy. Wiąże się ona także
ściśle z przyjętym sposobem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Firma może
dążyć do skoncentrowanej albo rozproszonej przewagi konkurencyjnej.
52
Ibidem, str.100
48
Prace magisterskie z logistyki
Przesądza to również o tym, czy przyjęta strategia należy do kategorii
„przeciw konkurentom”, czy też do kategorii strategii zmierzających do obejścia
konkurencji poprzez szczególne dostosowanie się do potrzeb nabywców.
Relacja między ceną a elementami jakościowymi usługi transportowej
przedstawia się różnie na poszczególnych segmentach rynku przewozowego.
Zależy to w wielkim stopniu od wysokości barier wejścia na rynek, a głównie
kapitałowych i barier związanych z organizacją i technologią przewozów, oraz
od wartości ładunków. Te zależności można przedstawić na rysunku.
Rysunek 8 Konkurencja cenowo-jakościowa w transporcie
mała
Konkurencja za
pomocą cen i jakości
Silna konkurencja
cenowa
Wartość
ładunku
Konkurencja
jakościowa
duża
wysokie
Silna konkurencja za
pomocą jakości i cen
niskie
Bariery wejścia na rynek
Źródło: Ciesielski M. Strategie przedsiębiorstw logistycznych, str.102
Ładunki o dużej wartości łatwo „znoszą” wysokie ceny przewozu, a
jednocześnie stwarzają wymagania jakościowe. Jeśli jednocześnie istnieją
istotne bariery wejścia na rynek, to dominować będzie konkurencja jakościowa.
Z drugiej strony znajdują się rynki przewozowe tanich ładunków pozbawione
barier wejścia. Tutaj podstawowym kryterium wyboru przewoźnika jest cena.
Jednocześnie przewoźnicy nie mogą utrzymywać wysokich cen, gdyż
polepszenie rentowności przewozów pociąga tu za sobą szybkie wejścia.
Jednak usługi logistyczne wiążą się ściśle z tym segmentem usług
transportowych, na którym występują wysokie bariery wejścia, a wartość
ładunków jest znaczna. Cena i jakość ustępują coraz częściej miejsca nowym
rodzajom przewagi konkurencyjnej związanym z perfekcją w panowaniu nad
czasem i polegającym na :
49
Prace magisterskie z logistyki
-
stosowaniu krótkich terminów dostaw i obsługi,
-
szybkim odpowiadaniu na wymagania rynku,
-
szybkim wprowadzaniu innowacji.
Na rynkach transportowych największą szansę na trwałą przewagę dają
strategie
wyprzedzenia
czasowego.
W
chwili
obecnej
w
sektorach
transportowych, takich jak transport drogowy i lotniczy, oraz w spedycji, a także
na rynku usług logistycznych, wyprzedzenie czasowe można uzyskać, stosując
kombinacje czterech, trzech lub niekiedy nawet tylko dwu czynników
przedstawionych na poniższym rysunku.
Rysunek 9 Determinanty przewagi konkurencyjnej na współczesnych rynkach transportowych
Współdziałanie z
klientami
Technologia
Skala
Kooperacja z
konkurentami
Źródło: Ciesielski M., op. cit., str. 104
Dwa z tych czynników to czynniki wymagające dużych inwestycji lub
koncentracji kapitału, a pozostałe dwa to czynniki wymagające wysokich
umiejętności menedżerskich. Są to:
-
wdrażanie nowoczesnej technologii;
-
działanie na dużą skalę i w ramach dużych systemów obsługowych;
-
kooperacja z konkurentami i generalnie z uczestnikami rynku po stronie
podaży;
-
ścisłe współdziałanie z klientami, a w tym przejmowanie ich systemów
logistycznych lub tworzenie trwałych związków z tymi systemami.
Wyliczone czynniki poprawy konkurencyjności firm transportowych wzajemnie
się wspierają.
50
Prace magisterskie z logistyki
Jak widać nowoczesna technologia jest jednym z czynników bycia
konkurencyjnym
na
rynku
informatycznych
znacznie
przedsiębiorstwa.
Na
pojazdów
pozwala
GPS
transportowym.
ułatwia
przykład
na
Wykorzystywanie
zarządzanie
wykorzystywanie
zdobycie
i
systemu
przewagi
systemów
funkcjonowanie
kontrolowania
konkurencyjnej
nad
przedsiębiorstwami nie mającymi takiej możliwości. Klient będzie lepiej oceniał
przewoźnika o wyższym stopniu bezpieczeństwa pojazdu.
Internet i poczta elektroniczna umożliwiają szybszy kontakt z klientami,
czyli zleceniodawcami, umożliwia uczestniczenie przewoźników w giełdach
transportowych i pozyskiwania szybkiej informacji o wolnych ładunkach i
przewozach. Internet jest źródłem pozyskania informacji o konkurentach,
przepisach prawnych, o rynku transportowym. Posiadanie informacji to klucz do
sukcesu.
Jeśli przedsiębiorstwo transportowe skupia się na relacji „cena-czas”, to
znaczy, iż stosuje strategie skoncentrowane na jednej konkretnej usłudze i
jednym konkretnym elemencie konkurencji. Występują tu dwa typy strategii:
strategia niskich cen (i długiego czasu przewozu) oraz strategia różnicowania
poprzez skrócenie czasu przewozu. Strategia niskich cen jest właściwa dla
transportu samochodowego , kolejowego, wodnego. Strategia poprzez
skrócenie czasu przewozu stosują przeważnie firmy lotnicze, ponieważ mają do
tego największe możliwości, oraz duże firmy kurierskie, takie jak DHL,
FedExpress, TNT. Są to firmy o dużych możliwościach kapitałowych,
wykorzystują innowacyjne kombinacje wielu zasobów i umiejętności.
Programy informatyczne pozwalające na opracowanie trasy przebiegu
samochodu, rozpracowanie takiego systemu dystrybucji, przy którym koszty
transportu są minimalne. Programy te pomagają również w zorganizowaniu
ładunków w taki sposób, żeby nie było pustych przebiegów. W analizie
skracania czasu przebiegu przydatne są także analizy sieciowe, wykorzystanie
których umożliwiają programy komputerowe opracowane specjalnie dla badań
operacyjnych.
Rozpatrując różne koncepcje, można zaproponować jako jeden z
wymiarów macierzy strategii firm transportowych : „działania skierowane
przeciwko konkurencji albo ukierunkowane na nabywcę”. Wiąże się to ściśle ze
zjawiskami zachodzącymi po stronie użytkowników transportu. Współczesne
51
Prace magisterskie z logistyki
koncepcje zarządzania wskazują, iż firmy produkcyjne i handlowe winny
koncentrować się na tej działalności, w której mają istotną przewagę
konkurencyjną. Pozostała działalność winna być zlecana wyspecjalizowanym
producentom towarów i usług. Wywołuje to tendencje do dezintegracji pionowej
firm i kreuje nowy popyt na wielu rynkach. Jest to między innymi popyt na wielu
rynkach. Jest to między innymi popyt na dostosowane do wymagań
konkretnego odbiorcy przewozy o wysokiej jakości i popyt na kompleksowe
usługi logistyczne. Tradycyjna firma przewozowa może zabiegać tylko o
pierwszy rodzaj popytu, jeśli przyjmie i wdroży odpowiednią strategię w
przewozach i marketingu53. To, w jakim stopniu oferta przewozowa lub szersza
oferta przewoźnika lub spedytora wychodzi naprzeciw wymogom łańcucha
wartości klienta, stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy transportowej.
Transport „wplata się” między łańcuchy wartości poszczególnych firm (np. w
relacjach: dostawca –producent, producent – sprzedawca - odbiorca). Przy
tworzeniu swej strategii przewoźnik musi poznać strategie ogólne i elementy
logistyczne w strategiach ogólnych swych obecnych i potencjalnych klientów
oraz ich strategie logistyczne, rozumiane jako elementy zbioru strategii
funkcjonalnych.
3.2. Rozwiązania informatyczne a konkurencyjność firm transportowologistycznych
Rewolucja teleinformatyczna ostatnich dekad spowodowała niebywałe
możliwości
kontroli
nawet
najbardziej
skomplikowanych
procesów.
Modelowanie każdego procesu może uwzględniać niewiarygodną liczbę
parametrów,
które
można
monitorować
na
każdym
etapie
procesu.
Nowoczesne i procesowe spojrzenie na logistykę nie powstaje wskutek postępu
w informatyce, ale czerpie z wiedzy o kliencie i chęci zrobienia wszystkiego, aby
go zadowolić z naddatkiem. Informatyka pełni rolę „umożliwiającej technologii”
(enabling technology), która ujawnia soje możliwości dzięki temu, że stara się
sprostać wymaganiom klientów. Nic dziwnego, że większość nowych odkryć
związanych z zastosowaniami teleinformatyki dokonuje się tam gdzie kontakt z
53
Ibidem, str.107
52
Prace magisterskie z logistyki
klientem jest bardzo intensywny i gdzie logistyk może konkurować, zwłaszcza
jeśli idzie o czas dostępu klienta do wartości, jaką płaci. Firmy transportowe
uchodzą za wzór dostarczania wiedzy o kliencie, ponieważ nacisk wywierany
przez klienta odczuwają najbardziej bezpośrednio. A więc logistyka jako
zarządzanie łańcuchem dostaw, w nowoczesnym podejściu korzysta z dwóch
równie ważnych źródeł: wiedzy o kliencie i wiedzy o zarządzaniu procesami.
Klienci rozumieją, że lepiej polegać na fachowcach wyposażonym w
nowoczesne środki techniczne i oferujących konkurencyjne ceny dzięki
ekonomii skali.
Korzyści
płynące
z
informatyzacji
muszą
być
widoczne
dla
przedsiębiorcy muszą przejawiać się w postaci wyników finansowych.
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2000 roku (N=82) wynika, że
co dwunaste przedsiębiorstwo logistyczne nie posiadało w owym czasie
lokalnej sieci informatycznej. Były to małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne,
które planowały inwestycje informatyczne, ale być może uzyskiwanie gorszych
niż przeciętnie wyników ekonomicznych spowodowało odraczanie tych
decyzji54.
Ponad połowa badanych w 2000 roku firm logistycznych
zadeklarowała wykorzystanie zintegrowanych systemów IT. W większości
przypadków były to rozwiązania własne
lub systemy mniej znanych
producentów. Nieliczni używali oprogramowania producentów renomowanych,
takich jak SAP, Oracle, BANN, IFS czy MFG Pro. Stosują je jedynie najbardziej
liczący się operatorzy logistyczni, tacy jak Bertelsmann Service Center Poland,
Crown Worldwide Movers, Kuehne und Nagel, Logistic and Distribution
Systems,
Raben
zaawansowaną
Logistics
technologię
czy
Servisco.
informatyczną
Operatorzy
osiągają
wykorzystujący
istotną
przewagę
konkurencyjną. Firmy te dynamicznie się rozwijały i czynią to nadal osiągając
rekordowe przyrosty sprzedaży. Uboższych polskich firm nie stać na zakup tej
klasy oprogramowania, co osłabia ich szanse rynkowe (przyrost sprzedaży w tej
grupie wyniósł 8%)55.
54
Logistyka XXI wieku – efektywność zarządzania procesami, www.logistykafirm.com
55
Ibidem, str.6
53
Prace magisterskie z logistyki
Stosowane oprogramowanie nie zawsze może spełniać oczekiwania
klientów. Wysokie koszty zainstalowania systemu powodują, że firma najpierw
dokładnie bada korzyści i koszty z danego zastosowania informatycznego.
W
poniższej tabeli przedstawiono
w jakim
stopniu
rozwiązania
informatyczne spełniają oczekiwania klienta, w naszym przypadku firm
transportowo-logistycznych.
Tabela 3 Zadowolenie z rozwiązań informatycznych, wyrażone przez firmy transportowologistyczne
Spełnia
Nie spelnia
Inny samodzielny system IT
77%
-
System dużej bazy danych lub hurtownia danych
72%
6%
Poczta elektroniczna
68%
9%
Dzierżawione łącza telekomunikacyjne
65%
5%
Internet
65%
9%
Intranet
63%
-
Samodzielny system IT magazynowy
62%
-
Samodzielny system IT zarządzania środkami
56%
6%
Samodzielny system IT księgowy i/lub kadrowy
55%
-
Samodzielny system IT zarządzania finansowego
48%
3%
transportu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.logistykafirm.com
Jak widać nie wszystkie systemy informatyczne w pełni spełniają
wymagania klienta, może wynika to z tego, że nie da się zinformatyzować cały
proces pracy. Kontakty bezpośrednie między dostawcą i nabywców są również
ważne.
Odnotowuje się spadające tempo wzrostu po stronie największych firm
przewozowych-spedycyjnych,
zajmujących
się
logistyka
i
transportem.
Znacząco rośnie pozycja średniej wielkości firm, które mają coraz większy
udział w rynku. Firmy prywatne odnotowały w 2001 roku wzrost sprzedaży o
17%, wtedy gdy firmy państwowe odnotowały tylko 1% wzrost sprzedaży.
Nośnikiem postępu są jednak najczęściej firmy prywatne z udziałem
kapitału zagranicznego. To one wprowadzają nowe usługi logistyczne, są
54
Prace magisterskie z logistyki
inicjatorami nowych rozwiązań informatycznych i próbują tworzyć ramy nowej
współpracy z klientami. Już teraz
rozbudowanej
infrastruktury
wiadomo, że posiadanie przez firmę
informatycznej
jest
warunkiem
koniecznym
efektywnej obsługi dystrybucyjnej.
3.2.1. Marketing w transporcie
Marketing jako zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z
badaniem i kształtowaniem rynku, służy osiąganiu przez firmę określonych
celów działania. Głównym jednak celem używania technik marketingu jest
uzyskanie
przez
przedsiębiorstwo
przewagi
konkurencyjnej.
Podstawą
marketingu jest orientacja rynkowa występująca zwłaszcza w sytuacji
konkurencji na rynku. W transporcie konieczność kierowania się orientacją
rynkową wzrasta w miarę rozwoju transportu własnego. Przyjęcie orientacji
rynkowej jako podstawy marketingu oznacza, że faza badawcza rozpoczyna
się nie od procesu produkcji, lecz od postępowania nabywców i popytu.
Punktem wyjścia jest tu konsument i jego potrzeby. Kierowanie się orientacją
rynkową w transporcie nakazuje więc systematyczne badania zachowań
konsumentów na rynku usług transportowych oraz potrzeb przewozowych 56.
Systematycznie aktualizowana wiedza o konsumencie jest ważnym
komponentem systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa w procesie
budowy systemu zaspokajania potrzeb klienta – jako systemu pozwalającego
zwyciężać
konkurencję57.
Konsumenci
usług
transportowych
stanowią
wyodrębniony krąg klientów z charakterystycznymi dla niego wymaganiami,
oczekiwaniami i preferencjami.
Systemem informatycznym wspomagającym współpracę z klientami jest
system CRM (Customer relationship management). System ten pozwala na
zbadanie
określonych
potrzeb
konkretnego
klienta,
daje
możliwość
przygotowania oferty odpowiadającej oczekiwaniom klienta w krótkim czasie.
Wiadomo, że nabywcy usług transportowych poszukują wartości i zadowolenia
oraz materialnego potwierdzenia ich jakości w znamionach zewnętrznych,
takich jak: jakość i marka środków transportowych, kompetencje pracowników,
wygląd punktów obsługi, dostępność do usług. Nabywcy usług pozostają lojalni
56
57
Transport, red. T. Rydzkowski, str. 264
Kotler Ph., Marketing, Gebether I S-ka, Warszawa 1994, s.32
55
Prace magisterskie z logistyki
wobec wypróbowanych usługodawców,
a przez to
zmniejszają swoją
wrażliwość na zwyżki cen. Dlatego traktowanie klienta w sposób indywidualny
będzie skłaniało nabywców do stałych zakupów.
Strategia marketingowa jest częścią kompleksowej
strategii firmy,
ukierunkowanej na zdobycie stałej przewagi konkurencyjnej. Elementem
strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa transportowego powinno być
budowanie zadowolenia klienta dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i
kompetentnej obsłudze. Całkowita wartość usługi transportowej dla klienta jest
sumą korzyści, jakich oczekuje on od nabytej usługi.
Podejmując decyzję nabycia usługi transportowej, każdy konsument
używa indywidualnej argumentacji.
W praktyce marketingowej, w celu
odpowiedniego kształtowania zachowań konsumenckich, a w szczególności dla
celowego
przekształcenia
potencjalnych
klientów
w
nabywców,
przedsiębiorstwa transportowe mają do dyspozycji szereg instrumentów.
Stanowi je bogata lista narzędzi możliwych do zastosowania w ramach
prowadzonej polityki marketingu – mix. Przedsiębiorstwa transportowe maja w
zasadzie znaczną swobodę w zakresie tego typu przedsięwzięć, aczkolwiek
powinny uwzględniać swoje mocne i słabe strony.
Każda firma zorientowana rynkowo powinna zorganizować dopływ
strumienia informacji marketingowej niezbędnej w procesie podejmowania
decyzji marketingowych. Informacje marketingowe powinny tworzyć system
obejmujący ludzi, wyposażenie oraz procedury zbierania, segregowania
i
dystrybucji informacji niezbędnej w procesie podejmowania decyzji.
Elementami systemu informacji marketingowej są:
-
system wewnętrznych rejestrów i sprawozdań,
-
system obserwacji otoczenia,]
-
system informacji rządowej ,
-
system badań marketingowych.
Badania
marketingowe
służą
najgłębszym
analizom
wybranych
zagadnień. Można je zdefiniować jako „ systematyczne planowanie, zbieranie,
analiza
i
przekazywanie
danych
i
informacji
istotnych
dla
sytuacji
marketingowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo”.
Gromadzenie i analizowanie posiadanych informacji, uzyskanych z rynku
znacznie usprawnia stworzenie bazy danych. Bazę danych można tworzyć z
56
Prace magisterskie z logistyki
pomocą powszechnie używanych programów komputerowych ( AKCESS,
EXCEL) oraz z pomocą wyspecjalizowanych programów informatycznych
pozwalających na bardziej dokładniejsze analizowanie danych. Bazy danych są
podstawą nie tylko dla działań marketingowych. Wszystkie działania decyzyjne
podejmowane
są
na
podstawie
posiadanej,
pogrupowanej
informacji.
Posiadanie bazy danych umożliwia przede wszystkim szybki dostęp do
o
informacji
towarze
(usłudze),
informacji
finansowej,
ułatwia
obieg
dokumentacji wewnątrz firmy i w relacjach z klientami, kontrolowanie sytuacji w
firmie. W przypadku firm transportowych posiadanie bazy danych umożliwia
segregowanie wszystkich klientów według określonych kryteriów (kraj, region,
miasto; stały klient, nowy klient; udziały w rynku), grupowanie wszystkich
obsługiwanych punktów załadunku i rozładunku, co w konsekwencji ułatwia
formowanie tras przewozów, wyliczanie najbardziej optymalnych tras z punktu
widzenia kosztów i czasu, umożliwia szybkie wyliczenie kosztów przewozu.
Popyt na usługi transportu jest determinowany oddziaływaniem wielu
czynników. O wiele prostsze jest badanie popytu efektywnego odnoszącego się
do rzeczywistych warunków oferowanych przez funkcjonujący
system
transportu.
Do podstawowych sposobów zbierania informacji o popycie efektywnym
w transporcie należą:
-
bezpośrednie liczenie pojazdów, pasażerów i ładunków,
-
rozprowadzenie ankiet oraz przeprowadzenie wywiadów58.
Do taniego i powszechnego sposobu przeprowadzenia wywiadów, a
zwłaszcza ankiet należy zaliczyć przeprowadzenie ich drogą elektroniczną. Jest
to szybki sposób dotarcia do klienta i względnie tani. Poza tym nabywcy coraz
częściej korzystają z poczty elektronicznej i Internetu, jeżeli chodzi o
odpowiedzi na oferty dostawców. Ponieważ jest to tańsze od rozmów
telefonicznych i mniej czasochłonne.
Promocja usług transportowych
Sprawna
sprzedaż
usług
transportowych
wymaga
uruchomienia
instrumentów i podjęcia czynności ją aktywizujących oraz zintegrowania z
58
Rydzkowski T., Transport, op. cit., str.273
57
Prace magisterskie z logistyki
innymi elementami planu marketingowego przedsiębiorstwa transportowego.
Działalność taką określa się mianem promocji.
Promocja stanowi pozacenową formę oddziaływania na rynek i jest
integralną częścią planu marketingowego przedsiębiorstwa. Promocja usług
transportowych polega na oddziaływaniu na ich nabywców, przekazywaniu im
informacji o cechach, jakości i korzyściach z tytułu ich nabywania,
przypominania, i zachęcania do kupna. Polega ona również na kształtowaniu
wyobrażenia i wiedzy o przedsiębiorstwie usług transportowych w celu
stworzenia dla niego preferencji na rynku. Jest to więc taki sposób
komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, który w efekcie ma się
przyczynić
do
zwiększenia
popytu
na
świadczone
przez
nie
usługi
transportowe. Na rynku transportowym znajdują zastosowanie następujące
formy promocji:
- reklama,
- akwizycja,
-
public relations i publicity,
-
uzupełniająca promocja sprzedaży,
-
sponsoring
Poszczególne formy i techniki stosowania form promocji zależą od celów
promocyjnych danego przedsiębiorstwa transportowego oraz następujących
elementów: specyfiki poszczególnych narzędzi promocyjnych, rodzaju rynku,
stopnia gotowości nabywcy, momentu w cyklu życia usługi i budżetu promocji59.
Dla firm transportowych najbardziej odpowiednimi sposobami promocji
wydają się reklama i sponsoring.
Reklama jest formą promocji o charakterze pośrednim i jej przedmiotem
jest konkretna usługa transportowa. Reklama jest płatną formą nieosobistej
prezentacji i promocji usługi przez określonego nadawcę. Z uwagi na rozległy
zasięg jest ona relatywnie tanim i szybkim sposobem pozyskiwania nabywcy
usług transportowych.
Specyfika reklamy jako formy promocji na rynku usług transportowych
wynika z ich niematerialności i niemożności ich uprzedniego zaprezentowania.
Wymaga przeto znacznych umiejętności doboru i stosowania środków reklamy.
59
Ibidem, str. 288
58
Prace magisterskie z logistyki
Oferowanie sprzedaży idei czy pomysłu stanowi trudne zadanie, stąd nadawcy
reklam (w tym transportowych)
dokonują tego w sposób pośredni, np.
promowanie korzyści związanych z nabyciem usługi (uprzejmość usługi,
tradycje, preferencyjne ceny, atrakcyjność usług towarzyszących).
Dobrym sposobem jest reklamowanie się w Internecie w postaci banerów
lub na specjalnych serwerach oraz na stronach internetowych, poświęconych
spedycji, transportowi, logistyce. Jest to reklama, która dociera w bardzo szybki
sposób do nabywców usług transportowych.
Celem sponsoringu – coraz bardzie powszechnej formy promocji – jest
finansowanie
i
wspomaganie
różnych
dziedzin
życia
społecznego
i
gospodarczego. Motywacją do sponsorowania jest możliwość autopromocji i
promocji swych produktów.
Celem sponsoringu jest:
-
upowszechnienie firmy i jej produktów,
-
spowodowanie pozytywnych skojarzeń między sukcesami osób lub
instytucji sponsorowanych a przedsiębiorstwem – sponsorem,
-
powstanie i utrwalenie dobrej opinii o sponsorze.
Efekty ze sponsoringu pojawiają się w dłuższym okresie, lecz bezpośrednim
efektem jest korzystniejszy image przedsiębiorstwa.
59
Prace magisterskie z logistyki
3.3. Przedsiębiorstwa spedycyjne wobec wyzwań wspólnego rynku
europejskiego – szanse i zagrożenia
Integracja Polski z Unią Europejską wpłynie na zmiany warunków
funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw spedycyjnych. Staną one przed
nowymi wyzwaniami, będąc uczestnikami wspólnego rynku europejskiego.
Nastąpi bowiem całkowite otwarcie polskich rynków transportowych dla firm
europejskich, co będzie oznaczać pojawienie się silnej konkurencji z zewnątrz.
Z drugiej strony, nowe uwarunkowania stworzą polskim podmiotom –
organizatorom przewozów możliwości świadczenia usług organizatorskich w
krajach ugrupowania. Od momentu zakończenia negocjacji z Unią dla polskich
firm transportowych rozpoczął się czas przygotowań do unijnych norm i
wymagań. Wynikiem tych negocjacji jest 5-letni okres przejściowy. Polscy
organizatorzy przewozów powinny więc wykazywać zdolność rozwoju i
szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków funkcjonowania.
Szanse zajęcia znaczącej pozycji na rynkach zachodnioeuropejskich mają
przede wszystkim firmy silne kapitałowo. Aby więc funkcjonować, utrzymać się i
rozwijać na wysoce konkurencyjnym europejskim, polskie przedsiębiorstwa
spedycyjne muszą przygotować się do koncentrowania kapitału, tworzyć usługi
o najwyższej jakości i działać opierając się na trafnie sformułowanej i
efektywnie wdrażanej strategii działalności.
3.3.1. Regulacje prawne
W ramach przystosowania polskiego prawa do unijnego weszła w życie
nowa ustawa o transporcie drogowym. Określa ona zasady podejmowania i
wykonania:
-
krajowego transportu drogowego,
-
międzynarodowego transportu drogowego,
-
niezarobkowego krajowego przewozu drogowego,
-
niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego 60.
Zgodnie z nią na zasadzie wzajemności przedsiębiorcy zagraniczni będą
uprawnieni do wykonywania transportu drogowego na terytorium RP na
Lesiak Jerzy, Lesiak Marek, Czynniki obniżające konkurencyjność polskich przewoźników w relacjach
z krajamiUE, STL, nr. 7-8/2002, str.60
60
60
Prace magisterskie z logistyki
podstawie prawa właściwego dla kraju ich siedziby. Ustawa wprowadza również
określone warunki podejmowania i wykonywania działalności przewozowej.
Jednym
z takich warunków są
szkolenia
zarówno
kierowców,
służb
dyspozycyjnych, jak i właścicieli oraz gremiów kierowniczych.
Nowa ustawa o transporcie drogowym wprowadza również licencje na
przewozy krajowe – identycznie jak w UE. Jest to duży krok naprzód regulujący
polski sektor transportu samochodowego. Powinno to wpłynąć na wzrost
profesjonalizmu polskich przewoźników wewnętrznych, gdyż, aby otrzymać
licencje na podejmowanie i wykonywanie tych przewozów, będą oni musieli
spełnić określone warunki, w tym udokumentować swój profesjonalizm.
Licencja na krajowy transport drogowy upoważnia do podejmowania i
wykonywania przewozów. Licencja na międzynarodowy transport drogowy nie
zastępuje zezwoleń wymaganych przepisami lub umowami międzynarodowymi.
Zezwolenia te są w naszych warunkach na ogół trudno dostępne. Dotyczy to
krajów, które te zezwolenia reglamentują, takich jak: Austria, Niemcy, Francja,
Belgia itp61. BOTM wydaje zezwolenia na określone kierunki w ilościach
liczonych w stosunku do roku poprzedniego, co uniemożliwia przewoźnikom
uzyskanie znacznie większej liczby zezwoleń niż w roku poprzednim.
Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej wyeliminuje tę przeszkodę,
utrudniającą prace polskim przewoźnikom międzynarodowym.
Obecnie duże znaczenie odgrywa Umowa Europejska dotycząca pracy
załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe zwana
AETR62. Została ona sporządzona przez Europejską Komisje Gospodarczą
ONZ w Genewie, złożono do podpisu 1 lipca 1970 roku, weszła w życie 5
stycznia 1976 roku. Polska była jednym z inicjatorów prac nad ta Umową i
podpisała już 24 marca 1971 roku. Odmienność regulacji czasu pracy w Polsce,
system wynagrodzeń i układy zbiorowe spowodowały iż procedura ratyfikacyjna
miała miejsce dopiero w październiku 1992 roku63.
Umowa AETR została sporządzona w celach:

rozwoju i usprawnienia międzynarodowych przewozów drogowych
pasażerów i ładunków,
61
Ibidem, str. 62
AETR – „Accord europeen relatif au travail des equipages des vechicules effectuant des transports
internationaux par route”
63
www.prawo.psm.pl
62
61
Prace magisterskie z logistyki

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

uregulowania niektórych warunków zatrudnienia w międzynarodowym
transporcie drogowym zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji
Pracy,

wspólnego
ustalenia
niektórych
środków
zapewniających
jej
przestrzeganie64.
Umowa AETR określa wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy,
czas odpoczynku kierowcy, obowiązek montowania i używania urządzenia
kontrolnego, obowiązek homologacji i kontroli urządzenia kontrolnego i tp.
Obecnie członkami tej umowy są następujące państwa: Francja, Belgia,
Włochy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Luksemburg,
Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Dania, Grecja, Czechy,
Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Estonia, Jugosławia,
Łotwa, Mołdawia, Chorwacja i Rosja.
W ramach okresu przejściowego polskie firmy transportowe będą musiały
się dostosować do wielu zmian w zakresie regulacji prawnych ponieważ po
zniknięciu granic celnych obowiązywać będą jednolite przepisy prawne
dotyczące świadczenia usług spedycyjnych. Główne wymagania będą dotyczyć
kwestii
przygotowania
wprowadzenia
zasad
dokumentów
w
zakresie
handlowo-transportowych,
stosowania
opakowań,
a
także
oznakowania
ładunków, a także standardów jakościowych i sanitarnych.
3.3.2. Czynniki wpływające na konkurencyjność Polskich firm
transportowych
Po wejściu Polski do UE wzrośnie konkurencja w ramach sektora
transportowego. Na polskim rynku zaczną bez żadnych ograniczeń działać
unijne
firmy
przewozowe.
Wzrośnie
zatem
znacznie
podaż
usług
samochodowych. Przedsiębiorstwa małe i średnie, świadczące najczęściej
jeden rodzaj usług i korzystające jedynie z przewozów samochodowych, mogą
znaleźć się w trudnej sytuacji. Standaryzacja wielu obszarów w tym także usług
64
Ibidem
62
Prace magisterskie z logistyki
transportowych i logistycznych, może wiązać się z koniecznością ponoszenia
wyższych kosztów początkowych i stałych65
Z drugiej strony dla polskich przewoźników otwiera się rynek Unijny.
Niższe ceny przewozów mogą zachęcić nabywców usług transportowych z Unii.
Chociaż cena w tym przypadku nie jest jednym z warunków uzyskania przewagi
konkurencyjnej. Korzyścią dla polskich firm spedycyjnych jest położenie
geograficzne i geopolityczne. Przez Polskę przechodzi większość głównych
korytarzy transportowych Europy.
Żeby wykorzystać w pełni korzyści jakie mogą mieć polscy przewoźnicy
po wstąpieniu Polski do UE powinni oni sprostać wielu wymaganiom i poprawić
wiele elementów swojej działalności .
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przewozowych wobec firm
zachodnich jest zdecydowanie niższa. Powodują to następujące czynniki
określające rynek usług spedycyjnych.
Słabą stroną polskich przewoźników drogowych jest ich rozdrobnienie.
Jest stosunkowo dużo firm jedno- lub kilkuosobowych, w których właściciele są
również kierowcami. Dla małych podmiotów utrudniony jest dostęp do
kapitałów, z reguły zaś wiąże się z tym mały zakres wykonywanych czynności66.
Poważnym
czynnikiem
obniżającym
konkurencyjność
polskich
przewoźników jest stan techniczny taboru. Jest on przede wszystkim
przestarzały. Według zachodnich opracowań tabor taki jest opłacalny do 5 lat.
Według polskich przepisów o amortyzacji odpisy amortyzacyjne robi się do 7
lat. Poza kosztami, które powoduje przestarzały tabor, mamy do czynienia z
utratą zaufania odbiorców i załadowców do przewoźników. Poważnym
problemem jest również niedostateczne wyposażenie w pasy, posiadające
certyfikaty jakości.
Uregulowana musi być również sprawa kontroli pojazdów Kontrola
rodzinnego taboru w Polsce jest niedostateczna i niekompleksowa. Brak
odpowiedniej
infrastruktury
policyjnej
nie
pozwala
na
dokonywanie
odpowiedniej kontroli nie tylko na granicy, ale również wewnątrz kraju.
Dr Kurowski Jacek, Zachowania i strategie firm na rynku usług spedycyjnych w Polsce, ,STL, nr.78/2002, str. 58
66
Lesiek J., Lesiek M., op. cit., str.63
65
63
Prace magisterskie z logistyki
Bardzo istotnym czynnikiem obniżającym konkurencyjność polskich
przewoźników jest sposób udzielania przez spedytorów zleceń transportowych.
Zlecenie musi być jasne i przejrzyste.
Kolejnym czynnikiem są wadliwie zawierane kontrakty handlowe. Ważna
jest w tym przypadku znajomość języków obcych i reguł handlowych.
Jak już opisywano wcześniej rynek usług spedycyjnych w Polsce jest
bardzo
rozdrobniony.
Każdy
przewoźnik
ze
względów
ekonomicznych
specjalizuje się w oferowaniu jednej usługi. Natomiast na rynku liczy się
elastyczność, szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Oferowanie szerszego
zakresu usług (magazynowanie, przechowywanie) będzie niezbędne do
zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
W podsumowaniu można stwierdzić, że podstawowymi czynnikami
obniżającymi konkurencyjność polskich przewoźników samochodowych w
relacjach z krajami UE są:

brak dostatecznego przygotowania teoretycznego i praktycznego,

brak nowoczesnego parku samochodowego,

braki w przekazywaniu informacji między zainteresowanymi
stronami,

niedostateczna znajomość języków obcych,

brak kompleksowych usług (spedycja, przewóz, logistyka) 67.
Niepewność oraz obawy o losy po wejściu do UE są czynnikami, które
nie zachęcają do współpracy ze Wspólnotą, a także osłabiają konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw. Nie dokładają oni starań, aby do tej wspólnoty się
dopasować, aby ja w pełni poznać i wyciągnąć z niej jak największe korzyści.
W perspektywie przyłączenia Polski do struktur Unii Europejskiej
niezbędna jest jednak zmiana nastawienia polskich firm spedycyjnych. Na rynku
powinny się pojawiać tendencje zmierzające do połączeń oraz przejmowania
jednych przedsiębiorstw spedycyjnych przez drugie68. Tą drogą mogą powstać
duże podmioty, które wspólnymi siłami osiągną lepszą kondycje finansową,
utworzą sieć oddziałów i przedstawicielstw za granicą i będą w stanie odejść od
obecnej specjalizacji stwarzając warunki do realizacji oferty uniwersalnej i
67
Ibidem, str. 65
Rześny- Czaplicka Jagienka, Przedsiębiorstwa spedycyjne wobec wyzwań wspólnego rynku
europejskiego, Spedycja i Transport, nr. 09/2002, str. 5
68
64
Prace magisterskie z logistyki
kompleksowego obsłużenia klienta, co będzie zgodne z wymaganiami
zleceniodawców
65
Download