Ćwiczenie 4

advertisement
SYLABUS
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK:
Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej i Klinicznej
NAZWA KIERUNKU: Lekarsko-dentystyczny
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
SPECJALNOŚĆ: nie dotyczy
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia jednolite magisterskie
Nazwa przedmiotu: Farmakologia
Kod przedmiotu:
Typ przedmiotu: podstawowy
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii oraz przedstawienie
podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z leczeniem
farmakologicznym. Studenci uczeni są także z jakich źródeł informacji korzystać
w celu aktualizowania wiedzy z zakresu farmakologii oraz jak oceniać publikacje medyczne
pod kątem przedstawionego w nich dowodu medycznego. Po odbyciu kursu nauczania
farmakologii i toksykologii student powinien znać ogólne pojęcia i zagadnienia z zakresu
farmakodynamiki, farmakokinetyki i farmakoekonomiki, zasady działania leków oraz
posiadać wiadomości na temat grup leków stosowanych w lecznictwie. Wiadomości te
obejmują mechanizm działania, efekty kliniczne, kinetykę, podstawowe wskazania,
przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje i zasady dawkowania, jak również
krytyczną ocenę przydatności leku.
Obowiązuje ponadto umiejętność zapisywania recept na leki gotowe i recepturowe.
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: III rok
Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć: wykłady - 50 godzin; seminaria- 40
godzin w roku
Liczba punktów ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy studenta:
 Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim- 90h3pkt ECTS;
 Praca własna studenta: przygotowanie się do seminariów, kolokwiów i egzaminu;
zapoznanie z literaturą podstawową i uzupełniającą; przegląd piśmiennictwa – 80h3pkt ECTS
Imię i nazwisko osoby prowadzącej /osób prowadzących:
Dr hab. n. med. prof. UM Edward Kowalczyk
Dr n. farm. Anna Wiktorowska-Owczarek
Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista
Dr n. med. Małgorzata Berezińska
Dr n. med. Julita Ciećwierz
Dr n. med. Agnieszka Wolska
Dr n. med. Michał Karbownik
Lek. Med. Wojciech Łężak
Wymagania wstępne: Zaliczenie programów chemii i biochemii oraz fizjologii, patofizjologii i
mikrobiologii przewidzianych w czasie jednolitych studiów magisterskich dla kierunku lekarskodentystycznego.
Metody dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna uzupełniona przekazem słownym, dyskusja na podstawie referatów, analiza
przypadków klinicznych, praktyczne zapisywanie leków na receptach.
Treści programowe przedmiotu:
 Treści wykładów:
Farmakologia ogólna. Podstawowe pojęcia związane z lekiem. Drogi podania leków. Postacie leków.
Elementy farmakokinetyki: wchłanianie leków z miejsca podania, dystrybucja, metabolizm i
wydalanie leków. Bariera krew-mózg, bariera łożyskowa i inne. Krążenie wątrobowo-żołądkowe,
krążenie wątrobowo-jelitowe. Prolek. Podstawowe definicje z zakresu farmakokinetyki. Klirens
całkowity oraz wątrobowy i nerkowy; objętość dystrybucji, biologiczny okres półtrwania,
biorównoważność. Mechanizmy działania leków. Klasyfikacja receptorów. Regulacja receptorowa.
Pojęcia związane z wpływem leków na receptor: ligand, agonista, antagonista, częściowy agonista,
odwrotny agonista. Elementy farmakogenetyki, chronofarmakologii. Terapia monitorowana.
Interakcje, ich klasyfikacje. Fazy tworzenia nowego leku. Rola lekarza w monitorowaniu działań
niepożądanych. Pojęcie i rodzaje działań niepożądanych. C.W18; C.W19, C.W22, C.U8., F.U12.
Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy. Znaczenie endogennych neuroprzekaźników.
Klasyfikacja receptorów adrenergicznych. Leki alfa, beta- adrenomimetyczne i adrenolityczne, ich
klasyfikacje, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane i interakcje. Agoniści i antagoniści
receptora
muskarynowego
oraz
cholinomimetyki
pośrednie,
ich
klasyfikacje,
wskazania,
przeciwwskazania, działania niepożądane i interakcje. Objawy zatrucia związkami wpływającymi na
układ autonomiczny, sposoby leczenia zatruć tego typu związkami. Środki działające na złącze
nerwowo-mięśniowe oraz na zwoje układu autonomicznego. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Neuroprzekaźniki ośrodkowe. Środki ogólnie
znieczulające: wziewne i dożylne, ich farmakokinetyka i właściwości farmakologiczne. Środki
miejscowo znieczulające, ich klasyfikacje oraz działania niepożądane. Leczenie zatruć tymi środkami.
Zastosowanie środków miejscowo znieczulających w zależności od rodzaju znieczulenia. Leki
nasenne i uspokajające, podziały, zastosowania terapeutyczne poszczególnych grup, ich mechanizmy
działania, działania niepożądane, przeciwwskazania i interakcje. Leki przeciwdepresyjne, ich
klasyfikacja, mechanizmy działania. Farmakoterapia psychoz i manii. Wszystkie grupy analizowane
pod kątem mechanizmu działania, wskazań, przeciwwskazań, działań niepożądanych i interakcji.
Objawy i leczenie zatruć powyższymi lekami. Skutki przewlekłego zażywania leków. C.W18; C.W19,
D.W10, C.U8., F.U12, E.W6, F.W19.
Leczenie bólu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, ich klasyfikacje, mechanizmy działania,
wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje. Porównanie paracetamolu z
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Opioidowe leki
przeciwbólowe – mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane i
interakcje. Sposoby zapobiegania działań niepożądanych. Leczenie zatruć poszczególnymi lekami.
Leczenie uzależnienia od opioidów. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12, C.W21, F.U19.
Leki wpływające na układ sercowo-naczyniowy. Leki moczopędne. Leki stosowane w nadciśnieniu
tętniczym: diuretyki, leki α1-adrenolityczne, antagoniści kanałów wapniowych, inhibitory enzymu
konwertującego angiotensynę, antagoniści receptora dla angiotensyny II typu 1, leki β-adrenolityczne,
leki rozszerzające naczynia i inne – wszystkie grupy scharakteryzowane pod katem mechanizmu
działania, działań niepożądanych, przeciwwskazań i interakcji. Leki stosowane w chorobie
niedokrwiennej serca. Leki stosowane w niewydolności serca. Leki antyarytmiczne. Leki stosowane w
hipercholesterolemii oraz w dyslipidemii. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Leki wpływające na krew i układ krwiotwórczy. Czynniki hematopoetyczne: czynniki wzrostu,
minerały, witaminy. Leki wpływające na krzepnięcie krwi. Leki przeciwzakrzepowe, trombolityczne i
przeciwpłytkowe. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Chemioterapia chorób infekcyjnych. Ogólne zasady leczenia przeciwbakteryjnego. Klasyfikacje,
działania niepożądane, przeciwwskazania dla leków przeciwbakteryjnych. Leki przeciwwirusowe: leki
stosowane w infekcji typu A i B, leki stosowane w infekcji HSV, CMV, VZV, leki przeciwko
retrowirusom, ich mechanizmy działania, działania niepożądane, przeciwwskazania i interakcje. Leki
przeciwgrzybicze. Leki przeciwgruźlicze. Chemioterapia zakażeń pasożytniczych. C.W18; C.W19,
D.W10, C.U8., F.U12, C.W20, F.W15.
Leki działające na układ pokarmowy. Farmakoterapia chorób zależnych od działania kwasu
solnego, choroby wrzodowej i choroby refluksowej. Leki przeciwwymiotne. Leki przeciwbiegunkowe
i przeczyszczające. Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i trzustki. C.W18; C.W19, D.W10,
C.U8., F.U12.
Glikokortykosteroidy. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Farmakoterapia alergii, astmy i POChP. Leki przeciwhistaminowe. Glikokortykosteroidy. C.W18;
C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Farmakoterapia
cukrzycy.
Insulinoterapia
z
uwzględnieniem
rodzajów
insulin
i
działań
niepożądanych. Leki przeciwcukrzycowe, ich podział, mechanizmy działania, działania niepożądane,
przeciwwskazania i interakcje. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Mikroskładniki odżywcze: witaminy i pierwiastki śladowe. C.W18; C.W19, D.W10, C.U8., F.U12.
Chemioterapia nowotworów. C.W18; C.W19.
Mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz cele i sposoby leczenia. D.W10.
Elementy toksykologii. Objawy zatrucia i leczenie zatruć lekami, ziołami, metalami, gazami. C.W18;
C.W19.
 Tematy ćwiczeń:
Ćwiczenie 1-3
1. Receptura i Farmakologia ogólna. Wykazy leków dopuszczonych do stosowania w Polsce.
Farmakopea. Leki oficynalne, leki magistralne. Jednostki masy i objętości oraz miary przybliżone
stosowane w recepturze. Dawkowanie leków u dorosłych, dzieci (wzory) i osób starszych. Leki z
wykazu A i B oraz P i N. Recepta. Uprawnienia oraz obowiązki lekarzy i farmaceutów.
2. Leki stałe (medicamenta solida): proszki niedzielone proste i złożone do użytku zewnętrznego
i wewnętrznego; proszki ważone (dzielone) proste i złożone; tabletki, kapsułki; czopki
3. Leki miękkie (medicamenta molia): maści i pasty
4. Leki płynne (medicamenta liquida vel fluida): roztwory do użytku zewnętrznego, wewnętrznego i
wstrzyknięć; zawiesiny; zioła, leki galenowe: nalewki, wyciągi
Ćwiczenie 4
Zaliczenie pisemne z receptury (zaliczenie I) z zakresu ćwiczeń 1-3 i wykładów z zakresu
„Farmakologia ogólna”.
1. Farmakologia układu współczulnego i przywspółczulnego
Ćwiczenie 5
1. Farmakologia układu współczulnego i przywspółczulnego c.d.
2. Środki ogólnie i miejscowo znieczulające.
Ćwiczenie 6
1. Leki przeciwalergiczne i glikokortykosteroidy
2. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego
Zaliczenie II obejmuje zakres tematyczny ćwiczeń 4,5,6 oraz wykładów
Do zajęć należy być przygotowanym z zakresu materiału przedstawionego na ćwiczeniach, wykładach
i w podręcznikach dotyczących omawianych zagadnień.
Ćwiczenie 7
1. Leczenie bólu: niesteroidowe leki przeciwzapalne i narkotyczne leki przeciwbólowe
2. Leki analeptyczne (cucące)
3. Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne
4. Leki stosowane w przeziębieniu
Ćwiczenie 8
1. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca
2. Leki stosowane w nadciśnieniu
Ćwiczenie 9
1. Leki przeciwkrwotoczne
2. Leki przeciwkrzepliwe
3. Przygotowanie pacjenta, który stosuje leki przeciwzakrzepowe, do zabiegu stomatologicznego
Ćwiczenie 10
1. Zaliczenie III ćwiczeń 7-9
2. Leki nasenne, uspokajające i anksjolityczne
3. Leki stosowane w premedykacji
4. Środki znieczulenia ogólnego
Ćwiczenie 11
1. Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych
Ćwiczenie 12
1. Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych
2. Leki przeciwwirusowe
Ćwiczenie 13
1. Środki o działaniu odkażającym i antyseptycznym
2. Leki stosowane w stomatologii
3. Interakcje środków miejscowo znieczulających z innymi lekami
Zaliczenie IV obejmuje ćwiczenia 10,11,12,13
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Student po zakończeniu kursu farmakologii i toksykologii powinien:
- wykonywać proste wyliczenia farmakokinetyczne;
- dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju
i w poszczególnych narządach;
- projektować schemat racjonalnej chemioterapii zakażeń, empirycznej i celowanej;
- poprawnie przygotowywać zapisy wszystkich form recepturowych substancji leczniczych;
- posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;
- potrafić oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w
stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiegać zatruciom lekami;
- interpretować wyniki badań toksykologicznych.
Z bloku tematycznego obejmującego
 Farmakologię ogólną i Recepturę (3 seminaria + wykłady)
Student rozróżnia pojęcia: substancja czynna, substancja lecznicza, środek leczniczy a trucizna;
zna sposoby wyrażania dawek leku; wie, kiedy przepisać lek gotowy, a kiedy recepturowy;
wymienia nazwy, jakie posiada zarejestrowany lek i umie je scharakteryzować; rozróżnia dawkę
terapeutyczną od toksycznej czy letalnej, a także jednorazową od dobowej; umie wymienić drogi
podawania leków oraz rozróżnić działanie miejscowe od ogólnoustrojowego; zna postacie, w
jakich może występować lek oraz dopasować postać leku do drogi podania; rozróżnia podanie
parenteralne, enteralne i powierzchniowe; opisuje procesy farmakokinetyczne, którym podlega
lek w organizmie, a jednocześnie wymienia etapy, jakie lek omija w zależności od drogi podania;
potrafi opisać mechanizmy działania leków; wymienia bariery w organizmie przez które może
przechodzić lek (przez błonę komórkową oraz bariery krew-mózg, łożyskowa, do mleka matki)
oraz opisać jakie czynniki wpływają na pokonywanie barier; potrafi opisać poszczególne etapy:
wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu oraz wydalania, a także wymienić czynniki wpływające na
poszczególne etapy; potrafi wyjaśnić, na czym polega krążenie wątrobowo - jelitowe, krążenie
jelitowo – żołądkowe oraz opisać jaki to ma wpływ na działanie leków; potrafi opisać, w jaki
sposób organizm broni się przed napływem ksenobiotyków i w jaki sposób można to modulować;
zna pojęcie efektu pierwszego przejścia i ocenić wpływ tego efektu na biodostępność leku;
rozróżniać lek od proleku i potrafi wytłumaczyć zastosowanie proleków; potrafi wytłumaczyć
znaczenie monitorowania leczenia; opisać pojęcie interakcje lek – lek, lek – żywność oraz
wyjaśnić wpływ interakcji na efekt działania leków; zna inhibitory i induktory cytochromu P450;
rozróżnia działania niepożądane (5 rodzajów) oraz potrafi ocenić niebezpieczeństwo z nimi
związane; potrafi zdefiniować podział leków na kategorie A, B, C, D i X wg FDA oraz
zdefiniować pojęcie lekozależność, wymienić leki powodujące lekozależność i ocenić, co to
oznacza dla pacjenta, a także dla otoczenia; zna zasady, które przyjęto przy zapisywaniu nazw
łacińskich leku, postaci leku (zasady potrzebne do zapisania leków na receptach).
Student rozwinął umiejętność:
Zapisywania wszystkich postaci leków na recepcie zgodnie z obowiązującymi zasadami; Doboru
postaci leków dla określonego pacjenta; Posługiwania się lekospisami; Przeliczania i stosowania
dawek jednorazowych i dobowych.
Student Stomatologii potrafi:
Zapisywać każdy lek i każdą postać leku na recepcie z uwzględnieniem danych pacjenta ; Wypełnić
druk recepty ; Zapisać każdy lek gotowy z uwzględnieniem najważniejszych elementów na recepcie:
nazwy, dawki, postaci, ilości oraz sygnaturę. Zapisywać leki dla dzieci (uwzględnienie wieku dziecka
i przeliczania dawki) Zapisywać leki należące do wykazu P i N; Zapisywać antybiotyki; Posługiwać
się Pharmindeksem, Indeksem Leków i innymi spisami leków, a także na podstawie danych w
lekospisach wypisać każdy lek na recepcie.
Student potrafi zapisywać następujące postacie leków (oraz umieć zastosować je w odpowiedniej
sytuacji): Proszki dzielone, proszki niedzielone do użytku zewnętrznego, stomatologicznego, tabletki,
kapsułki i inne formy doustne, gotowe, maści recepturowe, maści, żele, kremy, pasty gotowe, czopki
recepturowe, czopki, globulki, wlewki i inne gotowe formy do jam ciała, roztwory do użytku
wewnętrznego (do dawkowania łyżkami, łyżeczkami, kroplami), roztwory do użytku zewnętrznego
gotowe i magistralne (ze szczególnym uwzględnieniem do płukania jamy ustnej), roztwory
glicerolowe gotowe i magistralne, roztwory spirytusowe do użytku zewnętrznego, zawiesiny, syropy
gotowe do użytku wewnętrznego, postacie do oczu, uszu i nosa, formy wziewne gotowe, iniekcje –
ampułki i fiolki, nalewki i mieszanki prawdziwe (mieszanki nalewek z uwzględnieniem nalewek i ich
kombinacji wykorzystywanych w stomatologii), ziół (szczególnie stosowanych w stomatologii).
Student Stomatologii po zakończeniu ćwiczeń z receptury umie przeliczać:
Dawki wg masy ciała
Dawki dla dzieci
Dawkę jednorazową
Dawkę na łyżkę, łyżeczkę i krople
Ile gram substancji znajduje się w danej zawartości preparatu
Stężenie leku w %, ‰ i ppm
Dawkę jednorazową z dobowej i odwrotnie
Student posiada umiejętność: dobierania postaci leku do drogi podania, stanu pacjenta. Oceny skutków
zastosowania inhibitorów lub induktorów cytochromu P450; Oceny skutków lekozależności.
 Leki wpływające na układ autonomiczny. Leki układu przywspółczulnego. Leki układu
współczulnego
Student potrafi –w zakresie wiedzy:
Dokonać klasyfikacji receptorów układu autonomicznego i neurotransmiterów
Wyjaśnić pojęcia sympatykomimetyk, sympatykolityk, adrenomimetyk, adrenolityk itp.
Dokonać podziału leków działających na układ współczulny (sympatykomimetycznych i
sympatykolitycznych) oraz opisać ich mechanizm działania, farmakokinetykę, wymienić wskazania,
przeciwwskazania, działania niepożądane oraz interakcje;
Dokonać podziału leków działających na układ przywspółczulny (parasympatykomimetyków i
parasympatykolityków) oraz opisać ich mechanizm działania, farmakokinetykę, wymienić wskazania,
przeciwwskazania, działania niepożądane oraz interakcje.
Student potrafi (w zakresie umiejętności):
wymienić leki stosowane we wstrząsie anafilaktycznym, drogi podania tych leków i zapisać je na
recepcie; Dobrać odpowiednie leki, drogę podania oraz dawkę leków stosowanych we wstrząsie
anafilaktycznym; Rozpoznać lek na podstawie efektów jego działania i zaklasyfikować go do
odpowiedniej grupy leków wpływających na układ autonomiczny; Dokonać oceny działania leku na
podstawie informacji dotyczącej wpływu na receptor w układzie autonomicznym; Wybrać lek, dawkę
i drogę podania w przypadku suchości w jamie ustnej; Określić wpływ poszczególnych grup leków
wpływających na układ autonomiczny na wydzielanie śliny; Rozpoznać objawy przedawkowania
leków wpływających na układ autonomiczny, a także podać sposób leczenia przedawkowania tymi
lekami i innymi związkami o takim wpływie; Jest świadomy skutków przedawkowania leków
należących do wykazu A, szczególnie atropiny, pilokarpiny, adrenaliny; Wybrać odpowiednie leki i
drogi podania do stosowania przewlekłego i doraźnego w astmie oskrzelowej oraz jaskrze;
Dokonać oceny leków alfa i beta-adrenolitycznych pod względem właściwości leków;
Dokonać oceny działania niepożądanego i jest świadomy konieczności poinformowania pacjenta o
najpoważniejszych działaniach niepożądanych.
 Leki
stosowane
w
zakażeniach
wywołanych przez pierwotniaki.
bakteryjnych,
grzybiczych,
wirusowych
oraz
Student potrafi (w zakresie wiedzy):
Wymienić leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i wywołanych przez
pierwotniaki;
Dokonać klasyfikacji leków przeciwdrobnoustrojowych wg efektu działania, punktu uchwytu,
spektrum działania oraz struktury chemicznej; Wyjaśnić rodzaje antybiotykoterapii, w tym zasady
terapii konwencjonalnej oraz profilaktyki antybiotykami;
Wymienić czynniki decydujące o prawidłowym wyborze antybiotyku (czynniki związane ze specyfiką
leku oraz pacjenta) czyli zna ogólne zasady antybiotykoterapii;
Dokonać klasyfikacji antybiotyków hamujących syntezę ściany komórkowej (beta-laktamowych,
glikopeptydów, daptomycyny), ich wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych;
Dokonać klasyfikacji antybiotyków hamujących syntezę białka (aminoglikozydów, makrolidów,
linkozamidów, tetracyklin, streptogramin, oksazolidynonów, chloramfenikolu), ich wskazań,
przeciwwskazań i działań niepożądanych;
Dokonać klasyfikacji leków przeciwbakteryjnych wpływających na metabolizm kwasu foliowego
(sulfonamidy i trimetoprim, ze szczególnym uwzględnieniem kotrimoksazolu), ich wskazań,
przeciwwskazań i działań niepożądanych;
Dokonać
klasyfikacji
leków
przeciwbakteryjnych
działających
na
kwasy
nukleinowe
(fluorochinolony, metronidazol) ich wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych;
Dokonać
klasyfikacji leków przeciwgruźliczych
ich wskazań,
przeciwwskazań
i
działań
niepożądanych;
Dokonać klasyfikacji leków przeciwgrzybiczych (szczególnie pochodne azolowe i polienowe) ich
wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych;
Dokonać klasyfikacji leków przeciwwirusowych ich wskazań, przeciwwskazań i działań
niepożądanych, szczególnie acyklowir, walacyklowir, gancyklowir, foskarnet, adefowir, rybawiryna,
lamiwudyna, zidowudyna, newirapina, nelfinawir, ritonawir, amantadyna, oseltamiwir;
Wymienić leki stosowane w toksoplazmozie, rzęsistkowicy i w leczeniu zakażeń wywołanych
owsikami.
Student potrafi: w zakresie umiejętności:
Student posiada umiejętność dobierania odpowiedniego leku przeciwdrobnoustrojowego w
określonych rodzajach infekcji, w zależności od rodzaju pacjenta, stosowanych przez niego leków,
itp.;
Wybrać odpowiedni lek przeciwbakteryjny, dawkę i drogę podania w profilaktyce przed
zabiegami stomatologicznymi w stosownych sytuacjach;
Dobrać lek przeciwdrobnoustrojowy w zależności od drogi podania, miejsca infekcji, rodzaju infekcji
( w tym przede wszystkim wywołanych przez beztlenowce, paciorkowce, gronkowce ( w tym MRSA,
VRSA), Clostridium difficile, Haemophilus influenze, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Salmonella
sp., Shigella sp. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia sp., Borrelia sp., Neisseria sp., Treponema
pallidum);
Dobrać odpowiedni lek przeciwdrobnoustrojowy dla dziecka, dla kobiety w ciąży, osoby uczulonej na
określone leki oraz w zależności od ciężkości infekcji;
Zastosować lek w grzybicy jamy ustnej, przewodu pokarmowego, w przypadku opryszczki;
Ocenić na czym polega terapia antyretrowirusowa i leczenie wirusowego zapalenia wątroby.
Zapobiegać infekcjom oportunistycznym (kandydoza, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego).
Student potrafi stosować profilaktykę antybiotykową u osób z grup ryzyka wystąpienia bakteryjnego
zapalenia wsierdzia.
W zakresie kompetencji społecznych:
Student
ma
świadomość,
jakie
są
konsekwencje
nieprawidłowego
stosowania
leków
przeciwdrobnoustrojowych i dlatego są świadomi konieczności przestrzegania zasad właściwego
stosowania tego typu leków.
 Leki stosowane w chorobach układu krążenia. Leki stosowane w nadciśnieniu .Leki
stosowane w chorobie niedokrwiennej serca. Leki stosowane w niewydolności serca.
Ogólne zasady postępowania w zawale serca. Farmakoterapia chorób krwi i układu
krwiotwórczego.
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Dokonać klasyfikacji leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (leki moczopędne, antagoniści
kanału wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny, betaadrenolityki, alfa-adrenolityki, leki bezpośrednio wpływające na mięśnie gładkie), wymienić działania
niepożądane, przeciwwskazania, interakcje;
Dokonać klasyfikacji leków stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca (azotany, molsidomina,
leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego, leki obniżające poziom cholesterolu),
wymienić działania niepożądane, przeciwwskazania, interakcje;
Wymienić leki stosowane w niewydolności serca oraz ich działania niepożądane, przeciwwskazania i
interakcje;
Wymienić leki stosowane w zawale mięśnia sercowego, także w bólu zamostkowym, w nagłych
wzrostach ciśnienia;
Wymienić i opisać leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz niedokrwistości
makrocytarnej;
Scharakteryzować leki, które są wykorzystywane w celu zatrzymania krwawienia, zarówno
wykazujące działanie miejscowe i ogólnoustrojowe;
Scharakteryzować leki hamujące krzepnięcie krwi (inhibitory agregacji płytek krwi, leki
przeciwzakrzepowe bezpośrednie i pośrednie, fibrynolityki).
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Potrafi ocenić zagrożenie istniejące ze stosowania leków wpływających na układ krążenia i
hamujących krzepnięcie krwi, szczególnie w aspekcie zmian wywołanych w obrębie jamy ustnej oraz
przeciwdziałać pewnym zagrożeniom w obrębie jamy ustnej stosując odpowiednie leki i nie tylko.
Dobrać leki, dawki oraz postać do zastosowania w nagłym wzroście ciśnienia tętniczego, bólu
zamostkowym;
Dokonać oceny działań leków stosowanych w chorobach układu krążenia, szczególnie w zakresie
jamy ustnej i ich wpływu na krzepnięcie krwi;
Przewidzieć interakcje, działania niepożądane po lekach stosowanych w chorobach układu krążenia;
Rozpoznaje leki stosowane w chorobach układu krążenia, które mogą wchodzić w interakcje z
środkami miejscowo znieczulającymi. Zna względne i bezwzględne przeciwwskazania do stosowania
preparatów złożonych (środek miejscowo znieczulający z adrenaliną lub noradrenaliną).
Zastosować leki, które hamują krwawienie, zarówno leki stosowane miejscowo jak i ogólnoustrojowo;
Ocenić zagrożenie podczas zabiegów stomatologicznych wynikające ze stosowania leków hamujących
krzepnięcie krwi i postępować u pacjentów stosujących takie leki oraz wie w jaki sposób przygotować
pacjenta stosującego leki o działaniu przeciwkrzepliwym do zabiegów stomatologicznych.
Zastosować leki, które hamują krwawienie, zarówno leki stosowane miejscowo jak i ogólnoustrojowo.
W zakresie kompetencji społecznych:
Student ma świadomość, że leki wpływające na układ krążenia są stosowane przewlekle, a wiele
leków, które może zastosować jako stomatolog mogą wpływać na ich efekt. Jest świadomy, że leki
wpływające na krzepnięcie krwi mogą prowadzić do powikłań podczas zabiegów stomatologicznych, a
jednocześnie zdaje sobie sprawę z konsekwencji odstawienia tych leków.
 Leczenie i zapobieganie bólu.
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Wymienić i sklasyfikować środki miejscowo znieczulające;
Opisać mechanizm działania oraz właściwości środków miejscowo znieczulających;
Wymienić czynniki wpływające na działanie środków miejscowo znieczulających;
Opisać wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane, objawy przedawkowania i sposoby
leczenia przedawkowania po środkach miejscowo znieczulających;
Wymienić dawki maksymalne środków miejscowo znieczulających i opisać od czego one zależą;
Opisać mechanizm działania, działania niepożądane, wskazania, przeciwwskazania i interakcje
narkotycznych i nienarkotycznych leków przeciwbólowych;
Opisać mechanizm działania, działania niepożądane, wskazania, przeciwwskazania i interakcje
niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
Wymienić dawki jednorazowe i maksymalne najważniejszych leków przeciwbólowych;
Określić kryteria stosowania leków przeciwbólowych na podstawie drabiny analgetycznej;
Wymienić leki stosowane w bólu neuropatycznym, w tym bólu nerwu trójdzielnego.
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Student umie zastosować środki zapobiegające bólowi podczas zabiegów stomatologicznych oraz
stosować leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe u dorosłych i dzieci oraz
pacjentów w szczególnych sytuacjach.
Zastosować środek miejscowo znieczulający, w odpowiedniej dawce i do rodzaju znieczulenia;
Przeliczyć maksymalną ilość ampułek środka miejscowo znieczulającego, którą może zastosować u
dorosłego lub dziecka;
Przewidzieć możliwe powikłania, które występują po stosowaniu środków miejscowo znieczulających
i przygotować się na wypadek wystąpienia (wstrząs anafilaktyczny, przypadkowe wprowadzenie do
naczynia krwionośnego oraz nieskuteczność środka u osób z rozwiniętym procesem zapalnym);
Zastosować odpowiedni lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, w odpowiedniej
dawce, postaci u dorosłego i dziecka, u kobiety w ciąży oraz pacjentów z różnymi chorobami czy
stosującymi inne leki;
Wybrać leki stosowane w przypadku przedawkowania np. paracetamolu, kwasu acetylosalicylowego,
morfiny i innych opioidów;
Umie dobrać lek w bólach neuropatycznych;
Student wie jakich leków miejscowo znieczulających, NLPZ, opioidów nie należy stosować w
określonych chorobach (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroba wrzodowa czy
phaeochromocytoma).
W zakresie kompetencji społecznych:
Student jest świadomy konieczności zapobiegania i zwalczania bólu, a jednocześnie z zagrożeń
wynikających z nadmiernego stosowania tego typu leków.
 Leki wpływające na OUN. Środki znieczulenia ogólnego. Leki nasenne, uspokajające i
przeciwlękowe. Leki cucące. Leki przeciwdepresyjne. Neuroleptyki
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Podzielić i opisać środki wziewne i dożylne stosowane w znieczuleniu ogólnym;
Wymienić zioła wykazujące działanie uspokajające;
Wymienić leki nasenne i przeciwlękowe, opisać ich mechanizm działania, farmakologiczny efekt,
wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane oraz interakcje;
Dokonać podziału neuroleptyków oraz leków przeciwdepresyjnych i wymienić ich wskazania i
działania niepożądane, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan jamy ustnej;
Wymienić i wskazać zastosowanie leków cucących;
Wymienić leki przeciwpadaczkowe, ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w napadach
drgawek, w bólu neuropatycznym oraz leków mających wpływ na stan jamy ustnej, a także
wpływających na farmakokinetykę innych leków;
Podzielić środki zwiotczające mięśnie szkieletowe;
Wymienić objawy przedawkowania poszczególnych grup leków oraz dobrać leki stosowane w ich
przedawkowaniu.
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Student posiada umiejętność dobierania leku uspokajającego szczególnie w premedykacji zabiegów
stomatologicznych, uwzględniając różne potrzeby pacjentów;
Student potrafi rozpoznać leki wpływające na oun i potrafi ocenić zagrożenie związane ze
stosowaniem tych leków.
Dobrać odpowiednie leki stosowane w premedykacji przed zabiegami stomatologicznymi z
uwzględnienie różnych potrzeb pacjentów;
Wybrać środki znieczulenia ogólnego do stosowania w zabiegach stomatologicznych;
Zastosować leki nasenne, uspokajające i przeciwlękowe z uwzględnieniem różnych potrzeb
pacjentów;
Dokonać oceny neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych pod względem
działań niepożądanych, a szczególnie efektów w obrębie jamy ustnej;
Zastosować leki w zasłabnięciach i niedociśnieniu;
Wybrać leki stosowane w napadach drgawek;
Zapisać leki działające na oun z uwzględnieniem leków z wykazu P;
Wybrać leki miorelaksacyjne.
W zakresie kompetencji społecznych:
Student ma świadomość do czego może prowadzić przedawkowanie lekami działającymi na oun oraz
efektów stosowania ich z alkoholem i innymi związkami wpływającymi depresyjnie na oun;
Jest świadomy stosowania leków tej grupy w celach poza medycznych, np. „tabletki gwałtu” oraz
leków psychostymulujących.
 Leki stosowane w chorobach układu oddechowego. Leki wykrztuśne i sekreto lityczne.
Leki
przeciwkaszlowe.
Leki
przeciwastmatyczne.
Glikokortykosteroidy
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Wymienić i opisać leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne;
Leki
przeciwalergiczne.
Wymienić i scharakteryzować leki stosowane w astmie oskrzelowej;
Dokonać podziału leków przeciwalergicznych, określić ich wskazania, przeciwwskazania, działania
niepożądane i interakcje;
Dokonać podziału glikokortykosteroidów, określić ich wskazania, przeciwwskazania, działania
niepożądane i interakcje.
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Dobrać leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne do rodzaj kaszlu i dla określonego pacjenta;
Wybrać leki stosowane w astmie oskrzelowej i POChP oraz wymienić ich drogi podania;
Wybrać leki i postacie stosowane w napadzie astmy oskrzelowej;
Zastosować leki przeciwalergiczne o działaniu miejscowym oraz ogólnoustrojowym dla określonych
pacjentów;
Ocenić zagrożenie stosowania glikokortykosteroidów miejscowo oraz ogólnoustrojowo, doraźnie i
przewlekle;
Zastosować i przepisać na recepcie glikokortykosteroidy do podania we wstrząsie anafilaktycznym
W zakresie kompetencji społecznych:
Jest świadomy z konsekwencji rozwoju i napadu astmy czy alergii i znaczenia leków, które leczą i/lub
zapobiegają napadom.
 Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego.. Leki przeciwwymiotne. Leki
przeciwbiegunkowe. Leki przeczyszczające. Leczenie choroby wrzodowej. Leki
spazmolityczne. Leki przeciwcukrzycowe.
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Wymienić grupy i leki działające przeciwwymiotnie, opisać ich wskazania, przeciwwskazania i
działania niepożądane;
Wymienić i scharakteryzować leki przeciwbiegunkowe, przeczyszczające;
Wymienić i opisać leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz opisać sposoby
eradykacji Helicobacter pylori;
Wymienić grupy i leki spazmolityczne i opisać ich wskazania do ich stosowania;
Wymienić grupy i leki stosowane w cukrzycy, z uwzględnieniem rodzajów insuliny i terapii insuliną.
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Dobrać lek przeciwwymiotny w zależności od patogenezy wymiotów;
Zastosować lek przeciwbiegunkowy w zależności od rodzaju biegunki oraz rodzaju pacjenta;
Zastosować lek przeczyszczający oraz zna działania niepożądane związane z przewlekłym
stosowaniem tej grupy leków;
Potrafi wybrać leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy jak również rozpoznać
leki, które sprzyjają rozwojowi tej choroby;
Zastosować leki spazmolityczne;
Rozpoznać leki przeciwcukrzycowe;
Ocenić zagrożenie wynikające ze stosowania insuliny i leków przeciwcukrzycowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
Student jest świadomy konieczności stosowania tych leków i zagrożeń wynikających z
nieprawidłowego ich stosowania.
 Leki stosowane w stomatologii: Witaminy. Zioła o działaniu przeciwzapalnym i
ściągającym. Substancje stosowane w obrębie jamy ustnej
Student potrafi w zakresie wiedzy:
Wymienić witaminy, ich źródła oraz objawy związane z niedoborem witamin;
Wymienić zioła o działaniu przeciwzapalnym oraz ściągającym;
Wymienić środki odkażające, w tym działające osłaniająco, ściągająco i przeciwzapalnie.
Student potrafi w zakresie umiejętności:
Zastosować witaminy w zależności od dolegliwości i objawów ich niedoboru;
Stosować leki przeciwzapalne, ściągające, hamujące rozwój płytki nazębnej oraz przeciwpróchnicze,
czyli te, które mają wpływ na stan jamy ustnej, śliny.
Student posiada umiejętność stosowania, przepisywania na receptach leków, środków mających
wpływ na stan jamy ustnej. Potrafi ocenić leki pod względem wpływu na stan jamy ustnej oraz śliny.
W zakresie kompetencji społecznych:
Student jest świadomy ważności leczenia i zapobiegania zmian w obrębie jamy ustnej.
Efekty kształcenia
wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. z poz 631:
Po ukończeniu zajęć z Farmakologii student w zakresie
Wiedza:
C.W18.
Zna
i
rozumie
mechanizmy
działania
leków
oraz
farmakokinetykę
i
biotransformację poszczególnych grup leków
C.W19.
Zna wskazania oraz przeciwskazania do stosowania leków, ich dawkowanie,
działania niepożądane i toksyczne oraz interakcje między lekami
C.W20.
Zna i rozumie zasady terapii zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i
pasożytniczych
Zna i rozumie zasady zapobiegania oraz zwalczania bólu i lęku oraz farmakologię
C.W21.
leków stosowanych w stanach zagrożenia życia
C.W22.
Zna zasady zapisywania wybranych postaci leków gotowych i recepturowych na
recepcie
Zna mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz cele i sposoby
D.W10.
leczenia
E.W6.
Zna neurologiczne skutki przewlekłego zażywania leków
F.W15.
Zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności przeciwantybiotykowej
F.W19
Zna zasady znieczulenia w zabiegach stomatologicznych i podstawowe środki
farmakologiczne
Umiejętności:
C.U8.
Dawkuje i zapisuje leki według wskazań
F.U12.
Przepisuje leki, z uwzględnieniem ich interakcji i działań niepożądanych
F.U19.
Stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu
zniesienia bólu i lęku
Wykaz literatury podstawowej:
1. B.G. Katzung , S.B. Masters, A.J. Trevor. Farmakologia ogólna i kliniczna. red. wyd. pol.
Włodzimierz Buczko, Wydawnictwo Czelej Lublin 2012, wyd.1
2. Farmakologia i toksykologia- Ernst Mutschler / Gerd Geisslinger / Heyo K. Kroemer / Peter
Ruth / Monika Schaefer-Korting. Wydanie II polskie pod redakcją Włodzimierza Buczko, rok
wydania 2010.
3. Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i stomatologii. Pod red. P. Nowaka, Z.S.
Hermana i R. Brusa. Wydawnictwo Katowice 2005r. Kwieciński.
4. Kompendium Farmakologii-Waldemar Janiec, data wydania 21.04.2011. Wydawnictwo:
PZWL.
- uzupełniającej:
1. Lippincott’s Illustrated Reviews: Pharmacology., R.A. Harley,Lippincott Williams & Wilkins,
5th edition, 2012 (4th edition, 2009)
2. Choroby wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika – kompendium, pod red. Piotra
Gajewskiego; Medycyna Praktyczna, Kraków 2013 lub 2014.
3. Podręcznik Farmakologii i Terapii Goodmana i Gilmana, pod red. Włodzimierza Buczko,
wydawnictwo: Czelej.
Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia
przedmiotu:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy będą sprawdzone za pomocą krótkich pisemnych sprawdzianów
oceniających wiedzę z zajęć seminaryjnych; pisemnego kolokwium po każdym bloku tematycznym
oraz egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową.
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych będą sprawdzane
poprzez bieżącą obserwację postaw i zachowań studenta czynioną przez nauczyciela akademickiego,
kolegów i samoocenę oraz poprzez pisemny egzamin z receptury oceniający umiejętności:
zapisywania leków magistralnych; zapisywania leków oficynalnych; doboru leku w określonej
sytuacji klinicznej pod kątem działań niepożądanych jak i istotnych interakcji lekowych
Informacje dodatkowe:
Ćwiczenia z farmakologii odbywają się w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii przy ul.
Żeligowskiego 7/9, w terminach podanych w Grupowym Rozkładzie Zajęć.
Zajęcia z farmakologii obejmują ćwiczenia, wykłady, pracę własną studenta oraz kolokwia
odbywające się poza godzinami ćwiczeń i wykładów.
Semestr jesienno-zimowy obejmuje:

6 ćwiczeń podzielonych na 2 bloki tematyczne

Wykłady 40 h

Praca własna

2 kolokwia obejmujące zagadnienia z ćwiczeń, wykładów i pracy własnej
Semestr letni:

7 ćwiczeń podzielonych na 2 bloki tematyczne

Wykłady 10 h

Praca własna

2 kolokwia obejmujące zagadnienia z ćwiczeń, wykładów i pracy własnej

1 kolokwium z zakresu zapisywania recept officynalnych i magistralnych
Ćwiczenia
Ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Farmakologii na ul. Żeligowskiego 7/9, III piętro. Na
zajęcia nie wolno się spóźniać.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczona jest jedna nieobecność
usprawiedliwiona na rok z koniecznością zaliczenia kartkówki. Nieobecność nieusprawiedliwiona na
zajęciach skutkuje 2 pkt ujemnymi + 1 pkt ujemny za kartkówkę (kartkówkę można napisać w innym
terminie uzgodnionym z asystentem prowadzącym).
Każde ćwiczenie rozpoczyna się sprawdzeniem wiedzy (pytania obejmują temat poprzedni i
bieżący, w tym recepty). Nieobecność na sprawdzianie lub niezaliczenie sprawdzianu skutkuje jednym
punktem ujemnym na kolokwium z danego bloku tematycznego. Zakres materiału, ilość pytań itp. Na
kartówkach podczas ćwiczeń ustala asystent prowadzący.
Wykłady
Wykłady, zgodnie z regulaminem studiów, są obowiązkowe. Na wykładach będzie
sprawdzana obecność. Wymagana jest 60% obecność na wykładach. Nie uzyskanie takiej obecności
skutkuje 3 pkt ujemnymi do egzaminu.
Kolokwia
Kolokwiów w ciągu roku zaplanowano 4 i obejmują one zakres podany na zajęciach
(Ćwiczeniach, wykładach i pracy własnej). Kolokwium zawiera 10 pytań teoretycznych różnego typu
oraz 10 recept zapisanych przez studenta na receptach zgodnie z poleceniami. W sumie można
uzyskać 20 pkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 13 pkt, w tym z każdej części
minimum 6 pkt. Nie spełnienie jednocześnie obydwu warunków skutkuje koniecznością poprawy
kolokwium (obu części). Dopuszczalne są dwa terminy poprawkowe. Nieobecność na kolokwium
nawet usprawiedliwiona jest równoznaczna z utratą terminu. Kolokwia poprawkowe odbywają się
zbiorowo dla wszystkich studentów z roku, którzy nie zaliczyli kolokwium. Jeśli student uzyskał
ujemne punkty z kartkówek odbywających się na ćwiczeniach to są one odliczane od wyniku z I
terminu kolokwium. Do każdego następnego kolokwium poprawkowego odpisywana jest połowa tych
punktów. Niezaliczenie kolokwium w wyznaczonych 3 terminach skutkuje 3 pkt. ujemnymi z każdego
kolokwium odejmowanymi od wyniku egzaminu. Jeżeli student będzie miał kolokwium zaliczone w
czwartym terminie to od puli punktów uzyskanych na egzaminie będzie odjętych 3 pkt., jeżeli zaś w
piątym terminie to będzie odjętych 5 pkt. Za każdy kolejny termin przybywają 2 pkt, odejmowane z
wyniku na egzaminie.
Korzystanie na sprawdzianach z jakichkolwiek pomocy niedopuszczonych do korzystania
skutkuje oceną ndst i zakończeniem sprawdzianu przed czasem.
Ocena semestralna
Ocena semestralna jest średnią z ocen dwóch kolokwiów odbywających się w semestrze
zimowym. Do oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie oceny. Kolokwia muszą odbyć się
przed zimową sesją egzaminacyjną do 23 stycznia 2016 r. Kolokwia zaliczane po tym terminie
powodują uzyskanie oceny semestralnej ndst w I terminie.
Warunkiem zaliczenia zajęć z farmakologii w semestrze letnim jest:

obecność na ćwiczeniach (7 ćwiczeń). Ćwiczenia należy odrabiać w terminach wyznaczonych
rozkładem grupowym. Student może mieć w ciągu roku akademickiego jedną usprawiedliwioną
nieobecność (pozostałe nieobecności muszą być odrobione z inną grupą ćwiczeniową),

zdanie każdego z kolokwiów na minimum 13 pkt. oraz uzyskanie z każdej części minimum 6 pkt

zdanie V kolokwium z receptury
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

Zaliczenie zajęć z farmakologii w obu semestrach (patrz powyżej)

Zaliczenie piątego kolokwium z receptury (piąte kolokwium, odbywające się po zakończeniu
ćwiczeń, w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia).
Ćwiczenia z farmakologii muszą być zaliczone najpóźniej 7 dni przed I terminem egzaminu.
Niedopuszczenie do egzaminu na 7 dni przed ustalonym terminem skutkuje oceną niedostateczną
w I terminie. Zasada ta obowiązuje przed każdym kolejnym terminem egzaminu.
Egzamin
Egzamin z farmakologii jest testowy, przeprowadzany w Centrum Komputerowym.
Regulamin zdawania egzaminu jest zamieszczony na stronie internetowej Portalu Egzaminacyjnego
(http://coes.umed.lodz.pl/portal). Przed przystąpieniem do egzaminu student jest zobowiązany
zapoznać się z Regulaminem i stosować się do jego postanowień.
Osoby, które nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń z Farmakologii, nie będą dopuszczone do żadnego
z trzech terminów egzaminu i będą musiały powtarzać kurs z Farmakologii w kolejnym roku
akademickim (ćwiczenia, kolokwia). Jeżeli student nie zda egzaminu z farmakologii w trzech
terminach, a miał zaliczone ćwiczenia może ubiegać się w kolejnym roku akademickim u Kierownika
Zakładu o zwolnienie z uczęszczania na zajęcia i zaliczenia kolokwiów.
Punktacja i ocena z egzaminu jest następująca:
35 i poniżej
2 (niedostateczny)
36-40
3 (dostateczny)
41-45
3+ (dość dobry)
46-50
4 (dobry)
51-55
4+ (ponad dobry)
56-60
5 (bardzo dobry)
Uwagi ogólne

Na zajęciach (ćwiczeniach i wykładach) zabrania się nagrywania i robienia zdjęć itp.

Recepty na kolokwium muszą być zapisane czytelnie – jeżeli asystent prowadzący
zajęcia oceni receptę jako nieczytelną, student otrzymuje za nią 0 punktów.
Studenci, którzy podczas cyklu szkoleniowego z farmakologii ze wszystkich kolokwiów (5
kolokwiów) uzyskają w pierwszym terminie ocenę minimum dobrą mogą liczyć na dodatkowe
punkty, które będą dopisane do puli uzyskanych na egzaminie. Dopisanie nastąpi tylko wówczas, gdy
student uzyska minimum zaliczeniowe egzaminu. Za zaliczenie kolokwiów na średnią >4, a niższą niż
4,5 będzie podwyższona pozytywna ocena z egzaminu o pół oceny. Za zaliczenie kolokwiów na
średnią 4,5 pozytywna ocena z egzaminu zostanie podwyższona o całą ocenę (max ocena to 5 bdb).
Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej
pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy wynikającej z umowy
cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe.
Podpis Dziekana:
Data:
Download