wystąpienie pokontrolne

advertisement
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
WP-VII.862.2.9.2014
Kraków, 2 lutego 2015 roku
Pani
Barbara Baczyńska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gorlicach
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 86 ust. 1
pkt 7 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – w dniach: od 11 do 12
oraz od 15 do 17 września 2014 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
w składzie: Monika Czyżyńska – starszy inspektor wojewódzki /przewodniczący zespołu/,
Joanna Stadnik – starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 49 z 22 sierpnia 2014 roku,
wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, działającego z upoważnienia
Wojewody Małopolskiego.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zadań wynikających z przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 647, ze zm.) z uwzględnieniem:
1) realizacji programów staży w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli,
2) rejestracji osób bezrobotnych w kontekście obowiązku opłacania przez powiatowe
urzędy pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku w 2013 roku,
3) współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z ośrodkami pomocy społecznej m. in.
w zakresie wymiany informacji.
Kontrola dotyczyła zadań ujętych w budżecie zadaniowym Wojewody Małopolskiego
na 2014 rok – Funkcja 14. Rynek pracy, Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia
i przeciwdziałanie bezrobociu, Podzadanie 14.1.2. Nadzór i kontrola, Działanie 14.1.2.1.
Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy.
Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:
− ustawie o promocji zatrudnienia - należy rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r.
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.),
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
− rozporządzeniu w sprawie rejestracji - należy rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299),
− rozporządzeniu w sprawie warunków odbywania stażu – należy rozumieć rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 poz. 1160),
− ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej - należy rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
− ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – należy rozumieć ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.
1442 ze zm.).
Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę przedstawionych danych statystycznych
i dokumentów, badanie zapisów systemów informatycznych oraz wyjaśnienia udzielone
przez:
− Panią Agnieszkę Gorczycę, Główną Księgową Urzędu,
− Panią Agnieszkę Rokitę, Naczelnika Wydziału Programów Rynku Pracy,
− Pana Leszka Żarnowskiego, Kierownika Referatu Ewidencji i Świadczeń.
W wyniku podjętych czynności kontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gorlicach w zakresie wskazanym powyżej, działalność Urzędu została oceniona
pozytywnie ze stwierdzeniem uchybień, na podstawie następujących ustaleń:
I. Ustalenia organizacyjne
Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach1 stanowi: Pani Barbara Baczyńska Dyrektor Urzędu, Pani Jadwiga Makowiec - Zastępca Dyrektora, Pani Agnieszka Gorczyca Główny Księgowy. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały: Regulamin
Organizacyjny, zatwierdzony Uchwałą Nr 403/184/09 z dnia 17 listopada 2009 roku, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony
Uchwałą z dnia 28 maja 2014 roku, który określa zasady wewnętrznej organizacji oraz
strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.
Na podstawie Listy kontrolnej nr 1 i 4 ustalono, że zadania związane z organizacją staży
w okresie objętym kontrolą wykonywała 1 osoba, zatrudniona w wymiarze 1 etatu w Centrum
Aktywizacji Zawodowej, natomiast zadania związane z rejestracją, świadczeniami i
zgłaszaniem do ZUS osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, realizowało 7
osób zatrudnionych na 7 etatach w Referacie Ewidencji i Świadczeń.
Z danych statystycznych zawartych w Liście kontrolnej nr 1 wynika, że liczba osób
bezrobotnych obsługiwanych przez Urząd, według stanu:
z 31 grudnia 2012 roku wynosiła:
z 31 grudnia 2013 roku wynosiła:
- ogółem 6263 osoby,
- ogółem 6901 osób,
- z prawem do zasiłku 1071 osób,
- z prawem do zasiłku 917 osób,
- bez prawa do zasiłku 5192 osoby,
- bez prawa do zasiłku 5984 osoby,
- stopa bezrobocia 13,4%.
- stopa bezrobocia 14,5%.
1
Zwany dalej Urzędem lub w skrócie PUP
2
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia) z końca 2012 oraz 2013 roku, wyniosła odpowiednio: 5600 i 6315 osób.
II. Realizacja programu staży
Zasady realizacji staży
Realizacja staży w PUP w Gorlicach w okresie objętym kontrolą, odbywała się w oparciu
o przepisy prawa oraz dodatkowe Zasady organizacji miejsc staży, opracowane na lata 20122013 oraz dwa półrocza w 2014 roku. Zasady opiniowane są każdorazowo przez Powiatową
Radę Zatrudnienia oraz wprowadzane do stosowania zarządzeniem Dyrektora PUP. Przyjęte
Zasady organizacji miejsc staży, zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu,
w siedzibie PUP, w formie wywieszonych ogłoszeń, na tablicach multimedialnych oraz
na stanowiskach doradców klienta oraz w lokalnych mediach. W wyżej wymienionych
dokumentach zawarto m.in.: podstawy prawne i wymogi ustawowe organizacji staży oraz
kryteria doboru pracodawców i kryteria dostępności do programu staży dla osób
bezrobotnych.
1.
W Zasadach organizacji miejsc staży, stosowanych w całym okresie objętym kontrolą,
w punkcie 5 pn. Wybór organizatorów, określono warunki wyboru organizatora stażu,
przyjęte jako kryteria stosowane w szczególności przy dokonywaniu wyboru organizatora:
1. deklaracje dalszego, co najmniej 6 miesięcznego zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy po okresie stażu, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach do negocjacji okres i wymiar czasu pracy,
2. wywiązywanie się z warunków umów zawartych w okresie 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Tak sformułowane zapisy kryteriów wyboru organizatora stażu, nie pozwalają jednoznacznie
określić, czy ww. kryteria są preferencyjne w stosunku do pracodawców spełniających
te warunki, czy też są kryteriami wykluczającymi pracodawców, którzy ich nie spełniają.
Analiza treści niektórych pism2, informujących pracodawców o negatywnym rozpatrzeniu
wniosku wykazała, iż odpowiedzi formułowane są w sposób wskazujący na rozstrzygający,
a nie uzupełniający, charakter warunków wyboru organizatora, o których mowa w punkcie
5 Zasad organizacji miejsc staży, stosowanych na przestrzeni lat 2012-2014.
Kryteria udziału osób bezrobotnych w programie staży, określone w Zasadach
organizacji staży w 2012 i 2013 roku, odpowiadają warunkom ustawowym. Natomiast
w Zasadach na I i II półrocze 2014 roku, zamieszczono warunek nie wynikający,
ani z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, ani z przepisów rozporządzenia w sprawie
warunków odbywania stażu, a wyłączający możliwość zorganizowania stażu
dla współmałżonka.
Jak wynika z przesłanych przez Panią, uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego,
„Powiatowy Urząd Pracy wprowadzając w przyjętych zasadach organizacji staży na 2014
rok okoliczność wyłączającą możliwość zorganizowania stażu dla współmałżonka, wziął pod
uwagę wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji staży oraz poczynione w tym zakresie
spostrzeżenia. Analiza zorganizowanych staży dla współmałżonków w latach poprzednich
pozwoliła ustalić, iż organizacja tych staży nie zakończyła się zgodnie z warunkami zawartych
w tym zakresie umów a mianowicie nie doprowadziła do podjęcia zatrudnienia (zawarcia
stosunku pracy ze współmałżonkiem) a tym samym nie osiągnięty został cel zastosowanego
2
Pismo z 17 lutego 2012 roku, znak:PUPIIA-GM-620-109/12, pismo z 14 lutego 2012 roku, znak: PUPIIA-GM620-41/12, pismo z 24 stycznia 2013 roku, znak: PUPIIA.620.28.2013.WN.
3
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
instrumentu aktywizacji – doprowadzenie osoby bezrobotnej do zatrudnienia. Wyłączona
została możliwość zorganizowania stażu dla współmałżonka również w celu zachowania
przejrzystości działań. Ze względu na „partnerski” stosunek małżeństwa, który wyklucza
podporządkowanie w jakiejkolwiek dziedzinie, zachodzi duże prawdopodobieństwo nie
zrealizowania stażu w ogóle lub w nie pełnym zakresie, bądź organizowania go tylko dla
otrzymania stypendium bez możliwości zatrudnienia po jego odbyciu. Nie oznacza to, że
osoby te są w ogóle wyłączone z możliwości korzystania z formy pomocy jakim są staże.
Przeciwnie – mają one możliwość odbywania stażu u innego (niż współmałżonek)
organizatora stażu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zasadę celowego, gospodarnego
i efektywnego wydatkowania środków publicznych wprowadzenia wyłączenia w ocenie
Urzędu jest zasadne.”
Ustawa o promocji zatrudnienia jak też wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze w zakresie obejmującym regulacje dotyczące organizowania stażu nie określają
sposobu wyboru organizatorów stażu, metod i kryteriów jakimi należy kierować się przy
wyborze organizatora za wyjątkiem wskazania ogólnych warunków organizacji stażu,
zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków odbywania stażu. Nie neguje się
wprowadzania wewnętrznych regulacji, dotyczących warunków odbywania staży, jako
kompletnych zbiorów informacji w zakresie świadczonych usług i form wsparcia,
zawierających ustalenia wynikające z przepisów prawa, a także kryteria wynikające
z doświadczeń organizacji staży na lokalnym rynku pracy. Nie kwestionuje się również
wprowadzenia do wewnętrznych regulacji dodatkowych rozwiązań, stosowanych
w odniesieniu do udzielania podmiotom wsparcia ze środków publicznych. Wprowadzając
kryteria wewnętrzne, określone przez Urząd, w tym wynikające również z potrzeb lokalnego
rynku pracy, należy jednak pamiętać, iż mogą one mieć charakter wyłącznie uzupełniający/
preferencyjny i muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego, polityką rządu i nie
nosić znamion dyskryminacji.
Wprowadzenie warunku, wyłączającego możliwość zorganizowania stażu
dla współmałżonka, może zostać uznane za naruszenie przez Urząd, konstytucyjnej zasady
równości wobec prawa wszystkich obywateli, wyrażonej w art. 32 Konstytucji 3, jak również
zasady legalizmu określonej w art. 7 ustawy zasadniczej4.
Zasadnym byłoby wprowadzenie powyższego warunku, jako jednego z dodatkowych
kryteriów oceny, nie zaś stosowanie wskazanego ograniczenia, jako przesłanki do zaniechania
oceny wniosku. Przyjęcie takiego rozwiązania zapobiegnie wykluczeniu określonej grupy
podmiotów z możliwości organizacji stażu.
Ponadto warto nadmienić, iż zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.
674 ze zm.), celem stażu jest nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą.
Zalecenie pokontrolne nr 1:
Dokonanie zmian w zasadach organizacji staży w taki sposób, aby wprowadzone przez
Urząd dodatkowe kryteria oceny wniosków, miały charakter wyłącznie
3
Art. 32.1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny.
4
Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
4
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
uzupełniający/preferencyjny, nie powodujący z założenia, wykluczania określonej grupy
podmiotów z możliwości organizacji staży.
Termin realizacji: 27 lutego 2015 roku.
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, przy organizacji staży opracował i wdrożył
do stosowania wzory formularzy: wniosek o zorganizowanie stażu, program stażu, jako
załącznik do wniosku, sprawozdanie z przebiegu stażu, lista obecności, opinia organizatora
stażu (druk zalecany), oświadczenie osoby bezrobotnej o zapoznaniu się z programem stażu,
zaświadczenie o odbycie stażu.
Stosowane przez Urząd wzory dokumentów nie zostały wprowadzone jako obowiązujące,
zarządzeniem Dyrektora Urzędu, jak również nie stanowią załączników do omawianych
powyżej Zasad organizacji miejsc staży.
Pomimo, iż taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów, mając na uwadze przejrzystość
działania Urzędu Pracy, jednoznaczne określenie terminów obowiązywania dokumentów oraz
usprawnienie procedur nadzoru, należy rozważyć wprowadzenie zarządzeniem Dyrektora
PUP katalogu wszystkich druków powszechnie stosowanych przez Urząd, podlegających
okresowej kontroli i aktualizacji. Wprowadzenie druków zarządzeniem Dyrektora PUP,
stanowi czynnik porządkujący, pozwalający jednoznacznie określić rodzaj druków, ich liczbę
oraz monitorowanie zmian w przepisach, które należy w nich uwzględnić.
Uwaga pokontrolna nr 1:
Proszę o rozważenie wprowadzenia, w drodze zarządzenia Dyrektora PUP, katalogu
wszystkich druków stosowanych przez Urząd, w celu ich usystematyzowania oraz
usprawnienia procedur nadzoru poprzez okresową aktualizację i kontrolę zgodności
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Na podstawie listy kontrolnej nr 2 ustalono, iż w 2012 roku do Urzędu wpłynęło 640
wniosków o zorganizowanie stażu, zawarto 362 umowy (co stanowi 57 % złożonych
wniosków), 278 wniosków rozpatrzono negatywnie, głównie z powodu wyczerpania limitu
miejsc, braku gwarancji zatrudnienia po okresie stażu, negatywnej współpracy z pracodawcą
– niewywiązanie się z poprzedniej umowy, braku zasadności kierowania na staż z uwagi na
np. rodzaj prowadzonej działalności lub brak możliwości nabycia przez osobę bezrobotną
nowych umiejętności lub kwalifikacji na danym miejscu stażowym.
W 2013 roku do Urzędu wpłynęło 608 wniosków, zawarto 410 umów (co stanowi 67%
złożonych wniosków), 198 wniosków rozpatrzono negatywnie z powodów analogicznych jak
w 2012 roku.
Świadczenie usług związanych z przebiegiem stażu.
W toku kontroli, na podstawie listy umów stażowych w Systemie Informatycznym
Syriusz5, według stanu na dzień 11 września 2014 roku, do badania organizacji staży wybrano
umowy o następujących numerach: z 2012 roku: UmSTAŻ/12/0179, UmSTAŻ/12/0210,
UmSTAŻ/12/0239,
oraz
z 2013
roku:
UmSTAŻ/13/0099,
UmSTAŻ/13/0117,
UmSTAŻ/13/0062, UmSTAŻ/13/0066, UmSTAŻ/13/0120.
2.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji staży ustalono:
5
Zwanym dalej SI Syriusz.
5
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
1. Pracodawcy składali do PUP w Gorlicach kompletne wnioski o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu, na formularzach udostępnianych przez Urząd. Dodatkowo,
we wniosku, Urząd przewidział możliwość wskazania przez organizatora, czy zatrudni
osoby odbywające staż po jego zakończeniu, a jeżeli tak, to na jaki okres. Spośród
8 badanych wniosków, 7 pracodawców zdeklarowało zatrudnienie osób bezrobotnych
po zakończeniu stażu, przy czym część z nich wypełnienie deklaracji warunkowała
określonymi czynnikami, np.: posiadaniem wolnego miejsca lub pozytywną oceną
stażysty. Po zakończeniu realizacji 8 umów stażowych, 6 pracodawców wywiązało się
ze złożonych deklaracji, zatrudniając stażystę po zakończeniu stażu. Pracodawca,
który nie wywiązał się umowy złożył wyjaśnienie, co do przyczyn nie zatrudnienia
stażysty.
2. Urząd Pracy rozpatrywał wnioski składane przez podmioty zamierzające
zorganizować staż dla bezrobotnych z dochowaniem miesięcznego terminu. W celu
udokumentowania oceny wniosków stosowano formularz: Ocena wniosku o zawarcie
umowy o zorganizowanie stażu, na którym opisywano uwagi formalne i merytoryczne,
dotyczące informacji ujętych we wniosku oraz propozycja pracownika
merytorycznego PUP, dotycząca sposobu rozpatrzenia wniosku. O sposobie
rozpatrzenia wniosku, Urząd informował każdorazowo pisemnie Wnioskodawców.
3. Spośród 8 organizatorów stażu, 2 skorzystało z możliwości wskazania osoby
bezrobotnej, którą deklarują przyjąć na staż, natomiast pozostali organizatorzy przyjęli
na staż osoby bezrobotne wybrane w wyniku rekrutacji dokonanej przez Urząd Pracy.
4. Organizatorzy staży spełniali wymagania w zakresie nieprzekroczenia przez liczbę
stażystów liczby zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. We wszystkich badanych przypadkach staże realizowane były na podstawie umowy
zawartej z organizatorem przez Starostę Gorlickiego, w imieniu którego działał
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Urzędu. Umowy zawierały wszystkie wymagane
przepisami rozporządzenia zapisy.
6. Staże realizowane były według programów staży, stanowiących załącznik nr 1 do
wniosku i umowy. Programy zostały sporządzone zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy
o promocji zatrudnienia oraz podpisane przez: organizatora stażu, przedstawiciela
Urzędu oraz osobę bezrobotną skierowaną do odbycia stażu. We wszystkich badanych
przypadkach sprawozdanie stażysty i opinia pracodawcy, dotycząca realizowanych
zadań przez osobę bezrobotną oraz umiejętności praktycznych pozyskanych w trakcie
stażu, były spójne oraz zgodne z zakresem zadań określonym w programie.
7. Organizatorzy staży wywiązywali się z obowiązku przedkładania do Urzędu Pracy list
obecności podpisywanych przez bezrobotnego odbywającego staż oraz udzielali,
na wniosek bezrobotnego, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania
stażu.
8. Urząd, na podstawie otrzymanych sprawozdań, potwierdzonych przez opiekuna stażu
oraz opinii organizatora stażu, wydał osobom bezrobotnym zaświadczenia o odbyciu
stażu.
9. Urząd podał do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, wykazy pracodawców
i osób, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu oraz przedłożył wykazy
Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Gorlicach, zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
zatrudnienia.
W 2012 roku do odbycia staży finansowanych z FP i EFS skierowano 410 osób
bezrobotnych, w 2013 roku – liczba osób skierowanych do odbycia stażu wynosi 478 osób.
6
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
Na podstawie akt bezrobotnych biorących udział w wybranych do kontroli stażach oraz
zapisów w SI Syriusz ustalono:
1. Kwalifikowanie osób do stażu odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Pracy. Wszystkie
osoby skierowane na staż w ramach badanych umów, były osobami w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, zaliczanymi do jednej z grup określonych w art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia.
2. Osoby kierowane na staż spełniały warunek określony w § 1 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie warunków odbywania stażu, zgodnie z którym bezrobotny nie może
odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora, na tym samym stanowisku
pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
3. We wszystkich badanych przypadkach osoby bezrobotne:
− otrzymały informację o prawach i obowiązkach osoby skierowanej do odbycia
stażu;
− odbywały staż w okresach zgodnych z określonymi w art. 53 ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia;
− otrzymały zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania na stażu zadań na wskazanym stanowisku pracy;
− otrzymały decyzje o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu
w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, stosownie do treści art. 53 ust.
5 ustawy o promocji zatrudnienia;
− otrzymały zaświadczenia o ukończeniu stażu.
Nadzór nad realizacją staży.
Z pisemnych wyjaśnień PUP, złożonych w trakcie kontroli, wynika, że Urząd sprawuje
bieżący nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowanego bezrobotnego, poprzez stały,
comiesięczny kontakt osoby bezrobotnej z pracownikiem merytorycznym realizującym staże,
który z ramienia Urzędu pełni funkcję „opiekuna stażysty”. W trakcie wizyty przeprowadzana
jest rozmowa pod kątem ustalenia prawidłowości realizacji programu stażu, zadań, czasu
i warunków odbywania stażu.
Corocznie Urząd opracowuje i realizuje roczny Plan Kontroli, który zawiera również
kontrolę umów o zorganizowanie stażu. Ponadto, jak wynika z ww. wyjaśnień, każda
interwencja osoby bezrobotnej, odbywającej staż, czy też organizatora stażu, skutkuje
przeprowadzeniem kontroli.
W 2012 roku przeprowadzono 40 kontroli (11% zawartych umów stażowych), a w 2013
roku 32 kontrole u organizatorów staży (7,8% zawartych umów stażowych).
3.
Efektywność programu staży oraz przydatność dla celów powrotu na rynek pracy.
Na podstawie listy kontrolnej nr 3 ustalono wielkość środków FP przeznaczonych
na organizację staży oraz efektywność programu staży w okresie 2012 i 2013 roku:
4.
rok
planowane
udział %
wydatki FP na
wydatków na
staże z
staże w
liczba osób,
uwzględnieniem
wydatkach na które rozpoczęły
zmian w trakcie
pozostałe
staże
roku
programy
/w tys. zł/
PUP
liczba
osób, które
zakończyły
staże
liczba
osób które
podjęły
pracę
efektywność
zatrudnieniowa
7
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
2012
2 312,3
34,2%
410
396
266
67,2%
2013
3 631,3
38,2%
478
461
336
72,6%
rok
wielkość
środków wydatki FP
wydatkowanych na
staże
/w tys. zł/
koszt
uczestnictwa
w programie
koszt ponownego
zatrudnienia
udział % liczby osób
zaktywizowanych
w stażach w stosunku
do pozostałych
zaktywizowanych w PUP
2012
2 309,614
6 609
9 838
37,4%
2013
3 627,807
7 423
10 185
42,6%
Z przedłożonych danych wynika, że poziom efektywności zatrudnieniowej staży w 2013 roku
był wyższy o 5,4% od poziomu efektywności w 2012 roku. Mając na uwadze przedstawione
w opracowaniach MPiPS wskaźniki efektywności zatrudnieniowej staży w 2012 i 2013 roku,
wynoszące dla województwa małopolskiego odpowiednio: 55,4%6 i 60,5%7, należy uznać,
iż wskaźniki osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, kształtowały się
na wyższym poziomie.
Dla celów określenia efektywności programu stażu, zbadano czy osoby kierowane do odbycia
stażu powróciły na rynek pracy w perspektywie dłuższej, niż przyjęta w programie statystyki
publicznej. Z akt uczestników staży oraz zapisów w SI Syriusz ustalono:
L.p.
nr umowy
o organizację
stażu
nr
ewidencyjny
osoby
bezrobotnej
okres udziału
w stażu
1.
UmSTAŻ/12/0179
z 16.05.2012 r.
220609/0002
01.06.2012 r. 30.11.2012 r.
2.
UmSTAŻ/12/0239
z 21.06.2012 r.
130905/0010
01.07.2012 r. 31.10.2012 r.
3.
UmSTAŻ/12/0210
z 25.05.2012 r.
050110/00001
01.06.2012 r. 30.11.2012 r.
4.
UmSTAŻ/13/0066
z 20.02.2013 r.
060912/00017
01.03.2013 r. 31.08.2013 r.
data podjęcia
zatrudnienia
u organizatora
stażu
osoba została
zatrudniona
u organizatora,
od 1.12.2012 r.
osoba została
zatrudniona
u organizatora,
od 1.11.2012 r.
osoba została
zatrudniona
u organizatora
1.12.2012 r.
osoba zatrudniona
u organizatora
17.02.2014 r.
ponowna rejestracja
w Urzędzie
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
Źródło: opracowanie DF MPiPS „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w 2012 roku”, Warszawa, maj 2013.
7
Źródło: opracowanie DF MPiPS „Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy
pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w 2013 roku”, Warszawa, czerwiec 2014.
6
8
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
5.
UmSTAŻ/13/0062
z 20.02.2013 r.
030112/00010
01.03.2013 r. 31.08.2013 r.
6.
UmSTAŻ/13/0117
z 28.02.2013 r.
030708/0005
01.03.2013 r. 31.08.2013 r.
7.
UmSTAŻ/13/0099
z 26.02.2013 r.
130607/0005
01.03.2013 r. 31.08.2013 r.
8.
UmSTAŻ/13/0120
z 01.03.2013
260599/0071
01.03.2013 r. 31.08.2013 r.
osoba zatrudniona
u organizatora,
od 1.09.2013 r.
osoba zatrudniona
u organizatora
od 1.09.2013 r.
osoba zatrudniona
u organizatora
od 1.09.2013 r.
osoba zatrudniona
u innego
pracodawcy
od 13.05.2014 r.
Organizator złożył
wyjaśnienie.
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
niezarejestrowana
na dzień kontroli
Z powyższych danych wynika, że z 8 osób, które zakończyły odbywanie stażu, 6 osób zostało
zatrudnionych u organizatora bezpośrednio po programie, 1 podjęła pracę u organizatora
po kilku miesiącach od zakończenia stażu, a 1 osoba podjęła zatrudnienie u innego
pracodawcy również po kilku miesiącach od zakończenia stażu. Do dnia kontroli żadna
z osób nie została ponownie zarejestrowana.
III. Rejestracja osób bezrobotnych w kontekście obowiązku opłacania składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
1.
Środki z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w PUP w Gorlicach.
W 2013 roku Urząd zaplanował na wydatki w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwotę 3.477.329 zł, przyjętą w Budżecie Powiatu
Uchwałą Nr 281/120/13 oraz Uchwałą Nr 282/120/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia
2 stycznia 2013 roku.
Na przestrzeni roku budżetowego dokonano czterech zmian w planie wydatków,
w oparciu o Uchwały Zarządu Powiatu Gorlickiego:
- Nr 293/130/13 z 6.03.2013 roku - zwiększenie w kwocie 2.034 zł,
- Nr 373/167/13 z 13.11.2013 roku - zwiększenie w kwocie 86.520 zł,
- Nr 385/172/13 z 11.12.2013 roku - zwiększenie w kwocie 341.131zł,
- Nr 393/175/13 z 30.12.2013 roku - zmniejszenie w kwocie 639 zł.
Ogółem Urząd w 2013 roku wydatkował kwotę 3.906.142 zł na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwrotu niewykorzystanej
dotacji w kwocie 232,80 zł Urząd dokonał 17 grudnia 2013 roku.
2. Badanie prawidłowości obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych
bez prawa do zasiłku
W toku kontroli z rejestru osób bezrobotnych prowadzonego zarówno w formie
tradycyjnej (papierowej), jak i SI Syriusz, do badania wybrano 20 akt osób bezrobotnych
o numerach ewidencyjnych wykazanych w tabeli w punkcie III.5. wystąpienia pokontrolnego
i ustalono:
9
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
1.
2.
3.
Rejestr osób bezrobotnych prowadzony był zgodnie z wymogami § 6 rozporządzenia
w sprawie rejestracji.
Wybrane do kontroli osoby bezrobotne zarejestrowały się poprzez zgłoszenie się
do Urzędu. W okresie od czerwca do końca 2013 roku za pośrednictwem elektronicznego
formularza zarejestrowało się 151 osób bezrobotnych, co stanowi 3,13% wszystkich osób
rejestrujących się w analogicznym okresie w Urzędzie.
Rejestracja osób bezrobotnych w Urzędzie przebiegała prawidłowo.
Wybrane losowo osoby bezrobotne figurujące w rejestrze i wyszczególnione w pkt III.5.
wystąpienia pokontrolnego, spełniały wymogi wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
o promocji zatrudnienia. Urząd dokonywał weryfikacji powyższych informacji poprzez
przedłożenie do podpisu osobom bezrobotnym oświadczenia, określającego uprawnienia,
ewentualne świadczenia z innych tytułów oraz sytuację tych osób (na odcinku C karty
rejestracyjnej).
Osobom rejestrującym się zakładano karty rejestracyjne w postaci elektronicznej.
Informacje i dane w nich zawarte poświadczone zostały podpisami osób bezrobotnych.
Osoby bezrobotne rejestrowano na podstawie kompletu wymaganych dokumentów
i danych określonych w § 5 ust. 1 i 6 rozporządzenia w sprawie rejestracji.
Osoby bezrobotne rejestrowano w dniu zgłoszenia się do Urzędu, zgodnie z wymogiem
właściwości terytorialnej oraz w sposób zapewniający poufność przekazywanych danych.
Urząd nie dokonał rejestracji osoby zarejestrowanej w innym powiatowym urzędzie
pracy. Od osób rejestrujących się pobierano oświadczenie o prawdziwości
przekazywanych danych, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz
przekazywano bezrobotnym informacje o prawach i obowiązkach oraz formach pomocy
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia.
Urząd dokumentował w aktach osób bezrobotnych fakt przekazywania, po zakończeniu
procesu rejestracji, wydruku danych z karty rejestracyjnej, kopii składanych oświadczeń
o prawdziwości składanych danych oraz informacji o prawach i obowiązkach osób
bezrobotnych, zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie rejestracji. Wyjątkiem
są trzy osoby bezrobotne o nr: 070599/0048, 100603/0023, 190701/0013, w aktach
których, nie udokumentowano potwierdzenia przekazania kopii lub wydruku danych
z karty rejestracyjnej.
W aktach osób bezrobotnych m.in. znajdowały się:
 prawidłowe decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną wydane z upoważnienia
Starosty Gorlickiego,
 oświadczenia dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, określające posiadanie bądź
nie posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 formularze ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, podpisane
przez osoby bezrobotne.
Zalecenie pokontrolne nr 2:
Każdorazowe
dokumentowanie
przekazywania
osobom
zarejestrowanym,
po zakończeniu procesu rejestracji, kopii lub wydruku danych z karty rejestracyjnej,
zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie rejestracji.
Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
4.
Osoby bezrobotne spełniały warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Podczas kontroli zapisów w zakładkach „ZUS” w SI Syriusz oraz programie Płatnik, nie
stwierdzono przypadków pominięcia osób bezrobotnych zgłoszeniem do ubezpieczenia
10
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
zdrowotnego. Osoby bezrobotne spełniały warunki do zgłoszenia o wyrejestrowaniu
z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu utraty statusu osoby bezrobotnej.
5.
Urząd dokonywał zgłoszeń bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ubezpieczenia
zdrowotnego w terminie 7 dni, określonym przepisami art. 36 ust. 4 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych w związku z art. 73 pkt 7, art. 75 ust. 9 oraz art. 74 ust. 1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Daty zgłoszeń poszczególnych osób przedstawiono poniżej:
Zgłoszenie
bezrobotnego do
ubezpieczenia
zdrowotnego data podpisu
formularza ZUS
ZZA
Zgłoszenie
bezrobotnego
do
ubezpieczenia
zdrowotnego data
w SI Syriusz
Zgłoszenie
bezrobotnego do
ubezpieczenia
zdrowotnego data zgłoszenia
do ZUS poprzez
program Płatnik
Lp.
Nr ewidencyjny
osoby bezrobotnej
Data powstania
obowiązku
ubezpieczenia
zdrowotnego data rejestracji
1
280613/00007
28.06.2013 r.
28.06.2013 r.
28.06.2013 r.
1.07.2013 r.
2
090401/0010
13.03.2013 r.
13.03.2013 r.
13.03.2013 r.
14.03.2013 r.
3
070599/0048
1.07.2013 r.
1.07.2013 r.
1.07.2013 r.
2.07.2013 r.
4
131113/00001
13.11.2013 r.
13.11.2013 r.
13.11.2013 r.
14.11.2013 r.
5
050606/0003
8.05.2013 r.
8.05.2013 r.
8.05.2013 r.
9.05.2013 r.
6
281211/00004
5.03.2013 r.
5.03.2013 r.
5.03.2013 r.
6.03.2013 r.
7
190701/0013
15.04.2013 r.
15.04.2013 r.
15.04.2013 r.
16.04.2013 r.
8
300610/00005
10.06.2013 r.
10.06.2013 r.
10.06.2013 r.
11.06.2013 r.
9
050313/00003
5.03.2013 r.
5.03.2013 r.
5.03.2013 r.
6.03.2013 r.
10
090712/00005
14.03.2013 r.
14.03.2013 r.
14.03.2013 r.
15.03.2013 r.
11
220813/00004
22.08.2013 r.
22.08.2013 r.
22.08.2013 r.
26.08.2013 r.
12
240909/0003
5.04.2013 r.
5.04.2013 r.
5.04.2013 r.
8.04.2013 r.
13
261109/0005
19.08.2013 r.
14
281107/0002
24.09.2013 r.
24.09.2013 r.
24.09.2013 r.
25.09.2013 r.
15
100603/0023
22.01.2013 r.
22.01.2013 r.
22.01.2013 r.
23.01.2013 r.
16
240706/0008
7.11.2013 r.
7.11.2013 r.
7.11.2013 r.
8.11.2013 r.
17
310507/0001
2.12.2013 r.
2.12.2013 r.
2.12.2013 r.
3.12.2013 r.
18
150710/00009
20.02.2013 r.
20.02.2013 r.
20.02.2013 r.
22.02.2013 r.
19
310113/00009
21.08.2013 r.
21.08.2013 r.
21.08.2013 r.
26.08.2013 r.
20
200606/0007
23.10.2013 r.
23.10.2013 r.
23.10.2013 r.
24.10.2013 r.
Ubezpieczenie w KRUS
Prawidłowość sposobu obliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie
zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Analiza prawidłowości ustalenia wysokości składek zdrowotnych i terminowość
ich odprowadzania, zrealizowana na wybranej próbie 20 osób bezrobotnych, wykazała:
1. Urząd obliczał i odprowadzał składki zdrowotne w prawidłowej wysokości, zgodnie
z art. 79 ust. 1 i 2, art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
3.
11
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
w związku art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia oraz z pkt 2
obwieszczenia MPiPS z 17 maja 2012 roku8 oraz z 7 maja 20139 w sprawie wysokości
zasiłku dla bezrobotnych.
Wymiar składki zdrowotnej obliczanej dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku
w 2013 roku wynosił:
- od 1.01.2013 roku do 31.05.2013 roku - 623,60 zł x 9% = 56,12 zł,
- od 1.06.2013 roku do 31.12.2013 roku - 646,70 zł x 9% = 58,20 zł.
2. Urząd opłacił składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w prawidłowej wysokości,
w okresach zgodnych z posiadanymi tytułami do podlegania ubezpieczeniom
zdrowotnym oraz przekazywał miesięczne transze przeznaczone na opłacenie składki
zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do 15 dnia następnego miesiąca za
każdy miesiąc kalendarzowy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych w związku z art. 87 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej.
IV. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach współpracuje z miejskimi i gminnymi ośrodkami
pomocy społecznej. Współpraca ta opiera się na wymianie informacji oraz podejmowanych
działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej na rzecz wspólnych
klientów - uczestników projektów i programów aktywizacyjnych. W celu realizacji
aktywizacji zawodowej wspólnych klientów, zawarte zostały porozumienia o współpracy ze
wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej w powiecie gorlickim oraz z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Golicach, które są kontynuowane.
W 2012 roku, PUP realizował, przy współpracy z OPS, program z zakresu robót
publicznych i prac społecznie użytecznych. Beneficjentami programu byli m. in. dłużnicy
alimentacyjni. Działania te Urząd kontynuował w latach 2013/2014, kierując wspólnych
klientów do robót publicznych. Również wspólnie oraz przy udziale innych jednostek z terenu
powiatu, realizują Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy,
będący częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdzie OPS są partnerami
lub realizatorami wspólnych zadań. W przypadku osób będących w szczególnie trudnej
sytuacji, Urząd negocjuje z OPS pokrycie dodatkowych kosztów, związanych z aktywizacją,
których PUP nie może pokryć.
W toku kontroli zbadano sposób wymiany informacji pomiędzy PUP i OPS, jako jednego
z czynników determinujących prawidłową realizację zadań Urzędu Pracy związanych
z koniecznością identyfikacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Ustalono, że Urząd Pracy do wymiany informacji z ośrodkami pomocy społecznej
wykorzystuje Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną, uruchomioną 1 stycznia
2014 roku. Platforma komunikacyjna zapewnia dwustronną wymianę danych dotyczących
wspólnych beneficjentów PUP, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zasady oraz
zakres udostępniania danych podlegających wymianie określono w umowach zawartych ze
wszystkimi 10 jednostkami z powiatu gorlickiego oraz w umowach między ośrodkami
pomocy społecznej a Sygnity S.A. Jak wynika z zawartych umów, Powiatowy Urząd Pracy
udostępnia ogólne informacje o klientach (m. in.: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia,
adres), dane dotyczące rejestracji, wysokości i okresów pobieranych świadczeń i zasiłków,
proponowanych i odbytych szkoleń, ofert pracy, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
8
9
M.P.2012.323
M.P.2013.391
12
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
historii kontaktów klienta PUP z urzędem oraz planowanych wizyt, oraz historii zatrudnienia
i statusów.
Wnioski końcowe.
W świetle powyższych ustaleń stwierdza się, że w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gorlicach, zadania objęte kontrolą realizowane były prawidłowo z uchybieniami.
W zakresie realizacji programów staży ustalono, iż:
1. Urząd w przyjętych zasadach organizacji staży, ustalił w 2014 roku okoliczność,
wyłączającą możliwość zorganizowania stażu dla współmałżonka, ponad warunki określone
w przepisach prawa.
2. W przyjętych zasadach organizacji staży, stosowanych w całym okresie objętym kontrolą,
w punkcie 5 pn. Wybór organizatorów, określono warunki wyboru organizatora stażu, które
nie wynikają z przepisów prawa, a określone zostały jako kryteria stosowane
w szczególności, przy dokonywaniu wyboru organizatora.
Tak sformułowany zapis kryteriów wyboru organizatora stażu, nie pozwala jednoznacznie
określić, czy ww. kryteria są preferencyjne w stosunku do pracodawców spełniających
te warunki, czy też są kryteriami wykluczającymi pracodawców, którzy ich nie spełniają.
Analiza treści niektórych pism, informujących pracodawców o negatywnym rozpatrzeniu
wniosku wykazała, iż odpowiedzi formułowane są w sposób wskazujący na rozstrzygający,
a nie uzupełniający charakter warunków wyboru organizatora, o których mowa w punkcie
5 Zasad organizacji miejsc staży, stosowanych na przestrzeni lat 2012-2014.
Ponadto, w toku kontroli zwrócono uwagę, iż:
 opracowane i stosowane przez Urząd wzory formularzy pomocne przy organizacji
staży, nie są wprowadzone zarządzeniem Dyrektora. Pomimo, iż taki obowiązek
nie wynika wprost z przepisów, mając na uwadze przejrzystość działania Urzędu
Pracy, jednoznaczne określenie terminów obowiązywania dokumentów oraz
usprawnienie procedur nadzoru, należy rozważyć wprowadzenie zarządzeniem
Dyrektora PUP katalogu wszystkich druków powszechnie stosowanych przez Urząd,
podlegających okresowej kontroli i aktualizacji.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż zadania w zakresie rejestracji i opłacania składek
zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, realizowane były prawidłowo,
z wyjątkiem
przypadków
nieudokumentowania
w aktach
osób
bezrobotnych
o nr 070599/0048, 100603/0023, 190701/0013, potwierdzenia przekazania kopii lub wydruku
danych z karty rejestracyjnej.
Pouczenie
Informuję Panią Dyrektor, iż na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przysługuje Pani Dyrektor uprawnienie do złożenia zastrzeżeń
do zaleceń pokontrolnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego.
W przypadku braku zastrzeżeń, o realizacji przedstawionych powyżej zaleceń
pokontrolnych i wykorzystaniu uwagi pokontrolnej, proszę mnie poinformować, w terminie
30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Niezależnie od powyższego, proszę również o poinformowanie mnie o wykonaniu
zalecenia pokontrolnego nr 1, w terminie 14 dni od momentu jego zrealizowania, jeżeli
13
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
informacja o wykonaniu, nie zostanie zawarta w zawiadomieniu o sposobie wykorzystania
uwagi i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach
niepodjęcia tych działań.
Zgodnie z treścią art. 115 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy: „Kto nie realizuje zaleceń wojewody, o których mowa w art. 113 – podlega karze
pieniężnej w wysokości do 6.000 zł.”
Otrzymują:
1 x Adresat
1 x Pan Karol Górski
Starosta Gorlicki
1 x aa
Jerzy Miller
14
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
Download