Wstęp - BazaTematow.pl

advertisement
Wstęp
Każde zachowanie osoby dorosłej, starszej wobec dziecka, które służy podniecaniu się i
zaspakajaniu popędu seksualnego, jest przemocą seksualną wobec tego dziecka. Seksualna
aktywność pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem zawsze opiera się na wykorzystywaniu
władzy, przewagi dorosłego nad dzieckiem, dlatego traktowana jest jako wykorzystanie
seksualne dziecka. O tym, kto jest dzieckiem, a kto nie, decyduje kryterium prawne. W Polsce
osoba poniżej 15 roku życia jest zawsze dzieckiem, niezależnie od zaawansowania
biologicznego rozwoju. Co piąta dziewczynka (około 20%) i co piętnasty chłopiec (około 6%)
przeżywa jakąś formę nadużycia seksualnego. Przemocy kazirodczej doznaje około 3%
dziewcząt i 1% chłopców. Większość aktów przemocy seksualnej wobec dzieci dokonują
mężczyźni, czynów tych dopuszczają się również kobiety, ale w znacznie mniejszym
zakresie. W 80% przypadków wykorzystań seksualnych dokonują osoby z najbliższego
otoczenia dziecka, znane mu. Są to: sąsiedzi, znajomi rodziców, dalecy krewni, tzw.
"wujkowie", prawdziwi wujkowie i ciocie, bracia, siostry, ojczymowie, macochy, ojcowie i
matki. Kazirodztwo ma miejsce zarówno w rodzinach z tak zwanego "marginesu", jak i w
dobrze, czy nawet wysoko wykształconych i dobrze sytuowanych.
O wykorzystywaniu seksualnym dzieci słyszymy na każdym kroku. Dlatego postanowiłam
wgłębić się w ten temat. Na początku wyjaśnię pojęcia przemocy seksualnej oraz
kazirodztwa. W drugim rozdziale przedstawię współczesne podejście do przemocy. Następnie
wymienię rodzaje tego problemu. W czwartym rozdziale opiszę w jaki sposób można
rozpoznać kiedy dziecko zostało wykorzystane (objawy). Konsekwencje również są wazne
dlatego zostały zawarte w piątym punkcie. Pod koniec pracy zastanowię się w jaki sposób
można pomóc takim dzieciom. Ostatni rozdział zawiera mity o przemocy w rodzinie.
Rozdział I:
Definicja przemocy seksualnej wobec dziecka oraz kazirodztwa.
Istnieje wiele definicji przemocy seksualnej wobec dzieci, które nie zawsze są zgodne ze
sobą. W literaturze przedmiotu obok "przemocy seksualnej wobec dzieci" stosuje się
zamiennie takie terminy, jak: "wykorzystywanie seksualne", "krzywdzenie seksualne",
"molestowanie seksualne", czy też "nadużycie seksualne". Światowa Organizacja Zdrowia
proponuje używanie terminu "przemoc seksualna", przez którą rozumie się wykorzystywanie
dzieci
dla
uzyskiwania
przyjemności
seksualnej
przez
osoby
dorosłe.
Różne aspekty przemocy seksualnej łączy w sposób wyczerpujący definicja proponowana
przez Standing Committe on Sexually Abused Children; zgodnie z nią za dziecko
wykorzystane seksualnie można uznać każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony (wiek
ten określa prawo), którą osoba dojrzała seksualnie naraża na jakąkolwiek aktywność natury
seksualnej, w celu seksualnego zaspokojenia. Należy podkreślić, że seksualna aktywność
pomiędzy dorosłym a dzieckiem traktowana jest zawsze jako nadużycie.
Kazirodztwo
to
współżycie
seksualne
między spokrewnionymi
osobami.
Stopień
pokrewieństwa określają normy prawne. Szczególną formą kazirodztwa są zachowania
seksualne osób dorosłych, głównie ojców, w stosunku do własnych bądź przysposobionych
dzieci. Kazirodztwo wobec dziecka zalicza się do czynów pedofilnych. Z badań wynika, że ze względu na więź pokrewieństwa - konsekwencje kazirodztwa są dla ofiary o wiele bardziej
dotkliwe niż w wypadku innych czynów o tym charakterze. Zależność dziecka od rodziców
sprawia, że ma ono utrudnioną możliwość obrony, ucieczki, czy też separacji od sprawcy.
Tenże, posiadając władzę rodzicielską, dysponuje większą swobodą działania i ma stały i
nieograniczony dostęp do swojej ofiary. Wykorzystywanie seksualnie dziecka w rodzinie
zazwyczaj powtarza się w sposób systematyczny przez dłuższy czas, rzadziej ma charakter
epizodyczny. Ingerencja osób trzecich działających w obronie dziecka jest utrudniona.
Dziecko zazwyczaj zmuszone jest do uruchomienia długotrwałych strategii zaradczych,
pozwalających na pozostanie w rodzinie, która jest zarówno źródłem patologii, jak i oparcia.
(Niebieska Linia 03/20/2002, Sylwia Kluczyńska ).
Rozdział II:
Współczesne podejście do przemocy.
Krzywdzenie dzieci jest częścią przemocy w rodzinie, obejmującej zarówno dzieci, jak i
dorosłych ludzi.
Perspektywa prawna pokazuje zapisy kodeksowe oraz obowiązki instytucji związanych z
wymiarem sprawiedliwości, które w różnych krajach, a także i w Polsce, precyzują zadania i
wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami. Wiemy jednak, że przemoc
rodzinna, a szczególnie przemoc wobec dzieci, z trudem się odnajduje w labiryntach pałacu
sprawiedliwości.
Perspektywa moralna odwołuje się do ludzkiego sumienia i do ludzkiej wrażliwości. Wiemy
jednak, że sumienie podatne jest na złudzenia i że nikt nie chce czuć się złoczyńcą w stosunku
do swoich dzieci. W żadnej innej sprawie ludzie nie przejawiają takiej pomysłowości jak w
dostarczaniu dobrych argumentów i racjonalnych uzasadnień dla złej praktyki wobec dzieci.
Zawsze można znaleźć powód, dla którego dziecko zostanie ukarane, skrzyczane, odsunięte
czy nawet poniżone - dla jego własnego dobra. Dlatego perspektywa moralna słabo strzeże
dzieci przed ich rodzicami.
Perspektywa społeczno-kulturowa pokazuje wpływ postaw społecznych i stereotypów
kulturowych na sposób traktowania dzieci przez rodziców. Z tej właśnie perspektywy
możemy zobaczyć, jak w pewnych okolicznościach świadomość faktów krzywdzenia dzieci
uruchamia znaczące siły społeczne protestujące przeciw przemocy. Dzięki tej perspektywie
mamy nadzieję, że nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale ludzie - tworzący rodzinne,
sąsiedzkie, lokalne społeczności - będą mogli użyć swojej siły, by powstrzymać przemoc.
Perspektywa psychologiczna, która zwraca uwagę na cierpienie dzieci i złożoność interakcji
w rodzinie, pokazuje, że jest tam nie tylko wiele tajemnic, ale także problemów, z którymi
trudno się uporać. Z tej perspektywy łatwo zauważyć, że oprócz interwencji,
powstrzymywania przemocy, trzeba dzieciom skrzywdzonym dostarczyć także pomocy
psychologicznej, czasem psychoterapii, a czasem tylko zwyczajnego wsparcia, dzięki,
któremu rany będą się zabliźniać. Musimy pamiętać, że nie zawsze wystarczy tylko
przerwanie przemocy. (Piekarska A., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999)
Rozdział III:
Rodzaje przemocy seksualnej.
Istnieje wiele typologii przemocy seksualnej wobec dzieci; najczęściej badacze wyróżniają
następujące jej rodzaje:
1. Bez kontaktu fizycznego Rozmowy o treści seksualnej
Sprawca wyraża wprost swoje pragnienia seksualne wobec dziecka (np. Popatrz na mojego
siusiaka, pokaż mi to, co masz pod majteczkami), wyraża opinie na temat atrakcyjności
erotycznej dziecka lub własnej (Masz ładną pupę, chcę ją lepiej obejrzeć, masz piękne
cycuszki, chcę je pocałować itp.) albo opowiada dziecku o swojej aktywności seksualnej z
innymi osobami. Ekspozycja anatomii i czynności seksualnej
Sprawca pokazuje dziecku swoje intymne części ciała, może też masturbować się w jego
obecności. Podglądactwo.
Dziecko jest podglądane w czasie kąpieli, czynności fizjologicznych; towarzyszy temu
podniecenie i masturbacja sprawcy.
2. Kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części ciała Dotykanie ciała
dziecka Całowanie intymnych części jego ciała. Ocieractwo. Pobudzanie ręczne narządów
płciowych dziecka
3. Kontakty oralno-genitalne
4. Stosunki udowe
5. Penetracja seksualna (oralno-genitalna)
6. Komercyjne seksualne wykorzystywanie dzieci (np. dziecięca pornografia czy
prostytucja)
7. Seksualne wykorzystywanie dzieci powiązane z innymi formami przemocy (np.
dewiacyjne formy przemocy seksualnej) (Niebieska Linia 02/07/2000, Monika
Jaroszewska, Przemoc ma różne odmiany )
Rozdział IV:
Jak rozpoznać przemoc seksualna wobec dziecka?
Objawy.somatyczne
Najczęściej mają charakter pośredni. Należą do nich:

Ciąża

Choroby weneryczne

Wirus HIV

Infekcje dróg moczowo-płciowych

Urazy zewnętrznych narządów płciowych

Urazy odbytu, pochwy

Przerwanie błony dziewiczej

Krwawienie z narządów rodnych

Ból przy oddawaniu moczu czy kału, krwawe stolce

Infekcje jamy ustnej
Wymienione objawy (oprócz ciąży, choroby wenerycznej) wyłącznie sugerują, iż są
konsekwencją nadużycia seksualnego. Mogą one powstać z innych powodów. Same w sobie
mają niewielką wartość diagnostyczną, ale stanowią ważny element rozpoznania
wykorzystania seksualnego, w powiązaniu ze stwierdzonymi objawami psychologicznymi i
behawioralnymi.
Objawy psychologiczne i behawioralne

Nadmierna erotyzacja dziecka: prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne,
erotyczne rysunki lub zabawy, agresja seksualna wobec rówieśników, wczesna lub
nasilona masturbacja dziecięca, nieadekwatna do fazy rozwoju psychoseksualnego,
nieadekwatny do poziomu rozwoju dziecka język dotyczący sfery seksualnej

Obniżony nastrój

Lęk, niepokój (dziecko może bać się iść do szkoły, boi się kontaktów z ludźmi, boi się
spać samo itd.)

Poczucie winy, niska samoocena

Myśli samobójcze

Koszmary

Lęki nocne

Nadpobudliwość psychoruchowa

Trudności w koncentracji uwagi Wtórne moczenie nocne

Zachowania regresywne (np. powrót do ssania palca czy smoczka)

Picie alkoholu, narkotyzowanie się

Prostytucja

Zaburzenia łaknienia - anoreksja, bulimia

Problemy szkolne, złe relacje z rówieśnikami
Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty. Większość z
tych zachowań może mieć związek z innymi problemami dziecka, choć na pewno zawsze
trzeba je poważnie rozważyć pod kątem nadużycia seksualnego. (Glaser D., Frosh S., Dziecko
seksualnie wykorzystane, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.)
Klasyfikacja objawów przemocy seksualnej (według Frances Sink)
I poziom
Bezpośrednia
komunikacja
Dziecko mówi o swoich przeżyciach, potrafi to pokazać na sobie; może
pokazać np. siniaki na ciele, plamę nasienia
II poziom
Komunikaty
Przeżywa lęk, napięcie, podejmuje zabawy o treści erotycznej itp.
pośrednie
III poziom
Ostre urazowe
objawy
IV poziom
Objawy stresu
chronicznego
Cierpi na zaburzenia snu, moczenie nocne, zaburzenie łaknienia, płaczliwość,
problemy szkolne
Ma zaburzenia psychosomatyczne, depresję, izoluję się, podejmuje próby
samobójcze
(Margolis A., Zespół dziecka maltretowanego. Diagnostyka medyczna, Warszawa 1998)
Rozdział V:
Konsekwencje przemocy seksualnej.
Objawy wykorzystywania seksualnego należy odróżnić od skutków, które mogą wystąpić po
upływie pewnego czasu. To, jakie konsekwencje poniesie dziecko w późniejszym życiu,
zależy między innymi od takich czynników, jak: wiek, jego osobowość, formy i przebieg
przemocy seksualnej, więź z rodzicami. Następstwa są zdecydowanie poważniejsze, gdy:
 Sprawca był agresywny, brutalny, stosował takie formy przemocy, jak: kontakty analne,
oralne, dewiacyjne;
 Dziecko było wielokrotnie wykorzystywane;
 Sprawcą była osoba z najbliższej rodziny dziecka (ojciec, wujek, kuzyn itp.);
 Dziecko było pozbawione pomocy i wsparcia ze strony swojej najbliższej rodziny;
 Było wielokrotnie przesłuchiwane w obecności wielu obcych dla siebie osób;
 Po zdarzeniu nie uzyskało profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
Badania potwierdzają, że osoby dorosłe, wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie, cechuje
ogólnie niższa samoocena, większa skłonność do nałogowego sięgania po narkotyki i alkohol,
skłonność do zaburzeń nastrojów czy problemów interpersonalnych. Mogą u nich wystąpić
zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, depresje, próby samobójcze. Osoby
seksualnie wykorzystane w dzieciństwie miewają w życiu dorosłym trudność w
poszanowaniu swoich intymnych granic, mogą podejmować przypadkowe, anonimowe
kontakty seksualne z wieloma różnymi partnerami, bez zaangażowania emocjonalnego.
Osoby takie nie tylko same są narażone na przemoc seksualną w życiu dorosłym, ale
wykazują skłonność do jej stosowania wobec innych (szczególnie dzieje się tak w przypadku
ofiar-mężczyzn). (Glaser D., Frosh S., Dziecko seksualnie wykorzystane, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995)
Rozdział VI:
Jak pomóc?
Dziecko wykorzystane seksualnie zazwyczaj potrzebuje wszechstronnej pomocy. Osoby,
które zajmują się sprawą, powinny ze sobą współpracować. Nie wolno dopuścić do tego, by
dziecko było narażone na wielokrotne odpytywanie przez różnych specjalistów na temat tego,
co się wydarzyło. Warto zadbać o zapis wywiadu na taśmie video albo magnetofonowej.
Nagranie
zaoszczędzi
dziecku
niepotrzebnych
przesłuchań.
Z reguły pomocy potrzebuje również rodzina dziecka, które doświadczyło przemocy
seksualnej. Matki dzieci wykorzystywanych seksualnie przez ich partnerów mogą czuć się
winne, zagubione, przestraszone, zdradzone. Dość często zdarza się, że nie wierzą swoim
dzieciom, martwią się tym, co powie rodzina, otoczenie. Mogą odczuwać złość na partnera za
to, co zrobił, na dziecko, że im nie powiedziało, w końcu na siebie, że nie umiały temu
zaradzić. Myślą o sobie: Jestem złą matką, żoną, kochanką, to przeze mnie wszystko się stało.
Potrzebują wsparcia profesjonalistów. Udzielona pomoc pozwala matce na lepszą ochronę
dziecka
przed
dalszymi
nadużyciami.
Warto, by matka dziecka wykorzystywanego seksualnego przez ojca dowiedziała się, że:
 nie jest winna i odpowiedzialna za zachowanie swojego partnera;
 sprawcy dbają o zachowanie nadużycia w tajemnicy i dlatego mogła nie zauważyć tego,
co dzieje się w domu - wykorzystywanie seksualne dziecka przez partnera jest ostatnią
rzeczą, jakiej matki mogą się spodziewać;
 mężczyźni wykorzystujący seksualnie dzieci z różnych powodów nie potrafią
kontrolować swojego seksualnego zachowania;
 dziecko nie ponosi winy za to, co się stało, nawet jeśli nie powiedziało o tym albo chciało
spędzać czas ze sprawcą;
 jest potrzebna swojemu dziecku i może zrobić wiele, by mu pomóc.
Co powinien terapeuta i rodzic:
 Zapewnij dziecko, że mu wierzysz.
 Zadbaj o jego bezpieczeństwo, zrób wszystko, by uchronić je przed kolejnymi aktami
przemocy.
 Pochwal i doceń to, że opowiedziało o tym, co się wydarzyło.
 Spróbuj zrozumieć i zaakceptować fakt, że o molestowaniu nie powiedziało wcześniej.
 Nie obwiniaj dziecka za to, co się stało.
 Wytłumacz mu, że całą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ponosi sprawca.
 Pozwól dziecku odczuwać i wyrażać wszystkie uczucia, jakie przeżywa w związku z
zaistniałą sytuacją (zarówno pozytywne, jak i negatywne).
 Nie powstrzymuj się od bliskiego, fizycznego kontaktu z dzieckiem.
 Nie bądź wobec niego nadopiekuńczy.
 Zapewnij mu specjalistyczną pomoc (medyczną, psychologiczną, prawną).
Rozdział VII:
Mity i stereotypy na temat przemocy
Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w domu. Świadczą o tym chociażby powszechnie
panujące mity, stereotypy, przysłowia i porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na
akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich.
Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony świadków przemocy, ofiary
zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają w przekonaniu o bezkarności ich czynów.
Mity o przemocy w rodzinie:
Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie powinien się wtrącać
Nieprawda
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo
groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc ani nie
znosi
odpowiedzialności
za
popełnianie
czynów
karnych
przez
prawo.
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego
Nieprawda
Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu
wykształcenia
czy
sytuacji
materialnej.
Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar
Nieprawda
Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to także
poniżanie,
obelgi,
zmuszanie
do
określonych
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył
zachowań,
grożenie,
zastraszanie.
Nieprawda
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to co zrobił czy
powiedział.
Nikt
nie
ma
prawa
znęcać
się,
poniżać,
bić
innych.
Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych
Nieprawda
Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Policja
jest powołana dla ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i
ścigania sprawców przestępstw bez względu na to czy ofiara należy do rodziny sprawcy czy
nie. Blisko 90% badanych uważa, że w przypadku przemocy w rodzinie ktoś powinien
interweniować, a 80% badanych uważa, że powinna to robić policja. Pozostali wskazują na
innych
członków
rodzin
i
sąsiadów
(OBOP,
grudzień
1997).
Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc
Nieprawda
Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.
Wypróbowują różne, często nieracjonalne strategie obronne, które w konsekwencji powodują
nasilenie.przemocy.
To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy
Nieprawda
Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte
stanowcze działania wobec sprawcy - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w
ekstremalnych
sytuacjach,
gdy
przemoc
ma
już
długą
historię.
Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy
Nieprawda
Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, że ofiary nie odchodzą od
sprawcy wynika zwykle z ich zależności od sprawcy, z trudności mieszkaniowych, z
przekonań odnośnie małżeństwa, z nacisków jakim są poddawane ofiary ze strony sprawcy, a
także
rodziny,
kolegów,
sąsiadów.
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol
Nieprawda
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane pod
jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy, sprawcy często piją po to, by
znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują usprawiedliwiać swoje
zachowania,
by
uniknąć
odpowiedzialności.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje
Nieprawda
Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do
wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub postęp (patrz art. 168 k.k.)
i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do
decydowania
o
swoim
życiu
intymnym,
akt
ślubu
nie
odbiera
tego
prawa.
Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie
Nieprawda
Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest
demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą. (strona
internetowa:www.parpa.pl)
Wykaz placówek, które pomagają dzieciom czyli gdzie szukać pomocy:
 Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji "Dzieci Niczyje"
Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. 616-03-14, 616-02-68
 Poradnia "OPTA"
Warszawa, ul. Okólnik 11A m. 34, tel. 826-39-16
 Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP
Warszawa, ul. Fieldorfa 40, tel. (0 22) 610-20-56
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Kraków, ul. Radziwiłłowska 8B, tel.(012) 421-92-82
 Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"
Gdańsk, ul. Olsztyńska 41, tel.(0 58) 31-92-62
 Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
Gdańsk, al. Zwycięstwa 27, tel. (0 58) 341 73 77
 Ośrodek Terapii Rodzin
Łódź, ul. Franciszkańska 85, tel. 40-65-91
 Przychodnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
Łódź, ul. Jaracza 11, tel.(0 42) 632 28 04
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin
Katowice, ul. Bednarza 2, tel. 156-92-78
 Specjalistyczne Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży "Zawilec"
Koszalin, ul. Morska 43, tel. 43-00-81
 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Tama"
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7, tel. 41-40-46
 Ogólnopolska Bezpłatna Linia Telefoniczna dla Ofiar Przemocy:
0-800-20002
 Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCK
Bielsko - Biała, ul. ks. Brzóski 3, tel. (0 33) 14 62 21
 Pora dnia Młodzieżowa Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Zielona Góra, ul. Westerplatte 27, tel. (0 68) 325 51 50
 Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Opole, ul. Damrota 6, tel. (0 77) 454 48 45
 Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju rodziny
Poznań, ul. 27 Grudnia 19, tel. (0 61) 852 85 58
 Oddziały Komitetu Obrony Praw Dziecka na terenie całego kraju.
Warszawa, ul. Hoża 27 A lok. 5, tel/fax. (0 22) 626 94 19 lub (0 22) 626 94 21
(strona internetowa:www.kopd.pl)
BIBLIOGRAFIA:
1. Glaser D., Frosh S., Dziecko seksualnie wykorzystane, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1995
2. Margolis A., Zespół dziecka maltretowanego. Diagnostyka medyczna, Warszawa 1998
3.
Niebieska Linia 02/07/2000, Monika Jaroszewska, Przemoc ma różne odmiany
4.
Niebieska Linia 03/20/2002, Sylwia Kluczyńska
5.
Piekarska A., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999
6.
strona internetowa:www.parpa.pl
7.
strona internetowa:www.kopd.pl
x60
Download