zagrożenia w sieci

advertisement
PROJEKT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM "KRZYK" SPOTKANIA Z INNYM? - OK!,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EOG DO PROGRAMU „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI”
 jest uczuciem, informującym nas, że dzieje się coś
złego, co nam zagraża, godzi w naszą godności,
narusza nasze prawa albo szkodzi naszym
interesom.
 Emocja ta mobilizuje nas do działania w obliczu
zagrożenia lub przeciwności. Agresja zatem nie
jest uczuciem złym, staje się problemem dopiero
wtedy, gdy jest niedojrzale i destrukcyjnie
wyrażana.
–to świadome wykorzystanie swojej przewagi
(fizycznej, emocjonalnej, społecznej,
ekonomicznej) nad drugim człowiekiem.
Mamy z nią do czynienia, kiedy osoba słabsza czyli
ofiara jest przez dłuższy czas poddana
negatywnym działaniom osoby lub grupy osób
silniejszych, czyli sprawców przemocy oraz jest od
nich zależna.
Ponieważ czasem odróżnienie agresji od przemocy
bywa trudne –istnieją kryteria, które pozwalają na
określenie czy dochodzi do aktów przemocy
A mianowicie:
 istnienie nierównowagi sił pomiędzy sprawcą a
ofiarą,
 długofalowy charakter zjawiska,
 cykliczność zachowań,
 występowanie sztywnych ról: sprawcy, ofiary i
świadka
 trwająca zależność sprawcy i ofiary
Przemoc może stać się również formą
uzależnienia, jeżeli zachowanie takie stanowi
rozładowanie napięcia emocjonalnego –ponieważ
jej sprawcy doznają wtedy wyraźnej ulgi i dlatego
skłonni są powtarzać swoje zachowania.
Z tego względu przemoc sama się nie kończy, a
wręcz karmi się milczeniem i izolacją
uczestników tego zjawiska.
Dlatego też potrzebna jest interwencja z zewnątrz!
Przemoc
dzielimy na:
Bójki
Kradzieże
Niszczenie cudzej własności
Grożenie
Obrażanie
Rozpowszechnianie plotek i
oszczerstw
Grożenie gestami
Spoglądanie spode łba
Izolowanie
Wyzywanie np. przez
komunikatory
Podawanie się za kogoś innego,
aby go ośmieszyć
Wrzucanie do Internetu zdjęć
osób, które tego nie akceptują
Bez względu na rodzaj przemocy, są to osoby, które
przeżywają poczucie poniżenia, upokorzenia, lęk,
rozpacz i smutek.
Nierzadko czują się osamotnione w swoim cierpieniu,
niezrozumiane, bezradne i bezsilne.
Często wstydzą się siebie i czują winne za przemoc
stosowaną przez innych i przez to, że nie potrafią się
uporać z problemem.
Długotrwałe pozostawanie w sytuacji przemocy wiąże
się z przeżywaniem wyjątkowo silnych i trudnych
emocji.
Degraduje to wrażliwość społeczną, wpływa na sposób
myślenia o sobie i innych, a w konsekwencji na
zachowanie, co za tym idzie-relacje z otoczeniem.
Niestety skutki są długofalowe, a czasem
nieodwracalne...
Trwały uraz psychiczny
Obniżenie samooceny
Zaniżone poczucie własnej wartości
Problemy społeczne –trudności w
nawiązywaniu kontaktów
Skłonność do izolacji
Myśli samobójcze.
Dlaczego stosujemy
przemoc?
Przemoc jest formą kontrolowania otoczenia
–ponieważ sprawca nierzadko zdaje sobie
sprawę, że ludzie przebywają w jego
towarzystwie lub robią coś dla niego z
przymusu, a nie własnej woli czy sympatii.
Agresja i przemoc górują nad człowiekiem,
upośledzają jego wolę i uniemożliwiają
tworzenie satysfakcjonujących relacji z drugim
człowiekiem.
Kim są sprawcy
przemocy?
 Mają silną potrzebę dominacji i podporządkowywania
sobie innych. Przyjemność sprawia im moc, władza
i zagrożenie innym.
 Przechwalają się swoją rzeczywistą lub wyimaginowaną
przewagą nad kolegami.
 Łatwo wpadają w złość, są impulsywni i mają niską
tolerancję na frustrację oraz na sprzeciw.
 Utrwalają w sobie agresywny sposób bycia, dochodzi do
brutalizacji ich zachowania przez co obniża się granica
przyjętej normy dot. właściwego współżycia społecznego.
Stosowanie agresji i przemocy nigdy nie
rozwiązuje problemu i przynosi tylko chwilową
ulgę.
Sprawcę przemocy zawsze dosięgają też
konsekwencje prawne, mogące zaważyć na
całym dorosłym życiu oprawcy.
Tolerowanie przemocy, jest ich współudziałem
w jej stosowaniu.
Pod adresem: www.niebieskalinia.pl
e-mail: [email protected]
Lub pod numerem tel. 116 123
Agresja
elektroniczna
i cyberprzemoc
 Poczta elektroniczna,
 Czaty, Komunikatory,
 Strony internetowe,
 Blogi,
 Serwisy społecznościowe,
 Grupy dyskusyjne,
 Serwisy SMS i MMS.
 Anonimowość sprawcy- ofiara nie wie czy jest
prześladowana przez jedną osobę czy więcej, czy
sprawcą jest chłopak czy dziewczyna, kolega czy wróg,
ktoś znajomy czy osoba obca.
 Ciągłość oddziaływania- ofiara dostępna jest dla
sprawcy właściwie bez przerwy i nie posiada miejsca w
którym może się ukryć.
 Występowanie nieograniczonej i niewidzialnej
publiczności.
 Efekt „kabiny pilota”- sprawca nie widzi
bezpośrednio cierpienia swojej ofiary, niekiedy nie ma
świadomości że jego zachowania krzywdzą innych.
 Styczność z wieloma osobami lub ich profilami,
stronami, itp.- pozwala na łatwe i nie powiązane z
konsekwencjami dla sprawcy atakowanie osób często
nieznanych.
 Włamywanie się do kont pocztowych i
komunikatorów w celu wysyłania w czyimś imieniu
złośliwych bądź zawstydzających materiałów.
 Flaming- agresywna wymiana zdań pomiędzy
uczestnikami kanałów komunikacji internetowej,
które mająca z reguły charakter publiczny.
 Prześladowanie- regularne przesyłanie
nieprzyjemnych, agresywnych, ośmieszających
wiadomości do ofiary
 Kradzież tożsamości- podszywanie się w
ceberprzestrzeni pod ofiarę.
 Upublicznianie tajemnic- prywatnych wiadomości,
rozmów, listów, zdjęć.
 Śledzenie- „śledzenie” innej osoby elektronicznie,
bombardowanie niechcianymi komunikatami.
 Happy slapping- prowokowanie lub atakowanie
osoby a następnie dokumentowanie zdarzenia za
pomocą filmu lub zdjęć i rozpowszechnianie
kompromitującego materiału.
 Wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie
lub przy użyciu telefonu.
 Tworzenie stron internetowych zawierających
ośmieszające innych historie, komiksy albo żarty,
rozsyłanie i publikowanie tekstów kompromitujących
inne osoby.
 Wykluczenie- celowe usunięcie lub niedopuszczenie
danej osoby do listy kontaktów internetowych.
 Agresja techniczna- celowe rozsyłanie wirusów,
włamywanie się do cudzych komputerów, blokowanie
dostępów do pewnych usług.
Działania takie często obliczone
są na żart
i pozornie nie stwarzają
większego zagrożenia, jednak
przemoc online może być
bardzo dotkliwa.
 Postępująca brutalizacja życia społecznego
 Obniżenie poziom używanego języka,
 Pozornie niska szkodliwość czynu,
 Iluzoryczna anonimowość,
 Skąpa ilość informacji zwrotnych,
 Bycie niewidocznym dla innych,
 Zwiększone poczucie ego z racji samotnego
przebywania przed ekranem komputera.
Cyberprzemoc tak samo jak przemoc
fizyczna i słowna pociąga za sobą
konsekwencje prawne!
Skuteczność wykrywania pozornie
anonimowych użytkowników
Internetu z roku na rok jest coraz
wyższa.
 W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy –




Kodeks Karny, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr
72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc, jak i stalking w Polsce
za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na
podstawie art. 190 a K. K.:
paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub
osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza
jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się
pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej
dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub
osobistej.
paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2
jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2
następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Pod adresem: www.helpline.org.pl
oraz bezpłatnym numerem telefonu:
0 800 100 100
Pod adresem: [email protected]
za pomocą formularza na www.dyzurnet.pl
lub pod nr telefonu:
0 801 615 005.
Dziękuję za uwagę.
Download