POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE Kiedy mówimy o

advertisement
POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE
Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie?
Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa jest to działanie intencjonalne
i skierowane przeciwko innym członkom rodziny naruszające prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich nietykalność fizyczną, szacunek, godność czy też wolność. Przemoc powoduje
szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, wywołuje ból, cierpienie, a także krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą.
Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie dotyczy członków rodziny, przez których należy rozumieć wstępnych
(rodziców i dziadków), zastępnych (dzieci, wnuki), małżonka, rodzeństwo, osobę pozostającą przy
wspólnym pożyciu, osobę przysposobioną i jej małżonka oraz powinowatych w tej samej lini lub
stopniu.
Rodzaje przemocy w rodzinie:
1. przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, przetrzymywanie, obezwładnienie, szczypanie,
kopanie, duszenie, bicie, policzkowanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni,
porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy;
2. przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzneia, narzucanie własnych
poglądów, zainteresowań, brak szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej,
kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osbami, domaganie sie posłuszeństwa,
ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie groźb;
3. przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego i praktyk seksualnych, demonstrowanie
zazdrości, krytyka zachowań seksualnych;
4. przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy
zarobkowej , nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny;
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniau przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2015 poz.
1390).
PROCEDURA „ NIEBIESKIE KARTY”
Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i
realizowanych przez przedstawicieli:
* jednostek pomocy społecznej
* komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
* policji
* oświaty
* ochrony zdrowia
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez
przedstawiciela jednego z w/w podmiotów w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny
lub
w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem
przemocy w rodzinie.
PROCEDURA NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ !!!
Procedurę oraz wzory formularzy określa:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245 z dnia 3 października
2011 r.)
Download