Klasa I Rozdział I. Początki cywilizacji Najdawniejsze dzieje

advertisement
Klasa I
Rozdział I. Początki cywilizacji
Najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię pierwszych cywilizacji.
Uczeń:
- wyjaśnia najważniejsze terminy związane z omawianym okresem,
- wyjaśnia rolę archeologii w rekonstrukcji dawnych dziejów,
- wykazuje się znajomością położenia geograficznego siedzib pierwszych ludzi oraz
najstarszych cywilizacji,
- wyjaśnia
ingerencji
uzależnienia człowieka od warunków geograficzno-przyrodniczych i ludzkiej
w nie,
- dostrzega wpływ wynalazków technicznych na sposób życia człowieka,
- dostrzega zależności między powstaniem cywilizacji i państwa a organizacją pracy,
- wymienia starożytne religie politeistyczne i monoteistyczne oraz wskazuje różnicę między
nimi,
- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,
- ocenia osiągnięcia pierwszych cywilizacji starożytnych.
Rozdział II. Antyczna Grecja
Dzieje cywilizacji greckiej oraz jej dokonań kulturalnych i naukowych.
Uczeń:
- wymienia terminy związane ze starożytną Grecją,
- wskazuje na mapie położenia Grecji, jej kolonii i kierunków ekspansji,
- wyjaśnia rolę warunków naturalnych w życiu Greków,
- wymienia czynniki jednoczące wszystkich Greków,
- dostrzega związki pomiędzy kulturą grecką a kulturą współczesną (olimpiady, teatr,
mitologia, literatura i sztuka),
- ocenia udział Greków w kształtowaniu się kultury śródziemnomorskiej,
- ocenia zasady demokracji ateńskiej,
- wykazuje się znajomością różnic pomiędzy demokracją ateńską i współczesną
- określa cechy i okoliczności powstania kultury hellenistycznej,
- przedstawia ponadczasowe wartości filozofii greckiej,
- porządkuje wydarzenia według ich następstwa w czasie,
- selekcjonuje informacje pozwalające dostrzec przyczyny i skutki omawianych wydarzeń.
Rozdział III. Imperium Rzymskie
Dzieje starożytnego Rzymu.
Uczeń:
- wykazuje się znajomością położenia geograficznego Rzymu i kierunków jego ekspansji,
- wymienia terminy związane z dziejami starożytnego Rzymu,
- porównanie ustroju Aten z ustrojem Rzymu oraz wskazuje podobieństwa i różnice
pomiędzy nimi, - ocena etyczna igrzysk rzymskich i porównanie ich z greckimi,
- przedstawia cywilizacyjne osiągnięcia Rzymian,
- omawia korzenie chrześcijaństwa,
- wykazuje się znajomością zasad funkcjonowania republiki i cesarstwa,
- przedstawia związki pomiędzy historią polityczną a gospodarką i kulturą
Rzymu,
-ocenia wkład Rzymu w kulturę i historię Europy,
- dostrzega związek kultury śródziemnomorskiej z kulturą współczesną
- lokalizuje wydarzenia według ich następstwa w czasie,
- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,
- selekcjonuje informacje
Rozdział IV. Początki średniowiecza
Początki epoki średniowiecznej.
Uczeń:
- sprawnie posługuje się poznanymi terminami,
- wyjaśnia przyczyny podziału chrześcijaństwa na odrębne wyznania,
- przedstawia charakterystyczne cechy kultury Bizancjum,
- dostrzega związki między islamem, judaizmem i chrześcijaństwem,
- omawia wpływu islamu na średniowieczną Europę,
- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,
- omawia proces kształtowania się państw średniowiecznej Europy,
- określa wpływ religii na kulturę średniowiecznej Europy,
- omawia zależności społeczne oparte na prawie lennym.
Rozdział V Polska pierwszych Piastów
Początki państwa polskiego i historii Polski za czasów pierwszych Piastów.
Uczeń:
- lokalizuje na mapie siedziby plemion polskich oraz obszaru państwa polskiego za
pierwszych Piastów,
- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,
- zestawia wydarzenia z dziejów Polski z historią powszechną
- omawia rolę chrystianizacji w historii Polski,
- ocenia znaczenia zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej
i państwowej,
- ocenia odbudowę państwa polskiego przez Bolesława Śmiałego,
- przedstawia dokonania polityczne i militarne Bolesława Krzywoustego,
- wskazuje
polskiego.
na mapie ziemie wchodzące
w skład poszczególnych dzielnic państwa
Download