Grzyby pasożytnicze z rzędu Taphrinales

advertisement
Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, tom II, Zakopane – Kraków 2006
Grzyby pasożytnicze z rzędu Taphrinales (Ascomycota) w Tatrach.
Analiza występowania
Wiesław Mułenko1, Agata Wołczańska1, Kamila Bacigálová2
1
Zakład Botaniki i Mykologii, Instytut Biologii UMCS, Akademicka 19, PL−20−033 Lublin
e−mail: [email protected]; [email protected]
2
Instytut Botaniki, Słowacka Akademia Nauk, Dúbravská cesta 14, SK−842 23 Bratysława, e−mail: [email protected]
Streszczenie
W pracy podsumowano dotychczasowe wyniki ba−
dań nad grzybami pasożytniczymi z rzędu Taphrinales
(Ascomycota) występującymi w całym masywie Tatr oraz
na obszarach przyległych. Łącznie wykazano obecność
20 gatunków grzybów na 33 gatunkach roślin, na łącznej
liczbie 443 stanowisk. Omówiono poziome oraz piono−
we rozmieszczenie grzybów, a także preferencje w sto−
sunku do żywicieli i warunków środowiska.
Wprowadzenie
Przedstawiciele Taphrinales (workowce, Ascomyco−
ta) to interesująca grupa grzybów pasożytniczych, w skład
której wchodzą gatunki należące do dwóch jednostek
taksonomicznych w randze rodzin – Taphrinaceae i Pro−
tomycetaceae (Kirk i in. 2001), klasyfikowanych do nie−
dawna jako dwa niezależne rzędy – Taphrinales i Proto−
mycetales (Sałata 1974; Sałata 1979). Grzyby te infekują
różne organy roślin żywicielskich, jednakże nie formują
owocników charakterystycznych dla workowców. Przed−
stawiciele Taphrinaceae wytwarzają worki z zarodnikami
bezpośrednio na porażonych organach roślin, natomiast
gatunki z rodziny Protomycetaceae tworzą jeden worek
zbiorowy (synascus), który powstaje z zarodnika prze−
trwalnikowego (chlamydospory) po jego przezimowaniu.
Infekcje grzybowe wywołują charakterystyczne, łatwo
zauważalne zniekształcenia morfologiczno−anatomiczne
różnych organów roślin, powstające wskutek hiperplazji i
hipertrofii komórek lub pobudzenia pączków śpiących
do nadmiernego rozwoju. Protomycetaceae powodują naj−
częściej przebarwienia tkanek oraz zgrubienia wiązek prze−
wodzących na liściach i pędach, natomiast Taphrinace
wywołują różnego typu deformacje w obrębie liści (np.
galasowate uwypuklenia), owoców (torbiele), pędów (‘czar−
cie miotły’), kwiatów i kwiatostanów (np. zniekształcenia
podsadek i słupków w żeńskich kwiatostanach olch).
Grzyby z rodziny Protomycetaceae występują głów−
nie na roślinach zielnych, natomiast z rodziny Taphrina−
ceae na roślinach zielnych i drzewiastych. Znane są prze−
de wszystkim z obszarów umiarkowanych i chłodnych
półkuli północnej. Występowanie przedstawicieli Taph−
rinales na roślinach kwiatowych z rodzin, gdzie domi−
nują formy drzewiaste, a także na paprociach wskazuje,
że jest to grupa stara pod względem filogenetycznym.
Cel i zakres pracy
Historię badań nad grzybami z rzędu Taphrinales w
Tatrach przedstawiono w niezależnym opracowaniu (Ba−
cigálová i in. 2005). Obecnie podano tylko najważniej−
sze informacje. Najstarsze dane pochodzą z końca XIX
wieku. Są to zbiory M. Raciborskiego z 1890 roku opu−
blikowane przez A. Wróblewskiego (1925). Pierwsze syn−
tetyczne zestawienie grzybów z terenu Tatr przedstawiła
Starmachowa (1963) wymieniając 9 gatunków Taphrina−
les (na 9 gatunkach roślin i ok. 23 stanowiskach). Kolej−
ne opracowania ukazały się znacznie później; dla Tatr
słowackich przygotowała je Bacigálová (1999) podając
14 gatunków, natomiast dla Tatr polskich Mułenko i in.
(2004) podając 11 gatunków.
Od 1990 r. zintensyfikowano poszukiwania grzybów
po obu stronach Tatr, a w roku 1998 rozpoczęto wspólne
polsko−słowackie badania w ramach współpracy nauko−
wej pomiędzy Słowacką Akademią Nauk w Bratysławie oraz
Uniwersytetem Marii Curie−Skłodowskiej w Lublinie. Cyto−
wana powyżej praca (Bacigálová i in. 2005) zawiera pełny
wykaz wszystkich znanych dotychczas gatunków Tap−
hrinales, wraz z dokładnymi mapami ich rozmieszczenia.
Celem obecnego opracowania jest podsumowanie do−
tychczasowej wiedzy w zakresie przestrzennego rozmie−
szczenia grzybów. Badania w dalszym ciągu są prowadzone
i każdego roku przybywa wiele nowych danych, jednak –
jak się wydaje – zebrane informacje są już na tyle bogate,
że upoważniają do wyciągnięcia wniosków natury ogól−
nej, przynajmniej w odniesieniu do niektórych gatunków.
Wyniki badań
Bogactwo gatunkowe. Na całym obszarze Tatr stwier−
dzono występowanie 20 gatunków grzybów z rzędu Ta−
18
phrinales, w tym 7 gatunków z rodziny Protomyceta−
ceae i 13 gatunków z rodziny Taphrinaceae. W porów−
naniu z danymi z lat 60. (Starmachowa 1963) lista grzy−
bów zebranych przez autorów obecnej pracy powięk−
szyła się o 11 gatunków. Są wśród nich grzyby nowe dla
Tatr, Karpat, a także dla obu krajów – Polski i Słowacji.
Należą do nich: Protomycopsis leucanthemii (na Pyreth−
rum clusii), P. leontodontis (na Leontodon pseudotaraxa−
ci), P. arnoldii (na Leontodon pseudotaraxaci), Taphri−
na potentillae (na Oreogeum montanum), T. viridis (na
Alnus alnobetula) oraz T. vestergrenii (na Dryopteris car−
thusiana).
Ogólne liczby gatunków zebranych po obu stronach
Tatr są zbieżne: w Polsce odnaleziono 15 gatunków (6 z
Protomycetaceae i 9 z Taphrinaceae), natomiast na Sło−
wacji 16 (kolejno 5 i 11). Pierwsze różnice pojawiają się
podczas analizy ich rozmieszczenia. Dla obu części Tatr
wspólnych jest 11 gatunków (55%), wyłącznie po pol−
skiej stronie występuje 4 (20%), a tylko po słowackiej 5
gatunków (25%). Kolejne różnice dotyczą ilości gatun−
ków notowanych w poszczególnych regionach Tatr. W
całych Tatrach Zachodnich zebrano łącznie 16 gatun−
ków, w Tatrach Wysokich 13, a w Tatrach Bielskich za−
ledwie 4. Brak jest natomiast danych z Masywu Siwego
Wierchu, gdzie badania mykologiczne nie były dotych−
czas prowadzone.
Rośliny żywicielskie. Grzyby stwierdzono na 33
gatunkach roślin, w tym na 2 gatunkach paproci oraz na
31 gatunkach roślin dwuliściennych. W porównaniu z
danymi Starmachowej (1963) liczba roślin żywicielskich
zwiększyła się aż o 24 gatunki. Nowymi żywicielami dla
grzybów okazały się: Taraxacum tatrense i T. nigricans
(dla Protomyces pachydermus) oraz Heracleum sphon−
dylium (dla Protomyces macrosporus).
Największą liczbę roślin infekuje Protomyces pachy−
dermus (7 gat.), nieco mniej P. macrosporus (5 gat.), na−
stępnie Taphrina betulina (4 gat.) i P. kriegerianus (3
gat.). Pozostałe gatunki grzybów notowano na 1–2 ga−
tunkach roślin (Tab. 1).
Rozprzestrzenienie grzybów. Zebrane dotychczas
grzyby zanotowano łącznie na 443 stanowiskach (Baci−
gálová i in. 2005, Tab. 1). Większość z nich przypada na
Tatry słowackie (75%) i tylko 25% na Tatry polskie. W
Polsce znacznie więcej stanowisk znanych jest z Tatr Za−
chodnich (79) niż z Tatr Wysokich (10). Inaczej przedsta−
wia się sytuacja po słowackiej stronie, gdzie dużo więk−
sza jest liczba stanowisk w Tatrach Wysokich (225) w
porównaniu z Tatrami Zachodnimi (85) czy Bielskimi (17).
Gatunkami najczęściej notowanymi są: Protomyces
macrosporus (156 stanowisk), Taphrina betulina (78),
Protomyces kriegerianus (42) i Taphrina epiphylla (42).
Z pojedynczych stanowisk znane są tylko 3 gatunki: Pro−
tomyces crepidis−paludosae, Protomycopsis arnoldii i Ta−
phrina filicina. Pozostałe gatunki zbierano na kilku/kil−
kunastu stanowiskach.
Stanowiska omawianych grzybów zlokalizowane są
w 4 spośród 5 wyróżnionych pięter roślinnych Tatr. Naj−
większa ich liczba przypada na zakres wysokości właści−
wy dla regla dolnego (199 stanowisk). W reglu górnym
grzyby zebrano na 96 stanowiskach, natomiast w piętrze
kosodrzewiny (subalpejskim) na 73. Najmniej stanowisk
(38) występuje w piętrze alpejskim (Tab. 1), natomiast
brak danych z piętra subniwalnego, pomimo obecności
tam niektórych gatunków roślin, potencjalnych żywicieli.
Zakres występowania grzybów pokrywa się generalnie z
występowaniem roślin, jednak jest silnie zróżnicowany.
Każdy gatunek pasożyta posiada właściwe sobie prefe−
rencje siedliskowe i wymaga oddzielnego omówienia.
Protomycetaceae
Gatunki zebrane w Tatrzańskim Parku Narodowym
pasożytują na roślinach zielnych należących do dwóch
rodzin – Apiaceae i Asteraceae – i są częstym składni−
kiem flory tatrzańskiej. Można je spotkać przede wszyst−
kim w zwartych skupieniach roślinności zielnej, w prze−
dziale wysokości od 800 aż do 2000 m n.p.m. Więk−
szość to grzyby polifagiczne występujące na różnych
gatunkach żywicieli. Do grzybów pospolitych należą trzy
gatunki – Protomyces kriegerianus, P. macrosporus i P.
pachydermus. Pozostałe taksony występują znacznie
rzadziej.
1. Protomyces crepidis−paludosae Büren – na Cre−
pis paludosa (L.) Moench. Jest to rzadki gatunek notowa−
ny dotychczas tylko na jednym stanowisku w polskich
Tatrach Zachodnich. Wymaga dalszych poszukiwań po
obu stronach Tatr ze względu na dość częste występo−
wanie rośliny żywicielskiej.
2. Protomyces kriegerianus Büren – na Leontodon
hispidus L., L. hispidus subsp. danubialis (Jacq.) Simonk.
oraz Leontodon sp. Grzyb występuje dość często tylko
na pierwszym z podanych żywicieli. Większość stano−
wisk skupiona jest w granicach regla dolnego i górnego,
choć notowano go także w piętrze kosówki (Tab. 1). Po
polskiej stronie znany jest tylko z Tatr Zachodnich. Po
stronie słowackiej zbierany był na całym obszarze, jed−
nak częściej w Tatrach Wysokich.
3. Protomyces macrosporus Unger – na Aegopo−
dium podagraria L., Carum carvi L., Chaerophyllum
hirsutum L., Heracleum sphondylium L., Ligusticum mu−
tellina (L.) Crantz. Grzyb ten jest jednym z najczęściej
spotykanych gatunków w Tatrach, w zakresie wysokości
od 800 do 2200 m (Tab. 1). Posiada dwa wyraź−
ne optima występowania związane ze zmianą żywiciela
w miarę wzrostu wysokości: na Aegopodium podagraria
i Chaerophyllum hirsutum występuje głównie w reglu
dolnym (do 1200 m). W wyższych położeniach infekuje
z kolei Ligusticum mutellina; zdecydowana większość
stanowisk na tej roślinie przypada na piętro subalpejskie
i alpejskie, ale do wysokości 2000 m. Powyżej liczba
stanowisk gwałtownie maleje. Na pozostałych dwóch ga−
tunkach roślin grzyb notowany był sporadycznie.
4. Protomyces pachydermus Thüm. – na Taraxa−
cum nigricans (Kit.) Rchb., T. officinale Weber in F. H.
Wigg., T. sect. Alpestria, T. sect. Alpina, T. sect. Vulgaria,
T. tatrense R. Doll. i Taraxacum sp. Występowanie grzy−
ba stwierdzono łącznie na 26 stanowiskach w przedzia−
19
Tabela 1. Pionowe rozmieszczenie grzybów w Tatrach
Table 1. Vertical distribution of fungi in the Tatra Mountains
Pasożyt
Parasite
Wysokość n.p.m. / Liczba stanowisk
Elevation a.s.l. / Number of localities
Żywiciel
Host
800–1200
1201–1500 1501–1800 1801–2010
brak
lokalizacji
1
–
–
–
–
Leontodon hispidus
Leontodon hispidus subsp. danubialis
Leontodon sp.
16
–
–
18
1
2
3
–
–
–
–
–
1
–
1
Aegopodium podagraria
Carum carvi
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum sphondylium
Ligusticum mutellina
20
2
–
24
1
3
4
1
3
1
14
2
–
47
23
4
–
–
–
7
P. crepidis –
paludosae
Crepis paludosa
Protomyces
kriegerianus
P. macrosporus
P. pachydermus
Taraxacum nigricans
T. officinale
T. sect. Alpestria
T. sect. Alpina
T. sect. Vulgaria
T. tatrense
Taraxacum sp.
–
5
–
–
3
–
–
1
6
1
1
1
1
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
3
–
–
1
–
–
Protomycopsis
arnoldii
Leontodon pseudotaraxaci
–
–
–
1
–
P. leontodontis
L. hispidus subsp. danubialis
L. pseudotaraxaci
1
–
3
–
–
2
–
–
Leucanthemum vulgare
Pyrethrum clusii
1
–
–
2
–
–
–
–
–
1
P. leucanthemi
Taphrina alni
Alnus incana
18
3
–
–
4
T. epiphylla
A. incana
35
2
–
–
5
T. sadebecki
A. glutinosa
8
–
–
–
–
T. tosquineti
A. glutinosa
8
–
–
–
–
T. viridis
A. alnobetula
5
–
–
–
–
T. betulae
Betula carpatica
B. pendula
–
7
1
4
–
4
–
–
–
2
T. betulina
B. pubescens
B. carpatica
B. pendula
Betula sp.
20
6
3
5
15
7
1
2
1
12
–
–
–
–
–
–
2
2
1
1
T. potentillae
Oreogeum montanum
Potentilla erecta
–
–
1
9
–
1
T. filicina
Dryopteris carthusiana
T. vestergrenii
D. carthusiana
–
1
–
–
–
T. padi
P. padus
3
–
–
–
–
T. pruni
P. domestica
P. spinosa
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
T. populina
Populus nigra
5
–
–
–
–
199
96
73
38
37
1
Razem
443
le wysokości od 800 do 1900 m. Spośród wszystkich
notowanych w obecnej pracy grzybów, gatunek ten ze−
brano na największej liczbie żywicieli. Na każdej rośli−
nie znany jest jednak z pojedynczych lub nielicznych
stanowisk. Najczęściej notowany był na T. officinale (11
stanowisk), natomiast najwyżej na T. tarense (1870 m) w
Tatrach słowackich.
5. Protomycopsis arnoldii Magn. – na Leontodon
pseudotaraxaci Schur. Jest to gatunek bardzo rzadki, zi−
dentyfikowany ostatnio na podstawie zbiorów zielniko−
wych SAV (Bacigálová & Mułenko 2005). Prawdopodob−
nie zebrany został przypadkowo przez A. Plocka w roku
1974 na Małołączniaku (Czerwone Wierchy), na wyso−
kości 2000–2100 m. Wymaga dalszych poszukiwań.
20
6. Protomycopsis leontodontis Büren – na Leonto−
don hispidus subsp. danubialis (Jacq.) Simonk. oraz L.
pseudotaraxaci Schur. To także rzadki, wymagający dal−
szych poszukiwań gatunek, znany zaledwie z 6 stano−
wisk położonych w Tatrach słowackich. Na pierwszym
żywicielu występuje do wysokości 1400 m, natomiast na
drugim znacznie wyżej – od 1800 do 1900 m (Tab. 1).
7. Protomycopsis leucanthemi Magn. – na Leucan−
themum vulgare Lam. i Pyrethrum clusii Fisch. ex Rchb.
Jest to kolejny rzadki gatunek, znany z kilku zaledwie
stanowisk. Na pierwszym żywicielu podany został tylko
przez Starmachową (1963) z polskiej części Tatr. Na dru−
gim zebrany został w ciągu ostatnich lat na trzech stano−
wiskach w Tatrach słowackich, na wysokości ok. 1300
m (Tab. 1). Podobnie jak inne gatunki grzybów z tego
rodzaju wymaga dalszych poszukiwań.
Taphrinaceae
Grzyby z rodziny Taphrinaceae w większości były
zbierane na drzewach i krzewach i tylko 3 z nich noto−
wano na roślinach zielnych. Większość to gatunki czę−
ste. Z pojedynczych stanowisk znane są Taphrina filici−
na i T. vestergrenii występujące na Dryopteris carthusia−
na (Pteridophyta). Wśród grzybów z rodzaju Taphrina
większość wytwarza grzybnię jednoroczną, natomiast
grzybnię wieloletnią mają tylko 4 gatunki infekujące ro−
śliny drzewiaste (Taphrina betulina, T. alni, T. epiphylla
i T. tosquinetii). W warunkach górskich to właśnie te
gatunki występują najczęściej.
I. Grzyby występujące na gatunkach z rodzaju Alnus
1. Taphrina alni (Berk. & Broome) Gjaerum – na
Alnus incana (L.) Moench. Jest to gatunek wieloletni,
wywołujący charakterystyczne zniekształcenia łusek pod−
sadkowych i słupków w żeńskich kwiatostanach olch.
Przez dłuższy czas grzyb uważany był za gatunek rzad−
ki. Podczas obecnych badań zanotowano go na 25 sta−
nowiskach, na całym obszarze Tatr. Spotykany jest głów−
nie w granicach regla dolnego, natomiast powyżej 1200
m występuje sporadycznie (Tab. 1).
2. Taphrina epiphylla (Sadeb.) Sacc. – na Alnus in−
cana (L.) Moench. Grzyb ten także wytwarza grzybnie
wieloletnią i powoduje powstawanie na pędach drzew
tzw. ‘czarcich mioteł’, które składają się z zagęszczonych
pędów mających wyraźny geotropizm ujemny. Jest to ga−
tunek pospolity zanotowany na 42 stanowiskach rozmiesz−
czonych w całych Tatrach. Zdecydowana większość sta−
nowisk mieści się w granicach regla dolnego w przedzia−
le wysokości od 800 do 1200 m. Natomiast powyżej tej
granicy grzyb notowany jest już bardzo rzadko (Tab. 1).
3. Taphrina sadebeckii Johanson – na Alnus gluti−
nosa (L.) Gaertn. Grzyb wytwarza grzybnię jednoroczną
i wywołuje na liściach niewielkie owalne plamy lub nie−
znaczne wklęśnięcia o średnicy do 1 cm. Na niżu jest
gatunkiem pospolitym, natomiast w warunkach górskich
występuje niezbyt często, ze względu na rzadsze wystę−
powanie rośliny żywicielskiej. Znany jest zaledwie z 7
stanowisk w słowackiej części Tatr i tylko z jednego sta−
nowiska w części polskiej. Wszystkie stanowiska po−
chodzą z regla dolnego (Tab. 1).
4. Taphrina tosquinetii (Westend.) Magn. – na Al−
nus glutinosa (L.) Gaertn. Grzyb ten także infekuje liście,
jednak wytwarza grzybnię wieloletnią i powoduje silne
zniekształcenia (marszczenie się) całych zainfekowanych
organów. Podobnie jak poprzedni gatunek często wy−
stępuje na niżu, rzadko w górach; w Tatrach znaleziony
został w tych samych regionach i piętrach roślinnych
oraz na takiej samej liczbie stanowisk (Tab. 1).
5. Taphrina viridis Maire – na Alnus alnobetula
(Ehrh.) Hartig. Grzyb wywołuje powstanie na liściach
niewielkich owalnych plam pokrytych nalotem worków
z zarodnikami. Do chwili rozpoczęcia badań przez au−
torów obecnego opracowania grzyb nie był znany z
obszaru Tatr. Po raz pierwszy zebrała go Bacigálová w
1988 roku. Od tego momentu zanotowany został na 5
stanowiskach położonych tylko w słowackich Tatrach
Zachodnich. Zebrano go w Dol. Kamenistej, Jamnickej i
Žiarskiej, na podsadzanych okazach Alnus alnobetula
(roślina nie jest rodzimym gatunkiem tatrzańskim).
Wszystkie stanowiska położone są w granicach regla
dolnego, chociaż roślina spotykana jest także wyżej.
II. Grzyby występujące na gatunkach z rodzaju Betula
6. Taphrina betulae (Fuckel) Johanson – na Betula
carpatica Waldst. & Kit. i B. pendula Roth. Grzyb ten
wytwarza grzybnie jednoroczną i powoduje powstanie
na liściach niewielkich owalnych plam. Stwierdzony zo−
stał łącznie na 18 stanowiskach, położonych głównie w
Tatrach słowackich – Wysokich i Zachodnich. Zbierany
był głównie na Betula pendula, rzadziej na B. carpatica.
Chociaż rzadko, spotykany jest jednak w całym zasięgu
rośliny żywicielskiej, w przedziale wysokości od 800 do
1800 m n.p.m., w trzech kolejnych piętrach roślinnych.
Można się spodziewać jego występowania także w in−
nych regionach Tatr.
7. Taphrina betulina Rostr. – na Betula carpatica
Waldst. & Kit., B. pendula Roth, B. pubescens Ehrh. i Be−
tula sp. Grzyb wytwarza grzybnię wieloletnią powodu−
jąc powstawanie na pędach brzóz łatwo zauważalnych
zniekształceń w postaci ‘czarcich mioteł’. Jest gatunkiem
występującym pospolicie na obszarze całych Tatr, za−
notowanym na 78 stanowiskach. Dotychczas częściej
zbierany był po stronie słowackiej. Wydaje się jednak,
że tak samo często występuje po stronie polskiej (do−
tychczas znanych jest 6 stanowisk), wymaga jedynie
badań uzupełniających. Podobnie jak gatunek poprzedni
częsty jest w całym zasięgu roślin żywicielskich, w tych
samych przedziałach wysokości. W przeciwieństwie do
poprzedniego notowany jest jednak znacznie częściej
(Tab. 1). Zauważalna jest przy tym zmiana żywiciela wraz
ze wzrostem wysokości. Na B. pubescens wykazano naj−
więcej stanowisk w reglu dolnym, znacznie rzadziej w
górnym. Z kolei w piętrze kosodrzewiny występowanie
grzyba związane jest z B. carpathica.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że na wymienionej
dwukrotnie Betula pendula mogą występować oba ga−
21
tunki Taphrina, jednakże w górach roślina ta infekowa−
na jest głównie przez T. betulae. Na niżu oba grzyby
występują z porównywalną częstotliwością.
III. Grzyby występujące na innych gatunkach drzew
8. Taphrina padi (Jacz.) Mix – na Prunus padus
L. Grzyb poraża owoce powodując powstawanie tzw.
torbieli. Zbierany był poza granicami Parku w Kotlinie
Zakopiańskiej (3 stanowiska).
9. Taphrina pruni (Fuckel) Tul. – na Prunus dome−
stica L. i P. spinosa L. Wywołuje identyczne objawy po−
rażenia owoców jak T. padi. Na pierwszym żywicielu
grzyb został znaleziony w ogródku działkowym w miej−
scowości Habovka na Słowacji (poza granicami Parku),
natomiast na drugim w słowackich Tatrach Wysokich
(Dol. Velická, Kvetnica) na wysokości ok. 1800 m. Sta−
nowisko to znane jest jednak tylko z literatury (Husz
1921; Starmachowa 1963) i wymaga potwierdzenia.
10. Taphrina populina Fr. – na Populus nigra L. Wy−
wołuje plamistość oraz lokalne deformacje liści. W gra−
nicach Parku zebrany był tylko na dwóch stanowiskach
w Tatrach Zachodnich, zarówno polskich (koło Kir), jak i
słowackich (Podbanské). Znany ponadto z trzech innych
stanowisk położonych w Kotlinie Zakopiańskiej.
IV. Grzyby występujące na roślinach zielnych
11. Taphrina potentillae (Farl.) Johanson – na Ore−
ogeum montanum (L.) E. I. Golubk i Potentilla erecta (L.)
Räuschel. Grzyb wywołuje niewielkie, odbarwione na
jasnozielono lub jasnoczerwono uwypuklenia na liściach
kuklika lub zgrubienia łodyg u pięciornika. Na P. erecta
grzyb znany jest tylko z polskiej części Tatr (Wróblewski
1925; Starmachowa 1963; Sałata 1974) i jego obecność
wymaga potwierdzenia. W cytowanych pracach brak do−
kładnej lokalizacji stanowiska, a także zachowanych oka−
zów zielnikowych. Na uwagę zasługuje natomiast spo−
sób występowania Taphrina potentillae na Oreogeum
montanum. Chociaż żywiciel należy do gatunków czę−
sto występujących na całym obszarze Tatr, grzyb noto−
wany jest stosunkowo rzadko. Stwierdzony został jako
nowy dla Tatr słowackich na początku lat 90. (Bacigálová
1992), a obecnie znany jest z 10 stanowisk. Występuje
głównie w przedziale wysokości od 1800 do 1900 m
(jeden okaz znaleziono na wys. 1700 m n.p.m i jeden na
wys. 2010 m n.p.m.). Jest to typowy gatunek wysokogór−
ski o specyficznych wymaganiach siedliskowych: na
wszystkich niemalże stanowiskach zbierany był w obrę−
bie muraw sąsiadujących z wysokogórskimi jeziorami.
Dotychczas znany jest tylko z Tatr słowackich i wymaga
poszukiwań po polskiej stronie Tatr.
12. Taphrina filicina Rostr. ex Johans – na Dryopte−
ris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Do chwili obecnej grzyb
znany jest tylko z literatury (Wróblewski 1925; Starmacho−
wa 1963; Sałata 1974), a informacje o jego występowaniu
podane zostały w sposób bardzo ogólnikowy (jako Ta−
try). Jego obecność w Tatrach wymaga potwierdzenia.
13. Taphrina vestergrenii Giesenh. – na Dryopte−
ris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Grzyb ten jest nowym
dla Tatr gatunkiem odnalezionym w 2002 roku w sło−
wackich Tatrach Zachodnich (Dol. Kamenistá) i do chwili
obecnej znany był tylko z tego stanowiska (Bacigálová i
in. 2005). Można się jednak spodziewać jego występo−
wania także w innych regionach Tatr, zwłaszcza w ob−
rębie naturalnie wykształconych lasów świerkowych, w
granicach regla górnego.
Taphrinales (Omycota) in the Tatra Mountains.
Analysis of occurrence
In the Tatra Mountains and its surroundings occur
20 species of Taphrinales (Fungi, Ascomycota). They
infect 33 species of host plants collected on 443 stands.
We present the analysis of vertical and horizontal distri−
bution of particular species and ecological preferences
of the mentioned taxons of fungi.
Podziękowania
Praca wykonana w ramach grantu MENiS (KBN) Nr 2
P04C 089 27 oraz VEGA Słowacja Nr 2/4032/04.
Literatura
Bacigálová K., 1999. Fytopatogénne mikroskopické huby
Vysokých Tatier I. Štúdie o Tatranskom Národnom
Parku, 4(37): 41–70.
Bacigálová K., Mułenko W., Wołczańska A., 2005. Para−
sitic microfungi of the Tatra Mountains. I. Taphrina−
les. Polish Botanical Journal, 50(2): 185–207.
Bacigálová K., Lopandic K., Rodrigues M. G., Fonseca
A., Herzberg M., Pinsker W., Prillinger H., 2003. Phe−
notypic and genotypic identification and phylogene−
tic characterisation of Taphrina fungi on alder. My−
col. Progr., 2(3): 179–196.
Husz B., 1921. Beiträge zur Kenntnis d. mikroskopischen
Pilzflora d. Hohen Tatra u. d. Zips. Bot. Közlem.,
19(1–6): 96–105.
Mułenko W., Kozłowska M., Sałata B., 2004. Microfungi
of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity
of the Tatra National Park 1. W. Szafer Institute of
Botany, Polish Academy of Science, Kraków.
Sałata B., 1974. Szpetkowe (Taphrinales). W: J. Koch−
man, A. Skirgiełło (red.), Flora Polska. Rośliny Zarod−
nikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby, 6. Pań−
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.
Sałata B., 1979. Pierwogrzybowe (Protomycetales). W: J.
Kochman, A. Skirgiełło (red.), Flora Polska. Rośliny
Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby, 12.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kra−
ków.
Starmachowa B., 1963. Grzyby pasożytnicze Tatr. Mo−
nogr. Bot., 15: 153–294.
Wróblewski A., 1925. Spis grzybów zebranych przez
Mariana Raciborskiego w okolicy Krakowa i w Ta−
trach w latach 1883 i 1890. Acta Soc. Bot. Poloniae,
3(1): 29–41.
Download