Wniosek o Dofinansowanie-część B

advertisement
Załącznik 6 do RPK. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej
Wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Część A / Part A
A1.
Nr rejestracyjny wniosku
Data złożenia wniosku
(nadany przez Generator Wniosków)
(wskazana przez Generator Wniosków)
Informacje ogólne
Tabela 1. Informacje ogólne (wypełnia Wnioskodawca).
A1
A2
Wnioskodawca
Wybór: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców
Nazwa
Nazwa Wnioskodawcy lub Lidera grupy przedsiębiorców
A3
Grupa Programowa
(A, lub B)
Wybór A lub B
A4
Nr tematu
Wybór z listy tematów
Tytuł projektu (j. polski)
A5
Project title (j. angielski)
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
Akronim projektu
maks. 20 znaków
Obszar naukowy (wg OECD +
Wybór z listy
dyscyplina szczegółowa)
Wybór z listy
Dział gospodarki (w PKD)
Wybór z listy
Klasyfikacja NABS
Klasyfikacja MAE
Wybór z listy
maks. 5 słów
Słowa kluczowe (j. polski)
maks. 5 słów
Słowa kluczowe (j. angielski)
Opis projektu (streszczenie) (j. polski)
Maksymalnie 2000 znaków, opis może być upowszechniane przez NCBR oraz Instytucję
Zarządzającą POIR w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. Opis powinien zawierać
podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące wnioskowanego projektu zawierające takie dane
jak np. cele, zadania, grupy docelowe.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
A15
INNOLOT
Summary (j. angielski)
Maksymalnie 2000 znaków, opis może być upowszechniany przez NCBR oraz IZ POIR w trakcie i po
zakończeniu realizacji projektu.
A16
Wybór z listy
Inteligentna specjalizacja
Uzasadnienie wyboru inteligentnej specjalizacji
A17
A18
A19
Projekt jest projektem generującym dochód1
Miejsce realizacji projektu
TAK/NIE
2
Województwo
Ulica, nr budynku/
nr lokalu
Miejscowość
Okres realizacji projektu
A20
Data początkowa
Data końcowa
Liczba miesięcy
Tabela 2. Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (wypełnia
Wnioskodawca zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013)3.
A22
A21
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez sposób realizacji projektu
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego
rozwoju z uwagi na rezultat projektu
TAK/NIE
TAK/NIE
Uzasadnienie4:
A22
A23
Projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany
1
TAK/NIE
Wnioskodawca zaznacza opcję „tak” w przypadku, gdy projekt będzie generował dochód w rozumieniu art. 61 Rozp. PE i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające go przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), a jednocześnie
Wnioskodawca/Konsorcjant jest dużym przedsiębiorcą. W razie wątpliwości Wnioskodawca powinien zapoznać się
z dokumentem pn. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I
i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dostępnym na stronie internetowej NCBR dedykowanej
konkursowi.
2
Przez miejsce realizacji Projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe. W przypadku, gdy
charakter Projektu wymaga prowadzenia prac B+R w różnych miejscach (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem
realizacji Projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie
największej wartościowo części, najistotniejsza część. Uwaga: W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum – wiersze określające
miejsce realizacji projektu należy odpowiednio powielić wpisując główne miejsce realizacji projektu dla każdego konsorcjanta.
3
Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach konkursu jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju,
sformułowanej w art. 8 Rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1303/2013. Wniosek, w którym nie zostanie wybrany i opisany żaden ze
sposobów zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, nie otrzyma dofinansowania.
4
W polu „Uzasadnienie” należy opisać pozytywny wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto, aby
kryterium zostało spełnione należy przedstawić odpowiednie dla realizacji danego projektu i zakładane do osiągnięcia wskaźniki
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko (przykładowe wskaźniki to m.in. zmniejszenie materiałochłonności produkcji,
zmniejszenie energochłonności produkcji, zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie stopnia
ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym
etc.).Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK.
Należy pamiętać, że wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.
2
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
klimatu1.
Wartość
bazowa
WSKAŹNIKI PRODUKTU
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami
badawczymi (CI 26)
Liczba realizowanych prac B+R
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
A31
A32
A33
A34
A35
Wartość
docelowa
0
0
0
0
0
0
0
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
Liczba uzyskanych patentów
0
0
0
0
A2. Wnioskodawca/Konsorcjanci (liczba i rodzaj tabel zależny od składu
i liczby podmiotów)
A2.1 Pełna nazwa Wnioskodawcy (lub lidera konsorcjum przedsiębiorstw)
Tabela T3a. Dane Wnioskodawcy / Lidera konsorcjum przedsiębiorstw (wypełnia Wnioskodawca).
Wnioskodawca / Lider konsorcjum
przedsiębiorstw
Wybór z listy
Wybór z listy
Status
A36a
A37a
A38a
A39a
A40a
A41a
A42a
A43a
A44a
A45a
A46a
A47a
A48a
Rodzaj formy prawnej
Forma własności
Pełna nazwa
Nazwa skrócona
Państwo
Województwo
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Telefon
Wybór z listy
Wybór z listy
Należy zaznaczyć odpowiednie pole typu check-box w zależności od tego czy projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i
odporności na zmiany klimatu (tj. dotyczy działalności badawczo-rozwojowej, infrastruktury na potrzeby badań i rozwoju, transferu
technologii i współpracy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, oszczędnego gospodarowania zasobami oraz
łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania
ryzykiem).
1
3
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
A49a
A50a
A5137
a
INNOLOT
Fax.
Email
Strona www
A523a
NIP
A53a
REGON
A54a
KRS
Osoba upoważniona do
reprezentowania podmiotu
(imię nazwisko, stopień naukowy, funkcja).
Należy załączyć skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF
jeżeli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów
powszechnie obowiązujących.
A55a
A56a
A57a
PDF
Osoba do kontaktu
(imię nazwisko, telefon, email)
Dofinansowanie
Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej?
TAK/NIE
A58
Informacje uzasadniające zwiększenie poziomu intensywności pomocy publicznej brutto
wykazanej w harmonogramie i kosztorysie projektu (w rozumieniu art. 1 Załącznika I
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz., Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).
BADANIA PRZEMYSŁOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na badania przemysłowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).
Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe o 15 punktów %,
(z zastrzeżeniem, że max. poziom dofinansowania projektu może wynosić 80% kosztów
kwalifikowanych), jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma
niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi
kwalifikowalnych danej kategorii badań,
więcej
niż
70%
kosztów
b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest
traktowane jako skuteczna forma współpracy.
A59a
2)
Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
4
TAK/NIE
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW
(w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony
w dokumentacji dla tego konkursu w PO IR na stronie internetowej IP) lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp
do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu
TAK/NIE
PRACE ROZWOJOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na prace rozwojowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).
Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe o 15 punktów %,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma
niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi
kwalifikowalnych danej kategorii badań,
więcej
niż
70%
kosztów
b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest
traktowane jako skuteczna forma współpracy.
2)
A60a
TAK/NIE
Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW
(w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony
w dokumentacji dla tego konkursu w PO IR na stronie internetowej IP) lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp
do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu
5
TAK/NIE
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
A2.2 Pełna nazwa przedsiębiorcy (członka konsorcjum przedsiębiorstw)
Tabela T3b. Dane członka konsorcjum przedsiębiorstw (wypełnia Wnioskodawca, dla każdego
członka konsorcjum przedsiębiorstw oprócz lidera - oddzielna tabela).
A52b
Status
Rodzaj formy prawnej
Forma własności
Pełna nazwa
Nazwa skrócona
Państwo
Województwo
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Telefon
Fax.
Email
Strona www
NIP
A53b
REGON
A36b
A37b
A38b
A39b
A40b
A41b
A42b
A43b
A44b
A45b
A46b
A47b
A48b
A49b
A50b
A51b
Członek konsorcjum przedsiębiorstw
Wybór z listy
Wybór z listy
Wybór z listy
Wybór z listy
KRS
Osoba upoważniona do
reprezentowania podmiotu
(imię nazwisko, stopień naukowy,
A55b funkcja).
Należy załączyć skan pełnomocnictwa w formacie PDF jeżeli
umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie
A56b obowiązujących .
A54b
A57b
PDF
Osoba do kontaktu
(imię nazwisko, telefon, email)
Dofinansowanie
Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej?
TAK/NIE
A58a
Informacje uzasadniające zwiększenie poziomu intensywności pomocy publicznej brutto
wykazanej w harmonogramie i kosztorysie projektu (w rozumieniu art. 1 Załącznika I
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.,
Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).
BADANIA PRZEMYSŁOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na badania przemysłowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).
6
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe o 15 punktów %,
(z zastrzeżeniem, że max. poziom dofinansowania projektu może wynosić 80% kosztów
kwalifikowanych), jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma
niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi
kwalifikowalnych danej kategorii badań,
więcej
niż
70%
kosztów
b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest
traktowane jako skuteczna forma współpracy.
2)
Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW
(w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony
w dokumentacji dla tego konkursu w PO IR na stronie internetowej IP) lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp
do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu
A59a
TAK/NIE
TAK/NIE
PRACE ROZWOJOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na prace rozwojowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).
Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe o 15 punktów %, jeżeli
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma
niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi
kwalifikowalnych danej kategorii badań,
więcej
niż
70%
kosztów
b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest
traktowane jako skuteczna forma współpracy.
2)
A60a
TAK/NIE
Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW
(w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony
w dokumentacji dla tego konkursu w PO IR na stronie internetowej IP) lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp
do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu
7
TAK/NIE
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Dla każdego przedsiębiorcy wniosek zawiera tabelę T3 w identycznej formie jak dla
lidera (tabela T3a).
Tabela T4. Opis efektu dyfuzji innowacji (pole wypełniane tylko w przypadku Wnioskodawcy,
będącego przedsiębiorcą innym niż MŚP lub w przypadku konsorcjum przedsiębiorstw
złożonych wyłącznie z przedsiębiorców innych niż MŚP)
Opis efektu dyfuzji innowacji1 (rozpowszechnianie innowacji poprzez kanały rynkowe
i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie do innych
krajów i regionów oraz do innych rynków i firm)
A61
1
Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP, wsparcia w konkursie, jest opisanie we wniosku o dofinansowanie
możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem. W związku
z tym przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest w tym punkcie wniosku opisać występowanie efektu dyfuzji, w szczególności
w dziedzinie B+R dzięki realizacji projektu. W związku z wymogiem opisu we wniosku efektu dyfuzji należy odnieść się do dyfuzji
ukierunkowanej na zewnątrz podmiotu realizującego projekt (outbound diffusion). Przykładowo dyfuzja na zewnątrz może
zachodzić w szczególności poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji (innovation co-operation), np. poprzez aktywne
uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z innymi podmiotami (mogą to być inne przedsiębiorstwa, w szczególności
MSP lub instytucje niekomercyjne) bądź poprzez kooperację w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany
będzie MŚP m.in. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego
przedsiębiorcę na rynku etc. W przedmiotowym konkursie ten właśnie rodzaj dyfuzji będzie brany pod uwagę przy ocenie
projektów. Reasumując, w ramach ww. opisu konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci
innowacyjnych produktów/ technologii/usług lub know-how, pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MSP lub przewidują
współpracę z MSP, NGO i organizacjami badawczymi. Ta kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji
projektu, do zakończenia okresu trwałości. Opisane plany w zakresie dyfuzji działań B+R+I będą monitorowane w trakcie trwania
obowiązywania umowy, w tym również w okresie trwałości projektu.
8
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Podsumowanie: Wnioskodawca / skład konsorcjum przedsiębiorstw
Tabela T5. Wnioskodawca / skład konsorcjum przedsiębiorstw (tabela generowana
automatycznie)
L.p.
1
2
3
4
5
A3.
Pełna nazwa podmiotu
Status
Nazwa
skrócona
Dopuszczalny Poziom
Dofinansowania [%]
BPR1
PRO1
Stawka
kosztów
pośrednich
Lider
Informacje o kierowniku projektu
Tabela T6. Kierownik projektu.
Stopień/Tytuł
naukowy
Nazwa skrócona
jednostki
Imię i Nazwisko
A62
A4.
Harmonogram
Tabela T7. Harmonogram realizacji projektu (wypełnia Wnioskodawca, wniosek może zawierać
do 10 zadań).
A63
Nr
Tytuł
zadania
1
2
Termin (w miesiącach od
Kategoria
Lider zadania
rozpoczęcia projektu)
badań (BPR7,
(nazwa
rozpoczęcia zakończenia
skrócona)
PRO7)
zadania
zadania
3
4
5
1
Wybór z listy
Wybór z listy
2
Wybór z listy
Wybór z listy
3
Wybór z listy
Wybór z listy
4
Wybór z listy
Wybór z listy
5
Wybór z listy
Wybór z listy
6
Wybór z listy
Wybór z listy
7
Wybór z listy
Wybór z listy
8
Wybór z listy
Wybór z listy
9
Wybór z listy
Wybór z listy
10
Wybór z listy
Wybór z listy
1
6
BPR – badania przemysłowe, PRO – prace rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014.
9
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
A5.
INNOLOT
Kosztorys
Tabela T8. Podział kosztów na kategorie dla każdego członka konsorcjum z podziałem na zadania
w PLN (jasne pola wypełnia Wnioskodawca)
Zadanie
Podmiot
W
E
O1
Op
Maksymalne
Całkowite
dopuszczaln
koszty
e poziomy
kwalifikow
dofinansowa
alne [PLN]
nia [%]
Zad. nr 1. koszty ogółem:
Zad. nr 2. koszty ogółem:
Zad. nr 3. koszty ogółem:
Ogółem [PLN]
A64
1
Średni poziom dofinansowania [%]
Koszty pośrednie (kategoria O) mogą wynosić maks. 17% z wyłączeniem kategorii E.
10
Wnioskow
ane
dofinanso
wanie
[PLN]
Wniosk
owany
poziom
dofinan
sowani
a [%]
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Tabela T9. Koszty kwalifikowalne oraz dofinansowanie z podziałem na zadania i członków
konsorcjum w PLN (tabela generowana automatycznie).
Nr
Podmiot (nazwa
skrócona)
zad. zad. zad. zad. zad. zad. zad. zad. zad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
zad.
10
Dofinansow
anie [PLN]
1
Koszty kw.
[PLN]
Dofinansow
anie [PLN]
2
Koszty kw.
[PLN]
Dofinansow
anie [PLN]
3
Koszty kw.
[PLN]
Dofinansow
anie [PLN]
4
Koszty kw.
[PLN]
Dofinansow
anie [PLN]
5
Koszty kw.
[PLN]
Dofinansow
Ogółem dla anie [PLN]
zadania Koszty kw.
[PLN]
Całkowite dofinansowanie [PLN]:
Całkowite koszty kwalifikowalne [PLN]:
11
Ogółem dla
podmiotu
[PLN]
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
A6. Szczegółowy opis kosztów
Tabela T10a. Uzasadnienie kosztów dla każdego członka konsorcjum w PLN
(oddzielna tabela dla każdego członka konsorcjum)
Metoda uproszczona rozliczania wynagrodzeń
 tak*
 nie
(*w przypadku zaznaczenia opcji „TAK” do wniosku dołączony zostanie załącznik w formacie PDF)
BADANIA PRZEMYSŁOWE / Nazwa Konsorcjanta
Kategoria
kosztów1
Opis kosztu
(dla kat. W
stanowisko/rola
w projekcie)
Wysokość
kosztu
kwalifikowal
nego
Uzasadnienie
Metoda
oszacowania
W
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
Op
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
PRACE ROZWOJOWE / Nazwa Konsorcjanta
Kategoria
kosztów
W
E
A65
a
Op
Opis kosztu
(dla kat. W
stanowisko/rola
w projekcie)
Wysokość
kosztu
kwalifikowal
nego
Uzasadnienie
Metoda
oszacowania
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
1
Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).
12
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Tabela T11a. Podział kosztów na kategorie dla każdego członka konsorcjum w PLN (oddzielna
tabela dla każdego członka konsorcjum - generowana automatycznie)
BADANIA PRZEMYSŁOWE
BP / nazwa konsorcjanta
Kategoria
kosztów1
Opis kosztu
Kwota kosztów
kwalifikowalnych (w
PLN)
Wnioskowane
dofinansowanie
(w PLN)
W
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
Op
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
SUMA kosztów bezpośrednich [PLN]
RYCZAŁT KOSZTÓW POŚREDNICH (W+Op)
Wskaźnik ryczałtu
SUMA kosztów [PLN]
PRACE ROZWOJOWE
PR / nazwa konsorcjanta
Kategoria
kosztów
Opis kosztu w ramach kategorii
Kwota kosztów
kwalifikowalnych (w
PLN)
Wnioskowane
dofinansowanie
(w PLN)
W
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
Op
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
SUMA kosztów bezpośrednich [PLN]
1
Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).
13
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
RYCZAŁT KOSZTÓW POŚREDNICH (W+Op)
Wskaźnik ryczałtu
SUMA kosztów [PLN]
Tabela T10b. Uzasadnienie kosztów dla każdego członka konsorcjum w PLN
(oddzielna tabela dla każdego członka konsorcjum)
Metoda uproszczona rozliczania wynagrodzeń
 tak*
 nie
(*w przypadku zaznaczenia opcji „TAK” do wniosku dołączony zostanie załącznik w formacie PDF)
BADANIA PRZEMYSŁOWE / Nazwa Konsorcjanta
Kategoria
kosztów1
Opis kosztu
(dla kat. W
stanowisko/rola
w projekcie)
Wysokość
kosztu
kwalifikowal
nego
Uzasadnienie
Metoda
oszacowania
W
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
Op
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
PRACE ROZWOJOWE / Nazwa Konsorcjanta
Kategoria
kosztów
W
E
A65
b
Op
Opis kosztu
(dla kat. W
stanowisko/rola
w projekcie)
Wysokość
kosztu
kwalifikowal
nego
Uzasadnienie
Metoda
oszacowania
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
SUMA kosztów dla
kategorii [PLN]
1
Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).
14
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Tabela T11b. Podział kosztów na kategorie dla każdego członka konsorcjum w PLN
(oddzielna tabela dla każdego członka konsorcjum – oddzielna)
BADANIA PRZEMYSŁOWE
BP / nazwa konsorcjanta
Kategoria
kosztów1
Opis kosztu w ramach kategorii
Kwota kosztów
kwalifikowalnych (w
PLN)
Wnioskowane
dofinansowanie
(w PLN)
W
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
Op
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
SUMA kosztów bezpośrednich [PLN]
RYCZAŁT KOSZTÓW POŚREDNICH (W+Op)
Wskaźnik ryczałtu
SUMA kosztów [PLN]
PRACE ROZWOJOWE
PR / nazwa konsorcjanta
Kategoria
kosztów2
Opis kosztu w ramach kategorii
Kwota kosztów
kwalifikowalnych (w
PLN)
Wnioskowane
dofinansowanie
(w PLN)
W
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
E
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
Op
1
Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).
2
Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).
15
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
SUMA kosztów dla kategorii [PLN]
SUMA kosztów bezpośrednich [PLN]
RYCZAŁT KOSZTÓW POŚREDNICH (W+Op)
Wskaźnik ryczałtu
SUMA kosztów [PLN]
16
INNOLOT
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT
Tabela T11. Oświadczenia Wnioskodawcy.
Oświadczenia
A66
A67
Oświadczam, że Wnioskodawca ubiegający się o pomoc, (jeśli dotyczy) nie
podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
Oświadczam, że (jeśli dotyczy) nie otrzymałem pomocy przeznaczonej na te
same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ubiegam się o pomoc publiczną (jeśli dotyczy).
TAK/NIE
TAK/NIE
Oświadczam, że Wnioskodawca (wybór a lub b lub c):
A68
A69
A70
a) nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuje
o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach
projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki
umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;
b) nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie
w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części
poniesionego w ramach projektu podatku VAT;
c) będzie mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesiony
w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za przedkładanie
podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń, co do
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia1.
Oświadczam, że:
 w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu
Wnioskodawca nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania,
oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub
krajowych),
 zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących
z innych źródeł,
 Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł.
1
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi
- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
A71
A72
A73
A74
A75
Oświadczam,
że
zapoznałem/zapoznałam
się
Przeprowadzania Konkursu i akceptuję jego zasady.
INNOLOT
z
Regulaminem
Oświadczam, że Wnioskodawca
nie pozostaje pod zarządem
komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania
upadłościowego.
Oświadczam, że Wnioskodawca zapewni wystarczające środki finansowe
gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego
w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że Wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności
budżetowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne1.
Oświadczam, że projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityki
horyzontalnej wymienionej w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (promowanie równości
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji).
Oświadczam, że projekt obejmuje badania:
 wymagające doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę
człowieka (eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2011 Nr
277, poz. 1634 t.j.);
 wymagające doświadczeń na zwierzętach;
A76
A77
 nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową
lub na obszarach objętych ochroną
 nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem
takich organizmów.
Oświadczam, że projekt nie został rozpoczęty i nie będzie rozpoczęty
wcześniej, niż dnia następującego po dniu złożenia niniejszego wniosku
o dofinansowanie.
Oświadczam, że projekt2:
 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest sporządzenie
raportu o oddziaływaniu na środowisko
1
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
W wyjątkowych przypadkach, za uprzednią zgodą Dyrektora Centrum, niniejsze oświadczenie może być złożone przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie. W takim przypadku, zgoda Dyrektora Centrum na późniejsze złożenie niniejszego oświadczenia, może być
uzależniona od przedstawienia aktualnych zaświadczeń z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.”
2
Dodatkowo, jeżeli, projekt zawiera przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 13) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), beneficjent zobowiązany jest do złożenia wypełnionego formularza „Analiza
zgodności projektu z polityka ochrony środowiska”, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Złożenie ww. formularza wraz z dokumentacją środowiskową wskazaną w w/w formularzu może nastąpić najpóźniej przed
przystąpieniem do realizacji w/w. przedsięwzięcia, tj. tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie można przystąpić do realizacji w/w etapu bez złożenia do instytucji
organizującej konkurs formularza oraz dokumentacji środowiskowej.
18
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
INNOLOT

A78
A79
A80
uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco TAK/NIE
oddziaływać na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko może być wymagane;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar
TAK/NIE
Natura 2000;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
TAK/NIE
potencjalny obszar Natura 2000.
Oświadczam, że w związku z realizacją dofinansowanego projektu nie nastąpi
TAK/NIE/
znacząca utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na
NIE
terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza DOTYCZY
utratę, co najmniej 100 miejsc pracy1.
Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji
przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą TAK/NIE
lub inny uprawniony podmiot.
Tabela T12. Lista załączników.
L.p.
1a.
2a.
Nazwa
Skrócona
Podmiotu
Opis załącznika
Skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF, jeżeli
Wnioskodawca umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów
powszechnie obowiązujących.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc
Wnioskodawca
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(skan podpisanego dokumentu).
Wnioskodawca Sytuacja finansowa przedsiębiorcy – analiza finansowa.
PDF
PDF
PDF
3a.
4a.
5a.
1b.
2b.
1
Poświadczenie prawdziwości danych zawartych w tabelach
Wnioskodawca finansowych w wersji elektronicznej (skan podpisanego
dokumentu).
Formularz PNT-01„Sprawozdanie o działalności badawczej
i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia
Wnioskodawca wniosku, składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty
obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego
(jeśli dotyczy, wymagany format „xml”).
Skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF, jeżeli
umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów
Konsorcjant
powszechnie obowiązujących.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc
Konsorcjant
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(skan podpisanego dokumentu).
PDF
xml
PDF
PDF
Dotyczy wyłącznie Wnioskodawców będących przedsiębiorcami innymi niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
19
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”
Konsorcjant
INNOLOT
Sytuacja finansowa przedsiębiorcy – analiza finansowa.
PDF
3b.
Konsorcjant
4b.
Konsorcjant
5b.
Konsorcjant
Poświadczenie prawdziwości danych zawartych w tabelach
finansowych w wersji elektronicznej (skan podpisanego
dokumentu).
Formularz PNT-01„Sprawozdanie o działalności badawczej
i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia
wniosku, składane w przypadku, gdy Konsorcjant jest objęty
obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego
(jeśli dotyczy, wymagany format „xml”).
Oświadczenie Konsorcjanta.
PDF
xml
PDF
6b.
6.
7.
8.
Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem
systemu informatycznego (IT) – w wersji elektronicznej (skan podpisanego
dokumentu).
Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt
w ramach konsorcjum i ubiegającymi się o zwiększenie intensywności pomocy
publicznej z uwagi na realizację projektu w ramach tzw. „skutecznej współpracy”
– wymagane wyłącznie w przypadku ubiegania się o zwiększoną intensywność
pomocy z uwagi na realizację projektu w ramach “skutecznej współpracy”.
Kopia umowy konsorcjum – dotyczy wyłącznie projektów realizowanych
w ramach konsorcjum przedsiębiorstw (poświadczona za zgodność
z oryginałem).
20
PDF
PDF
PDF
Download