lilowa o swiadczenie usiug medy, nych

advertisement
Załącznik Nr 6
Umowa o świadczenie usług medycznych nr ……./2009
zawarta w dniu …………….... w Zakopanem pomiędzy :
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500 Zakopane
ul. Kamieniec 10 wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000010609 reprezentowanym przez :
Dyrektora
Z-cą Głównego Księgowego
Panią Reginę Tokarz
Panią Marią Sowińską
zwanym w treści umowy ,, ZLECENIODAWCĄ ”
a
……………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)
z siedzibą w ………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w ……………………………………………………………………….
(nazwa rejestru)
NIP …………………….
REGON …………………
lub:
Panem/Panią zamieszkałym/ą w ………………………… ul. …………………………
………………………….., posiadającym dyplom ………………………………………
zwanym w treści umowy ,, ZLECENIOBIORCĄ ”
§1
1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA podejmuje się udzielania
świadczeń zdrowotnych tj.:
w Pracowni …………………………… zlokalizowanej w budynku Szpitala przy ulicy
Kamieniec 10 .
* niepotrzebne skreślić
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza , że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz.U. z 2008r. Nr 81 poz. 484 z późn. zmianami) oraz aktualnie
obowiązującymi wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowanymi
w szczegółowych materiałach informacyjnych dotyczących warunków zawierania
i realizacji umów
4. Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach Działu Diagnostyki Obrazowej
ZLECENIODAWCY zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do nin.
umowy.
5. ZLECENIOBIORCA zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzania badań jak w ust. 1
2) sporządzenia dokumentacji medycznej i statystycznej związanej z wykonywaniem
badań, zgodnie z obowiązującymi u ZLECENIODAWCY zasadami.
3) sporządzenia wyniku badania w formie fotograficznej lub elektronicznej, stosownie
do istoty badań i obowiązujących w tym zakresie przepisów (kopia wyniku badania
pozostaje w dokumentacji dla ZLECENIODAWCY).
6. Wykonywanie usług określonych w ust.1 winno być każdorazowo potwierdzane na
„Karcie ewidencji usług”, która stanowi załącznik nr 2 do nin. umowy.
§2
1. Wykonując usługi medyczne, ZLECENIOBIORCA działa samodzielnie i nie podlega
kierownictwu ZLECENIODAWCY w zakresie podejmowanych czynności zawodowych.
2. Zlecenia lekarskie kierowane do ZLECENIOBIORCY mają charakter wskazówek
merytorycznych i nie stanowią poleceń pracowniczych ; udzielane są ze względu na
wypełnienie przez ZLECENIOBIORCĘ czynności leczniczych z udziałem
ZLECENIODAWCY. Relacje zawodowe miedzy ZLECENIOBIORCĄ a pracownikami
ZLECENIODAWCY regulują wytyczne postępowania i procedury wewnętrzne
obowiązujące u ZLECENIODAWCY.
3. Przy wykonywaniu nin. Umowy ZLECENIOBIORCA obowiązany jest przestrzegać
kodeksu etyki zawodowej i postępować zgodnie z zasadami sztuki oraz aktualnymi
wytycznymi postępowania i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi u
ZLECENIODAWCY. ZLECENIODAWCA udostępni ZLECENIOBIORCY aktualne
wytyczne postępowania oraz procedury wewnętrzne przy zawieraniu niniejszej umowy ,
a ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany się z nimi zapoznać. Naruszenie ich rodzi
odpowiedzialność ZLECENIOBIORCY za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nin.
Umowy, niezależnie od odpowiedzialności zawodowej.
4. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się na okres obowiązywania umowy, do zawarcia
umowy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem
świadczeń. Kopia polisy stanowić będzie załącznik do umowy. Minimalną sumę
gwarancyjną ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne ( Dz. U. Nr 283, poz. 2825 ).
Minimalna suma gwarancyjna ustalana jest przy zachowaniu kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczeniowa została zawarta.
5. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie realizacji
przedmiotu umowy przez ZLECENIODAWCĘ oraz Małopolski Wojewódzki Oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie.
6. ZLECENIODAWCA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe przy
leczeniu wynikłe z zawinionej przez ZLECENIODAWCĘ wadliwej organizacji
działalności jego placówki .
7. ZLECENIODAWCA nie odpowiada za długi, jakie ZLECENIOBIORCA zaciągnie
niezgodnie z celem właściwego wykonania usługi. Nieprzewidziane, uzasadnione wydatki
i koszty oraz wynikające z tego tytułu zobowiązania zaciągane przez
ZLECENIOBIORCĘ na koszt ZLECENIODAWCY wymagają uprzedniej pisemnej
zgody ZLECENIODAWCY lub osoby przez niego upoważnionej.
8. W trakcie wykonywania nin. Umowy ZLECENIOBIORCY nie wolno używać
we własnym interesie rzeczy ZLECENIODAWCY.
9. Ponadto ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do kulturalnego i taktownego
postępowania z pacjentami z poszanowaniem Ich godności oraz prawa do intymności
§3
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w zakresie przedmiotu umowy ponoszą solidarnie ZLECENIODAWCA
i ZLECENIOBIORCA.
2. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń zdrowotnych.
3. ZLECENIODAWCY przysługuje w stosunku do ZLECENIOBIORCY roszczenie
regresowe w wysokości kwoty wypłaconej przez niego osobie trzeciej , z tytułu szkody
wyrządzonej przez ZLECENIOBIORCĘ.
§4
1. ZLECENIOBIORCA udziela świadczeń zdrowotnych przy użyciu odpowiednich
pomieszczeń , sprzętu, aparatury , leków i materiałów medycznych oraz innych środków
niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy postawionych do dyspozycji
przez ZLECENIODAWCĘ. ZLECENIOBIORCA używa wymienionych rzeczy przy
zachowaniu racjonalnej i oszczędnej gospodarki. ZLECENIOBIORCA udziela świadczeń
leczniczych w oparciu oraz we współpracy z personelem przydzielonym przez
ZLECENIODAWCĘ do wykonywania powierzonych zadań. Bez zgody
ZLECENIODAWCY, ZLECENIOBIORCA nie może udostępniać pomieszczeń , sprzętu
i aparatury medycznej osobie trzeciej.
2. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za udostępniane mu w związku
z realizacją umowy rzeczy określone w ust. 1.
3. Za szkody w majątku ZLECENIODAWCY, ZLECENIOBIORCA odpowiada w pełnej
wysokości jeżeli powstaną one z powodu zawinionego działania lub zaniechania
ZLECENIOBIORCY
§5
1. W razie zaistnienia obiektywnej niemożności świadczenia usług przez
ZLECENIOBIORCĘ osobiście, jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa osoby
trzeciej w wykonywaniu umowy – za zgodą ZLECENIODAWCY wyrażoną na piśmie.
2. Koszt zastępstwa pokrywa ZLECENIOBIORCA i ZLECENIODAWCA nie jest z tego
tytułu zobowiązany do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia poza określonym w umowie.
3. Kwalifikacje zawodowe zastępcy ZLECENIOBIORCY muszą być, co najmniej równe
kwalifikacjom zawodowym ZLECENIOBIORCY.
4. Odpowiedzialność za działania swojego zastępcy ponosi ZLECENIOBIORCA tak, jakby
to on sam osobiście wykonywał usługę.
5. Postanowienia o obowiązkach ZLECENIOBIORCY stosuje się odpowiednio do jego
zastępcy.
6. ZLECENIODAWCA może odstąpić od prawa żądania zastępcy w sytuacji opisanej
w ust. 1 , wyrażając swoją wolę na piśmie.
§6
1. Z tytułu wykonywania świadczeń objętych umową ZLECENIODAWCA płacić będzie
ZLECENIOBIORCY zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości………zł brutto /
słownie :…………………………………… za 1 godzinę wykonywania świadczeń
jak w § 1 ust. 1.
2. Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie iloczyn ilości godzin wykonywania
świadczeń zaewidencjonowanych w „Karcie ewidencji usług” wym. w § 1 ust. 6
oraz stawki za 1 godzinę jak w ust.1 .
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne jest z dołu za każdy miesiąc
kalendarzowy na bankowy rachunek ZLECENIOBIORCY
nr ………………………………………………… na podstawie rachunku wraz
załącznikiem wym. w §1 ust.6 wystawionego w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego i zaakceptowanego przez osobę upoważnioną przez
ZLECENIODAWCĘ.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, ZLECENIODAWCA zapłaci w terminie 14 dni
od daty złożenia zaakceptowanego rachunku, przy czym przez datę zapłaty rozumie się
datę złożenia polecenia przelewu do banku przez ZLECENIODAWCĘ.
5. Za opóźnienie wypłaty wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY przysługują odsetki
ustawowe liczone od dnia wymagalności roszczenia.
6. ZLECENIOBIORCA dokonuje samodzielnie rozliczeń w zakresie obowiązków
wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Strony dopuszczają możliwość zmiany stawki wynagrodzenia (obniżenia lub
podwyższenia) , począwszy od 2010 roku. Zmiana może nastąpić nie częściej niż jeden
raz w każdym następnym roku świadczenia usług i wymaga uzgodnienia przez obie strony
oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§7
1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy naliczone będą kary umowne.
2. ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY karę umowną :
1) z tytułu nienależytego wykonania umowy , niespełnienia wymagań określonych
w § 1-5 , albo zwłoki w wykonaniu czynności objętych umową w wysokości
500,00 zł
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZLECENIOBIORCY
w wysokości 1.000,00 zł
3. ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY karę umowną w razie zażądania
zwrotu kwoty z kontraktu ze ZLECENIODAWCĄ za nienależyte wykonanie badań
objętych umową przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Krakowie – w wysokości kwoty kontraktu, objętej żądaniem zwrotu.
4. ZLECENIODAWCA i ZLECENIOBIORCA zastrzegają sobie prawo do dochodzenia
roszczeń przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.
5. ZLECENIODAWCA kary umowne może potrącić z rachunku ZLECENIOBIORCY.
§8
Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1.10.2009r. do dnia 31.01.2012r.
§9
1. Umowa może zostać rozwiązana przez ZLECENIODAWCĘ z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w razie:
1) zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy,
2) wprowadzenia przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie
zmian w kontrakcie dotyczącym przedmiotu umowy lub wypowiedzenia umowy przez
MOW NFZ z siedzibą w Krakowie,
3) zmiany lub utraty tytułu prawnego do nieruchomości ZLECENIODAWCY,
4) przekształcenia lub likwidacji Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem albo jakiejkolwiek innej zmiany formy organizacyjno-prawnej
prowadzenia działalności przez ZLECENIODAWCĘ,
5) zmiany organizacji pracy w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
6) ograniczenia zakresu świadczenia usług przez ZLECENIODAWCĘ
2. Umowa może zostać rozwiązana przez ZLECENIOBIORCĘ z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w razie :
1) zmiany przepisów dotyczących ZLECENIOBIORCY, a związanych z przedmiotem
umowy,
2) zmiany formy prawnej , rozwiązania likwidacji lub zaprzestania prowadzenia
działalności.
3. Umowa wygasa w przypadku : śmierci ZLECENIOBIORCY, utraty lub ograniczenia
ZLECENIOBIORCY w zdolności do czynności prawnych, utraty, bądź ograniczeniu
ZLECENIOBIORCY w prawie wykonywania zawodu.
4. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) nie dostarczenia przez ZLECENIOBIORCĘ w terminie 30 dni od zawarcia umowy
dokumentów ubezpieczenia jak w § 2 ust. 4,
2) naruszenia przez ZLECENIOBIORCĘ obowiązków umownych określonych w § 1
3) naruszenia przez ZLECENIOBIORCĘ obowiązków umownych określonych w § 5
4) wpłynięcia w formie pisemnej trzech uzasadnionych skarg od pacjentów lub ich
przedstawicieli prawnych, dotyczących podejmowanych przez ZLECENIOBIORCĘ
czynności wynikających z realizacji umowy lub dotyczących niewłaściwego
zachowania ZLECENIOBIORCY w trakcie realizacji umowy.
5. ZLECENIOBIORCA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli
ZLECENIODAWCA dopuszcza się, co najmniej jednomiesięcznej zwłoki w zapłacie
należnego wynagrodzenia.
6. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu
wypowiedzenia z ważnej przyczyny.
7. Strony ustalają możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w nin. Umowie znajdują odpowiednie zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych na tle realizacji umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY.
4. Cesja wierzytelności wynikających z umowy możliwa jest wyłącznie za zgodą drugiej
strony.
§ 11
Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZLECENIODAWCA :
……………………………
ZLECENIOBIORCA :
…………………………
Załącznik nr 1
HARMONOGRAM
Dni tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Godziny
Załącznik nr 2
KARTA EWIDENCJI USŁUG
za miesiąc ……………………………………… rok ………..
Komórka organizacyjna ZLECENIODAWCY : ……………………………………..
Nazwa ZLECENIOBIORCY ………………………………………………………………
Imię i nazwisko pracownika ZLECENIOBIORCY ………………………………………..
Data
Czas usług
od do
Ilość godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
PODPIS ZLECENIODAWCY :
...............................................
Podpis
Zleceniobiorcy
Potwierdzenie
wykonanej pracy
Download