Zaburzenia komunikacji językowej – dysglosja

advertisement
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Forma zajęć/
Liczba godzin
Skrócony opis
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
I
Zaburzenia komunikacji językowej - dysglosja
6
LMA102
Ćwiczenia konwersatoryjne, typ 3/ 30 godz.
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i
umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku dysglosji.
Wiedza dotycząca teorii zaburzeń mowy, dyslalii, anatomiczno-czynnościowych
warunków mowy
Efektem kształcenia w zakresie dysglosji jest zdobycie wiedzy i umiejętności
diagnozy i terapii w przypadku zaburzeń mowy warunkowanych wadami
anatomicznymi narządów obwodowych. Student będzie także znał zasady
współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się leczeniem osób z dysglosją, a
także będzie rozumiał potrzebę dopasowania własnych działań do stanu
pacjenta.
Student:
- zna anatomiczno-czynnościowe uwarunkowania tworzenia dźwięków mowy,
- zna zasady diagnozy logopedycznej w przypadku dysglosji,
- zna podstawy współpracy z lekarzami i innymi specjalistami zajmującymi się
osobami z dysglosją
Umiejętności
Student:
- potrafi opisać zaburzenia mowy w przypadku dysglosji,
- potrafi dokonać analizy objawowo-przyczynowej stwierdzonych zaburzeń i
ustalić nazwę jednostki nozologicznej zaburzenia mowy,
- różnicuje zaburzenia mowy ze względu na warunki anatomicznoczynnościowe w obrębie narządów mowy
Kompetencje
społeczne
Student:
- ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane w stosunku do pacjenta
działania
- rozumie potrzebę dalszego kształcenia
- rozumie potrzebę współdziałania z innymi specjalistami
Treści kształcenia
1. Uwarunkowania rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego ze
szczególnym uwzględnieniem procesów realizacyjnych.
2. Typologia dysglosji.
3. Diagnoza i terapia w przypadku najczęstszych postaci dysglosji.
4. Współpraca z innymi specjalistami zajmującymi się pomocą osobom z
dysglosją.
Metody i kryteria
oceniania
Aktywność na zajęciach, przygotowanie się do zajęć, kolokwium pisemne
Metody
dydaktyczne
Dyskusja problemowa, praca w zespołach, analiza przypadków
Literatura
Literatura podstawowa:
1. B. Ostapiuk, Dyslalia ankyloglosyjna. Wydawnictwo USz, 2013.
2. L. Konopska, Dyslalia zgryzowa. Wydawnictwo USz, 2002.
3. D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i
podniebienia. Wydawnictwo UP, 2011.
4. D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji.
Wydawnictwo Ergo-Sum, 2013.
5. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Redl S. Grabias, M. Kurkowski, T.
Woźniak, UMCS. 2012.
6. Standardy postępowania logopedycznego. „Logopedia” 2007, nr 37.
7. Sinkiewicz A. Głos i mowa po operacji całkowitego usunięcia krtani.
[W:] red. nauk. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Podstawy
neurologopedii. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole
2005.
Literatura uzupełniająca
I. Styczek. Logopedia. PWN. 1980.
M. Hortis-Dzierzbicka, Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata
gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z
rozszczepem podniebienia. Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2004.
Informacje
dodatkowe
Na zajęciach potrzebny będzie projektor multimedialny
Download