Prawo miedzynarodowe prywatne

advertisement
Prawo międzynarodowe prywatne
EGZAMIN w formie pisemnej – pytania otwarte opisowe, egzamin „zerowy” - termin 27.11 lub
styczeń, pytania tylko z wykładów
OPRACOWAĆ SAMEMU
Strona
USTAWA z dnia 04 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe
1
PODRĘCZNIK nie ma aktualnego, bo zmiana ustawy, Maksymilian Pazdan „Prawo prywatne
międzynarodowe” - Lexis Nexis, aktualna wersja




zobowiązania – Rzym I i Rzym II
prawo rodzinne – rozdział 11, 12, 15 PPM
prawo osobowe: przysposobienie, opieka i kuratela – rozdział 13 i 14 PPM
sprawy spadkowe – rozdział 16 PPM
ZERÓWKA 2 lub 3 pytania z części ogólnej i 1 lub 2 pytania z części szczegółowej, nacisk na część
ogólną
02.10.2011
CZĘŚĆ OGÓLNA
Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego
Zespół norm prawnych dotyczących stosunków opartych na równorzędności stron (art. 1 PPM stosunki prawa prywatnego) obejmuje przede wszystkim stosunki z prawa cywilnego, rodzinnego,
opiekuńczego i pracy. Podmiotami stosunków prawnych mogą być osoby fizyczne i prawne.
„Międzynarodowe” oznacza zespół norm prawnych, które dotyczą stosunków prawnych związanych
z więcej niż jednym państwem.
element obcy



podmiotem stosunku jest osoba fizyczna mająca obywatelstwo obcego państwa, osoba
prawna mająca za granicą siedzibę
gdy przedmiot stosunku prawnego znajduje się zagranicą
dokonanie czynności prawnej lub zaistnienie stosunku prawnego miało miejsce poza
granicami
w znaczeniu wąskim – obejmuje wyłącznie normy kolizyjne, które mają na celu
rozgraniczenie sfer działania różnych systemów prawnych w przestrzeni – określenie które z
Strona

2
zakres pojęcia

norm należy zastosować w danym stosunku, wskazują właściwość norm merytorycznych
danego państwa, normy są normami drugiego stopnia, normy te są zazwyczaj pochodzenia
krajowego, każde państwo ma takie normy
w znaczeniu szerokim – obejmuje zespół norm kolizyjnych, a także normy merytoryczne o
zasięgu międzynarodowym, pochodzą one zazwyczaj z umów międzynarodowych, konwencji
Prawo międzynarodowe prywatne, a dziedziny pokrewne
Prawo obcych/cudzoziemców – regulują sytuację prawną cudzoziemca w kraju, mają charakter norm
merytorycznych i należą do różnych dziedzin prawa, to pojęcie szerokie (szersze niż międzynarodowe
prywatne), zachodzi tu stosunek krzyżowania
Międzynarodowe postępowanie cywilne – ściśle związane z prawem międzynarodowym prywatnym,
zawiera normy jurysdykcyjne, które wyznaczają kompetencję do rozstrzygania danych spraw
Międzynarodowe prawo publiczne – inny zakres regulacji – stosunki między państwami, źródłem
prawa międzynarodowego prywatnego jest prawo krajowe, co oznacza, że obowiązuje tylko na
terenie jednego państwa
Geneza prawa międzynarodowego prywatnego
zasada personalizmu – wiązała właściwość prawa z czynnikami dotyczącymi osoby,
wątpliwości rozstrzygano w drodze oświadczenia stwierdzającego, jakiemu prawu dana
osoba podlega, professio iuris
Strona

3
Młoda dziedzina, jej rozwój rozpoczął się około 100 lat temu. Początki należy wiązać z VII wiecznymi
zasadami:

zasada terytorializmu – prawa ma bezwzględną moc wiążącą w obrębie obszaru, na którym
obowiązuje; sądy orzekają zgodnie z prawem obowiązującym w ich siedzibie także
rozpatrując sprawę osoby pochodzącej z innego obszaru
Szkoła statutowa
Cały dorobek doktryny PPM do polowy XIX wieku
dawna szkoła statutowa – od XII do XVI wieku, dzisiejsze Włochy i Francja; dokonano rozróżnienia
między normami dotyczącymi postępowania sądowego i normami prawa materialnego, w
odniesieniu do norm regulujących postępowanie przyjęto zasadę właściwości legis fori (Jakub
Balduni); locus regit formam Artus (Wilhem de Cun)
XIII wiek – podział na statuty

Szkoła francuska – Ch. Dumolina,– podział statutów na dotyczące formy czynności prawnej oraz
statuty dotyczące treści czynności prawnej lub prawa ( zależne – zobowiązania i niezależne od woli
stron – rzeczowe i osobowe; B. d’Argentre – utrzymał podziały, sprzeciwiał się przywiązywaniu
znaczenia do woli stron
4

statut rzeczowy – obejmował normy, które według intencji prawodawcy miały określać
prawny reżim rzeczy
statut osobowy – odnosił się do osób
statuty wprowadzające zakaz nieznany prawu powszechnemu – statuta prohibativa, statuta
prohibativa favorabilia (statuty korzystne dla osób, których dotyczą – „towarzyszą” osobom
na zasadach ogólnych dotyczących statutu osobowego
statuty przyznające osobom prawa, których ius commune im odmawia – statuta permissiva,
statuta permissiva (wprowadzające zakazy niekorzystne dla osób – nie „towarzyszą”
osobom, są więc stosowane jedynie w granicach danego terytorium
statut mieszany – łączy powyższe
Strona

Szkoła holenderska – P. Voet, J. Voet, U. Huber – każde prawo ze swojej natury jest terytorialne,
logiczna konsekwencją suwerenności jest stosowanie tylko prawa danego terytorium, brak
obowiązku stosowania prawa obcego
Doktryna angolska i północnoamerykańska – J. Story
Fryderyk von Savigny (1779 – 1861)
Twórca teorii „siedziby” stosunku prawnego, siedzibę stanowi obszar prawny, z którym stosunek jest
ściśle związany, do którego ze względu na swą naturę „należy”, któremu „podlega”.
Wprowadził ograniczenia w stosowaniu prawa obcego:


ustawy bezwzględnie wiążące – wchodzące w skład systemu prawnego obowiązującego w
siedzibie sądu, które wymuszają swoje zastosowanie bez względu na to, jakiemu prawu
podlega dany stosunek, należą do nich przepisy wprowadzające zakazy lub ograniczenia ze
względów obyczajowych lub ze względu na dobro publiczne
przepisy prawa obcego dotyczące instytucji nieznanych prawu obowiązującemu w siedzibie
sądu
Zaproponował nową metodę poszukiwania rozwiązań kolizyjnych, wysuwając na pierwsze miejsce
indukcję, zwrócił uwagę na potrzebę badania istoty stosunków prawnych jako przygotowania do
rozstrzygnięcia kolizyjnego.
Nowa szkoła włoska


zasada narodowości – podstawowe znaczenia ma zasada właściwości legis partiae (dotyczy
głównie stosunków osobistych, rodzinnych i spadkowych)
zasada wyboru prawa
zasada porządku publicznego – ogranicza zastosowanie prawa obcego
Strona

5
Pasquale Stanislao Mancini
Czasy nowsze i najnowsze
Francja - A. Pillet, J.P. Niboyet, H. Batioffil
Wielka Brytania, USA – teoria praw nabytych – sędzia stosuje zasadniczo własne prawo
merytoryczne, jeśli jednak prawo podmiotowe powstało na skutek zdarzenia, które miało miejsce w
obcym państwie, należy to uszanować; ten kto powołuje się na prawo nabyte pod rządem obcego
prawa, musi to udowodnić
W. Cook – local law theory – norma obcego prawa jako wzór utworzenia lub wyszukania we własnym
systemie prawnym podobnej normy
B. Currie – goverbmental interest – sprzeciw wobec tworzenia ogólnych norm kolizyjnych
D.V. Caverns – należy poszukiwać rozstrzygniec kolizyjno prawnych w oderwaniu od treści norm
merytorycznych systemów prawnych pozostających w danym przypadku w konflikcie, prawo
właściwe należy okreslic w wyniku poszukiwania słusznego rozstrzygnięcia konkretnej sprawy
R. Leflar – zasada analizy kolizyjno prawnej: przewidywalność rozstrzygnięć sadu, zapewnienie
międzynarodowej równowagi, ułatwienie zadań sądu, uwzględnienie governmental interest oraz
zastosowanie „lepszej normy prawnej”
A.E. Ehrenzweig – zwolennik powrotu legis fori
Strona
Przeważające w nauce europejskiej było przekonanie o przydatności ujętych abstrakcyjnie ogólnych
reguł kolizyjnych, za których pośrednictwem następuje wskazanie prawa właściwego, co nie wyklucza
aktywności sędziego.
6
W.L.M. Reese – za cel PPm uważa sprawiedliwe i harmonijne rozwiązanie kolizji, dążenie do
pewności, przewidywalności i jednolitości wyroku, krytykował Curriego oraz Ehrenzweig , cenił
Caversa, jego poglądy wywarły znaczący wpływ na Restatment II z 1971 roku, czyli druga prywatną
kodyfikację prawa kolizyjnego przygotowaną przez American Law institute
Polska nauka PPM
Początek w XIX wieku, rozwój po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
Pierwsza ustawa o PPM - 2 sierpnia 1926 roku
Kazimierz Przybyłowski – główny referent projektu nowej ustawy – 1965 rok
Źródła
Akty prawa wewnętrznego


ustawa z dnia 4 lutego 2011roku prawo prywatne międzynarodowe
prawo wekslowe, kodeks morski, prawo lotnicze
Umowy międzynarodowe – zawierają normy jednolite, merytoryczne, mogą się w nich znaleźć normy
kolizyjne, konwencje i umowy bilateralne
Prawo UE


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 593/2008 z 17.06.2008r. w sprawie prawa
właściwego dla zobowiązań umownych (Rozporządzenie Rzym I)
Rozporządzenie Rzym II 864/2007 o prawie właściwym dla pozaumownych stosunków
zobowiązaniowych
Strona
Orzecznictwo i doktryna
7
Prawo zwyczajowe – używane obecnie przede wszystkim do wykładni przepisów prawa prywatnego
międzynarodowego
Funkcje prawa międzynarodowego prywatnego


rozgraniczenie sfery działania praw różnych państw w stosunkach z elementem obcym
ustalenie stanu faktycznego z obszarem prawa obcego, rozstrzygnięcie kolizji między
systemami nie prowadzi do rozwiązania sprawy, wskazuje prawo właściwe
Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego
Normy nie regulują bezpośrednio stosunków prawnych, rozstrzygają jedynie kolizję norm, a kolizja ta
wynika z tego, że stosunek prawny jest powiązany z więcej niż jednym państwem, usunięcie kolizji
polega na wskazaniu właściwości jednego z obszarów prawnych.
Adresatem normy kolizyjnej jest podmiot stosujący prawo - sąd, organ administracyjny.
Budowa – nie różni się od budowy normy merytorycznej – hipoteza, dyspozycja, sankcja
Hipoteza – mieści się w niej zakres, który zawiera opis pewnej sytuacji faktycznej do której norma się
odnosi; zakres składa się z wyrażeń o zabarwieniu prawnym zaczerpniętych z własnego prawa
merytorycznego


składa się z nakazu/zakazu zastosowania jakiegoś obszaru prawnego oraz łącznika, za
pomocą łącznika następuje powiązanie sytuacji faktycznej znajdującej się w hipotezie z
danym obszarem prawnym
nakaz zastosowania obszaru prawnego wyrażany jest za pomocą zwrotów: podlega prawu
państwa, stosuje się prawo państwa
łącznik – kryterium wskazujące o jakiego państwa prawo w danej normie chodzi, może się w
nim znaleźć doprecyzowanie pewnych treści zawartych w hipotezie - jest to baza faktyczna
łącznika w łączniku, wyróżnia się w nim 2 części:
 określnik nominalny – składa się z podstawy i dopełniacza
Strona

8
Dyspozycja

podstawa – stanowią ja różnego rodzaju więzi takie jak obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, miejsce położenia, czy miejsce dokonania
dopełniacz - stanowi uzupełnienie podstawy, odpowiada na pytanie „czyje”,
„czego”
subokreślink temporalny - precyzuje określnik nominalny pod względem
czasowym, np. z chwili urodzenia, z chwili śmierci, każdoczesny, występuje w
każdej normie, jednak nie zawsze określony jest expresis verbis, w takich
okolicznościach należy go ustalić w drodze wykładni
Sankcja – nie występuje w żadnym przepisie normy kolizyjnej, sankcji należy szukać w przepisach z
zakresu KPC, które przewidują konsekwencje w przypadku błędnego zakwalifikowania stanu
faktycznego do normy prawnej przy wydawaniu wyroku
statut (prawo właściwe) – obszar prawny, który wskazuje łącznik dla określonego zakresu normy
kolizyjnej; statut rzeczowy, personalny, kontraktowy

normy kolizyjne pierwszego oraz drugiego stopnia
pierwszego stopnia – pierwszego planu, szczegółowe, rozgraniczają sferę działania norm
merytorycznych w przestrzeni
drugiego stopnia – dalszego planu, pomocnicze, nadrzędne, rozgraniczają działanie norm
kolizyjnych pierwszego stopnia, znajdują się w części ogólnej PPM, gdyż mogą mieć wpływ na
wskazanie prawa właściwego, np. art. 5, art. 7 PPM
normy zupełne i niezupełne
zupełne - wskazują prawo właściwe dla danego stosunku bez względu na to czy prawem
właściwym będzie prawo obce, czy prawo własne
niezupełne – nie rozgraniczają systemów prawnych całkowicie, mają charakter jednostronny
lub dwustronny
Strona

9
Rodzaje norm kolizyjnych



jednostronna – wskazuje okoliczności, w których należy zastosować prawo własne
organu orzekającego
 dwustronna – wskazuje częściowo prawo własne, a częściowo prawo obce
obowiązujące bezwzględnie i względnie
ukryte – mogą mieć postać norm merytorycznych, która zawierają w sobie normę kolizyjną
Wykładnia normy kolizyjnej
Ogólne zasady wykładni nie odbiegają od zasad teorii prawa, zwłaszcza prawa cywilnego.
kwalifikacja normy prawnej – pozwala na ustalenie przesłanek zastosowania danej normy prawnej,
przeprowadzenie kwalifikacji wymaga zastosowania przepisów kolizyjnych i merytorycznych
Źródła trudności kwalifikacyjnych



nadawanie w poszczególnych systemach prawnych tak samo brzmiącym wydarzeniom
różnym znaczeń
występowanie w jednych systemach prawnych instytucji prawnych nie znanych w innych
systemach prawnych
odmienna ocena prawna w różnych systemach prawnych tych samych zdarzeń i ich skutków
Metody kwalifikacyjne
Strona
Lex causae – interpretacja pojęć prawnych według prawa, którym dany stosunek podlega,
miarodajne jest prawo wskazane
10
Lex fori – pojęcia zawarte w polskich normach kolizyjnych należy interpretować w duchu polskich
norm merytorycznych
Metoda porównawcza (autonomiczna) – polega na tworzeniu pojęć wspólnych dla rożnych systemów
prawnych – tworzy autonomiczne pojęcia, konieczne jest przeprowadzenie analiz porównawczych
Metoda funkcjonalna – nawiązuje do porównawczej, interpretacja zgodnie z celem, metoda zakłada
że normy kolizyjne, mimo że są częścią systemu prawnego danego państwa, to jednak ze względu na
swój charakter mają być interpretowane w sposób niezależny od norm merytorycznych
Łączniki

Ogólna zasada posiłkowości prawa polskiego – jeśli nie damy rady ustalić prawa właściwego, to
stosujemy prawo polskie.
11

podmiotowe i przedmiotowe
podmiotowe (personalne) – decyduje element stosunku prawnego ze względu na który
następuje powiązanie z danym obszarem prawnym, mówimy o nim wówczas, gdy określony
obszar prawny zostaje podporządkowany ze względu na cechy danej osoby fizycznej lub
prawnej – na przykład miejsce zamieszkania, pobyt, siedziba
przedmiotowe – łączą dany stosunek prawny ze względu na okoliczności, które nie dotyczą
osób, na przykład miejsce położenia rzeczy, dokonania czynności prawnej
subiektywne i obiektywne
subiektywny – o powiązaniu z danym obszarem prawnym decyduje wola stron, wybór prawa
obiektywne – wszystkie inne
ze względu na sposób powiązania
proste – wskazują jedno prawo właściwe
złożone – przewidują właściwość kilku systemów prawnych, wyróżniamy:
 alternatywne - wskazują kilka systemów prawnych z podobnym nasileniem
 posiłkowe - mają zastosowanie w dalszej kolejności
Strona

Łączniki podmiotowe
Osoby fizyczne


obywatelstwo – art. 2 i 3 PPM
zasadą jest, że obywatel polski podlega prawu polskiemu, jeżeli ustawa przewiduje jego
właściwość
cudzoziemiec w przypadku kilku obywatelstw podlega jako prawu ojczystemu, temu z którym
jest najściślej związany;
miejsce zamieszkania
jeśli cudzoziemca, jeśli jest kilka miejsc zamieszkania będzie to miejsce, z którym jest
najściślej związany; przy braku jakichkolwiek okoliczności posiłkowo prawo polskie
Osoby prawne

statut personalny wskazywany jest przez łącznik siedziby, może oznaczać miejsce
wyznaczone w statucie osoby prawnej, albo miejsce, gdzie przebywa organ zarządzający lub
gdzie koncentruje się działalność
w przypadkach wskazanych w ustawie można dokonać wyboru prawa właściwego
stanowi odpowiednik zasady swobody umów, autonomii woli stron
czynność prawna dwustronna dla umów, jednostronna dla czynności jednostronnych
czynność odrębna względem materialnej umowy głównej
czynność kolizyjno - prawna , należy odróżnić od materialno prawnego wskazania, przy
materialnym wskazaniu strony włączają normy innego systemu do treści umowy
Rodzaje wyboru prawa

nieograniczony pełny
Strona





12
Wybór prawa

ograniczony niepełny
Ważność wyboru prawa
Czynność odrębną od czynności głównej, podlega odrębnej ocenie co do ważności i skutków. W
przypadku, gdy strony nie wybrały prawa, należy ustalić właściwość.
Skutki braku wyboru prawa, albo wyboru nieskutecznego – należy ustalić prawo właściwe za pomocą
innych kryteriów:



prawem powinno być to prawo, które strony same by wybrały
prawem powinno być to prawo, które jest najsilniej związane z daną umową
prawem powinno być to praw, które ma związek z siedzibą stosunku prawnego

Wskazanie - wskazanie właściwości jakiegoś prawa, może być wskazaniem przyjętym albo
nieprzyjętym
przyjęte – jeżeli oba systemy prawne są ze sobą zgodne w danej sprawie
nieprzyjęte - wskazanie właściwości z naszego PPM nie zawsze pokrywa się ze wskazaniem
zawartym w normach danego systemu, który wskazaliśmy za właściwy – brak przyjęcia, co
wiąże się z odesłaniem – kolizja praw kolizyjnych
Odesłanie - prawa państwa a wskazuje prawo państwa b, a państwo b nie przyjęło wskazania
i odsyła do państwa X, ze względu na działanie państwa X wyróżniamy odesłanie zwrotne
oraz odesłanie dalsze:
odesłanie zwrotne – kiedy państwem X jest państwo A - jeśli dojdzie do odesłania zwrotnego
art. 5 ust. b PPM, odesłać możemy tylko jeden raz
 pełne - w takim samym zakresie w jakim nastąpiło wskazanie
Strona

13
Stosowanie prawa

częściowe – prawo wskazane odsyła w mniejszym zakresie aniżeli nastąpiło
wskazanie
 złożone – prawo wskazane odsyła do więcej niż jednego systemu prawnego
(częściowe zwrotne, częściowe dalsze)
odesłane dalsze - kiedy państwem X jest państwo Y – tylko art. 17 PPM, odesłać można tylko
jeden raz
23.10.2011
Klauzula porządku publicznego
Art. 7. PPM Prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z
podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.




zasada równoważności systemów prawnych, brak możliwości wartościowania; stosowanie
tego co jest przewidziane w prawie obcym, nawet jeśli skutki są różne niż w prawie krajowym
normy kolizyjne nie wartościują skutków, ale mogą wystąpić sytuacje, gdy stosowanie prawa
obcego wywoła skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP
wyłączenie zastosowania obcych przepisów wskazanych jako prawo właściwe przez normę
kolizyjną państwa forum
forma ochrony porządku prawnego


działanie klauzuli kieruje się tylko przeciwko obcym normom merytorycznym, nie dotyczy
obcych norm kolizyjnych
powołanie może wystąpić wyłącznie ze względu na własny porządek prawny
przedmiotem działania klauzuli porządku publicznego nie jest treść obcego przepisu a jedynie
skutki jego zastosowania. Nie piętnuje się w całości przepisu – jedynie w danych
okolicznościach wyłącza się skutki. Chodzi nie o eliminację przepisów a o eliminację skutków.
Strona

14
Kryteria zastosowania klauzuli

wyłączenie obcej normy może nastąpić tylko ze względu na podstawowe zasady porządku
prawnego RP. Pojęcie porządku prawnego to zwrot niedookreślony. Treść tego zwrotu
wypełni sędzia stosujący to prawo – w chwili orzekania biorąc pod uwagę stan z chwili
orzekania.
Działanie klauzuli może wpływać różnie na sytuację stron


dozwalające – strona wskutek działania klauzuli uzyska więcej niż gdyby zastosowano prawo
obce
zabraniające – strona uzyska mniej, niż uzyskałaby gdyby zastosowano prawo obce
Przebieg czynności związanych ze stosowaniem klauzuli porządku publicznego




Zastosowanie norm kolizyjnych forum, które wskaże właściwość prawa
Wskazanie normy merytorycznej
Ocena skutków stosowania takiej normy pod kątem niezgodności z podstawowymi zasadami
porządku prawnego forum
Zastosowanie tej klauzuli
Kwestia wstępna


zagadnienie incydentalne, które wyłoniło się po ustaleniu prawa właściwego; samoistny
stosunek prawny, którego ocena wywiera wpływ na rozstrzygnięcie kwestii głównej
potrzeba rozstrzygania kwestii wstępnej wymaga rozstrzygania norm merytorycznych prawa
właściwego
według legis fori – według tego samego prawa na podstawie którego rozstrzygnięto co do
właściwości prawa co do kwestii głównej
Strona

15
Sposoby rozwiązywanie kwestii wstępnej


według legis causae – zastosowanie prawa wskazanego jako właściwe dla rozstrzygnięcia
sprawy głównej
w zależności od celu normy kolizyjnej i jej charakteru prawnego, zastosowanie takiej normy,
które doprowadzi do spodziewanego, sprawiedliwego rezultatu – bardzo otwarty w treści
sposób rozstrzygania sprawy głównej – rozwiązania pośrednie.
Kwestia wyjściowa, pierwotna


element stanu faktycznego opisany w hipotezie normy kolizyjnej będący materialnoprawną
przesłanką zastosowania normy kolizyjnej i wymagający oceny według prawa
merytorycznego
dla oceny kwestii wyjściowej należy stosować prawo wskazane przez miarodajną w danym
zakresie normę kolizyjną, wchodzącą w skład własnego systemu prawnego – czyli państwa
forum
Kwestia wycinkowa, cząstkowa


nie podlega prawu właściwemu dla sprawy główne
wskazanie prawa właściwego następuje na podstawie odrębnej normy kolizyjnej
Strona
Art. 9. PPM Jeżeli w państwie, którego prawo jest właściwe, obowiązują różne systemy prawne,
prawo tego państwa wskazuje, który z tych systemów należy stosować. W razie braku takiego
wskazania, stosuje się ten z tych systemów, który związany jest najściślej z danym stosunkiem
prawnym.
16
Niejednolite prawo


zachodzi kiedy na terytorium jednego państwa występuje kilka systemów prawnych;
niejednolitość prawa w płaszczyźnie terytorialnej, dotyczy państw federalnych
sposobu rozwiązania konfliktu należy szukać w ramach prawa wewnętrznego państwa, w
którym konflikt nastąpił
Zmiana statutu

to zmiana powiązania prawnego stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym a w
konsekwencji zmiana prawa merytorycznego, właściwego dla danego stanu faktycznego
Przyczyny zmiany



konflikt intertemporalny – zmiana norm kolizyjnych, zastąpienie łącznika głównego
łącznikiem posiłkowym
zmiana granic państwowych
Zastąpienie łącznika podstawowego łącznikiem posiłkowym, przy niemożności posłużenia się
tym pierwszym – nie mamy do czynienia ze zmianą norm kolizyjnych w ścisłym tego słowa
znaczeniu.
Konflikty ruchome – zmiana okoliczności wyrażonych w łączniku danej normy kolizyjnej głównie na
skutek działalności stron.

statut niezmienny - jeśli subokreślnik temporalny precyzuje chwilę miarodajną dla wskazania
prawa właściwego
statut zmienny - jeżeli przewiduje właściwość każdoczesnego prawa
Strona

17
Przy rozwiązywaniu – najczęściej (w doktrynie) powinno następować przez odwołanie się do roli
subokreślnika temporalnego normy kolizyjnej.
Zasady przy statucie zmiennym:



Zasada właściwości każdoczesnego statutu dla zdarzeń, które miały miejsce w okresie
powiązania z tym statutem – zasada tempus regit actum
 Dwie strony negatywne:
 zakaz wstecznego działania nowego statutu
 statut dawny – ocena tylko tych zdarzeń, które nastąpiły w okresie jego
właściwości
 Jedna strona pozytywna:
 natychmiastowe oddziaływanie nowego statutu. Nowy statut może rozstrzygać
o wygaśnięciu praw i sytuacji prawnych powstałych pod dawnym statutem i
może swobodnie zmieniać ich treść
Nie ma słabego związania właściwości prawa z tym statutem.
Zasada prawa nabytych – prawa nabyte pod rządami dawnego statutu zachowują moc
nawet, gdy na skutek zmiany powiązania właściwy będzie nam system nie przewidujący
nawet możliwości powstania takich praw.
Zasada retroaktywności nowego statutu.


działanie strony, która może zmierzać do zmiany statutu, do zmiany powiązania pewnego
stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym, dokonywane w celu uniknięcia skutków
zastosowania tego prawa, działanie zamierzone
strona zmierza so stworzenia pewnych okoliczności wyrażonych w łączniku, tak aby
miarodajna norma kolizyjna wskazała inny – pożądany system prawny
najczęściej występuje w sferze praw małżeńskich, polega na zmianie obywatelstwa, miejsca
zamieszkania w celu uzyskania rozwodu
Strona

18
Obejście prawa


działanie związane z obejściem prawa może dotyczyć jedynie norm ius cogens i tylko
powiązań o charakterze kategorycznym, obejście jest skierowane przeciwko właściwości
prawa merytorycznego, skutek obejścia dotyczy sfery kolizyjno prawnej, przeciwdziałać
skutkom obejścia można w ten sposób, że zostanie zastosowane lex fori.
skutki obejścia prawa oceniane są przez doktrynę i orzecznictwo – poza pobytem za granicą
należy brać pod uwagę również okoliczność, które wskazywałyby na to że jest to działanie,
zachowanie sztuczne
Dostosowanie, dopasowanie

zabieg kwalifikacyjny prowadzony w płaszczyźnie merytoryczno prawnej, jego celem jest
usunięcie sprzeczności lub braku harmonii między normami należącymi do różnych systemów
prawnych uniemożliwiających ich stosowanie
Sposoby dostosowania różnych norm merytorycznych


stworzenie syntezy norm, poprzez zbudowanie jednej normy z norm wchodzących w jej skład
skonstruowanie z istniejących norm jednej normy merytorycznej na użytek konkretnego
przypadku
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

przy ustalaniu statutu personalnego stosuje się łącznik obywatelstwa lub miejsca
zamieszkania, w Europie kontynentalnej dominuje łącznik obywatelstwa, w krajach common
low – miejsce zamieszkania (domicyl)
Strona
Osoby fizyczne – problematyka: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych
19
Podmioty

prawem personalnym jest prawo wskazane za pomocą łącznika, statut personalny należy do
prawa personalnego
Art. 11. 1. PPM Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej podlegają jej
prawu ojczystemu.
2. Jeżeli osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej w zakresie prowadzonego przez siebie
przedsiębiorstwa, wystarczy, że ma ona zdolność do dokonania tej czynności według prawa państwa,
w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone.
3. Przepis ust. 1 nie wyłącza zastosowania prawa, któremu czynność prawna podlega, jeżeli z tego
prawa wynikają szczególne wymagania w zakresie zdolności w odniesieniu do tej czynności prawnej.

pojęcie zdolności prawnej ma charakter uniwersalny, jest rozumiane jednolicie we wszystkich
systemach prawnych
status nasciturusa
łącznikiem głównym jest łącznik obywatelstwa, łącznikiem posiłkowym jest łącznik miejsca
zamieszkania
uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
Art. 14. 1. PPM Do uznania za zmarłą albo stwierdzenia zgonu osoby fizycznej stosuje się jej prawo
ojczyste.
Strona
Zakres działania statutu personalnego: ocena nabycia i utraty zdolności prawnej, ograniczeń
zdolności prawnej, domniemania prawne co do życia i śmierci
20
2. Jeżeli o uznaniu za zmarłego albo o stwierdzeniu zgonu cudzoziemca orzeka sąd polski, stosuje się
prawo polskie.
Zdolność do czynności prawnych
 łącznikiem jest łącznik obywatelstwa
 status przedsiębiorcy – wystarczy że ma zdolność do czynności prawnych w państwie, w
którym działalność jest prowadzona
 ochrona osób działających w dobrej wierze – zawarcie umowy przez osoby fizyczne
znajdujące się w tym samym państwie i mające według prawa tego państwa zdolność do jej
zawarcia
 dokonanie przez osobę fizyczną jednostronnej czynności prawnej w państwie, którego prawo
zdolność do jej dokonania jej przyznaje
 działanie w jednym z tych 2 przypadków przez przedstawiciela
Zakres działania statutu personalnego: przesłanki zdolności do czynności prawnych, stopnie
zdolności, przejawy i następstwa ograniczonej zdolności do czynności prawnych, skutki dokonała
czynności prawnej przez ograniczonego lub niezdolnego do czynności prawnej
Ubezwłasnowolnienie
Art. 13. 1. PPM Ubezwłasnowolnienie podlega prawu ojczystemu osoby fizycznej, której ono dotyczy.
2. Jeżeli o ubezwłasnowolnieniu cudzoziemca orzeka sąd polski, stosuje się prawo polskie.
Strona
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz dobra osobiste podlegają jej prawu ojczystemu
21
o ile przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej na to zezwolą i nie będą miały na to zastosowania
przepisy innych aktów prawnych mających pierwszeństwo, sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia
cudzoziemców będą rozstrzygane na podstawie legis fori
Osoby prawne
statut personalny dotyczy jej podstawowych atrybutów, od statutu personalnego należy odróżnić jej
przynależność
łączniki: podstawowy - siedziba – faktyczna (rzeczywista), albo statutowa
odesłanie – prawo państwa na podstawie którego osoba prawna została utworzona
Zakres statutu personalnego osoby prawnej (art. 17.3 PPM)









powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
charakter prawny osoby prawnej;
nazwa oraz firma osoby prawnej;
zdolność osoby prawnej;
kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
reprezentacja;
nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego
lub statutu.
Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo
Strona
przedstawicielstwo powstaje w wyniku innego niż czynność prawna zdarzenia
22
Art. 22. PPM Przedstawicielstwo ustawowe podlega prawu właściwemu dla stosunku prawnego, z
którego wynika umocowanie do reprezentowania.
Art. 23. 1. PPM Pełnomocnictwo podlega prawu wybranemu przez mocodawcę. Jednakże wobec
osoby trzeciej, z którą pełnomocnik dokonał czynności prawnej, można się powołać na prawo
wybrane tylko wtedy, gdy osoba ta o wyborze wiedziała albo mogła się z łatwością o nim dowiedzieć.
Mocodawca może się powołać wobec pełnomocnika na prawo wybrane tylko wtedy, gdy ten o
wyborze prawa wiedział lub mógł się z łatwością o nim dowiedzieć.
źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli mocodawcy
autonomiczny, samodzielny łącznik – jednostronny wybór prawa przez mocodawcę, w razie braku
wyboru prawa łączniki posiłkowe (art. 23.2 PPM)



prawo państwa siedziby pełnomocnika, w której on stale działa, albo
prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo należące do mocodawcy, jeżeli tu
stale działa pełnomocnik, albo
prawo państwa, w którym pełnomocnik rzeczywiście działał, reprezentując mocodawcę, lub
w którym wedle woli mocodawcy powinien działać
Forma czynności cywilnoprawnych
Art. 25. 1. PPM Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy
jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana.
Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach,
wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych
państw.
23
do zakresu formy nie należą według prawa polskiego elementy wywierające wpływ na samą
czynność, czynności takie jak wydanie rzeczy należą do materialno prawnych
Strona

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się do rozporządzeń dotyczących nieruchomości
oraz do czynności prawnych, których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie
lub ustanie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli czynności prawnej dokonał przedstawiciel, w razie stosowania przepisu ust. 1 zdanie drugie i
trzecie, bierze się pod uwagę okoliczności dotyczące przedstawiciela.




w art. 25.2 PPM alternatywne łączniki: lex causae, zasada locus Regit actum ma charakter
uzupełniający
konsekwencje niedochowania formy rozstrzyga się wg łącznika głównego (prawa właściwego)
dla danej czynności
utrzymanie ważności czynności prawnej – cel łącznika posiłkowego
wyjątki od zasady formy – art. 49, 66 PPM
Przedawnienie roszczeń

najważniejszą rolę odgrywa w stosunkach zobowiązaniowych
Art. 26. PPM Przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu dla tego roszczenia.


Art. 26 PPM obejmuje normę przedawnienia, która nie jest należycie rozumiana
w prawie angielskim przedawnienie jest konstrukcją procesową
Statut przedawnienia: dot. skutków, podstaw przedawnienia
Strona
Art. 41. 1. PPM Własność i inne prawa rzeczowe podlegają prawu państwa, w którym znajduje się ich
przedmiot.
24
Własność i inne prawa rzeczowe

lex rei sitae – powszechnie stosuje się jeden łącznik dla nieruchomości i rzeczy ruchomych miejsce położenia rzeczy
2. Nabycie i utrata własności, jak również nabycie i utrata oraz zmiana treści lub pierwszeństwa
innych praw rzeczowych, podlegają prawu państwa, w którym przedmiot tych praw znajdował się w
chwili, gdy nastąpiło zdarzenie pociągające za sobą wymienione skutki prawne.


kwalifikacja dotyczy praw rzeczowych i posiadania
„przedmiot” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „rzecz”, odnosi się również do praw, np.
wierzytelności, papiery wartościowe
Położenie rzeczy


situs civilis miejsce położenia rozumiane w sensie prawnym
situs naturalis – miejsce położenia rozumiane w sensie fizycznym, może być korygowane
przez situs civilis
Wyjątki na rzecz situs civilis
 prawa rzeczowe na środkach transportowych,
 prawa rzeczowe na przewożonych przedmiotach – res in transitu
Zmiana miejsca położenia rzeczy
Nie dotyczy nieruchomości - chyba, że granice państwa się przesuną.
Dotyczy ruchomości, w przypadku gdy jest to naturalne przemieszczenie (nie w transporcie –
bo situs civilis), ale w układzie statycznym.
Ocena sytuacji następuje w układzie statycznym a nie dynamicznym
Strona


25
Rzecz przemieszczona z terytorium jednego państwa do terytorium drugiego państwa, w skutek
czego zmiana powiązania z określonym obszarem prawnym.
Zasada każdoczesnego miejsca położenia rzeczy




zmiana miejsca położenia rzeczy prowadzi do zmiany statutu., zasada zmienności prawa
rzeczowego, czyli do zmiany obowiązuje dawny statut, po zmianie – nowy statut
nie dotyczy nabycia i utraty własności, zmiany treści i pierwszeństwa innych praw rzeczowych
– to zgodnie z art. 24.2 PPM (statut niezmienny)
prawo państwa, gdzie znajdował się przedmiot w chwili zdarzenia pociągającego za sobą
dane skutki prawne
ściśle powiązane chwile powiązania – czyli tutaj statut niezmienny
Zakres statutu rzeczowego:
 Powstanie, zmiana, przeniesienie, wygaśnięcie oraz treść określonego prawa rzeczowego.
 Zdarzenie wywołujące skutki prawnorzeczowe, czynności prawnej, zasiedzenie, znalezienie,
przetworzenie, nie muszą podlegać lex rei sitae – mogą wchodzić w zakres innych statutów,
np. umowa sprzedaży w Polsce samochodu skradzionego za graniczą – właściwe jest
wyłącznie prawo polskie.
 Ochrona praw rzeczowych
Strona
26
Do zakresu działania statutu rzeczowego nie należą tytuły nabycia praw rzeczowych, prawo
spadkowe, własność poszczególnych składników majątku należącego do wspólności małżeńskiej,
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych dokonanych w ramach prawa rzeczowego
odpowiednio
stosuje
się
przepisy
dotyczące
prawa
własności
27
–
Strona
Posiadanie
Download