Szczecin, 20 - Przetargi - Zamówienia Publiczne ZUT

advertisement
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
Szczecin, dnia
03.08.2012r.
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.08.2012
NA WYKONANIE I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO LOGOTYPU NA ŚCIANĘ BOCZNĄ BUDYNKU
CENTRUM DYDAKTYCZNO – BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ORAZ
WYKONANIE PYLONA ŚWIETLNEGO PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór formularza ofertowego
Projekt graficzny i techniczny (pliki do pobrania)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (przetargu ofertowego) przy
wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 14 000,00 euro (netto), wyłączonego
ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego, w szczególności art. 701 - 704
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: WYKONANIE I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO LOGOTYPU NA
ŚCIANĘ
BOCZNĄ
BUDYNKU
CENTRUM
DYDAKTYCZNO
–
BADAWCZEGO
NANOTECHNOLOGII ORAZ WYKONANIE PYLONA ŚWIETLNEGO PRZED WEJŚCIEM DO
BUDYNKU.
4. Zakres robót obejmuje:
1
a. WYKONANIE I MONTAŻ LOGOTYPU ZUT
Logotyp (znak graficzny wraz z napisem Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie) należy zamontować na północnej ścianie szczytowej budynku Centrum
Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii. Litery należy zamontować na stelażu e celu
schowani połączeń między nimi. Położenie stelażu i montaż na elewacji zgodnie z
rysunkami stanowiącymi załącznik do opisu zamówienia. Litery powinny być przestrzenne.
Front litery łączony z bokiem litery za pomocą kleju UV. Litery wykonać wg czcionki
Trebuchet MS o wielkościach przedstawionych na rysunkach. Kolorystyka znaku
graficznego i liter podana w wytycznych logotypu.
Znak graficzny powinien być podświetlony. Oświetlenie znaku graficznego ma spełniać
wymaganie równomierności na całej jego powierzchni, diody o kącie świecenia 120
stopni.
Logotyp powinien być wykonany z następujących materiałów: Litery wykonane z blachy
aluminiowej gr. min 1.5 mm, spawane, malowane proszkowo.
Front z tworzywa translucentnego PMMA połączony z korpusem w sposób gwarantujący
bezpieczną eksploatację.
Wewnętrzne oświetlenie LED – układy wodoodporne Zasilacze zamontowane wewnątrz budynku jak najbliżej napisów.
Instalacja połączeniowa – nie widoczna od zewnątrz obiektu.
b. WYKONANIE PYLONU ŚWIETLNEGO
CDBN OD AL. PIASTÓW w Szczecinie
PRZED
WEJŚCIEM
DO
BUDYNKU
Pylon informacyjny pionowy, umieszczony na murze oporowym przy głównym wejściu
odsunięty od barierek zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do IWZ.
Wewnętrzna konstrukcja nośna pylonu wykonana ze stalowych profili zamkniętych,
spawana
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Obudowana z zewnątrz blachą i odpowiednimi profilami aluminiowymi. Malowana
proszkowo.
W powierzchni zewnętrznej wycięte napisy i kształty logo. Małe napisy świecą poprzez
zamocowaną pod powierzchnią odpowiedniego koloru płytką z PMMA natomiast znak
graficzny i duży napis wystaje z powierzchni zewnętrznej na ok 10 mm.
Wewnątrz pylonu zamontowane są zestawy hermetyczne LED.
Pylon zamontowany do podłoża w sposób gwarantujący bezpieczeństwo eksploatacji
Projekt graficzny pylonu stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2
5. Wizja lokalna
Wizja lokalna dla zainteresowanych wykonawstwem tego zamówienia przy udziale
Inżyniera Projektu , inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Działu Technicznego i
Biura Promocji ZUT odbędzie się na placu budowy CDBN przy al. Piastów 48 w Szczecinie
w dniu 07.08.2012r. o godz. 900
W trakcie wizji lokalnej udzielane będą dodatkowe wyjaśnienia, jeżeli zajdzie taka
potrzeba. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie Protokół, udostępniony następnie na
stronie internetowej zamawiającego:
http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-ponizej-14-tysiecy-euro.html
zainteresowanym osobom, które nie mogły uczestniczyć w wizji lokalnej w dniu
07.08.2012.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania: 4 tygodnie od podpisania umowy
Dodatkowo wykonawca przekazuje (po wykonaniu zamówienia) :
- atesty na wbudowane materiały,
- dokumentacja powykonawcza,
- protokóły badań elektrycznych
7. Opis sposobu obliczenia ceny
Należy podać całkowitą cenę za wykonanie oraz montaż, zgodnie z art. 3.ust.1 pkt. 1)
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. ocenach (z późniejszymi zmianami) oraz załączonym
wzorem formularza oferty – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (przetargu).
8. Kryteria wyboru ofert
Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy
złożyli oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego (przetargu) w rozumieniu art. 701 par.
4 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (jako
wynik błędnej operacji matematycznej), pod warunkiem, że oferta uwzględnia pełny
zakres przedmiotowy przetargu ofertowego (jest zgodna ze jej specyfikacją).
Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym specyfikacji nie będą przedmiotem oceny i
wyboru oferty najkorzystniejszej.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie uwzględnione kryterium:
Cena oferty (C) – waga kryterium 100 %
gdzie podaną wyżej wagą procentową jest waga punktowa według zasady:
3
jeden % = jeden pkt
Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):
Kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto
albo jej ewentualna korekta dokonana w trybie i na warunkach określonych powyżej
uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej
według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli
dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z
niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych w wyznaczonym terminie.
9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych;
Zamawiający nie
niekompletne.
dopuszcza
składania
ofert
częściowych,
rozumianych
jako
10. Wynagrodzenie wykonawcy
Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, po podpisaniu protokółu odbioru
robót bez usterek płatne jednorazowo w terminie 21 dni od otrzymania faktury.
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
Krystyna Kobus – inżynier projektu 91 449 40 46, 91 449 49 44
Anna Marel – kierownik Działu Technicznego tel.: 91 449 42 14
Kinga Wełyczko-Czachura – Biuro Promocji tel. (91) 449 -43 -95
Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a
także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są
te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-ponizej-14-tysiecy-euro.html
w szczególności wynikające z wizji lokalnej w dniu 07.08.2012
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
4
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:
„WYKONANIE I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO LOGOTYPU NA ŚCIANĘ BOCZNĄ BUDYNKU
CENTRUM DYDAKTYCZNO – BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII ORAZ WYKONANIE
PYLONA ŚWIETLNEGO PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU”
zawierającą (formularz ofertowy – zał. nr 1) składać należy w Budynku Jednostek
Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 48, Sekretariat pokój 415, w terminie do dnia 14 sierpnia 2012r. do godziny
11:00,
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012r. w Budynku Jednostek
Międzywydziałowych w pok. 409 o godzinie 11:30.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze „Ogłoszenie
zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej”
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z
koniecznością zawarcia przez niego umowy.”
...............................................................
03.08.2012
do
IWZ
Załącznik nr 1
z dn.
..............................................................
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................
adres Wykonawcy
...............................................................
...............................................................
Nr NIP ..................................................
Nr konta bankowego
..............................................................
5
nr telefonu ..........................................
nr telefax ..........................................
adres e-mail ..........................................
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin
al. Piastów 17
oferta
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „WYKONANIE I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO LOGOTYPU NA
ŚCIANĘ
BOCZNĄ
BUDYNKU
CENTRUM
DYDAKTYCZNO
–
BADAWCZEGO
NANOTECHNOLOGII ORAZ WYKONANIE PYLONA ŚWIETLNEGO PRZED WEJŚCIEM DO
BUDYNKU”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:
Cena z podatkiem od towarów i usług ( brutto ) ………………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………zł
Oferujemy termin wykonania umowy do dnia / w terminie:
……………………………..………………
Zapoznaliśmy się z warunkami płatności i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Szczecin, dnia ...............................
..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do
złożenia oferty)
6
Download