Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występują

advertisement
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występują
duże ilości chemicznych substancji niebezpiecznych
W roku 2004 na terenie OIP Kielce przeprowadzono kontrole w trzech zakładach, w których
występują duże ilości chemicznych substancji niebezpiecznych.
W ramach realizacji tematu kontrolą objęto następujące zakłady pracy:
-
INTERGAZ SP. Z O.O., 26-052 Sitkówka, Nowiny k/Kielc ul. Przemysłowa 13; zakład został
zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej –
maksymalne ilości gazu propan butan oraz propan, które mogą być zmagazynowane w zakładzie
wynoszą 190 ton; baza ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie magazynowania,
przeładunku i rozlewania gazu płynnego propan-butan,
-
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie,
28-200 Grzybów; Zakład Produkcji Chemicznej w Dobrowie został sklasyfikowany jako zakład
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w związku z produkcją i
magazynowaniem (w zbiornikach i instalacji) substancji niebezpiecznej – dwusiarczek węgla.
Zdolność magazynowa zbiorników z CS2 wynosi 9 800 ton. W zbiornikach wykorzystuje się
max 92% poj. magazynowej. Ponadto w aparatach instalacji produkcji dwusiarczku węgla może
znajdować się max około 200 ton substancji; podstawową działalnością KiZChS jest
wydobywanie siarki rodzimej oraz produkcja chemiczna związków na niej opartych.
-
Elektrownia Polaniec Spółka Akcyjna – Grupa ELECTRABEL, 28-230 Połaniec; zakład ze
względu na ilość posiadanych i stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych został
zaliczony do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
Elektrownia Połaniec jest elektrownia zawodową, kondensacyjną, blokową opalaną węglem
kamiennym z otwartym i mieszanym obiegiem chłodzenia skraplaczy turbin; zainstalowana moc
elektryczna wynosi 1800 MW (8 x 225 MW);
Ogółem w zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było 1240 osób, w tym 217 kobiet. W
zakładach nie byli zatrudnieni pracownicy młodociani.
W powyżej wymienionych zakładach 295 pracowników bezpośrednio związanych jest z
wykonywaniem prac w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi.
Wszystkie kontrole odbywały się z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Podczas kontroli stwierdzono poniżej wymienione nieprawidłowości:
• w jednym zakładzie nie zapewniono wymaganej wentylacji w pomieszczeniu badań
ciśnieniowych butli,
• brak określenia procedur prowadzenia okresowych kontroli instalacji przez wewnątrzzakładowe
służby stwierdzono w jednym zakładzie. Powodowało to również brak sposobu rejestracji
nieprawidłowości oraz ustalenia procedur ich usuwania,
• w dwóch zakładach stwierdzono brak aktualnego spisu stosowanych niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych,
• brak kart charakterystyk dla wszystkich posiadanych niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych stwierdzono w jednym zakładzie,
• brak oznakowania zbiorników służących do przechowywania niebezpiecznych substancji i
preparatów chemicznych stwierdzono w jednym zakładzie,
• w dwóch zakładach stwierdzono niedostateczne zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
•
•
•
brak oznakowania instalacji oraz aparatów i urządzeń technologicznych znakami
bezpieczeństwa kontrolowanych instalacji stwierdzono w jednym zakładzie,
niesystematyczne aktualizowanie kart oceny ryzyka zawodowego stwierdzono w jednym
zakładzie,
dwóch pracowników nie poddano szkoleniom wstępnym podstawowym z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy – nieprawidłowość dotyczyła jednego zakładu.
W wyniku realizacji wydanych przez inspektora pracy decyzji i wniosków w kontrolowanych
zakładach uzyskano następujące efekty:
• w jednym zakładzie zapewniono wentylację w pomieszczeniu badań ciśnieniowych butli
(nieprawidłowość dotyczyła 4 pracowników),
• określono procedury prowadzenia okresowych kontroli instalacji przez wewnątrzzakładowe
służby oraz ustalono sposób rejestracji nieprawidłowości i opracowano procedury ich usuwania
w jednym zakładzie – poprawa bezpieczeństwa dla 25 pracowników,
• w dwóch zakładach sporządzono aktualne spisy stosowanych niebezpiecznych substancji i
preparatów chemicznych – poprawa dotyczyła 275 pracowników,
• uzupełniono karty charakterystyk dla wszystkich posiadanych niebezpiecznych substancji i
preparatów chemicznych w jednym zakładzie – poprawa dotyczyła 25 pracowników,
• dokonano oznakowania zbiorników służących do przechowywania niebezpiecznych substancji i
preparatów w jednym zakładzie – poprawa dotyczyła 58 pracowników.
• w dwóch zakładach odnowiono zabezpieczenia antykorozyjne instalacji z niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi – poprawa dotyczyła 66 pracowników,
• dokonano oznakowania instalacji oraz aparatów i urządzeń technologicznych znakami
bezpieczeństwa kontrolowanych instalacji stwierdzono w jednym zakładzie – poprawa
dotyczyła 35 pracowników,
• zaktualizowano kart oceny ryzyka zawodowego w jednym zakładzie – poprawa dotyczyła 250
pracowników,
dwóch pracowników poddano szkoleniom wstępnym podstawowym z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy – nieprawidłowość dotyczyła jednego zakładu.
Download