Rady Miejskiej w Słupsku

advertisement
Druk Nr 27-22
Uchwała Nr.........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................................
w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych
prowadzonym przez Gminę Miejską Słupsk .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje;
§ 1.
Ustala się kryteria i zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym znajdującym się
w budynku gminnym „ Zielona Oaza” w Słupsku przy ul. Grzybowej, prowadzonym przez
Gminę Miejską Słupsk, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Anna Bogucka - Skowrońska
Załącznik nr 1 ................
do Uchwały Nr ...............
Rady Miejskiej w Słupsku
Kryteria ubiegania się o mieszkanie chronione w budynku gminnym “Zielona Oaza”
w Słupsku przy ul. Grzybowej.
I. Postanowienia ogólne.
§1.
Niniejsza uchwała określa kryteria i zasady jakie muszą spełniać osoby ubiegające się
o przyznanie mieszkania chronionego znajdującego się w budynku gminnym „Zielona Oaza”
w Słupsku przy ul. Grzybowej.
Ilekroć jest mowa o:
§2.
mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie znajdujące się
w budynku gminnym „Zielona Oaza” w Słupsku przy ul. Grzybowej. Jest ono formą
pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów,
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę,
2.
umowie - należy przez to rozumieć umowę na korzystanie z mieszkania chronionego,
3.
gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Słupsk.
1.
§3.
1. Pomieszczenia mieszkalne w budynku „Zielona Oaza” stanowią własność Gminy i
wchodzą w jej zasób mieszkaniowy, jednak z zachowaniem wszystkich odrębności
wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.
2. Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji
administracyjnej Prezydenta Miasta Słupska.
2. Wnioski o pobyt w mieszkaniu chronionym rozpatrywane będą przez Komisję
Kwalifikacyjną powołaną stosownym zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Słupska.
1. Zasady odpłatności
§ 4.
1. Użytkownik mieszkania chronionego ponosi pełen koszt utrzymania mieszkania z tytułu :
- energii elektrycznej,
- ogrzewania,
- wody ciepłej i zimnej,
- opłata za telefon,
- opłaty RTV.
2. Ustala się odpłatność w wysokości 2,00 zł za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z
mieszkania chronionego, z zastrzeżeniem ust.5.
3. Osoby nie ponoszą opłaty za użytkowanie mieszkania chronionego, wymienionej
w punkcie 2, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1,2 i 3
ustawy o pomocy społecznej.
III. Kryteria jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o przyznanie mieszkania
chronionego.
§ 5.
1. Zawarcie umowy w sprawie opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym nie podlega
ogólnemu trybowi przyjętemu przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych,
wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2. Mieszkanie chronione przyznawane jest decyzją administracyjną Prezydenta Miasta
Słupska.
§ 6.
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie mieszkania chronionego są osoby
spełniające następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
prowadzą jednoosobowe lub, wraz z małżonkiem, dwuosobowe gospodarstwo domowe,
są najemcami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
ukończyły 70 rok życia,
nie posiadają zaległości czynszowych z tytułu najmu dotychczasowego lokalu mieszkalnego
IV. Zasady zawierania umowy na przyznanie mieszkania chronionego.
§ 7.
Umowa może zostać zawarta z osobą, która spełnia łącznie następujące warunki:
najpóźniej na 30 dni przed zawarciem umowy na przyznanie mieszkania chronionego,
rozwiąże umowę najmu lokalu dotychczas zajmowanego, na zasadzie porozumienia stron,
2.
najpóźniej w dniu zawarcia umowy na przyznanie mieszkania chronionego przekaże
lokal mieszkalny do dyspozycji Gminy.
1.
V. Kolejność ustalania miejsc na liście przydziału mieszkań chronionych.
§ 8.
1. Jeżeli liczba osób spełniających powyższe kryteria i starających się o zawarcie umowy
będzie większa niż liczba mieszkań chronionych, o kolejności zawierania umów będą
decydowały następujące warunki:
a) wiek - w ten sposób, że osoby starsze mają pierwszeństwo przed osobami
młodszymi; w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego bierze się pod
uwagę sumę lat małżonków stanowiących gospodarstwo domowe,
b) powierzchnia mieszkania przekazywanego do Gminy - w ten sposób, że
osoby zwalniające lokal o większej powierzchni mają prawo pierwszeństwa przed
osobami zwalniającymi lokal o mniejszej powierzchni.
2. Przy braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia wg kryteriów zawartych w punkcie
1 a,b, decyzję o zawarciu umowy podejmie Prezydent Miasta Słupska.
VI. Ustalenia dodatkowe.
§ 9.
1. Prawo do korzystania z mieszkania chronionego jest prawem niezbywalnym i wygasa
z chwilą śmierci osoby korzystającej.
2. W przypadku śmierci jednego z małżonków prawo korzystania z mieszkania chronionego
przechodzi na drugiego z małżonków.
§ 10.
Mieszkanie chronione nie podlega sprzedaży na rzecz użytkownika.
§ 11.
Z osobami korzystającymi z mieszkania chronionego nie mogą zamieszkiwać inne osoby (
dzieci, wnuki, rodzeństwo).
Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Gmina Miejska Słupsk jest w trakcie prowadzenia budowy mieszkań chronionych dla osób
starszych w budynku “Zielona Oaza” przy ul. Grzybowej. Przewiduje się, że w/w budynku
będzie znajdować się 40 mieszkań, w tym 30-jednoosobowych, 10–dwuosobowych oraz 4
mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Termin zakończenia przewidywany jest na dzień 31 sierpnia 2004r.
Oddane mieszkania będą wyposażone:
–
–
–
kuchnia - w meble kuchenne, zlewozmywak, kuchenkę gazową i lodówkę,
łazienka – w pełne wyposażenie węzła sanitarnego i pralkę,
przedpokój – w szafę wnękową.
W gestii użytkownika pozostaje wyposażenie pomieszczenia mieszkalnego.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające,
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w
placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem zaspokojenia potrzeb bytowych w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Istnieje duża ilość osób starszych zamieszkujących samodzielnie w dużych lokalach
mieszkalnych, bez wystarczającej opieki ze strony rodziny. Obecnie świadczeniami Działu
Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie objęte są 184 osoby, które
wymagają częściowej opieki drugiej osoby.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Zgodnie z §3 Zarządzenia Nr 179/WGKMiOŚ/04 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11
marca 2004r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk – dla lokali nowo zbudowanych ustala się
stawkę czynszu
w wysokości 4,30 zł/m² miesięcznie.
Dla mieszkań chronionych w budynku “Zielona Oaza” proponuje się opłatę w wysokości
2,00 zł/m² miesięcznie.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych:
 pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym,
 pozyskiwanie lokali komunalnych od osób przechodzących do mieszkania chronionego
i przekazywanie ich dla potrzeb mieszkańców miasta znajdujących się na “Liście osób
oczekujących na mieszkanie”.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:
 zapewnienie całodobowej opieki - 4 etaty x 2 500,00 zł brutto = 10 000,00 zł miesięcznie
 montaż instalacji systemu przywołującego - koszt jednorazowy do 20 000,00 zł.
6. Źródła finansowania.
Środki budżetu miasta oraz wpływy z tytułu korzystania z mieszkania chronionego.
Download