Górny - katechetyka

advertisement
Ruch Światło-Życie
Oaza
Krótka historia i charakterystyka
 Ruch odnowy Kościoła
według nauczania
Soboru
Watykańskiego II
 1954 – Pierwsza Oaza
 1969 – Ruch Żywego
Kościoła
 1976 – Ruch ŚwiatłoŻycie
 Sługa Boży
ks. Franciszek
Blachnicki
Charyzmat Światło-Życie
 Zasada
„światło-życie”
polega
na
wcielaniu
słowa Bożego w życie,
przeżywanie
swojego
zwyczajnego
życia
w sposób nadzwyczajny.
Zakłada ona otwarcie się
na światło słowa Bożego,
nauczanie
Kościoła,
rekolekcje,
życie
sakramentalne, modlitwę
liturgiczną, ascezę życia.
Formacja
Martyria
Leiturgia
Koinonia
Diakonia
Światło-Życie
Nowy Człowiek
Nowa
Wspólnota
Nowa Kultura
Konstytucja
o Objawieniu
Konstytucja
o Liturgii
Konstytucja
Dogmatyczna
o Kościele
Konstytucja
Duszpasterska
o Kościele
Dojrzałość chrześcijańska
Człowiek dojrzały przyjmuje
swoją grzeszność: będzie
się zmagał ze swoją
słabością i będzie umiał
powstać z grzechu ze
świadomością, że wciąż jest
w drodze do świętości.
Będzie uczył się postawy
zaufania Bogu, podstawą
bowiem wszelkiego grzechu
jest brak zaufania Panu
Bogu.
 Życie słowem Bożym
 Życie liturgią
 Modlitwa
 Życie w łączności ze
wspólnotą Kościoła
 Diakonia
Formacja
 mała grupa formacyjna
Kościół
Duch Święty
Niepokalana
Jezus Chrystus
Liturgia
Modlitwa
 oaza rekolekcyjna
Słowo Boże
 metoda „światło-życie”
Agape
Nowa Kultura
Świadectwo
Formacja
 Ewangelizacja
 Deuterokatechumenat
 Mistagogia
Deuterokatechumenalny system
formacyjny
Stopnie i okresy
Preewangelizacja
Ewangelizacja indywidualna
Rekolekcje ewangelizacyjne
Praca w grupach
postewangelizacyjnych
Odpowiednik OICA
Ewangelizacja
Okres prekatechumenatu
Oaza Nowego Życia I stopnia Obrzęd przyjęcia
Obrzęd włączenia do
do katechumenatu
deuterokatechumenatu
11 rozmów ewangelicznych
Program 10 kroków ku
dojrzałości chrześcijańskiej
Okres katechumenatu
Deuterokatechumenalny system
formacyjny
Stopnie i okresy
Odpowiednik OICA
Oaza Nowego Życia II
stopnia
11 kręgów biblijnych:
Wprowadzenie w Biblię jak
historię zbawienia
Kręgi liturgiczno-biblijne
nawiązujące do niedzielnych
czytań
Okres katechumenatu – ciąg
dalszy
Okres przygotowania do
odnowy przymierza chrztu
Obrzęd wybrania (Wpisanie
imienia). Okres oświecenia i
oczyszczenia
Triduum Paschalne w formie
rekolekcji, odnowa
przymierza chrztu
Deuterokatechumenalny system
formacyjny
Stopnie i okresy
Odpowiednik OICA
Oaza Nowego Życia III
stopnia
11 rozmów pogłębienia
eklezjologicznego
Ewangeliczne rewizje życia
na temat: charyzmat –
powołanie – diakonia
Okres mistagogiczny
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
i Centralna Oaza Modlitwy –
udzielenie misji – przejście
do diakonii i do formacji
permanentnej
Adresaci formacji
 Oaza Dzieci Bożych
 Oaza Nowej Drogi
 Oaza Nowego Życia
 Oaza Rodzin
 Wspólnoty kapłańskie
Katecheta
 Animator Grupy
 Animator „Specjalistyczny”
 Moderator / Odpowiedzialna
 Para Animatorska i Moderatorska
Materiały
Dowiedz się więcej
F. BLACHNICKi, Co to jest Oaza,
Kraków 2013/2014
Download