Technologie ICT przyczynią się do ochrony środowiska

advertisement
IP/08/733
Bruksela, dnia 13 maja 2008 r.
Technologie
środowiska
ICT
przyczynią
się
do
ochrony
W ramach walki ze zmianami klimatu Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że
będzie
promowała
wykorzystanie
ICT
(technologii
informacyjnokomunikacyjnych) w celu poprawy efektywności energetycznej w całej
gospodarce, począwszy od budynków, oświetlenia i sieci energetycznej. Ich
szerokie zastosowanie umożliwiłoby bardziej ekologiczne rozwiązania w całej
gospodarce, co w znacznym stopniu ograniczyłoby emisję CO2. Komisja
będzie zachęcała sektor ICT do wykazania się wiodącą pozycją w
ograniczaniu emisji CO2 oraz w zdefiniowaniu i stworzeniu rozwiązań
korzystnych dla całej gospodarki. Przykładowo: najbardziej zaawansowane
serwery komputerowe zużywają tyle samo energii, co standardowa żarówka;
ich szerokie zastosowanie przyniosłoby oszczędności energii rzędu 70 proc.
„Aby zrealizować do 2020 r. cele dotyczące efektywności energetycznej, Europie
potrzebna jest szybko rozwijająca się gospodarka niskoemisyjna. Prowadzenie
badań oraz szybkie wdrażanie innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań
informacyjno-komunikacyjnych to elementy kluczowe, jeśli chodzi o obniżenie emisji
w całej gospodarce” oświadczyła komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i
mediów, Viviane Reding. „Sytuacja, w której ICT przyczyniają się do promowania
konkurencyjności UE, jednocześnie przewodząc walce ze zmianami klimatu, jest
korzystna dla wszystkich.”
Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, przewidywane zużycie energii elektrycznej
w UE wzrośnie nawet o 25 proc. do 2012 r., co spowodowałoby wzrost emisji w UE
pomimo zastosowania energii odnawialnej. Jednakże zrównoważone wykorzystanie
technologii ICT pozwoliłoby na zwiększenie efektywności energetycznej we
wszystkich obszarach gospodarki, odpowiadając równocześnie za 40 proc. wzrostu
wydajności. Promowanie rynku innowacyjnych technologii energooszczędnych
stanowi
potencjalne
długoterminowe
źródło
konkurencyjności,
wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Takie wnioski zawiera nowy komunikat przyjęty dzisiaj
przez Komisję.
Komisja będzie zachęcała sektor ICT, który odpowiada obecnie za 2 proc. całkowitej
emisji CO2, aby przewodniczył – poprzez dawanie przykładu – dążeniom do
gospodarki neutralnej pod względem emisji. Nastąpi to w drodze promowania badań
i rozwoju oraz zastosowania komponentów i systemów, jak również poprzez
dobrowolne porozumienia, na przykład w dziedzinie ekologicznych zamówień.
Rzeczywiste zyski z zastosowania ekologicznych technologii ICT pochodzić będą z
opracowania energooszczędnych rozwiązań technologicznych, które będą miały
wpływ na pozostałe 98 proc. emisji.
W celu wykazania, że ekologiczne technologie pozwolą na stworzenie
niskoemisyjnej gospodarki o wysokim wzroście, Komisja skupi się na trzech
sektorach o wysokim zużyciu energii:
- Sektor wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystuje trzecią część całkowitej
energii pierwotnej. Wydajność wytwarzania energii elektrycznej można poprawić
o 40 proc, zaś jej transportu i dystrybucji o 10 proc. ICT przyczyniłyby się nie
tylko do lepszego zarządzania siecią energetyczną, ale również ułatwiłyby
integrację odnawialnych źródeł energii. Połowa energii elektrycznej w Danii
wytwarzana jest w sieciach zdecentralizowanych; 20 proc. elektryczności
pochodzi z energii wiatru. Dzięki temu w latach 1990-2005 poziom emisji CO2 w
Danii spadł z 937 do 517 g/kWh.
- Ponad 40 proc. energii w Europie wykorzystuje się do ogrzewania, chłodzenia i
oświetlenia budynków. ICT pozwalają na ciągłe monitorowanie danych w celu
optymalizacji oświetlenia, wentylacji i wydajności urządzeń oraz oferują
konsumentom natychmiastowe informacje o zużyciu energii, co przyczynia się
do zmiany zachowań. W Finlandii zastosowanie inteligentnych systemów
pomiarowych zachęciło konsumentów do zwiększenia energooszczędności o 7
proc.
- 20 proc. energii elektrycznej na świecie przeznacza się na oświetlenie.
Zastosowanie żarówek energooszczędnych zmniejszyłoby zużycie energii o
połowę do 2025 r. Efekt zastosowania inteligentnych żarówek, automatycznie
dostosowujących się do naturalnego oświetlenia i obecności ludzi, byłby jeszcze
większy.
Komisja rozpoczyna również proces konsultacji i partnerstwa z jak największym
udziałem zainteresowanych stron. W procesie tym miasta uznawane są za priorytet,
jako że zużywają ponad 75 proc. światowej energii i odpowiadają za 80 proc. emisji
CO2. Obszary miejskie stanowią również odpowiednie środowisko do prowadzenia
badań, weryfikacji wyników i wdrażania nowych rozwiązań technicznych.
2
Kontekst
W dniu 10 stycznia 2007 r. Komisja przyjęła pakiet w sprawie energii i zmian klimatu,
któremu wsparcia udzieliły Parlament Europejski oraz przywódcy państw UE
podczas szczytu Rady Europejskiej w marcu 2007 r., zakładający do 2020 r. 20 proc.
obniżenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz 20
proc. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (IP/07/29). Następnie w dniu 23
stycznia 2008 r. Komisja przyjęła szeroki pakiet wykazujący, że uzgodnione cele
związane ze zmianami klimatu są wykonalne pod względem technicznym i
ekonomicznym, oraz oferują tysiącom przedsiębiorstw europejskich wyjątkowe
możliwości (IP/07/29).
Prowadzone w UE badania nad efektywnością energetyczną technologii ICT już
przyniosły rezultaty: HIPEAC i inne projekty badawcze realizowane w ramach
szóstego programu ramowego udowodniły, że wydajność komputerów można
oddzielić od zużycia energii (http://www.hipeac.net/), zaś w ramach projektu OLLA
stworzono organiczne diody emitujące światło (OLED) o wydajności dwa razy
większej od standardowych żarówek
(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm
3
Download