K - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

advertisement
KATEDRA BIOCHEMII FARMACEUTYCZNEJ
Uprzejmie informuję, że aparatura zakupiona w ramach Sektorowego
Programu
Operacyjnego
1/1.42/2/2/2005/72/152/432/2006
–Projekt
„Inwestycja
nr:
WKP
aparaturowa
w
laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu przy Święcickiego”
została dostarczona do Zakładu Biochemii na początku roku 2007. W tym
stosunkowo krótkim okresie, zważywszy na konieczność oczekiwania na
uruchomienie przez specjalistyczne serwisy oraz szkolenie pracowników,
zakupiona aparatura została wykorzystana do następujących badań:
1. Ocena aktywności biologicznej soku z buraka poprzez pomiar aktywności i
ekspresji enzymów metabolizujących ksenobiotyki: izoenzymów cytochromu
P450, S-transferaz glutationowych i DT-diaforazy, oraz ocenę oksydacyjnych
uszkodzeń
DNA
metodą
comet
assay
i
pomiar
markerów
stresu
oksydacyjnego in vivo (spektrofotometry, system dokumentacji żeli,
czytnik DNA, waga, wytrząsarka, system oczyszczania wody, szafa
chłodnicza).
2. Badania wpływu związków fenolowych obecnych w żywności na markery
inicjacji kancerogenezy: poziom i aktywność enzymów zaangażowanych w
metaboliczną aktywację prokancerogenów, oraz promocji kancerogenezy:
aktywacja czynników transkrypcyjnych NFkappaB i AP-1, ocena aktywności
i poziomu enzymów cyklooksygenazy-2 i indukowanej syntazy tlenku azotu
za pomocą testu ELISA i techniki immunoblotingu (spektrofotometry,
czytnik płytek, system dokumentacji żeli, czytnik DNA, waga,
wytrząsarka, mikrowirówka chłodzona, system oczyszczania wody,
termoblok).
3. Określenie
wpływu związków
naturalnych na procesy związane z
epigenetyczną regulacją ekspresji genów (spektrofotometry, system
dokumentacji żeli, czytnik DNA, czytnik płytek, komora laminarna,
inkubator CO2, cieplarka bez chłodzenia, naczynie Dewar’a, waga,
wytrząsarka,
system
oczyszczania
wody,
termocykler,
densytometr, zestaw HPLC).
Nawiązaliśmy współpracę z
Przewidujemy
przedsiębiorstwem Phytopharm Klęka S.A.
prowadzenie
badań
z
zakresu
właściwości
chemoprewencyjnych polifenoli, które są one ważnym składnikiem leków
ziołowych produkowanych przez tę firmę. Badania mają być prowadzone na
poziomie technik in vitro (hodowle komórkowe) w powiązaniu z badaniami in
vivo na zwierzętach. Badana będzie także aktywność enzymów biorących
udział
w
degradacji
składników
czynnych
surowców
roślinnych
(spektrofotometry, system dokumentacji żeli, czytnik DNA, czytnik płytek,
komora laminarną, inkubator CO2, cieplarka bez chłodzenia, naczynie
Dewar’a, waga, wytrząsarka, system oczyszczania wody, termocykler,
densytometr, zestaw HPLC).
Nawiązaliśmy także współprace z firmą BIOFARM Sp. z o.o., która jest
zainteresowana
oceną
toksyczności,
a
oraz
aktywności
biologicznej
resweratrolu i jego pochodnych. Do tych badań wykorzystany zostanie
sprzęt wymieniony w poz 3.
Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Kierownik Katedry
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (061) 854-62-46, fax (06) 854-61-05
www.um.poznan.pl, e-mail: [email protected]
2
Download