Nowoczesna nauka o finansach publicznych: a) bada zjawiska i

advertisement
1. Nowoczesna nauka o finansach publicznych:
a) bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem funduszy publicznych
b) nie ogranicza się do badania gospodarki funduszami publicznymi ale wyjaśnia ich
treść ekonomiczną i społeczną
c) nie jest nauką interdyscyplinarną
2.
a)
b)
c)
Do bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych nie zalicza się:
weksel
akredytywa
przekaz pocztowy
3.
a)
b)
c)
Zasada jedności budżetu mówi o tym, że:
w danym państwie powinien być jeden budżet jako jeden dokument prawny
wydatki budżetowe nie powinny być większe niż dochody
powinien być uchwalony przed okresem jego obowiązywania
4.
a)
b)
c)
Zadaniem państwa jest zapewnienie:
sprawiedliwości przy nadmiernej dysproporcji wydatków
stabilności gospodarki rynkowej przy jej okresowym funkcjonowaniu
efektywności całej gospodarki przy niesprawności rynkowego mechanizmu alokacji
zasobów
5.
a)
b)
c)
O skali alokacji środków publicznych świadczy:
wskaźnik alokacji
wskaźnik redystrybucji
wskaźnik fiskalizmu
6. Funkcja redystrybucyjna:
a) polega na przeciwdziałaniu wahaniom cyklicznym oraz ograniczeniu bezrobocia i
wahania wzrostu cen
b) polega na ukształtowaniu dochodów i wydatków publ. w sposób optymalny z punktu
widzenia alokacji czynników wytwórczych
c) gromadzi środki finansowe przez określony fundusz i rozdziela je pomiędzy
określone podmioty
7.
a)
b)
c)
Wskaźnik redystrybucji w Polsce wynosi:
44 %
35 %
55 %
8.
a)
b)
c)
Podmiotami wydatkującymi największą część funduszy publicznych są:
fundusze celowe
budżety państwa
budżety samorządowe
9.
a)
b)
c)
Budżet państwa:
nie jest normą prawną
jest scentralizowanym funduszem środków pieniężnych
gromadzi dochody o charakterze zwrotnym jak i bezzwrotnym
10. Do zasad budżetowych nie należy zasada:
a) gospodarności
b) specjalizacji
c) jedności niematerialnej
11. Do ekonomicznych funkcji finansów budżetu nie należy funkcja:
a) bodźcowa
b) koordynacyjna
c) fiskalna
12. Największy udział we wpływach podatku mają:
a) podatki bezpośrednie
b) podatki pośrednie
c) żadna z odpowiedzi
13. Prace nad budżetem w Parlamencie mogą trwać nie dłużej niż:
a) 4 miesiące
b) 3 miesiące
c) 2 miesiące
14. Przykładem części klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu nie są:
a) sądy i trybunały
b) organy władzy państwowej
c) turystyka
15. Rezerwami celowymi dysponuje:
a) minister finansów
b) Rada Ministrów
c) żadna z odpowiedzi
16. Środkami publicznymi nie są:
a) dotacje z Unii Europejskiej
b) przychody z prywatyzacji majątku skarbu państwa
c) dochody niepubliczne
17. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2004 r. będzie wynosił:
a) 27 %
b) 19 %
c) 17 %
18. Do metod kształtowania wydatków publicznych nie zaliczymy metody:
a) inflacyjnej
b) popytowej
c) ekspertów
19. Deficyt budżetowy rzeczywisty to:
a) faktyczna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym
b) taka wielkość deficytu budżetowego, która nastąpi przy pełnym wykorzystaniu
zasobów produkcyjnych
c) rezultat cyklu koniunkturalnego, różnica pomiędzy deficytem rzeczywistym i
strukturalnym
20. Skarbowe papiery wartościowe:
a) mogą być emitowane lub wystawiane ponad limit zadłużenia
b) opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie
przez ministra finansów
c) opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister Skarbu Państwa bez
porozumienia z ministrem finansów
Download